รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิท อาคาร นวตปัญญา จ.บุรีรัมย์
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 เพชร รนย หมู่ 12 โคกมะขาม จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/18/2018 12:10:11 PM
2 อภิรดา แก้วปรากาญจน์ หมู่ 9 ร่วมใจ 2 หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 11/22/2018 9:42:23 PM
3 นายรุ่งเรือง มลิซ้อน หมู่ 7 บ้านหว้า เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:05:24 AM
4 นายณรงค์ บุดประโคน หมู่ 8 สายตรีพัฒนา 1 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:07:24 AM
5 นายประเสริฐ แต่งพลกรัง หมู่ 10 สายโท 4 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:09:04 AM
6 นายสมานชัย มูลรัตน์ หมู่ 13 สายตรี 5 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:10:25 AM
7 นายสุดใจ วงศ์ขุมดิน หมู่ 4 สายตรี 7 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:14:34 AM
8 นายอุทัย หาสุข หมู่ 11 สายตรีพัฒนา 4 บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:15:33 AM
9 นายศักดิ์สิทธิ์ กุยรัมย์ หมู่ 12 สายตรี 8 กลุ่มใน บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:17:00 AM
10 นายคาน ศาลา หมู่ 6 สายตรี 9 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:18:16 AM
11 นายกฤษณ์ บุญช่วยแล้ว หมู่ 2 บึงเก่า บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:19:37 AM
12 นายสมบูรณ์ สุวงศ์ หมู่ 8 สายโท 9 ซอย 3 โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:21:41 AM
13 นายโกศล มหามาตร หมู่ 1 สายโท 3 ใต้ จันทบเพชร บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:22:42 AM
14 นายฉลาม เสาเปรีย หมู่ 3 สายตรี 6 เหนือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:23:40 AM
15 นายบุญเมือง สุระสุข หมู่ 10 สามขาพัฒนา โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:24:35 AM
16 นายยงศิลป์ ศรีหาโคตร หมู่ 11 สันติสุข โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:25:25 AM
17 นายชนินทร์ ชนะประโคน หมู่ 6 หนองแวง โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:26:43 AM
18 นายประชา ขาวรัมย์ หมู่ 9 โคกใหญ่ โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:27:59 AM
19 นายวิโรจน์ เติมประโคน หมู่ 8 สายโท 12 เหนือ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:57:38 AM
20 นายภานุรุจ วิพม หมู่ 13 โคกกระชายใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 12:54:54 PM
21 นายบุญมี เนาวบุตร หมู่ 8 โคกสว่าง เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 1:02:38 PM
22 นางวาสนา แก่นอินทร์ หมู่ 1 ถนนน้อย หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:52:12 AM
23 นายบุญนำ ศรีรัตน์ หมู่ 7 สายโท 12 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:53:45 AM
24 นางสาวสุกัญญา สายบุตร หมู่ 16 สายโท 12 ใต้สามัคคี สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:54:53 AM
25 นายดวงจันทร์ บะสุรินทร์ หมู่ 9 น้อยลำชี สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 9:59:08 AM
26 นายชนชาติ พรมนัด หมู่ 10 เขาดินเก่าพัฒนา เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:01:34 AM
27 นายราช ใจเที่ยง หมู่ 2 สายโท 10 ใต้ สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:21:11 AM
28 นายสมพร หวังสุข หมู่ 1 บ้านหลัก เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:22:23 AM
29 นายสงัด กล้าจริง หมู่ 15 หนองตะลุมพุก 3 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:37:35 AM
30 นายหัน ผลบุญ หมู่ 14 สายโท 13 สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:40:16 AM
31 นายเด็ก เจริญยิ่ง หมู่ 6 ตรุง เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:41:18 AM
32 นางวรรณา ครอบแก้ว หมู่ 4 ศรีสุขน้อย เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:42:18 AM
33 นายเทียบ กลุ่มยา หมู่ 9 ประดู่ เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 1:33:01 PM
34 นางสุทา สุกรแก้ว หมู่ 5 ศรีสุข เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 1:34:02 PM
35 นางนภัสนันท์ เจนนาวิน หมู่ 8 สายโท 2 ใต้ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/26/2018 1:59:50 PM
36 นายจำปี แสงสุขสว่าง หมู่ 5 หนองปรือ บึงเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:11:27 AM
37 จามจุรี เยินรัมย์ หมู่ 18 ระหาร บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:29:29 AM
38 พิทยา จริดรัมย์ หมู่ 16 เกษตรพัฒนา ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:33:11 AM
39 ศศินันท์ เจียมรัมย์ หมู่ 12 บุ ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:36:47 AM
40 ม่วย อาญาเมือง หมู่ 10 ตะโกตาเนตร ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:39:03 AM
41 นางสาวพิชญา ภูมิไธสง หมู่ 2 คลองม่วง บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:56:11 AM
42 มิตร สวามิชัย หมู่ 3 เขว้า บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:58:06 AM
43 นางลำไพ แก้วยงกฎ หมู่ 8 สายตรี 16 หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/27/2018 10:45:09 AM
44 นายบุญถึง คำจะนา หมู่ 12 สายตรี 16 พัฒนา หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/27/2018 10:46:25 AM
45 สมบูรณ์ ไชยเสนา หมู่ 4 หนองสรวง สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:48:36 PM
46 ณรงค์ อุปภักดี หมู่ 9 หนองหว้า ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:48:59 PM
47 วิจิตรา เริ่มรักรัมย์ หมู่ 5 เมืองน้อย สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:50:03 PM
48 จินตนา ปราณีตรัมย์ หมู่ 9 โนนสมบูรณ์ เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:09:24 PM
49 บุญคาร บุญสีทุม หมู่ 5 ข่อย บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 11:59:26 AM
50 ธวัชชัย รบรัมย์ หมู่ 2 โนนขี้เกลือ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:01:19 PM
51 สมอาจ สังข์เทวี หมู่ 4 เพียแก้ว บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:03:05 PM
52 สุข สอนเพีย หมู่ 7 ดอนตูม บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:04:31 PM
53 สุทัศน์ รักมณี หมู่ 12 ดอนต้อน บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:05:54 PM
54 อ้อย เสาไธสง หมู่ 14 หัวตะพานกลาง บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:07:07 PM
55 ปฏิวัติ สังสีแก้ว หมู่ 18 หัวตะพานใหม่ บ้านยาง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:08:16 PM
56 ทวน ฉวีวงษ์ หมู่ 2 โนนสะอาด บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:11:13 PM
57 ณิชา ผิวขาว หมู่ 4 จิก บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:12:12 PM
58 บรรจง พิมกลาง หมู่ 5 แก่นท้าว บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:13:17 PM
59 ประสิทธิ์ จักรคำ หมู่ 6 ข่า บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:16:31 PM
60 ธวัชชัย จ่าไธสง หมู่ 7 สระแวง บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:17:36 PM
61 พัชรี โพยนอก หมู่ 9 โคกยาว บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:18:48 PM
62 หนูกัน โพธิขำ หมู่ 10 หนองไผ่ บ้านแวง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:20:09 PM
63 ชัยชนะ เดชหิมาลัย หมู่ 6 หนองบก พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:21:38 PM
64 รุ้งนภา เที่ยงโยธา หมู่ 7 แดงน้อย พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:22:52 PM
65 ราตรี สียอด หมู่ 10 ท่างาม พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:24:04 PM
66 รุ่งทิวา กอนไธสง หมู่ 11 ชาติ พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:25:17 PM
67 บัวลอย กุงไธสง หมู่ 2 ชาด มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:26:29 PM
68 ประภาพันธุ์ โตอ้อม หมู่ 4 หนองน้ำคำ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:27:44 PM
69 บุศรินทร์ เปรียบสม หมู่ 5 ชาด มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:28:55 PM
70 ภูทัย เวียนนอก หมู่ 6 ดอนขาม มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:30:01 PM
71 ฐานิดา ธูปหอม หมู่ 7 ส้มกบ มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:31:11 PM
72 พนัด เรียนไธสง หมู่ 9 ปลาค้าว มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:32:12 PM
73 สมปอง โพธิขำ หมู่ 13 โนนจำปา มะเฟือง พุทไธสง บุรีรัมย์ 11/27/2018 12:33:11 PM
74 นายชินพัชร อ่อนสี หมู่ 7 สายโท 1 ใต้ ปราสาท บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:11:54 PM
75 นายบุญเยี่ยม ตันตะวาโย หมู่ 3 หนองตะลุมพุก หนองไม้งาม บ้านกรวด บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:12:44 PM
76 สุริยา วังหิน หมู่ 2 ยางทะเล แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:25:09 PM
77 สมพงษ์ ไกรงาม หมู่ 4 นาแซง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:26:48 PM
78 สันติ ดีชัยรัมย์ หมู่ 7 หนองการะโก แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:28:04 PM
79 สุวรรณ์ แม้นรัมย์ หมู่ 9 โนนสมบูรณ์ แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:29:32 PM
80 เที่ยง ยีรัมย์ หมู่ 10 โนนกลาง แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:31:13 PM
81 ไชโย ศรีัตน์ หมู่ 13 โคกเก่า แคนดง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:32:43 PM
82 อัมพร วงศ์สุรินทร์ หมู่ 1 โนนสำราญ หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:34:08 PM
83 สมาน กมลพันธ์ หมู่ 2 ตะแบง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:35:28 PM
84 อุทิศ แสงอะโน หมู่ 3 ปอแดง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:36:51 PM
85 บุญยัง ศาลางาม หมู่ 5 น้อยหนองบึง หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:38:24 PM
