รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่
รุ่นที่ 1 วันที่ 3 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ณรงค์ แก้วใส หมู่ 3 ห้วยบงเหนือ เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:33:11 PM
2 สมศักดิ์ แก้วศรี หมู่ 4 ห้วยบงใต้ เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:34:00 PM
3 สมจิตต์ กุณะ หมู่ 7 ทรายทอง เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:34:52 PM
4 นิคม ศรีรินทร์ หมู่ 8 ขวัญประชา เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:35:38 PM
5 สุพรณ ผัดแก้ว หมู่ 10 ม่วงหลวง เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:36:26 PM
6 ชัยยุทธ หล้าป้อ หมู่ 6 แม่ระงอง น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:37:35 PM
7 ณรงค์ชัย ปาระโกน หมู่ 7 สหกรณ์ดำริ น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:38:18 PM
8 ชัชชัย เตชพงศ์ภุมราชัย หมู่ 8 ป่าอ้อ น้ำแพร่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:39:07 PM
9 ดำรงค์ สุริยะ หมู่ 1 โป่ง บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:39:49 PM
10 จำนง สิทธิกุล หมู่ 2 สันต้นม่วง บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:40:38 PM
11 เกษม ชัยวงศ์ หมู่ 3 ดงหลวง บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:41:21 PM
12 สำราญ บัวหลวง หมู่ 4 ป่าฮิ้น บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:42:00 PM
13 อดุลย์ บัวผัน หมู่ 5 ป่าลัน บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:51:50 PM
14 สมจิตร ธิใย หมู่ 6 ทุ่งน้อย บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:52:47 PM
15 เกรียงไกร สุขแก้ว หมู่ 7 หนองไฮ บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:53:33 PM
16 สกรี ศรีจอมคำ หมู่ 8 ดงป่าแดง บ้านโป่ง พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:54:23 PM
17 เฉลิม อินสวน หมู่ 1 ป่าไหน่ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:56:07 PM
18 คำมูล อินต๊ะฟองคำ หมู่ 2 สันยาว ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:56:54 PM
19 ประพันธ์ จันทิมา หมู่ 4 ตีนธาตุ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:57:52 PM
20 นิคม ถุงคำ หมู่ 5 สันกลาง ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:58:41 PM
21 ประสิทธิ์ ปันทอง หมู่ 6 สันปอธง ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:59:31 PM
22 วิชานร์ คำหนัก หมู่ 7 ม่วงถ้อย ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:00:18 PM
23 คำอ้าย สุพุง หมู่ 8 โละปูเลย ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:01:12 PM
24 เข็ม นวลรักษ์ หมู่ 9 ม่วงคำ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:02:03 PM
25 ตา ทพลอยหนุน หมู่ 10 สันตะผาบ ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:02:49 PM
26 วิเชียร ชัยลูน หมู่ 1 ห้วยส้าน สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:04:04 PM
27 สุพล ผัดแก้ว หมู่ 2 หนองปิด สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:04:39 PM
28 ชาตรี เป็งด้วง หมู่ 4 ท่ามะเกี๋ยงใต้ สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:05:16 PM
29 วัลลภ ฉัตรทอง หมู่ 6 แหลว สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:10:39 PM
30 อินสอน เดชะภิรมย์พร หมู่ 8 ศรีค้ำ สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:11:29 PM
31 ประชัน อูปคำแดง หมู่ 10 หนองครก สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:14:20 PM
32 พรชัย ใจสม หมู่ 11 สันฮกฟ้า สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:14:58 PM
33 สุเทพ ใหม่คำ หมู่ 13 โป่งเย็น สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:15:38 PM
34 จีระเดช ปะโหล หมู่ 13 ดอยแหลม แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:32:17 PM
35 นายสุวิทย์ สุตาเเก้ว หมู่ 8 บ้านหนองป่าซาง ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 11/28/2018 4:33:27 PM
36 นายศิลปชัย แกมทอง หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 11/28/2018 4:35:28 PM
