การเข้าร่วมอบรม
“การนำเข้าข่าวสารและองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์เน็ตประชารัฐ”
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ โรงแรมรามาการ์เด้น

*หน่วยงาน :  
*ชื่อ :  
*นามสกุล :  
*ตำแหน่ง  
*เบอร์โทรศัพท์มือถือ :  
โทรสาร :
Email :
อาหารที่รับปประทาน :  

ผู้ประสานงาน
นายสันติภาพ เพิ่มมงคลทรัพย์ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๘ ๒๗๐๐
หรือนางสาววริศรา เพ็ชรนิล โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๓๓๒๔