86 ทองรื่น ไกรจันทร์ หมู่ 7 ขี้เหล็ก หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:39:36 PM
87 รุ่ง ปุนโก หมู่ 9 หนองหญ้าคา หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:40:43 PM
88 คำผัน คำเหลา หมู่ 11 วังน้ำใส หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:42:00 PM
89 มนต์ ยิงใดชม หมู่ 4 ยิ่งเจริญ ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:43:18 PM
90 อธิพงศ์ ยอรัมย์ หมู่ 7 กระทุ่ม ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:44:37 PM
91 วิเชียร ร่วมชาติ หมู่ 5 กระโดน เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:44:40 PM
92 สมศักดิ์ ชุมสาย หมู่ 13 ชุมแสงใหม่ ดงพลอง แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:45:47 PM
93 สมศักดิ์ สวัสดี หมู่ 8 โคกขาม เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:46:28 PM
94 ทรงศักดิ์ อินทร์แป้น หมู่ 3 หัวหนองแคน สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:47:16 PM
95 สมร เพ็ชรล้ำ หมู่ 6 แคนทะเล สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:51:11 PM
96 ทองม้วน สิมงาม หมู่ 8 งิ้ว สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:52:26 PM
97 สมพงษ์ พันธ์อินป้อ หมู่ 10 เมืองบัวพัฒนา สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:53:53 PM
98 เรืองศักดิ์ ศรีแก้ว หมู่ 12 ประชาแสนสุข สระบัว แคนดง บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:55:07 PM
99 ภา จันทร์ผิว หมู่ 6 หนองจำปา โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:01:25 PM
100 นงนุช พินิจพันธ์ หมู่ 5 หนองเพิก ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:05:45 PM
101 ดาวเรือง มั่นศรี หมู่ 17 หนองสะแก ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:07:19 PM
102 สมพงษ์ เจียกรัมย์ หมู่ 7 ส้มป่อย เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:08:11 PM
103 ตะวัน เกตุชาติ หมู่ 13 ทุ่งเจริญ เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:11:54 PM
104 จารุวรรณ์ ทิพย์จันทร์ หมู่ 10 โคกปราสาท หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:22:05 PM
105 น้อย บุญซำ หมู่ 9 บุ ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:25:34 PM
106 พัด เกิดช่อ หมู่ 8 หนองเทา ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:27:17 PM
107 น้ำทิพย์ โกติรัมย์ หมู่ 6 กะลันทา เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:15:19 PM
108 บุญถึง จันทร์นพคุณ หมู่ 2 โคกสะอาด ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:16:45 PM
109 สิรินดา คุระจอก หมู่ 2 หนองกระทุ่ม โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:19:04 PM
110 สุภาวดี สีดา หมู่ 3 หนองตะลุมปุ๊ก โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:52:54 PM
111 ยุพา เขียนวงศ์ หมู่ 8 ปราสาทพร หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:59:42 PM
112 สวัสดิ์ ชินรัมย์ หมู่ 2 โคกสำโรง ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:02:14 PM
113 นางเพียว สมนึกตน หมู่ 13 ทะเมนชัย โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:06:09 PM
114 บัวรินทร์ พินาศภัย หมู่ 12 หนองบัวหลวง ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:40:56 PM
115 เสน่ห์ เพ็งพล หมู่ 10 ทุ่งมน เมืองยาง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:46:20 PM
116 ิอาริยา ทองทา หมู่ 5 ระนามพลวง โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:50:00 PM
117 ธิติมา นานอก หมู่ 3 หนองเสม็ดน้อย ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:51:05 PM
118 นายวินัย สินทรา หมู่ 10 โคกบัว โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:54:34 PM
119 ธวัชชัย หาญสุวรรณ หมู่ 7 ดอนหวาย หนองปล่อง ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:56:05 PM
120 นางอุไร หรีกประโคน หมู่ 12 โคกมะขาม จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:27:11 PM
121 นายบุญถึง เรียกประโคน หมู่ 16 ตาเซ็น จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:28:29 PM
122 นางวรรณา เคล้าสี หมู่ 18 ปลัดพัฒนา จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:29:39 PM
123 นางสาวดาวเรือง กิรัมย์ หมู่ 14 พงษ์ศิริ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:07:41 PM
124 นายกิตตินันท์ เกรียรัมย์ หมู่ 4 เขว้า โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:22:12 PM
125 นางประกอบ เกียรติทวีพันธ์ หมู่ 5 ตาพระ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:23:16 PM
126 นายถาวร สาละ หมู่ 6 ศรีสมบูรณ์ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:24:07 PM
127 นายหลวย ทองแป้น หมู่ 9 พลับ โคกขมิ้น พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:25:05 PM
128 นางวัลดี หรีกประโคน หมู่ 1 ปลัด จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:26:01 PM
129 นายการะเวก เพชรวิเศษ หมู่ 3 ตะแบก จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:30:26 PM
130 นางสาวปราณี ยามประโคน หมู่ 5 โคกชุม จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:31:14 PM
131 นายเชาวลิตร สร้อยทอง หมู่ 6 โคกปราสาท จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:31:55 PM
132 นายพูนสวัสดิ์ ปลอดประโคน หมู่ 9 พนาวัน สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:51:47 PM
133 นายไทยรุ่ง ซิวประโคน หมู่ 8 ประทัดบุ สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:55:05 PM
134 มาริสา ประเสริฐสังข์ หมู่ 5 โคกกระหาด ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:03:58 PM
135 ชัยธัช สำราญ หมู่ 10 โคกตาแก้ว ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:05:14 PM
136 นางจิดาภา กงเตียส หมู่ 7 มะขามเจรอะ จันดุม พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:32:51 PM
137 นายสงวน ประเสริฐศรี หมู่ 1 มะมัง ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:34:40 PM
138 นายสมชาย สุดเสียงสังข์ หมู่ 10 พูนสุข ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:35:31 PM
139 นายวรวิช ปานะโปย หมู่ 2 เสม็ด ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:36:15 PM
140 นายอภิชัย สายแก้ว หมู่ 3 ป่าชัน ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:37:15 PM
141 นายสัญชัย ครองชื่น หมู่ 4 ม่วงเหนือ ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:38:08 PM
142 นายเริก โกรัมย์ หมู่ 5 ประทัดบุ ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:39:31 PM
143 นายเต่าทอง เกษมบุญ หมู่ 6 หนองระเวียง ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:40:16 PM
144 นางสาวติ๋ว หลอมนาค หมู่ 7 โคกสำโรง ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:41:08 PM
145 นายเจือด กล้วยประโคน หมู่ 8 โคกลำดวน ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:41:56 PM
146 นายปรัชญา บุญแปลง หมู่ 9 โคกเต็ง ป่าชัน พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:42:48 PM
147 นางสาวสุพิน พิศงาม หมู่ 11 ละลมเวียน สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:44:06 PM
148 นางรีต้า เพชรเลิศ หมู่ 13 บุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:44:55 PM
149 นางสาวชนาภา เกือบรัมย์ หมู่ 3 บุญช่วย สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:45:43 PM
150 นางนวน บังทอง หมู่ 8 เสม็ด สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:46:32 PM
151 นายสุวิทย์ ประประโคน หมู่ 10 ไทรงาม สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:47:41 PM
152 นางสาวนัด นวนประโคน หมู่ 11 เทวัญ สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:48:21 PM
153 นายศุกรี จันทร์ประโคน หมู่ 4 เสม็ด สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:49:20 PM
154 นางเอี้ยง ประประโคน หมู่ 5 กัดลิ้น สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:50:04 PM
155 นายไพโรจน์ เรืองประโคน หมู่ 7 ประดู่ สำโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:50:50 PM
156 เจริญ อินทร์วิเชียร หมู่ 1 โนนน้ำอ้อม ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:08:49 PM
157 ผกาทิพย์ สังข์ทอง หมู่ 7 สวนสนุก โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:10:06 PM
158 ดุสิต ขุนนามวงษ์ หมู่ 7 หนองม่วง เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:24:48 PM
159 เมษา ศรแสง หมู่ 4 หนองย่างหมู เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:26:32 PM
160 ศุทธานนท์ พลแหง หมู่ 5 โคกปราสาท เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:27:56 PM
161 เขียว หนูช่อ หมู่ 3 หนองตะคร้อ เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:29:03 PM
162 นายอาน แผ้วพลสงค์ หมู่ 2 หนองเต็ง เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:30:15 PM
163 นายสุทน จันทร์สมุด หมู่ 8 ประชาสามัคคี เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:31:51 PM
164 กวางทอง แกล้วกล้า หมู่ 11 ปราสาทอำนวย เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:33:11 PM
165 คมสันต์ มะหิงสาเดช หมู่ 6 หนองสาม เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:23:24 PM
166 รจนา บุญรอดดวง หมู่ 4 โคกตะแบก โคกสนวน ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:23:35 PM
167 คำสิงห์ ดวงศรี หมู่ 12 โปลงตึกพัฒนา เมืองฝ้าย หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:35:15 PM
168 วรรณพา ศรีพรรณ หมู่ 8 หนองตราดใหญ่ ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:37:47 PM
169 วรกร เอกชนาภรณ์ หมู่ 5 หนองตาเรียม ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:39:08 PM
170 สุทิน เสาร์ศิริ หมู่ 10 โคกล่าม ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:40:34 PM
171 ณัฐพล สาธร หมู่ 14 หนองตราดพัฒนา ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:40:58 PM
