รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม ถ.อภิบาลบัญชา จ.นครพนม
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 กองกาญจน์ คงฉิม หมู่ 1 บัวปากท่า นิลเพชร บางเลน นครปฐม 11/27/2018 9:26:17 AM
2 มิตรศิลป์ เมืองสุวรรณ หมู่ 7 ตับเต๋า พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 2:50:22 PM
3 ปราถนา วงศ์คำหูม หมู่ 9 โคกสวัสดิ์ พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 2:53:05 PM
4 ประการ พ่อก้วาง หมู่ 8 โนนจันทร์ พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 2:56:40 PM
5 ขวัญมงคล พรหมดี หมู่ 2 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 2:58:40 PM
6 สลิด เมืองสุวรรณ หมู่ 15 ตับเต๋า พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 3:00:18 PM
7 ชื่นตา วงค์คะสุ่ม หมู่ 10 หนองกุง พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 3:02:00 PM
8 เสมอ แสนสุภา หมู่ 14 หนองหอไตร พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 3:04:04 PM
9 นายสมพร นนทะสี หมู่ 10 ท่าศาลา นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 3:26:59 PM
10 เอกพล ตุนา หมู่ 1 พุ่มแก พุ่มแก นาแก นครพนม 11/26/2018 3:43:30 PM
11 สามารถ โสมดี หมู่ 7 สร้างติ๋ว นาแก นาแก นครพนม 11/26/2018 3:46:26 PM
12 ประเดิม พ่อค้าช้าง หมู่ 2 โคกสะอาด นาแก นาแก นครพนม 11/26/2018 3:50:08 PM
13 ศักดิ์ดา ปัญญาพ่อ หมู่ 6 ดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม 11/26/2018 3:51:59 PM
14 พอดี ธนคำดี หมู่ 11 โพนดู่ หนองบ่อ นาแก นครพนม 11/26/2018 3:54:51 PM
15 ชวน พ่อลื้อ หมู่ 5 หนองกุง หนองสังข์ นาแก นครพนม 11/26/2018 3:56:44 PM
16 อดุลย์ วงค์ศรีชา หมู่ 8 นาคู่เหนือ นาคู่ นาแก นครพนม 11/26/2018 4:00:40 PM
17 สมพงษ์ วงค์ตาเทพ หมู่ 10 คลองเจริญ พิมาน นาแก นครพนม 11/26/2018 4:02:34 PM
18 สิงตา เทพายัง หมู่ 6 น้ำบ่อ นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 9:41:29 AM
19 บุญเริ่ม แสนสามารถ หมู่ 5 หนองคอง นาเลียง นาแก นครพนม 11/27/2018 9:46:50 AM
20 ทองมี แก้วพิกุล หมู่ 8 ทางหลวง บ้านแก้ง นาแก นครพนม 11/27/2018 8:58:04 AM
21 ภูมิมะลา บุตรราช หมู่ 4 แขนนาง นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 9:06:42 AM
22 เด่น วงค์ศรีชา หมู่ 2 นาคู่กลาง นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 9:10:32 AM
23 เกษมศักดิ์ วงค์ศรีชา หมู่ 9 นาคู่น้อย นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 9:13:37 AM
24 บันเทิง วงค์หนายโกฎ หมู่ 3 คำอ้อม นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 9:16:29 AM
25 ณฐกร ยตะโคตร หมู่ 1 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 9:21:58 AM
26 ใจ บริสุทธิ์ หมู่ 7 นาคู่ใต้ นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 10:20:19 AM
27 นายวิเชียร บัณทิดย์ หมู่ 6 โคกนาดี นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 11/27/2018 10:30:17 AM
28 สงวน แก้วมาลา หมู่ 4 หนองกระบี่ นาเลียง นาแก นครพนม 11/27/2018 10:39:24 AM
29 ปันจง เทือกตาถา หมู่ 6 โพนงาม หนองบ่อ นาแก นครพนม 11/27/2018 10:58:25 AM
30 ยัญชัย วงค์กกระโซ่ หมู่ 9 ดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม 11/27/2018 11:25:46 AM
31 เติน ศรีสุธรรม หมู่ 9 หนองยอ พระซอง นาแก นครพนม 11/27/2018 11:40:10 AM
32 ชะโนด นักบุญ หมู่ 15 โพนแพง พระซอง นาแก นครพนม 11/27/2018 11:46:24 AM
33 สุวิพล พรมจันทร์ หมู่ 3 ดอนคราม ก้านเหลือง นาแก นครพนม 11/27/2018 10:48:10 AM
34 นิตถาวร ศรีสุธรรม หมู่ 11 โคกศรีทอง ก้านเหลือง นาแก นครพนม 11/27/2018 10:51:35 AM
35 ประสิทธิ์ ลี้พล หมู่ 11 ดงอำนำ พระซอง นาแก นครพนม 11/27/2018 12:02:04 PM
36 อนงค์ลักษณ์ พ่อชมภู หมู่ 12 ท่าจำปา พระซอง นาแก นครพนม 11/27/2018 12:04:51 PM
37 สมศักดิ์ ภิญโย หมู่ 9 ต้นผึ้ง นาแก นาแก นครพนม 11/27/2018 1:23:11 PM
38 คำฟอง พ่ออามาตย์ หมู่ 2 ปากบัง พิมาน นาแก นครพนม 11/27/2018 1:54:26 PM
39 อุทัย ตาริชัย หมู่ 11 นาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม 11/27/2018 2:33:25 PM
40 ไสว ใจกลาง หมู่ 10 ท่าศีลารมย์ บ้านแก้ง นาแก นครพนม 11/29/2018 8:33:46 AM
41 ทวีศักดิ์ เทพคำราม หมู่ 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 9:52:38 AM
42 นายสุราชชัย นครเขต หมู่ 5 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 10:47:17 AM
