รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมเอวาด้า ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 สำรวม โครพ หมู่ 7 ใหม่สามัคคี ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:51:33 PM
2 พิศาล ใหญ่ยอด หมู่ 9 ตรอกกระสังข์ ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:52:43 PM
3 ไพศาล ต่างหู หมู่ 3 ลำภูราย เขาสมิง เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:04:26 PM
4 วินัย โพธิกิจ หมู่ 4 บำโรณ เขาสมิง เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:07:08 PM
5 ณรงค์ มีใหม่ หมู่ 6 ชุมแสง เขาสมิง เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:09:40 PM
6 บุญเลิศ สังข์เอียด หมู่ 9 วังตัก เขาสมิง เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:11:07 PM
7 วรรชัย จันทร์กลม หมู่ 3 สลัก ท่าโสม เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:14:47 PM
8 ศิริพงษ์ ประสิทธินาวา หมู่ 5 น้ำตก ท่าโสม เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:17:04 PM
9 อภิชาติ รัตนวงค์ หมู่ 2 คลองใหญ่ ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:25:22 PM
10 ณรงค์ ตู้เจริญ หมู่ 3 ชากกลาง ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:26:23 PM
11 พจนารถ ถมประเสริฐ หมู่ 4 เขามะพูด ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:27:29 PM
12 เชาวลิต เถียรทิน หมู่ 5 ตามาง ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:28:44 PM
13 เกษม วงษ์พานิช หมู่ 6 วังผกา ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:49:14 PM
14 ปรีชา สุขประเสริฐ หมู่ 2 เกษมสุข เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:57:42 PM
15 อภิณห์พร บุญวาที หมู่ 4 เจียรพัฒนา เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 2:59:01 PM
16 จำรัส วิกรมคุณาพร หมู่ 1 นาวง ประณีต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 4:29:16 PM
17 สิงหา สูงสกุล หมู่ 2 ตลุง ประณีต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 4:31:11 PM
18 ขจร แดงนาวงษ์ หมู่ 4 ดินแดง ประณีต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 4:32:34 PM
19 สมนึก เครงปั้น หมู่ 5 ดอนสูง ประณีต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 4:34:43 PM
20 สมนึก วิทยานันท์ หมู่ 3 ประณีต ประณีต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 4:35:51 PM
21 เชษฐา ลาภพูล หมู่ 6 ตกณรงค์ ประณีต เขาสมิง ตราด 11/21/2018 4:37:03 PM
22 วิโรจน์ เทียนน่วม หมู่ 2 ฆ้อ วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 11/21/2018 5:08:27 PM
23 นุกูล พรมสามพราน หมู่ 3 ศรีบัวทอง วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 11/21/2018 5:09:43 PM
24 นุสรณ์ วิทาเวช หมู่ 4 แก่งหิน วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 11/21/2018 5:11:33 PM
25 ระเบียบ เชิญขวัญ หมู่ 5 ตากแว้ง วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 11/22/2018 8:54:57 AM
26 รังสรรค์ ปลั่งกลาง หมู่ 6 ทุ่งพีด วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 11/22/2018 8:57:48 AM
27 จารึก นาวาผล หมู่ 7 ยายแห วังตะเคียน เขาสมิง ตราด 11/22/2018 9:03:32 AM
28 วิรัตน์ เชื้อปาน หมู่ 4 บ้านคอแล หนองบอน บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:42:56 AM
29 วิเชียร ถีระวงษ์ หมู่ 1 ตาพลาย สะตอ เขาสมิง ตราด 11/22/2018 9:43:09 AM
30 บำเพ็ญ พฤษกษากิจ หมู่ 4 วงษ์พัฒนา สะตอ เขาสมิง ตราด 11/22/2018 9:44:29 AM
31 วัลลพ รัตนมารค หมู่ 4 ทางกลาง ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:46:57 AM
32 ระวีวรรณ กวางใส หมู่ 5 ทุ่งตอง นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:44:32 AM
33 จันทรา คงทน หมู่ 3 คลองแสง ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:45:38 AM
34 อนุชา สลักเพชร หมู่ 5 คลองปุก สะตอ เขาสมิง ตราด 11/22/2018 9:45:54 AM
35 เอนก เพ็ชญา หมู่ 6 ตกตัก สะตอ เขาสมิง ตราด 11/22/2018 9:47:22 AM
36 ศรินยา มารศรี หมู่ 7 ทับทิมสยาม 01 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:48:10 AM
37 วิโรจน์ ปฏิผล หมู่ 8 ทุ่งกราด สะตอ เขาสมิง ตราด 11/22/2018 9:48:43 AM
38 อุเบก ภูมิบอน หมู่ 3 บ้านหนองแฟบ ช้างทูน บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:49:11 AM
39 อภิชัย เสน่ห์วงศ์ หมู่ 5 ตางาม บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:51:07 AM
