รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคยโสธร จ.ยโสธร
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ขันตี คำมีสิทธิ์ หมู่ 1 ดงสวาง โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 1:43:54 PM
2 สมหมาย มาสกุล หมู่ 3 นาดี โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 1:53:56 PM
3 กรอบเดช บุตรพรม หมู่ 6 หนองชุม โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:01:41 PM
4 วิชา ป้องกัน หมู่ 2 นิคม กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:42:07 PM
5 เรืองชัย เพริศแก้ว หมู่ 7 โคกสะอาด โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:04:04 PM
6 ทวี คำดาว หมู่ 8 หนองสำโรง โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:06:50 PM
7 สมพงษ์ ชื่นบาน หมู่ 9 คำกลาง โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:09:28 PM
8 ขุนทอง ทองทิพย์ หมู่ 10 โคกสุวรรณ โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:12:12 PM
9 อุทัย โคตรสิงห์ หมู่ 13 หนองแข้ โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:28:24 PM
10 เอนก งิ้วลาย หมู่ 14 ใหม่ชัยพร โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:31:00 PM
11 ประสิทธิ์ สว่างวงษ์ หมู่ 16 อ่างทอง โคกนาโก ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 2:38:13 PM
12 บุญมี แบบทอง หมู่ 5 หนองบาก กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 3:23:01 PM
13 มงคล สีลาทอง หมู่ 9 โคกพระเจ้า กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 3:28:56 PM
14 คำภู โนนตูม หมู่ 5 โนนตูม เชียงเพ็ง ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 3:42:04 PM
15 สมบูรณ์ รุ่งเรือง หมู่ 6 โพธิญาณ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 3:47:02 PM
16 บุญมี เขื่อนคำ หมู่ 10 สระเกษ โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 3:51:32 PM
17 ปิยะ มีธรรม หมู่ 11 โคกสะอาด โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร 11/21/2018 3:56:14 PM
18 สมัย ทาทอง หมู่ 4 เหล่ามะเขียว กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:05:56 AM
19 สำราญ หัวดอน หมู่ 5 ทรายงาม กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:06:56 AM
20 สัมฤทธิ์ ชัยชาญ หมู่ 6 ใหม่มงคล กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:08:13 AM
21 วาสนา โคกศรี หมู่ 6 นาเวียง กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:09:41 AM
22 ธงชัย ทองวิเศษ หมู่ 7 คำศิริ กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:10:47 AM
23 ดี ดวงตา หมู่ 9 โคกโก่ย กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:11:31 AM
24 สมศักดิ์ กลมเกลียว หมู่ 10 หนองเสียว กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:12:37 AM
25 ณรงค์ ขันอาษา หมู่ 11 นาเวียง กู่จาน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:13:39 AM
26 บุญกรานต์ รัตน์อ่อน หมู่ 6 โนนเมืองน้อย แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:14:43 AM
27 พงษ์พจน์ โสภา หมู่ 2 นาถ่ม ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:15:28 AM
28 บุญมี นักผูก หมู่ 12 นาถ่ม ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:16:12 AM
29 สิริบูรณ์ สว่างแสง หมู่ 1 โซง ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:17:02 AM
30 พัชดาพร ใจดี หมู่ 2 เหล่าโป่ ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:17:44 AM
31 ปกรณ์ชัย สีอ่อน หมู่ 4 โพนสิม ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:18:43 AM
32 อดิศร มิ่งขวัญ หมู่ 5 มะพริก ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:19:37 AM
33 สำนวน ยวนยี หมู่ 6 ดู่ ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:20:21 AM
34 เกษตรศิลป์ คำวังค์ หมู่ 8 โซง ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:21:15 AM
35 สังคม สิงห์ครุธ หมู่ 9 มะพริก ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:22:04 AM
36 วันทา จารึกธรรม หมู่ 2 ปลาอีด นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:23:15 AM
37 สุบรรณ ประการแก้ว หมู่ 3 นาหลู่ นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:24:05 AM
38 สมบูรณ์ ธรรมอุด หมู่ 4 หนองเทา นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:25:08 AM
39 นภัสร บัวงาม หมู่ 5 ม่วง นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:26:09 AM
40 อำนวย รวมธรรม หมู่ 6 เหล่าตอง นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:27:10 AM
41 วีระชัย สีงาม หมู่ 7 หนองตุกหลุก นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:28:06 AM
42 เลียง รวมธรรม หมู่ 8 ปลาอีด นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:29:04 AM
43 นุชจรี สานนท์ หมู่ 1 นาห่อม นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:29:55 AM
44 ยุพา ยินดี หมู่ 3 หัวขัว นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:30:50 AM