43 นายสิทธิ์ จิตมาตย์ หมู่ 14 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 10:48:50 AM
44 นายพิมศักดิ์ จิตมาตย์ หมู่ 14 นาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 10:50:27 AM
45 นายเอนก ชากิจดี หมู่ 2 ต้องน้อย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 11:58:56 AM
46 นางสาวสกาวเดือน บุญท้าว หมู่ 3 นาม่วงทุ่ง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 12:00:30 PM
47 นางสาวเดือน พรมแสง หมู่ 4 นามวงท่า โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 12:01:47 PM
48 นายวรมิตร จิตมาตย์ หมู่ 6 หนองกุง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:49:07 PM
49 นางสาวสุภาวดี คำวัน หมู่ 10 เนินน้ำคำ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:52:17 PM
50 นายพรคำ สุขรี หมู่ 11 โคกอนามัย โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:54:16 PM
51 นายประวิทย์ เพ็งเวลุน หมู่ 3 โนนสว่าง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:58:57 PM
52 นายสายันต์ ธนผา หมู่ 5 วังยาง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:01:11 PM
53 นางสาวมิลันตรี นักบุญ หมู่ 6 สร้างเม็ก ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:02:31 PM
54 นายสมศักดิ์ ท่อนทอง หมู่ 8 โนนจันทร์ ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:03:39 PM
55 นายวิจิตร ธรรมเม หมู่ 1 เหิบ นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:05:27 PM
56 นายปัญจา ฝาระมี หมู่ 3 ดอนขาว นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:06:30 PM
57 นายอภินันท์ พรหมลา หมู่ 4 ดอนยม นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:08:01 PM
58 นายทรงศักดิ์ อุติลา หมู่ 5 นางามใต้ นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:09:31 PM
59 นายสุภาพ ฝาระมี หมู่ 6 ยอดโพธิ์ นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:11:14 PM
60 นายประจักษ์ ธนเฮือง หมู่ 7 หนองแต้ นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:12:25 PM
61 นายสุรชัย ไชยต้นเทือก หมู่ 8 นาสะเดา นาขาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:13:29 PM
62 นายชัยเดช ครโสภา หมู่ 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:14:53 PM
63 นางนารีรัตน์ แสนเขื่อน หมู่ 14 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:16:18 PM
64 ศักดิ์สิทธิ์ กวานสูน หมู่ 3 โนนฮัง โคกสี วังยาง นครพนม 11/30/2018 2:17:02 PM
65 นายสายสวาท ประขุณี หมู่ 2 หนองไม้งอย เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:17:28 PM
66 นางสาวณัฐกานต์ ราชฐาน หมู่ 4 หนองมะแปบ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:19:17 PM
67 นายสุรพล พลโลกา หมู่ 12 หนองมะแปบ เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 2:20:45 PM
68 สมยศ เชื้อมุงคุณ หมู่ 4 มิตรภาพ โคกสี วังยาง นครพนม 11/30/2018 2:27:42 PM
69 นางสาวณิชาภัทร หงษ์ชัย หมู่ 7 นาโดนใหม่ โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:50:36 PM
70 นายวิรพง เวินซิว หมู่ 15 ชลประทาน โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:55:40 PM
71 นางสาวขนิษฐา ศิริชัยโย หมู่ 2 ลาดศรีชมภู ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 11/30/2018 1:57:37 PM
72 ประกาศิต ชุมปลา หมู่ 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:31:57 PM
73 ศิริลักษณ์ ธนนา หมู่ 7 หนองผักแว่น โคกสี วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:39:08 PM
74 กาสัย สีหานาม หมู่ 4 หนองบึง ยอดชาด วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:40:26 PM
75 วิทยา จันทร์ชนะ หมู่ 7 โนนแดง ยอดชาด วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:44:05 PM
76 พูลสวัสดิ์ แดงท่าขาม หมู่ 4 นาขาม วังยาง วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:45:21 PM
77 วรเดช แก้วพิกุล หมู่ 5 หัวภูธร วังยาง วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:46:39 PM
78 พัฒชัย ศรีบุญเรือง หมู่ 6 สามแยก วังยาง วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:47:54 PM
79 ภูษิต แก้วหนองสังข์ หมู่ 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:51:38 PM
80 วิลัย นะคะรังสุ หมู่ 1 หนองแหน หนองโพธิ์ วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:52:30 PM
