รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมสกลแกรนด์ ห้องแกรนด์บอลลูน อ.เมือง จ.สกลนคร
รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ธีรพัฒน์ อินทเส หมู่ 13 บ้านชลประทาน หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/11/2018 10:38:47 AM
2 เกตุแก้ว ด้วงศาลา หมู่ 10 หนองแคสอง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/15/2018 8:40:13 PM
3 ชัชวาลย์ ไตรแก้ว หมู่ 4 บ้านท่าสาวคอย เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:27:56 PM
4 คำนึง พิพิทธภัณฑ์ หมู่ 7 บ้านโนนประดู่ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:33:48 PM
5 ธงชัย จัรพิมพ์ หมู่ 2 บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:35:08 PM
6 พาดี นาพรม หมู่ 3 บ้านกลาง นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:36:03 PM
7 อารมณ์ เขียวโป หมู่ 4 บ้านหนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:36:54 PM
8 สาคร นามศิลป์ หมู่ 6 บ้านโคกแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:37:57 PM
9 สุพจน์ ลอยพิลา หมู่ 7 บ้านเทพนิมิต นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:38:58 PM
10 ประมง แสนเพียง หมู่ 8 บ้านใหม่หนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:39:56 PM
11 มยุรี ใจทัศน์ หมู่ 9 บ้านนาแก้ว นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:40:44 PM
12 ลงดา นาพรม หมู่ 11 บ้านนาเดื่อน้อย นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:41:51 PM
13 ยัด ทุมแสง หมู่ 12 บ้านหนองกระบอกใหม่ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:42:40 PM
14 สราวุฒิ สิมสะกะ หมู่ 2 บ้านโพนแคใหญ่ นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:43:38 PM
15 คำเกิด ปุ่งคำน้อย หมู่ 4 บ้านปุ่งน้อย นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:44:41 PM
16 พนม พิพิทธภัณฑ์ หมู่ 7 บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:45:37 PM
17 ธานิต หินสอ หมู่ 2 หนองเดิ่น ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 11:08:21 AM
18 สวัสดิ์ วงษาเนาว์ หมู่ 3 สร้างหิน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:28:20 PM
19 บรรเทิง รัตนวงค์ หมู่ 5 บะฮี บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:31:07 PM
20 ประพันธ์ กลางสุพรรณ หมู่ 5 ปากโนต หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 1:32:23 PM
21 แสงศิลป แก้วดี หมู่ 6 ผาอินทร์ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:34:27 PM
22 รัตนา โคตรธานี หมู่ 7 หลักเจ็ด บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:36:12 PM
23 กัลยา ไชยตะมาตย์ หมู่ 5 หนองแสง นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:41:26 PM
24 วนิศรา การุญ หมู่ 6 โพนตูม นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:43:12 PM
25 จุนสี สิ้นปี หมู่ 2 เปือย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:09:35 PM
26 เข็มทอง ทองนำ หมู่ 7 โพนก่อ หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:09:40 PM
27 บัณฑิต พลศักดิ์ขวา หมู่ 9 บึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:17:12 PM
28 ศุภกฤต ธิวะโต หมู่ 10 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:19:10 PM
29 ฤทธิรณย์ ระวิชัย หมู่ 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:52:27 PM
30 สมเด็จ อุตศาสตร์ หมู่ 12 ภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:53:47 PM
31 มนตรี เหลาแตว หมู่ 12 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:22:02 PM
32 สันต์ มาตราช หมู่ 13 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:23:17 PM
33 ประชา อาจไพรินทร์ หมู่ 6 บ้านหนองหลวง นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 11/23/2018 2:28:51 PM
34 อภิญญา ศรีสุราช หมู่ 6 เพีย หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:29:02 PM
35 ประภัสร์ ฮังกาสี หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 11/23/2018 2:30:10 PM
36 นายเกษร แก้วมุงคุณ หมู่ 4 หนองท่ม ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 2:31:08 PM
37 วิทยา บุคำ หมู่ 2 โคกทรายขาว หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:36:26 PM
38 อนันต์ สมีแจ้ง หมู่ 12 ประชาสามัคคี แพด คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:38:46 PM
39 สุรศักดิ์ อุ่นตูม หมู่ 8 บ้านบึงศาลา นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:46:34 PM
40 ผิน คำชมภู หมู่ 2 บ้านโพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:48:10 PM
41 ประเสริฐ ด้างถางคำ หมู่ 7 บ้านจอมแจ้ง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:49:03 PM
42 นนท์ชนินทร์ ดาบชัยคำ หมู่ 8 บ้านบึงระชาราษฎร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:50:09 PM
43 คำตา พรมพิลาด หมู่ 5 บ้านวังปลาเชือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:51:03 PM
44 ธีระพงศ์ ศรีพรหม หมู่ 6 บ้านนาจาน บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:52:10 PM
45 มนูญ อินทะเรือง หมู่ 6 ดอนม่วย ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 12:52:59 PM
46 เข็มทอง มอมุงคุณ หมู่ 9 บ้านนาจานใหม่ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 11/23/2018 12:53:00 PM
47 มานพ ทาอินทะ หมู่ 7 โนนคำ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 12:54:55 PM
48 วิลัย สมแสน หมู่ 9 ดอนขาว ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 12:57:26 PM
49 สมทรง มาแสง หมู่ 13 ศรีวงศ์ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 12:59:10 PM
50 สุพล ไชยชมภู หมู่ 1 ท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:01:42 PM
51 พุฒทา เขื่อนกองแก้ว หมู่ 2 บะหัวเมย บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:04:12 PM
52 ทศพร เกื้อท่าน หมู่ 8 บะฮีเหนือ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:38:28 PM
53 คงศักดิ์ การุญ หมู่ 7 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:45:18 PM
54 ลันดร ใครบุตร หมู่ 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:50:42 PM
55 ณัฐพงษ์ โถชาลี หมู่ 13 โนนเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:56:20 PM
56 นายอนนท์ ประชานันท์ หมู่ 2 หนองแค ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/23/2018 1:58:06 PM
57 นฤชัย เหลาแตว หมู่ 14 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 1:58:06 PM
58 นางสมถวิล พรมแสงใส หมู่ 3 ขาม ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/23/2018 2:00:14 PM
59 ไทยสี เถาว์ชาลี หมู่ 16 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:04:38 PM
60 บรรจบ ปีลอง หมู่ 17 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:06:34 PM
