รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ศูนย์OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ปรวัตร หมู่ 12 โนนใหญ่ หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 11/9/2018 1:05:35 PM
2 นายประหยัด เขียวพันธ์ หมู่ 2 หนองหัวลิง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 11:58:06 AM
3 นายปรีชา งามวิลัย หมู่ 3 กลาง หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 11:59:23 AM
4 นายเสมือน พรมสอน หมู่ 10 อีหล่ำ หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:00:10 PM
5 นายอนุพงษ์ ลาสุเล หมู่ 3 หนองเข็ง โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:02:13 PM
6 นายวีรยุทธ โพธิ์ขาว หมู่ 4 กอก โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:03:27 PM
7 นายสมปอง นัยนิตย์ หมู่ 5 เหล่าแค โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:04:29 PM
8 นายสมาน พรมสี หมู่ 6 หนองแวง โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:05:29 PM
9 นายประสาท กิ่งวงศ์ หมู่ 5 เอก หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:18:35 PM
10 นางไพจิตร ดรุณศรี หมู่ 4 หนองแคน ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:19:39 PM
11 นายศุภกฤต ยืนยาว หมู่ 5 หนองเทา ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:20:48 PM
12 นางดำ แสงสกุล หมู่ 7 โพนงาม ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:21:45 PM
13 นายนัด ไชยดรุณ หมู่ 8 ไผ่ล้อม ตะดอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:22:46 PM
14 นายสมหวัง แสง หมู่ 4 โพนแดง หนองไฮ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:25:21 PM
15 นางพรนภา เขียนวงษ์ หมู่ 14 หนองโนใต้ น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:27:09 PM
16 นายนาวา เทียมสิงห์ หมู่ 2 โพธิ์ ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:28:21 PM
17 นายรณชัย ปราบวงศา หมู่ 6 แทง ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:29:17 PM
18 นายบุญส่ง แก้ววิชัย หมู่ 7 ป่าสะแบง ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:30:12 PM
19 นายนิล ทองปลูก หมู่ 8 บ้านเวียง ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:30:58 PM
20 นายสุนันท์ ศิิริกา หมู่ 10 หนองหว้า ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:31:45 PM
21 นายธงชัย นาคสิงห์ทอง หมู่ 12 โนนมะนาว ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:32:31 PM
22 นายองอาจ ชิดชม หมู่ 13 หนองแข้ ซำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:33:14 PM
23 นายสันติ สุภาพงษ์ หมู่ 1 ทุ่ม ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:34:13 PM
24 นายจิรพัฒน์ พรหมประดิษฐ์ หมู่ 3 เสือบอง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:35:28 PM
25 นายสมนึก ธรรมคุณ หมู่ 4 หางว่าว ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:36:11 PM
26 นายสมเกียรติ โคตา หมู่ 5 โนนบัว ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:37:11 PM
27 นายสุรินทร์ ศรีเมือง หมู่ 12 หนองแวง ทุ่ม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:38:05 PM
28 นายคำพัน แก้ววงษา หมู่ 1 หนองหว้า หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:39:20 PM
29 นางบุญเพ็ง นัยนิตย์ หมู่ 2 หนองแก้ว หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:40:13 PM
30 นายสิทธิ์ พวงบุตร หมู่ 4 สำโรง หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:41:16 PM
31 นายอนุศักดิ์ กัลยา หมู่ 5 บัวเตย หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:42:28 PM
32 นายสวน กัณหา หมู่ 6 บก หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:44:18 PM
33 นายนวย คำศรี หมู่ 7 หนองแวง โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:55:14 PM
34 นายบุญเลื่อน จันทร์ประเทศ หมู่ 9 โนนสังข์ โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:56:19 PM
35 นายสุรัตน์ วรรณทวี หมู่ 10 โนนเล่ โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:57:30 PM
36 นายไพรัช สังข์ภักดี หมู่ 1 หอย หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 12:59:46 PM
37 นายบุญเลื่อน อภัยพงษ์ หมู่ 8 พัฒนา หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:02:46 PM
38 นางบุญสวย เจดีย์ หมู่ 2 หนองเหล็ก โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:04:34 PM
39 นายปรีชา เกื้อกูล หมู่ 4 ขนวน โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:05:50 PM
40 นายสำราญ สุวรรณพัฒน์ หมู่ 5 โนน โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:06:44 PM
41 นายวินัย บุระณะ หมู่ 3 หนองสวง หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:09:29 PM
42 นายเสริม แสงอรุณ หมู่ 4 หนองสาด หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:10:19 PM
43 นายประจักร บุญตระการ หมู่ 7 หนองเครือซูด หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:11:46 PM
44 นายบริบูรณ์ จันเทวา หมู่ 8 โนนอีปัง หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:45:23 PM
45 นายชัยณรงค์ กัณหา หมู่ 9 หนองเข้ากรรม หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:46:11 PM
46 นายสุพล โลภากรณ์ หมู่ 10 โพนงัว หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:47:01 PM
47 นายพรมมา ขันตี หมู่ 11 ศรีพันเรือ หนองแก้ว เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:47:59 PM
48 นายวรรณชัย ภูทิพย์ หมู่ 3 บาก จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:48:57 PM
49 นายวีระชัย พรมชาติ หมู่ 6 ฮ่องขาด จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:49:46 PM
50 นางผ่องศรี ทำบุญ หมู่ 7 ดงบัง จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:50:37 PM
51 นายวิชัย วิเศษหมื่น หมู่ 9 หนองตะเคียน จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:51:29 PM
52 นายบุญชู ไฮกัญญา หมู่ 10 แดง จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:52:32 PM
53 นายจักรี สีทอง หมู่ 11 ลิงไอ จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:53:28 PM
54 นายสันติ บุรขันธ์ หมู่ 12 หนองคูน้อย จาน เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 12/3/2018 1:54:12 PM
55 บุญหนา ชัยวรรณ หมู่ 9 ก่อ หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:44:04 PM
56 นางปัญจมาภรณ์ บัวส่อง หมู่ 1 หัวขัว บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 10:43:39 AM
57 นายธีระพงษ์ พาหา หมู่ 3 แคนน้อย เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 10:58:04 AM
58 นายพูนทรัพย์ บัวส่อง หมู่ 3 แคนน้อย เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:08:28 AM
59 นายหนูรัตน์ แก้วจันทร์ หมู่ 2 หนองสิมใหญ่ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:47:22 PM
60 นายหลอด บุตรดี หมู่ 3 บก-พอก ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:48:59 PM
61 นายจรัญ ปราบประจิตร์ หมู่ 4 กระทุ้ม ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:51:04 PM
62 นายกริชชัย วารี หมู่ 5 สร้างเรือ ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:52:35 PM
63 นายไสว อินทร์แก้ว หมู่ 5 จังเอิน เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:54:24 PM
64 นายเฉลิม สงค์พิมพ์ หมู่ 6 เมืองน้อย เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:56:10 PM
65 นายสมพร คำเครื่อง หมู่ 7 อ้อ เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 1:58:46 PM
66 นายสำเภา ยิ่งดี หมู่ 8 โทะ เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:01:24 PM
67 นายสุพจน์ ไชยพันธ์ หมู่ 9 หนองเมย เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:03:40 PM
68 นายจำปาทอง บุญโย หมู่ 12 หนองคู เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:09:42 PM
69 นายประเทือง หาญภิรมย์ หมู่ 14 หนองกอก เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:11:02 PM