40 เสาวลักษณ์ แผ่นทอง หมู่ 8 หมื่นด่าน บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 11/22/2018 9:52:07 AM
41 จำเนียร บุญนิมิตร หมู่ 3 อ่าวใหญ่ เกาะกูด เกาะกูด ตราด 11/19/2018 3:59:03 PM
42 สัมพันธ์ ประภาพรรณ หมู่ 5 อ่าวพร้าว เกาะกูด เกาะกูด ตราด 11/19/2018 4:00:04 PM
43 พิชฌาภา นาคประสพ หมู่ 6 อ่าวสลัด เกาะกูด เกาะกูด ตราด 11/19/2018 4:02:23 PM
44 สุรพล เครงรัศมี หมู่ 4 ทางควาย แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 11/22/2018 10:07:28 AM
45 โอฬาร เจริญทวี หมู่ 6 มุมสงบ แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 11/22/2018 10:09:43 AM
46 อณัติ ปัทมดิลก หมู่ 10 ท่าเสา แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด 11/22/2018 10:11:02 AM
47 วัชระพงศ์ เพ็ญศรี หมู่ 5 ร่วมมิตร เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 11/22/2018 10:22:42 AM
48 ณพัชรา รัตนวาร หมู่ 3 หนองรี ชำราก เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:46:38 PM
49 นิตยา ศรีดำ หมู่ 3 จุฬามณีบางปรง ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:47:41 PM
50 เกรียงไกร บุญเรืองนาม หมู่ 6 คลองขวาง ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:48:51 PM
51 พิมล อยู่เกษม หมู่ 1 เกาะขวาง ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:49:52 PM
52 ศิริศานต์ สุวรรณมณี หมู่ 7 พุหว้า วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:53:26 PM
53 นิพนธ์ สงวนหงษ์ หมู่ 5 ปากพีด ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:55:14 PM
54 จิรพิพัฒน์ วัฒนโชคชัย หมู่ 6 ด่านเนินสูง ตะกาง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:57:42 PM
55 นุจรี กูลนรา หมู่ 10 คลองพีด ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:02:39 PM
56 ชม สินสาม หมู่ 6 ฉางเกลือ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:03:45 PM
57 ธีรวัฒน์ หนูแก้ว หมู่ 10 เขาระกำ วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:05:00 PM
58 อมรา จิกากร หมู่ 5 สะพานหิน แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:08:45 PM
59 สุดารัตน์ ปลิดทุกข์ภัย หมู่ 9 สวนใน วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:06:21 PM
60 เรณู ประสพสวัสดิ์ หมู่ 9 หินโค่ง ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:07:35 PM
61 ชาลิสา ปินสอน หมู่ 9 คลองม่วง แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:16:52 PM
62 รุ้งฤดี ตะพองมาส หมู่ 6 คลองสน แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:19:17 PM
63 ฤชา ถีระเจริญ หมู่ 9 เนินดินแดง เนินทราย เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:20:28 PM
64 อัมพร กุมภะ หมู่ 4 ทุ่งไก่ดัก ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:22:10 PM
65 ชัยยะ ญาติพิบูลย์ หมู่ 7 แหลมตอง ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:23:26 PM
66 สมศักดิ์ เขมากโรทัย หมู่ 2 คลองขุด ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 4:25:49 PM
67 วีระทรัพย์ คงดี หมู่ 11 หินเพลิง วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:33:41 PM
68 วิวัฒน์ กุมภะ หมู่ 7 คลองขัด ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:39:42 PM
69 ณรงค์ชัย โต้โล้ง หมู่ 2 เปร็ดใน ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:41:22 PM
70 วิรัตน์ รัตนวงษ์ หมู่ 6 หนองโพรง หนองโสน เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:42:51 PM
71 สมยศ คงอยู่ หมู่ 8 หนองใหญ่ ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:44:16 PM
72 ลำเจียก ขาวคม หมู่ 2 แหลมกลัด แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 12/6/2018 3:45:22 PM
73 มังกร จันทนาตาล หมู่ 4 ท่าประดู่ น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด 12/11/2018 9:00:17 AM
74 วราคณา จีนาวนิช หมู่ 7 ช่องลม บางปิด แหลมงอบ ตราด 12/11/2018 9:51:32 AM
75 สุรัตน์ สังข์ผาด หมู่ 4 แหลมอวน คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 12/11/2018 9:52:48 AM
76 อังคณา คชสินธุ์ หมู่ 3 เนินดินแดง คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 12/11/2018 9:59:22 AM
77 จิตรา ฤทธิสาตร์ หมู่ 7 วังตาสังข์ คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด 12/11/2018 10:58:00 AM