รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเต็ล จ.มุกดาหาร
รุ่นที่ 1 วันที่ 25 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 จิรา จันภูทัต หมู่ 10 ด่านช้าง บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 11/10/2018 8:04:35 PM
2 นายเทพประทาน จันทร์ปุ่ม หมู่ 12 คำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 11/20/2018 11:10:08 PM
3 ทิศ รูปดี หมู่ 10 คำน้ำเที่ยง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:05:52 PM
4 กมล รูปงาม หมู่ 11 น้อยนาตะแบง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:07:04 PM
5 สมเภส คำลือไชย หมู่ 15 สามขาใต้ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:08:54 PM
6 สุรศักดิ์ บุญวาล หมู่ 16 คำป่าหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:15:32 PM
7 กาย คำลือไชย หมู่ 17 สามขาเหนือ คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:16:44 PM
8 สมาน คำลือไชย หมู่ 2 สามขา คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:19:45 PM
9 นา คำมุงคุณ หมู่ 3 นาเสือหลาย คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:21:52 PM
10 คำบ่อ รูปงาม หมู่ 4 นาตะแบง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:23:13 PM
11 เอกราช แพงพุทธ หมู่ 5 แก้ง คำป่าหลาย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:24:29 PM
12 จำรอง สุพร หมู่ 9 ไร่ ดงมอน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/12/2018 5:27:03 PM
13 บัญหาร ปากหวาน หมู่ 2 กลาง คำบก คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:11:33 AM
14 ประยูร ผิวขำ หมู่ 3 ห้วยทราย คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:16:04 AM
15 ประมวน บุสภา หมู่ 3 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:21:09 AM
16 ประไพ บุญรักษ์ หมู่ 3 หนองอิหม่อน หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:24:29 AM
17 พิทักษ์ ตรงดี หมู่ 10 หนองเอี่ยน หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:25:36 AM
18 สมชาย แก้วดี หมู่ 3 โคก เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:14:00 AM
19 สนิท คนเพียร หมู่ 5 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:15:02 AM
20 จำนงค์ สุริยะวงค์ หมู่ 4 บุ่ง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 12/12/2018 10:31:13 AM
21 ข่าย สะดวกดี หมู่ 2 คำดู่ บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 12/12/2018 10:34:58 AM
22 อุดม พิกุลศรี หมู่ 5 ภูวง บ้านแก้ง ดอนตาล มุกดาหาร 12/12/2018 10:36:29 AM
23 เดช คนยืน หมู่ 6 โคกสว่าง เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 12/12/2018 10:38:38 AM
24 ดวงเด่น วงศ์ราศรี หมู่ 1 ชะโนดใต้ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/12/2018 11:05:18 AM
25 วิรุศ รูปใส หมู่ 6 หนองสระพัง โพนงาม คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:26:54 AM
26 เยี่ยม อามาตมนตรี หมู่ 9 หนองปลาซิว บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 12/12/2018 10:28:38 AM
27 สมลอ จันปุ่ม หมู่ 1 วังไฮ ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 12/12/2018 10:29:54 AM
28 เสมียน ศรีเฉลียว หมู่ 8 ภูผาหอม นาสะเม็ง ดอนตาล มุกดาหาร 12/12/2018 10:32:22 AM
29 สม โพธิ์ไทร หมู่ 5 นายอ เหล่าหมี ดอนตาล มุกดาหาร 12/12/2018 10:37:37 AM
30 นายประยูร ปัญญา หมู่ 5 โพธิ์เจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 9:12:53 AM
31 นางฉันทนา ใจช่วง หมู่ 9 โคกสวาท ป่งขาม หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 9:16:44 AM
32 นายสง่า เมืองโคตร หมู่ 11 นาแพง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 9:18:56 AM
33 นางสาวราวรรณ บุญยัง หมู่ 10 ด่านช้าง บ้านค้อ คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 9:21:59 AM
34 นายอัด คนเพียร หมู่ 4 หนองไฮ เหล่าสร้างถ่อ คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 9:25:10 AM
35 นายเยิ้น กลางประพันธ์ หมู่ 9 ห้วยทราย คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 9:26:51 AM
36 นายวิระชัย วังคะฮาต หมู่ 10 แก้งช้างเนียม คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 9:28:20 AM
37 นายสอง ผิวขำ หมู่ 12 ห้วยทราย คำชะอี คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 9:30:16 AM
38 นายจอมศรี บุสภา หมู่ 7 โนนสังข์ศรี บ้านซ่ง คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 9:31:52 AM
39 นายนิวัฒน์ แก้วดี หมู่ 6 นาหลวง หนองเอี่ยน คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 10:07:28 AM
40 นายบรรจง คนฉลาด หมู่ 7 โพน บ้านเหล่า คำชะอี มุกดาหาร 12/18/2018 10:11:17 AM
41 นายวิโรจน์ วงค์กระโซ่ หมู่ 4 ดอนชาด ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 12/18/2018 10:15:09 AM
42 นายชาญชัย ผิวผ่อง หมู่ 7 ย้อมพัฒนา ชะโนดน้อย ดงหลวง มุกดาหาร 12/18/2018 10:16:53 AM
43 นายบุญล้อม ไชยเพชร หมู่ 4 เหล่าดง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 12/18/2018 10:21:44 AM
44 นายแถวทอง จรีรัตน์ หมู่ 7 หนองบัวทอง หนองบัว ดงหลวง มุกดาหาร 12/18/2018 10:28:32 AM
45 นายสรศักดิ์ จำปา หมู่ 7 นาตะแบง ภูวง หนองสูง มุกดาหาร 12/18/2018 10:32:24 AM