70 นายพิภพ พงษ์สีดา หมู่ 8 ไพรพะยอม กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:27:01 PM
71 นายทองลา พอใจ หมู่ 9 แดงใหญ่ กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:28:35 PM
72 นายจำรัส หงษ์ทอง หมู่ 12 โนนแคน กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:30:33 PM
73 นายบุญส่ง สมัครผล หมู่ 13 หนองหว้า กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:32:27 PM
74 นายทองขาว บุญมาก หมู่ 11 หนองสะมอน เมืองหลวง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:08:16 PM
75 นายประพันธ์ ธรรมดา หมู่ 1 นานวน จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:49:23 PM
76 นายสุริยันต์ วงค์ภักดี หมู่ 4 หนองแคน จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:51:09 PM
77 นายลำดวน คำมูล หมู่ 8 พงสิม จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:53:19 PM
78 นายชัยชนะ ลิ้นนิยม หมู่ 9 ผือ จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:54:45 PM
79 นายประสิทธิ์ มังกร หมู่ 10 หนองแสนไชย จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:57:10 PM
80 นายบุญเพ็ง อินทร์แก้ว หมู่ 11 น้ำคำ จานแสนไชย ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 2:58:44 PM
81 นายที กระสังข์ หมู่ 6 กระสังข์ ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:00:52 PM
82 นายสามารถ วงษ์ภักดี หมู่ 7 บ้านสองห้อง ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:03:31 PM
83 นายสุวิทย์ สมบัติวงค์ หมู่ 10 บ้านดงยาง ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:05:29 PM
84 นายนุ นาคนวล หมู่ 11 บ้านสองพี่น้อง ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:07:17 PM
85 นายสุจินต์ วิเศษชาติ หมู่ 12 ห่องน้อย ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:09:17 PM
86 นายต๋อย วงษ์ภักดี หมู่ 14 หนองลุง ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:11:14 PM
87 นายประสิทธิ์ วงษ์ภักดี หมู่ 16 นาทุ่งเหนือ (7) ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:15:20 PM
88 นายสิทธิโชค พงษ์วัน หมู่ 17 โคกสำโรง ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:17:40 PM
89 นางสาวจงรัก ศรปราบ หมู่ 2 กอเลา ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:19:41 PM
90 นายอุดม หาญภิรมย์ หมู่ 3 หนองฮะ ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:24:25 PM
91 นายประดิษฐ์ ไชยบำรุง หมู่ 4 ขยุง ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:26:15 PM
92 นายอนันต์ ประยงค์หอม หมู่ 5 ศรีอุดม ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:27:51 PM
93 นายประมวล เจริญเกียรติ หมู่ 6 หว้า ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:31:16 PM
94 นายไหว พางาม หมู่ 7 อีสร้อย ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:32:51 PM
95 นายสุรินทร์ เมืองจันทร์ หมู่ 8 ตลาด ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:34:11 PM
96 นายวิชัย ห่อไทยสงค์ หมู่ 9 พะเนา ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:37:34 PM
97 นายประภาค สุขจันทร์ หมู่ 10 ระหุ่ง ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:38:55 PM
98 นายประเสริฐ ไชยบำรุง หมู่ 11 โนนโก ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:40:34 PM
99 นายเพียรชัย สุขจันทร์ หมู่ 12 โนนดั่ง ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:42:19 PM
100 นายเสี่ยน วงค์ษา หมู่ 13 หนองนา ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:43:47 PM
101 นายสมเพียร พรหมจันทร์ หมู่ 14 ศาลากัลพฤกษ์ ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:45:27 PM
102 นางชุติมา สุขจันทร์ หมู่ 15 กะทิ ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:46:46 PM
103 นายทรงราษฎร์ บัวเขียว หมู่ 16 ขยับ ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 12/7/2018 3:48:26 PM
104 อาคม มั่นคง หมู่ 1 ก้านเหลือง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:50:45 PM
105 นุกูล ทัดแก้ว หมู่ 2 กะพี้ ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:55:48 PM
106 สำเนียง ศรีสด หมู่ 3 ขนวน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:58:02 PM
107 บุญเรือง อัมพรศรี หมู่ 3 กอไผ่ จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:22:50 PM
108 สมัย บุรีวงค์ หมู่ 4 หนองหวาย โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:25:25 PM
109 สมหวัง เขตนิมิต หมู่ 4 สีแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:59:55 PM
110 รัชนี แก้วสมุทร หมู่ 5 กงพาน ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:01:33 PM
111 บุญทัน ไชยงาม หมู่ 6 หนองจินดาใหญ่ ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:03:10 PM
112 บรรจง กัลยา หมู่ 7 อ้อมแก้ว ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:05:01 PM
113 ประสิทธิ์ เรืองศรี หมู่ 10 ธาตุน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:11:09 PM
114 อนัน บุญประสิทธิ์ หมู่ 11 หนองคู ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:12:57 PM
115 ลำดวน รัตนนาม หมู่ 13 หนองจินดาน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:15:14 PM
116 สุพิศ มีทอง หมู่ 14 โนนแดง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:16:36 PM
117 อดิศักดิ์ สมใจ หมู่ 15 ก้านเหลือง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:18:23 PM
118 อุดร ถาวร หมู่ 16 หัวหนอง ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:21:03 PM
119 โรจนธร ศรสำแดง หมู่ 17 ธาตุน้อย ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:22:37 PM
120 พรสวรรค์ บุระดำ หมู่ 2 โนน แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:25:09 PM
121 วีระศักดิ์ พฤกษา หมู่ 3 น้ำท่วม แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:27:24 PM
122 ติ๋ว บัวงาม หมู่ 6 เหงี่ยง โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:10:07 PM
123 รัชนีกร แสวงวงศ์ หมู่ 6 ลือชัย หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:10:52 PM
124 มุน สุขประเสริฐ หมู่ 7 กระจ๊ะ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:12:14 PM
125 สุมิตรา เสียงใส หมู่ 12 หนองหวาย โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:13:32 PM
126 ชำนาญ พลบุญ หมู่ 8 โนนน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:13:47 PM
127 เมือง คชพันธ์ หมู่ 8 โนนแตน แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:19:28 PM
128 นายทำนอง ซาภักดี หมู่ 3 ทุ่งพาย หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:20:50 PM
129 ดวงเด่น ใยโท หมู่ 6 หนองเต่า กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:23:10 PM
130 ประเสริฐ บุตรราช หมู่ 4 หนองสิม สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:24:29 PM
131 กล้อง เสามั่ง หมู่ 10 หนองหญ้าปล้อง จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:25:29 PM
132 นายจิรวัฒน์ บุญชิญ หมู่ 11 เทิน บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:25:52 PM
133 สมศักดิ์ หอมวัน หมู่ 5 หนองแปน สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:26:36 PM
134 ไพฑูรย์ กอผา หมู่ 6 หนองเรือ ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:26:37 PM
135 ทองคำ รักษาพันธ์ หมู่ 7 หนองหัวหมู สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:28:30 PM
136 ไพทูลย์ วุฒิยา หมู่ 2 หนองดุม หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:28:52 PM
137 วิรัตน์ ศิรินัย หมู่ 14 จาน จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:46:27 PM
138 นายอนุวัตร ทันที หมู่ 7 ดู่ จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:46:51 PM
139 ณัฐกาญจน์ ตีระพงษ์ หมู่ 4 โนนกลาง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:28:54 PM
