รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (ห้องทับทิมสยาม 3) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ชนากร บุญรินทร์ หมู่ 9 นามั่ง เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 11/15/2018 8:38:47 PM
2 เจษฎา ดีโลนงาม หมู่ 9 หนองกินปลา ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 11/16/2018 6:08:45 AM
3 ประยงค์ แฝงเดช หมู่ 3 บ้านกุดกั่ว ดอนมดแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 11/26/2018 5:21:35 PM
4 บุญเก่ง ทองวันดี หมู่ 5 บ้านหนองหล่ม เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 11/26/2018 5:23:08 PM
5 อนุวัฒน์ พวงจำปา หมู่ 6 บ้านโนนสวาง ท่าเมือง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 11/26/2018 5:25:08 PM
6 สัมฤทธิ์ สุริยา หมู่ 11 หัวเห่วพัฒนา โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 11/29/2018 4:22:12 PM
7 บุญญฤทธิ์ พินโย หมู่ 12 ผาประตูทอง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 11/29/2018 4:30:53 PM
8 อาคม ผลเพิ่ม หมู่ 5 ตุงลุง โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี 11/29/2018 4:36:23 PM
9 พงศกร นวนใส หมู่ 10 หนองนกเขียน ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 11/29/2018 4:40:53 PM
10 ราชศักดิ์ วงศ์ปัสสะ หมู่ 10 หนองเจริญ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/29/2018 4:43:43 PM
11 ศักดา วงศ์ละคร หมู่ 2 นาโพธิ์ใต้ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/29/2018 4:45:02 PM
12 ศรัญญา นาป่ง หมู่ 3 คันท่าเกวียน นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/29/2018 4:48:00 PM
13 บุญส่ง โยธารักษ์ หมู่ 4 หนองผือ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:45:47 AM
14 สำเนียง โคตรเมือง หมู่ 8 นาโพธิ์เหนือ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:47:01 AM
15 บัวสอน ภูขำ หมู่ 7 ซะซอม นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:48:12 AM
16 ประจักษ์ อุกาวงศ์ หมู่ 9 โนนสวรรค์ นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:50:25 AM
17 อัครพล สุนทราวงศ์ หมู่ 1 หนองแสงใหญ่ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:51:33 AM
18 บุญสี มั่นจิตร หมู่ 4 ดงบาก หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:52:41 AM
19 ประเสริฐ สายเบาะ หมู่ 5 ดงมะไฟ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:53:42 AM
20 ไมตรี ประสารแสง หมู่ 6 หนองแสงน้อย หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:54:53 AM
21 สายอาลัย วารสินธุ์ หมู่ 8 กุดเรือคำ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:55:56 AM
22 วรสิทธิ์ จันทร์เทพ หมู่ 6 หนองฆ้อง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:57:43 AM
23 เกษม พันธ์อินทร์ หมู่ 10 ดงแถบ ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 9:59:23 AM
24 สุดใจ ไชโย หมู่ 3 นาบัว ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:04:20 AM
25 ประพันธ์ วงษ์จันทร์ หมู่ 4 โพนแพง ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:05:41 AM
26 อภิชาติ ทนสู้ หมู่ 3 กุ่ม ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:15:13 AM
27 รัศมี ศรีชุม หมู่ 5 ดงดิบ ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:16:27 AM
28 หาญณรงค์ ฉลาดศรี หมู่ 6 ดงแถบ ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:18:17 AM
29 ทองจันทร์ สังทองทัศ หมู่ 7 บะไห ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:30:49 AM
30 ประทุมแพ ยุทธรัตตน์ หมู่ 7 หนองผือน้อย ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:37:10 AM
31 สมปอง คนสวย หมู่ 9 นาบัวใต้ ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:38:17 AM
32 วีรายุทธ คงทน หมู่ 6 ทุ่งนาเมือง นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 11/30/2018 10:41:14 AM
33 อุลัย สาสีมา หมู่ 6 นางิ้ว เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/4/2018 10:46:00 AM
34 นายมังกร สุพันธมาต หมู่ 11 โนนหล่อง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 3:08:15 PM
35 นายเจริญศรี มณีวงค์ หมู่ 6 ห่องขอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:58:25 AM
36 นายคำผอง ทองคำวัน หมู่ 2 น้ำเกลี้ยง หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:59:51 AM
37 บุญมี ทองพาเต็ม หมู่ 1 โพธิ์ไทร ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:28:50 PM
38 วิชัย ศรีวงษา หมู่ 11 คำตาว ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:30:20 PM
39 ขวัญชัย ทันวิมา หมู่ 12 โนนแสนสุข ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:31:45 PM
40 บุญส่ง สงกา หมู่ 13 โนนเกษม ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:32:50 PM
41 ธีระยุทต์ พันธา หมู่ 14 ไทยบุญมี ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:33:45 PM
42 สมบัติ สามิลา หมู่ 15 โนนสนาม ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:34:40 PM
43 จุมพล ชูรี หมู่ 16 โพธิ์ไทร ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:35:39 PM
44 นิคม สายบุญ หมู่ 17 คำสำราญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:36:27 PM
45 อำไพ พาพันธ์ หมู่ 19 โนนแคน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:37:16 PM
46 แสวง อินทะนา หมู่ 20 โนนเจริญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:48:14 PM
47 ปรีชา ศรีหาบรรดิษฐ์ หมู่ 2 โนนแคน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:48:59 PM
48 อ่อนจันทร์ เกษแก้ว หมู่ 21 โนนสักทอง ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 4:50:25 PM
49 สำรอง สัญจร หมู่ 22 โพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:10:32 PM
50 สมพงษ์ พรมสอน หมู่ 3 โพนดวน ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:11:48 PM
51 นพดล แต้มทอง หมู่ 4 พันโต ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:12:50 PM
52 นิธิพันธ์ ถมนาม หมู่ 5 โนนแก้ง ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:14:04 PM
53 ทองอินทร์ โสภาถา หมู่ 7 ไผ่ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:14:52 PM
54 เพิ่ม วงศ์ชมภู หมู่ 8 คำสำราญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:15:43 PM
55 อุดร ศรีบุญเรือง หมู่ 9 เสาเล้า ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:16:41 PM
56 สมพร โสภาพิษ หมู่ 4 บ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 9:53:51 AM
57 อำมอน ยีรัมย์ หมู่ 17 หมากหมาย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 9:54:51 AM
58 บุญโฮม คานพรม หมู่ 4 โนนหลี่ ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:17:43 PM
59 สนทยา ท้าวคำวงค์ หมู่ 8 โนนสว่าง ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:18:38 PM
60 บัวกัน ริทัศน์โส หมู่ 9 นาดง ท่าโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:19:22 PM
61 กันยา แสงสร หมู่ 9 บังทอง บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:20:52 PM
62 ทวี กิ่งแก้ว หมู่ 11 ราษฎร์สำราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:21:48 PM
63 ประหยัด ชุมชัย หมู่ 12 ใหม่เจริญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:22:40 PM
64 จรรยา พรมมี หมู่ 2 ท่าหลวง สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:23:34 PM
65 ศิริพล เฝือคำ หมู่ 5 นาคำ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:24:21 PM
66 สุนัน ถุระพิน หมู่ 9 น้อยห้วยอารีย์ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 12/12/2018 5:25:14 PM
67 สุนา ปัดสา หมู่ 7 เม็กน้อย กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 9:55:40 AM
68 บุญมา วงษ์วัน หมู่ 11 แสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 9:56:34 AM
69 พรสวรรค์ สินทรัพย์ หมู่ 16 โนนเจริญ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 9:59:05 AM
70 นงนุช วิลามาตย์ หมู่ 17 เสียมเจริญ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 9:59:54 AM