37 นางสาวศรีนวล บุญมา หมู่ 8 บ้านปาง หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 11/28/2018 4:38:00 PM
38 นางสาวชนัญชิตา กาหลง หมู่ 11 บ้านถ้ำผาผึ้ง หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 11/28/2018 4:39:53 PM
39 พิกุล สมศรี หมู่ 9 ปางต้นเดื่อ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:46:33 PM
40 สงวนศรี ดวงแสง หมู่ 3 ดอยชัยเหนือ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:48:05 PM
41 อนุสรณ์ วิริยะ หมู่ 7 จัดสรร บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:49:01 PM
42 จารุวรรณ เดิมพันธ์ หมู่ 9 สันป่าข่า แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:52:51 PM
43 ปฐมพงษ์ ถากว้าง หมู่ 1 ขี้เหล็กน้อย ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:28:11 PM
44 เฉลิมชัย กันทะ หมู่ 2 สันคะยอม ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:31:59 PM
45 ประเสริฐ นันตา หมู่ 6 ขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:37:34 PM
46 สงกรานต์ รูปแก้ว หมู่ 7 ปากทางสะลวง ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:38:35 PM
47 ประสงค์ ยาประเสริฐ หมู่ 2 โฮ่งใน แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:39:42 PM
48 สมบูรณ์ ลอยมา หมู่ 3 ปางแหว แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:40:46 PM
49 วิชิต จงสุข หมู่ 6 แม่แรม แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:41:40 PM
50 ปยุต ชัยเลื่อน หมู่ 4 กองแหะ โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:45:18 PM
51 ประจักษ์ อนันต์วิไล หมู่ 7 บวกจั่น โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 11/28/2018 5:46:05 PM
52 บุญยง แสนใจ หมู่ 15 ท่ามะเกี๋ยงเหนือ สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 4:16:19 PM
53 กฤษฏ์ จะลอ หมู่ 10 โป่งพัฒนา บ้านหลวง แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:50:12 PM
54 วุฒินันท์ วรรพันธ์ หมู่ 10 เมืองหนอง แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:51:08 PM
55 จะหยี จะสอ หมู่ 15 โป่งไฮ แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 11/28/2018 4:51:55 PM
56 ศิริพร แก้วจันทร์ หมู่ 11 บ้านโปงโค้ง โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/29/2018 10:32:19 AM
57 นางสาวเงาจันทร์ มาคา หมู่ 10 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/29/2018 10:34:00 AM
58 นายทรัพย์ มายะวงค์ หมู่ 4 บ้านวังหลวง ท่าเดื่อ ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/29/2018 10:35:08 AM
59 นายปัญญา เมืองมานิตย์ หมู่ 9 บ้านแม่ตูบ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/29/2018 10:36:07 AM
60 นางสาวอภิสรา ปุ๊ดเตอร์ หมู่ 5 บ้านแม่ทก ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/29/2018 10:37:21 AM
61 นายศรีนวล ไทยตัน หมู่ 1 แม่ฮ้อยเงินเหนือ แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/29/2018 10:50:14 AM
62 นายสมาน ดวงสม หมู่ 2 แม่ฮ้อยเงินใต้ แม่ฮ้อยเงิน ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/29/2018 10:51:53 AM
63 นายกิ่งทอง นุพอ หมู่ 2 ห้วยหม้อ ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/29/2018 10:53:48 AM
64 นางสาวรุ่งทิวา ปินตา หมู่ 5 ปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/29/2018 10:55:08 AM
65 นายมนัส สุดาแก้ว หมู่ 1 ปางอั้น ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/29/2018 11:00:56 AM
66 นายธีรยุทธ พวงปัญญา หมู่ 8 ทุ่งยาว ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 11/29/2018 11:02:09 AM
67 นายก้อนแก้ว แก้วอุด หมู่ 1 แม่ตาด ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 11/29/2018 3:14:13 PM
68 นายจรัญ บุญสนธิ หมู่ 6 ดอยซิว ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 11/29/2018 3:15:45 PM
69 นายอัฒตระการ อึ้งตระกูล หมู่ 10 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/30/2018 9:11:26 AM