140 นายบุญเรือง เพชรศิลา หมู่ 10 หนองนาน้อย ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:16:58 PM
141 วรพล สาดา หมู่ 5 อะลาง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:33:15 PM
142 ประยูร ผ่านสุข หมู่ 8 ยางโทน แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:35:40 PM
143 กมลพรรณ สว่างวงษ์ หมู่ 9 นาส่อง แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:37:55 PM
144 นนทชัย ใยคำ หมู่ 5 โนนสาย แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:42:26 PM
145 บุญมี พรมตื้อ หมู่ 7 โนนสูง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:47:21 PM
146 บุญช้วน ศรีกาญ หมู่ 10 เหงี่ยง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:49:13 PM
147 สายยนต์ ประครองใจ หมู่ 1 หนองโปร่ง โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:51:29 PM
148 เดชา พละชาต หมู่ 10 คำเนียม คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:03:49 PM
149 แสงทอง โสดา หมู่ 13 ผักบุ้ง จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:05:06 PM
150 บุญช่วย เงินล้วน หมู่ 2 นานวน โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:05:55 PM
151 อารีรัตน์ พิลา หมู่ 12 หนองขอนใหญ่ ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:06:33 PM
152 คำกอง ทับทิม หมู่ 3 ขะยอม โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:07:11 PM
153 พันธ์ สาลีวงษ์ หมู่ 5 แสงน้อย โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:08:34 PM
154 พงษ์พิพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ หมู่ 10 กระจ๊ะ โคกหล่าม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:15:24 PM
155 อรพิน อินธิเดช หมู่ 9 นาดี ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:15:35 PM
156 สมจิตร โสสอน หมู่ 1 หนองนกเจ่า รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:16:47 PM
157 ดารารัตน์ แก้วพวง หมู่ 7 หนองทามน้อย คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:17:08 PM
158 วีระวัตร์ ชุมจิตร หมู่ 2 ผึ้ง รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:18:14 PM
159 ไพโรจน์ สาลี หมู่ 3 ขี้เหล็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:19:42 PM
160 สุริยันต์ ธานีหงษ์ หมู่ 5 ซำ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:21:57 PM
161 บุญเลื่อน ร่มโพธิ์ หมู่ 6 ค้อ รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:23:20 PM
162 อำนวย ทองสุด หมู่ 7 เพ็ก รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:24:36 PM
163 สมศักดิ์ ผาคำ หมู่ 8 โนน รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:27:08 PM
164 สุพิศ สาลี หมู่ 10 เพ็กน้อย รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:28:32 PM
165 ถนอม คำเภา หมู่ 11 โคกสะอาด รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:33:38 PM
166 ประสิทธิ์ศักดิ์ จันทเขต หมู่ 12 ขี้เหล็กพัฒนา รังแร้ง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:36:09 PM
167 สมชาย หล้ากุล หมู่ 5 หนองหว้า หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:38:00 PM
168 สมใจ ชินพันธ์ หมู่ 11 ขี้เหล็ก หัวช้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:40:16 PM
169 นิรัน บุญภพ หมู่ 3 จำปา โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:42:15 PM
170 ธัญญาพร ถะเกิงสุข หมู่ 4 โต๊ะ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:44:44 PM
171 สมพร สายสิม หมู่ 1 โนนผึ้ง โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:44:57 PM
172 โสภา สิมศรี หมู่ 5 โนนใหญ่ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:46:10 PM
173 ปิ่น เกวียนเล หมู่ 6 บอนใหญ่ โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:47:56 PM
174 วิไลวรรณ พันธ์มา หมู่ 3 หนองถ่ม ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:48:55 PM
175 หนูนิด ดาสันทัด หมู่ 11 บอนน้อย โพธิ์ชัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:49:22 PM
176 สุพรรณ พันธ์มา หมู่ 8 โนนเปือย จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:50:31 PM
177 ทองพูน เคาเลิศ หมู่ 14 หนองจันทา สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:51:25 PM
178 อนันต์ ราชบุญคุณ หมู่ 6 หัวสะพาน โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:52:32 PM
179 เพ็ญ สงค์พิมพ์ หมู่ 8 หลักป้าย หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:53:09 PM
180 วรชัย โปร่งจิต หมู่ 4 ขวาว ทุ่งไชย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:56:13 PM
181 สามัคคี วงค์ใหญ่ หมู่ 4 เปือย หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:56:23 PM
182 สมร หล้าวัน หมู่ 2 ห่อง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:57:52 PM
183 เลี้ยง วงศ์ละคร หมู่ 5 ฝาง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:59:14 PM
184 วิชัย สนิท หมู่ 2 คล้อ ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:59:39 PM
185 บุญทัน ชัยชนะ หมู่ 6 พลับ ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:01:12 PM
186 วิโรจน์ ไชยภักดี หมู่ 4 กล้วย ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:01:39 PM
187 ชาติชาย ดวงศรี หมู่ 11 กอก ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:02:36 PM
188 สังเวียน จันทร์ถา หมู่ 7 หนองม่วง ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:19:53 AM
189 สุทัศน์ นาคนวล หมู่ 11 บกบ่าง ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:22:58 AM
190 วิชัย ศรีรักษา หมู่ 4 จิกกะลา ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:26:01 AM
191 สว่าง วิไล หมู่ 8 สวนอ้อย ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:27:25 AM
192 คำปุ่น สืบลือ หมู่ 1 หนองอารี ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:31:11 AM
193 บุญงา สุภารัตน์ หมู่ 2 โตรย ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:33:11 AM
194 จวน ดวงศรี หมู่ 12 บุ่ง ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:05:37 PM
195 ทัตพงศ์ มูลทา หมู่ 8 โนนสีไคล หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:06:08 PM
196 นางสมถวิล นามพรม หมู่ 7 ขี้เหล็ก โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:08:39 PM
197 ครรชิต สารภาค หมู่ 6 เจี่ย ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:09:25 PM
198 นางอรพิลต์ สุโพธิ์ หมู่ 18 เกาะ ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:10:35 PM
199 เด่นชัย แก้วรักษา หมู่ 7 เลิงแฝก หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:11:18 PM
200 สมฤดี สมาน หมู่ 1 โพนทอง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:12:37 PM
201 กัญญา สมศรี หมู่ 16 นาดี ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:13:02 PM
202 ศศิวรรณ พุทธิชน หมู่ 3 ขมิ้น แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:14:02 PM
203 นายสุริยนต์ แก้ววงษา หมู่ 2 พะแนง จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:14:13 PM
204 พา จันทร์ดำ หมู่ 4 หนองแมว แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:15:21 PM
205 คนอง จันทร์ละออ หมู่ 8 ผึ้ง ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:17:13 PM
206 นายสำรวย พรมล้วน หมู่ 9 หนองม่วง หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:17:39 PM
207 ศุภชาติ รักษาพันธุ์ หมู่ 6 โนนเค็ง แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:18:13 PM
208 สมพงษ์ ทองคำ หมู่ 12 โนนสายใต้ แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:21:38 PM
209 อุทัย โพธิ์พรม หมู่ 9 หนามแท่ง หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:21:55 PM
210 เลียง สรรพศรี หมู่ 10 หมัด ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:23:05 PM
211 เดือนเพ็ญ มาจันทำ หมู่ 10 หนองเหล็ก สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:29:58 PM
