รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ห้องประชุมโรงเรียนอำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
รุ่นที่ 1 วันที่ 18 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 สมชาย จันทราช หมู่ 7 จอก ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:15:59 AM
2 เดชา ปรือทอง หมู่ 16 จอก ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:18:02 AM
3 อนัน อกอุ่น หมู่ 13 กุงชัย ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:19:44 AM
4 พินนูย์ ทิ้งชั่ว หมู่ 11 กุงชัย ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:21:14 AM
5 ทองสาย ต้นงอ หมู่ 2 เหล่าเลิง ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:22:51 AM
6 สนิท สายอภัย หมู่ 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:27:53 AM
7 พิทักษ์ ยุวบุตร หมู่ 7 นาอุดม ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:29:47 AM
8 ศราวุฒิ มูลพันธ์ หมู่ 9 โคกสว่าง ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:31:04 AM
9 สง่า อินทบุตร หมู่ 4 หนองแดง โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:32:27 AM
10 สมคิด สร้างโศก หมู่ 7 ม่วง โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:36:29 AM
11 เสถียร แก้นแสน หมู่ 5 น้ำซับ แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:40:00 AM
12 ประสิทธิ์ ชาลีศรี หมู่ 9 หนองกะเลา โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:38:37 AM
13 ไสว หวังผล หมู่ 6 น้ำซับ แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:41:36 AM
14 อาลิน บุญพิทักษ์ หมู่ 8 หนองศาลา แมด ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:44:10 AM
15 มิตร บุญธิมา หมู่ 6 บ้านแย ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 10:45:33 AM
16 ประยูร บุญประสม หมู่ 2 นาดูน เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11/21/2018 9:35:40 AM
17 นายอรุณ วรวงค์ หมู่ 6 ป่าติ้ว กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 1:23:27 PM
18 นายประสิทธิ์ ไวยหงษ์ หมู่ 7 นาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 1:35:33 PM
19 นายประสิทธิ์ บุญรำไพ หมู่ 8 นาสีนวน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 2:40:22 PM
20 นายเสวียน ทองเสริม หมู่ 3 วังแคน กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 1:10:50 PM
21 นายรัศมี สุวะศรี หมู่ 5 ป่าติ้ว กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 1:18:40 PM
22 นายละม้าย จรูญกุล หมู่ 9 นาเมือง กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 2:44:52 PM
23 นายพงษ์เพชร พิมพเนตร หมู่ 4 ภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 2:49:16 PM
24 นายมณีย์ ทัศบุตร หมู่ 5 หนองเม็ก คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 2:55:26 PM
25 นางทิพยวรรณ จันทะภา หมู่ 6 ภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 2:58:44 PM
26 นายสมพร จันทชารี หมู่ 8 ภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:01:45 PM
27 นายแสวง สันตะวงศ์ หมู่ 5 นาเรือง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:05:05 PM
28 นายอรุณ ศรีลาศักดิ์ หมู่ 8 นาเรือง นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:09:32 PM
29 นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติเนตร หมู่ 10 ดงสวาง นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:12:46 PM
30 นายวิชัย มังษะพันธ์ หมู่ 7 คำกลาง โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:16:05 PM
31 นายสำราญ เถาว์โมลา หมู่ 5 เหล่าเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:18:51 PM
32 นายเรียง ประถมนาม หมู่ 5 คำปอแก้ว เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11/23/2018 3:22:03 PM
33 นางปทิตตา คณะพรม หมู่ 9 หนองคล้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/13/2018 7:37:50 PM
34 นายสนุก ถนอมชาติ หมู่ 9 หนองคล้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/13/2018 7:47:36 PM
35 นายสนุก ถนอมชาติ หมู่ 9 หนองคล้า เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/13/2018 7:48:27 PM
36 นายสุพจน์ เกื้อกูล หมู่ 6 โนนหนามแท่ง นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/14/2018 11:38:08 AM
37 นายพงษ์ศักดิ์ นิยมธรรม หมู่ 3 หนองคู นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/14/2018 1:53:00 PM