70 นายฐิติณัฏฐ์ ก๋องโน หมู่ 9 บ้านทุ่งคอกช้าง ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/30/2018 9:12:59 AM
71 นายบุญฤทธิ์ อุ่นนันกาศ หมู่ 7 บ้านสันติสุข ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/30/2018 9:14:56 AM
72 นายธนกฤต ดอกตื้อ หมู่ 8 บ้านแม่บวนเหนือ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 11/30/2018 9:16:39 AM
73 Wassana Chompupung หมู่ 9 ปางต้นเดื่อ แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 12/3/2018 12:10:59 AM
74 นายสุมน ไชยบุตร หมู่ 2 ผานัง ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/4/2018 11:16:24 AM
75 นายสุพจน์ อุปรี หมู่ 8 อมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:13:23 AM
76 นายกิตติภณ สนธิคุณ หมู่ 6 แม่ศึก แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:23:33 AM
77 นาวน้ำผึ้ง อุทารลาภบุญ หมู่ 3 หัวดอย กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:25:01 AM
78 นายอนุวัฒน์ ศรีวรรณสดใส หมู่ 12 นางยางดิน กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:27:30 AM
79 นางสาวลัดดาวัลย์ ทานา หมู่ 1 อมขูด กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:35:22 AM
80 นางสุวิมล จันต๊ะคำ หมู่ 7 กองกาน แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:36:26 AM
81 นางศรีดา พัชรสิธิโยธิน หมู่ 8 แม่ยางส้าน ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:37:41 AM
82 นางสุกัญญา ใจคำ หมู่ 5 ต้นตาล ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:38:49 AM
83 นายขรรค์ชัย ชงโคพนาเวศ หมู่ 11 แม่มิงค์ ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:40:14 AM
84 สายใจ ทาสี หมู่ 1 ทุ่งยาว ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:41:17 AM
85 นายบุญมา ฟองตา หมู่ 10 แม่ปาน ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 9:42:17 AM
86 นายสุนทร แสนวังทอง หมู่ 4 ม้งโหล่งปง กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/11/2018 10:07:27 AM
87 ณรงค์ชัย ใต้เงาสน หมู่ 7 บ้านยางครก ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 12/11/2018 2:16:38 PM
88 กัญญารัตน์ ยะมะโน หมู่ 8 กองขากน้อย สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 12/17/2018 4:26:25 PM
89 พุฒิพงศ์ พญาวอณรงค์ หมู่ 1 ปางขุม ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 12/17/2018 4:35:13 PM
90 อิ่นคำ ฤทภานุกุล หมู่ 7 กิ่วเสือ ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 12/17/2018 4:37:29 PM
91 เฉลิมศักดิ์ อภิสาร หมู่ 8 ใหม่ประชาชื่น ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 12/17/2018 4:38:37 PM
92 ชฏากร เขียวออน หมู่ 3 ยั้งเมิน ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 12/17/2018 4:42:45 PM
93 ดาวนภา ปันโย หมู่ 2 แม่แว ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 12/17/2018 4:44:28 PM
94 นายอมรเทพ ปุกคำ หมู่ 1 เมืองนะ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:44:24 PM
95 บุญหล้า เฉลิมชัยสัมพันธ์ หมู่ 3 แม่เตี๊ยะ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:45:10 PM
96 นายเดวิ วิมลศรีเพชร หมู่ 12 หนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:45:41 PM
97 นายปะกู แก่แล หมู่ 13 เจียจันทร์ เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:47:02 PM
98 สุเมฆ ยาวิชัย หมู่ 7 แม่เตี๊ยะใต้ ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:47:06 PM
99 นายพงษ์ศักดิ์ เสนาใจ หมู่ 5 โป่งอาง เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:48:41 PM
100 ภร โปทา หมู่ 1 บ้านถิ่นสำราญ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 12/18/2018 9:24:44 AM
101 หน่อย มั่งมูล หมู่ 7 กองขากหลวง สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 12/18/2018 9:25:06 AM
102 ทราย เสานุ หมู่ 10 บ้านแม่บวนใต้ โปงทุ่ง ดอยเต่า เชียงใหม่ 12/18/2018 9:25:47 AM
103 ไพรัตน์ แท่งทอง หมู่ 1 แม่เลย สะเมิงเหนือ สะเมิง เชียงใหม่ 12/18/2018 9:42:24 AM
104 วรากร สานุวิตย์ หมู่ 4 อังคาย ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 12/18/2018 9:43:29 AM