71 เฉลิมเกียรติ วิฑูรย์ หมู่ 21 นาทุ่ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:01:18 AM
72 ชำนาญ สายเนตร หมู่ 3 นาทุ่ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:02:07 AM
73 ถาวร บุญชิต หมู่ 6 หนองคู กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:02:57 AM
74 อาทิตย์ จันทร์แดง หมู่ 7 โนนเค็ง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:04:01 AM
75 บุญทัน ตู้ทอง หมู่ 9 คำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:05:15 AM
76 ศิริชัย สัตย์ธรรม หมู่ 10 ดอนชี คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:06:36 AM
77 บุญเพชร พรมจันทร์ หมู่ 4 นานวล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:07:24 AM
78 สิทธิชัย จันทฤทธิ์ หมู่ 6 หลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:13:55 AM
79 แปลง วงษ์อาจ หมู่ 19 คำนาแซง กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:15:40 AM
80 ใจกล้า สิมมาคำ หมู่ 10 นาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:29:31 AM
81 หนูสิน หวังยศ หมู่ 7 สวนสรรค์ โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:33:06 AM
82 ศศิวรรณ กันตะพงษ์ หมู่ 8 สุขสมบูรณ์ กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:53:55 AM
83 สีพล ชวดทอง หมู่ 5 นาสมบูรณ์ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:59:27 AM
84 สมพร สถาวร หมู่ 8 บูรพา คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:11:55 AM
85 สมจิตร สีเทา หมู่ 2 บ้านหนองบัวแดง นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:22:50 AM
86 พิชิต บุญวิจิตร หมู่ 6 นาประดู่ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 10:25:52 AM
87 นางไพลิร นามทอง หมู่ 8 คำสว่าง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:42:34 PM
88 นายสำรี คำเก่ง หมู่ 14 สำโรงน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:44:40 PM
89 นายประยูร เจริญทัศน์ หมู่ 1 โนนจาน ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 3:02:10 PM
90 นายโชติ จันทร์โสภา หมู่ 4 โปร่ง ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 3:02:59 PM
91 นายทองจันทร์ ทะวาเงิน หมู่ 6 โนนชาติ ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 3:05:33 PM
92 นายสุข ดวงกัลยา หมู่ 1 อาเลา ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 3:06:36 PM
93 นายมั่น เดชแสง หมู่ 10 กระแอกน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 3:07:25 PM
94 บัน พลแสน หมู่ 4 โป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:19:26 AM
95 พัชรี กองพร หมู่ 7 โนนใหม่ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:20:16 AM
96 จุฬาภรณ์ สมศรี หมู่ 9 ห้วยหวาย คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:22:07 AM
97 สุพรรณ พงศนีย์ หมู่ 10 ดงเจริญ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:22:46 AM
98 อำคา รวมพร หมู่ 6 คำเจริญ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:23:47 AM
99 โสดา พิมพา หมู่ 3 ดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:27:25 AM
100 นายทองแดง พรมยม หมู่ 5 นางาม ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:35:34 PM
101 นายคำดี บุญประชม หมู่ 2 อุบมุง โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:37:38 AM
102 นางสมใจ โอฐเปลี้ย หมู่ 6 นาดี โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:41:02 AM
103 นายประสิทธิ์ ศิริเติม หมู่ 7 สระดอกเกษ โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:43:24 AM
104 นายสมพร วงษาเลิศ หมู่ 8 หนองนกเขียน โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:47:47 AM
105 นายทองคำ ตาธุวัน หมู่ 9 หนองหว้า โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:48:46 AM
106 นายสำลี สีดาแก้ว หมู่ 2 ห่องแดง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:50:00 AM
107 นายคำหล้า สีดาแก้ว หมู่ 6 โนนสัง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:52:30 AM
108 นายประเดิมชัย โสสุด หมู่ 8 ดอนม่วง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:53:14 AM
109 นางเสวียน บรรพชาติ หมู่ 5 ดอนผึ้ง โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:54:30 AM
110 นายแสวง พิลารัตน์ หมู่ 1 บอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:55:13 AM
111 นายสมชัย ลาพรมมา หมู่ 2 บอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:56:17 AM
112 นางสาวภาวิณีฌ์ พัดทาบ หมู่ 3 ค้อบอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 9:57:01 AM
113 นายคำหล้า สนธยา หมู่ 17 พรสวรรค์ ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:45:54 PM
114 นางโสม คำแพงจีน หมู่ 2 ทรายโหง่น ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:46:38 PM
115 นายบัวสอน บุญเจือ หมู่ 5 โนนสูง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:48:21 PM
116 นายดม โสสา หมู่ 9 โคกสว่าง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 4:50:39 PM
117 นายไพรัตน์ สายเสน หมู่ 11 ดอนพิกุล โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:09:28 PM
118 นายสิทธิพร จำปาแก้ว หมู่ 12 โนนสูง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:17:12 PM
119 นายถาวร ด้วงคำสอน หมู่ 14 นาเรือง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:18:41 PM
120 นายสายันต์ รากแก่น หมู่ 15 โนนสว่าง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:19:58 PM
121 นายธนกร ผลชอุ่ม หมู่ 16 ศรีอุดม โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:21:16 PM
122 นายสุขกาย ทองจันดี หมู่ 3 แกนาคำ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:23:25 PM
123 นางกรกนก ชานิตย์ หมู่ 4 ผำ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:25:15 PM
124 นายประสงค์ พิมพ์พัฒน์ หมู่ 5 ผำ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:27:12 PM
125 นายอ่อนสี คำผุย หมู่ 8 คูขาด โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:29:01 PM
126 นายทองแดง ชาติดร หมู่ 9 หนองจิก โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:30:35 PM
127 นางสุริยา ทวีกาล หมู่ 1 วังคก โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:32:16 PM
128 นายคำผง มลสิน หมู่ 10 กระแอกเหนือ โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:33:54 PM
129 นายบุญมี พันธ์โสรี หมู่ 11 หนองอะลาง โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:35:57 PM
130 นายจันทา เสนสีสุข หมู่ 12 สระดอกคูณ โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:41:33 PM
131 นายหนูกร อันโย หมู่ 3 โคกสว่าง โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/6/2018 9:43:09 PM
132 นายไชยา โอชา หมู่ 4 หนองบัว หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 10:00:28 AM
133 นายบุญกอง วิสายาน หมู่ 6 นาแก หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 10:01:12 AM
134 นางสาวฟองศรี มัคควา หมู่ 8 หนองเหล็ก หนองไฮ สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 10:02:00 AM
135 จันทา กอดทอง หมู่ 2 ไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:08:26 AM
136 นายจงใจ โกมลศรี หมู่ 12 เปือยใต้ โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 11:08:35 AM
137 ประยงค์ ปลาทอง หมู่ 10 ม่วงงาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:09:38 AM
138 สมถิ่น เดิมทำรัมย์ หมู่ 3 นาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:10:29 AM
139 อุไรวรรณ สีหมอก หมู่ 3 โพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:11:19 AM
140 จำรัส มาระบ้า หมู่ 4 ดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:12:06 AM
141 ประคอง นพแก้ว หมู่ 5 สมดี เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:15:24 AM
142 ทัศรีวัน โทสวัสดิ์ หมู่ 11 ใหม่ชุมแสง เป้า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:16:21 AM