172 สุนีย์ นารินทรื หมู่ 8 โนนสำราญ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:41:48 PM
173 บุญร่วม ทุมมาตร หมู่ 3 ศรีภูมิ หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:43:03 PM
174 อภิวัฒน์ ไตรบำรุง หมู่ 11 โพธิ์พัฒนา ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:43:28 PM
175 สุรชัย ด้วงบุตดี หมู่ 11 ศรีสะยาง หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:44:32 PM
176 เอกรินทร์ ปริวันตัง หมู่ 13 สวน ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:44:44 PM
177 ยุภาพร หลงน้อย หมู่ 12 สระสมบูรณ์ หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:45:31 PM
178 พิมพา ดอมไธงสง หมู่ 4 ดีเลิศพัฒนา ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:46:16 PM
179 นางฉวี มาศคำมี หมู่ 7 สระขมิ้น หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:46:26 PM
180 ประชัน ละเอียด หมู่ 4 โคกพะไล ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:47:19 PM
181 เหรียญ นาคินชาติ หมู่ 9 ชุมแสง ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:47:28 PM
182 สมพงษ์ ดรุณศิลป์ หมู่ 19 เพชรสมบูรณ์ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:47:29 PM
183 อุไรพร กองแก้วกาเหรียญ หมู่ 14 ร่อนทอง ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:49:06 PM
184 ปัน แป้นเงิน หมู่ 3 หนองกวางทอง สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:49:11 PM
185 จริญญา ศรีเตชะ หมู่ 17 โพธิ์ศรี ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:50:25 PM
186 พิชามญช์ ดวงศรี หมู่ 4 สระขวัญ สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:50:43 PM
187 ประสิทธิ์ ชำนิพันธ์ หมู่ 6 หมวดหมู ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:51:11 PM
188 หนูรัด พรมจันทร์ หมู่ 6 โพธิ์เงิน ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:51:44 PM
189 หนูรัก อินทมาตย์ หมู่ 11 หนองกาดำ สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:52:15 PM
190 จรัญ จันทร์นพคุณ หมู่ 1 หนองม่วง ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:52:47 PM
191 สมร แก่นใน หมู่ 15 หนองตราดคำ ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:53:50 PM
192 นางดุษณี ทองด้วง หมู่ 2 ไทรงาม เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:54:20 PM
193 ธนัท ลัทธิ หมู่ 11 หนองบัว ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:54:48 PM
194 วรวรรณ อังคลี หมู่ 3 ไทยจาน สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:55:09 PM
195 ธิดารัตน์ ภักดีแก้ว หมู่ 5 หนองเพชร ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:55:36 PM
196 นางสาวอุบลวรรณ จันทร์มณี หมู่ 7 หนองเต่า เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:55:45 PM
197 วิรัตน์ บรรดาศักดิ์ หมู่ 6 หนองตาเปล่ง ช่อผกา ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:55:55 PM
198 จารุวรรณ ลิตรบุรี หมู่ 2 ไทรทม สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:56:14 PM
199 พรรณศักดิ์ สุดหอม หมู่ 9 ไผ่สมบูรณ์ ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:56:58 PM
200 นางดาวเรือง โสมคำพา หมู่ 8 ไซออ เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:57:28 PM
201 บุญเยี่ยม ขุนพัน หมู่ 7 บุ่งเจริญ สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:57:47 PM
202 สมัย โพธิ์สูงเนิน หมู่ 7 หนองเสม็ด ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:58:15 PM
203 นายบุญทัน แก้วคำหอม หมู่ 9 หนองกก เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:58:27 PM
204 อรุณ ปะนามะทัง หมู่ 7 บุ่งเจริญ สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:58:38 PM
205 นายดิเรก นนทะนำ หมู่ 10 นายาว เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:59:37 PM
206 เทิดศักดิ์ ทองดี หมู่ 11 หนองเสม็ดน้อย ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:59:47 PM
207 นายบัวลอง สมบูรณ์ หมู่ 11 ห้วยก้อม เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:00:32 PM
208 วิมาน คงสกุล หมู่ 8 บุ่งช้าง สระทอง หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:00:50 PM
209 นายบุญเลิศ พิลาทอง หมู่ 13 หนองไผ่ เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:01:35 PM
210 สมเกียรติ วรรณวงษ์ หมู่ 12 หนองสมบูรณ์ ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:02:26 PM
211 นายจักรกริช วิวัฒน์บวรกุล หมู่ 14 นาอุดม เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:02:39 PM
212 กรพินธ์ คนชาญ หมู่ 5 หนองเพชร ห้วยหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:02:50 PM
213 นางสุกัญญา กุดนอก หมู่ 15 หนองไฮพัฒนา เสาเดียว หนองหงส์ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:03:38 PM
214 สมจิตร ดวงมาลา หมู่ 3 หนองม่วง ชำนิ ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:04:13 PM
215 ไกรศล ช่างรัมย์ หมู่ 7 ขาม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:24:37 AM
216 เฉลียว ภู่พะลัย หมู่ 2 หนองพะอง ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:15:42 PM
217 วรวุฒิ บุญยินดี หมู่ 8 ไทรโยง ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:41:39 PM
218 ระพิน พรมพิลา หมู่ 7 หนองบอน ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:47:20 PM
219 วินัย โสดก หมู่ 11 โคกขาม บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:10:45 PM
220 บุญทัน แก้วภูมิแห่ หมู่ 10 หนองบึง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:12:40 PM
221 ธวัช ด้วยงา หมู่ 13 หนองทับ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:14:14 PM
222 คีตกานท์ หาญธงชัย หมู่ 5 โนนสวรรค์ บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:16:02 PM
223 ประยูร ดูชารัมย์ หมู่ 8 ตลาด ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:19:24 PM
224 จริยา แอนเดอร์สัน หมู่ 5 ดอนไม้งาม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:21:39 PM
225 กนกฉัตร จะแรมรัมย์ หมู่ 11 ขามป้อม ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:23:49 PM
226 ยุพิน แจ่มใส หมู่ 9 โสนน้อย วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:26:47 PM
227 จันทร์ฉาย ยุดรัมย์ หมู่ 5 สำโรง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:46:37 AM
228 อวัษดา กระแสเทพ หมู่ 6 ปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:59:50 AM
229 จันทร์เพ็ญ แช่มรัมย์ หมู่ 1 ดงกระทิง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 2:12:27 PM
230 พรศิลป์ ชิมรัมย์ หมู่ 2 ปอหู โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 2:13:55 PM
231 สุริยา อุดมทรัพย์ หมู่ 6 นาฝาย บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 4:00:12 PM
232 อำนวย นุชารัมย์ หมู่ 11 หนองไผ่ วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 4:15:40 PM
233 ทองเจือ อะนะรัมย์ หมู่ 7 แคน วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 4:20:29 PM
234 พร้อม เหมือนถวิล หมู่ 1 ปลัดปุ๊ก วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 4:22:11 PM
235 ธนพงศ์ วงค์นารี หมู่ 2 อารัง วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 4:17:13 PM
236 ประสิทธิ์ จันทร์เพ็ญ หมู่ 4 กะหาด วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/28/2018 4:19:03 PM
237 บุญมี ทะรารัมย์ หมู่ 12 สัมพันธ์ วังเหนือ บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/29/2018 8:51:48 AM
238 เกรียงไกร อุ่นคำ หมู่ 4 ดงเย็น โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/29/2018 8:54:43 AM
239 พี ตาทอง หมู่ 3 หนองแต้ โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/29/2018 8:57:32 AM
240 นายจำเริญ ศักดิ์สันเทียะ หมู่ 10 หนองม่วง ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 11:45:13 AM
241 นางพสชนัน สวยรูป หมู่ 13 โคกสะอาด ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 11:46:47 AM
242 นางประสพ นาควรนุช หมู่ 6 โคกประดู่ ถนนหัก นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 11:47:58 AM
243 นางกัลยา นรัฐกิจ หมู่ 1 ก้านเหลือง ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 11:50:16 AM
244 นางสุภาพร ตาบกระโทก หมู่ 2 โคกยาง ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 11:52:35 AM
245 นางสุระ ยินดีชาติ หมู่ 3 หนองถนน ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 11:54:07 AM
246 นายนิรัญ บุญทัน หมู่ 5 หนองปรือ ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:00:35 PM
247 นายหัสชัย ด่านกระโทก หมู่ 7 หนองหญ้าวัว ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:03:07 PM
248 นายณัฐพัฒิ ดีด้วยชาติ หมู่ 8 โคกใหญ่ ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:04:31 PM
249 นายธนพล ส่งพิมาย หมู่ 9 โนนทองหลาง ก้านเหลือง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:06:22 PM
250 นายละมุน สำแดงเดช หมู่ 1 สระขาม หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:28:22 PM
251 นายสัมพันธ์ บุญกองชาติ หมู่ 12 โนนศรีสุข หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:29:49 PM
252 นางเพ็ญพร งามภูเขียว หมู่ 14 ไทยทอง หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:31:03 PM
253 นายจวน ขานเพราะ หมู่ 2 สระประดู่ หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:32:28 PM
254 นางกาญจนา นามวิเศษ หมู่ 3 หนองทองลิ่ม หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:33:39 PM
255 นางสาวจริยา พระงาม หมู่ 4 ลิ่มทอง หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:35:06 PM
256 นายอุดร ทิพย์นางรอง หมู่ 5 โคกมะค่า หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:36:25 PM
257 นายโกวิทย์ อินสูงเนิน หมู่ 8 ท่าปูน หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:37:53 PM