105 นายภัทร์ธนศักดิ์ สัตยภาคย์ หมู่ 11 บ้านดอยน้อย ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 1:54:52 PM
106 นายพินิจ กันทะสุนท์ หมู่ 14 บ้านหลังม่อน ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 1:56:04 PM
107 นายประชัน จันตะทา หมู่ 21 บ้านไร่สว่างอารมณ์ ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 1:57:15 PM
108 นายทรรศน แสนดวงดี หมู่ 22 บ้านวังธารทอง ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 1:58:20 PM
109 นายสิงห์คำ ศรีบุญเรือง หมู่ 25 บ้านเวียงทอง ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 1:59:24 PM
110 นายมนตรี ต๊ะคำ หมู่ 6 บ้านใหม่หนองหอย สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 2:00:29 PM
111 นายทิม แสนปุก หมู่ 7 บ้านโป่งจ้อ สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 2:01:29 PM
112 นายอิ่นคำ ป๊อกลืมริน หมู่ 8 บ้านใหม่ป่าตึง สันติสุข ดอยหล่อ เชียงใหม่ 12/17/2018 2:02:28 PM
113 ไสว ทาสี หมู่ 1 สบแปะ บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:30:35 PM
114 ณรงค์ คงคำ หมู่ 13 ทุ่งพัฒนา บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:34:40 PM
115 ผดุงพงศ์ มูลมาวัน หมู่ 13 ห้วยอีแต สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:37:40 PM
116 ปภานิล สุภาโอด หมู่ 11 สบแจ่มฝั่งซ้าย บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:39:32 PM
117 อำนวย สินธุ หมู่ 10 ท่ากอม่วง บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:41:32 PM
118 นายสราวุธ แยเปียกู่ หมู่ 16 ผาลาย เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:42:27 PM
119 สายันต์ จุมปา หมู่ 9 ห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:43:29 PM
120 นายประหยัด สุเมธ์ หมู่ 6 น้ำรู เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:50:18 PM
121 สมยศ โปธาพันธ์ หมู่ 6 แท่นดอกไม้ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:52:13 PM
122 นายบุญเลิศ ศิริปัญญา หมู่ 11 แม่แมะ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:53:34 PM
123 สุวิทย์ สุขจันทร์ หมู่ 7 ดงหาดนาค สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:53:38 PM
124 บุญตัน กาละวิน หมู่ 14 แม่เตี๊ยะใต้ สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:55:11 PM
125 นายยรรยง สีคำสุข หมู่ 13 แม่ซ้าย แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:55:48 PM
126 นายสมนึก ต๊ะปวน หมู่ 8 แม่อ้อใน แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:56:57 PM
127 นายวิทวัส จิโน หมู่ 9 ปางมะโอ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 12/17/2018 2:58:01 PM
128 วรวิทย์ จิตต์อารีย์ หมู่ 17 หาดนาค สบเตี๊ยะ จอมทอง เชียงใหม่ 12/17/2018 2:58:39 PM
129 นายวิโรจน์ หมอกใหม่ หมู่ 17 ดอยสันเกี๋ยง ช่างเคิ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ 12/13/2018 11:56:44 AM
130 ชาญชัย จันทวรรณ์ หมู่ 15 เวียงด้ง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 9:55:11 AM
131 ศักดิ์ชัย ทองอนันต์ หมู่ 8 ป่าไม้ แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 9:57:18 AM
132 วิบุญ ชัชวาลพิมล หมู่ 16 ปางกื้ด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 10:08:27 AM
133 ไพรินทร์ วงค์เพ็ญ หมู่ 7 แม่ไคร้ ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 10:54:42 AM
134 แววดาว สุธานิล หมู่ 1 ป่ายางหนาด ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:19:58 AM
135 ชุติมา เลิศจันทร์ หมู่ 5 ทรายมูล ขี้เหล็ก แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:21:51 AM
136 กนกวรรณ ทิพย์พรม หมู่ 8 ห้วยชมพู แม่แตง แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:22:56 AM
137 วิราสิณี จิตรสง่า หมู่ 2 แม่ตะมาน กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:27:53 AM
138 รินรดา ซองเงิน หมู่ 6 ทุ่งละคร กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:29:26 AM
139 ศักดากร กุลพิเนก หมู่ 12 ปางห้วยตาด อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:34:49 AM