143 พิมพ์ใจ เหลาผา หมู่ 8 โนนสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:17:10 AM
144 ประสพ เทียมทัศน์ หมู่ 9 โพนงาม นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:17:53 AM
145 เบญจวรรณ คำแก้ว หมู่ 3 นาคำ คอนสาย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:18:42 AM
146 แสวง อินโสม หมู่ 7 นาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:29:10 AM
147 ไพศรี สาริกา หมู่ 5 ดอนเสือ กุดยาลวน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:30:04 AM
148 เสถียร วาริสาน หมู่ 8 โนนกระโจม กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:31:38 AM
149 สมพงษ์ พึ่งภพ หมู่ 2 สร้างโอง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:32:16 AM
150 ณพนรรจ์ โยธาจันทร์ หมู่ 6 นาตาล โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:33:11 AM
151 ไพรวรรณ ฑิมะคุณ หมู่ 7 โคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:33:52 AM
152 วรรณชัย กลโยธิน หมู่ 8 น้อย โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:34:30 AM
153 สมศักดิ์ บัญราศี หมู่ 9 โนนสว่าง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:35:08 AM
154 เจริญชัย ก่ำดำ หมู่ 5 ผักกะย่า ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:12:54 AM
155 ธวัชชัย สุวรรณกูฏ หมู่ 7 โพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:13:49 AM
156 สมควร วรรณพรม หมู่ 8 ม่วงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:14:36 AM
157 สายรุ้ง ธานี หมู่ 10 แอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:35:53 AM
158 บุญหนา ศรีบุรี หมู่ 12 นาเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:36:36 AM
159 สุทธิโสม บุญเกื้อ หมู่ 6 นาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:37:26 AM
160 พิธีกร ลูกสีดา หมู่ 8 ศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:38:08 AM
161 ศักดิ์ศรี โครรัตน์ หมู่ 9 ดอนตามุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:38:49 AM
162 คำจันทร์ คุ้นเคย หมู่ 10 ดอนหมู ขามเปี้ย ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:39:25 AM
163 พล เจริญจิตร หมู่ 5 เทวัญ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:49:05 AM
164 ฉัน โพธิ์ศรี หมู่ 9 แก้งอะฮวนใต้ ท่าหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/7/2018 11:49:55 AM
165 นายพนม วิวิวแสง หมู่ 1 โคกก่อง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 5:03:22 PM
166 นายเสริญ ดาวัน หมู่ 2 แกนาคำ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 5:04:31 PM
167 นายสำรอง มะลิจันทร์ หมู่ 5 กระแอกน้อย โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 5:09:21 PM
168 นายวันชัย แสงใส หมู่ 3 เปือย โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 12/7/2018 5:23:36 PM
169 สุภาวรรณ ประจันทร์ หมู่ 6 แหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/11/2018 11:28:02 AM
170 แสงจันทร์ วิลาวัน หมู่ 7 สร้างแก้ว ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/11/2018 11:35:02 AM
171 บัญชา ศรีวงษา หมู่ 17 คำเจริญ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/11/2018 11:44:29 AM
172 ผิน นาคำมูล หมู่ 7 โคกก่องใต้ โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/11/2018 11:48:14 AM
173 ลิขิต พัดทาบ หมู่ 5 หนองหัวงัว บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/11/2018 11:50:48 AM
174 พยนต์ นามภักดี หมู่ 6 โนนกาเร็น ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/11/2018 12:01:17 PM
175 วัฒนศักดิ์ งานทวีพัฒน์ หมู่ 7 เหล่าแค เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 12:35:49 PM
176 ศักดา วงศ์หา หมู่ 8 เป้า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 12:37:04 PM
177 พัฒนพงษ์ ใจเย็น หมู่ 10 หนองเต่า เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:14:43 PM
178 ไชยณรงค์ ลุ่มภู หมู่ 3 คำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:16:59 PM
179 สงกรานต์ อิดอ่อน หมู่ 4 หนองมะแซว โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:18:09 PM
180 ชัชวาลย์ ขจรเพ็ชร หมู่ 5 สร้างถ่อ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:19:38 PM
181 ทวี สุขันธ์ หมู่ 6 หาด โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:20:59 PM
182 สำราญ อังฉกรรจ์ หมู่ 7 รังแร้ง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:22:42 PM
183 พนิดา มานุตร หมู่ 9 ดอนกลอย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:23:52 PM
184 เข็มพร อุไรพันธ์ หมู่ 12 โชคชัย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:24:55 PM
185 ศรีทอง เดียขุนทด หมู่ 16 หาดน้อย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:25:53 PM
186 สิทธิชัย สิทธิจินดา หมู่ 17 นากลาง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:27:14 PM
187 พิสมัย สายเเวว หมู่ 3 แดง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:28:05 PM
188 หนูการ จันทร์เกษ หมู่ 4 โนนขวาว เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:10:14 PM
189 นายไวพจน์ ผิวเงิน หมู่ 11 โนนรังใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:18:58 PM
190 นายสม อ่อนมิ่ง หมู่ 12 แสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:20:16 PM
191 ไกรรบ นาคะบัตร หมู่ 8 บากนาเจริญ แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:28:59 PM
192 ไพทูรย์ มาลาพันธ์ หมู่ 4 ดูน หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:30:46 PM
193 อำไพ กองทอง หมู่ 5 สระสมิง หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:32:26 PM
194 นายถาวร ศุภศร หมู่ 7 ก่อบึง หนองไข่นก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 5:15:33 PM
195 อุทัย ท่อนจันทร์ หมู่ 6 นาขมิ้น หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:33:22 PM
196 อรชุน จันทร์ส่อง หมู่ 8 คำไฮน้อย หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:34:31 PM
197 ไพฑูรย์ คำมี หมู่ 11 เหล่าหนองผือ หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:36:16 PM
198 ประเสริฐ อุไรสาย หมู่ 13 ดูนเหนือ หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/11/2018 2:36:58 PM
199 จินดา รังทอง หมู่ 2 น้ำคำน้อย เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:06:19 PM
200 ขวัญชัย พิมพ์แน่น หมู่ 3 หนองซองแมว เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:08:42 PM
201 สมร สุนทร หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:18:05 PM
202 กัลยา วงค์สามารถ หมู่ 9 คำเกิง เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:20:55 PM
203 นางอุไรวรรณ วิมล หมู่ 10 หนองจิก เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:22:38 PM
204 นางเสาวนีย์ นนทมาลย์ หมู่ 11 นายูง เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:26:19 PM
205 นางสมใจ บุญชื่น หมู่ 1 ดอนส้มป่อย นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:28:12 PM
206 นายไพฑูรย์ มูลสุวรรณ หมู่ 3 หนองคู นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 3:57:34 PM
207 นางดอกจันทร์ คำเสียง หมู่ 4 ทรายมูล นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:05:51 PM
208 นางสมาพร ดวงแก้ว หมู่ 5 หนองบัว นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:07:16 PM
209 นางอำไพ แสนยู หมู่ 6 ทุ่งมณี นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:09:06 PM
210 นางรุ่งฤดี ตีมล หมู่ 8 ทุ่งมณี นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:10:35 PM
211 นางศรีประไพ สายจันดี หมู่ 9 ผือ นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:11:53 PM
212 นางทองล รู้ลึก หมู่ 2 ดอนแดง ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:14:21 PM
213 นายหนูจร บุญกระจาย หมู่ 3 แสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:15:24 PM
214 นายโสดา สิมพันธ์ หมู่ 4 โนนรังใหญ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:16:42 PM