61 อรุณ การุญ หมู่ 19 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:07:53 PM
62 ประจวย จันลาวงค์ หมู่ 4 หนองหวาย วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:11:25 PM
63 ชัยรัตน์ แจ่มบุญมา หมู่ 10 โพธิ์ชัย หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:11:26 PM
64 ประทาย ไชยเชษฐ์ หมู่ 5 บึง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:13:24 PM
65 ชูชาติ จันทร์มาลา หมู่ 6 วังยางใน วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:15:31 PM
66 คงศักดิ์ ราษีพันธ์ หมู่ 11 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:20:48 PM
67 หนูสินธ์ แสงฉวี หมู่ 12 หนองบัวใต้ หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:27:58 PM
68 นายบุญเตียง อาจศรี หมู่ 2 หนองลาด ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 2:33:02 PM
69 สิทธิชัย จันทร์ลือชา หมู่ 13 หัวนาคำ หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:35:10 PM
70 นายทวี วรรณโชค หมู่ 9 โนนสวรรค์ ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 2:39:30 PM
71 ขันติ ขันเงิน หมู่ 10 เหล่าสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 2:43:39 PM
72 จรัญ โพธิ์โคตร หมู่ 11 วังชมพู แพด คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:48:26 PM
73 รุ่งโรจน์ สกุลเดช หมู่ 8 โนนสะอาด แพด คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:49:29 PM
74 วายู กะนะฮาด หมู่ 14 เพียใต้ หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 11/23/2018 2:56:08 PM
75 นายสันติ เจริญสุข หมู่ 7 นาเจริญ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 3:45:56 PM
76 สุวัต ฮุงหวล หมู่ 3 คำแหว ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:46:36 PM
77 เสริมทรัพย์ ทัศนพงษ์ หมู่ 7 กุดก้อม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:48:09 PM
78 นายอุดมศักดิ์ วงค์สอน หมู่ 10 ไทยประสงค์ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 3:48:29 PM
79 สะทอน มาตราช หมู่ 10 ทิดไทย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:53:30 PM
80 นายวิละมล นาหัวดง หมู่ 3 นาเต่า โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 3:54:15 PM
81 รบมา ไชยเชษฐ หมู่ 12 โคกสะอาด ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:54:46 PM
82 จรัญ บิดร หมู่ 16 ไฮ่น้อย ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:55:51 PM
83 นายวิชิต วสุธารัฐ หมู่ 4 โนนสวรรค์ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 3:57:33 PM
84 นายประสิทธิ์ โคตรปัญญา หมู่ 5 พุทธรักษา โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:01:59 PM
85 นงค์นภา ทัศน์จันดา หมู่ 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 2:58:48 PM
86 ศรีวงเพท จวงวิเศษ หมู่ 3 กุดน้ำขุ่น เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:08:43 PM
87 บุญชัด นารา หมู่ 4 หนองครอง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:10:47 PM
88 ไพรรัช สุโข หมู่ 5 สายร่องข่า เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:22:04 PM
89 ปรีชา จิตอาคะ หมู่ 6 โนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:23:36 PM
90 บุญล้วน ศรีกูลกิจ หมู่ 2 ดอนกอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:25:32 PM
91 จันทา รูปพรหม หมู่ 6 นาซอน สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:27:08 PM
92 นคร ศรีลาราช หมู่ 7 โนนทรายคำ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:28:41 PM
93 ธีรวุฒิ บุญบาล หมู่ 9 บัวใหม่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:30:16 PM
94 สุชาติ ศรีศักดิ์สงคราม หมู่ 10 สว่างพัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:33:01 PM
95 อารมย์ สอนสมนึก หมู่ 12 โนนสำราญ สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:36:16 PM
96 สมจิตร ไพยเสน หมู่ 4 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:38:18 PM
97 สมเดช อัคพิน หมู่ 6 คางฮุง พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:39:41 PM
98 ทนงศิลป์ วจีสิงห์ หมู่ 8 พอกน้อยพัฒนา พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:41:47 PM
99 ไพฑูรย์ ทองนิวัน หมู่ 9 เจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:43:27 PM
100 นายสันต์ กิขุนทด หมู่ 5 เหล่าสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 3:43:34 PM
101 ลิตร แพงดวงแก้ว หมู่ 11 บดมาด พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:45:08 PM
102 วิไล เรืองสวัสดิ์ หมู่ 8 หินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:49:45 PM
103 ธีรศักดิ์ รัตนะ หมู่ 9 โนนอุดม ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 11/23/2018 3:51:52 PM
104 นายสุรศักดิ์ พงษ์จิตรภักดิ์ หมู่ 6 สามแยกพิทักษ์ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:08:44 PM
105 นายธีระวัฒน์ พงษ์กะชา หมู่ 7 สุขสำราญ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:10:44 PM
106 นายกุศล ไชยรบ หมู่ 8 ไทยเสรี โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:13:03 PM
107 เชาวลิต วงศ์ธาตุ หมู่ 12 บ้านโคกหนองผือ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:28:44 PM
108 นายบุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล หมู่ 2 บ้านทุ่ง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:30:02 PM
109 นางสไบทอง ทิศกระโทก หมู่ 15 บ้านดงบัง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:31:04 PM
110 นายบุญชู คำภูนิจ หมู่ 10 บ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:32:03 PM
111 จำนง ระแสนพรหม หมู่ 4 บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:33:24 PM
112 นางสาววิไลวรรณ วระราช หมู่ 13 บ้านโคกกลาง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:43:02 PM
113 นายอนุชา ตระกูลไทย หมู่ 14 บ้านโนนรุ่งเรือง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:44:48 PM
114 นายกองชัย สมรฤทธิ์ หมู่ 16 บ้านกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:46:16 PM
115 นายชวัณวิชญ์ ศรีประไหม หมู่ 9 โนนสะอาด โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:16:00 PM
116 นายสงบ ศรีพระจันทร์ หมู่ 10 อ่างคำค้อ บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:19:07 PM
117 นายสุมิด อุตวัด หมู่ 12 หนองแคน บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:21:42 PM
118 นายสมภร โพธิ์อ่อน หมู่ 13 สรศรี บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:24:35 PM
119 นายจันลา ต้นคำใบ หมู่ 6 หนองลุมพุก บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:30:23 PM
120 โสภา สายอุราช หมู่ 11 บ้านนาเพียงใหม่ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 4:31:09 PM