258 นายสันติ รังพงษ์ หมู่ 9 โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:38:58 PM
259 นายอิศรา แจ้งสกุลธรรม หมู่ 12 โคกมะค่าโหรน สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:34:42 PM
260 นายอนันทปรีชา มะลิวรรณ์ หมู่ 2 โคกพัฒนา หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:06:28 PM
261 นายสุจินต์ ดีสวัสดิ์ หมู่ 3 หนองตาไก้ใหญ่ หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:08:31 PM
262 นายนพรัตน์ ไขรัมย์ หมู่ 5 ตาตึ๊ด หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:13:02 PM
263 นายสมภาพ มั่งคั่ง หมู่ 7 โคกสีพัฒนา หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:14:48 PM
264 นางสาววิไลวัลย์ อ่อนละไม หมู่ 8 ตาโหงก สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:16:33 PM
265 นายวีรพล ชาลีวัลย์ หมู่ 7 หนองบัวราย บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:16:26 PM
266 นายสำเริง สังข์สุขศรี หมู่ 8 หนองกง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:17:44 PM
267 นางสาวบุญญาพร มากชุมแสง หมู่ 4 ดอนยาว หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:24:04 PM
268 นายสมนึก ปรีชาพูด หมู่ 5 วังกระโดน หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:25:30 PM
269 นายสมชาย กุลนรา หมู่ 1 หนองพลวง สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:31:05 PM
270 นายสนอง จันทร์เจ้า หมู่ 10 สองพี่น้อง สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:32:44 PM
271 นายประสงค์ กัลยา หมู่ 15 ลุงตาไก้ สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:38:40 PM
272 นายพรหม จามะรี หมู่ 12 ดอนขวาง หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:10:05 PM
273 นายสายยนต์ นฤชาติ หมู่ 2 ตะกุดตาสา หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:11:36 PM
274 นางสาวภา จงโยธา หมู่ 3 หนองเตียน หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:12:56 PM
275 นายสมพิศ ปราบภัย หมู่ 4 หนองกราด หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:14:23 PM
276 นายวุฒิชัย จ่ายวารี หมู่ 6 หินลาด หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:15:43 PM
277 นายสุรัตน์ สุขเกตุแก้ว หมู่ 7 คลองไผ่ หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:17:45 PM
278 นายเสรี เย็นกูล หมู่ 8 โคกหลักหิน หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:18:54 PM
279 นายสุรพล ลัทธิกุล หมู่ 9 นิคมเขต หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:20:07 PM
280 นางจง สิงห์ทอง หมู่ 10 หนองตารัก หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:23:11 PM
281 นายเดือน เข็มบุบผา หมู่ 2 หนองเสม็ด หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:24:39 PM
282 นางวิพา เข็มบุบผา หมู่ 3 บุตาสุ่ม หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:26:03 PM
283 นายจันทร์ เหลาคำ หมู่ 4 หนองโจด หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:27:23 PM
284 นางนุช ทองทับพันธ์ หมู่ 5 หนองยาง หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:28:42 PM
285 นายธนาศักดิ์ ฤทธิ์ณรงค์ หมู่ 6 หนองถนน หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:30:14 PM
286 นายกันยา อ่างสกูล หมู่ 7 ก้านเหลือง หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:31:49 PM
287 นายนิรัญ อันทะปัญญา หมู่ 9 โนนศาลา หนองยายพิมพ์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:33:19 PM
288 นายพิเชษฐ์ สนทนา หมู่ 10 หนองตาโรง นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:37:43 PM
289 นางเกศกนก แสนคนึง หมู่ 12 หนองไทร นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:39:44 PM
290 นางสาวปวีณ์นุช เภสัชชะ หมู่ 13 หนองงิ้ว นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:41:18 PM
291 นางสาวสุดาวัลย์ สุวรรณหงษ์ หมู่ 6 บัวตารุ่ง นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:43:04 PM
292 นางกุสุมา กองศรี หมู่ 7 คอกควาย นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:44:52 PM
293 นายสมุทร อิ้วชุมแสง หมู่ 2 ชุมแสง ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:47:23 PM
294 นายสำเนา แสนเดช หมู่ 3 หนองมน ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:48:42 PM
295 นายทองศรี เทพไทย หมู่ 4 ทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:50:12 PM
296 นายเชาวลิต ไวยาประโคน หมู่ 5 หนองมะมา ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:52:52 PM
297 นายทนง ทองคำ หมู่ 6 หนองบัวหนองกง ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:58:06 PM
298 นายกันตพจน์ ศรีผักแว่น หมู่ 7 หนองมะมา ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:00:38 PM
299 นางสาวนันทินี คงพลปาน หมู่ 1 หนองดุม บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:58:14 PM
300 นางรัศมี คงพลปาน หมู่ 10 หนองทะยิง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 12:59:31 PM
301 นายเอกสิทธิ์ แป้นนรินทร์ หมู่ 11 หนองโคลน บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:02:28 PM
302 นายประคอง วิเศษกูล หมู่ 12 หนองม่วง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:04:00 PM
303 นายประกฤติ ชำนาญเชื้อ หมู่ 13 หนองสองห้อง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:05:52 PM
304 นายพิชิต จันทร์แจ่มภพ หมู่ 14 โพธิ์ทอง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:07:18 PM
305 นายเกียรติศักดิื เพ็ชรบรรพต หมู่ 2 หนองขาม บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:10:35 PM
306 นายอุทัย อินทร์ไกรดี หมู่ 5 หนองตาชี บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:11:59 PM
307 นายชื่น คงษา หมู่ 6 สระหมู บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:13:22 PM
308 นายศุภกิจ วิเศษกูล หมู่ 9 จันทร์แดง บ้านสิงห์ นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:19:30 PM
309 นายวุฒิชัย เสือชุมแสง หมู่ 10 นาใหม่ หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:22:23 PM
310 นางสนอง เป้าชุมแสง หมู่ 6 หนองเต็ง หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:27:18 PM
311 นายแวง เสือชุมแสง หมู่ 9 โคกแสงทอง หัวถนน นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:28:27 PM
312 นายศรัญญู สิงห์วงค์ หมู่ 16 สะบ้า สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:47:58 PM
313 นางสาวณัฐณิชา ตั้งใจ หมู่ 2 หนองแช่ไม้ สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:50:03 PM
314 นางมาลัยวัลย์ บุญแสง หมู่ 3 หนองตาราช สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:51:58 PM
315 นางสาวเชียงดาว สิงห์วงค์ หมู่ 4 มะขามโพรง สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:54:40 PM
316 นายไพรัตน์ ชำนิเวช หมู่ 11 หนองทะยูง หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 2:06:42 PM
317 นายดุม เจริญรัมย์ หมู่ 1 ตามา ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:33:32 PM
318 นายต้น สมานมิตร หมู่ 8 บุตาเวสน์ หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:35:52 PM
319 นางสาวชลทิชา คิวรัมย์ หมู่ 10 ตะแบก หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:36:04 PM
320 นายทวิช ท่าราชทัย หมู่ 9 โคกก้านเหลือง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:37:25 PM
321 นายธีร์วริทธิ์ มณีศรี หมู่ 14 สมเจริญ หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:39:05 PM
322 นางสาวไพรศาล ประสมทรัพย์ หมู่ 10 หนองพลวง หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:39:08 PM
323 นายชขำนาญ สุดงาม หมู่ 11 หนองบัว หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:40:19 PM
324 นางเทวี ชื่นชุมแสง หมู่ 14 หนองมะค่า สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 1:36:41 PM
325 นายเชียน ลุนลา หมู่ 4 หนองตาไก้น้อย หนองกง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:10:45 PM
326 ลำไพ พลภูเมือง หมู่ 12 โนนสว่าง บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/30/2018 8:46:39 AM
327 ศิริชัย ซ่อนกลิ่น หมู่ 7 โยนช้า บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/30/2018 8:57:04 AM
328 สมบัติ จะคำรัมย์ หมู่ 6 หนองสระ โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:08:06 AM
329 สีนวล ไชยสำโรง หมู่ 8 หนองนา โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:15:21 AM
330 นายไพบูรณ์ โสมศรี หมู่ 4 บ้านกอก ทุ่งวัง สตึก บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:41:01 PM
331 นายเกรียงไกร เทืองอิว หมู่ 1 หนองตะลุมปุ๊ก ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:42:38 PM
332 นางสมควร ละอองแก้ว หมู่ 10 หว่าน ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:44:10 PM
333 นางสำราญ มูลวงศ์ หมู่ 11 ลำมาศพัฒนา ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:45:33 PM
334 นางกาญจนา สงฆ์นางรอง หมู่ 12 โคกลอย ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:46:58 PM
335 นายวิเชียร ชิณเกตุ หมู่ 13 หนองไทร ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:50:05 PM
336 นางศิริวรรณ มาระทัด หมู่ 14 โชคชัย ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:51:28 PM
337 นางสาวถวิล ปราบสกุล หมู่ 2 โคกแร่ ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:52:51 PM
338 นายสมภพ จอยเอกา หมู่ 3 ลุงไผ่ ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:54:14 PM
339 นายสมบูรณ์ จีนประสพ หมู่ 4 หนองนา ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:55:43 PM
340 นางสาวอัจฉริยา โพธิ์งาม หมู่ 5 หนองยาง ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:56:56 PM
341 นางสาวจอง กลั่นบุญ หมู่ 6 ฟากคลอง ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 3:58:41 PM
342 นายสมศักดิ์ จันทร์ไทย หมู่ 7 หนองปรือใหญ่ ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 4:00:18 PM