212 นางสาวอำนวย บัวแย้ม หมู่ 8 หนองบัวไชยวาน โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:31:07 PM
213 นายยัน เสนสาย หมู่ 3 หนองขุน ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:33:21 PM
214 สนอง วรณทวี หมู่ 17 หนองแมว ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:34:21 PM
215 สายทอง วงศ์ชนะ หมู่ 6 โพธิ์ลังกา ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:36:38 PM
216 นางสาวหนูเพียร โสดา หมู่ 4 ผักบุ้ง จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:36:49 PM
217 ประดิษฐ์ ภาวัน หมู่ 5 สวนฝ้าย ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:37:37 PM
218 ไพฑูลย์ อินทพันธ์ หมู่ 5 หนองโอง โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:39:38 PM
219 นางอารยา นาดี หมู่ 3 โพนทราย หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:40:00 PM
220 เอื้อมพร สุดยอด หมู่ 4 บกขี้ยาง หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:41:47 PM
221 นายศักดิ์ดา ชาภักดี หมู่ 6 หนองทามใหม่ คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:41:53 PM
222 สุพิชญ์ สุตะพันธ์ หมู่ 5 หนองยาง ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:43:13 PM
223 นายหนูก่าย แสวงวงค์ หมู่ 3 กอก หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:44:11 PM
224 เทวรรณ์ บรรเทา หมู่ 7 หนองกี่ ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:44:41 PM
225 ไชยา พละศักดิ์ หมู่ 2 เหม้า ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:54:58 AM
226 วิชิต จันทร์ละออ หมู่ 12 ผึ้ง ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:57:27 AM
227 ทองรัตน์ อินทร์ธิเดช หมู่ 9 ติ้ว จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:00:26 AM
228 เจตน์ ชิณวงค์ หมู่ 4 หนองทามน้อย คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:05:14 AM
229 สมหมาย ไกรสีทุม หมู่ 7 กอก หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:11:29 AM
230 สังวาลย์ พลหาญ หมู่ 11 บกขี้ยาง หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:13:04 AM
231 ปกครอง พิมพ์พันธ์ หมู่ 3 หนองไฮ อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:15:09 AM
232 สุข ศิรินัย หมู่ 6 อาลัย จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:47:46 PM
233 สมจิตร์ หล้าใต้ หมู่ 4 ท่าช้าง หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:49:10 PM
234 นางสาวทองวัน สุขอ้วน หมู่ 3 สร้างเหล่า ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:49:18 PM
235 ชาตรี วรุณธรรม หมู่ 3 ขาม บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:50:24 PM
236 อุเทน คำชา หมู่ 4 เหมือดแอ่ ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:51:32 PM
237 กอบกาญจน์ แก้วมณี หมู่ 8 โนนแดง ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:53:31 PM
238 ลาวัลย์ บัวแก้ว หมู่ 5 ขามป้อม หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:54:46 PM
239 ไชยยา ศรีหาบุตร หมู่ 10 โนนผึ้ง โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:55:59 PM
240 นางปราณี แสวงพันธ์ หมู่ 7 ผึ้ง ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:59:10 PM
241 กิตติ สิมณี หมู่ 2 หนองกก ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:59:30 PM
242 มณี จำปาเรือง หมู่ 1 หนองแวง บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:00:23 PM
243 ทองเลียน พิลา หมู่ 12 โนนสมบูรณ์ จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:00:38 PM
244 นายณรงค์ อินทร์งาม หมู่ 5 ผึ้ง ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:01:43 PM
245 สำเนียง พนม หมู่ 15 ผักแพว ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:02:02 PM
246 วิเชียร พายุพัด หมู่ 6 ม่วง ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:03:08 PM
247 กณิษฐากูรณ์ พันธ์วิไล หมู่ 6 โนนเปือย บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:04:13 PM
248 นายกง ดาดวง หมู่ 2 โนนเรือ หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:04:20 PM
249 ประมวน ประสงค์ศิลป์ หมู่ 4 หนองน้ำเต้า เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:04:28 PM
250 ทองสอน ศิรินัย หมู่ 15 อาลัย จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:05:41 PM
251 นายเกรียงไกร นิลเนตร หมู่ 11 โพธิ์ลังกา ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:06:23 PM
252 สำราญ หนันกระโทก หมู่ 6 แสงใหญ่ หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:06:56 PM
253 ชาลี บุญจันทร์ หมู่ 10 แสงใหญ่ หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:08:06 PM
254 นายบัวทอง หวงเพชร หมู่ 5 โคก ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:08:26 PM
255 ณะฤมนต์ ชาภักดี หมู่ 3 มะกรูด คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:09:22 PM
256 สำลี โนนสัง หมู่ 5 บูรพา จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:10:56 PM
257 อรัญญา ชิณวงค์ หมู่ 6 โนนเปือย บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:11:01 PM
258 นายหมื่น โพธิ์ทอน หมู่ 10 ร่องน้ำคำ หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:11:49 PM
259 ภูมิชาย เวียงคำ หมู่ 7 โนนปอ บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:12:04 PM
260 บุญเรือง อำพรศรี หมู่ 3 กอไผ่ จาน กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:12:50 PM
261 สมปอง คำศรี หมู่ 4 เขวา ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:13:15 PM
262 สมาน ทุมทอง หมู่ 12 โพนทองพัฒนา หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:14:10 PM
263 นายบุญเยี่ยม จุลแดง หมู่ 10 กล้วย ยาง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:14:41 PM
264 บุญทร กายแก้ว หมู่ 11 หนองแวง หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:19:16 PM
265 คำ ภูมรี หมู่ 2 เจี่ย ทาม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:19:38 PM
266 นางสวาท สีมา หมู่ 6 น้ำคำ หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:19:51 PM
267 ประพิช จันทร์พินิจ หมู่ 5 แดงน้อย หนองแวง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:20:44 PM
268 วิทยา เวียงคำ หมู่ 8 เทิน บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:21:20 PM
269 นพคุณ สายเนตร หมู่ 2 อีต้อม คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:22:01 PM
270 นายละมุน ชารีวงศ์ หมู่ 2 ทุ่งมั่ง อีปาด กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:22:18 PM
271 สมบูรณ์ อารีย์ หมู่ 6 เปือย หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:23:11 PM
272 ประหยัด สายแพง หมู่ 7 คล้อ ดู่ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:24:51 PM
273 นันทนา อัมภรัตน์ หมู่ 5 หนองอีกว่าง คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:26:27 PM
274 ทองสี เครือบุตร หมู่ 2 หัวนา หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:27:48 PM
275 นายสมศรี ศรีใส หมู่ 13 หนองบัวไชยวาน โนนสัง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:28:26 PM
276 รุ่งโรจน์ เอกศิริ หมู่ 5 พันลำ บัวน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 5:28:45 PM
277 สุรพันธ์ ศรีหาพล หมู่ 7 สีถาน หนองบัว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:09:48 AM
278 บุญร่วม ปาปะแพ หมู่ 2 โนนสะอาด ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:16:53 AM
279 แผ่น ทองบาง หมู่ 10 หนองสำราญ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:43:04 AM
280 สาคร จันทร หมู่ 2 หนองระเยียว โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:44:15 AM
281 เพ็ญศรี จันทร์เพ็ง หมู่ 3 ตาเจาเหนือ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:46:03 AM
