รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรม เลย พาเลซ เชตเทศบาล อ.เมือง จ.เลย
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 เพ็ญนภา รามศิริ หมู่ 9 น้ำฮวย นาโป่ง เมืองเลย เลย 11/14/2018 9:46:49 AM
2 นายมานัส ยศคำแหง หมู่ 7 นาแซง นาพึง นาแห้ว เลย 11/21/2018 1:19:36 PM
3 นายประชัน สุขเสริม หมู่ 3 นาพระ นาพึง นาแห้ว เลย 11/21/2018 1:21:33 PM
4 นายอดุลย์ นันทะบุตร หมู่ 12 น้ำค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/19/2018 1:31:55 PM
5 นายสุพัฒน์ นานวน หมู่ 13 ฟากห้วย ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/19/2018 1:35:38 PM
6 เทพสวรรค์ รัตนมงคล หมู่ 14 กุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/19/2018 1:38:09 PM
7 ลำดวน ทองคำ หมู่ 3 ห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย 11/19/2018 5:19:28 PM
8 พงษ์ศักดิ์ แก้วกันหา หมู่ 3 โพนทอง เชียงกลม ปากชม เลย 11/19/2018 5:22:16 PM
9 สุทธิศักดิ์ จุตตะโน หมู่ 4 คอนสา เชียงกลม ปากชม เลย 11/19/2018 5:24:47 PM
10 เขียน ระนาจ หมู่ 5 ห้วยนา เชียงกลม ปากชม เลย 11/19/2018 5:26:42 PM
11 เหรียญทอง ศรีเมืองแก้ว หมู่ 8 ห้วยผักกูด เชียงกลม ปากชม เลย 11/19/2018 5:43:13 PM
12 สมจิต ชัยโสดา หมู่ 10 สาธร เชียงกลม ปากชม เลย 11/19/2018 5:45:48 PM
13 รัชนี จันทร์ปุย หมู่ 7 หาดเบี้ย ปากชม ปากชม เลย 11/19/2018 5:47:13 PM
14 วีระพงษ์ แก่นคำ หมู่ 8 นาหงษ์ ปากชม ปากชม เลย 11/19/2018 5:48:53 PM
15 นายเทิด กมลรัตน์ หมู่ 2 นาจาน นาพึง นาแห้ว เลย 11/20/2018 9:49:39 AM
16 ละมุด แก้วดวงดี หมู่ 9 โนนสมบูรณ์ ปากชม ปากชม เลย 11/20/2018 9:51:07 AM
17 เกตมณี แก่นคำ หมู่ 12 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย 11/20/2018 9:52:22 AM
18 สังวาลย์ ศรีโยธา หมู่ 2 เลิง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 11/20/2018 9:56:12 AM
19 ทองโส ก้อมมณี หมู่ 3 วังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 11/20/2018 9:57:46 AM
20 ประกอบ กุมภาพงษ์ หมู่ 4 ห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 11/20/2018 9:59:43 AM
21 ลำพอง พรมมาวัน หมู่ 5 นานกปีด ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 11/20/2018 10:01:14 AM
22 สมบัติ ผ่านวงศ์ หมู่ 6 ห้วยบ่อซืน ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 11/20/2018 10:04:15 AM
23 กุวัช สีวัน หมู่ 3 ปากปัด ห้วยพิชัย ปากชม เลย 11/20/2018 10:06:05 AM
24 สมพงษ์ สาศรี หมู่ 6 โป่งสำราญ ห้วยพิชัย ปากชม เลย 11/20/2018 10:07:57 AM
25 อรุณ อินโสม หมู่ 8 โนนสวรรค์ ห้วยพิชัย ปากชม เลย 11/20/2018 10:09:14 AM
26 ผานิชย์ การถ หมู่ 4 ห้วยเนียม หาดคัมภีร์ ปากชม เลย 11/20/2018 10:12:34 AM
27 นายสมโยง แสนโสภา หมู่ 2 วังยาว นาแขม เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:39:04 AM
28 นายชาติชาย สุจิมงคล หมู่ 3 ห้วยทราย นาแขม เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:40:36 AM
29 นายชิงชัย ตะฮวด หมู่ 6 ห้วยทรายคำ นาแขม เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:42:01 AM
30 นายนิยม กองพอด หมู่ 9 ห้วยทรายทอง นาแขม เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:43:16 AM
31 นายจีราวิชช์ สุวรรณสนธิ์ หมู่ 11 หนองฮี นาดินดำ เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:45:06 AM