121 นายจำรัส นามวิเศษ หมู่ 7 คำภูทอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:32:21 PM
122 นายคำเบ็ง สุโพธิ์เมือง หมู่ 9 ท่างาม บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:39:11 PM
123 นางคำพอง แก้วอัคฮาด หมู่ 11 โพธิ์ชัย หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:41:21 PM
124 นายสุรชัย แก้วกันหา หมู่ 3 ลืมบอง บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:26:26 PM
125 นายสมพาร์น เหล่าไชย หมู่ 4 สร้างแก้ว บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:28:13 PM
126 นายอุดรทิด โคตะบิน หมู่ 8 สรศรี บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 11/23/2018 4:34:31 PM
127 ธเนส ลือชาพูล หมู่ 2 บ้านโคกศิลา โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:05:53 PM
128 นางวิราพร ยันตะพันธ์ หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:08:20 PM
129 คะมนฟ้า ผาด่านแก้ว หมู่ 10 ลาดดู่โคก ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:09:02 PM
130 ธีรวัฒน์ ยะวังพล หมู่ 3 บ้านนาเพียงใหม่ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:11:51 PM
131 ิพิมล เปิงสมบัติ หมู่ 11 น้อยหนองกอม ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:11:57 PM
132 นายปัญญา แสนสวาท หมู่ 11 บ้านสร้างฟาก เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:13:38 PM
133 สันตนา โพธิ์ดำ หมู่ 1 บ้านนาโพธิ์ใหญ่ นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:15:04 PM
134 วิมล หล้าพรม หมู่ 2 กลาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:15:18 PM
135 นางอรุณา มุงเพีย หมู่ 3 บ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:15:41 PM
136 พรม อิ่มบุญสุ หมู่ 10 บ้านม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:16:46 PM
137 นายวิรัตน์ ราชะนู หมู่ 7 บ้านโพนบก บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:17:21 PM
138 ทินศักดิ์ แสนเมืองโคตร หมู่ 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:17:31 PM
139 บังอร ดำกลิ่น หมู่ 5 บ้านม่วง นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:18:43 PM
140 นายวัฒนา ฮวดพรม หมู่ 8 บ้านหนองผือ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:18:55 PM
141 ธนะวัฒน์ ไขประภาย หมู่ 7 ป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:19:33 PM
142 นายสันทนา ไทยเจริญ หมู่ 9 บ้านคำเม็กใหญ่ บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:20:52 PM
143 บุญเลิศ เสนจันตะ หมู่ 9 ม่วงไข่น้อย ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:21:11 PM
144 นายบุญร่วม การสอน หมู่ 16 บ้านหนองแวง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 11/23/2018 5:22:11 PM
145 สมบัติ ชินบุตร หมู่ 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:22:57 PM
146 สำราญ โพติยะ หมู่ 1 บ้านนาดี โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:24:12 PM
147 ฉลาด แก้วมะ หมู่ 1 แมด แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 11/23/2018 5:24:58 PM
148 นายพิสมัย อามาตมนตรี หมู่ 11 บ้านโพนม่วง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:26:52 PM
149 นายมิตรชัย ฮาดทักษ์วงศ์ หมู่ 2 บ้านโพนทอง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:47:57 PM
150 นายเตียน สุดา หมู่ 3 บ้านโพธิไพศาล โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:49:08 PM
151 นายปอย ทุนชัย หมู่ 5 บ้านหนองเค็ม โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:51:18 PM
152 นายลือชัย โพธิแสนหลี หมู่ 7 บ้านกุดสะกอย โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:52:34 PM
153 นายสมพร ค่ายคำ หมู่ 8 บ้านห้วยกอก โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:53:54 PM
154 นางสาวเกศราพร เดือนเพ็ง หมู่ 9 บ้านโพธิไพศาล โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:55:15 PM
155 นางสาวอนุรัก อุเทนธรรม หมู่ 1 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:56:20 PM
156 นางอุษณกร เลื่อมใส หมู่ 13 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 11/23/2018 5:57:33 PM
157 ธนพล นาหอม หมู่ 13 ทุ่งสวรรค์ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/24/2018 8:02:05 AM
158 นิโรจน์ แสงสิทธิ์ หมู่ 1 บ้านโคกภูเก่า โคกภู ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:35:03 AM
159 ฉันท์ ศิลาลัง หมู่ 2 บ้านโคกภูใหม่ โคกภู ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:38:43 AM
160 มลินี ช่องจอหอ หมู่ 8 บ้านโนนคอกวัว โคกภู ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:41:08 AM
161 สมร คำทวี หมู่ 8 บ้านโนนคอกวัว โคกภู ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:42:43 AM
162 ฤทธิ์สมัย ชีด้าม หมู่ 2 บ้านนาขี้นาค กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:44:38 AM
163 รุ่งเพ็ชร แก้วมณี หมู่ 4 บ้านกกโด่ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:47:34 AM
164 สิม เหล่าหว้าน หมู่ 7 บ้านนาเจริญ กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:49:37 AM
165 บรรทม พรหมสาขา หมู่ 1 บ้านหลุบเลา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:52:07 AM
166 วสันต์ หงษ์วิเศษ หมู่ 2 บ้านหลุบเลาน้อย หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:53:49 AM
167 พิรม บุตรดี หมู่ 3 บ้านฮ่องสิม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:55:05 AM
168 สง่า ภูบังดาว หมู่ 4 บ้านด่านตึง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:56:24 AM
169 สนิท โวหารลึก หมู่ 5 บ้านหล่ม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:58:16 AM
170 อุดม วันทา หมู่ 7 บ้านกกแต้ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 11:59:35 AM
171 วินัย ขันคำ หมู่ 8 บ้านน้อยโนนสวรรค์ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:02:43 PM
172 ประวิน จันสิมมา หมู่ 9 บ้านฮ่องสิมพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:04:40 PM
173 สุคิด กิ่งพรมภู หมู่ 10 บ้านหลุบเลาพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:05:57 PM
174 สว่าง แก้วอุดร หมู่ 12 บ้านภูน้อยพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:09:14 PM
175 ไวพจน์ กิติผง หมู่ 13 บ้านชลประทาน หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:10:58 PM
176 ณรงค์ ภูคงกิ่ง หมู่ 14 บ้านเสียวพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:12:05 PM
177 คำพันธ์ พรหมสาขา หมู่ 15 บ้านหลุบเลานาจาน หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:13:26 PM
178 สุจิตร นินฝาย หมู่ 3 บ้านต้อน สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:16:31 PM