215 นางกองคำ กิ่งแก้ว หมู่ 5 หนองมะทอ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:17:43 PM
216 นายสุเทพ ศิริวรรณ หมู่ 3 ชักแล่น โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:21:43 PM
217 นายชาย พิพัฒน์ หมู่ 5 ผึ้ง โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 4:22:54 PM
218 นายวสันต์ เที่ยงตรง หมู่ 8 หนองเมืองน้อย หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:04:15 PM
219 นายอนันต์ คุณาคุณ หมู่ 2 ดอนแดงใหญ่ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:06:22 PM
220 นางปัณพร ประสานแสง หมู่ 3 หนองหล่ม หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:08:55 PM
221 นางสุจิตตา มณีรัตน์ หมู่ 4 ทุ่งใต้ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:10:07 PM
222 นางรจนา ประทาน หมู่ 5 ยางธาตุ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:11:28 PM
223 นายวันชัย เชื้อชา หมู่ 7 เดือยไก่ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:12:33 PM
224 นางสาวมะลิวัลย์ สายพฤกษ์ หมู่ 9 หนองดูน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:16:09 PM
225 นางสาวมยุรี จิตรักษ์ หมู่ 10 ดอนแดงน้อย หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:17:17 PM
226 นายพิเชษฐ์ ชาติงาม หมู่ 12 วังมน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:18:23 PM
227 นางสาวชญาภร เชื้อขาว หมู่ 13 หนองแคน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:19:26 PM
228 นางทองแดง มีทรัพย์ หมู่ 15 หนองหล่ม หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 6:20:41 PM
229 นางวิไลพร ทวีทรัพย์ หมู่ 7 เป็ด โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 5:02:10 PM
230 นายเทวัน ชมเชย หมู่ 10 เป็ดน้อย โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 5:08:29 PM
231 นางกัญญามาศ มารศรี หมู่ 3 โนนค้อ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 5:11:52 PM
232 นายภาณุวิชญ์ ศิลาชาติ หมู่ 6 ดอนก่อ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/11/2018 5:13:24 PM
233 นายจรัล จันทร์หาญ หมู่ 8 เหล่าบาก หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 9:54:14 AM
234 มณีั เมืองมูล หมู่ 2 หนองหลัก เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:00:44 AM
235 ประมวน ธารารักษ์ หมู่ 3 เศรษฐี เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:01:55 AM
236 นางสมเพียร พิเคราะห์ หมู่ 4 ดอนไม้คูณ เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:04:37 AM
237 นางรัชนีย์ นามแก้ว หมู่ 8 ยางน้อย เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:05:43 AM
238 นายสมบัติ อัฒจักร หมู่ 9 หนองหลัก เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:07:05 AM
239 นายธเนศ ทะปัญญา หมู่ 10 สงยาง เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:08:20 AM
240 นางสณาธร หมึกสันเทียะ หมู่ 12 หนองหลัก เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:10:22 AM
241 สมดี มายูร หมู่ 2 หนองหัวลิง ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/12/2018 10:38:04 AM
242 สุทัศน์ ทัดเทียม หมู่ 4 น้ำเที่ยง ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 5:01:37 PM
243 นายนืรันดร์ พาเรือง หมู่ 5 ดอนขวาง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:57:50 AM
244 นายสีสวัสดิ์ บุญชิต หมู่ 13 โนนเจริญ นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:07:10 AM
245 นางสมใจ สมจิตตะ หมู่ 6 หนองโน สำโรง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:09:11 AM
246 นายทองสุข กาลสวัสดิ์ หมู่ 5 ไฮหย่อง คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:22:15 AM
247 นายบรรลังค์ แสวงศิลป์ หมู่ 6 นาทมใต้ คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:23:20 AM
248 ทองคำบุญ บุญจอง หมู่ 10 ท่าลาด ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 11:59:39 AM
249 นางบุญเรือง จันทร์เรือง หมู่ 7 บ้านโนนกุหลาบ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:44:06 PM
250 ทวี ประสมทอง หมู่ 7 สร้างหมากแข้ง ปะอาว เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 1:52:44 PM
251 สุนทร ผาสิน หมู่ 6 บ้านดินดำ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 1:56:28 PM
252 นายยม สีลาพร หมู่ 5 บ้านสำโรง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:56:35 PM
253 นายประยูร ทองไสล หมู่ 12 หนองไฮน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 11:20:38 AM
254 นางสมคิด แสนทวีสุข หมู่ 4 บ้านแพง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:41:01 PM
255 นายธีระศักดิ์ อุพันทา หมู่ 9 บ้านโนนเจริญ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:43:40 PM
256 นางสาวรัตนา วงษาอาจ หมู่ 6 บ้านทุ่งเพียง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:47:32 PM
257 นางลมัย วงษาเสน หมู่ 12 บ้านนิคมคำปลาหลาย สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:51:36 PM
258 นางศิรินทิพย์ ภูพูล หมู่ 9 บ้านห้วยขาม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:53:19 PM
259 นายถวิล ศรีสุข หมู่ 13 บ้านห้วยแสนพราน บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:54:49 PM
260 นายวิชัย สาระปัญญา หมู่ 4 บ้านผึ้งโดม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 12:58:12 PM
261 นางภัทราภรณ์ ศิริประจง หมู่ 10 บ้านหนองนกเขียน แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:00:16 PM
262 นายนิทัศน์ พิทัศน์ หมู่ 13 บ้านหนองแคนพัฒนา ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:02:45 PM
263 นางสาวประภาภรณ์ ตลอดพงษ์ หมู่ 18 บ้านสารภีใน ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:07:48 PM
264 นายพิภพ จันชีวา หมู่ 9 ดอนจันทร์ ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:09:58 PM
265 นางนงนุช ภูมิพัฒ หมู่ 11 บ้านดอนผึ้ง แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:16:09 PM
266 นางสาวสายชล ราชบุรี หมู่ 3 บ้านนาคำ แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:17:30 PM
267 นายไพรัตน์ โคตรพันธ์ หมู่ 11 บ้านหนองเลิงนา บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:39:11 PM
268 นางประไพร ศรีพิทักษ์ หมู่ 13 หนองเซือม สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:39:51 PM
269 นายสุนันท์ มาสว่าง หมู่ 14 ขามป้อม สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:40:46 PM
270 นายหินเพชร หงษ์มณี หมู่ 11 บ้านโคกก่อง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:41:28 PM
271 นายพีระพงษ์ สร้อยมาศ หมู่ 6 ป่าก่อ หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:41:52 PM
272 นายสุนันท์ คำศรี หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ใน แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:43:06 PM
273 นายวาสนา อยู่สุข หมู่ 8 คำหมี หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:43:34 PM
274 นายสำลี ชินทะวัน หมู่ 9 ป่าก่อ หนองเหล่า เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:44:29 PM
275 นายณรงค์ เสาว์ราช หมู่ 6 บ้านป่าข่า บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:36:46 PM
276 นายอุทัย พิทัศน์ หมู่ 11 บ้านโคกสะอาด สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:38:58 PM
277 นางสุพิศ บุรุษ หมู่ 8 บ้านสว่างออก สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:47:11 PM
278 นายก้าน สิงหาภู หมู่ 7 บ้านหนองแวง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:49:39 PM
279 หนูกาญ ผลวิสุทธิ์ หมู่ 9 บ้านนาใต้ กระโสบ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 1:54:07 PM
280 นายทรง ชมภู หมู่ 10 บ้านใหม่เมืองงาม สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 1:54:18 PM
281 ถนอม เบ้าเงิน หมู่ 4 บ้านหนอกจอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 1:55:18 PM
282 นายวชิระ พิณทอง หมู่ 7 โพนทอง บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:26:10 PM