46 นายเลิศไทย น้อยทรง หมู่ 6 วังนอง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 12/18/2018 10:33:49 AM
47 นายบริการ หนองสูง หมู่ 7 เหล่ากว้าง โนนยาง หนองสูง มุกดาหาร 12/18/2018 10:36:05 AM
48 นายวิชิต พาลุกา หมู่ 2 ชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 11:06:15 AM
49 นางมะณี แย้มชัยภูมิ หมู่ 4 นิคมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 11:09:54 AM
50 นายวิรจิตร ศรีประสงค์ หมู่ 3 ดอน บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 11:12:21 AM
51 นายต่อศักดิ์ สาธุวรรณ หมู่ 4 ขามป้อม บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 11:15:40 AM
52 นางบัณฑิตา ทองผาบุตรสกล หมู่ 5 ผักขะย่า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 11:18:21 AM
53 นางสาวพัชริดา ทวีโคตร หมู่ 9 ดาวเรือง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มุกดาหาร 12/18/2018 11:21:22 AM
54 นายชาญชัย นาโสก หมู่ 13 โนนบุปผา นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:11:40 PM
55 นายบาลใจ นาโสก หมู่ 14 บูรพาประชาสุข นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:12:45 PM
56 นายคาเพียร นารีนุช หมู่ 2 หนองน้ำเต้า นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:14:17 PM
57 นายวิโรจน์ แก้วดี หมู่ 3 โนนตูม ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:26:19 PM
58 นายวีระศักดิ์ ภูมิลา หมู่ 7 จอมมณีใต้ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:27:58 PM
59 นายบุญยัง ใจเอื้อ หมู่ 10 นาถ่อน โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:37:24 PM
60 นายกรี คำปัน หมู่ 12 บัวระภาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:38:32 PM
61 นายเวียน สิงห์สุ หมู่ 12 บัวระภาเหนือ โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:40:10 PM
62 นายไฟรัด สมการเพียง หมู่ 14 แก่นเต่า โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:43:41 PM
63 นายลิน พิทักษ์โยธี หมู่ 7 คำฮี โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:44:53 PM
64 นายคำพา ผิวเหลือง หมู่ 3 หนองเม็ก ป่าไร่ ดอนตาล มุกดาหาร 12/18/2018 3:49:44 PM
65 นายสกล ดีดวงพันธ์ หมู่ 2 หนองแคน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 1:46:42 PM
66 นางมยุร บุตทศ หมู่ 3 ป่งโพน ดงเย็น เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 1:48:24 PM
67 นายประมวล ยืนยง หมู่ 2 ส้มป่อย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 1:49:50 PM
68 นางคองวัน แข็งแรง หมู่ 8 ส้มป่อย นาสีนวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:09:54 PM
69 นายกองมณี โสนายะ หมู่ 5 นาบอน นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:15:39 PM
70 นายเสนีย์ พรมวิชา หมู่ 9 นาหัวภู นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:17:02 PM
71 นายสิน อุมงค์ หมู่ 10 โนนสว่าง บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:18:45 PM
72 นายนุ้ม มูลพรม หมู่ 12 หนองแอก บางทรายใหญ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:19:58 PM
73 นายบุญมี ภูมิลา หมู่ 10 พังคอง บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:21:27 PM
74 นายอุดมจักร จันรอง หมู่ 1 ป่าไร่ บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:23:47 PM
75 นายสมนึก าร้อยคำหลา หมู่ 13 หนองโจด บ้านโคก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:25:04 PM
76 นายเคลือบ เสนาพันธ์ หมู่ 8 หนองไผ่ ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:30:13 PM
77 นายลม สุพร หมู่ 9 กกบก ผึ่งแดด เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/18/2018 3:31:38 PM
78 นายศรีสวัสดิ์ พรมมเสนา หมู่ 6 นาโพธิ์ โพธิ์ไทร ดอนตาล มุกดาหาร 12/18/2018 3:51:13 PM
79 นายสมพงษ์ สายโจน์ หมู่ 12 อรัญญา กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:26:11 AM
80 นายยสินธร อุคำ หมู่ 2 เหล่ากลาง กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:27:28 AM
81 นายคงชัย วังคำ หมู่ 10 คำแฮดน้อย กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:30:03 AM
82 นายวัฒนา คำภูมี หมู่ 4 คำแฮดใหญ่ กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:31:24 AM
83 นายชัยญานนท์ อุคำ หมู่ 6 หินลาด กกแดง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:33:02 AM
84 นายพรศักดิ์ ปิ้งตาเณร หมู่ 6 คำป่าข่า โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:34:37 AM
85 นายอุดม ยืนยง หมู่ 12 ศรีชมภู นากอก นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:36:11 AM
86 นายสมใจ รินโพคา หมู่ 1 ร่มเกล้า ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:37:08 AM
87 นายคำไพ จำปา หมู่ 5 คำนางโอก ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:49:25 AM
88 นายสำรวย ตาลสมรส หมู่ 7 โพธิ์ไทร ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 12/21/2018 8:51:18 AM
89 ยงยุทธ สุวรรณไตรย์ หมู่ 10 โค้งสำราญ คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 12/25/2018 9:59:25 AM
90 จรรยวรรธ นาโสก หมู่ 4 เหล่าป่าเป้ด นาโสก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 2/23/2019 10:22:02 AM