45 แสนสุข สนุกค้า หมู่ 7 คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:35:59 AM
46 มานะศักดิ์ ทองหิน หมู่ 10 หนองปลา ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:36:54 AM
47 สนอง แพงดา หมู่ 4 ขี้เหล็ก ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:37:43 AM
48 สัมพันธ์ คงทน หมู่ 5 โคกกลาง ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:38:35 AM
49 ทะนาน นามแสง หมู่ 7 หนองหาบแห ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:39:21 AM
50 ถาวร บุญน้อย หมู่ 10 แหล่งแป้น ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:40:11 AM
51 กลม เสียงใส หมู่ 11 สมสะอาด ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:40:53 AM
52 พรสวรรค์ สีหิน หมู่ 12 หนองแสง ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:41:36 AM
53 บุญเพ็ง ไชยนา หมู่ 13 ร่องคำ ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:42:27 AM
54 ผ่องสี พลลือ หมู่ 14 โคกกลาง ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:43:22 AM
55 อำพร ขอสุข หมู่ 4 ดอนขะยอม สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:44:08 AM
56 สุริยันต์ วงเวียน หมู่ 4 ปักแฮด นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:31:48 AM
57 ประสงค์ มงคลนำ หมู่ 5 ดอนเสาเรือน นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:32:31 AM
58 พิทักษ์ สุขแสง หมู่ 6 นาห่อม นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:33:18 AM
59 เหรียญ จันทร์อ่อน หมู่ 5 คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:34:12 AM
60 พรไพรรี เกื้อกูล หมู่ 6 โคกป่าจิก ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:35:09 AM
61 ฉัตรชัย หอกคำ หมู่ 1 หนองแวง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:48:18 AM
62 พิชัย เสียงใส หมู่ 3 ชาตะยานนท์ เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:49:01 AM
63 ประมูล ประสารศรี หมู่ 4 เหล่าหุ่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:49:49 AM
64 เดช เทพบุญมา หมู่ 6 กุดเป่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 11/22/2018 9:50:39 AM
65 ชูศักดิ์ สีมารักษ์ หมู่ 3 โพนแบง น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 11/16/2018 2:01:50 PM
66 นายนิมิตสวรรค์ จันทมาศ หมู่ 11 ศรีชมภู คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:18:02 AM
67 นางสาวพิศมัย ผกาศรี หมู่ 8 ดงสวรรค์ คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:22:07 AM
68 วัชชรชัย สุทโท หมู่ 11 ศรีชมภู คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 11/19/2018 5:34:45 PM
69 พวงผกา วงศ์มณี หมู่ 11 แดนสวรรค์ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:19:36 PM
70 เฉลิม แสงบุญ หมู่ 2 ห้วยยาง กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:30:45 PM
71 สมศักดิ์ ป้องแก้ว หมู่ 2 โคกใหญ่ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:45:42 PM
72 สำเนียง ลื่อเลื่อง หมู่ 5 โนนหาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:03:26 PM
73 นางสุดชาดี บุญประสม หมู่ 7 โนนม่วง คำเตย ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:39:20 AM
74 นายสุทัด สิงห์โยค หมู่ 8 โนนบ้านใหม่ คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:41:02 AM
75 นายบัวเรียน แก้วกัญญา หมู่ 2 ห้วยยาง ไทยเจริญ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:42:28 AM
76 นายปริญญา รักป้อง หมู่ 3 หนองนกเขียน คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:45:34 AM
77 นายทานทิตย์ พันธ์ภักดิ์ หมู่ 7 โสกน้ำใส คำไผ่ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:48:15 AM
78 นายปิยะพงษ์ เชื้อบัณดิษฐ์ หมู่ 11 ตาดไฮ น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:49:42 AM
79 นายอำนาจ พุทธคุณ หมู่ 12 น้ำคำ น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:50:53 AM
80 นายวรรณชัย เนินทราย หมู่ 2 หนองถ่ม น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 9:59:11 AM
81 นายเดชา พึ่งโพธิ์ หมู่ 3 คำสร้างช้าง น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:19:10 AM
82 นางสาวเพ็ญนภา ทรายทอง หมู่ 4 นาเฮือง น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:20:21 AM
83 นางโสภา กระแสสิงห์ หมู่ 5 หนองคูน้อย น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:21:57 AM
84 นางยุลารักษ์ กระแสสิงห์ หมู่ 6 คำสร้างบ่อ น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:23:25 AM
85 นางนวลศรี สายศร หมู่ 9 โชคชัยพร น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:24:44 AM
86 นายทองหมั่น ทับแสง หมู่ 2 นาเงิน ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:25:59 AM
87 นายอำพร ดวงภาค หมู่ 4 ศรีชุมพร ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:27:17 AM