32 นายสุปัต พรรณา หมู่ 2 หนองหญ้าไซ นาดินดำ เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:46:31 AM
33 นายสุภรัก วามะลุน หมู่ 3 หนองผำ นาดินดำ เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:47:51 AM
34 นายทองอยู่ เวชบรรพต หมู่ 6 หนองทุ่ม นาดินดำ เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:48:58 AM
35 นายสุวรรณ์ เกษอาสา หมู่ 7 ทรัพย์มงคล นาดินดำ เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:49:59 AM
36 นายอนุชา อุ่นแก้ว หมู่ 9 หนองหญ้าไซ นาดินดำ เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:51:12 AM
37 นายมิตรชัย โสภารักษ์ หมู่ 10 กกชุมแสง นาโป่ง เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:52:36 AM
38 นายเทียมชัย ภักมี หมู่ 14 ติ้วน้อยพัฒนา นาโป่ง เมืองเลย เลย 11/20/2018 10:53:59 AM
39 นายประวิทย์ รามศิริ หมู่ 5 ติ้วน้อย นาโป่ง เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:05:10 AM
40 นายสำนอง ศรีทุมสุข หมู่ 9 น้ำฮวย นาโป่ง เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:06:26 AM
41 นายสุบัญ ยาบุษดี หมู่ 2 ห้วยลวงไซ น้ำหมาน เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:08:14 AM
42 นายประมวล แก้วกัณหา หมู่ 3 โป่งเบี้ย น้ำหมาน เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:12:20 AM
43 นายสงัด มณีศรี หมู่ 4 ส้าน น้ำหมาน เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:13:37 AM
44 นายบุญเลิง มณีศรี หมู่ 5 ห้วยสีเสียด น้ำหมาน เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:15:03 AM
45 นายวันดี เจริญสุข หมู่ 10 โคกสว่าง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:16:28 AM
46 นายไสว โม้ลันโท หมู่ 5 ท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:17:47 AM
47 นายวาสนา วรรณชัย หมู่ 8 วังโป่ง ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 11/20/2018 11:20:01 AM
48 นายดาวเทียม นิพวงลา หมู่ 19 กกซ้อน้อย ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:12:45 PM
49 นายเสถียร บัวบาลบุตร หมู่ 20 โพนทองพัฒนา ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:14:01 PM
50 นางรัตนา ปิ่นอยู่ หมู่ 4 กกซ้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:16:31 PM
51 นายสำราญ แถวบุญตา หมู่ 8 เหว่อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:18:06 PM
52 นายสายยัน ผางมา หมู่ 9 โพนทอง ทรายขาว วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:20:25 PM
53 นายกันชิต จุลฬา หมู่ 2 บุ่งตาข่าย ปากปวน วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:22:43 PM
54 นายเตียม ดวงจำปา หมู่ 4 วังเดื่อ ปากปวน วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:23:58 PM
55 นายกาวี ชาภักดี หมู่ 5 ป่าเป้า ปากปวน วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:25:32 PM
56 นายสมพร ดีบุรี หมู่ 9 กุดโง้ง ปากปวน วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:26:43 PM
57 นายนิยม พรมโสภา หมู่ 12 ป่าเป้า ปากปวน วังสะพุง เลย 11/24/2018 1:27:42 PM
58 ซีน ตีแว่นเวิน หมู่ 5 อุมุง บุฮม เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:18:00 PM
59 กันยา ภิญโย หมู่ 3 คกเลาใต้ บุฮม เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:07:06 PM
60 นิยม อาศัย หมู่ 4 ห้วยซวก บุฮม เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:13:46 PM