283 นายสุนันท์ แก่นสาร หมู่ 8 ทุ่งใหญ่ บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:27:15 PM
284 นายคำพูน ตั้งมั่น หมู่ 9 ทุ่งใหญ่ บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:28:27 PM
285 นายนิพนธ์ บุญประสิทธิ์ หมู่ 11 นามน ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 1:56:49 PM
286 ศักดา แสงกล้า หมู่ 10 บ้านจานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 1:57:51 PM
287 วิเชียร สุดาสุข หมู่ 11 บ้านจานตะโนน หนองบ่อ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 1:59:03 PM
288 นายกิตติศักดิ์ จำปาแก้ว หมู่ 9 โนนโพธิ์ ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:00:42 PM
289 นายวาสนา บุญประการ หมู่ 12 ดงยาง ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:02:24 PM
290 นายสฤษดิ์ บุญกอง หมู่ 3 ผักแว่น ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:29:32 PM
291 นางวิภาภรณ์ ผลยืด หมู่ 5 บ้านสุขสมบูรณ์ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:30:09 PM
292 นายสง่า โตมาซา หมู่ 4 ผักแว่น ยางขี้นก เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:30:39 PM
293 นายณรงค์ บุญบรรดาล หมู่ 7 หนองฮ้าง ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:31:51 PM
294 นายสถิตย์ อยู่สุข หมู่ 8 หนองกวาง ศรีสุข เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:32:53 PM
295 นายพิชัย ฝอยทอง หมู่ 5 ขามป้อม สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:34:03 PM
296 นายปัญญา แสนหยุด หมู่ 9 บ้านใต้ สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:34:38 PM
297 นางสาวอรทัย สารกิจ หมู่ 7 ดอนเชียงโท สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:35:18 PM
298 นายปรัญชัย ผดาศรี หมู่ 8 รังแร้ง สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:36:24 PM
299 นายจีระพันธ์ แสนทวีสุข หมู่ 2 บ้านสว่างตก สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:36:35 PM
300 นายดวงใจ บุญครอง หมู่ 11 ศรีบัว สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:37:28 PM
301 นายวีระชัย จานเขื่อง หมู่ 9 นามั่ง เขื่องใน เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:05:45 PM
302 ณัฐธีร์ สมวัน หมู่ 13 บ้านหนองบัว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/14/2018 2:07:55 PM
303 นายอนันต์ คำตา หมู่ 10 บ้านหวายยาว บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:08:40 PM
304 นายสุเทพ ภูติวัติ หมู่ 7 แก้งโพธิ์ ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:11:01 PM
305 นายเพียร ทองเขียว หมู่ 9 หนองขุ่น ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:12:23 PM
306 นายวิเศษ ผิวงาม หมู่ 10 แก้งโพธิ์ ค้อทอง เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:14:26 PM
307 นายบัวสอน ผลอบรม หมู่ 10 ธาตุน้อย ธาตุน้อย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:16:09 PM
308 นายวันชนะ บุญทัน หมู่ 8 บ้านคำโพธิ์ ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:18:45 PM
309 นายบุญมี พิกุล หมู่ 5 นาผาย โนนรัง เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:18:57 PM
310 นายสนิท บุญสืบ หมู่ 10 โนนดู่ บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:20:11 PM
311 นางสาวบุญฐม ขันคำ หมู่ 12 บ้านคำกลาง แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/14/2018 2:20:17 PM
312 นายอำคา พิณทอง หมู่ 11 โพนทอง บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:21:37 PM
313 นายวนิช เดชพันธ์ หมู่ 12 โพนทอง บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:22:46 PM
314 นายบุญมี แสนสวาท หมู่ 5 ชาด บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:23:55 PM
315 นายอัมพร พิณทอง หมู่ 6 โพนทอง บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:25:02 PM
316 นายบุญมี สารการ หมู่ 12 ศรีบัว สร้างถ่อ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:38:22 PM
317 นายสัญญา กอมณี หมู่ 9 วัวอ้อ หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:46:16 PM
318 คูณ ดาสะอาด หมู่ 8 สนามม้า ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 4:07:32 PM
319 วิเชียร สีมาวัน หมู่ 13 หนองแวง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 4:09:04 PM
320 ใหม เสาสินธิ์ หมู่ 22 บ้านแก่งเจริญสุข ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:46:03 PM
321 อุทัย จันสีโห หมู่ 3 หินแห่ ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 4:10:38 PM
322 บุญมา บุดดาเหลา หมู่ 4 เหล่ากลาง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 4:11:53 PM
323 บุญเพิ่ม คำกระจาย หมู่ 6 หนองจำนัก โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 4:13:31 PM
324 สุทธิ พัดทาบ หมู่ 7 หนองปลิง บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 4:15:43 PM
325 นายแสงทอง ขั้นทอง หมู่ 2 ผือ นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/15/2018 11:07:30 AM
326 นายไพฑูรย์ เกษเจริญคุณ หมู่ 11 เหล่าหนองผือ หนองบก เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/16/2018 3:49:57 PM
327 ทองจันทร์ พุ่มจันทร์ หมู่ 17 บ้านสมบูรณ์สามัคคี ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/16/2018 8:14:21 PM
328 สุดชาดา ดุจดา หมู่ 4 บ้านบุ่งคำ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/16/2018 8:47:54 PM
329 นายสมาน สมสนิท หมู่ 7 บ้านราษฎร์เจริญ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/16/2018 10:41:53 PM
330 กัญญา เรือนเงิน หมู่ 15 บ้านโคกสะอาด ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:07:53 AM
331 นันทวุฒิ พรมจันทร์ หมู่ 11 บ้านคำข่า สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 8:08:25 AM
332 แหลมชัย ต้นสาย หมู่ 18 บ้านม่วงงาม ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:11:06 AM
333 อรดี ลาอำ หมู่ 17 นากลาง โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/17/2018 8:13:59 AM
334 หนูพร ประทีปทอง หมู่ 6 บ้านโนนลำดวน ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:14:58 AM
335 สนธยา แน่นดี หมู่ 12 บ้านแสง ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:22:27 AM
336 อิทธิพล ร่มสิน หมู่ 21 บ้านใหม่ผาสุข ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:26:03 AM
337 เมือง ผลรักษ์ หมู่ 6 บ้านหนองมะเกลือ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:27:18 AM
338 วีระ เถาว์โท หมู่ 12 บ้านโนนสมบัติ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:27:54 AM
339 ศิริขวัญ โรมราช หมู่ 7 ซะซอม นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 8:40:36 AM
340 บังอร สุดโคตร หมู่ 5 บ้านดอนหวาย ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:42:09 AM
341 สมศักดิ์ บุญราศรี หมู่ 9 โนนสว่าง โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 8:42:48 AM
342 นางคำเก่ง สายเพ็ชร หมู่ 12 เปือยใต้ โนนกาเล็น สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 8:43:04 AM
343 ไสว นาจาน หมู่ 6 บ้านคำจาน ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:43:48 AM
344 คำเสาร์ สมเทพ หมู่ 9 บ้านดอนกลาง ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:44:13 AM
345 เสถียร วาริสาร หมู่ 8 โนนกระโจม กุศกร ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 8:45:01 AM
346 ชาติกล้า นาจาน หมู่ 4 บ้านนาจาน ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:45:12 AM
347 นายมณี คำเรือง หมู่ 1 บ้านโดมประดิษฐ์ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:48:03 AM
348 นายก้าน สิงหาภู หมู่ 7 บ้านหนองแวง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:49:07 AM
349 นานอุเทน สีดี หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 12/17/2018 9:09:49 AM
350 สำราญ เกาะเเก้ว หมู่ 8 บ้านโนนสุข ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:10:01 AM