88 นายถาวร ทับแสง หมู่ 8 ทุ่งเศรษฐี ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:28:29 AM
89 นางสาวยุพะเยาว์ มาศขาว หมู่ 6 เหล่าหันทราย ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:29:45 AM
90 นายประกร ดีล้วน หมู่ 7 ใหม่ชมภู ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:30:41 AM
91 นายสุพจน์ พิมภาค หมู่ 3 โนนแดง ส้มผ่อ ไทยเจริญ ยโสธร 11/20/2018 10:31:41 AM
92 ทองเหลา จารุเนตร หมู่ 12 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:21:02 PM
93 สุทัศน์ แก้วหาญ หมู่ 3 สวาสดิ์ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:29:53 PM
94 สถาพร ดอกจันทร์ หมู่ 5 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:32:25 PM
95 โกมิน ศรีสุวะ หมู่ 7 หนองบัว กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:33:32 PM
96 ณรงค์ บุญวัง หมู่ 8 แก้งนาคำ กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:34:30 PM
97 ไพโรจน์ สุวะเสน หมู่ 9 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:35:26 PM
98 สุชาติ สายเพชร หมู่ 8 หนองหัวช้าง โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:36:45 PM
99 เก่ง นาโควงค์ หมู่ 9 สมสะอาด โคกสำราญ เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:38:07 PM
100 อุทัย ราศรีจันทร์ หมู่ 2 ป่าขี้ยาง บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:39:24 PM
101 พรทิพ จันทร์น้อย หมู่ 10 ศรีอุดม ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:40:37 PM
102 พรพิสุทธิ์ กุมารสิทธิ์ หมู่ 3 ศรีสมบูรณ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:48:16 PM
103 ชัยยันตร์ ปราบภัย หมู่ 4 ศรีสว่าง ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:49:58 PM
104 พรลิขิต โคตรวิชา หมู่ 10 เหล่าอาภรณ์ สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:58:48 PM
105 ฉวีวรรณ ปิ่นคำ หมู่ 2 หินเหล็กไฟ สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 3:59:49 PM
106 ประดิษฐ์ ทาระขจัด หมู่ 3 โนนชาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:01:01 PM
107 ประพันธ์ ลุนบุตร หมู่ 4 หนองเชียงโท สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:02:28 PM
108 ศรัณย์ แสงศรี หมู่ 6 กุดเสถียร สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:04:31 PM
109 ปัญญา สีมาเมือง หมู่ 8 โคกกอก สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:05:50 PM
110 ฉลอง สุวรรณพันธ์ุ หมู่ 10 หนองโสน สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:06:58 PM
111 คำกอง ศรีนวล หมู่ 11 นาจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:07:52 PM
112 ชนัญชิดา เสาประธาน หมู่ 12 แยเหนือ สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:08:54 PM
113 อรอนงค์ วงศ์หาพิมพ์ หมู่ 15 นาจาน สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:09:59 PM
114 มานิตย์ เนตรวงศ์ หมู่ 3 แย สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:11:04 PM
115 รุ่งขวัญ เมืองพิณ หมู่ 5 กุดโจด สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:12:09 PM
116 เรวดี นาเครือ หมู่ 6 หนองเม็ก สวาท เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:13:04 PM
117 พัสลี แสงศรี หมู่ 11 เกษตรพัฒนา สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:16:03 PM
118 ตุ พุฒจันทร์ หมู่ 12 โคกวิไล สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:16:57 PM
119 ธเนตร บุญกอง หมู่ 6 โคกสูง สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:18:00 PM
120 นิตยา สุดเพียร หมู่ 7 แสงสุวรรณ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:18:59 PM
121 วิชัย แสงประจักษ์ หมู่ 8 โคกสะอาด สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:19:57 PM
122 ลิขิต แสงวงค์ หมู่ 10 โสกสาน ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:21:23 PM
123 ประไพร ไกรยรัตน์ หมู่ 6 ท่าศิลา ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:23:02 PM
124 บุญชู ห้องแซง หมู่ 9 ป่าชาด ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 11/20/2018 4:23:59 PM
125 สุสัคค์ ธงศรี หมู่ 12 หนองบาก กระจาย ป่าติ้ว ยโสธร 11/26/2018 1:55:48 PM
126 อพอลโล ภิริยารมย์ หมู่ 3 เหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:24:54 PM
127 จรูญ ภาษิต หมู่ 4 ท่าสมอ ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:31:31 PM
128 นิติศักดิ์ สร้อยรักษ์ หมู่ 5 เหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:34:12 PM
129 ไฉน เจริญตา หมู่ 2 อาจ ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:38:21 PM
130 ประเสริฐ ขันธรรม หมู่ 7 เหมือดขาว ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:40:46 PM
131 สมชัย ทองเย็น หมู่ 9 บัวขาว ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:43:17 PM
132 อุทัย บัวโรย หมู่ 10 โคกสมบูรณ์ ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:44:48 PM