61 ประมวล สั้นจันดา หมู่ 3 สาระแพ หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:20:17 PM
62 ชิน แสงขาว หมู่ 4 ห้วยสีดา หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:21:43 PM
63 สุจิน เศษยาง หมู่ 2 คกเลาเหนือ บุฮม เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:24:31 PM
64 ธวัชชัย ไชยมาตย์ หมู่ 5 หัวแก่ง หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:26:07 PM
65 พงษ์ชัย ภักดีลุน หมู่ 1 โสกเก่า เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:27:41 PM
66 อานนท์ ศรีหาภูธร หมู่ 2 โสกใหม่ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:29:14 PM
67 อมร ธรรมมาใหม่ หมู่ 3 นาเบน เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:31:02 PM
68 สุทธิสอาน นามกอง หมู่ 4 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:32:50 PM
69 ถาวร บุดดา หมู่ 5 วังอาบช้าง เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:34:42 PM
70 ปรีชา ยามดี หมู่ 6 ตาดซ้อ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:36:01 PM
71 ลำพูน แสงทอง หมู่ 10 โสกเก่า เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:37:22 PM
72 ธนาวุฒิ ทำมาใหม่ หมู่ 11 โสกใหม่ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:38:54 PM
73 แสวง ชาวนา หมู่ 12 นาป่าหนาด เขาแก้ว เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:39:57 PM
74 เมตตา ทุมมาลา หมู่ 5 โนนสว่าง เชียงคาน เชียงคาน เลย 11/26/2018 4:43:26 PM
75 นายสมรัก สำนิ หมู่ 5 นาดินดำ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:17:48 PM
76 นายจำรอง ภู่มา หมู่ 6 ห้วยน้ำอุ่น แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:20:29 PM
77 นายอำนาจ พันชา หมู่ 7 สวนปอ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:22:11 PM
78 นายสมเด็จ พรมหาราช หมู่ 8 หนองขอนแก่น แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:23:57 PM
79 นายกริชชัย พุฒพันธ์ หมู่ 2 ทรัพย์เจริญ ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:25:57 PM
80 นางพรชัย ผลสนอง หมู่ 3 น้ำพุพัฒนา ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:28:02 PM
81 นายสวัสดิ์ อ้วนพรมมา หมู่ 4 วังเดือนห้า ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:29:52 PM
82 นายธนพล นามกันยา หมู่ 5 นามูลตุ่น ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:32:19 PM
83 นายสมบัติ ศรีโอน หมู่ 6 นาเจริญ ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:34:30 PM
84 นายสำรวย ทอกไข หมู่ 7 ใหม่ศรีชมภู ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:56:03 PM
85 นายศรัทชัย สาริภา หมู่ 8 นาหนองทุ่ม ห้วยสีเสียด ภูหลวง เลย 11/29/2018 3:57:26 PM
86 อุดม เรืองเพชร หมู่ 6 ห้วยปลาดุก นาดอกคำ นาด้วง เลย 12/6/2018 1:41:10 PM
87 มานพ ตรงทิ หมู่ 11 โนนสมบูรณ์ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 1:59:15 PM
88 ธนานันท์ ราชชุย หมู่ 12 ขัวแตะ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 2:00:34 PM
89 บุญไทย กลางเสนา หมู่ 14 วังทอง หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 2:04:14 PM
90 บรรเทิง หินเทา หมู่ 17 ทรัพย์ไพศาล หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 2:05:22 PM