351 สำราญ เกาะเเก้ว หมู่ 8 บ้านโนนสุข ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:10:02 AM
352 หนูการ จันทร์เกษ หมู่ 4 โนนขวาว เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:10:41 AM
353 อุไนวรรณ วิมล หมู่ 10 หนองจิก เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:10:42 AM
354 นายพิภพ จันชีวา หมู่ 9 ดอนจันทร์ ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:11:35 AM
355 กัลยา วงศ์สามารถ หมู่ 9 คำเกิง เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:11:47 AM
356 นายเสระยุทธ เจริญรอย หมู่ 8 พัฒนา โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 9:11:51 AM
357 ทองปน ทองคำ หมู่ 15 บ้านโนนสร้างคำ ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:12:08 AM
358 มาลัย สีแสด หมู่ 5 บ้านโนนโพธิ์ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:12:10 AM
359 เข็มพร อุไรพันธ์ หมู่ 12 โชคชัย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/17/2018 9:16:20 AM
360 นายปัญญา สุระเสน หมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:16:54 AM
361 นางหนูจันทร์ พรมจันทร์ หมู่ 4 นานวล คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:17:08 AM
362 สมบัติ ทองพุ หมู่ 10 บ้านนาจาน ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:17:31 AM
363 คำดี ดีพันธ์ หมู่ 5 นาสมบูรณ์ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:17:35 AM
364 อำนาจ พิลาวอน หมู่ 11 บ้านโคกก่อง ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:17:35 AM
365 ไชยณรงค์ ลุ่มภู หมู่ 3 คำไหล โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/17/2018 9:17:57 AM
366 นายนิทัศน์ พิทัศน์ หมู่ 13 บ้านหนองแคนพัฒนา ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:18:02 AM
367 ชญาภรณ์ เชื้อขาว หมู่ 13 หนองแคน หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:19:16 AM
368 นายบุญจันทร์ ทองสู้ หมู่ 6 นาประดู่ คำครั่ง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:19:25 AM
369 คำกอง กิ่งแก้ว หมู่ 5 หนองมะทอ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:20:03 AM
370 พันธ์ วงตรี หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 12/17/2018 9:20:19 AM
371 นางสุนันท์ ผลาผล หมู่ 3 แดง แพงใหญ่ เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/16/2018 5:10:57 PM
372 รุ่งพิศ พลปัญญา หมู่ 7 บ้านไทรงาม ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 7:58:28 AM
373 พยอม เลี่ยมทอง หมู่ 2 บ้านภูมะหรี่ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:03:30 AM
374 นันทวุฒิ พรม หมู่ 11 บ้านคำข่า สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 8:05:57 AM
375 สมใจ บุญชื่น หมู่ 1 ดอนส้มป่อย นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:59:21 AM
376 ใจกล้า สิมมาคำ หมู่ 10 นาเจริญ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 8:59:43 AM
377 นายเทวัน ชมเชย หมู่ 10 เป็ดน้อย โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:00:18 AM
378 อัมพร จิตรักษ์ หมู่ 6 ทุ่งมณี นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:00:59 AM
379 สุกัญญา นวลหอม หมู่ 9 ฟากทุ่ง โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:01:22 AM
380 บุญชื้น พรมสิงห์ หมู่ 9 ห่องชัน บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:02:02 AM
381 บุญเรือง จันทร์เรือง หมู่ 7 บ้านโนนกุหลาบ บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:04:33 AM
382 นายเข็มทอง คำประสงค์ หมู่ 15 ท่างอยตก บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:04:52 AM
383 นายเข็มทอง คำประสงค์ หมู่ 15 ท่างอยตก บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:04:53 AM
384 นางกัญญามาศ มารศรี หมู่ 3 โนนค้อ ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:06:55 AM
385 สุเทพ ศิริวรรณ หมู่ 3 ชักแล่น โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:07:42 AM
386 สุนันท์ คำศรี หมู่ 2 บ้านโคกสมบูรณ์ใน แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:08:05 AM
387 เสาวนีย์ นนทมาลย์ หมู่ 11 นายูง เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:08:39 AM
388 นายพิชิตสรร ทองเกิด หมู่ 4 บ้านนกเต็น โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:12:31 AM
389 บุญเกลี้ยง ผ่องศรี หมู่ 12 บ้านนาคลอง ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:13:25 AM
390 นายสถิตย์ นันทะพันธ์ หมู่ 4 น้ำคำ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 9:13:32 AM
391 สมบูรณ์ โพธิ์พิมพ์ หมู่ 10 บ้านแก่งกอก ไร่ใต้ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:14:15 AM
392 นางสมนึก คำบุญมา หมู่ 7 โนนงาม เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:14:44 AM
393 นายบุญคำ คำแก้ว หมู่ 9 ศรีสวัสดิ์ โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 9:14:51 AM
394 ธเนศ ทะปัญญา หมู่ 10 สงยาง เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:15:06 AM
395 บานเย็น สมเสาร์ หมู่ 1 บ้านดอนก่อ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:15:38 AM
396 ทวี แสนทวีสุข หมู่ 7 บ้านคำผ่าน ระเว พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:15:59 AM
397 นายพิษณุ เพ็ญชาลี หมู่ 5 นาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 9:16:12 AM
398 มลัยวรรณ จันทะพา หมู่ 2 บ้านสว่างตก สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:17:40 AM
399 สม อ่อนมิ่ง หมู่ 12 แสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:20:12 AM
400 เพ็งศรี วีสเพ็ญ หมู่ 11 บ้านบ๋าฮี โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:20:53 AM
401 สมพร บุญเหลา หมู่ 9 ศิลารักษ์ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:21:10 AM
402 นางอรุณี เหลืองทอง หมู่ 5 บ้านเดื่อโดม โพธิ์ไทร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:21:39 AM
403 สนุ วงษาชัย หมู่ 8 บ้านโนนเจริญ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:21:42 AM
404 นายบุญลือ หอมจันทร์ หมู่ 5 โนนโฮม ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 9:22:25 AM
405 นายทองสุข กาลสวัสดิ์ หมู่ 5 ไฮหย่อง คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:22:28 AM
406 หนูจร บุญกระจาย หมู่ 3 แสงไผ่ ไผ่ใหญ่ ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:22:57 AM
407 สมพร ชายทอง หมู่ 8 ดอนแป้นลม จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:22:58 AM
408 ชรินทิพย์ คงสมมนต์ หมู่ 11 จันทร์สว่าง ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 9:23:00 AM
409 มงคล มากดี หมู่ 9 แก่งกบ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:23:33 AM
410 สอน วงค์อินทร์ หมู่ 10 บ้านโนนศิริ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:46:25 AM
411 นายอำพร ดุจดา หมู่ 3 บ้านหนองไฮ โนนกลาง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:46:36 AM
412 ถนอม เบ้าเงิน หมู่ 4 บ้านหนอกจอก หัวเรือ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 12/17/2018 8:55:44 AM
413 จันทา วงมาเกษ หมู่ 6 มดง่าม เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:56:12 AM
414 สายชล ราชบุรี หมู่ 3 บ้านนาคำ แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:56:59 AM
415 บุญฐม ขันคำ หมู่ 12 บ้านคำกลาง แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:57:01 AM
416 บุญฐม ขันคำ หมู่ 12 บ้านคำกลาง แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:57:07 AM
417 นายกัมปนาท ศรีภา หมู่ 14 หนองแปน สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:57:09 AM
418 ประมวน ธารารักษ์ หมู่ 3 เศรษฐี เหล่าบก ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:00:46 AM
419 รุ่งฤดี ตีมล หมู่ 8 ทุ่งมณี นาเลิง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:00:47 AM
420 จรัล จันทร์หาญ หมู่ 8 เหล่าบาก หนองฮาง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:02:55 AM