38 นายมงคล น่ารัก หมู่ 6 นาหนองใหญ่ ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/14/2018 2:30:48 PM
39 นางรัตนาภรณ์ แสวงนาม หมู่ 7 หนองคู นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/14/2018 2:08:40 PM
40 นายมิตรดี ปาละวงค์ หมู่ 4 ศรีราชา ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/14/2018 2:14:47 PM
41 นายสมาน พะละศูนย์ หมู่ 5 ดอนหมู หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/14/2018 2:18:07 PM
42 นายอาทร พลสมัคร หมู่ 6 ดอนม่วง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:02:03 PM
43 นางชนิดา ปาตาสี หมู่ 15 โคกกลาง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:07:08 PM
44 นายสมัย ภักดี หมู่ 12 โนนสูง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:08:38 PM
45 นายวิทยา มีทองแสน หมู่ 8 นายูง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:10:37 PM
46 นางอนงค์รักษ์ ดาละพันธ์ หมู่ 10 ดอนคึมใหญ่ พนา พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:12:19 PM
47 นายสมเดช ศรีพรม หมู่ 18 สร้อย จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:13:59 PM
48 นายเจริญ บริสุทธิ์ หมู่ 10 สร้อย จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:15:02 PM
49 นายวิจักร์ มาสา หมู่ 14 โนนกุง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:16:19 PM
50 นายบุญเรือง โสภา หมู่ 5 ดอนแดง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:17:27 PM
51 นายสมพร ปามุทา หมู่ 15 หนองหัวลิง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:19:33 PM
52 นายปรีชา วริสาร หมู่ 13 นาโนน จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:20:48 PM
53 นายประดิษฐ์ ตาดี หมู่ 8 นาแวง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:21:47 PM
54 นายบุญธรรม คำลอย หมู่ 2 เสารีก พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:25:42 PM
55 นายจำรูญ ปามุทา หมู่ 11 นาสะแบง พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:26:43 PM
56 นายรัชพล สาระรัตน์ หมู่ 9 สว่างนาฝาย พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:27:35 PM
57 นายวันชัย ปามุทา หมู่ 6 นาสะแบง พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:28:37 PM
58 นายประยูร ยืนนาน หมู่ 2 โนนหวาง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:18:31 PM
59 นายชำนาญ อยู่เย็น หมู่ 7 ศรีคูณ จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:22:50 PM
60 นายประดิษฐ์ วริสาร หมู่ 6 อุ่มยาง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:23:48 PM
61 นายบุญมา มุทาพร หมู่ 5 เสารีก พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:24:52 PM
62 สุขใจ วามะลุน หมู่ 9 ดอนว่าน หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:01:48 PM
63 สนอง หน่อแก้ว หมู่ 2 หนองเทา จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:08:06 PM
64 ประสาสน์ กุลนนท์ หมู่ 3 ท่าวังหิน หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:56:51 PM
65 บรรจง ชัยศิลป์ หมู่ 5 โสกสว่าง หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 3:58:49 PM
66 นายสมภาร กาเผือก หมู่ 12 โนนสูง ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 12/15/2018 8:43:21 AM
67 นายนิวัตร ดำบรรพ์ หมู่ 10 ดอนคึมใหญ่ พนา พนา อำนาจเจริญ 12/15/2018 8:44:53 AM
68 ศักดา ศิริวาลย์ หมู่ 3 หนองยอ จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:10:17 PM
69 พิทักษ์ เสนสม หมู่ 4 โพนขวาว จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:14:22 PM
70 ศักดา ศิริวาลย์ หมู่ 3 หนองยอ จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:21:09 PM
71 มงคล แก่นโพธิ์ หมู่ 8 ดู่ใน จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:26:37 PM
72 วิรัตน์ ทานะขันธ์ หมู่ 2 โนนค้อ หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:28:20 PM
73 สมบัติ รากวงศ์ หมู่ 9 หนองยอ จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:29:17 PM
74 ฤทธิรงค์ วงค์จันทร์ หมู่ 4 โต่งโต้น รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:31:12 PM
75 จำนงค์ สง่าพันธ์ หมู่ 10 โพนขวาว จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:31:54 PM
76 สมพร วงษ์จันทร์ หมู่ 5 หนองเดิ่น รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:32:47 PM