133 อุดม ผิวคำสิงห์ หมู่ 12 เหมือดขาว ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:46:19 PM
134 สุทิน เพชรแสง หมู่ 6 โนนธาตุ ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:49:04 PM
135 วันนา วงค์คำ หมู่ 7 ป่าตอง ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:50:43 PM
136 สุทิน ทีฆะสุข หมู่ 2 คุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:52:37 PM
137 ยุพฤทธิ์ บุญพร้อม หมู่ 6 คุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:54:03 PM
138 วิภาพร สายบุญมา หมู่ 9 คุ้ม คูเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:55:26 PM
139 สมชาติ สมรักษ์ หมู่ 4 บ่อบึง สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 11/27/2018 5:56:50 PM
140 วันดี เสอุดม หมู่ 7 โพนจาน สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 10:32:46 AM
141 ทศพล มูลสาร หมู่ 6 เปือย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 10:46:36 AM
142 จินดา พิมพ์ขาว หมู่ 8 บอน บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 2:04:20 PM
143 ศรินรัตน์ จารุจิต หมู่ 11 กุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 12:01:06 PM
144 นางบุญนา จันทมาศ หมู่ 1 หนองบอน กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:34:48 PM
145 อภิธรรม ส่งศรี หมู่ 21 หนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:46:50 PM
146 นิยม พันธ์เลิศ หมู่ 4 กุดหิน กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:48:01 PM
147 ประสาตร ช่างไชย หมู่ 5 หนองเหี่ย กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:48:59 PM
148 ประยูร ไตรยสุทธิ์ หมู่ 6 หนองตาไก้ กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:51:13 PM
149 วิฑูรย์ สุนทรา หมู่ 13 ห้วยค้อ กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:52:23 PM
150 สิงห์ ศรีวะสุทธิ์ หมู่ 15 กุดหิน กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:54:35 PM
151 บัวสอน ขวัญทอง หมู่ 16 กำแมด กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:55:47 PM
152 รดามณี เวียงรัตน์ หมู่ 18 หนองเหี่ย กำแมด กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:57:32 PM
153 บุญจันทร์ ทองน้อย หมู่ 2 โสกขุมปูน นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:03:47 PM
154 นางกาญจนา มูลสาร หมู่ 11 เหล่าฝ้าย กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:38:18 PM
155 สมเดช ไตรยสุทธิ์ หมู่ 13 คำกลาง กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:40:09 PM
156 พุทธา ผุดผ่อง หมู่ 16 นามน กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 2:43:22 PM
157 คำฟอง เวฬุวนารักษ์ หมู่ 4 ป่าหวาย นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:08:28 PM
158 อารอน ทองน้อย หมู่ 8 หนองผือน้อย นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:09:35 PM
159 มงคล อ่างแก้ว หมู่ 9 ดงเย็น นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:11:23 PM
160 หนึ่งฤทัย ทองน้อย หมู่ 10 โคกสวาท นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:12:28 PM
161 ละออง พันธ์เพชร หมู่ 2 ดงสำราญ คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:13:47 PM
162 บุญสม ศรีชนะ หมู่ 4 ดงเหนือ คำน้ำสร้าง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:17:00 PM
163 อินต่อง บูรณะกิต หมู่ 8 ดอนสวรรค์ โพนงาม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:19:22 PM
164 ประสิทธิ์ ศรีวะรมย์ หมู่ 10 หนองหว้า โพนงาม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:20:25 PM
165 ลำพอง ทานะเวช หมู่ 11 ม่วงใหญ่ โพนงาม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:36:41 PM
166 จีรวรรณ สมภักดี หมู่ 14 นาประเสริฐ โพนงาม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:38:07 PM
167 ภวี บุญทวัน หมู่ 2 จำปา หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:39:49 PM
168 สุเวช วงษ์ศรีแก้ว หมู่ 3 หนองแคน หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:42:22 PM
169 ชาติชาย บุญกาษร หมู่ 4 หนองก้าว หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:43:29 PM
170 อิ๋ว ศรีละโคตร หมู่ 6 บะยาว หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:44:33 PM
171 พลอยไพลิน เนื่อทอง หมู่ 6 แข่ ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:45:41 PM
172 อนงค์ ผาสุกจิตร หมู่ 7 แข่ ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:47:39 PM
173 อภิชยา ชัยรัตน์ หมู่ 9 โพนเมือง ฟ้าห่วน ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:49:09 PM
174 เกาหลี มีไชย หมู่ 7 คำบอน หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:50:24 PM
175 ดวงกมล ลุผล หมู่ 4 เหล่าน้อย ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:50:34 PM
176 วิเชียร สามารถ หมู่ 9 ดอนไม้งาม หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:51:21 PM
