รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมริเวอร์ อ.เมือง จ.นครปฐม
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 พ.ย. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาววิชาณัฐ ภูศรี หมู่ 10 ร่วมใจพัฒนา หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 11/21/2018 11:09:21 AM
2 นายอภิสิทธิ์ ดีมาก หมู่ 9 ทัพยายท้าว หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 11/21/2018 11:04:25 AM
3 นายกฤษณะ ว่องวสุสมวงศ์ หมู่ 5 หนองไผ่ล้อม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 11/21/2018 11:16:22 AM
4 นายมนัส อ้อมคำ หมู่ 8 ห้วยเสียว หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม 11/21/2018 11:17:42 AM
5 นายกมลวัต ทองโชติ หมู่ 11 ฝั่งคลอง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 11/21/2018 11:18:41 AM
6 นายสุทธิพงษ์ ทองทวี หมู่ 5 ดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม 11/21/2018 11:21:09 AM
7 นายศุภชัย ศรีทองจ้อย หมู่ 8 คลองนกกระทุง คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม 11/19/2018 11:36:00 AM
8 นายสุชาติ ทองก้อน หมู่ 11 คลองเสมียนตรา บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/19/2018 12:00:56 PM
9 อภิชาติ อมมอน หมู่ 2 บางราไท บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม 11/22/2018 1:34:36 PM
10 สมภพ ชิวปรีชา หมู่ 3 วงพาท โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม 11/22/2018 1:42:53 PM
11 มาเจริญ คงความสุข หมู่ 1 ท่าข้าม โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม 11/22/2018 1:58:37 PM
12 เสน่ห์ เกตุแก้ว หมู่ 4 หลายวงพาท โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม 11/22/2018 2:38:45 PM
13 นายทรงไทย บุญพิทักษ์ หมู่ 1 ลาดสะแก 1 ดอนตูม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 2:46:35 PM
14 นายสมบัติ จิตรรักษ์ หมู่ 6 คลองบางไทร ไทรงาม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:03:50 PM
15 นางนิศาภัทร์ พึ่งประชา หมู่ 9 คลองคุณพระประชาศัย ไทรงาม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:08:08 PM
16 นายมานะ บุญเปียก หมู่ 7 คลองสิบดอก นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:09:37 PM
17 นายเจนต์ คงฉิม หมู่ 1 บัวปากท่า นิลเพชร บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:11:02 PM
18 นายประภา เพียรภักดี หมู่ 10 ดอนแฟบ นิลเพชร บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:12:34 PM
19 นางสาวกนกพร ชิณวงษ์จุ้ย หมู่ 8 ลาดสะแก ดอนตูม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:49:21 PM
20 นายมนเทียร ชินวงษ์จุ้ย หมู่ 5 หนองน้ำเปรี้ยว ดอนตูม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 2:48:50 PM
21 นายอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่าง หมู่ 10 คลองญี่ปุ่น ไทรงาม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 2:51:01 PM
22 นางธนพร ดำแพร หมู่ 11 คลองสอง ไทรงาม บางเลน นครปฐม 11/22/2018 2:53:00 PM
23 นายวิชิต หอมอุดม หมู่ 2 ปากบึง นิลเพชร บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:13:45 PM
24 นางศิริวรรณ แก้วไทรกล่ำ หมู่ 3 สามขา นิลเพชร บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:15:19 PM
25 นายชลิต อรุณพันธ์ หมู่ 9 ดอนสามสิบ บางปลา บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:16:33 PM
26 นางมาลี สิมมา หมู่ 10 คลองหม่อมแช่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:17:38 PM
27 นายสนั่น โพธิ์สุพรรณ หมู่ 13 คลงพระมอพิสัย บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:19:06 PM
28 นายชาญชัย แฉ่งทอง หมู่ 8 คลองรางไทร บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:20:33 PM