77 วันชัย ลายทอง หมู่ 12 โคกท่าโพธิ์ คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:34:38 PM
78 อดิพร รักษาศรี หมู่ 2 คำน้อย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:35:04 PM
79 สวา ปัสสาพันธ์ หมู่ 9 ท่ายางชุม คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:36:30 PM
80 ตะนุ สมนาม หมู่ 4 คำข่า สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:36:46 PM
81 จำรอง สุตะภักดิ์ หมู่ 8 ท่ายางชุม คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:38:25 PM
82 ประะดิษฐ์ คุณสัตย์ หมู่ 5 คึมน้อย สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:38:43 PM
83 ธนา ธยาธรรม หมู่ 7 โคกชาด คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:39:43 PM
84 ไพบูลย์ ภาคสุโพธิ์ หมู่ 12 ชะแงะ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:41:37 PM
85 สุดใจ บุตรจันทร์ หมู่ 11 เหล่าพัฒนา โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:44:35 PM
86 สาคร พุทธขิณ หมู่ 6 หนองไหล สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:46:45 PM
87 สมศรี สีลารวม หมู่ 9 เวียงหลวง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:46:46 PM
88 กองสูรย์ จันทรประสาร หมู่ 7 หนองแอวมอง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:48:39 PM
89 ประภัสสร เสน่หา หมู่ 8 หนองไหล สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:49:03 PM
90 ประมูล ยืนสุข หมู่ 6 หนองจอก โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:50:00 PM
91 สุริยันต์ พรมวัลย์ หมู่ 9 นาคู สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:50:09 PM
92 อานนท์ สุขใจ หมู่ 10 ใหม่พัฒนา สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:51:03 PM
93 ประมวล สาระพันธ์ หมู่ 5 โนนค้อทุ่ง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:51:43 PM
94 อภิศักดิ์ ก่อสุข หมู่ 4 ชะแงะ โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/14/2018 4:52:07 PM
95 วิเชียร ยังดี หมู่ 3 โนนกุง ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:48:00 PM
96 สำราญ สุวอ หมู่ 4 หินสิ่ว ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:48:58 PM
97 พิสมัย คำภานิล หมู่ 7 นิคมฯแปลง 3 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:50:32 PM
98 สมใจ บุญทา หมู่ 9 นิคมฯแปลง 2 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:51:30 PM
99 อนุพล สุระสาย หมู่ 12 นิคมฯแปลง 5 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:52:33 PM
100 นาค เหนือโชติ หมู่ 13 นิคมฯแปลง 6 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:53:38 PM
101 อำคา เมืองจันทร์ หมู่ 15 โนนโพธิ์ ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:54:56 PM
102 เคือบ พุทธรักษา หมู่ 2 พุทธรักษา โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:55:48 PM
103 สมร ไชยเลิศ หมู่ 4 นางาม โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:56:53 PM
104 ภูเมือง พืชสิงห์ หมู่ 5 หินกอง โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:57:46 PM
105 ดารุณี ใจหาญ หมู่ 8 ดงคำเดือย โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:58:41 PM
106 สีทน เหนือโชติ หมู่ 9 คำนกกก โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 1:59:31 PM
107 เสกสิทธิ์ โสวันนา หมู่ 11 ห้วยบอน โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:00:36 PM
108 ต่อศักดิ์ พละพิทักษ์ หมู่ 12 นาสำราญ โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:01:29 PM
109 วะโรผล สว่างเนตร หมู่ 3 หนองแมงดา ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:02:24 PM
110 สายเบ็ญ อดทน หมู่ 5 ห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:03:15 PM
111 สำเร็จ ขวัญจ่า หมู่ 6 นาหนองแดง ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:04:12 PM
112 อนงค์ ไชยปัดถา หมู่ 7 ห้วยกระแสน ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:05:11 PM
113 ทองดำ ประทุม หมู่ 9 ทองศิลา ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:05:56 PM
114 ยาใจ ชอบศิลป์ หมู่ 10 พิทักษ์ไทย ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:06:49 PM
115 สมยศ นมัสการ หมู่ 13 นาห้วยทราย ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:07:45 PM