343 นางสาวเนาวรัตน์ ทองรักสี หมู่ 8 หนองปรือ ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 4:01:37 PM
344 นายกระดิ่ง ปานกลาง หมู่ 9 ไร่โคก ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 11/29/2018 4:03:01 PM
345 นายจุล ชื่นชู หมู่ 1 โคกหว่าน หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:34:44 AM
346 นายบุญเลิศ ลักษร หมู่ 4 โคกสูง หนองโสน นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:37:27 AM
347 นายประยงค์ พูนสวัสดิ์ หมู่ 1 บุลำดวน ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:21:04 AM
348 นายอัษฎาวุธ เกตุผักแว่น หมู่ 10 โคกกลาง ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:22:17 AM
349 สละ ทิพย์อักษร หมู่ 11 หนองเจริญสุข ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:26:02 AM
350 ประพัฒน์ จันตรา หมู่ 12 หนองโพธิ์ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:27:25 AM
351 เสกสันต์ ทิพย์นางรอง หมู่ 13 ดอนตาล ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:28:31 AM
352 ลำยอง หอยสังข์ หมู่ 14 ทุ่งสันติสุข ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:29:32 AM
353 ประธาน อรัญศักดิ์ หมู่ 2 ทุ่งโพธิ์ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:30:29 AM
354 นันทิชา วิลาศ หมู่ 3 โคกตะคร้อ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:31:22 AM
355 แป๊ด เหมือนแสงสี หมู่ 5 โคกมะค่า ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:33:24 AM
356 กาว ช้อยกระโทก หมู่ 6 โคกกระสังข์ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:34:31 AM
357 เสน่ห์ ขลังกระโทก หมู่ 7 เสลา ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:35:32 AM
358 แนบ อรัญศักดิ์ หมู่ 8 โพธิ์ทอง ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:36:37 AM
359 คเน พลประสิทธิ์ หมู่ 9 หนองปรือ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 11:37:55 AM
360 ธนกฤต โชตฉิมมะดัน หมู่ 1 หนองม่วง ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:21:37 PM
361 เมฆ พูนสวัสดิ์ หมู่ 11 ยางทองพัฒนา ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:27:48 PM
362 ดำรงค์ ดีสวัสดิ์ หมู่ 12 โคกสงัด ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:28:59 PM
363 นายจำเนียร ทองคำ หมู่ 13 สระสี่เหลี่ยม ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:30:14 PM
364 ประดิษฐ์ เคยดอน หมู่ 2 หินโคน ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:31:41 PM
365 เบี่ยง เรือนกระโทก หมู่ 3 โคกสะอาด ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:32:59 PM
366 วินัย ทูลฉลอง หมู่ 4 หนองตาสี ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:34:12 PM
367 ปิ่น นราพงษ์ หมู่ 5 โคกสูง ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:35:57 PM
368 ประสงค์ สืบชาติ หมู่ 6 เสลาโสรง ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:37:08 PM
369 ผา แสงหิรัญ หมู่ 7 หนองหว้า ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:38:37 PM
370 สาลี่ สามเณร หมู่ 8 หนองขุนอัด ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:39:47 PM
371 เนรมิตร อนันต์นิล หมู่ 9 แท่นบัลลังก์ ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 11/30/2018 2:40:50 PM
372 นายระพี เภตรา หมู่ 10 สี่เหลี่ยม เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 9:21:54 AM
373 นายบุญสืบ หลอดกระโทก หมู่ 3 โคกสีละคร เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:00:26 AM
374 นายภินันท์ พณิชผาติวิทย์ หมู่ 6 ยาง ตาเป๊ก เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:09:25 AM
375 นายประสิทธิ พันธ์ถวิล หมู่ 10 โคกสำราญ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:10:40 AM
376 นางสายทอง ตั้งมั่น หมู่ 3 โคกหัวเสือ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:23:37 AM
377 นางโสพิศ ปานกะทอน หมู่ 7 หนองม่วง ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:25:08 AM
378 นายจำลอง วุฒิวงศ์ หมู่ 1 น้ำใส อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:26:10 AM
379 นางทุรีพร เชนรัมย์ หมู่ 11 หนองไผ่ ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:54:37 AM
380 นายสุนทร นนทะศิลา หมู่ 12 พงสวรรค์ สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:58:06 AM
381 นายเอื้อน ยามรัมย์ หมู่ 9 ยางตาสาด สะแก สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 11:01:47 AM
382 นางลัดดา ยังวารี หมู่ 16 พิชัยพัฒน์ หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 11:19:03 AM
383 นายพงษ์สุทธ ทองงาม หมู่ 4 ปลัดมุม สนามชัย สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 2:13:27 PM
384 ฐิติโชติ นามไพ หมู่ 10 กลันทา กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 12/5/2018 10:53:03 AM
385 นางเนตร ยอดชมภู หมู่ 19 นกเกรียนใหญ่ เมืองแก สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 1:54:58 PM
386 มนูญ ลาประโคน หมู่ 6 หนองไทร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:58:00 AM
387 นายสมพงษ์ จันทร์ประโคน หมู่ 11 หนองแห้ว เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 9:35:42 AM
388 นายศรัณยู ไชยดิษฐ์ หมู่ 12 เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 9:41:47 AM
389 สมชัย กลีบอุบล หมู่ 14 สายบัว เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 9:48:22 AM
390 นางสุภาพร พิลึกรัมย์ หมู่ 7 สระกุด ชุมแสง สตึก บุรีรัมย์ 12/13/2018 9:57:57 AM
391 จุฑารัตน์ บุตรไทย หมู่ 4 บุไร่อ้อย เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:02:12 AM
392 นายสมพิส พุ่มพยอม หมู่ 5 หนองสะแก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:03:18 AM
393 นายสุนทร วรรณสุทธิ์ หมู่ 6 พูนสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:04:18 AM
394 นางจันทิมา ไรกลาง หมู่ 7 ระเบิก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:05:16 AM
395 นายศุภณัฐ อรุณศรี หมู่ 8 ป่ารัง เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:06:41 AM
396 นายอุทัย ศิลอนันต์ หมู่ 9 หนองจอก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:08:05 AM
397 นางนภาลัย คุณชื่น หมู่ 2 น้อย ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:12:54 AM
398 นายสัมพันธ์ เดชวารี หมู่ 5 หนองปรือ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:14:06 AM
399 นางประนอม เคนน้ำเที่ยง หมู่ 6 บุตาพวง ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:15:11 AM
400 นางสาวศิริมาศ เบ็ญณรงค์ หมู่ 7 คลองต้อ ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:16:14 AM
401 นางสาวณิชานันทน์ จงกะชาติ หมู่ 13 โคกเกริ่น เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:17:40 AM
402 นางมะลิ คงสมศรี หมู่ 2 ประดาจะบก เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:18:53 AM
403 นางวาน วันจันทร์ หมู่ 12 เขาดิน ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:20:28 AM
404 นางสะใบแพร สุภาพ หมู่ 14 เกษตรพัฒนา ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:21:32 AM
405 นายมงคล ระสีวงษา หมู่ 2 ยายคำ ยายแย้มวัฒนา เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:22:35 AM
406 นายสงวน จัตุกูล หมู่ 10 ตะโกสิงห์ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:27:35 AM
407 นายธีรนัย คุณวงค์ หมู่ 11 ตะโกใหญ่ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:28:35 AM
408 นายพิเชฐ พรมรุกขชาติ หมู่ 12 ตะโกพัฒนา อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:29:41 AM
409 นายคำรน เรืองจำรัส หมู่ 14 โคกโพธิ์ อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:30:46 AM
410 นายกันหา มะลิวรรณ์ หมู่ 15 โคกตาหึงพัฒนา อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:32:05 AM
411 นางสมทรง ท่าราชทัย หมู่ 2 เขว้า อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:33:02 AM
412 นางกนกพรรณ พิลาล้ำ หมู่ 10 หนองแม่มด ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 12/6/2018 10:47:21 AM
413 มาลัยทอง ขยันชุมนุม หมู่ 2 ไผ่ บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:20:26 AM
414 วิวัตน์ ปูนรัมย์ หมู่ 3 ไทรโยง กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:21:36 AM
415 เรืองทิพย์ สุภาคะดี หมู่ 8 ม่วงใต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:23:10 AM
416 ประภา ปะรินรัมย์ หมู่ 10 หนองตระเสก กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:23:56 AM
417 เด่น ภูเขียว หมู่ 9 มะค่าแต้ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:24:56 AM
418 อำพร สวัสดิ์รัมย์ หมู่ 5 รุน(ตะวันออก) บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:25:04 AM
419 ไสว สมใจ หมู่ 19 ไทรโยงเหนือ กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:25:19 AM
420 สวง คนองดี หมู่ 10 ไทรโยง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:25:38 AM
421 มะนบ ดีรบรัมย์ หมู่ 10 แก่นเจริญ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:26:02 AM
422 ขวัญชัย จากรัมย์ หมู่ 7 กันตง บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:26:35 AM
423 วิจิตร คะเลรัมย์ หมู่ 4 เครือชุด กระสัง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:27:30 AM
424 สิริมา สมสวย หมู่ 9 หนองเพ็ชร บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:27:49 AM
425 พัชร์อัมพร ไชยแสง หมู่ 11 หนองเกียบ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:28:00 AM
426 ประท่วง อาจทวีกุล หมู่ 8 ถาวร สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:32:32 AM
427 ฉลวย ชุ่มรัมย์ หมู่ 16 พลวง(โคกกรอง ) สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:40:23 AM
428 เสนอ วิเชียรรัมย์ หมู่ 19 โคกหิน สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:43:03 AM