177 สมพิศ ซอกลม หมู่ 10 หัวดง หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:52:21 PM
178 ทองดี อำพันธ์ หมู่ 11 ศรีชุมพล หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:53:18 PM
179 สมพร ทองอ่อน หมู่ 5 ผิผ่วน ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:54:06 PM
180 พรชัย ศรีละโคตร หมู่ 2 หนองศาลา ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:54:37 PM
181 ลมุน แก้วคำ หมู่ 8 เหล่าน้อย ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:54:54 PM
182 รื่นฤดี พยุงวงษ์ หมู่ 3 หนองบัวบาน ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:55:55 PM
183 คมขำ นิลศิริ หมู่ 9 เปาะ ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:56:14 PM
184 แสงมณี ทวีทรัพย์ หมู่ 4 คำก้าว ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:56:56 PM
185 สถิต วงษ์สิงห์ หมู่ 12 หนองซำ น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 3:57:54 PM
186 นิรมิตร อุปรา หมู่ 6 หัวนา ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:57:58 PM
187 ศรศักดิ์ดา บุญทวี หมู่ 7 บะนางเจิม ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 3:59:21 PM
188 พิบูลย์ ทองสา หมู่ 6 จานทุ่ง น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:00:57 PM
189 ทองมาก ทวีกัน หมู่ 2 โนนกอย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 4:02:08 PM
190 กฤษฎา รู้อุดม หมู่ 7 ดวน น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:02:18 PM
191 ถนอม อาจหาญ หมู่ 9 โนนใหญ่ ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:03:03 PM
192 สุรีภรณ์ สีหาอาจ หมู่ 11 หนองปอ น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:03:18 PM
193 บัวไข แสงศรี หมู่ 10 ชัยชนะ ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:04:16 PM
194 อุทัย หวานเย็น หมู่ 4 หัวดอน ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 4:05:51 PM
195 สมพงศ์ พันธ์ดวง หมู่ 11 สุขสำราญ ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:05:53 PM
196 ชนะ ชื่นตา หมู่ 12 หนองบัวบาน ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:06:54 PM
197 บุญเริ่ม วงษ์ใหญ่ หมู่ 8 บากน้อย น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:07:36 PM
198 ลำดวน มุละสีวะ หมู่ 14 คำก้าวน้อย ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:07:50 PM
199 อนุรักษ์ แก้วเกิด หมู่ 2 ตูม กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:08:45 PM
200 ทินกร แก้ววิเศษ หมู่ 3 แจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:09:51 PM
201 แสงเดือน พุฒพันธ์ หมู่ 4 ติ้ว กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:10:47 PM
202 ฉลอง อินทะวงษ์ หมู่ 5 จานน้อย กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:11:34 PM
203 วรศาสตร์ หงรักษา หมู่ 7 หนองแก กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:12:09 PM
204 รุ่งอรุณ จันทร์อุ่นสืบ หมู่ 7 สังข์ กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:12:45 PM
205 ดำรงศักดิ์ สีสาวงศ์ หมู่ 10 หนองเมืองกลาง กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:13:13 PM
206 เทียนชัย เห็มทอง หมู่ 8 ติ้ว กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:13:41 PM
207 สมจิตร ชื่นตา หมู่ 20 หนองบัว กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:14:24 PM
208 รัตติกร ลุนหล้า หมู่ 9 ดงบัง กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:14:49 PM
209 ทองลือ นาชายคำ หมู่ 10 ตูม กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:15:39 PM
210 ภัทร์ศร สุขจิต หมู่ 12 คำน้อย หนองหมี กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:20:09 PM
211 พิษณุ ขันแก้ว หมู่ 7 ขี้ตุ่น ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 11/28/2018 4:30:05 PM
212 จุฑามาศ คดี หมู่ 3 ท่าลาด นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:16:28 PM
213 ไชศรี บุญอาจ หมู่ 11 แจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 11/28/2018 4:16:40 PM
214 อินทุอร ศรีอินทร์ หมู่ 5 กุดแดง นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:17:49 PM
215 พรพนม ศรีวะอุไร หมู่ 6 นาซึม นาโส่ กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:18:57 PM
216 สมคิด จันทสุวรรณ หมู่ 2 หนองเรือ กุดชุม กุดชุม ยโสธร 11/28/2018 4:25:31 PM
217 สุรพล อินบุญญา หมู่ 5 กุดพันเขียว หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/29/2018 11:12:13 AM
218 ประวิช โรมพันธ์ หมู่ 6 หนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/29/2018 11:19:01 AM
219 มงคล อ่อนผิว หมู่ 12 หนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 11/29/2018 11:20:22 AM
220 จตุพร บุญโสม หมู่ 5 เหมือด ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร 11/29/2018 5:41:45 PM
221 สมชาย คำย้าว หมู่ 13 ห้วยค้อ กำแมด กุดชุม ยโสธร 12/13/2018 9:15:19 AM