91 อำนาจ โยธี หมู่ 19 แสงดาว หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 2:06:37 PM
92 โยคิน ชาภักดี หมู่ 5 วังกกเดื่อ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 1:54:23 PM
93 ตุ๊ พันยา หมู่ 8 นาดอกไม้ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 1:55:59 PM
94 ฮั่ง บัวมี หมู่ 10 โคกฝาย หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 1:57:31 PM
95 ประคอง นามวงษา หมู่ 13 หนองตาไก้ หนองหญ้าปล้อง วังสะพุง เลย 12/6/2018 2:01:41 PM
96 วินัน ชัยยา หมู่ 8 ราษฎร์ประดิษฐ์ นาด้วง นาด้วง เลย 12/6/2018 1:38:30 PM
97 อาวุธ พยักฤทธิ์ หมู่ 7 ร่มเย็น นาดอกคำ นาด้วง เลย 12/6/2018 1:40:08 PM
98 สุวิทย์ อุ่นขาว หมู่ 9 น้ำฮวย นาโป่ง เมืองเลย เลย 12/11/2018 2:55:45 PM
99 เจิดศักดิ์ พาณิชย์ หมู่ 9 ห้วยทรายทอง นาแขม เมืองเลย เลย 12/11/2018 4:35:56 PM
100 กิตติศักดิ์ ลาอ่อน หมู่ 3 คกเลาใต้ บุฮม เชียงคาน เลย 12/17/2018 10:06:56 AM
101 เสงี่ยม รามศิริ หมู่ 9 น้ำฮวย นาโป่ง เมืองเลย เลย 12/17/2018 10:09:02 AM
102 เฉลิม แก้วเพิ่ม หมู่ 3 นาปูน นามาลา นาแห้ว เลย 12/19/2018 9:54:16 AM
103 วีระพงษ์ กันธุ หมู่ 4 ซำทอง นามาลา นาแห้ว เลย 12/19/2018 10:01:02 AM
104 สมยง ยศตุ้ย หมู่ 6 โคก นามาลา นาแห้ว เลย 12/20/2018 10:14:55 AM
105 ทวีล้ำ ทองปั้น หมู่ 1 บง ท่าศาลา ภูเรือ เลย 12/26/2018 1:58:59 PM
106 สมเกียรติ เสาทองหลาง หมู่ 4 โนนสว่าง ท่าศาลา ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:02:09 PM
107 ประสิทธิ์ แก่นท้าว หมู่ 6 ท่อน ท่าศาลา ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:05:37 PM
108 สุดท้าย ศรีบุรินทร์ หมู่ 2 สองคอน ปลาบ่า ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:17:31 PM
109 ซน ศรีบุรินทร์ หมู่ 7 น้ำทบ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:20:57 PM
110 มะริ สารมะโน หมู่ 1 ห้วยผักเน่า ลาดค่าง ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:24:44 PM
111 ประดิษฐ วันทองสุข หมู่ 6 แก่งเกลี้ยง ลาดค่าง ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:30:21 PM
112 สมศักดิ์ ธัญญารักษ์ หมู่ 5 แสนสุข สานตม ภูเรือ เลย 12/26/2018 2:34:53 PM
113 วิญญู เสนานุข หมู่ 7 หนองสิม นามาลา นาแห้ว เลย 12/26/2018 2:41:57 PM
114 จารุเดช วังคีรี หมู่ 2 ห้วยตาด โคกงาม ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 2:48:46 PM
115 สงคราม คำแก้ว หมู่ 3 นาเจียง โคกงาม ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 2:58:08 PM
116 บุญเตรียม สารมะโน หมู่ 4 หนองหลวง โคกงาม ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:12:03 PM
117 แทน กันยาลักษณ์ หมู่ 5 ปากช่อง โคกงาม ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:18:56 PM
118 ฤทธิชัย สารมะโน หมู่ 7 หนองสนุ่น โคกงาม ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:21:58 PM
119 หวน เลียงกาทิพย์ หมู่ 12 ห้วยไผ่ อิปุ่ม ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:28:49 PM
120 อินตา สิงขรณ์ หมู่ 4 หมากแข้ง กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:33:29 PM
121 พลภัทร์ แก้วทำ หมู่ 2 โป่ง โป่ง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:37:21 PM
122 เสบี่ยง ทองม่อม หมู่ 3 น้ำพุง โป่ง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:41:50 PM