81 เต็ม ลี้พล หมู่ 7 นาขามใต้ วังยาง วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:49:12 PM
82 พันธ์ ขุนสี หมู่ 8 นาสมบูรณ์ วังยาง วังยาง นครพนม 11/30/2018 3:50:08 PM
83 เนตรณรงค์ ศรีโยลา หมู่ 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม 12/4/2018 8:36:18 PM
84 ดิเรก คำถา หมู่ 12 โนนศิวิลัย ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 12/13/2018 10:00:14 AM
85 มลตรี ลำทอง หมู่ 6 กุงโกน หนองฮี ปลาปาก นครพนม 12/13/2018 10:07:53 AM
86 ปนัดดา ชัยราช หมู่ 6 หนองดู่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 12/13/2018 10:09:45 AM
87 สุภาวดี ยะจันโท หมู่ 7 ดงยอใต้ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 12/6/2018 10:16:34 AM
88 จงจำรัส เสนคะ หมู่ 10 หนองหญ้าม้า นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 12/6/2018 10:18:12 AM
89 นิภาภรณ์ สีม่วง หมู่ 11 หนองบัวโค้ง นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 12/6/2018 10:19:50 AM
90 รัตนา แสงสุวรรณ หมู่ 9 ดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 12/6/2018 10:22:11 AM
91 นันทชัย สุนะเทพ หมู่ 2 นายอน้อย นางาม เรณูนคร นครพนม 12/9/2018 6:53:56 AM
92 เปรมประภา สุรา หมู่ 4 แดนสวรรค์ อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 12/10/2018 2:05:53 PM
93 ตติยา สีสอนตะ หมู่ 5 โนนงาม อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 12/10/2018 2:07:38 PM
94 จิตตรา ตะวังทัน หมู่ 6 ยางคำ อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 12/10/2018 2:09:00 PM
95 ยุพิน ตะวัง หมู่ 7 ชาติพัฒนาชาติไทย อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 12/10/2018 2:11:04 PM
96 ภัทราวดี จันทร์เพ็ญ หมู่ 8 นิคมทหารผ่านศึก อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 12/10/2018 2:12:16 PM
97 คำพลอย แสงคำ หมู่ 9 โชคอำนวย อุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 12/10/2018 2:13:23 PM
98 วีรชน พร้อมทรัพท์ หมู่ 8 ซำจาน บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 12/12/2018 9:22:39 AM
99 วศิษส์ โตรัตน์ หมู่ 19 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 12/12/2018 9:25:35 AM
100 ไวพจน์ แก้วนิวงศ์ หมู่ 2 นาผักห่ม นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 12/12/2018 9:30:03 AM
101 เกียรติพงษ์ แสนโครต หมู่ 1 โพนเพ็ก โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 12/12/2018 9:33:10 AM
102 สัญญา ชนะพจน์ หมู่ 13 โคกปากดง นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/11/2018 5:19:58 PM
103 นายพูนชัย พันจี หมู่ 4 ขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/11/2018 5:21:31 PM
104 จศิณาภัทร ชมภูพระ หมู่ 14 ดอนสวรรค์ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/11/2018 5:23:25 PM
105 ทัศนี มณีลุน หมู่ 5 ขามเตี้ยน้อย นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/11/2018 5:27:12 PM
106 ณรงฤทธิ์ ละครเพ็ชร หมู่ 5 ผักอีตู่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 9:46:56 AM
107 ปองปรีดา แสงวงค์ หมู่ 3 สว่างสำราญ โคกสูง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 9:54:02 AM
108 พัสเสถียร วงค์แก้ว หมู่ 7 โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 9:56:02 AM
109 ธีรยุทธ ไชยต้นเทือก หมู่ 16 หนองบัว ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 9:57:29 AM
110 อภิชล ละมุคะ หมู่ 8 นาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 9:59:09 AM
111 สาวิตรี โพธิ์คำ หมู่ 10 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:00:49 AM
112 วิชัย ราชบัญดิษฐ์ หมู่ 4 นาเชือกใหญ่ หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:03:29 AM
113 ดวงดี โพนชา หมู่ 6 วังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:05:20 AM
114 สว่างวงค์ เทพวงษา หมู่ 5 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:06:36 AM
115 กสิกร นักบุญ หมู่ 2 หนองเทาน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:07:51 AM
116 หลาย สุขมอญ หมู่ 11 หนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:09:05 AM
117 ศักดิ์ศิริ มูลเมือง หมู่ 3 นาเชือกน้อย หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:10:55 AM