222 บุญญวัตน์ พลอยสมบูรณ์ หมู่ 3 สำโรง ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/7/2018 4:42:55 PM
223 น้ำทิพย์ หินหล้า หมู่ 11 หนองปอ น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 12/10/2018 7:29:09 PM
224 ประสิทธิ์ เต้าทอง หมู่ 3 หนองไฮ นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 10:12:09 AM
225 อุดม อยู่คง หมู่ 2 คุยสำโรง เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 10:23:27 AM
226 รุ่งลดา ไพรใหม่ หมู่ 3 ปากเป่ง เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 10:29:20 AM
227 ถวิน กิระสาร หมู่ 8 เชือกน้อย ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 10:42:44 AM
228 วัลลพ วะโสภา หมู่ 14 นาคำ เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 10:05:54 AM
229 สมคิด ประสมศรี หมู่ 5 คุยตับเต่า ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 10:47:26 AM
230 สันต์ปกรณ์ ศรีแสง หมู่ 6 โคกกลาง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 11:33:04 AM
231 ้คำมูล เวฬุวนาธร หมู่ 8 หนองศาลา นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 1:30:33 PM
232 เทียนทอง ปาละวงษ์ หมู่ 6 คำแขนศอก ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 1:34:37 PM
233 เจียงศักดิ์ โทบุดดี หมู่ 9 นาดีน้อย นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 1:36:55 PM
234 ทวี ศรีมันตะ หมู่ 2 หนองไผ่ ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 1:42:57 PM
235 แสนงาม ดีมงคล หมู่ 2 โป่ง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 1:48:43 PM
236 สุพรรณ ศรีมันตา หมู่ 13 หนองไก่ขาว ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 11:20:52 AM
237 สมกิจ ศรีดี หมู่ 5 โคกก่อง ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 11:27:05 AM
238 วิจิต ศรีวะอุไร หมู่ 8 นาเรียง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 11:37:34 AM
239 วสันต์ วงศ์ณิตย์ หมู่ 2 หนองปอ หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 11:47:49 AM
240 มิตรชัย วงษ์จันทร์ หมู่ 5 นาสีนวล หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 11:53:07 AM
241 กวินทิพย์ จันทร์กลางเดือน หมู่ 3 บะคอม นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 12:05:01 PM
242 อุทัย แก่นพุฒ หมู่ 7 หนองบั่ว ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 1:10:26 PM
243 ไพบูลย์ สลับศรี หมู่ 6 หนองงอก หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 1:18:05 PM
244 อำนาจ พระสุนิน หมู่ 9 หนองหงอก หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 1:21:56 PM
245 สำเนียง ไกรศรี หมู่ 9 ค้อ ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 1:23:57 PM
246 โชคโชติช่วง ละครวงษ์ หมู่ 8 หนองหอย เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 2:06:15 PM
247 ร้อยตรีเกรียงไกรราช พาลพล หมู่ 6 โพนขวาว ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 2:06:37 PM
248 เสถียร เตาแก้ว หมู่ 4 หนองบ่อ หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 2:26:47 PM
249 สุพจน์ เครือนิล หมู่ 6 หนองแสง สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 3:11:15 PM
250 ชุมพร รัมณา หมู่ 9 โนนหัน ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 3:30:11 PM
251 นิภา ราชรี หมู่ 4 หนองแวง นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 4:26:25 PM
252 ถวิล ทุมเสน หมู่ 11 หนองเขื่อน ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 2:38:52 PM
253 วาฐิณี เทียมพล หมู่ 10 หนองจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 3:01:50 PM
254 สุวรรณ บุญปก หมู่ 9 โนนโพธิ์ ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 3:25:56 PM
255 พงศ์อำพร แก่นพุฒ หมู่ 3 คำฮี ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 3:35:47 PM
256 ประสิทธิ์ แทบท้าว หมู่ 5 นาสีนวล หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/11/2018 3:44:23 PM
257 ทวี ศรีแจ่ม หมู่ 7 โคกกลาง ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 3:56:13 PM
258 วิทยา พยุงวงษ์ หมู่ 4 โสกผักหวาน ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 4:23:02 PM
259 วรรณลี พิมพ์บูลย์ หมู่ 6 นาเวียงน้อย นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 12/11/2018 4:29:52 PM
260 นายทวนทอง ดีล้วน หมู่ 12 ดอนหวาย ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 11:56:26 AM
261 นายพรพิพัฒน์ พิศเพ่ง หมู่ 2 ลาดเก่า ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 11:58:02 AM
262 นายสุริยา เหมือนทอง หมู่ 5 สีสุก ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 11:59:11 AM
263 นางยุพา ผ่องแผ้ว หมู่ 6 เสาเล้า ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:00:15 PM
264 นายพงษ์ศักดิ์ ทองไชย หมู่ 8 โนนสนาม ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:01:45 PM