421 ภัทราภรณ์ ศิริประจง หมู่ 10 บ้านหนองนกเขียน แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:02:58 AM
422 บุญมา บุดดาเหลา หมู่ 4 เหล่ากลาง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 9:03:35 AM
423 สุภาพ ศรีใส หมู่ 11 โคกเซบูรณ์ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:35:04 AM
424 วรรณชัย กันยามา หมู่ 20 แสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:35:40 AM
425 นายสมพงษ์ กุลบุญญา หมู่ 6 ห่องขอน บอน สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 9:36:36 AM
426 ประภาภรณ์ ตลอดพงษ์ หมู่ 18 บ้านสารภีใน ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:40:10 AM
427 ปกเกศ ยิ่งปัญญาธร หมู่ 7 บ้านดอนงัว หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:40:40 AM
428 กฤติญานันท์ เกษี หมู่ 10 บ้านหนองกอก หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:46:25 AM
429 สมร สุนทร หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:47:35 AM
430 อุทัย พิทัศน์ หมู่ 11 บ้านโคกสะอาด สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:48:06 AM
431 สมัย บุญขันธ์ หมู่ 6 หลุบเลา กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 9:48:57 AM
432 วันทนา บุญยิ้ม หมู่ 11 บ้านโนนยานาง หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:59:57 AM
433 นายชำนาญ โสพัฒน์ หมู่ 20 โนนเจริญ ตบหู เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 10:00:39 AM
434 ประภาพรรณ คำอาจ หมู่ 4 บ้านบุ่งคำ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:03:31 AM
435 ไพรัตน์ โคตรพันธ์ หมู่ 11 บ้านหนองเลิงนา บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 10:04:45 AM
436 เจริญ ทองเทพ หมู่ 7 บ้านน้ำสร้าง ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:10:25 AM
437 วันชนะ บุญฉวี หมู่ 8 บ้านคำโพธิ์ ท่าช้าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 10:22:44 AM
438 เข็มชาย แสงวงศ์ หมู่ 5 ดอนขวาง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 11:06:25 AM
439 สมปอง พึ่งกุล หมู่ 2 โนนจิก นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 11:08:16 AM
440 นายยม สีลาพร หมู่ 5 บ้านสำโรง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:50:01 AM
441 ชลธิชา โนนแก้ว หมู่ 1 นาคาย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 8:50:54 AM
442 ไพลิน นามทอง หมู่ 8 คำสว่าง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 8:51:09 AM
443 ลมัย วงษาเสน หมู่ 12 บ้านนิคมคำปลาหลาย สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:51:30 AM
444 ถวิล ยืนมั่น หมู่ 19 บ้านทุ่งแสงตะวัน ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:51:34 AM
445 นางสมคิด แสนทวีสุข หมู่ 4 บ้านแพง สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:52:14 AM
446 ไพบูรณ์ ทองสว่าง หมู่ 8 บ้านม่วงฮี ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:52:46 AM
447 ทวี วงค์โสภา หมู่ 23 บ้านทุ่งเทวา ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:53:18 AM
448 สมพร โสภาพิษ หมู่ 4 บ้านห่องคำ นาเจริญ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 8:54:00 AM
449 อนุชาติ ชมภูประเภท หมู่ 13 บ้านดอนใหญ่ ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 8:54:05 AM
450 นายเรียน พิลาศาสตร์ หมู่ 11 โคกเซบูรณ์ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:54:45 AM
451 ศิรินทิพย์ ภูพูล หมู่ 9 บ้านห้วยขาม แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:54:59 AM
452 นงนุช ภูมิพัฒ หมู่ 11 บ้านดอนผึ้ง แก่งโดม สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:55:06 AM
453 ประสงค์ เทียมทึศน์ หมู่ 11 บ่อหินพัฒนา ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:08:24 AM
454 นายทวี กิ่งแก้ว หมู่ 11 ราษฎร์สำราญ สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 10:09:15 AM
455 วาทะนี จรรยา หมู่ 5 บ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:13:35 AM
456 นางรจนา ประทาน หมู่ 5 ยางธาตุ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 10:13:40 AM
457 ลัดดา ตาท้าว หมู่ 8 โนนสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:18:12 AM
458 อินถา ผิวอ้วน หมู่ 8 บ้านนาชุมชน ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:19:12 AM
459 ทองจันทร์ สังทองทัศ หมู่ 7 โคกใหญ่ ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 10:23:28 AM
460 สมหมาย ผลดี หมู่ 4 บ้านโนนสุบัน โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:30:16 AM
461 สมร พรานไพร หมู่ 8 บ้านหนองคู โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:33:33 AM
462 พิสสมัย สุภาสาย หมู่ 5 บ้านคันลึม ทรายมูล พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:37:28 AM
463 เชิดศักดิ์ พันธ์สุข หมู่ 10 แอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:42:34 AM
464 ทองแดง มีทรัพย์ หมู่ 15 หนองหล่ม หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 11:23:19 AM
465 สงัด เสนาะวาที หมู่ 3 บ้านโนนคูณน้อย โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 11:25:36 AM
466 มะลิวัลย์ สายพฤกษ์ หมู่ 9 ป่าก่อ หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 11:32:19 AM
467 คำหล้า สีดาแก้ว หมู่ 6 โนนสัง โนนกลาง สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 11:35:26 AM
468 สุพิศ บุรุษ หมู่ 8 บ้านสว่างออก สว่าง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:20:25 AM
469 นายประยูร บุญหนุน หมู่ 8 ซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 9:24:12 AM
470 ขวัญชัย พิมพ์แน่น หมู่ 3 หนองซองแมว เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 9:45:35 AM
471 มลิวรรณ์ วงศ์จำปา หมู่ 14 บ้านโนนพยอม หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:50:44 AM
472 ทรงพล ฉัตรสุวรรณ หมู่ 6 บ้านแขมใต้ บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:44:30 AM
473 สมาน พันจำนงค์ หมู่ 10 กระแอกน้อย ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 10:44:37 AM
474 บุญประคอง รองศิลป์ หมู่ 3 ห้วยดู่ คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 10:45:13 AM
475 ไพรัตน์ โคตรพันธ์ หมู่ 11 บ้านหนองเลิงนา บุ่งมะแลง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี 12/17/2018 10:48:01 AM
476 ประสาน บุญจิ่ม หมู่ 8 น้ำคำ โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/17/2018 10:53:53 AM
477 บรรลังค์ แสวงศิลป์ หมู่ 6 นาทมใต้ คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 10:54:53 AM
478 ปัณพร ประสานแสง หมู่ 3 หนองหล่ม หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 10:55:56 AM
479 บรรลังค์ แสวงศิลป์ หมู่ 6 นาทมใต้ คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 11:00:46 AM
480 ชนินทร์ สมประสงค์ หมู่ 11 กุดชมภู กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 11:10:42 AM
481 วรรณชัย กันยามา หมู่ 20 แสนสุข กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 11:48:57 AM
482 กันหา เอกศิริ หมู่ 4 โนนสว่าง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 11:49:49 AM
483 ชนะศักดิ์ ช่วงชัย หมู่ 6 หม้อทอง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 11:51:25 AM
484 น้อย พรหมบรรณ หมู่ 7 หนองเงินฮ้อย นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 11:52:21 AM
485 สุพัฒน์ สายเนตร หมู่ 9 ดอนกลาง นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 11:54:04 AM
486 สมคิด ไชยพล หมู่ 9 บ้านโนนงาม โนนสมบูรณ์ เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 11:55:11 AM
487 วินัย สมนา หมู่ 2 ดอนม่วย กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี 12/13/2018 12:03:03 PM
488 วิชาญ สากุลา หมู่ 11 โนนเมืองน้อย คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:28:18 PM
489 ประสิทธิ์ นิลเกษ หมู่ 5 ดอนผอุง คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:30:47 PM