29 นายสราวุฒิ น้อยงามเลิศ หมู่ 9 คลองตรง บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:22:52 PM
30 นายวัฒนา เกียรติเผ่าไทย หมู่ 14 หนองปรง บางระกำ บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:24:07 PM
31 นายไพรัช เส็งเจริญ หมู่ 9 บัวล่มช้าง หินมูล บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:25:43 PM
32 นายธเนศ แก้วปู่วัด หมู่ 7 ไผ่หลวง หินมูล บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:27:19 PM
33 นายทวี เส็งดอนไพร หมู่ 12 หนองบอน หินมูล บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:28:52 PM
34 นายปรีชา เทสพันธ์ หมู่ 11 คลองคูเมือง หินมูล บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:30:17 PM
35 นางภรภิภัทร ผิวแตงอ่อน หมู่ 10 หนองชะโด หินมูล บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:31:41 PM
36 นายวิชาญ ประวิงวงศ์ หมู่ 9 ไผ่คอกเนื้อ บางหลวง บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:32:57 PM
37 นายประเสริฐ สุขสมกิจ หมู่ 8 รางทอง บางหลวง บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:34:02 PM
38 นายสมหมาย แขวงสวัสดิ์ หมู่ 21 วัดใหม่ บางหลวง บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:36:59 PM
39 นายวรรชัย อ่อนสมกิจ หมู่ 20 ปากนกกระทา บางหลวง บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:38:10 PM
40 นายวิรัตน์ คงคาหลวง หมู่ 17 หนองโอน บางหลวง บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:39:51 PM
41 นายบรรทูล ช้างจันทร์ หมู่ 11 ไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน นครปฐม 11/22/2018 3:41:09 PM
42 สิทธิพงษ์ ดอนนุ่มไพร หมู่ 10 ดอนคา ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:09:51 PM
43 นายมาร์คศรัณย์ สุทธิศาสนกุล หมู่ 14 ดอนกระต่าย สระพัฒนา กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:20:13 PM
44 นายประสิทธิ์ พิมสาร หมู่ 8 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:21:36 PM
45 นายสมพร แจ่มแสงงาม หมู่ 8 ดอนเตาอิฐ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:22:32 PM
46 นายชัยนคร ธรรมลังกา หมู่ 9 ดอนใหญ่ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:23:45 PM
47 นางเจียร หมอนจันทร์ หมู่ 11 หนองพงใหญ่ สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:24:37 PM
48 นายอุทัย สุขเจริญ หมู่ 20 ดอนเล็ก สระสี่มุม กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:26:16 PM
49 นายสมคิด ทองมณโฑ หมู่ 1 วังไทร วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:30:49 PM
50 สมหมาย ชื่นยินดี หมู่ 6 หนองน้ำใส วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:40:12 PM
51 อารีย์ เปียหลิ่ม หมู่ 7 ทุ่งโปร่ง วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:41:03 PM
52 วิชัย ใจเที่ยงแท้ หมู่ 5 ห้วยซ้อ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 1:56:53 PM
53 พรสิริชัย ลาวัณย์วิสุทธิ์ หมู่ 6 เด่นมะขาม ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:07:48 PM
54 วีระพงษ์ แดงชอบกิจ หมู่ 9 กระดี่อ้อ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:08:54 PM
55 อำนาจ หุ่นประเสริฐ หมู่ 12 กระตีบ ห้วยม่วง กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:11:47 PM
56 บุญลือ อารมย์ชื่น หมู่ 2 ทะเลบก กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:13:01 PM
57 ประคอง สุขสมกิจ หมู่ 3 หนองยายนุ่น กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:14:13 PM
58 จรูญ ปราบภัย หมู่ 4 ดอนแค กระตีบ กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:15:15 PM