179 กัญญาพัชร ศรีสุข หมู่ 5 บ้านสร้างแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:22:58 PM
180 สมคิด สวยสุด หมู่ 6 บ้านนาคำกลาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:24:07 PM
181 ๙าญณรงค์ วารีศรี หมู่ 7 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:26:11 PM
182 ทินกร ศรศิลป หมู่ 8 บ้านโนนหัวช้าง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:28:11 PM
183 ณัฐพล สังกฤษ หมู่ 13 บ้านสะพานสาม สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:34:21 PM
184 ทิณกรณ์ ไชยแสนนา หมู่ 15 บ้านเชียงแสนพัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:37:06 PM
185 พูลทรัพย์ เพื่อนเสียง หมู่ 16 บ้านชมภูพานเหนือ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:38:45 PM
186 คำมูล อาจวาที หมู่ 17 บ้านไทรทอง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:41:15 PM
187 บุญศรี นาถมทอง หมู่ 19 บ้านโนนสำราญ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:43:33 PM
188 สมศักดิ์ ไชยรัตน์ หมู่ 23 บ้านถ้ำศรีแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:45:21 PM
189 วิโรจน์ หงษ์ต้น หมู่ 11 บ้านน้อยตาจี หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:57:16 PM
190 ปรีดี ทองลา หมู่ 9 บ้านภูพานทอง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 12:59:15 PM
191 รุ่งฤดี แสบงบาล หมู่ 11 บ้านดอนแคน สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 11/24/2018 1:01:00 PM
192 นายสมชาติ ทิพศิลา หมู่ 11 บงเหนือนอก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:59:52 AM
193 นายบัวเลียน กาหลง หมู่ 12 นาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:00:48 PM
194 นายยุทธนา ต้นสาย หมู่ 4 คำบอน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:02:15 PM
195 นายวิเชียร สารบาล หมู่ 7 หนองบัวแพ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:27:08 PM
196 นายไพรลี พรรื่นเริง หมู่ 9 โพธิ์ชัย บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:28:14 PM
197 นายรักษ์ ไชยเลิศ หมู่ 6 คำตานา พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:29:19 PM
198 นายอุทัย มีโคตรกอง หมู่ 7 หนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:30:56 PM
199 นายอานันท์ หาญศึก หมู่ 9 หนองไผ่ยาว พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:14:09 PM
200 นายบรรยง ยุทธคราม หมู่ 10 พันนาใต้ พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:15:25 PM
201 นายปฐมพล บุญยืน หมู่ 3 ยางชุม โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:16:59 PM
202 นายธงชัย หล้าพันธ์ หมู่ 4 โพนสวาง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:18:04 PM
203 นายทนงศักดิ์ สาจิตร์ หมู่ 5 ค้อ โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:19:10 PM
204 นายนิคม ธุดาดิษฐ์ หมู่ 6 ดงต้อง โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:20:08 PM
205 นายทองสูน สีทน หมู่ 8 หนองปลาเข็ง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:11:58 PM
206 นายสรศิลป์ วงกองแก้ว หมู่ 8 คำบก โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:30:02 PM
207 นายศิริวัฒน์ ไชยธรรม หมู่ 3 ตาลเดี่ยว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:32:04 PM
208 นายมิตรชัย เพียตุ หมู่ 5 โคกสีไค แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:33:04 PM
209 นายพรมมา แสนอุบล หมู่ 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:34:12 PM
210 นายวิญญาณ วงศ์อนุ หมู่ 5 โคกสำราญ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 1:36:00 PM
211 นายไพบูรณ์ ทิพย์สิงห์ หมู่ 2 นาดูน หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 9:06:20 AM
212 นายสมหมาย โง้นแดง หมู่ 3 โพธิ์ชัย หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 9:08:24 AM
213 นายคำเจริญ ศรีพลพา หมู่ 5 บ่อแดง หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 9:10:37 AM
214 นายสอน เฮียวล้าน หมู่ 6 โนนแสบง หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 9:13:26 AM
215 นายสมคิด วงศ์หนองแล้ง หมู่ 7 หนองกรุงศรี หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 9:16:48 AM
216 นายสนองชัย ฉลวยแสง หมู่ 3 ชัยชนะ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:14:40 PM
217 นายไพบูลย์ ประณีจิตต์ หมู่ 4 คำก้าว ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:16:46 PM
218 นายวันชัย ผาญแสนเสาร์ หมู่ 5 สีสุก ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:18:17 PM
219 นายพรหมมา บุตรจันทร์ หมู่ 4 ชุมพล ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 9:50:41 AM
220 นายราวี โคตบุรี หมู่ 5 คำเจริญ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 9:52:22 AM
221 นายอำนวย สิงห์เสนา หมู่ 6 หนองโข่ย ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 9:55:47 AM
222 นายบุญไส โทบุตร หมู่ 6 หนองโข่ย ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 9:58:01 AM
223 นายบุญหลาย จันทร์สว่าง หมู่ 8 นาสมบูรณ์ ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:02:07 AM
224 นายจังเพ็ง มลศิลป์ หมู่ 9 ขามพัฒนา ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:03:19 AM
225 นายชาลี ศรีไชยมูล หมู่ 10 หนองแคสอง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:04:56 AM
226 นายทวีรัฐ สิงห์งาม หมู่ 2 ดงจันทู คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:07:12 AM
227 นายเสถียร ศรีประชัย หมู่ 3 หนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:08:12 AM
228 นายธนากร วรรณศรี หมู่ 4 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:09:23 AM
229 นายภานุเดช อุ่มจันสา หมู่ 5 ยางคำ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:10:25 AM
230 นายพล ยวนใจ หมู่ 6 นาดินจี่ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:11:48 AM
231 นายศุภชัย จันดีศรี หมู่ 7 หนองไผ่ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:12:55 AM
232 นายปรีชา สายศร หมู่ 8 คำสะอาด 2 คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:15:02 AM
233 นายสกล แสนจันทร์ หมู่ 9 แสงตะวัน คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:15:59 AM
234 นายฉลวย จอมประมาณ หมู่ 10 หนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:17:23 AM
235 นายสุบิน คำค้อ หมู่ 11 ธาตุโสภา คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:18:24 AM
236 นายขวัญเมือง สุวรรรสน หมู่ 12 คำสะอาดพัฒนา คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:19:44 AM
237 นางชนาดา พงษ์มณี หมู่ 13 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:21:38 AM
238 นางละมัย ทุมมูลตรี หมู่ 3 ยางหย่อง โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:22:33 AM