116 เกษียร เคียงวงษ์ หมู่ 1 คำแก้ว คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:08:46 PM
117 กมล ถนอมเชื้อ หมู่ 3 โคกจั๊กจั่น คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:09:47 PM
118 จันทร์ดี จันทร์มล หมู่ 4 ดงแสนแก้ว คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:10:42 PM
119 ปรัชญา ขันตี หมู่ 5 เหล่าแก้วแมง คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:11:42 PM
120 สะอาด เขียวมนต์ หมู่ 6 สงยาง คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:12:33 PM
121 มงคล จันทร์แจ่ม หมู่ 7 เมืองเก่า คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:13:23 PM
122 สว่างเนตร ประอาง หมู่ 9 นาเจริญ คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:14:17 PM
123 ปัญญา บุตธิจักร หมู่ 10 ดงสำราญ คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:15:13 PM
124 ก้อย อัครชาติ หมู่ 11 พรเจริญ คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:16:44 PM
125 ทองอินทร์ ผิวทอง หมู่ 3 คันสูง โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:21:37 PM
126 วิวัฒน์ งอกงาม หมู่ 4 หินขัน โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/16/2018 2:22:24 PM
127 นายสมพงษ์ อินลี หมู่ 1 หนองลุมพุก ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:21:33 PM
128 นายสำรอง พรมนต์ หมู่ 6 แสนสุข ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:23:38 PM
129 ประจวบ ศรีสำรวม หมู่ 2 นาผาง ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:32:20 PM
130 นาฎติยา จันทะนาม หมู่ 3 สว่างใต้ ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:33:44 PM
131 นายสหรัตน์ พรมอินทร์ หมู่ 4 สว่างเหนือ ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:35:15 PM
132 นายนฤทธิ์สร สุขสัตย์ หมู่ 5 คำน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:37:06 PM
133 นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ หมู่ 6 นาผาง ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:38:32 PM
134 นายทิฐิพงษ์ พิมพ์หาญ หมู่ 7 ตาดใหญ่ ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:40:00 PM
135 นางดำดี แสนสุข หมู่ 8 หนองสะโน ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:41:17 PM
136 นายณรรธ ถีรโคตร หมู่ 9 ดอนชาด ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:43:15 PM
137 นายฉลาด รักไทย หมู่ 10 ตาดน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:44:22 PM
138 นายดำเนิน วะณานิชย์ หมู่ 11 ดอนดู่ ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:45:44 PM
139 นายประวุฒิ สายตา หมู่ 12 ห้วยน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:48:26 PM
140 นายเสถียร ดวงพิลา หมู่ 13 น้อยนาดี ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:49:54 PM
141 นายสมพาน สาระสิงห์ หมู่ 1 นาป่าแซง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:51:15 PM
142 นางกมลรัตน์ โมฬี หมู่ 2 สามัคคี นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:52:23 PM
143 นายสมบัติ ป้องกัน หมู่ 6 สามแยกชมภู นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:53:59 PM
144 นางจันทา โสภารี หมู่ 7 ยางเครือพัฒนา นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:55:15 PM
145 นายเด่น บุญมูล หมู่ 8 คำย่านาง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:56:23 PM
146 นายจำปี เรืองวงค์ หมู่ 9 โคกเจริญ นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:57:39 PM
147 นายบุญอาจ มะณีสาย หมู่ 5 ห้วยงูเหลือม นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 12:59:20 PM
148 นายวิชัย ศรีชาติ หมู่ 7 หนองแสง นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:02:38 PM
149 นายสำราญ พรหมสีโคตร หมู่ 4 ป่าหวาย หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:03:58 PM
150 นายถาวร ภาษาดี หมู่ 5 นาตากล้า หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:05:15 PM
151 นายไสว ไชโย หมู่ 7 สงยาง หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:06:19 PM
152 นายโสภา วันทอง หมู่ 4 โนนงาม โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:07:27 PM
153 นายพันธ์วิรา สีทน หมู่ 6 คำไหล โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:08:36 PM