140 จุรีพร หอชม หมู่ 1 ป่าเลา แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:39:55 AM
141 มาลี ปิงเมือง หมู่ 9 ภูดิน แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 11:40:53 AM
142 สร้อยเพชร ปวนเหมย หมู่ 7 นาเม็ง แม่หอพระ แม่แตง เชียงใหม่ 12/19/2018 3:29:18 PM
143 นายสุรชาติ แยแป หมู่ 7 นามน เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 12/21/2018 9:29:34 AM
144 นางสาวภัททิยา จะแคะโพ หมู่ 8 แม่แพม เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 12/21/2018 9:32:17 AM
145 ณัฐตินันท์ รำไพบรรพต หมู่ 2 บ้านยางเปาใต้ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 12/21/2018 4:52:11 PM
146 สุดา วงศ์โสตถิไกร หมู่ 14 บ้านยางเปาเหนือ อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 12/21/2018 7:04:42 PM
147 นายเลา แซ่ม้า หมู่ 8 ผาปู่จอม กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 12/26/2018 9:37:26 AM
148 นางสาวหทัย เด่นจักร์ หมู่ 4 ต้นขาม กื้ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 12/26/2018 9:39:02 AM
149 บุญจันทร์ เขียวสา หมู่ 4 นาฟ่อน บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 9:41:42 AM
150 นายนาวิน เลิศวสุนธราไพร หมู่ 5 แม่ลายเหนือ บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:03:22 AM
151 นายสรายุทธ ยศสุข หมู่ 6 บ่อสลี บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:16:51 AM
152 นายบน ดอกแก้ว หมู่ 7 กองปะ บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:20:51 AM
153 นายมานพ วงศ์ษา หมู่ 8 บ้านใหม่ทุ่งสน บ่อสลี ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:22:33 AM
154 นางอัญชลี เป็งดี หมู่ 1 หลังท่อ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:24:09 AM
155 นายพิกุลทอง บุญทา หมู่ 3 ห้วยหินดำ นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:26:09 AM
156 นายวันไชย ศรีนวน หมู่ 6 แม่งูด นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:28:03 AM
157 นายวันชัย หล้าสดา หมู่ 8 ตีนตก นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:30:16 AM
158 นายอินจัน ดอกแก้ว หมู่ 10 ใหม่ยูงทอง นาคอเรือ ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:31:59 AM
159 นายธนกร ยะริน หมู่ 5 ดงดำ ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 12/26/2018 10:33:59 AM
160 สมศักดิ์ บุญเพิ่มพูน หมู่ 10 พระบาท หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 12/26/2018 4:28:13 PM
161 ศักดิ์ชัย จอมเรือง หมู่ 11 แม่ฮักพัฒนาเฉลิมฯ หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 12/26/2018 4:29:11 PM
162 ทรงพล กองเงิน หมู่ 6 แพะเจดีย์ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 12/26/2018 4:31:14 PM
163 สมเพชร ตาวินโน หมู่ 7 วังขุมเงิน แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 12/26/2018 4:32:42 PM
164 วิโรจน์ โปธาเจริญ หมู่ 10 แพะแม่แฝกใหม่ แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 12/26/2018 4:33:39 PM
165 สมเกียรติ พรมแสน หมู่ 11 เจดีย์พัฒนา แม่แฝกใหม่ สันทราย เชียงใหม่ 12/26/2018 4:38:20 PM
166 นายป้องเกียรติ เกียรติถาวร หมู่ 2 แพะดินแดง ฮอด ฮอด เชียงใหม่ 12/29/2018 1:49:06 PM
167 บุญยง แสนใจ หมู่ 15 ท่ามะเกี๋ยงเหนือ สันทราย พร้าว เชียงใหม่ 1/3/2019 10:30:55 AM
168 เชิดพงษ์ ผึ้งเถื่อน หมู่ 11 แม่แมะ แม่นะ เชียงดาว เชียงใหม่ 11/24/2018 1:20:10 AM
169 ผู้ใหญ่มี ใจอาสา หมู่ 7 บวกจั่น โป่งแยง แม่ริม เชียงใหม่ 11/25/2018 1:50:45 PM
170 กำจร ก๋าคำ หมู่ 1 สันคะมอก ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 2:58:02 PM
171 รณยุทธ จันทร์ป้อ หมู่ 2 ทุ่งกู่ ป่าตุ้ม พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:00:15 PM
172 วัฒนา กามูล หมู่ 3 เหล่า ป่าไหน่ พร้าว เชียงใหม่ 11/28/2018 3:01:08 PM
173 นายวิทวัส ปู่แสง หมู่ 12 โป่งถืบ เวียง ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:26:35 PM
174 จุฬารัตน์ อินทรีพงษ์ หมู่ 6 ต้นส้าน แม่สูน ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:28:17 PM