118 เพียงใจ นาบุญ หมู่ 8 หนองบัวคำ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:12:20 AM
119 เตือนจิต แปวิน หมู่ 1 นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:16:30 AM
120 จิราพัชร จะรีศรี หมู่ 1 นางงาม กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:20:12 AM
121 วีระสิทธิ์ เหลากุล หมู่ 3 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:06:41 AM
122 อุทศ เลศธนู หมู่ 6 ถาวร มหาชัย ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:08:14 AM
123 แหวนคำ บุดดา หมู่ 8 นาอุดม มหาชัย ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:10:23 AM
124 ประยุง เกิดสว่าง หมู่ 7 สีทน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:45:18 AM
125 เอ็นดู แสนเดช หมู่ 11 นาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 10:46:44 AM
126 ชำนาญ ไชยโย หมู่ 6 วังสิม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:00:23 AM
127 ทองจันทร์ นวนแดง หมู่ 2 นามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:53:16 AM
128 อภิรักษ์ แสนสุภา หมู่ 8 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:55:16 AM
129 ประจักรจิตร์ นานาไพร หมู่ 1 ห้วยไหล่ มหาชัย ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:12:47 AM
130 อำนาจ สะตะโชติ หมู่ 3 ดอนกลาง มหาชัย ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:16:54 AM
131 พลทวี สิงห์โต หมู่ 7 ทันสมัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:19:50 AM
132 หนูเพ็ญ สิงห์โต หมู่ 4 วังกะเบา โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:21:32 AM
133 สมพิศ คำตัน หมู่ 5 นาสีนวล โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:23:55 AM
134 สุภาวดี ศรีวะรมย์ หมู่ 5 นกเหาะน้อย โคกสูง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:33:28 AM
135 ศรายุทธิ์ เมืองมุงคุณ หมู่ 2 โพนสว่าง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:35:35 AM
136 ชวน พรมจันทร์ หมู่ 9 ใหม่วังเซือม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:37:00 AM
137 เบ็ญจมาศ จินดา หมู่ 6 หนองไผ่ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:38:48 AM
138 โสภิต จิตไชโย หมู่ 3 แหลมทอง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:40:18 AM
139 ศรินยา ดีนัก หมู่ 10 แสนสำราญ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:41:36 AM
140 อัจฉรา ศรีทองทา หมู่ 7 โพนสวาง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:44:15 AM
141 อนุพงษ์ คงอยู่ หมู่ 10 กรุงใหม่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:45:39 AM
142 แย้ม พรมพ่อ หมู่ 15 โคกกลาง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:46:49 AM
143 ชันณรงค์ ดีนัก หมู่ 6 วังโพธิ์ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:48:07 AM
144 เฉลิมชัย สมนา หมู่ 8 นาดอกไม้ กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:49:15 AM
145 กิติชัย แสงดี หมู่ 2 โพนทา กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:50:18 AM
146 อุบล คำสอน หมู่ 8 ตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:51:36 AM
147 สยาม คงอยู่ หมู่ 4 จรุกเตย หนองฮี ปลาปาก นครพนม 12/12/2018 11:42:52 AM
148 บัวลัย โพติยะ หมู่ 5 กลางจาน โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/14/2018 10:23:30 AM
149 บัววรรณ กุลยะ หมู่ 6 กุดตระกล้า โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/14/2018 10:24:55 AM
150 นาด ปากดี หมู่ 9 นางิ้ว นามะเขือ ปลาปาก นครพนม 12/14/2018 10:50:57 AM
151 นางรัตนาวดี ระวันประโคน หมู่ 5 บ้านดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม 12/14/2018 2:00:24 PM
152 เกษ คูนชู หมู่ 7 สว่างภูมี โคกสูง ปลาปาก นครพนม 12/14/2018 2:02:26 PM
153 โสภณ ธรรมวงค์ หมู่ 4 นกเหาะ โคกสูง ปลาปาก นครพนม 12/14/2018 2:03:52 PM
154 นายศุกขี ลาชม หมู่ 2 บ้านดอนแดง นาทม นาทม นครพนม 12/14/2018 2:04:20 PM
155 นายเชิด แสนภักดี หมู่ 13 บ้านพันห่าวใต้ นาทม นาทม นครพนม 12/14/2018 2:08:37 PM
156 นายวันชัย เสาะแสวง หมู่ 6 บ้านโพธิ์ศรี นาทม นาทม นครพนม 12/14/2018 2:10:23 PM
157 นายโกวิทย์ ญาณสถิตย์ หมู่ 3 บ้านพันห่าว นาทม นาทม นครพนม 12/14/2018 2:12:37 PM
158 นายวาส ระเริง หมู่ 7 บ้านนาโด นาทม นาทม นครพนม 12/14/2018 2:13:45 PM