123 เหรียญ ราชเสนา หมู่ 4 กกจำปา โป่ง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:45:03 PM
124 บุญสิน คันธิราช หมู่ 8 ปางคอม โป่ง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:48:46 PM
125 คำพัน ตันตุลา หมู่ 10 กกกระบาก โป่ง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 3:53:11 PM
126 ชาญศักดิ์ หนูบาง หมู่ 10 หัวขัว ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 8:49:42 AM
127 กฤษดากร วุฒา หมู่ 11 หนองตานาใต้ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 8:52:36 AM
128 หัทยา แมนเมือง หมู่ 13 หนองตานาเหนือ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 8:56:59 AM
129 วีระ ถิ่นนอก หมู่ 14 โปร่งสุวรรณ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 9:00:23 AM
130 สมชาย ปัตตาติ หมู่ 4 นาเหมือดแอ่ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 9:06:24 AM
131 สิริชัย ผาบวิชัย หมู่ 5 หนองตานา ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 9:09:36 AM
132 คำพันธ์ นันหนู หมู่ 7 สมสะอาด ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 9:55:14 AM
133 บุญตา กรรณลา หมู่ 8 นาตาด ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 10:04:32 AM
134 สมจิตร ขันเดช หมู่ 9 หนองแต้ ท่าช้างคล้อง ผาขาว เลย 12/27/2018 10:23:50 AM
135 ปราโมทย์ รื่นรมย์ หมู่ 12 ห้วยงา โนนปอแดง ผาขาว เลย 12/27/2018 10:29:22 AM
136 มิตร วิวาสุข หมู่ 14 ทรัพย์สมบูรณ์ โนนปอแดง ผาขาว เลย 12/27/2018 10:40:35 AM
137 สาย อุททาทิตย์ หมู่ 6 ห้วยไคร้ โนนปอแดง ผาขาว เลย 12/27/2018 10:45:03 AM
138 ประสงค์ กุ้งคำ หมู่ 7 ซำกกค้อ โนนปอแดง ผาขาว เลย 12/27/2018 11:02:59 AM
139 ธนัศ ศรีแก้ว หมู่ 9 ซำไคร้ โนนปอแดง ผาขาว เลย 12/27/2018 11:26:43 AM
140 บุญเพ็ง สิงห์ทุย หมู่ 11 ห้วยยางคำ โนนป่าซาง ผาขาว เลย 12/27/2018 11:30:45 AM
141 ปรีชา คำประทุม หมู่ 2 ห้วยยาง โนนป่าซาง ผาขาว เลย 12/27/2018 11:38:14 AM
142 ทองส่วน ร่องจิก หมู่ 6 ดงต้อง โพนสูง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 4:03:58 PM
143 สำเนียง สุคงเจริญ หมู่ 7 นาหิน โพนสูง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 4:07:50 PM
144 กันหา ศรีแสง หมู่ 8 คำบก โพนสูง ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 4:10:20 PM
145 สมชาย พรหมรักษา หมู่ 6 น้ำพุ ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 4:12:24 PM
146 ทนง บุญธรรม หมู่ 13 ห้วยอ้อย ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 12/26/2018 4:14:00 PM
147 ประสงค์ เที่ยงนิล หมู่ 6 ภูป่าไผ่ โนนป่าซาง ผาขาว เลย 12/27/2018 11:44:14 AM
148 อนุชา ศรีจันทร์หอม หมู่ 7 ห้วยไฮ โนนป่าซาง ผาขาว เลย 12/27/2018 11:47:34 AM
149 จารุณี วิเนตร หมู่ 2 ซำพร้าว บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 12/27/2018 11:51:18 AM
150 สัญชัย พิลาเกิด หมู่ 4 มอดินแดง บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 12/27/2018 12:00:15 PM
151 ฉลอง สุวรรณบล หมู่ 5 หนองไฮ บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 1/4/2019 9:22:52 AM
152 กิตติศักดิ์ ทิพย์มล หมู่ 6 โนนสว่าง บ้านเพิ่ม ผาขาว เลย 1/4/2019 9:25:49 AM
153 ปภัสรา กงทะวงษ์ หมู่ 3 วังผา ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 1/7/2019 5:35:41 AM
154 สันภพ สิทธิโห หมู่ 10 โคกผักหวาน ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:38:48 AM