429 เดชาวัต แก้วระหัน หมู่ 1 หนองตะลุมปุ๊ก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:46:20 AM
430 บุญมี รักษา หมู่ 2 ขาชันโลง ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:50:41 AM
431 สุภาพ เรียรัมย์ หมู่ 3 ไผ่น้อย ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:53:41 AM
432 พัชรพล เกษหอม หมู่ 1 พระครูน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 9:56:30 AM
433 สอน ปะนุรัมย์ หมู่ 8 หนองตะเคียน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:00:09 AM
434 ประกอบ สุพะนาม หมู่ 5 โคกกลาง เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:02:18 AM
435 สุชาติ วงเวียน หมู่ 9 ทานตะวัน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:02:24 AM
436 สงวน บัวบาล หมู่ 2 บ้านกลันทา กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:03:34 AM
437 สุวินัย ใยบัว หมู่ 6 โนนสวรรค์ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:04:21 AM
438 ประยุทธ ปราบรัมย์ หมู่ 12 หนองโพง ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:04:36 AM
439 เสมอ บุตษยากลัด หมู่ 7 โคกปูน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:06:13 AM
440 ปาน ไพรชัฏ หมู่ 13 ไผ่งาม ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:06:32 AM
441 บุญเลิศ ไกรแก้ว หมู่ 3 สวัสดี กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:07:07 AM
442 สำรวย สว่างอารมย์ หมู่ 4 หนองปรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:08:19 AM
443 พินิจ อดุลย์สุข หมู่ 14 ดอนพรหม ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:08:27 AM
444 สมจิต อุ้มรัมย์ หมู่ 8 เมืองดู่ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:08:53 AM
445 อนุรักษ์ พรมมา หมู่ 5 ร่องหมาก กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:09:45 AM
446 ยุทธนา สำเร็จรัมย์ หมู่ 15 โสน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:10:45 AM
447 อู๊ด อาบรัมย์ หมู่ 9 โคกลำดวน เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:11:57 AM
448 ทองมั่น ปะริรัมย์ หมู่ 17 ลำดวน ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:13:45 AM
449 ชุชาติ เอการัมย์ หมู่ 16 หนองตาไก้ ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:15:40 AM
450 สุพจน์ อุ้มรัมย์ หมู่ 10 เมืองดู่บริบูรณ์ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:18:29 AM
451 บุญเลี้ยง อิ่มรัมย์ หมู่ 11 ศรีสมบูรณ์ เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:19:53 AM
452 พรมมา วงเวียน หมู่ 18 หนองกุงพัฒนา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:20:21 AM
453 วันชัย ชาญชาติ หมู่ 19 หนองคูณพัฒนา ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:22:35 AM
454 กิตติพันธ์ คงประโคน หมู่ 13 หนองหว้า เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:23:16 AM
455 วัชระ นันทพันธ์ หมู่ 2 หนองม่วง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:25:09 AM
456 ศุภวรรณ ทองพิมาย หมู่ 1 ตลาดควาย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:26:38 AM
457 ศริชันย์ ทับอุดมพลสิทธิ์ หมู่ 3 สำโรง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:27:45 AM
458 สนอง ปัญญาแหลม หมู่ 6 ท้องเรือ กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:28:40 AM
459 เจริญ กล้ารัมย์ หมู่ 2 สะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:29:15 AM
460 บุญทัน แสงดี หมู่ 4 นากลาง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:29:32 AM
461 สมาน เมืองจันทร์ หมู่ 14 ทุ่งสีดา เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:29:59 AM
462 จรัญ แต้มทอง หมู่ 5 มาบสมอ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:31:11 AM
463 พนม แก้วศรีใส หมู่ 4 โคกตาล สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:31:20 AM
464 วิชัย อาบรัมย์ หมู่ 16 ศรีสมนึก เมืองฝาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:31:47 AM
465 ธีรเจต ยอดยิ่ง หมู่ 7 เสม็ด กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:32:13 AM
466 ไสว ธรรมนิยม หมู่ 6 บัลลังก์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:32:37 AM
467 สมศักดิ์ การัมย์ หมู่ 7 สถานีหนองตาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:34:19 AM
468 สมจิต การเพียร หมู่ 6 โคกเจริญ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:35:32 AM
469 ประกิจ กอนรัมย์ หมู่ 7 บุลำดวน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:37:43 AM
470 วิทยา ปํญยารุ่ง หมู่ 9 โนนสวรรค์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:38:06 AM
471 สุรีรัตน์ โวนรัมย์ หมู่ 8 สะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:39:19 AM
472 เกษมสุริยง ยางโปร่งแก้ว หมู่ 10 หนองตราดน้อย ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:39:27 AM
473 สมเกียตริ กำแก้ว หมู่ 11 โนนสมบูรณ์ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:39:32 AM
474 วินัย บุราศร หมู่ 8 โคกกลาง กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:40:04 AM
475 ณัฐชัย พาจันทร์ หมู่ 21 หนองไทรงาม ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:40:41 AM
476 นายถาวร โกติรัมย์ หมู่ 8 ปรือเกรียน ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:41:16 AM
477 นิตย์ สดใส หมู่ 12 โคกสะอาด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:41:29 AM
478 บุญช่วย ปะเว หมู่ 9 โคกแสงทอง สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:41:56 AM
479 สนั่น มะณู หมู่ 13 ปีกฝาย หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:43:15 AM
480 พร กล้าหาญ หมู่ 10 หินโคน สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:44:42 AM
481 สมภาน เรืองรัมย์ หมู่ 11 โคกสะอาด สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:46:51 AM
482 พิชัย คะรุรัมย์ หมู่ 9 โคกเพชร กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:47:46 AM
483 สมยศ จำปาทอง หมู่ 12 ผังงา สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:48:48 AM
484 ประดิษฐ์ ทองทรวง หมู่ 15 โนนเค็ง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:49:58 AM
485 บุญเชียร การเพียร หมู่ 13 บุข่า สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:50:48 AM
486 สมจิตร คะนุรัมย์ หมู่ 10 หนองบอน กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:51:55 AM
487 ศิริชัย แกล้วเกล้า หมู่ 16 โนนสูง หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:52:13 AM
488 กชกร กรุมรัมย์ หมู่ 14 โคกขมิ้น สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:53:25 AM
489 สายชล สาทิพจันทร์ หมู่ 12 ร่องหมากน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:53:31 AM
490 เฉลียว เท้าสิงห์ หมู่ 18 โคกด่าน หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:54:31 AM
491 บุญมี ปิตตาระเต หมู่ 12 ร่องหมากน้อย กลันทา เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:55:37 AM
492 ลน กะเชิญรัมย์ หมู่ 12 ดอนต้อน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:57:03 AM
493 สมัย พึ่งตา หมู่ 3 สระเกตุ พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:58:48 AM
494 ชิด สมิดรัมย์ หมู่ 17 สะแกซำ สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:59:26 AM
495 ธีรยุทธ เชิงฉลาด หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:00:03 AM
496 อภิญญา สำรวมจิตต์ หมู่ 4 หนองยาง พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:01:12 AM
497 ประยูร แดงสี หมู่ 18 ป่าหวาย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:01:44 AM
498 ไพศาล ศิลากุล หมู่ 4 สำโรง ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:01:55 AM
499 ชาตรี พิมพ์สวัสดิ์ หมู่ 5 หนองม่วง พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:03:19 AM
500 พงศ์พันธุ์ สุริพล หมู่ 5 หนองผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:03:58 AM
501 สมชาย กระแสโสม หมู่ 6 หนองกก พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:04:35 AM
502 อุทัย อุดมศรี หมู่ 7 หนองขวางน้อย พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:05:47 AM
503 ปรีดา นันทพันธ์ หมู่ 7 สำราญราษฎร์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:09:37 AM
504 พุธ สงนอก หมู่ 8 เสม็ดราษฎร์ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:10:49 AM
505 ทองพูน อุ่นจิตต์ หมู่ 7 สวายสอ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:11:31 AM
506 สมอาจ สวัสดี หมู่ 10 หนองเครือ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:12:06 AM
507 จำรัส สุพรรณ์ หมู่ 20 โคกวัด หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:14:47 AM
508 เลี่ยม ดูเชิดรัมย์ หมู่ 11 ผักแว่น ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:14:49 AM
509 บุญช่วย ศรีไพร หมู่ 12 พะไลพัฒนา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:16:09 AM
510 หมอน ชินบุตร หมู่ 21 สำโรงเหนือ หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:16:37 AM
511 ประยูร แก้วบุตรดี หมู่ 15 ห้วยชนบท ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:17:22 AM
512 สิงห์ทอง พวงเพชร หมู่ 16 โนนสำราญ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:18:38 AM
513 ปนะดิษฐ์ แซมรัมย์ หมู่ 22 รัฐประชา หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:18:48 AM
514 สุวรรณ์ วัชรินทร์ หมู่ 11 ศรีประทุม พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:28:15 AM
515 คม พันธุ์พิศาล หมู่ 10 ตะโกน้อย บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:29:12 AM
516 ละม่อม ปะลุวันรัมย์ หมู่ 13 หนองโคน สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:30:07 AM