159 นายสมพงษ์ ก้อนกั้น หมู่ 3 บ้านนานอ หนองซน นาทม นครพนม 12/14/2018 2:15:42 PM
160 อวยพร ชินบูรณ์ หมู่ 9 ทรายทอง โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/16/2018 11:08:04 AM
161 พิชิต นนทะสี หมู่ 15 ขามเตี้ยพัฒนา นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:44:44 PM
162 สะลี มะตนเด หมู่ 11 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:45:42 PM
163 ใหม่ อินแก็งไคร์ หมู่ 13 หนองชูชาติ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:47:30 PM
164 สายัญ โพธิ์พุ่ม หมู่ 7 หนองดู่ใต้ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:24:45 PM
165 สุรินทร์ จันทะผล หมู่ 3 นาหมากแงว นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:25:40 PM
166 หวานเย็น นาวงษ์หา หมู่ 7 ทรายคำ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:29:33 PM
167 เนติพงษ์ นาวงษ์หา หมู่ 12 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:30:29 PM
168 มัง อังคะฮาด หมู่ 11 น้อยศรีวิไล โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:31:27 PM
169 ประเสร็จ อังคะฮาด หมู่ 3 บงคำ โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:32:17 PM
170 วาสนา โพติยะ หมู่ 8 หนองท่ม โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:33:09 PM
171 วิดน ชินบูรณ์ หมู่ 4 ต้าย โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:34:04 PM
172 ธานี ไชยวัง หมู่ 1 อ้อ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:36:51 PM
173 วาด กะนะ หมู่ 6 โคกนาดี นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:37:44 PM
174 กฤษฎา ข้ามมา หมู่ 11 วังหมากเห็บ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:38:46 PM
175 เชิดชัย ยังภาย หมู่ 8 ดง นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:39:47 PM
176 วัฒนา มามุกดา หมู่ 16 ขามเตี้ยเหนือ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:40:33 PM
177 เพ็ง อุเทนหลอย หมู่ 12 ขามเตี้ยใหญ่ นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:41:26 PM
178 กมล พ่ออามาตย์ หมู่ 3 โพนดู่ พุ่มแก นาแก นครพนม 12/17/2018 3:38:29 PM
179 สมพงษ์ แก้ววงค์สิงห์ หมู่ 10 หนองหอยน้อย นาคู่ นาแก นครพนม 12/17/2018 3:39:26 PM
180 นิกร สุวรรรมาโจ หมู่ 5 เหล่าบะดา โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:52:08 PM
181 อุทิศ แก้วสมบัติ หมู่ 8 โนนอุดม โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:53:11 PM
182 คำบุ ไชยสุระ หมู่ 6 ท่าสะอาด โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:54:23 PM
183 สมคิด เดชทะศร หมู่ 7 โพนบกน้อย โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 12/17/2018 2:55:19 PM
184 ปิยวรรณ สีกาลัง หมู่ 1 ขอนกอง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 10:55:53 AM
185 มนตรี วิโรพรม หมู่ 2 นาหนาดใหญ่ นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 10:57:26 AM
186 ยุทธะยา พ่อลา หมู่ 7 ศาลา นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 10:58:38 AM
187 ไพฑูรย์ จันทร์ไตรรัตน์ หมู่ 10 ของกองใหม่ นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 11:00:00 AM
188 ณรงค์ น่านโพธิ์ศรี หมู่ 6 ใหม่โพธิ์ศรี นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 11:01:18 AM
189 สุรภา ไชยยงค์ หมู่ 3 นาหนาดน้อย นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 11:02:32 AM
190 นริมน โสมแพง หมู่ 4 ขอนขว้างใหญ่ นาหนาด ธาตุพนม นครพนม 12/18/2018 11:04:15 AM
191 คำพอง เหล่าแสลง หมู่ 19 บ้านน้อยนาคำ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:58:37 PM
192 วัฒนา เรือระดา หมู่ 11 บ้านโชคอำนวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:05:47 PM
193 บัวลา จันทร์แก้ว หมู่ 5 บ้านคำสว่างน้อย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:07:11 PM
194 สมสมัย ภาวรรณ์ หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:15:06 PM
195 วิทวัส สินเธา หมู่ 6 บ้านชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:16:53 PM
196 สำเนียง ลาทำ หมู่ 10 บ้านใหม่ศรีประทุม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:19:25 PM
197 เทวราช สุนา หมู่ 5 บ้านชะโงม ขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:36:46 PM