175 วรวุฒิ สุวรรณ หมู่ 1 แม่คะ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:29:20 PM
176 นพ สมตา หมู่ 13 หนองบวกช้าง แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:42:39 PM
177 แสงจันทร์ ยะมะโน หมู่ 14 สันดอยนาค แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:43:35 PM
178 อนันต์ แก้วยะ หมู่ 11 ท่าสะแล เวียง ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:24:19 PM
179 ประเสริฐ เสริฐสิทธิ์ หมู่ 11 ป่าจี้ แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:52:47 PM
180 อรทัย เรือนน้อย หมู่ 1 ห้วยห้อม แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:53:42 PM
181 ภากร สุภา หมู่ 2 ดงป่าลัน แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:54:55 PM
182 พงศกร ดวงดี หมู่ 8 เด่นเวียงไชย แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:56:37 PM
183 นงนุช สมใจ หมู่ 12 ดงมิตรภาพ แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:57:44 PM
184 สงกรานต์ กันเนื่อง หมู่ 10 บ้านดอยเต่าใต้ ดอยเต่า ดอยเต่า เชียงใหม่ 12/6/2018 10:26:44 AM
185 เจนจิรา ปันหมื่น หมู่ 2 สันป่าก่อ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:30:25 PM
186 ศุภรัตน์ ชมภู หมู่ 5 ห้วยไคร้ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:31:24 PM
187 อานนท์ ก๋าบุตร หมู่ 6 เหมืองแร่ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:33:14 PM
188 สมพร สักเร็ว หมู่ 10 หนองฮ่าง แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:38:17 PM
189 สงกรานต์ แทนเงิน หมู่ 12 บ้านไร่ แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:39:44 PM
190 วัชนี มูลแก้ว หมู่ 3 ห้วยลึก แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:48:49 PM
191 ทองศูนย์ อินต๊ะคำ หมู่ 8 หนองขวาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 12/6/2018 1:49:55 PM
192 สุรศักดิ์ ภูเรือน หมู่ 1 ขี้เหล็กน้อย ขี้เหล็ก แม่ริม เชียงใหม่ 1/15/2019 6:37:54 PM
193 ชวนัท ทิพย์กุนา หมู่ 6 ดอยซิว ห้วยทราย สันกำแพง เชียงใหม่ 1/20/2019 2:17:59 PM
194 กรชรัตร คงอยู่ดี หมู่ 8 เด่นเวียงไชย แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 1/26/2019 7:59:52 PM
195 สุรพงศ์ ป้อเหล็ก หมู่ 8 หนองขวาง แม่งอน ฝาง เชียงใหม่ 1/27/2019 5:51:48 PM
196 เด่นชัย บุญ?เป็ง หมู่ 5 ปางแฟน ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 1/29/2019 5:45:11 PM
197 จุมพล หิรัญยานนท์ หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 2/18/2019 7:17:57 AM
198 จุมพล หิรัญยานนท์ หมู่ 13 บ้านถ้ำตับเตา ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 2/18/2019 7:18:00 AM
199 เฉลิมศักดิ์ พิบูลย์ หมู่ 11 แม่ฮักพัฒนาเฉลิมฯ หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 2/19/2019 7:08:49 AM
200 กรรณิการ์ ฟองมาลา หมู่ 11 แม่ฮักพัฒนาเฉลิมฯ หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 11/16/2018 3:49:14 PM
201 เจนณรงค์ ชัยชะนะ หมู่ 25 บ้านเวียงทอง ดอยหล่อ ดอยหล่อ เชียงใหม่ 3/5/2019 4:45:41 AM
202 ปราการ? คำปัน หมู่ 8 บ้านทุ่งป่าคา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 3/1/2019 7:03:16 AM
203 ปราการ? คำปัน หมู่ 8 บ้านทุ่งป่าคา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 3/1/2019 7:03:30 AM
204 นายชยานันท์ วิเศษนันท์ หมู่ 6 แพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 1/28/2019 1:27:56 PM
205 นายจตุพล ใฝ่กุศลอภิชน หมู่ 1 บ้านป่าโปง ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 10:31:10 AM
206 นายประชิด ทิพย์ตระกูล หมู่ 8 บ้านทุ่งป่าคา แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 10:34:28 AM
207 กัมพล สำเภาโอฬาร หมู่ 9 ลุกข้าวหลาม ปางมะผ้า ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 11:11:11 AM
208 นายดนุพล คีรีรุ่งถาวร หมู่ 6 ไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 10:56:49 AM
209 นายอำนาจ มีเมืองงาม หมู่ 7 ห้วยโป่งอ่อน หมอกจำแป่ เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 10:58:34 AM