154 นายบุญน้อม ทองห่อ หมู่ 7 นาเรือง โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:10:14 PM
155 นางสาวนันธิดา ปาวะลี หมู่ 8 สนามชัย โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:12:25 PM
156 นายสำลี แก้วกนก หมู่ 9 เกษมสุข ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:25:00 PM
157 นายบุดดา พาเชื้อ หมู่ 10 อู่สะเภา ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:26:35 PM
158 นางรัตนาวลี ลาภสาร หมู่ 12 หนองลุมพุก ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:28:20 PM
159 นางสมเพียร ปฏิวรณ์ หมู่ 13 แสนสุข ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/17/2018 1:29:38 PM
160 สมศรี อินลี หมู่ 9 เกษมสุข ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 8:53:05 AM
161 อัญชลี ใกล้ฝน หมู่ 7 จอก ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12/18/2018 8:53:28 AM
162 บร บุญพระโรช หมู่ 5 คำน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 8:54:14 AM
163 บัวษร มังษะพันธ์ หมู่ 7 คำกลาง โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12/18/2018 8:55:05 AM
164 วันณี สายตา หมู่ 12 ห้วยน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 8:56:34 AM
165 อรดี ผานิตย์ หมู่ 6 นาผาง ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:02:34 AM
166 สายเบ็ญ อดทน หมู่ 5 ห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:07:48 AM
167 วะโรผล สว่างเนตร หมู่ 3 หนองแมงดา ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:08:52 AM
168 ยาใจ ชอบศิลป์ หมู่ 10 พิทักษ์ไทย ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:09:48 AM
169 สมยศ นมัสการ หมู่ 13 นาห้วยทราย ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:12:30 AM
170 ประจวบ ศรีสำรวม หมู่ 2 นาผาง ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:12:41 AM
171 ฉลาด รักไืทย หมู่ 10 ตาดน้อย ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:15:12 AM
172 มิตร บุญธิมา หมู่ 6 บ้านแย ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:15:32 AM
173 ปรีชา กาณารักษ์ หมู่ 8 ภูเขาขาม คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:16:37 AM
174 ณรรธ ีถีรโครต หมู่ 9 ดอนชาด ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:19:00 AM
175 เด่น บุญมูล หมู่ 8 คำย่านาง นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:19:31 AM
176 นิตยา ภูมิลา หมู่ 5 โสกสว่าง หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:22:23 AM
177 ต่อศักดิ์ พลพิทักษ์ หมู่ 12 นาสำราญ โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:24:30 AM
178 รัตนาภรณ์ ถาวร หมู่ 7 หนองคู นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:26:25 AM
179 คำมวย สดีหอม หมู่ 5 หนองเตา หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:27:34 AM
180 จำรูญ ปามุทา หมู่ 11 นาสะแบง พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:30:35 AM
181 สมยงค์ อกอุ่น หมู่ 11 กุงชัย ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:31:13 AM
182 เทอดศักดิ์ พรมสวัสดิ์ หมู่ 9 นิคมฯแปลง 2 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:38:52 AM
183 เจริญชัย ยืนยั่ง หมู่ 13 กุงชัย ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:40:52 AM
184 อำพร กานุสนธิ์ หมู่ 16 จอก ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:48:09 AM
185 สำเนียง แสงย้อย หมู่ 7 โนนผักหวาน จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/17/2018 3:34:58 PM
186 จันทรใด พัดลม หมู่ 5 ดอนแดง จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/18/2018 10:23:33 AM
187 ประมวล สาระพันธ์ หมู่ 5 โนนค้อทุ่ง โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 10:32:51 AM
188 จันที บุญมาศ หมู่ 10 สร้อย จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:54:35 AM
189 สมพร วงษ์จันทร์ หมู่ 5 หนองเดิ่น รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:57:45 AM
190 ดารุณี ใจหาญ หมู่ 8 ดงคำเดือย โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 12/18/2018 9:58:15 AM
191 คำภา ศาสตราชัย หมู่ 5 หนองเม็ก คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12/18/2018 10:01:41 AM
192 สิรินยา มีทรัพย์ หมู่ 5 เหล่าเจริญ บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1/8/2019 6:46:08 AM