198 ธนชิต สิงห์บุตร หมู่ 9 บ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:37:43 PM
199 สุวิทย์ วงค์ยา หมู่ 15 บ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:38:46 PM
200 อดูล ผาดโผน หมู่ 11 บ้านหนองยาว คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:39:46 PM
201 เดชา มาดี หมู่ 3 บ้านวังไฮ คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:40:35 PM
202 ประสิทธิ์ หาคม หมู่ 13 บ้านดอนแดง คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:41:55 PM
203 นำโชค ภาโสม หมู่ 10 บ้านโพนค้อ คำเตย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:42:43 PM
204 กุลยา โคตสา หมู่ 9 บ้านบุ่งเวียน ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:43:41 PM
205 ไพวัล ต้นใหญ่ หมู่ 12 บ้านนาหลวง ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:44:30 PM
206 ินิยม พรอยู่ศรี หมู่ 9 บ้านนามูลฮี้น นาทราย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:45:24 PM
207 วรากร วงศ์ดี หมู่ 3 บ้านสร้างหิน นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:46:08 PM
208 วีระนาถ น้อยทุม หมู่ 2 บ้านนาคู นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:46:50 PM
209 บุญมา โพธิ์ตา หมู่ 8 บ้านดงยอ บ้านกลาง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:47:41 PM
210 เยาวลักษณ์ ปาวัน หมู่ 16 บ้านวังกรแส บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:48:38 PM
211 ใหม่ แก้วกลม หมู่ 10 บ้านสุขเจริญ บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:49:32 PM
212 สุกัณฑ์ ศรีสุข หมู่ 21 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:50:56 PM
213 ประมงค์ เทียบขุนทศ หมู่ 11 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:53:13 PM
214 ธิตยา สาโสม หมู่ 20 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:54:54 PM
215 ฉวีวรรณ ขันธวิชัย หมู่ 22 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:55:52 PM
216 ทองจันทร์ บุญทวี หมู่ 18 บ้านหนองปลาดุก บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:56:58 PM
217 แดนพนม บุษบา หมู่ 8 บ้านเทพพนม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 2:59:31 PM
218 เกรียงศักดิ์ ขยันหา หมู่ 7 บ้านดงสว่าง บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:00:36 PM
219 สมศรี ชูรัตน์ หมู่ 23 บ้านหนองเดิ่น บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:01:24 PM
220 นิยม ขันใกล้ หมู่ 3 บ้านโชคอำนวย วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:03:05 PM
221 ชาญณรงค์ ไชยพันธ์ หมู่ 10 บ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:04:13 PM
222 สนธยา ไชยสุระ หมู่ 4 บ้านโนนชมภู วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:05:03 PM
223 วินิจ มหาวงศ์ หมู่ 6 บ้านคำสว่าง วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:08:04 PM
224 จำเริญ ใจเที่ยง หมู่ 10 บ้านไผ่ล้อมเหนือ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:08:49 PM
225 พลทะยา คำพันธ์ หมู่ 4 บ้านไผ่ล้อม อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 12/18/2018 3:09:42 PM
226 วีระพงค์ เข็มมา หมู่ 14 บ้านเทพพนม บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/19/2018 3:27:56 PM
227 ประยัด ไตรจักร์ หมู่ 6 บ้านนามน บ้านผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 12/19/2018 3:29:01 PM
228 วรรธนวรรณ คำประดำ หมู่ 8 โนนสะอาด ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 12/23/2018 5:20:19 PM
229 คมสันต์ สอนสา หมู่ 13 ปุ่งแก ท่าจำปา ท่าอุเทน นครพนม 12/24/2018 9:00:45 AM
230 รัตนาวดี ระวันประโคน หมู่ 5 บ้านดอนดู่ นาทม นาทม นครพนม 12/24/2018 9:41:58 AM
231 ดวงจันทร์ มูลเมือง หมู่ 6 หนองบัว โคกสี วังยาง นครพนม 12/24/2018 10:41:22 AM
232 ธะนู ปากดี หมู่ 3 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 12/24/2018 11:05:38 AM
233 ธีระศักดิ์ ภักดี หมู่ 6 นาคอย นาเดื่อ ศรีสงคราม นครพนม 12/24/2018 11:15:10 AM
234 นายคำแพง อังคะฮาด หมู่ 11 น้อยศรีวิไล โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 1/25/2019 6:25:12 PM
235 อนัญชนา ลือยศ หมู่ 8 โนนรัง นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 2/3/2019 12:42:35 PM