239 นายโชคชัย แก้วอาสา หมู่ 4 หนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:24:44 AM
240 นายวิทยา จันดารักษ์ หมู่ 5 บึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:26:41 AM
241 นายประยงค์ สุวรรณเพชร หมู่ 6 ดอนม่วย โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:28:15 AM
242 นายมีชัย ขันธะจันทร์ หมู่ 7 บึงโนนอก โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:29:54 AM
243 นายประยูร เย็นรัตน์ หมู่ 8 ท่าสะอาด โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:36:31 AM
244 นายกองสี หงษ์ทอง หมู่ 11 ป่ารักน้ำ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:40:52 AM
245 นายวีรชัย ถามพันธ์ หมู่ 5 โคกสุวรรณ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:44:53 AM
246 นายวีระศักดิ์ โพธิจันทร์ หมู่ 6 หนองตอกแป้น ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:47:22 AM
247 นายประพงษ์ ไชยเลิศ หมู่ 7 หนองแสนแปน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:48:43 AM
248 นายจันทร์ สุระสาย หมู่ 8 หนองดินดำ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:49:47 AM
249 นายสำเริง กุดทิง หมู่ 9 หนองแสง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:50:59 AM
250 นายสมยศ ศรีลารักษ์ หมู่ 10 ตาลโกน 2 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:52:25 AM
251 นายทนงค์ คำภูแสน หมู่ 2 หนองหลักช้าง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:55:17 AM
252 นายขันชัย โพธิพันธ์ หมู่ 3 นาเตียง ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:56:27 AM
253 นายกฤษ เที่ยงทัศน์ หมู่ 4 หนองหวาย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:57:31 AM
254 นายวิเชียร ศรีโยธา หมู่ 5 ดงมีชัย ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 10:58:44 AM
255 นายธีระวัฒน์ ยันตะพันธ์ หมู่ 6 หนองผือ ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:01:52 AM
256 นายเด่นนภา มาลาทอง หมู่ 8 โนนตูม ตาลเนิ้ง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:04:08 AM
257 นายนิทิศ แสนพันธ์ หมู่ 2 ม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:05:34 AM
258 นายวิชัย พรมบุญ หมู่ 3 เตาไห ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:07:34 AM
259 นายปัญญา คนงาม หมู่ 4 สร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:09:08 AM
260 นายอภิสิทธิ์ ภาคะไชย หมู่ 5 คำเม็ก ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:10:20 AM
261 นานไพรวัลย์ แสนอุบล หมู่ 6 ดอนย่านาง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:11:17 AM
262 นายประยงค์ แก้วบุญมา หมู่ 7 หนองกุง ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:12:37 AM
263 นางคมขำ รำไพ หมู่ 8 หนองหว้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:13:44 AM
264 นายพงศกร ไชยบุตร หมู่ 2 หินโงม ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:14:41 AM
265 นางคตจนี ทองเสนา หมู่ 3 โนนสร้างไพร ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:17:41 AM
266 นายบุญทัน แสงรักษา หมู่ 4 หนองหอย ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:18:51 AM
267 นายเพชรสมร โอตาไสย หมู่ 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:20:15 AM
268 นายสุรชัย แก่นศิริศักดิ์ หมู่ 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:21:22 AM
269 นายดำเนิน สีสอน หมู่ 14 กุดจิกสามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:22:25 AM
270 นางลำไพ คำหารพล หมู่ 8 คำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:23:35 AM
271 นายไพรวัลย์ ปานเดชา หมู่ 9 ต่อเขต บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:25:29 AM
272 นายประเสริฐ จันทร์ขาว หมู่ 3 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:26:49 AM
273 นายสำอาง แสงโรชา หมู่ 12 บงใต้พัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:27:45 AM
274 นายอดิศักดิ์ ประชานันท์ หมู่ 4 ยางงาม บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:29:12 AM
275 นายอุดมศักดิ์ สายศรี หมู่ 7 หนองกุง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:30:22 AM
276 นางสาวลินดา สารมานิตย์ หมู่ 5 โนนรัง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:31:55 AM
277 นางสุภาพ ผลจันทร์ หมู่ 13 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:36:40 AM
278 นายคำพา พันธ์เลิศ หมู่ 1 กุดจิก บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:38:11 AM
279 นายวิทูล อุปัชฌา หมู่ 6 นาดอกไม้ บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:40:41 AM
280 นายกิตติพร จำรองเพ็ง หมู่ 2 ดอนหัน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:46:42 AM
281 นายหนูพินธุ์ ตอนเหนือ หมู่ 3 จำปา บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:50:56 AM
282 นายจักรชัย แดงสีอ่อน หมู่ 4 บาก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:52:03 AM
283 นายณรงค์ มาตราคิด หมู่ 5 ขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:53:52 AM
284 นายสัญชัย คำควร หมู่ 6 โคกสวัสดี บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:54:55 AM
285 นายสมหมาย เรืองฤาหาร หมู่ 7 นาถ่อน บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:56:14 AM
286 นายสุทิย์ ขันสะโคตร หมู่ 9 โนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:57:19 AM
287 นางสาวชมภู ประหวาน หมู่ 10 พิมพ์พัฒนา บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 11:58:47 AM
288 นายสนั่น โนนยะโส หมู่ 5 คำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:03:32 PM
289 นายสมบัติ บุตรสะยา หมู่ 5 คำเจริญ บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:04:45 PM
290 นายวิชัย มณีชม หมู่ 6 ทุ่งปลากัด บ้านถ่อน สว่างแดนดิน สกลนคร 11/25/2018 12:06:34 PM
291 นายดวงดี ตรีเหลา หมู่ 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:19:49 PM
292 นายเชษฐา โพธิราช หมู่ 9 เจริญชัย ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:21:24 PM
293 นายบรรจบ แสนตุ้ย หมู่ 10 ห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:22:40 PM
294 นายประเทือง สุทธิประภา หมู่ 13 ทุ่งสวรรค์ ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 12:23:47 PM
295 นายดวงปี โนนทะพิมพ์ หมู่ 8 ใหม่คำศรีชมชื่น หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 10:15:36 AM
296 นายแถวเมือง ศรีพันลม หมู่ 9 นาดี หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 10:18:31 AM
297 นายบุญชัย ดวงมณี หมู่ 5 เทพพิทักษ์ ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 10:24:07 AM