265 นายชุมพร ผ่องใส หมู่ 3 คำครตา ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:02:44 PM
266 นางพูลทรัพย์ ทองเภา หมู่ 9 คำครตา ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:05:11 PM
267 นายสมานมิตร ศรีมันตะ หมู่ 1 สร้างช้าง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:06:41 PM
268 นายอดุลย์ ศรีมันตะ หมู่ 5 หนองไร่ ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:07:49 PM
269 นายเกชา ทองน้อย หมู่ 7 ดอนกอง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/12/2018 12:09:01 PM
270 นายอรุณ พันดวง หมู่ 5 โนนกุง หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:33:22 PM
271 นายประโมท บุญทศ หมู่ 3 หนองทองหลาง หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:35:16 PM
272 นายวุฒิ พันดวง หมู่ 13 นาสะไมย์ นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:55:48 PM
273 นายถวิล กงเพชร หมู่ 2 หนองบก หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:36:38 PM
274 นายประกาย กองพิมพ์ หมู่ 4 หนองสรวง หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:38:19 PM
275 นางน้อย คำรัง หมู่ 5 หนองบัว นาเวียง ทรายมูล ยโสธร 12/14/2018 3:49:43 PM
276 นางสมฤดี เอื้อสามาลย์ หมู่ 6 หนองพอก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:50:55 PM
277 นางบัวคลี่ มาตา หมู่ 4 กุดกง เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:52:33 PM
278 นายบุญเพ็ง จันทร์เรือง หมู่ 6 ผือฮี นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/14/2018 3:57:23 PM
279 สันธิยา แสนสุข หมู่ 2 โนนค้อ ขั้นไดใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 11:45:48 AM
280 นายเชิดพงษ์ บุญคำ หมู่ 8 นาคำ เดิด เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 3:36:07 PM
281 นายสุดใจ เหลาคำ หมู่ 7 สว่าง สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 3:38:21 PM
282 นายนภธน ธารีประทีป หมู่ 6 หนองเม็ก ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 3:40:19 PM
283 นายสุดใจ ศรีสงคราม หมู่ 4 นาจาน นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 3:41:58 PM
284 นายประกรณ์ ไชยรักษ์ หมู่ 5 นารา นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 3:44:29 PM
285 ธนาวุฒิ เทพวาที หมู่ 8 ดอนกลอย ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 2:38:58 PM
286 สมหวัง บริสุทธิิ์ หมู่ 11 คำน้ำสร้าง ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 2:41:08 PM
287 นายบัวทอง คำหอม หมู่ 13 หนองหว้า ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 2:45:25 PM
288 นายสมใจ เหลาคำ หมู่ 5 ผือ ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 2:46:58 PM
289 นางจำลองลักษณ์ มะณีย์ หมู่ 11 ผือ ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 2:49:37 PM
290 นายบุญโฮม จันทร์เรือง หมู่ 6 ผือฮี นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 4:01:29 PM
291 นายอนุชา บุญยก หมู่ 7 ชาด นาสะไมย์ เมืองยโสธร ยโสธร 12/13/2018 4:03:21 PM
292 ภัทร์ศร สุขจิตร หมู่ 6 ดอนไม้งาม หนองหมี กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 8:53:36 AM
293 อินทุอร ศรีอินทร์ หมู่ 5 กุดแดง นาโส่ กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 8:59:52 AM
294 เมธาทิพย์ นามเมือง หมู่ 12 น้ำคำ น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 12/19/2018 9:00:52 AM
295 กันยลักษมิ์ แสนทวีสุข หมู่ 2 คุยสำโรง เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 9:01:14 AM
296 บุญยงค์ สืบท้าว หมู่ 1 หนองบอน กุดชุม กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:02:38 AM
297 เจริญชัย เกษหอม หมู่ 7 ขี้ตุ่น ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 9:02:59 AM
298 ศักดิ์นคินทร์ ใจหาญ หมู่ 6 ใหม่มงคล กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 12/19/2018 9:05:11 AM
299 รื่นฤดี พยุงวงษ์ หมู่ 3 หนองบัวบาน ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:05:39 AM
300 ถวี บุญทะวัน หมู่ 2 จำปา หนองหมี กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:06:30 AM
301 ทศพล มูลสาร หมู่ 6 เปือย ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 9:07:14 AM
302 ทิพวรรณ บุญล้ำ หมู่ 6 หนองพอก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 9:07:21 AM
303 สุธี ภาวะชัย หมู่ 12 โคกวิไล สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 9:08:32 AM
304 นวลศรี สายศร หมู่ 9 โชคชัยพร น้ำคำ ไทยเจริญ ยโสธร 12/19/2018 9:10:18 AM
305 ลิขิต ศรีมันตะ หมู่ 1 สร้างช้าง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/19/2018 9:52:45 AM
306 ขจรเกียรติ สีมันตะ หมู่ 2 สร้างช้าง ไผ่ ทรายมูล ยโสธร 12/19/2018 9:55:49 AM
307 อุทัย หวานเย็น หมู่ 4 หัวดอน ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 9:56:09 AM