236 อนัญชนา ลือยศ หมู่ 8 โนนรัง นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 2/3/2019 12:42:44 PM
237 อนัญชนา ลือยศ หมู่ 8 โนนรัง นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 2/3/2019 12:42:54 PM
238 ทัศธร แก้วตะยา หมู่ 13 ขามเปี้ยน้อย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 2/10/2019 3:31:49 PM
239 วิเชียร สิมคาน หมู่ 4 สำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 2/25/2019 1:29:27 AM
240 วิเชียร สิมคาน หมู่ 4 สำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 2/25/2019 1:29:40 AM
241 วิเชียร สิมคาน หมู่ 4 สำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 2/25/2019 1:40:16 AM
242 วิเชียร สิมคาน หมู่ 4 สำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 2/25/2019 1:40:18 AM
243 วิเชียร สิมคาน หมู่ 4 สำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 2/25/2019 1:40:20 AM
244 วิเชียร สิมคาน หมู่ 4 สำราญ อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 2/25/2019 1:40:46 AM
245 ปรียะพงษ์ ยงโพธิ์ หมู่ 9 ดอนข้าวหลาม น้ำก่ำ ธาตุพนม นครพนม 3/19/2019 2:11:37 PM
246 ไกรวิทย์ กาลำดวน หมู่ 7 บ้านหนองหญ้าไซ กุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 3/23/2019 9:51:27 AM
247 สุริยัญ ต้นกันยา หมู่ 8 นาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 2:51:32 PM
248 พิชญพัชร์ รัตนะ หมู่ 8 โนนรัง นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 2:53:16 PM
249 ปราถนา ไชยริบูรณ์ หมู่ 8 ท่าโข่ง บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:04:19 PM
250 นิรันดร์ คำเกษ หมู่ 11 ขามเปี้ยใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:05:33 PM
251 ประดิษฐ์ ขันทะชา หมู่ 3 ขามเปี้ยใหญ่ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:06:57 PM
252 นางกฤษฎา ไชยมงค์ หมู่ 9 นาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 2:48:53 PM
253 พวงผกา ศรีสวัสดิ์ หมู่ 3 ดอนแดง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 2:57:24 PM
254 ชาญชัย อินทะรักษ์ หมู่ 16 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 2:59:10 PM
255 เจิมศักดิ์ ผงจำปา หมู่ 5 ดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:00:12 PM
256 สร้อย คำเกษ หมู่ 5 ดอนมงคล บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:01:38 PM
257 วิลัย พลเยี่ยม หมู่ 13 ขามเปี้ยน้อย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:09:04 PM
258 สีไพร โคตรชมพู หมู่ 4 ขามเปี้ยน้อย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:10:46 PM
259 สราวุฒิ สวรรยาสุวรรณ หมู่ 4 อ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:11:58 PM
260 สิริศักดิ์ คัณทักษ์ หมู่ 1 โพนงาม นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:21:33 PM
261 สุพรหม คัณทักษ์ หมู่ 10 โพนงาม นาคำ ศรีสงคราม นครพนม 11/21/2018 3:22:56 PM
262 วินัย วงสาสี หมู่ 7 เซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:44:32 AM
263 เพียน รัตนะ หมู่ 16 หนองผือ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:46:10 AM
264 แฝง เรือนนา หมู่ 6 ดงขวาง บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:47:27 AM
265 สุภาพร สร้อยดั้น หมู่ 9 นาโพธิ์ใต้ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:48:50 AM
266 นันทา คะมุง หมู่ 5 หนองนกทา โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:49:58 AM
267 อุทัย ชลาลินทร์ หมู่ 10 นาโพธิ์ทอง โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:51:33 AM
268 ประไพ คล้ายคลึง หมู่ 14 นาจาน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:52:56 AM
269 สว่างศรี เพ็งเวลุน หมู่ 3 โนนสว่าง ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 11/16/2018 12:32:05 PM
270 จักรพงษ์ มะละกา หมู่ 3 นาดี บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 9:58:25 AM
271 ลาน มณีพรรณ หมู่ 12 ดอนถ่อน บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 10:00:20 AM
272 อนวัช ดังสีสัตย์ หมู่ 10 เซียงเซา บ้านเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 10:03:32 AM
273 วรัตนา นครวงษ์ หมู่ 2 คำไฮ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 10:07:07 AM
274 วีระศักดิ์ ผงอินทร์ หมู่ 14 นาหนองหวาย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 11/22/2018 10:09:32 AM