210 ประสิทธิ์ ท้องฟ้างามตา หมู่ 1 บ้านคำสุข แม่อูคอ ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 11:55:45 AM
211 ธนวรรธน์ ถิ่นเมืองแม่ หมู่ 9 บ้านหนองแห้ง เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 12:00:29 PM
212 เจริญ หยกนิติพรลาภ หมู่ 7 บ้านห้วยกุ้ง ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 1:10:03 PM
213 เศกสิทธฺ์ ภีระตุ้ย หมู่ 6 แพมบก ทุ่งยาว ปาย แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 1:45:07 PM
214 สยุมภู สุขก๋า หมู่ 1 เมืองแปง เมืองแปง ปาย แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 1:46:14 PM
215 นายณัฐวุฒิ ไชยวงศ์ดี หมู่ 6 บ้านแม่ลายจอลา ป่าโปง สบเมย แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 2:58:37 PM
216 นายสุรพล ประทินสุขอำไพ หมู่ 7 หนองผักหนาม แม่สะเรียง แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 3:06:31 PM
217 นางสาวแสงจันทร์ บรรพตสูงล้ำ หมู่ 4 แม่หาร บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 3:08:42 PM
218 นายประเสริฐ เจริญสิทธิ์ หมู่ 7 แม่ต๊อบเหนือ บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 3:10:58 PM
219 นางสุรีรัตน์ ประสมสงค์ หมู่ 11 ป่าหมาก บ้านกาศ แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 11/16/2018 3:12:16 PM
220 นางบุญชู จันทรบุญ หมู่ 7 กลุ่มนครสวรรค์ น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:10:13 PM
221 นางสาวสุภาวดี วงษ์ลาย หมู่ 8 โนนสมบูรณ์ หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:20:35 PM
222 หลิ่ง ซาง หมู่ 6 แม่ป้อก ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 3/7/2019 6:59:55 AM
223 เอกวิทย์ ทองปลิว หมู่ 1 ท้องฝาย ทากาศ แม่ทา ลำพูน 3/25/2019 9:18:56 AM
224 สง่า ผัดสัก หมู่ 7 บ้านทุ่งยาว ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 3:01:49 PM
225 เสนอ สุยะวารี หมู่ 8 บ้านหนองหล่ม ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 3:03:13 PM
226 สมศักดิ์ ปัญจธง หมู่ 6 บ้านสันมะนะ ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:45:03 PM
227 เกียรติพงค์ ปันสุภา หมู่ 9 บ้านป่าบง ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 3:04:40 PM
228 ดนัย ลือสัก หมู่ 10 บ้านป่าป๋วย ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 3:06:02 PM
229 จรรยา กันธิยะ หมู่ 11 บ้านดอนแก้ว ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 3:07:13 PM
230 นายบริบูรณ์ ทาสัก หมู่ 12 หนองบัว ทากาศ แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 11:41:55 AM
231 รมย์รัมภา อัครพรรณสกุล หมู่ 14 สบสะป๊วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 2:12:44 PM
232 นายดวงจันทร์ มหาไม้ หมู่ 9 ดอยเวียง บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 11/26/2018 4:18:48 PM
233 พรนภา รัตนะพรม หมู่ 4 หัวห้วย หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน 11/26/2018 2:44:50 PM
234 นายรุ่งเรือง เหลาพนัสสัก หมู่ 7 ทาสองท่า ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 3:12:09 PM
235 นายชัยเดช ร่มป่าตัน หมู่ 5 หนองยางฟ้า ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 4:09:14 PM
236 นายไกรศร มูลงาม หมู่ 7 ช่างเพี้ยน บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน 11/26/2018 4:17:16 PM
237 นางสาวณัฏฐณิชา กินดุก หมู่ 11 ทาทุ่งยาว ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 4:20:30 PM
238 นายอนัน จาติระเปา หมู่ 6 ทาป่าเปา ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 4:27:00 PM
239 นายผล สายอุ่น หมู่ 2 แม่สะป้วด ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 11/26/2018 4:28:01 PM
240 นายจรัล คำฟู หมู่ 7 ดอยสารภี ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 11/27/2018 9:44:36 AM
241 นายชิษณุพงค์ สุขสวัสดิ์ หมู่ 13 ทาดง ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 11/27/2018 9:53:32 AM
242 นายชันณวัสต์ จินา หมู่ 9 ห้วยเดื่อ ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน 11/27/2018 12:04:35 PM