59 นายณัฐวุฒิ สังอูบ หมู่ 2 หนองขาม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:28:08 PM
60 จิรวัฒน์ สามี หมู่ 4 หนองหัวช้าง วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:34:17 PM
61 ธวัชชัย สุขหงษ์ หมู่ 5 หนองหัวช้างใต้ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:39:16 PM
62 ประสิทธิ์ ศรีศิริวัฒน์ หมู่ 11 น้ำซับ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:48:07 PM
63 กชกร ลิสอน หมู่ 12 วังไผ่ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:49:11 PM
64 เชาว์ สุกแตง หมู่ 9 หังปลาชุก วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:42:16 PM
65 วริศรา เปียหลิ่ม หมู่ 13 วังใหม่ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:50:24 PM
66 สันติ รุ่งเรือง หมู่ 6 สระพัง ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:56:45 PM
67 บุญเชิด มานสะอาด หมู่ 9 บ่อน้ำจืด ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:57:31 PM
68 อรรถสิทธิ์ พวงเงินสกุล หมู่ 14 ไทรทองพัฒนา วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:52:34 PM
69 คมกฤษ อ่อนศิริ หมู่ 4 ดอนข่อย ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:53:26 PM
70 กฤษฎา ทองจันอับ หมู่ 5 ดอนมะกอก ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:55:32 PM
71 ชนันท์ภัทร์ แก้วกลิ่นทอง หมู่ 12 สะอาดพัฒนา ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 2:59:16 PM
72 ปัญญา ทองดอนพุ่ม หมู่ 14 ต้นสำโรงพัฒนา ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 3:00:58 PM
73 อภิสิทธิ์ วงษ์อุฐ หมู่ 15 ไผ่เตย ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/23/2018 3:02:09 PM
74 กรรณิกา ฟักสกุล หมู่ 7 สี่แยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม 11/26/2018 9:58:01 AM
75 จิณณเกียรติ มาลัยทอง หมู่ 1 ลาดบัว คลองจินดา สามพราน นครปฐม 11/26/2018 10:01:45 AM
76 เดือนเพ็ญ สามพ่วงบุญ หมู่ 11 ลำอ้ายเสา สามง่าม ดอนตูม นครปฐม 11/26/2018 10:02:34 AM
77 Tulika Sareewattana หมู่ 9 ไผ่คอกเนื้อ บางหลวง บางเลน นครปฐม 11/27/2018 9:24:00 AM
78 ถนอม เมฆปั้น หมู่ 9 หังปลาชุก วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/27/2018 9:24:16 AM
79 ธนพล รอดผล หมู่ 5 ไผ่กุ่ม ลำลูกบัว ดอนตูม นครปฐม 11/27/2018 9:24:46 AM
80 ธีรศานต์ แร่เขียว หมู่ 2 หนองขาม ทุ่งขวาง กำแพงแสน นครปฐม 11/27/2018 9:31:33 AM
81 เรียม สวัสดี หมู่ 11 คลองเสมียนตรา บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/27/2018 9:17:51 AM
82 วสุ ช้างจันทร์ หมู่ 11 ไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน นครปฐม 11/27/2018 9:19:31 AM
83 วันชัย ศรีสวัสดิ์ หมู่ 4 ดอนข่อย ดอนข่อย กำแพงแสน นครปฐม 11/27/2018 9:20:54 AM
84 ธิตินนท์ เมฆปั้น หมู่ 13 วังใหม่ วังน้ำเขียว กำแพงแสน นครปฐม 11/27/2018 10:25:13 AM
85 ธวัชชัย อุบลภาพ หมู่ 10 คลองหม่อมแช่ม บางภาษี บางเลน นครปฐม 11/27/2018 10:10:51 AM
86 ชินีศิษฏ์ หมื่นพล หมู่ 10 ร่วมใจพัฒนา หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม 11/27/2018 10:45:36 AM
87 ประเ.ทือง คนเที่ยง หมู่ 11 ไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน นครปฐม 1/25/2019 2:19:07 PM
88 ประเ.ทือง คนเที่ยง หมู่ 11 ไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน นครปฐม 1/25/2019 2:19:13 PM
89 ประเ.ทือง คนเที่ยง หมู่ 11 ไผ่คอกวัว บางเลน บางเลน นครปฐม 1/25/2019 2:19:33 PM
90 สุราช สุภราช หมู่ 8 ทุ่งกระพังโหม กำแพงแสน กำแพงแสน นครปฐม 2/7/2019 3:32:17 PM
91 กฤษณะพล บิลสันเทียะ หมู่ 1 ลาดบัว คลองจินดา สามพราน นครปฐม 2/15/2019 10:32:10 AM
92 มานพ เหมมาลา หมู่ 11 คลองคูเมือง หินมูล บางเลน นครปฐม 3/20/2019 8:11:13 AM