275 นายสีบาล โกษาแสง หมู่ 13 อูนยางคำ นาหว้า นาหว้า นครพนม 11/22/2018 4:23:50 PM
276 นายสมบัติ คำหอม หมู่ 13 บ้านนาคอย นางัว นาหว้า นครพนม 11/22/2018 4:25:33 PM
277 นายสมหวัง นามเสาร์ หมู่ 3 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 11/22/2018 4:27:08 PM
278 นายขรรชัย เหง้าน้อย หมู่ 4 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 11/22/2018 4:28:11 PM
279 นายทันสมัย พันธุกาง หมู่ 1 ดอนศาลา เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 11/22/2018 4:29:07 PM
280 นายสุดใจ นามเสาร์ หมู่ 13 นาน้อย เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 11/22/2018 4:30:07 PM
281 นายสังวาร อนุญาหงษ์ หมู่ 7 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:12:01 AM
282 นายวีรชน พร้อมทรัพย์ หมู่ 8 งิ้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:15:17 AM
283 นายแสง จันจุฬา หมู่ 12 สร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:17:58 AM
284 นายสังวร ทูนไชย หมู่ 6 โนนขาม นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:19:38 AM
285 นายบอง อุ่มสาพรม หมู่ 14 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:22:45 AM
286 นายวศิษจ์ โทรัตน์ หมู่ 19 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:25:06 AM
287 นายพัฒนา โยลัย หมู่ 8 เจริญศิลป์ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:27:07 AM
288 นายอภิวัฒน์ โยลัย หมู่ 4 หนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:29:43 AM
289 นางเจตสุดา ชินบูรณ์ หมู่ 2 นาล้อม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:32:07 AM
290 นายครรชิต ปากดี หมู่ 4 ห้วยไห บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:36:15 AM
291 นายธีรพงษ์ ประทุมชัย หมู่ 5 หนองแสง นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:44:06 AM
292 นางลำดวน ขยัน หมู่ 4 ทุ่งโพธิ์ โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:50:18 AM
293 นายนุทิน สิทธิวงษ์ หมู่ 6 นาเต่า บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:02:48 AM
294 นายเยาว์ โทรัตน์ หมู่ 10 ขว้างคลี บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:05:29 AM
295 ศุภิสรา นครังสุ หมู่ 5 นาหมากหมี้ นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:27:49 AM
296 ศิรินทร์ อินทร์สา หมู่ 2 ดอนยาง นาขมิ้น โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:33:25 AM
297 ชินกร กานนท์ หมู่ 1 โพนเพ็ก นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:35:44 AM
298 นายบันทิง สุธรรม หมู่ 6 โพนตูม นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:45:57 AM
299 นายเฉลิมชัย เหลินต้ายซ้าย หมู่ 9 หนองผักตบ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 10:48:29 AM
300 นางสาวสุภาพ ปากดี หมู่ 3 สมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:37:56 AM
301 นางสาวกันนิกา นันทราช หมู่ 3 แมด โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:39:55 AM
302 นายคำสี ฐานะวงค์ หมู่ 9 โพนพัฒนา โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 11/26/2018 11:43:33 AM
303 พรรณนา หงษาชุม หมู่ 10 ดอนข้าวหลาม ก้านเหลือง นาแก นครพนม 11/26/2018 1:41:33 PM
304 วาหลิต เชื้อพระซอง หมู่ 7 โพนสว่าง นาเลียง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:08:25 PM
305 ฉัตรย์ทนง พ่อชมภภู หมู่ 3 พระซอง พระซอง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:11:29 PM
306 ลำไพ อินทร์สม หมู่ 8 บ่อดอกซ้อน พระซอง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:19:21 PM
307 ไพโรจน์ ขอดเมชัย หมู่ 13 ท่าเจริญ พระซอง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:22:05 PM
308 เกรียงศักดิ์ ชุมปลา หมู่ 5 นาสีนวล พระซอง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:15:35 PM
309 กองมะณ เสนาคำ หมู่ 7 ดงติ้ว พระซอง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:17:15 PM
310 ไพรวัน อิินทร์กออง หมู่ 14 ท่าวัด พระซอง นาแก นครพนม 11/26/2018 2:24:16 PM
311 คินณรงค์ วงค์ผาบุตร หมู่ 5 หนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม 11/26/2018 2:26:29 PM
312 อัมพร สุวรรณศรี หมู่ 7 สะพานสูง สีชมพู นาแก นครพนม 11/26/2018 2:28:53 PM