298 นายวิเชดร์ สายเสมา หมู่ 6 ประชาสรร ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 10:25:54 AM
299 นางอำนวย นาจันทัด หมู่ 7 สามขา ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 10:27:41 AM
300 นางสาวพัทรศยา โยตะสิงห์ หมู่ 8 เหล่าเจริญ ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 11/26/2018 10:30:27 AM
301 นายสมจิตร แสนอุบล หมู่ 14 โคกคอน 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 11/26/2018 11:42:29 AM
302 นายสมบูรณ์ ดุลยะลา หมู่ 11 โคกสีนวล บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 11/26/2018 11:44:54 AM
303 นางสีประภา ธรรมไทยทิพย์ หมู่ 1 ท่าวัด ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 1:45:19 PM
304 นายเดชชัย นาโส หมู่ 3 หนองม่วง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 1:51:33 PM
305 นายเทวา บุญยะใบ หมู่ 2 ถ้ำติ้ว ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 1:47:42 PM
306 นางประภาพร มีแวว หมู่ 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:04:04 PM
307 นายยุทธนา นามประมา หมู่ 5 บ่อแกใหญ่ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:06:18 PM
308 นายบุญมี จันทร์โคตรแก้ว หมู่ 9 หนองเจริญ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:07:46 PM
309 นายรัศมี หนูจันทร์อ่อน หมู่ 10 โนนฉิม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:09:21 PM
310 นายสมควร บริทัด หมู่ 11 ทรายทอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:11:11 PM
311 นายชะดี ตอจับต้น หมู่ 12 ดงสร้างคำ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:12:34 PM
312 นางนิตยา บุบผาสวย หมู่ 6 กุดแสง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:25:47 PM
313 นายยุทธนา พรมปัญญา หมู่ 5 หนองใส ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:34:34 PM
314 นายประพัฒน์ กติการ หมู่ 6 พรเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:36:09 PM
315 นายนิกร สีทองไชย หมู่ 3 หนองกุง ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:33:01 PM
316 นายทองใบ ผันผ่อน หมู่ 8 ไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:41:51 PM
317 นายณรงค์ ทัศนิตย์ หมู่ 6 กุดแสง วัฒนา ส่องดาว สกลนคร 11/26/2018 2:48:31 PM
318 ภัทรกร ทองดี หมู่ 2 ขมิ้น ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร 12/7/2018 3:02:33 PM
319 วรายุทธ พิมพ์สมแดง หมู่ 5 ดอนหมู งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 12/24/2018 7:40:38 PM
320 สมศักดิ์ ไชยงาม หมู่ 5 ดอนหมู งิ้วด่อน เมืองสกลนคร สกลนคร 12/26/2018 8:00:55 AM
321 สุรพศ ผาสุชัย หมู่ 6 คึม โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 8:21:20 AM
322 สมจันทร์ ศรีสร้อย หมู่ 10 หนองนกกด ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 12/26/2018 8:24:56 AM
323 พิชัย ผาอินทร์ หมู่ 10 เป็ดน้อย โพนแพง อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 8:25:13 AM
324 ปราศรัย ผาสุข หมู่ 8 วังม่วง บะหว้า อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 8:27:31 AM
325 บรรจง ใยแก้ว หมู่ 11 ดงสวรรค์ ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 12/26/2018 8:29:46 AM
326 สู้ ภุสำรอง หมู่ 4 โนนสวรรค์ นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 8:34:36 AM
327 มนตรี อุ่นจิตร หมู่ 5 บึงโน โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 8:36:58 AM
328 ไชยณรงค์ ฉิมป้อง หมู่ 6 โนนสมบูรณ์ นาฮี อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 8:37:30 AM
329 อัตเลิศ พันดวง หมู่ 7 บึงโนนอก โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 8:40:14 AM
330 หวานตา ธรรมพิทักษ์ หมู่ 7 โนนคำ ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 8:49:29 AM
331 เสิญชัย การุญ หมู่ 6 หนองไผ่ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 8:51:39 AM
332 ประเทือง สุทธิประภา หมู่ 10 ห้วยโมง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 12/26/2018 8:55:08 AM
333 ธงชัย จักรพิมพ์ หมู่ 2 บ้านนาเดื่อ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 12/26/2018 9:28:06 AM
334 สมยศ ศรีลารักษ์ หมู่ 10 ตาลโกน 2 ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:28:15 AM
335 ศักดิ์ชัย การุณ หมู่ 14 หนองสะไน นาม่อง กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 9:33:12 AM
336 สุวิภา ขันธะโคตร หมู่ 9 โนนสะอาด บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:33:30 AM
337 โสภา จัจันทร์สุพรรณ หมู่ 2 หินโงม ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:53:52 AM
338 ประภัสร์ ฮังงกาสี หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 12/26/2018 9:54:00 AM
339 สัมฤทธิ์ ลีนาราช หมู่ 7 จำปา ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:59:48 AM
340 นาวิน ทิพวงศ์ษา หมู่ 9 เจริญศิลป์ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:59:55 AM
341 สมศักดิ์ กุดวงศ์แก้ว หมู่ 5 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 10:00:13 AM
342 สิงห์โต เผียดนอก หมู่ 5 เหล่าสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:00:15 AM
343 ชาลี ศรีไชยมูล หมู่ 10 หนองแคสอง ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:26:20 AM
344 วรวุฒิ สิงหร หมู่ 7 บ้านใหม่พัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 11:15:43 AM
345 ญาณวุฒิ ทนนวน หมู่ 11 หนองตาไก้ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 12/25/2018 3:03:18 PM
346 สลักจิต จันทร์เพ็งเพ็ญ หมู่ 13 ศรีวงศ์ทอง ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 8:52:38 AM
347 บุญชัด นารา หมู่ 4 หนองครอง เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 8:56:45 AM
348 คำตา พรมพิลาด หมู่ 5 บ้านวังปลาเชือม บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 12/26/2018 8:56:56 AM
349 บุญล้วน ศรีกุลกิจ หมู่ 2 ดอนกอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:01:01 AM
350 พรมมา แสนอุบล หมู่ 8 นางัว แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:01:19 AM
351 กุศล อุดมลาภ หมู่ 6 ท่าวารี ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 12/26/2018 9:01:55 AM
352 สุพล ไชยชมภู หมู่ 1 ท่าสองคอน บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:05:03 AM
353 วิไล เรืองสวัสดิ์ หมู่ 8 หินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:05:50 AM
354 ยอด บุตรจันทร์ หมู่ 8 บะฮีเหนือ บะฮี พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:05:56 AM
355 ภารดา บิดร หมู่ 9 ใหม่ไทยเจริญ วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:06:05 AM
356 บุญล้วน ทัศน์จันดา หมู่ 1 เชิงชุม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:08:04 AM