282 ฮา ศรีพูล หมู่ 4 โคน โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:47:53 AM
283 ฮง ประถมภาส หมู่ 5 แดง โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:49:20 AM
284 เด่นชัย ตาอุดม หมู่ 6 ตะเคียน โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:51:41 AM
285 สุทิศ บัวจันทร์ หมู่ 7 หนองปิงปอง โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:52:58 AM
286 สมศักดิ์ บัวจันทร์ หมู่ 8 ห้วยป่าม่วง โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:54:31 AM
287 อลิศรา นนท์เทศา หมู่ 9 ตาเจาใต้ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:56:10 AM
288 ละมุล บุญจูง หมู่ 6 กันตรุม ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:57:56 AM
289 คำใส พงษ์นาม หมู่ 14 อีตู้ ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:24:46 AM
290 สุวิมล ดวงมณี หมู่ 11 ทุ่ม ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:00:53 AM
291 ทองบวน สมาคม หมู่ 13 กอก ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:02:28 AM
292 จำเริญ ทองลอย หมู่ 14 ภูมิ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:03:44 AM
293 จำรูญ เขียวอ่อน หมู่ 21 พอก ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:05:23 AM
294 บุญมี อินตา หมู่ 4 โพง ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:07:27 AM
295 คำสุข จรเด็จ หมู่ 5 มะขาม ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:08:42 AM
296 สมเกียรติ สุพรรณ์ หมู่ 6 ติ้ว ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:10:12 AM
297 สมบัติ โพธิ์อุดม หมู่ 7 พราน ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:11:21 AM
298 สุภรชัย ไพรบึง หมู่ 6 ดองดึง ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:35:15 AM
299 จำลอง ศรีกะชา หมู่ 7 อาหวด ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:36:34 AM
300 บุญมา โยธา หมู่ 8 สร้างใหญ่ ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:38:11 AM
301 สุพิน สายแก้ว หมู่ 9 หนองสิม ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:39:27 AM
302 สุวรรณ บุญมา หมู่ 1 กันตรวจ โนนปูน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:41:42 AM
303 ชัยวัฒน์ วงศ์พิทักษ์ หมู่ 16 กันทก สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:17:22 AM
304 ชำนาญ มะปรางค์ หมู่ 5 หัวช้าง สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:19:28 AM
305 สงัด ศรีดาชาติ หมู่ 7 ปุดเนียม สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:20:47 AM
306 บุญธรรม ศรีดาชาติ หมู่ 9 สังกัน สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:22:36 AM
307 พจน์ ประถมภาส หมู่ 10 ระหาร สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:24:52 AM
308 อภิชิต มะโนชาติ หมู่ 9 ผือ ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:12:27 AM
309 เทา ศรีภักดิ์ หมู่ 11 ฮ่องสามัคคี สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:14:23 AM
310 เชิงชาย พงษ์วัน หมู่ 13 สำโรงธรรม สำโรงพลัน ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:15:25 AM
311 ประชากร วันทา หมู่ 5 ห้วย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:30:30 AM
312 บุญเริ่ม กันตนะ หมู่ 7 ป่าใต้ แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:35:21 AM
313 อรพิน เงินดี หมู่ 6 สลักได สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:35:36 AM
314 ศิลป สายสังข์ หมู่ 3 จังเอิญ สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:26:41 AM
315 สุพิชัย กอนินัย หมู่ 4 หนองอิไท สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:28:14 AM
316 สุนทร สีตะริสุ หมู่ 8 หนองเหล็ก ก้านเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:32:52 AM
317 สังเวียน อรัญทม หมู่ 8 หนองม้า สระกำแพงใหญ่ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:36:59 AM
318 ชวกิจ จันเทพา หมู่ 7 อาลัย สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:37:04 AM
319 โกศล คุ้มครอง หมู่ 9 หนองยาว สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:38:27 AM
320 ขันทอง ขันติวงค์ หมู่ 2 หนองดีปลี หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:45:45 PM
321 สังเวียน สรเวิน หมู่ 7 หนองหว้า หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:47:09 PM
322 บุญมี วรครุธ หมู่ 11 โนนเย็น หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:18:54 PM
323 ดิ่ง จิตหาญ หมู่ 4 ยางแรด หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:20:37 PM
324 กัญยงค์ แพทย์กลาง หมู่ 5 หนองเตา หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:25:04 PM
325 ทิศ บุญมานอก หมู่ 6 โนนเค็ง หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:27:00 PM
326 คิด ขันติวงค์ หมู่ 8 หนองหว้า หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:28:18 PM
327 อำนวย มุมกลาง หมู่ 10 โคก หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:30:40 PM
328 รัศมี ฤทธ์ที่ หมู่ 3 นาโนน หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:32:08 PM
329 บัวลอย เกษี หมู่ 12 หนองแก้ว หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:42:36 PM
330 นาวิน พิมโคตร หมู่ 11 บอน บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:56:50 PM
331 กุลวรรณ ชาติมนตรี หมู่ 4 จอม บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:58:14 PM
332 สมปอง เรืองศรี หมู่ 13 โนนสูง บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:06:16 PM
333 เครือวัลย์ คำสูงเนิน หมู่ 9 โนนกลาง บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:09:05 PM
334 น้ำฝน สุรวิทย์ หมู่ 10 โนนสมบูรณ์ บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:10:50 PM
335 สุพัตรา โมคศิริ หมู่ 7 โนน บึงบอน ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:17:40 PM
336 พนิดา บุษบงค์ หมู่ 13 คอนกาม คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:17:23 AM
337 ศิริจรรยา มณีวงษ์ หมู่ 6 เมืองแสน คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:18:49 AM
338 เดชา ขัติยะวงษ์ หมู่ 11 แดนอุดม คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:16:18 AM
339 เกษสุดา จันทะศิลา หมู่ 12 หนองเทา คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:22:27 AM
340 สมปอง มิ่งขวัญ หมู่ 7 โนนสำราญ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 10:14:03 AM
341 รจนา คำผาง หมู่ 9 ค้อใหม่ คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:24:14 AM
342 นายทวีศักดิ์ พาหา หมู่ 5 หนองปลาดุก เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:53:06 AM
343 นายรัฐจักร สุระโคตร หมู่ 5 กระเดา ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/17/2018 9:56:20 AM
344 ณัฐพล คำโสภา หมู่ 5 หนองแซว ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 11:39:37 AM
345 ทองคำ แก้วพวง หมู่ 11 ลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 3:51:39 PM
346 ทองใส ชิณวงษ์ หมู่ 14 ลิ้นฟ้า ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/17/2018 3:52:50 PM
347 อภิรมณ์ ขิมอาภรณ์ หมู่ 10 ส่อม คอนกาม ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 1:03:22 PM
348 ชำนาญ โพธิ์ชัย หมู่ 4 โนนดู่ โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 1:06:26 PM
349 ทวีศักดิ์ แก้วคำ หมู่ 5 โนนติ้ว โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 1:12:01 PM
350 สมเกียรติ คำนึง หมู่ 7 ดอนขะยอม โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 1:14:20 PM
351 นายสมนึก ยอดกุล หมู่ 22 ขบวนสมบูรณ์ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:13:15 PM
352 นายคมกฤษ เมืองจันทร์ หมู่ 24 ไผ่น้อย เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:33:13 PM
353 นางสาวรัตนาภรณ์ โนนกลาง หมู่ 3 โนนกลาง เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:34:52 PM