490 จรินทร์ จิตรมั่น หมู่ 8 บ้านป่าดวน คูเมือง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:33:05 PM
491 ธานี สีหนันท์ หมู่ 4 โนนเกษม ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:35:09 PM
492 พรชัย พรมบัน หมู่ 5 โนนทรายน้อย ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:36:53 PM
493 เกษม ดีโลนงาม หมู่ 9 หนองกินปลา ท่าลาด วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:39:18 PM
494 นายวินัย สุทธาคง หมู่ 12 ใหม่รุ่งเรือง โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:45:12 PM
495 กำจัด ดวงสนิท หมู่ 9 หนองคูใต้ โนนโหนน วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:47:16 PM
496 เข็มทอง คำประสงค์ หมู่ 15 ท่างอยตก บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:48:52 PM
497 สุกัญญา นวลหอม หมู่ 9 ฟากทุ่ง โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/13/2018 1:54:47 PM
498 สมปอง มณีวรรณ หมู่ 8 หนองไม้ตาย หนองเหล่า ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/13/2018 2:09:12 PM
499 นายใจ วงษ์ศรี หมู่ 1 นาเยียเหนือ นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 12/13/2018 2:19:17 PM
500 นายสีหา ชวดทอง หมู่ 12 โนนสุขสันต์ นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 12/13/2018 2:21:49 PM
501 นายอุเทน สีดี หมู่ 7 บ้านขี้เหล็ก นาดี นาเยีย อุบลราชธานี 12/13/2018 2:24:06 PM
502 นายพันธ์ วงตรี หมู่ 5 บ้านหนองกระบือ นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 12/13/2018 2:25:54 PM
503 นายมนตรี ประคำทอง หมู่ 6 บ้านแก้งยาง นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี 12/13/2018 2:27:18 PM
504 เจริญ กุลาราช หมู่ 6 ท่างอย บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:50:26 PM
505 สอ แสงบุตร หมู่ 10 โนนไร่ โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:56:22 PM
506 สมคิด สำราญวงค์ หมู่ 12 หนองฝาง โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:57:45 PM
507 นิพนธ์ โพธิ์ชัย หมู่ 4 สร้างเม็ก โพธิ์ใหญ่ วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:59:57 PM
508 หนูเลียม บุญตา หมู่ 6 มดง่าม เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:02:30 PM
509 ประหยัด ไชยะวง หมู่ 7 โนนงาม เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:04:29 PM
510 บุญเพิ่ม คำบุญมา หมู่ 9 มดง่ามใต้ เมืองศรีไค วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:05:52 PM
511 เรียน พิลาศาสตร์ หมู่ 11 โคกเซบูรณ์ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:07:30 PM
512 เสริมชัย โพธิ์งาม หมู่ 15 หนองเห็นอ้ม สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:10:33 PM
513 กองสี นามวงษา หมู่ 5 นาชุม สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:11:48 PM
514 นิยม กัลยาณี หมู่ 6 แสนคำ สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:13:03 PM
515 บุญมี จันดาชาติ หมู่ 7 บาก สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:14:21 PM
516 แสวง แพงสีแก้ว หมู่ 9 โนนหนาด สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:15:33 PM
517 บุญชื้อ พรมสิงห์ หมู่ 9 ห่องชัน บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 3:52:04 PM
518 นายประทีป พิมพดี หมู่ 4 ดอนพันชาด ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:41:05 AM
519 นายประจิม อุดมรัตนไพร หมู่ 8 โนนค้อ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:45:26 AM
520 ไพรัช กลมเกลียว หมู่ 7 โนนยาง ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/14/2018 9:46:21 AM
521 นายมงคล มากดี หมู่ 9 แก่งกบ ตาลสุม ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:48:24 AM
522 นายบุญมา ใจใหญ่ หมู่ 1 นาคาย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:50:19 AM
523 นางสมปอง พึ่งกุล หมู่ 2 โนนจิก นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:51:35 AM
524 นายอุทัย บุญชิต หมู่ 3 หนองเป็ด นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:53:35 AM
525 นายวีระชัย บุญชิต หมู่ 4 โนนยาง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:56:23 AM
526 นายประมวล ท้าวเอ หมู่ 6 ดอนหวาย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 9:58:55 AM
527 นายบัวลม ทรัพย์มูล หมู่ 7 โคกคล้าย นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:00:57 AM
528 นายคำมูล ผลบุญ หมู่ 8 คำหนามแท่ง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:02:06 AM
529 นายสุพิษ แสงทอง หมู่ 9 คำผักหนอก นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:04:00 AM
530 นางหนูนา หลวงไชย์ หมู่ 10 คำฮี นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:05:32 AM
531 นายประสงค์ศักดิ์ ทองหล้า หมู่ 3 คำแคน หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:11:17 AM
532 นางไพจิต เกษียร หมู่ 5 คำเตยใต้ หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:12:34 AM
533 นายสายัน วัฒนราษฎร์ หมู่ 7 คำเตยเหนือ หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:13:57 AM
534 นายเสมอ ชัยระ หมู่ 7 ค้อโคน จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:16:05 AM
535 นายสมพร ชายทอง หมู่ 8 ดอนแป้นลม จิกเทิง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:17:20 AM
536 นายบุญประคอง รองศิลป์ หมู่ 3 ห้วยดู่ คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:19:38 AM
537 นางบุญยัง สีตาล หมู่ 4 นาทมเหนือ คำหว้า ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 10:20:58 AM
538 นายคำมูล ผลบุญ หมู่ 8 คำหนามแท่ง นาคาย ตาลสุม อุบลราชธานี 12/14/2018 11:05:12 AM
539 นายไชยา ชาบุญเรือง หมู่ 4 โปร่ง ขามป้อม สำโรง อุบลราชธานี 12/14/2018 11:19:44 AM
540 คำพันธ์ พาลัง หมู่ 1 กุดชุม หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:16:52 PM
541 สมพงษ์ สังฆะเพศ หมู่ 8 หนองกินเพลใต้ หนองกินเพล วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:18:06 PM
542 บุญสำ บุริวงศ์ หมู่ 13 เกษตรสมบูรณ์ ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:19:45 PM
543 เพียร ภูมิภักดิ หมู่ 4 น้ำเที่ยง ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:21:00 PM
544 สมาน ด้วงโสดา หมู่ 8 น้ำคำ ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:23:12 PM
545 หนูภัย หล้าสิงห์ หมู่ 14 หนองแปน สระสมิง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:31:04 PM
546 ประมูล ไท้ท้อง หมู่ 6 คำเจริญ เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี 2/4/2019 7:34:07 PM
547 สุทธิพงษ์ จันทร์หอม หมู่ 1 บากชุม โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 2/5/2019 3:09:09 AM
548 นายประมาณ รัตนมูล หมู่ 11 หนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 2/7/2019 9:03:30 PM
549 ภาคภูมิ บุญหนา หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2/15/2019 6:32:59 AM
550 ภาคภูมิ บุญหนา หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2/15/2019 6:33:19 AM
551 ภาคภูมิ บุญหนา หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2/15/2019 6:33:26 AM
552 ภาคภูมิ บุญหนา หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2/15/2019 6:33:27 AM
553 ภาคภูมิ บุญหนา หมู่ 6 หนองเค็ม เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2/15/2019 6:33:29 AM
554 ชัยวัฒน์ เจสันเทียะ หมู่ 13 บ้านหนองบัว ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 3/8/2019 3:06:32 PM
555 มนูญ พูลชัย หมู่ 6 บ้านโนนลำดวน ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3/20/2019 5:44:21 AM
556 มนูญ พูลชัย หมู่ 6 บ้านโนนลำดวน ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3/20/2019 5:44:25 AM
557 มนูญ พูลชัย หมู่ 6 บ้านโนนลำดวน ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3/20/2019 5:44:27 AM
558 มนูญ พูลชัย หมู่ 6 บ้านโนนลำดวน ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 3/20/2019 5:44:30 AM