357 บุษบา แก้วมงคุณ หมู่ 4 หนองท่ม ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 9:08:28 AM
358 ปรีชา จิตอาคะ หมู่ 6 โนนพอก เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:09:31 AM
359 ไพรรัช สุโข หมู่ 5 สายร่องข่า เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:09:51 AM
360 วิลัย ฉัตรทอง หมู่ 2 หนองลาด ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 9:11:04 AM
361 อาทิตย์ พิชัยพิมพ์ หมู่ 6 บ้านนาคำกลาง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:11:48 AM
362 อารมณ์ เขียวโป หมู่ 4 บ้านหนองผือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 12/26/2018 9:12:53 AM
363 วิญญาณ วงค์อนุ หมู่ 5 หนองเรือ หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:13:52 AM
364 รุ่งอรุณ เหลาแตว หมู่ 7 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:20:08 AM
365 สมศักดิ์ ไไชยรัตน์ หมู่ 23 บ้านถ้ำศรีแก้ว สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:20:29 AM
366 ชำนาญ ศรีนานวล หมู่ 5 ดอนแดง อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 9:20:53 AM
367 ประพงษ์ ไชยเลิศ หมู่ 7 หนองแสนแปน ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:21:06 AM
368 อรุณศรี ไขยเชษฐ์ หมู่ 14 นาดี นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:21:34 AM
369 บุญเลิศ พรหมคนซื่อ หมู่ 9 บ้านภูพานทอง สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:22:49 AM
370 จีรศักดิ์ บุตรพรม หมู่ 9 หนองแสง ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:24:11 AM
371 สมพาร์น เหล่าไชย หมู่ 4 สร้างแก้ว บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 9:24:14 AM
372 เข็มทอง มอมุง่คุณ หมู่ 9 บ้านนาจานใหม่ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 12/26/2018 9:24:48 AM
373 รุ่งนภา แสงชาติ หมู่ 6 หนองตอกแป้น ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:25:39 AM
374 วีรชัย ถามพันธ์ หมู่ 5 โคกสุวรรณ ตาลโกน สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:26:56 AM
375 วิโรจน์ หงษ์ต้น หมู่ 11 บ้านน้อยตาจี หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:28:49 AM
376 ภักษี จันทร์มาลา หมู่ 10 วังยาง วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:29:10 AM
377 สดใส แสนท้าว หมู่ 5 คำไชยวาน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:29:33 AM
378 ชำนาน ทองผา หมู่ 10 เหล่าสมบูรณ์ ดงหม้อทองใต้ บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 9:29:47 AM
379 จารุณี รังหอม หมู่ 7 บ้านกกแต้ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:30:28 AM
380 แสนทนง ต้นสาย หมู่ 4 คำบอน บ้านต้าย สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:30:40 AM
381 ธีระ จันตะแสง หมู่ 7 บ้านป่าผาง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 12/26/2018 9:32:07 AM
382 ทองสูน สีทน หมู่ 8 หนองปลาเข็ง พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:39:56 AM
383 สมร ก้อนธิงาม หมู่ 17 โพนงาม นาม่อง กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 9:42:30 AM
384 อาจหาญ โคตสา หมู่ 1 นาม่อง นาม่อง กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 9:43:17 AM
385 จรัส แก้วเคน หมู่ 5 ม่วงไข่ ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 12/26/2018 9:44:03 AM
386 วิมล หล้าพรม หมู่ 2 กลาง ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 12/26/2018 9:45:28 AM
387 แสงจันทร์ จันทจร หมู่ 11 กลางเจริญ ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 12/26/2018 9:45:42 AM
388 คะมนฟ้า ผาด่านแก้ว หมู่ 10 ลาดดู่โคก ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 12/26/2018 9:47:12 AM
389 สมชัย โพธิ์ชา หมู่ 4 ฝายพญานาค ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:47:40 AM
390 สายณัย์ จันทร์เชียว หมู่ 7 หนองกรุงศรี หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 9:48:01 AM
391 อิทธิฤิทธิ์ เสนจันตะ หมู่ 9 ม่วงไข่น้อย ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 12/26/2018 9:49:26 AM
392 พิรม บุตรดี หมู่ 3 บ้านฮ่องสิม หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:49:39 AM
393 บุญล้อม กองอิ้ม หมู่ 3 โพนสวาง ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร 12/26/2018 9:49:58 AM
394 ธีระ ตวงครบุรี หมู่ 9 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:50:19 AM
395 บรรจบ ปีลอง หมู่ 17 นาสาวนาน นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:51:36 AM
396 ประวิน จันสิมมา หมู่ 9 บ้านฮ่องสิมพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 9:51:37 AM
397 ธีระวัฒน์ ปาระคะ หมู่ 7 ป่าขาว ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 12/26/2018 9:51:44 AM
398 อำนวย มูลภูเพียร หมู่ 12 ประชาสามัคคี แพด คำตากล้า สกลนคร 12/26/2018 9:53:07 AM
399 ฤทธิรณย์ ระวิชัย หมู่ 11 หนองไผ่น้อย นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 9:53:14 AM
400 ประจวบ แก้วเสทือน หมู่ 6 โคกหลวง ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:55:56 AM
401 บุญสาร ประเสริฐสังข์ หมู่ 7 บ้านจอมแจ้ง บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 12/26/2018 9:56:09 AM
402 พนาพาส โสภา หมู่ 5 คันชา ธาตุทอง สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:56:38 AM
403 มงคล จันทะโพธิ์ หมู่ 11 บงเหนือนอก บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 9:57:36 AM
404 สุมิด อุตวัด หมู่ 12 หนองแคน บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:02:22 AM
405 สอน อินภูษา หมู่ 5 ขาว บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:02:31 AM
406 สุคิด กิ่งพรมภู หมู่ 10 บ้านหลุบเลาพัฒนา หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 12/26/2018 10:03:05 AM
407 วีระ โคตรแสง หมู่ 2 ม้า ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:04:25 AM
408 สำลี ประชานันท์ หมู่ 12 บงใต้พัฒนา บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:09:30 AM
409 ทวี อุ่นอก หมู่ 5 หนองบัวบาน ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:10:55 AM
410 สมเกียรติ กุดวงค์แก้ว หมู่ 6 ทรายแก้ว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 10:12:42 AM
411 ปิยะ เพชรพัฒนมงคล หมู่ 3 จำปา บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:13:07 AM
412 ชมภู ประทวน หมู่ 10 พิมพ์พัฒนา บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:15:28 AM
413 กาไทย กุดวงค์แก้ว หมู่ 10 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 10:15:42 AM
414 ธวัตรชัย รูปงาม หมู่ 8 ไทยเสรี โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:16:27 AM