308 อรุณศรี โกกะพันธ์ หมู่ 2 ตูม กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 12/19/2018 10:01:19 AM
309 ธะนาน งามแสง หมู่ 7 หนองหาบแห ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 12/19/2018 10:03:08 AM
310 นรินทร์ อยู่คง หมู่ 2 คุยสำโรง เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 10:05:56 AM
311 สถิต วงษ์สิงห์ หมู่ 12 หนองซำ น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 12/19/2018 10:10:39 AM
312 วิจิตร ยวนยี หมู่ 6 ดู่ ทุ่งมน คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 12/19/2018 10:11:21 AM
313 ลัดดา วงษ์สง่า หมู่ 2 บากใหญ่ น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 12/18/2018 7:16:22 PM
314 ปริญญา ภูสะทด หมู่ 7 สว่าง สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 9:11:54 AM
315 จุฑามาศ คดี หมู่ 3 ท่าลาด นาโส่ กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:13:53 AM
316 สมคิด จันทร์สุวรรณ หมู่ 2 หนองเรือ กุดชุม กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:15:02 AM
317 ขนิษฐา กองศรีมา หมู่ 6 หนองพอก น้ำคำใหญ่ เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 9:20:20 AM
318 มงคล อ่อนผิว หมู่ 12 หนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 9:22:28 AM
319 ปัญจพล พงษ์สนิท หมู่ 2 คุ้มกลาง หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 9:22:52 AM
320 มงคล อ่อนผิว หมู่ 12 หนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 9:24:03 AM
321 ประวิช โรมพันธ์ หมู่ 6 หนองตุ หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 9:26:23 AM
322 แสนสุข สนุกค้า หมู่ 7 คำม่วง ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 12/19/2018 9:35:45 AM
323 ฐิตาภรณ์ สามาอาพัฒ หมู่ 7 คำบอน หนองหมี กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:39:02 AM
324 ชัยณรงค์ ทองไชย หมู่ 5 โคกก่อง ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 12/19/2018 9:39:04 AM
325 วุฒิภัทร ทองดวง หมู่ 2 หนองบก หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 12/19/2018 9:39:22 AM
326 สมเรือง เจริญตา หมู่ 10 โสกสาน ห้องแซง เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 9:40:30 AM
327 พังงา แก้วจันทร์ หมู่ 3 โนนชาด สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 9:42:42 AM
328 วรศาสตร์ หงษ์รักษา หมู่ 7 หนองแก กุดชุม กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 9:42:52 AM
329 จร จิณาวรณ์ หมู่ 7 แสงสุวรรณ สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 10:26:37 AM
330 พรไพรรี เกื้อกูล หมู่ 6 โคกป่าจิก ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 12/19/2018 10:26:40 AM
331 ประยุทธ หงษ์คำ หมู่ 14 คำก้าวน้อย ห้วยแก้ง กุดชุม ยโสธร 12/19/2018 10:27:09 AM
332 นิติศักดิ์ สร้อยรักษ์ หมู่ 5 เหล่าใหญ่ ม่วง มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 10:29:39 AM
333 เทียรทอง ปาละวงษ์ หมู่ 6 คำแขนศอก ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร 12/19/2018 10:32:30 AM
334 พรหมมินทร์ พุฒจันทร์ หมู่ 8 โคกสะอาด สามัคคี เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 10:33:02 AM
335 จันทร์ศรี จันทร์แสง หมู่ 3 ศรีสมบูรณ์ ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 10:34:04 AM
336 ถวิล ทุมเสน หมู่ 11 หนองเขื่อน ดู่ลาด ทรายมูล ยโสธร 12/19/2018 10:34:18 AM
337 บุญเรียง สาระบูรณ์ หมู่ 6 กุดเป่ง เหล่าไฮ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 12/19/2018 10:40:42 AM
338 ดุลย์พินิจ พิมพ์ภาค หมู่ 4 ศรีสว่าง ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 10:44:44 AM
339 นายวินิจ พรประสิทธิ์ หมู่ 10 ศรีอุดม ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 12/19/2018 10:55:03 AM
340 วิระเดช พันธ์งาม หมู่ 5 ดงขวาง สงยาง มหาชนะชัย ยโสธร 12/19/2018 11:43:31 AM
341 พงษ์พัฒน์ พิกุลศรี หมู่ 5 กุดแข้ด่อน กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 1/16/2019 9:04:31 AM
342 อุสมาร ประจำหลัก หมู่ 3 แจนแลน กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร 1/26/2019 11:09:58 AM
343 จตุพร วรรณภักดี หมู่ 9 หนองหงอก หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 2/2/2019 8:10:56 AM
344 นาคา ศรีวะสุทธิ์ หมู่ 5 กุดแดง นาโส่ กุดชุม ยโสธร 2/2/2019 3:50:41 PM
345 โภควินท์ ฝ้ายขาว หมู่ 10 ศรีอุดม ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 2/18/2019 10:49:31 AM
346 โภควินท์ ฝ้ายขาว หมู่ 10 ศรีอุดม ศรีแก้ว เลิงนกทา ยโสธร 2/18/2019 10:49:45 AM
347 จารุ?วรรณ? ขันเงิน หมู่ 2 หนองบก หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร 2/21/2019 9:39:14 AM
348 สุกัญญา โกกะพันธ์ หมู่ 5 จานน้อย กุดน้ำใส ยโสธร 3/14/2019 4:48:13 PM
349 ผ่องศรี แก้วสาร หมู่ 6 หนองเม็ก ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร 3/24/2019 1:17:20 PM