517 ไพรัตน์ ลุนพงษ์ หมู่ 12 หนองมะค่า บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:31:28 AM
518 กิตติ์ธนา อุไรรัมย์ หมู่ 14 หนองหัวลิง สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:32:20 AM
519 เจริญ วรรณโกษิตย์ หมู่ 15 เชิดชัย บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:32:53 AM
520 ฉลองชัย กรึกรัมย์ หมู่ 1 ปริงเปน หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:34:13 AM
521 นวน โอรสรัมย์ หมู่ 8 ผึ้งต้น บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:34:52 AM
522 ชัยพงษ์ ยาประโคน หมู่ 12 เขตสมบูรณ์ หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:51:57 AM
523 บรรจง คำสัตย์ หมู่ 2 โคกเพชร เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:53:15 AM
524 สนิ่ม เรืองรัมย์ หมู่ 13 ไผ่ศรีทอง หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:53:22 AM
525 สมบัติ กะสมรัมย์ หมู่ 14 เขตประชาสรร หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:54:31 AM
526 เชิดชัย โกติรัมย์ หมู่ 3 เย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:55:26 AM
527 สำราญ ปิ่นแก้ว หมู่ 8 โคกสะอาด สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:13:04 AM
528 ไสว กำจร หมู่ 19 หนองจอก หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:13:15 AM
529 กนกศักดิ์ เสงี่ยมศักดิ์ หมู่ 4 หัววัว เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:57:32 AM
530 วีระพงษ์ แลเพลิน หมู่ 5 ละเบิกขาม เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:59:25 AM
531 วสันต์ รักษา หมู่ 6 หนองขาหย่าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 12:02:16 PM
532 ตีน้อย วารัมย์ หมู่ 8 หนองข่า เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 1:05:52 PM
533 จินตนา เรืองรัมย์ หมู่ 12 โคกตูม เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 1:10:52 PM
534 ยุพิน นาคประสพ หมู่ 14 สนวน เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 1:12:31 PM
535 ชัยยศ ทองคำ หมู่ 15 สำโรง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 1:14:27 PM
536 ชูศักดิ์ ชัยศรีรัมย์ หมู่ 18 เย้ยสะแก เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 1:16:24 PM
537 สุรพัฒน์ โกรัมย์ หมู่ 19 โนนพลอย เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 1:18:01 PM
538 ปริญญา ปุลันรัมย์ หมู่ 11 หัววัว บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:36:12 AM
539 สุพัด อุ้ยรัมย์ หมู่ 2 กระเดื่อง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:36:28 AM
540 บรรณ ดัดถุยาวัตร หมู่ 18 หนองปรือโคกเพชร สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:36:30 AM
541 บุญชอบ เบาระ หมู่ 4 โคกเก่า หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:36:30 AM
542 จิระเดช เพประโคน หมู่ 5 โคกเมือง หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:38:13 AM
543 ชอน ขันยา หมู่ 20 เสริมสุขพัฒนา สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:38:25 AM
544 เซีย บุญยงค์ หมู่ 22 โนนสมบูรณ์ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:40:39 AM
545 ประเสร็ฐ การเพียร หมู่ 6 ตาแผ้ว หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:41:18 AM
546 มนัสนันท์ ปิยะวงศ์ หมู่ 23 โคกสะอาด สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:42:16 AM
547 สมนึก เรืองรัมย์ หมู่ 7 เสม็ด หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:42:40 AM
548 ศิริ นักปราญช์ หมู่ 24 หนองมะเขือใหม่ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:44:33 AM
549 ประโยชน์ สุระรัมย์ หมู่ 8 เขตสามัคคี หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:44:39 AM
550 ธนศักดิ์ รุ่งเพียรเลิศ หมู่ 9 เขตพัฒนา หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:46:24 AM
551 ปรีญานุช กระเชิญรัมย์ หมู่ 10 หนองสมบูรณ์ หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:48:29 AM
552 บัวรอง พาราษฎร์ หมู่ 11 สมสุข หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 11:50:16 AM
553 วิเชียร บุญเชิด หมู่ 3 โนนศิลา ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:31:10 PM
554 จริวัตน์ ชมเจริญโชติ หมู่ 9 เกษตรบูรณะ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:32:50 PM
555 สุทร วงศ์สายสิทธ์ หมู่ 9 หนองเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:33:29 PM
556 ธนิชญา คุณวงศ์ หมู่ 12 หนองมะเขือ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:35:12 PM
557 บุญเหลือ พูลสัวสดิ์ หมู่ 26 ป่าหวาย สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:52:09 PM
558 พุทธ นิกรรัมย์ หมู่ 6 หนองขาหย่าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:54:02 PM
559 เรืองเดช ศิลากุล หมู่ 10 โคกหัวช้าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 2:55:41 PM
560 นายไพรวัลย์ ศรีเจริญ หมู่ 11 ท่าม่วงใหม่ ท่าม่วง สตึก บุรีรัมย์ 12/11/2018 10:16:48 AM
561 เอกปริมญ์ ร้กษา หมู่ 17 นาเกียรตินิยม สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/11/2018 10:18:19 AM
562 นายสุดใจ หาญชนะ หมู่ 4 สำโรงพัฒนา กระสัง สตึก บุรีรัมย์ 12/11/2018 10:37:46 AM
563 ประดิษ ปู่ประโคน หมู่ 3 โคกประเดียก ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/13/2018 4:42:26 PM
564 เดชา ศรีวิเศษ หมู่ 2 หนองมะเขือ ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 1:56:03 PM
565 มอน เนาว์ประโคน หมู่ 10 สุขสำราญ หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:39:01 PM
566 จวด ล้อประโคน หมู่ 3 ศรีสุข ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:40:20 PM
567 จักรพงศ์ ดำรงศักดิ์ศิริ หมู่ 11 ห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:40:39 PM
568 ชริน กะประโคน หมู่ 5 บ้านบาตร ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:42:09 PM
569 ประดิสัน ประเสริฐสุด หมู่ 3 โคกรัง โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:42:30 PM
570 ประมวล มีพวงผล หมู่ 7 โคกกระชาย ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:43:45 PM
571 สุริยา เจริญรัมย์ หมู่ 6 จะบกเกร็ง โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:43:46 PM
572 สมใจ เเผ่นเเก้ว หมู่ 5 ราษฎร์นิยม โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:44:54 PM
573 รวี เนาว์ประโคน หมู่ 3 บ้านยาง หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:26:07 PM
574 นายอุทัย สุดประโคน หมู่ 4 กระสัง ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:28:29 PM
575 สมโภชน์ บุญมาก หมู่ 4 สังเคิล ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 1:58:38 PM
576 ราชัน ระสักประโคน หมู่ 8 ละลมพนู ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:00:38 PM
577 ประทม ทิศงาม หมู่ 9 กระโดน ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:04:10 PM
578 อุส่า จงสืบเสาะ หมู่ 4 พูนสุข หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:29:39 PM
579 อธิป วิจิตร หมู่ 6 หนองน้ำขุ่น หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:31:14 PM
580 นายประจิต โฉลกดี หมู่ 6 สวายปรีง ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:31:56 PM
581 พัสกร พรหมเอาะ หมู่ 5 หนองน้ำขุ่น หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:32:49 PM
582 พงษ์วิสุทธิ์ เงางาม หมู่ 8 หนองโจรง หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:34:09 PM
583 ณัฐญา ยังประโคน หมู่ 7 พนม ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:34:23 PM
584 เฉลียว ผลพาเลิศ หมู่ 7 โนนเสน่ห์ หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:35:32 PM
585 ชุติกาญจน์ ละอองทอง หมู่ 8 หินกอง ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:36:41 PM
586 ประดิษฐ์ สุบันวาระ หมู่ 9 หนองน้ำใส หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:37:06 PM
587 ณัฐกุล ดวงจุด หมู่ 10 หนองยาง ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:10:50 PM
588 รวิภาส เเกิดไทย หมู่ 11 บ่อดิน ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:12:34 PM
589 คมกฤต เชาว์หาสุข หมู่ 13 พินทอง ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:14:27 PM
590 อำนวย เจริญรัมย์ หมู่ 14 ปอยยาง ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:16:05 PM
591 สรพล จินดาศรี หมู่ 15 ไพศาล ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:17:36 PM
592 สุภาเดช สมเย็น หมู่ 16 หนองสระ ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:18:48 PM
593 ประจวบ นาประโคน หมู่ 1 ตะแบก โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:22:06 PM
594 ประจวบ ศิริประโคน หมู่ 3 บัวพระ โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:23:19 PM
595 ศักดิ์ศรี เอี่ยมประโคน หมู่ 2 โคกสัมพันธ์ ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:23:24 PM
596 ชำนิ เหมือนพร้อม หมู่ 8 โคกเบง โคกย่าง ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:24:18 PM
597 นายเจิม สุวินชัย หมู่ 3 หัวตะแบก ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:25:13 PM
598 พรไพร หัดประโคน หมู่ 2 ชุมแสง ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:38:41 PM
599 เอกเกริก ดียิ่ง หมู่ 10 โคกตูม โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:52:20 PM
600 สมชาย บุตรประโคน หมู่ 3 บ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:54:37 PM
601 สมหมาย วากะรัมย์ หมู่ 8 เกษตรสมบูรณ์ ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:46:46 PM
602 บุเรศ สุดมา หมู่ 4 หนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:46:54 PM
603 วันเพ็ญ ภูตะลา หมู่ 5 ทุ่งไผ่ ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:48:14 PM
604 หลี เรืองประโคน หมู่ 9 หนองสะเดา ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:48:24 PM