415 สะเทื้อน ศรีมุกดา หมู่ 8 บัว กุดบาก กุดบาก สกลนคร 12/26/2018 10:20:11 AM
416 อุดมศักดิิ์ วงศ์สอน หมู่ 10 ไทยประสงค์ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:20:51 AM
417 จันลา ต้นคำใบ หมู่ 6 หนองลุมพุก บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:22:46 AM
418 พัทรศยา โยตะสิงห์ หมู่ 8 เหล่าเจริญ ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:25:37 AM
419 นายธนกร วรรณศรี หมู่ 4 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:27:45 AM
420 บันทอน ศรีทอง หมู่ 3 ขาม ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:28:02 AM
421 วิเชดร์ สายเสมา หมู่ 6 ประชาสรร ห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:28:49 AM
422 บุญถม ต้นประทุม หมู่ 9 หนองเจริญ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 12/26/2018 10:29:33 AM
423 นางหนูแดง สายสิงห์ หมู่ 10 หนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:30:44 AM
424 ถาวร อาลัยพัฒน์ หมู่ 13 บ่อร้าง บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:30:46 AM
425 อุดรทิด โคตะบิน หมู่ 13 สรศรี บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:30:58 AM
426 วิละมล นาหัวดง หมู่ 3 นาเต่า โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:31:24 AM
427 จำลอง พุฒพันธ์ุ หมู่ 4 สร้างแก้ว ทรายมูล สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:32:43 AM
428 นายเสถียร ศรีประชัย หมู่ 3 หนองหมากแซว คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:32:54 AM
429 ไคทิน มรชิน หมู่ 7 หนองหอยคัน พันนา สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:33:06 AM
430 กองสี หงษ์ทอง หมู่ 11 ท่าพระทราย โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:33:22 AM
431 เกษแก้ว โคตะบิน หมู่ 9 สามแยกพิทักษ์ใต้ โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:34:11 AM
432 โชคชัย แก้วอาสา หมู่ 4 หนองไผ่ โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:35:30 AM
433 สุจิตรา สาริบุตร หมู่ 8 ใหม่คำศรีชมชื่น หนองกวั่ง บ้านม่วง สกลนคร 12/26/2018 10:36:48 AM
434 ประยูร เย็นรัตน์ หมู่ 8 ท่าสะอาด โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:37:03 AM
435 บุญมา คำหารพล หมู่ 8 คำนาดี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:37:03 AM
436 วาสนา มาตสูต หมู่ 2 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:39:47 AM
437 ยืนยง พิมจันทา หมู่ 3 บ้านถ่อน บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 12/26/2018 10:40:12 AM
438 เนียม วงศ์คำ หมู่ 2 ท่าควาย ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:41:01 AM
439 สงคราม ภูพันนา หมู่ 4 ดอนแดง ท่าก้อน อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:42:40 AM
440 ราชัน แสงสุวรรณ หมู่ 15 บ้านดงบัง บ้านเหล่า เจริญศิลป์ สกลนคร 12/26/2018 10:43:12 AM
441 ฐิติกร ลุงอินทะ หมู่ 7 เม่นใหญ่ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:44:15 AM
442 อนุพงษ์ บงค์บุตร หมู่ 5 ดงสาร โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:46:00 AM
443 บุญเลิศ วิเศษพิริยะกุล หมู่ 2 บ้านทุ่ง หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 12/26/2018 10:46:08 AM
444 ไพวัน พักพิพึก หมู่ 10 บ้านหนองแปน หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 12/26/2018 10:48:06 AM
445 อ๋อย กะนะฮาด หมู่ 6 เพีย หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 12/26/2018 10:49:21 AM
446 ชนาภา พงษ์มณี หมู่ 13 ปลวก คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:49:45 AM
447 ศศิธร ปัถมาศ หมู่ 5 ปากโนต หนองบัวสิม คำตากล้า สกลนคร 12/26/2018 10:50:51 AM
448 สมปอง ชาติผา หมู่ 9 บัวใหม่พัฒนา สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 12/26/2018 10:53:12 AM
449 ปัดชายา อุ่นสัย หมู่ 6 เสาวัด โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:54:27 AM
450 ดำเนิน สีสอน หมู่ 14 กุดจิกสามัคคี บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:55:10 AM
451 สุภาพร จันทยงค์ หมู่ 4 ท่าแร่ โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร 12/26/2018 10:55:49 AM
452 ศุภชัย จันดีศรี หมู่ 7 หนองไผ่ คำสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:57:19 AM
453 สมจิตร แสนอุบล หมู่ 14 โคกคอน 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 12/26/2018 10:59:16 AM
454 บุญมี โคตรแก้ว หมู่ 10 โนนฉิม ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 12/26/2018 11:02:07 AM
455 ชะดี ตอจับต้น หมู่ 12 ดงสร้างคำ ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 12/26/2018 11:05:59 AM
456 ปณชัย ฟองชน หมู่ 4 บ่อแกน้อย ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 12/26/2018 11:10:56 AM
457 ชฎากรณ์ ยะดี หมู่ 8 ไทยเจริญ ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 1/5/2019 4:23:25 PM
458 สุรพล หอไชย หมู่ 9 บ้านกุดนาขาม เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 1/18/2019 9:37:10 PM
459 ลักษณพร สายใจ หมู่ 12 คำน้ำเย็น พังโคน พังโคน สกลนคร 1/19/2019 10:33:01 PM
460 ลักษณพร สายใจ หมู่ 12 คำน้ำเย็น พังโคน พังโคน สกลนคร 1/19/2019 10:33:07 PM
461 โอม ละเมอ หมู่ 6 หนองม่วง นาคำ วานรนิวาส สกลนคร 1/25/2019 6:03:12 PM
462 ณรงค์ศักดิ์ ลครไชย หมู่ 12 โคกกลาง ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 2/11/2019 12:15:18 PM
463 เจนวิทย์ สุวรรณา หมู่ 7 โนนสำราญ อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร 2/8/2019 11:44:22 AM
464 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 12:37:14 PM
465 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 12:37:48 PM
466 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 12:38:03 PM
467 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 12:38:11 PM
468 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 3:43:20 PM
469 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 3:43:37 PM
470 นายจตุรงค์ เจริญชัย หมู่ 9 บ้านนาคำ นิคมน้ำอูน นิคมน้ำอูน สกลนคร 3/2/2019 3:43:41 PM
471 กาญจนา สุขบรรเทิง หมู่ 3 ห้วยยาง ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร 2/23/2019 10:15:10 PM
472 สิทธิกร ตรวจนอก หมู่ 12 โนนเจริญศิลป์ หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 2/24/2019 8:57:37 AM
473 เฌอมาลย์ พรหมทอง หมู่ 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3/22/2019 6:41:14 PM
474 เจนนิชา ปาระคะ หมู่ 5 หนองแข้ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 3/22/2019 6:42:11 PM
475 สุพินญา นามพุทธา หมู่ 15 บ้านเชียงแสนพัฒนา สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 3/24/2019 11:39:47 AM