155 ฉลาด วรรณรักษ์ หมู่ 11 ห้วยลาดเหนือ ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:41:07 AM
156 ทับทิม แสงมณี หมู่ 12 ธารทอง ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:45:17 AM
157 พินิจ ชัยชนะ หมู่ 4 ดงน้อย ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:48:03 AM
158 ทองใส ตรงประสิทธิ์ หมู่ 5 หัวฝาย ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:50:29 AM
159 สุนทร โกนสันเทียะ หมู่ 6 ซำเจริญ ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:55:15 AM
160 ทองใส ฤทธิตะมน หมู่ 7 ซำใหญ่ ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 8:57:41 AM
161 สุรพล นามกันยา หมู่ 8 ห้วยลาดใต้ ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 9:00:24 AM
162 สังคม ศิริบัน หมู่ 9 โนนยาง ผาขาว ผาขาว เลย 1/7/2019 9:03:12 AM
163 เจียงสุข วิเศษภักดี หมู่ 3 ศรีศักดา ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 1/7/2019 9:37:27 AM
164 บุญคุ้ม หนันเผือก หมู่ 4 ผาสามยอด ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 1/7/2019 9:47:40 AM
165 อนุสรศักดิ์ คำอินทร์ หมู่ 5 ช่องฝาง ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:11:36 AM
166 ปานทอง โคตร หมู่ 6 ศรีรักษา ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:14:05 AM
167 พัทยา ศรีน้อย หมู่ 7 ห้วยส้มใต้ ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:16:18 AM
168 เสถียน ลาลู่ หมู่ 4 นายางเหนือ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:41:44 AM
169 สุนทร สุนทรรส หมู่ 5 นายางใต้ ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:43:51 AM
170 บุญโฮม พลหมอ หมู่ 6 สงป่าเปือย ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:45:55 AM
171 สุบิน อินทะวงศ์ หมู่ 11 ห้วยก่องข้าว ผานกเค้า ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:48:59 AM
172 สุพรรณ อินทร์บุตร หมู่ 12 หนองขอน ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:51:20 AM
173 นพพล ครสิงห์ หมู่ 13 นายาง ภูกระดึง ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:53:17 AM
174 ชัชฎาภรณ์ ศรีสุนทร หมู่ 7 นาน้อย ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1/7/2019 10:58:46 AM
175 สมจิตร แสนตัน หมู่ 8 ห้วยเดื่อ ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1/7/2019 11:11:47 AM
176 มูล ธรรมรัง หมู่ 11 ทานตะวัน ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1/7/2019 11:15:06 AM
177 อุทิตย์ แสนตา หมู่ 16 แสนสุข ศรีฐาน ภูกระดึง เลย 1/7/2019 11:18:56 AM
178 พิมพ์วิภา แก่นไมตรี หมู่ 4 ห้วยไผ่ ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 1/7/2019 11:21:19 AM
179 คำหมุน ป้องกัน หมู่ 7 ผาฆ้อง ห้วยส้ม ภูกระดึง เลย 1/7/2019 11:23:29 AM
180 ประชัน ศรีบุริน หมู่ 2 บวกอ่าง โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 1/7/2019 11:37:33 AM
181 ไชยยันต์ แก้วแสนทิพย์ หมู่ 3 ร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าลี่ เลย 1/7/2019 11:39:28 AM
182 หนูคิด เขาลาด หมู่ 1 น้ำมี น้ำทูน ท่าลี่ เลย 1/7/2019 11:41:10 AM
183 วุฒิชัย สาเดช หมู่ 2 ผาสามยอด ทรัพย์ไพวัลย์ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:10:32 PM