354 นายทองไสย ศรีสุข หมู่ 6 อีงอย เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:36:02 PM
355 นางสาวสุพรรณ งาหอม หมู่ 19 ม่วงน้อย เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:37:33 PM
356 นางทองมี เอื้องด้วง หมู่ 8 ทุ่ม เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:39:28 PM
357 นายบุญธรรม พาที หมู่ 12 หนองปลาคูณ ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:41:16 PM
358 นายบุญยัง กาดพาด หมู่ 5 มะยาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:06:37 PM
359 ชัยญา จันทะศิลา หมู่ 12 หนองอีหลง โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:27:58 PM
360 ธนิท โตมร หมู่ 8 ผักขะ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:33:19 PM
361 เกื้อ ศรีไชย หมู่ 12 ผักขะ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:35:42 PM
362 กิ่งแก้ว เสาเวียง หมู่ 13 ผักขะ ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:38:36 PM
363 สาวิตรี คำนึง หมู่ 11 ดอนสมัช โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:40:33 PM
364 วิลาวัณย์ การภูมิ หมู่ 4 ดอนโก ยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 12/18/2018 2:42:28 PM
365 นายทองหล่อ แจ่มศรี หมู่ 11 เมืองแคน เมืองแคน ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:15:38 AM
366 นายสุวรรณ เครือแสง หมู่ 2 กอย ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:23:34 AM
367 นายสุพิช เครือแสง หมู่ 3 ค้อ ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:26:46 AM
368 นายสมัย สุภาพ หมู่ 4 ครั่ง ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:31:32 AM
369 นายจรัฐ จันทร์เจริญ หมู่ 6 ท่าบ่อ ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:41:48 AM
370 นายหลัน ธรรมวัตร หมู่ 7 อุ่มแสง ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:43:14 AM
371 นายทองดี เครือแสง หมู่ 8 แตงแซง ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:44:23 AM
372 นายพรชัย สุระโคตร หมู่ 10 ดอนขี้มอด ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:45:35 AM
373 นายแดน เครือแสง หมู่ 9 ดอนม่วง ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:46:35 AM
374 นายสุทัศน์ โถทอง หมู่ 11 ดู่ ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:47:33 AM
375 นายพล สมพร หมู่ 13 กอย ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:48:23 AM
376 นายบุญถิร ศุภศร หมู่ 14 กอก ดู่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:49:47 AM
377 นายรุ่งเรือง ค่ำคูณดี หมู่ 2 หว้าน หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:51:59 AM
378 นายหอมนาน แจ่มศรี หมู่ 3 ดอนม่วง หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:52:58 AM
379 นายสาคร งามศิริ หมู่ 4 ดอนปะอุง หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:53:58 AM
380 นายคำมูล สีเสน หมู่ 5 ดอนต่ำ หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:54:54 AM
381 นายวิไล นิลวรรณ หมู่ 8 หนองขี้นก หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:56:03 AM
382 นายวิไล ทิพวัน หมู่ 9 หนองค้างไฟ หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:57:11 AM
383 นายเลียน อุ่นคำ หมู่ 10 น้ำอ้อมน้อย หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:58:08 AM
384 นายสุรัตน์ นิลวัน หมู่ 11 หนองโง้ง หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 11:59:30 AM
385 นายอำนาจ สมตาเต๊ะ หมู่ 5 โนนพยอม สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:32:20 PM
386 นายนิยม เสียงอ่อน หมู่ 9 หนองขาม สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:35:27 PM
387 นายสมเกรียรติ ใจไส หมู่ 10 ท่า ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:10:26 PM
388 นายสุพิชย์ บุญมานัส หมู่ 16 บึงหมอก ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:11:48 PM
389 นายสุวรรณ หอมกลิ่น หมู่ 6 ตัง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:20:07 PM
390 นายสวัสดิ์ ดิษฐไทยสงค์ หมู่ 3 ห้วย บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:21:59 PM
391 นายประพันธ์ บุญชาลี หมู่ 3 ห้วย บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:25:51 PM
392 นายพนม จันทะโคตร หมู่ 8 ฮ่องข่า หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:26:11 PM
393 นายสุนทอน โพธิบุตร หมู่ 13 นานวล หว้านคำ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:26:42 PM
394 นายสมาน ปัทมะ หมู่ 4 ด่าน สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:29:40 PM
395 นายสำรอง สมสิน หมู่ 6 หนองสรวง สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:33:25 PM
396 นายสุบรรณ์ กาหลง หมู่ 7 สร้างแก้ว สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:34:32 PM
397 นายไสว จิบทอง หมู่ 7 สร้างแก้ว สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:41:53 PM
398 นางหนูเวียง สายชมภู หมู่ 12 สร้างปี่ สร้างปี่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:43:09 PM
399 นายวิเสธฐ์ แว่นแก้ว หมู่ 5 คูสระ ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:44:39 PM
400 นายบุญจันทร์ นนทะวงษ์ หมู่ 7 คูสระน้อย ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:46:28 PM
401 นางไพรวรรณ วรรณวงษ์ หมู่ 1 เชือก จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:48:36 PM
402 นายสมศักดิ์ พิมพ์ศรี หมู่ 3 มะฟัก จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:49:43 PM
403 นางทองมา พราวศรี หมู่ 4 โจดนาลือ จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:50:45 PM
404 นายวิชัย วิวุณพันธ์ หมู่ 5 สะคาม จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:51:58 PM
405 นายสุพิชญ์ เครือแสง หมู่ 6 สะแบงตาก จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:53:01 PM
406 นายอุดร เยี่ยมไธสงค์ หมู่ 7 เชือกกลาง จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:54:48 PM
407 นายสมใจ หารไชย หมู่ 8 เชือกน้อย จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:55:59 PM
408 นายสมชาย ทิพวัน หมู่ 10 สองห้อง จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 1:57:13 PM
409 พรชัย ก้อนฝ้าย หมู่ 7 โนนตุ่น บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:19:49 PM
410 นางรัตนา ทองสุทธิ์ หมู่ 12 กอก บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:26:38 PM
411 ไพฑรูย์ จำปี หมู่ 11 ห้วยใต้ บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:27:41 PM
412 นายนิราช มูลเหล็ก หมู่ 14 อีหนา บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:34:27 PM
413 นายบุญทอง บุญตะนัย หมู่ 15 หัวขัวน้อย บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:35:45 PM
414 นายสมบูรณ์ คำเอี่ยม หมู่ 9 ดอนไม้งาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:37:10 PM
415 นางสำรวย สาสังข์ หมู่ 9 ดอนไม้งาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:41:33 PM
416 นายวิชัย อ่อนศรี หมู่ 10 หัวดง หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:42:47 PM
417 นายสมนึก พรมมา หมู่ 2 นาแปะ หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:44:31 PM
418 นายอัมพร เพียนสุข หมู่ 3 โกทา หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:45:59 PM
419 นายบู่ จำปาทิพย์ หมู่ 4 โต่งโต้น หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:47:32 PM
420 นายบุญส่ง มะยม หมู่ 5 ห้วยใหม่ หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:48:41 PM
421 นายบุญชู เติมใจ หมู่ 6 ขาม หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:49:53 PM
422 นายสมชาย ธรรมบุตร หมู่ 7 เปือย หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:50:57 PM
423 นายทองดาว ศรีเลิศ หมู่ 10 กอกแก้ว หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:54:54 PM