605 กิ่งเพชร คุณวงศ์ หมู่ 7 หนองม่วงพัฒนา โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:48:41 PM
606 ธนวัฒน์ อุส่ารัมย์ หมู่ 8 หนองตะขบ โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:50:07 PM
607 มโน คงประโคน หมู่ 10 บ้านบาตร ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:50:09 PM
608 ชู กรอยรัมย์ หมู่ 9 โคกรัง โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:51:18 PM
609 สุพันธ์ เวทย์รัมย์ หมู่ 11 หนองปรง ตะโกตาพิ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:51:40 PM
610 นายเรวัฒน์ จันทร์งาม หมู่ 1 สุขสำราญ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:51:55 PM
611 นางแพลง มีแก้ว หมู่ 8 สามัคคี ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:11:41 AM
612 นายนพศร เพชรเลิศ หมู่ 10 หนองโพธิ์ สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:12:08 AM
613 นางมัลลี เทวารัมย์ หมู่ 9 หนองแวง ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:13:20 AM
614 นายสายรุ้ง แสนกล้า หมู่ 3 พูนสุข เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:17:16 AM
615 นางสงกรานต์ ไขแสง หมู่ 4 ประดู่ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:18:36 AM
616 นายณรงค์ พารื่นรัมย์ หมู่ 5 เมืองเหนือ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:20:00 AM
617 นายทองสุข นะพรรัมย์ หมู่ 7 เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ) เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:21:10 AM
618 นายสุรศักดิ์ ศรีประโคน หมู่ 8 ไผ่น้อย เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:28:13 AM
619 นางสวรรณ์ ทยานรัมย์ หมู่ 9 จาน เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:29:23 AM
620 นายศิริ จริตรัมย์ หมู่ 1 โคกอรุณ โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:30:34 AM
621 นายสถาพร ชัยกิตศิริ หมู่ 2 หนองหว้า โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:31:42 AM
622 นายสุชาติ ทะรินรัมย์ หมู่ 3 กระสังพัฒนา โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:32:52 AM
623 นายบุญชอบ เตรัมย์ หมู่ 4 ถนน โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:33:57 AM
624 นายชวัชเลิศ รักกิจศิริ หมู่ 6 หว้า โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:35:15 AM
625 นายบุญมี เพชรเลิศ หมู่ 7 กระสังสามัคคี โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:36:16 AM
626 นายเสมียน เยาวลักษณ์ หมู่ 2 หว้า ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 10:57:39 AM
627 นางนัย เทวารัมย์ หมู่ 3 ทานตะวัน ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:03:12 AM
628 นางสาวทิติยา ทะวิงรัมย์ หมู่ 4 กระโดน ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:05:15 AM
629 นายสุชาติ หะพลรัมย์ หมู่ 5 มะขาม ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:09:26 AM
630 มลเทียน กิชัยรัมย์ หมู่ 7 โคกกลัน สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:10:06 AM
631 นายวิจารย์ พะเนตรรัมย์ หมู่ 7 ขาม ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:10:41 AM
632 นายฉลอง กอยรัมย์ หมู่ 8 พลวงน้อย สนวน ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:11:09 AM
633 นายระแวว เปลี่ยนกลิ่น หมู่ 10 บ่อทอง ตาเสา ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:14:35 AM
634 นางวันเพ็ญ สวัสดิ์รัมย์ หมู่ 2 ปะคำ เมืองโพธิ์ ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:15:53 AM
635 นางสำเนียง อะโรคา หมู่ 8 โคกขมิ้น โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:37:23 AM
636 นายเนียม รุ่งเรือง หมู่ 10 ตาเมิน โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:38:25 AM
637 นายวิจิตร ครุฑแก้ว หมู่ 11 ถนนประชาอาสา โคกเหล็ก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:39:44 AM
638 นางจินตวรรณ จะเรรัมย์ หมู่ 2 โสน บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:40:58 AM
639 นางอฎาภา นิพรรัมย์ หมู่ 3 โคกโพธิ์ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:42:25 AM
640 นางอรุณศรี ติมอญรัมย์ หมู่ 4 โชคกราด บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:43:38 AM
641 นายสุเทพ สมบังใด หมู่ 5 โชคดี บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:44:41 AM
642 นางสาวเอื้อย นิพันรัมย์ หมู่ 6 ปรือเวง บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:45:49 AM
643 นายสงวนศักดิ์ กันรัมย์ หมู่ 7 เกตุเหนือ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:47:05 AM
644 นายสมพงษ์ มิตรแสง หมู่ 8 เกตุใต้ บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/17/2018 11:48:03 AM
645 ณัฐชัย พาจันทร์ หมู่ 15 สระขี้ตุ่น ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:01:02 PM
646 ฟ้าสยาม มากกว่างวศ์ หมู่ 3 สะยา บัวทอง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:16:34 PM
647 เกสร บำรุงแคว้น หมู่ 12 โพธิ์ทอง พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:20:21 PM
648 สำราญ เดโชรัมย์ หมู่ 13 ชุมทองพัฒนา พระครู เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:22:31 PM
649 รัตนา ส้มมีศรี หมู่ 4 หนองทะลอก ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:32:52 PM
650 พิชัย ปะธิรัมย์ หมู่ 5 เสม็ด ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:35:18 PM
651 ถะนะ ปุรินรัมย์ หมู่ 11 โคกเพชร ลุมปุ๊ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:37:59 PM
652 จิรวัตน์ ชมเจริญโชติ หมู่ 9 เกษตรบูรณะ สะแกโพรง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 1:56:20 PM
653 บุญส่ง สดใส หมู่ 14 บัลลังก์น้อย หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:13:47 PM
654 สวาสดิ์ การเพียร หมู่ 3 หนองไผ่ หลักเขต เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:20:27 PM
655 ไสว แก้วประสงค์ หมู่ 6 กิจสมบูรณ์ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:28:43 PM
656 กุหลาบ แก้วสีใส หมู่ 7 โคกระกาน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:45:49 PM
657 สมพร เอี่ยมรัมย์ หมู่ 3 โคกใหญ่ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:48:00 PM
658 สมเจตต์ เพ็ชรเลิศ หมู่ 5 สว่าง สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:49:37 PM
659 พามลา บุญมี หมู่ 8 ตลาดชัย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:51:35 PM
660 จารุวรรณ บรมรัมย์ หมู่ 9 หนองไทร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:53:16 PM
661 ทีระพร แก้วกล้า หมู่ 12 ศรีเพชร สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:55:17 PM
662 แสงฟ้า แกมรัมย์ หมู่ 13 โนนสำราญ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 2:57:23 PM
663 ธัญวลัย เพ็งภา หมู่ 14 ม่วงน้อย สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 3:00:09 PM
664 สุเทพ โสภา หมู่ 16 ชัยเจริญ สองห้อง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/13/2018 3:01:22 PM
665 นางสาวสมพร ไกรษร หมู่ 16 โดนเตี้ย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/14/2018 9:27:28 AM
666 นางสาวขวัญฤทัย ใจหาญ หมู่ 3 จะหลวย ร่อนทอง สตึก บุรีรัมย์ 12/14/2018 11:06:48 AM
667 สุพิน จันงาม หมู่ 9 หนองกก บ้านตะโก ห้วยราช บุรีรัมย์ 12/18/2018 5:13:36 PM
668 ศิริพร ขำผิดพรรณ หมู่ 1 สุขสำราญ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 1/12/2019 5:36:51 PM
669 นาย ยศภัทร ทิพย์นางรอง หมู่ 2 ทุ่งโพธิ์ ชุมแสง นางรอง บุรีรัมย์ 1/24/2019 7:49:06 PM
670 สำราญ บุญยิ่ง หมู่ 12 เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 1/25/2019 5:54:06 PM
671 ทวีศักดิ์ มณีเนตร หมู่ 5 หนองตาเรียม ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 1/26/2019 7:21:10 AM
672 นิพนธ์ พลหาญ หมู่ 3 ดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 1/29/2019 4:27:42 PM
673 นิพนธ์ พลหาญ หมู่ 3 ดอนยาว กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 1/29/2019 4:27:50 PM
674 อัฐภิญญา ปถราถาเน หมู่ 8 หนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 1/29/2019 5:27:58 PM
675 สุภาวดี เกินขุนทด หมู่ 5 สำโรง โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 2/3/2019 12:47:07 PM
676 ณัฐดนัย พริ้งชัยภูมิ หมู่ 6 หนองขาหย่าง เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/5/2019 12:31:47 PM
677 ณัฐชา บุญน้อย หมู่ 9 หนองเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/8/2019 4:04:40 PM
678 จักรพรรดิ์ สารพิมพ์ หมู่ 12 หนองหว้า คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 2/9/2019 6:09:30 PM
679 วินัย ชอบรู้ หมู่ 7 ทุ่งสว่าง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 2/14/2019 10:13:12 PM
680 ทิ ไง หมู่ 10 ตางอุน ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 2/19/2019 8:00:47 AM
681 ผดุง ตรีเมฆ หมู่ 12 โคกมะค่าโหรน สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ 2/19/2019 12:10:50 PM
682 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:45 PM
683 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:50 PM
684 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:50 PM
685 ศิริรัตน์ กันนุลา หมู่ 2 กอกโคก คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 2/24/2019 1:49:41 PM
686 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:33 PM
687 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:33 PM
688 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:33 PM
689 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:33 PM
690 ด.ญ สุพัตรา เจริญรัมย์ หมู่ 2 พะไล ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 2/25/2019 8:06:45 PM
691 กิตติพงศ์ บุญสุภา หมู่ 10 สามขาพัฒนา โนนเจริญ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 2/25/2019 11:28:41 AM