243 นายศรีวรรณ์ ยะคำแจ้ หมู่ 12 แม่ป่าข่า ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 11/27/2018 3:00:02 PM
244 นายสมชาย ตันโยง หมู่ 10 ปงอ้อ ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 11/27/2018 4:33:16 PM
245 นายวิวัฒน์ ทิพย์เทศ หมู่ 13 ป่าตึง ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน 11/27/2018 4:50:07 PM
246 นายศุภบูรณ์ ทากาศ หมู่ 1 ท้องฝาย ทากาศ แม่ทา ลำพูน 11/28/2018 10:06:15 AM
247 นางเกศรินทร์ คำฤทธิ์ หมู่ 8 แม่ขนาด ทากาศ แม่ทา ลำพูน 11/28/2018 10:07:03 AM
248 นายคำ ฟองฝั้น หมู่ 15 ผาสุข ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 11/28/2018 10:44:19 AM
249 อรรณพ อินทร์วรรณ์ หมู่ 8 บ้านสันมะนะใหม่ ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:46:32 PM
250 มลฤดี จินะทอง หมู่ 2 บ้านกู่เส้า เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:47:53 PM
251 สมนึก ดำรงมณี หมู่ 9 บ้านหมูเปิ้ง เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:49:02 PM
252 วิจิตร วีระพันธ์ หมู่ 11 ป่าตองหนองจาง เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:50:41 PM
253 พงค์ศักดิ์ อุประโจง หมู่ 1 บ้านบ่อโจง หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:52:20 PM
254 สมบุญ หัวนะราษฎร์ หมู่ 7 บ้านน้ำพุ ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน 11/28/2018 2:55:37 PM
255 ชิดชนก แก้วตาวัฒนกุล หมู่ 13 แม่เทยสามัคคี แม่ตืน ลี้ ลำพูน 2/3/2019 9:31:09 AM
256 ชิดชนก แก้วตาวัฒนกุล หมู่ 13 แม่เทยสามัคคี แม่ตืน ลี้ ลำพูน 2/3/2019 9:31:19 AM
257 ชิดชนก แก้วตาวัฒนกุล หมู่ 13 แม่เทยสามัคคี แม่ตืน ลี้ ลำพูน 2/3/2019 9:31:31 AM
258 วรเชษฐ์? แก้วโขง? หมู่ 11 บ้านดอนแก้ว ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน 2/5/2019 1:38:36 AM
259 นายสมชาย สุยะปัน หมู่ 1 ปาง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 12/6/2018 4:52:58 PM
260 นางทองใบ ตันตี้ หมู่ 4 หล่ายท่า ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:32:29 PM
261 นางบุศกร พรรณมาตย์ หมู่ 9 สันวิไล แม่ตืน ลี้ ลำพูน 12/6/2018 12:50:55 PM
262 นายศรีเมฆ สุยะระ หมู่ 3 ปู ลี้ ลี้ ลำพูน 12/6/2018 12:53:53 PM
263 นายสมบัติ วงศ์ฤดีเจริญกุล หมู่ 12 เด่นยางมูล นาทราย ลี้ ลำพูน 12/6/2018 12:56:24 PM
264 นายสาคร ภูกองชนะ หมู่ 7 ห้วยศาลา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 12/6/2018 12:58:05 PM
265 นายถวิล ยะยอง หมู่ 12 อุดมพัฒนา ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:05:36 PM
266 นางสาวญาณพัทธ์ จันตา หมู่ 4 แม่ป้อกใน ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:07:24 PM
267 นายสุรศักดิ์ วงค์ษา หมู่ 7 ห้วยน้ำเย็น ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:15:26 PM
268 นายเอกนรินทร์ อะริยะจ้อน หมู่ 10 หนองบัวคำ แม่ตืน ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:16:42 PM
269 นางทับทิม จำปานคร หมู่ 13 แม่เทยสามัคคี แม่ตืน ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:23:40 PM
270 สุรสิทธิ์ ทนุชิต หมู่ 8 ดงฤาษี บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 1/7/2019 6:40:50 AM
271 นายฉัตรารักษ์ ชัยเดช หมู่ 10 น้ำดิบชมภู ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:04:00 PM
272 นายธนวัฒน์ อินเหมย หมู่ 2 ไร่ แม่ตืน ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:08:48 PM
273 นายจิระเดช ปินตาอุ่น หมู่ 8 จัดสรรคอกช้าง ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:10:23 PM
274 นายอินทร แก้วคำปัน หมู่ 17 สันวิไลพัฒนา แม่ตืน ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:12:13 PM
275 นางสาวจิราภา วังแก้ว หมู่ 2 นากลาง ลี้ ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:14:03 PM
276 นายอนุสรณ์ เตจะสังข์ หมู่ 3 ห้วยบง ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:19:53 PM
277 นายมานัส เมธา หมู่ 6 แม่ป้อก ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 12/6/2018 1:22:22 PM