424 นางทอ่น พันธ์ไหล หมู่ 12 หนองเม็ก หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:55:55 PM
425 นางสมใจ งามตรง หมู่ 14 ดอนม่วง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:56:52 PM
426 นายปวริศ งานเจริญ หมู่ 15 ธาตุสมบูรณ์ หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:58:10 PM
427 นายอนุรักษ์ งานตรง หมู่ 16 หนองบัวหลวง หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 2:59:46 PM
428 นายบุญยัง กาดพาด หมู่ 16 มะยาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:01:43 PM
429 นายกนกพร อาษาสุข หมู่ 9 โนนสูง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:05:20 PM
430 นายเด่นนภา แพงศรี หมู่ 13 ดอนลิ้นฟ้า หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:06:31 PM
431 นายกวิน โถทอง หมู่ 15 ดอนม่วง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:07:29 PM
432 นายกิตติศักดิ์ สิงห์คำ หมู่ 5 มะยาง หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 12/13/2018 3:09:06 PM
433 นางสาวสถิดาภรณ์ เมืองจันทร์ หมู่ 17 กลางคำ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:16:33 PM
434 นายณรงค์ บัวไชย หมู่ 5 โคก เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:18:22 PM
435 นางบุญจง ขันติวงษ์ หมู่ 21 สวัสดี เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:19:41 PM
436 นายทองวัน หนองหยก หมู่ 8 ชะบา ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:23:18 PM
437 นายสมาน ชมชื่น หมู่ 6 ตราด ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:24:37 PM
438 นายสนั่น ด้ายรินรัมย์ หมู่ 20 ฮ่องคำ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:26:17 PM
439 นายสมัย พวงพันธ์ หมู่ 3 วัด ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:53:09 PM
440 นายสุระพล ผมทำ หมู่ 4 แดง ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/18/2018 3:55:01 PM
441 ชาติชาย บุญผุย หมู่ 3 หนองกอง โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:01:05 PM
442 ถาวร พรมตื้อ หมู่ 4 หนองหงอก โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:02:31 PM
443 สำรวย หนองหงอก หมู่ 6 โนนหนองหว้า โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:04:44 PM
444 สมเกียรติ ศรศรี หมู่ 10 โนนสวรรค์ ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:06:38 PM
445 บุญเรือง มะเดื่อ หมู่ 11 โชคอุดม ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:16:55 PM
446 ธิเบต เทียมทอง หมู่ 6 สายตะคลอง ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:39:13 PM
447 บุญมี สุนทรสิทธิ หมู่ 7 อะโพน ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:41:32 PM
448 วันชัย สมศรี หมู่ 11 สามขา (2) เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 9:33:37 PM
449 สุเทพ กันตรี หมู่ 12 หนองผือ (2) เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 9:39:31 PM
450 ขันทอง วงศ์งาม หมู่ 13 หนองเรือ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 9:41:11 PM
451 ศิริวรรณ อบอุ่น หมู่ 15 หนองมโนรมย์ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 10:26:25 PM
452 ประยูร สุดใจ หมู่ 6 สามขา เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:20:42 PM
453 ไสว รักมิตร หมู่ 7 หนองพระ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:22:32 PM
454 สวาส สิมศิริวัฒน์ หมู่ 8 หนองผือ เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:29:53 PM
455 สุพจน์ ขันติวงษ์ หมู่ 9 ตลาด เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:37:50 PM
456 อานนท์ มะเดื่อ หมู่ 4 สองห้อง หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:43:56 PM
457 เปรม อาจหาญ หมู่ 6 ผักแว่น หนองม้า โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:48:51 PM
458 ปิ่นมนัส ชวดโท หมู่ 7 อีเซใต้ อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:36:54 AM
459 สุนทร งามศรี หมู่ 8 ห่องเปือย อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:38:38 AM
460 นายสุพจน์ เมืองจันทร์ หมู่ 1 บก เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:04:32 AM
461 นายนิยม สุขจันทร์ หมู่ 7 ไผ่ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:06:27 AM
462 นายสน ระเบียบ หมู่ 9 งิ้ว เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:07:35 AM
463 นายบุญธรรม สิงห์วิชา หมู่ 11 หนองหว้า เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:08:47 AM
464 นายไกรศักดิ์ จอมเกาะ หมู่ 12 หนองแคนใหญ่ เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:10:23 AM
465 นายประหยัด ศิริโฉม หมู่ 13 โนนสูง เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:11:36 AM
466 นายนิวัตร์ กองปัด หมู่ 18 ทุ่งสว่าง เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:12:48 AM
467 นายสมหมาย สุภาที หมู่ 5 เค็ง ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:14:24 AM
468 นายวานบ ศรีสุข หมู่ 7 แต้ ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:15:40 AM
469 นายบุญเพ็ง บุญเสริม หมู่ 10 ห่อง ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:17:03 AM
470 นายสุดใจ สวัสดิ์ไธสงค์ หมู่ 11 กระเต็น ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:18:18 AM
471 สมชัย โททะรินทร์ หมู่ 11 หนองเหล็ก โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 7:25:31 PM
472 สมเกียรติ เข็มมา หมู่ 12 กาดำ โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 7:28:17 PM
473 เดชศักดิ์ มะโนรัตน์ หมู่ 14 นา โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 7:31:14 PM
474 สุวรรณ ผมภักดิ์ หมู่ 1 แสง อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 11:59:21 PM
475 สมาน ขันติวงศ์ หมู่ 10 หนองจมะ อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:03:33 AM
476 หมุน วงศ์สุโพธิ์ หมู่ 11 อรุณรังษี อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:07:21 AM
477 วุฒิพงษ์ แพงยา หมู่ 12 โนน อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:10:52 AM
478 ศุภวัฒน์ แขมคำ หมู่ 2 พระ อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:13:10 AM
479 วิทยา โสดา หมู่ 3 หนองฮู อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:15:43 AM
480 วิจารณ์ ธรรมวัตร หมู่ 4 แปะ อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:18:43 AM
481 ยศ แก้ววงษ์ หมู่ 6 หนองหนัก อีเซ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/19/2018 12:29:15 AM
482 นางสาวอังคณา วงค์ราช หมู่ 13 ตาโกน ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:21:16 AM
483 นายสมชาย ก้านแก้ว หมู่ 14 ขยอม ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:22:32 AM
484 นางสาวสุชาดา พวงพันธ์ หมู่ 12 โนนใหญ่ หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 10:24:32 AM
485 สำราญ วงศ์คำจันทร์ หมู่ 1 โนนลาน เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:28:04 PM
486 สำราญ อินกอง หมู่ 4 ม่วง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:31:12 PM
487 มะราช ยืนยงค์ หมู่ 5 โนนแดง เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:32:47 PM
488 สุวิทย์ หนองหงอก หมู่ 8 หนองคูน้อย เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:34:21 PM
489 ไมตรี พรหมศรี หมู่ 6 ค้อ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:51:37 PM
490 ทองแถม ตาดไทยสงค์ หมู่ 12 หนองคูใต้ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:53:44 PM
491 วินัย งามเจริญ หมู่ 15 หนองคูใหม่ เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:55:28 PM
492 ทองม้วน หนองเหล็ก หมู่ 16 หนองเหล็กน้อย โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 7:40:29 PM
493 สนอง พรมตื้อ หมู่ 19 หนองหงอกน้อย โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 7:42:33 PM