184 วันชัย พิมคีรี หมู่ 1 วังเลา เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:12:47 PM
185 สนั่น ชาวหนอง หมู่ 4 หัวฝายใต้ เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:15:09 PM
186 จิตรกร กระมูลคร หมู่ 5 โคกสวรรค์ เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:18:29 PM
187 ปรีชา สาวสืบ หมู่ 6 โป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:20:59 PM
188 สมาน วงมาเกษ หมู่ 10 เหล่าใหญ่ เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:22:32 PM
189 สมคิด ไชยคำ หมู่ 12 ทรัพย์เจริญ เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:24:13 PM
190 แดง วงษา หมู่ 13 โนนถาวร เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:25:26 PM
191 พิละ พิมพุฒ หมู่ 15 โป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:26:52 PM
192 ประทวน ประหยัดทรัพย์ หมู่ 16 หัวฝาย เอราวัณ เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:28:29 PM
193 สังวาล หมุยเฮบัว หมู่ 1 หนองใหญ่ ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:30:54 PM
194 ทองจ่าย ศรีบุรินทร์ หมู่ 2 ขัวไม้แดง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:32:12 PM
195 ถนอม ภูวงเดือน หมู่ 5 ผานาง ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:34:27 PM
196 สุริยันต์ ปัจจัย หมู่ 6 ดงนกกก ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:36:01 PM
197 ทองสุข หาสีงาม หมู่ 14 ซำขาม ผาอินทร์แปลง เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:37:33 PM
198 ชาญชัย มุขอาสา หมู่ 2 หนองตูม ผาสามยอด เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:40:21 PM
199 บุญเสริม คงมังคะละ หมู่ 4 นาอุดม ผาสามยอด เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:43:55 PM
200 สมาน จาระงับ หมู่ 5 ซำม่วง ผาสามยอด เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:44:57 PM
201 วีระพจน์ เกตุแก้ว หมู่ 6 ศูนย์พัฒนา ผาสามยอด เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:48:26 PM
202 ประมวล กองน้อย หมู่ 8 ห้วยสวรรค์ ผาสามยอด เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:50:25 PM
203 อำพล ดาวเหนือ หมู่ 10 หนองตูม ผาสามยอด เอราวัณ เลย 1/10/2019 2:52:44 PM
204 วิมล งิ้วลาย หมู่ 2 น้อยสามัคคี ตาดข่า หนองหิน เลย 1/10/2019 2:54:28 PM
205 ประมวล สมสะอาด หมู่ 3 โคกใหญ่ ตาดข่า หนองหิน เลย 1/10/2019 2:56:32 PM
206 สุขสันต์ คุณฟอง หมู่ 4 ไร่พวย ตาดข่า หนองหิน เลย 1/10/2019 2:59:42 PM
207 เกรชาฤทธิ์ พหลทัพ หมู่ 5 ซำทอง ตาดข่า หนองหิน เลย 1/10/2019 3:00:53 PM
208 วิทวัส บุษราคัม หมู่ 4 สวนห้อม ปวนพุ หนองหิน เลย 1/10/2019 3:02:33 PM
209 ชำนาญ หารบุตร หมู่ 5 ห้วยเดื่อน้อย ปวนพุ หนองหิน เลย 1/10/2019 3:05:14 PM
210 ธนา สุวรรณไกรษร หมู่ 6 ห้วยไผ่ใต้ หนองหิน หนองหิน เลย 1/10/2019 3:07:23 PM
211 อรัญญา ปัญญาสิม หมู่ 8 ห้วยเดื่อ หนองหิน หนองหิน เลย 1/10/2019 3:09:00 PM
212 สุเทพ โสดามา หมู่ 9 โคกสว่าง หนองหิน หนองหิน เลย 1/10/2019 3:10:36 PM
213 กฤษดา สุขสบาย หมู่ 11 ห้วยโจด หนองหิน หนองหิน เลย 1/10/2019 3:11:59 PM
214 เกษร สุขวิเศษ หมู่ 14 ลานมัน หนองหิน หนองหิน เลย 1/10/2019 3:13:13 PM
215 สุทธิพงษ์ เหลาวงค์ หมู่ 12 ป่าเป้า ปากปวน วังสะพุง เลย 1/26/2019 10:58:25 PM
216 บุษดี มาตหนองจอก หมู่ 12 นาค้อ ปากชม ปากชม เลย 3/20/2019 2:33:00 PM