494 วิไล พรมศิริ หมู่ 22 หนองแมว โดด โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 7:44:08 PM
495 ประคอง งามแสง หมู่ 2 สร้างทอง ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:30:25 PM
496 สุวิทย์ ใยเม้า หมู่ 3 หนองแปน ผือใหญ่ โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 8:35:27 PM
497 นำพล วงศ์สุวรรณ หมู่ 16 หนองขุนศรี เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 10:42:35 PM
498 สุภาพ ผาเงิน หมู่ 17 หนองสำโรงปัจจิม เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 10:48:06 PM
499 บุญเส็ง ชนะงาม หมู่ 3 หนองโน เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 10:49:44 PM
500 ทองเพชร บุญช่วย หมู่ 4 หนองสำโรง เสียว โพธิ์ศรีสุวรรณ ศรีสะเกษ 12/18/2018 10:51:20 PM
501 พิเชษฐ์ พรหมคุณ หมู่ 9 เหนือโนนลาน เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:37:28 PM
502 สาคร พรมภักดี หมู่ 10 ม่วงงาม เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 1:40:52 PM
503 นายมนัส คันธชัย หมู่ 7 หนองแต้ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:06:52 PM
504 นายวิลัย โยธี หมู่ 3 สำโรง พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:09:57 PM
505 นายสุพี นาคนาคา หมู่ 5 กระหวัน พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:11:32 PM
506 นายพฤธิกร หาญศรี หมู่ 9 หนองขะโย ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:35:34 PM
507 นายประสงค์ นามเกษ หมู่ 12 หนองห้าง ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:38:08 PM
508 นายพงษ์ อินธิเดช หมู่ 13 ตำแย ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:39:53 PM
509 นายประสิทธิ์ พิมสอน หมู่ 9 โคกเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:42:52 PM
510 นายบุญจันทร์ สุริเตอร์ หมู่ 3 หนองออ หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:45:19 PM
511 นายเติม บุญมา หมู่ 4 บก หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:46:49 PM
512 นายสมจิตร ประทุม หมู่ 12 โนนเจริญ พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:14:33 PM
513 นายเชาวกฤษณ์ บัวจันทร์ หมู่ 13 หนองกระจง พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:17:14 PM
514 นางถวิล นาคนาคา หมู่ 16 หนองแข้ พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:28:28 PM
515 นายปรีชา หอมเสน หมู่ 4 กระถุน ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:31:08 PM
516 นายสุพิศ โนนน้อย หมู่ 5 หนองเม็ก ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:33:00 PM
517 นายสง่า เกษี หมู่ 6 หนองสะลาม หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:51:54 PM
518 นายไสว คิดไว หมู่ 9 โคกเพ็ก โนนเพ็ก พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:55:48 PM
519 นายพงษ์พัฒน์ คันธชัย หมู่ 7 หนองแต้ พยุห์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:57:33 PM
520 นายบุญจันทร์ สุริเตอร์ หมู่ 3 หนองออ หนองค้า พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:02:34 PM
521 นายขรรค์ชัย นาคนาคา หมู่ 16 หนองแข้ พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:07:52 PM
522 นางสาวแมะ สายปาน หมู่ 13 หนองกระจง พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:09:03 PM
523 นายสุเทพ ศรีสำโรง หมู่ 3 สำโรง พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:10:18 PM
524 นางนิกร แก้วกลม หมู่ 5 กระหวัน พรหมสวัสดิ์ พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:11:27 PM
525 นางสาววิภากานต์ จันทรักษา หมู่ 13 ตำแย ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:16:33 PM
526 นายสุริยา โพธิ์ศรี หมู่ 12 หนองห้าง ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 4:33:39 PM
527 นายณัฐพล ไทยสะเทือน หมู่ 4 กระถุน ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ 12/19/2018 7:46:12 PM
528 ประภาพร ไชยรักษา หมู่ 3 พงพรต หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 9:54:16 AM
529 ประดิษฐ์ วิจิตร หมู่ 4 หนองหญ้าปล้อง หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 9:56:28 AM
530 ฤทธิ์ ณุศรีจันทร์ หมู่ 5 ฟ้าผ่า หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 9:57:35 AM
531 ประสงค์ ศรีผุย หมู่ 6 สำโรงน้อย หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 9:58:37 AM
532 จำนงค์ เสาศิริ หมู่ 7 หนองบัว หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 9:59:38 AM
533 ไพศรี สุทธิแพทย์ หมู่ 9 หนองดวน หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:00:36 AM
534 นิธินันท์ พระทัศน์ หมู่ 10 หนองมอญ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:03:01 AM
535 สมพงษ์ เจียงวงค์ หมู่ 11 เจียงวงษ์ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:04:04 AM
536 วิเชียร มะโนรัตน์ หมู่ 12 หนองใหญ่ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:05:06 AM
537 ประเสริฐ พรหมพิลา หมู่ 13 หนองแคน หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:07:06 AM
538 ทองโฮม นามวงค์ หมู่ 14 ขุมปูน หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:08:07 AM
539 ศรัญญา บุตรราช หมู่ 15 หนองบัวเหนือ หนองห้าง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 10:10:28 AM
540 คิด ขันติวงศ์ หมู่ 8 หนองหว้า หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 11:06:11 AM
541 ตุ๋น จุลพล หมู่ 1 ขนุน ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1/2/2019 10:26:07 AM
542 ชิด อาภรศรี หมู่ 5 หนองคู ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1/20/2019 11:11:46 AM
543 ชิด อาภรศรี หมู่ 5 หนองคู ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1/20/2019 11:11:53 AM
544 ชิด อาภรศรี หมู่ 5 หนองคู ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1/20/2019 11:12:05 AM
545 สุนิสสา เทียมทัร หมู่ 2 ไร่พัฒนา ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 1/22/2019 9:02:08 AM
546 บุญเหลือ ปัชฌาบุตร หมู่ 5 เอก หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 1/23/2019 9:29:45 PM
547 นายสนั่น สมเพชร หมู่ 4 ตามูล ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1/30/2019 10:16:35 AM
548 กาญจนา จันทร์ประสิทธิ์ หมู่ 3 ทุ่งโพธิ์ สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 1/29/2019 5:29:36 PM
549 ธนากร สุขเสริม หมู่ 13 โนนแก้ว ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1/31/2019 6:21:48 PM
550 ธนากร สุขเสริม หมู่ 13 โนนแก้ว ธาตุ วังหิน ศรีสะเกษ 1/31/2019 6:21:54 PM
551 เกษม? อาจ?ภักดี? หมู่ 5 โพธิ์น้อย กระหวัน ขุนหาญ ศรีสะเกษ 1/31/2019 6:40:55 PM
552 หนึ่งฤทัย เสาร์ชัย หมู่ 4 หนองปิงโปง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 2/13/2019 8:53:52 AM
553 หนึ่งฤทัย เสาร์ชัย หมู่ 4 หนองปิงโปง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 2/13/2019 8:53:54 AM
554 อภิวัฒน์ คลสว่าง หมู่ 4 หนองสาด หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 2/8/2019 5:34:23 PM
555 ลักษณพร สายแก้ว หมู่ 1 หนองอารี ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ 2/28/2019 9:12:04 PM
556 ธนพร ดวงตา หมู่ 7 หนองเครือซูด หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3/4/2019 6:00:05 PM
557 วิลัย ทาวัน หมู่ 6 ดอนไม้งาม หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 3/3/2019 6:00:01 PM
558 ทิพย์สุดา นัยนิตย์ หมู่ 9 โนนสังข์ โพนเขวา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 3/10/2019 10:22:21 AM
559 นายเฉลิมชัย ขันติวงศ์ หมู่ 6 โนนเค็ง หนองไฮ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 3/11/2019 10:39:41 AM
560 ศริญญา นามวงศ์ หมู่ 18 สังเม็กตะวันตก สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 3/18/2019 10:12:24 PM