รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม มหาลัยสวนดุสิตศูนย์ลำปาง (ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ) ถนนสุเรนทร์ ต. สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ธัญพัฒน์ วิริยาธนาโชติ หมู่ 9 ใหม่จำบอน ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 11/12/2018 10:20:30 AM
2 Jeerawut Buayoy หมู่ 2 โคกสะอาด นาแก งาว ลำปาง 11/14/2018 3:14:18 PM
3 ชาญ จานแก้ว หมู่ 1 ทุ่งฮ้าง ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:25:36 PM
4 ประสิทธิ์ ประสม หมู่ 2 แจ้คอน ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:28:09 PM
5 วาสนา ใจหมั้น หมู่ 6 แจ้คอน ทุ่งผึ้ง แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:29:26 PM
6 ประทวน ปู่ย่า หมู่ 1 แป้น บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:49:01 PM
7 ธงชัย งามสม หมู่ 2 สบหก บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:51:02 PM
8 คงบุญโชติ กลิ่นฟุ้ง หมู่ 3 สาแพะ บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:52:05 PM
9 เสรี นาละออง หมู่ 5 สามัคคี บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:52:57 PM
10 วริษา จิตใหญ่ หมู่ 6 แป้นใต้ บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:53:57 PM
11 เพียร แต้มดี หมู่ 7 สาแพะเหนือ บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:54:52 PM
12 บุญธง มีเลข หมู่ 10 สามัคคีเหนือ บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:55:40 PM
13 พิเดช สัตย์มาก หมู่ 3 ไฮ ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:56:45 PM
14 เพ็ญศรี ไหวพินิจ หมู่ 6 แม่ตาใน ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:57:49 PM
15 สมบุญ มีธรรม หมู่ 7 ห้วยสะเหน้า ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:58:37 PM
16 วิสุทธิ์ ขยันทำ หมู่ 3 ศรีบุญเรือง แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 4:59:45 PM
17 ยงยุทธิ์ ปินใจกุล หมู่ 4 ทุ่งคา แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:00:45 PM
18 นงคราญ อยู่สุข หมู่ 6 ใหม่สามัคคี แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:01:49 PM
19 จันทร์คำ ญานะ หมู่ 9 สบสุก แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:02:34 PM
20 ศรศักดิ์ สายแปง หมู่ 10 ทุ่งคาใต้ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:03:21 PM
21 มณี ละมูล หมู่ 11 ศรีบุญเรืองใต้ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:04:00 PM
22 จันทร์คำ หอมแก่นจันทร์ หมู่ 4 สวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:04:49 PM
23 ทวี จักรคำ หมู่ 9 ปงคอบ วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 11/16/2018 5:05:45 PM
24 นางอำไพ สมดวง หมู่ 4 เมาะสถานี แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:20:40 PM
25 นางแสงจันทร์ มูลซาว หมู่ 6 ห้วยคิง แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:22:54 PM
26 นายรัตน์ อุหม่อง หมู่ 1 แม่จาง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:25:14 PM
27 นายกิติชัย กันแก้ว หมู่ 3 วังน้ำต้อง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:27:12 PM
28 นายสว่าง วงศ์นาสัก หมู่ 4 นาสัก นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:29:33 PM
29 นายศรีมา แก้วรวม หมู่ 7 แม่หล่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:30:50 PM
30 นายณรงค์เดช วงศ์อ้าย หมู่ 8 ข่วงม่วง นาสัก แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:32:26 PM
31 นางฌัชชา วิจรรยา หมู่ 1 สบป้าด สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:34:30 PM
32 นายชนะชัย วราชัยกุล หมู่ 2 สบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:35:49 PM
33 นายสมจิต วงศ์ปิน หมู่ 3 สวนป่าแม่จาง สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:37:05 PM
34 นายศรีบุตร แก้วนำมา หมู่ 6 ปงต้นปิน สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:38:31 PM
35 นางสาวศรีสมร แก้วนำมา หมู่ 1 ขุนด่าน บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:46:36 PM
36 นายสุคำ วังซ้าย หมู่ 2 ดง บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:48:06 PM
37 นายประจักษ์ ชาติสืบ หมู่ 7 สวนป่าแม่เมาะ บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:49:55 PM
38 นายคำผาย จีระเดช หมู่ 8 หัวฝายหล่ายทุ่ง บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:51:09 PM
39 นายศรีบุตร มะติยา หมู่ 6 ปงต้นปิน สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 12/19/2018 2:53:05 PM
40 นายกฤษฎา สุเม็ง หมู่ 11 สมัยเสรี สมัย สบปราบ ลำปาง 12/19/2018 2:55:10 PM
41 นางแสงดาว ตาคำปัญญา หมู่ 13 เด่นนภา สมัย สบปราบ ลำปาง 12/19/2018 2:57:02 PM
42 นางรุ้งศรี มูลปัญโย หมู่ 5 ทุ่ง สบปราบ สบปราบ ลำปาง 12/19/2018 2:58:35 PM
43 นายธวัชชัย เทวะราช หมู่ 2 ผาปังหลวง ผาปัง แม่พริก ลำปาง 12/19/2018 3:03:22 PM
44 นายทองสุข ศรีวิชัย หมู่ 3 แม่ตั๋ง พระบาทวังตวง แม่พริก ลำปาง 12/19/2018 3:05:01 PM
45 นายอัตร์ เนื่องชัย หมู่ 6 วังสำราญ แม่พริก แม่พริก ลำปาง 12/19/2018 3:06:50 PM
46 นางอำพร แก้วหล้า หมู่ 1 นาริน ผาปัง แม่พริก ลำปาง 12/19/2018 3:08:22 PM
47 นายสมนึก ตาอ้ายเทือก หมู่ 5 เด่นอุดม ผาปัง แม่พริก ลำปาง 12/19/2018 3:09:46 PM
48 นายประหยัด ขัดสมภาร หมู่ 5 ศรีดอนไชย ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:11:45 PM
49 นายพจน์ ชมภูแก้ว หมู่ 3 ศรีปรีดา บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:34:48 PM
50 นายกล้าหาญ อินต๊ะพันธ์ หมู่ 5 ดง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:36:09 PM
51 นางฟองจันทร์ เต็มสวัสดิ์ หมู่ 8 แม่อางน้ำล้อม บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:37:32 PM
52 นายศรัทธา ลามะ หมู่ 9 หาดเชี่ยว บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:38:36 PM
53 นายฆนวัฒน์ อินทะมูล หมู่ 12 สวนป่าหนองปง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:40:29 PM
54 นายสุวรรณ พันธ์ทอง หมู่ 1 นิคมเขต1 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:41:39 PM
55 นายจอมจันทร์ วงศ์ษา หมู่ 2 บ้านใหม่เจริญผล นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:43:28 PM
56 นางบัวผัน หน้าชื่น หมู่ 3 บ้านใหม่เจริญธร นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:44:27 PM
57 นางสายเพียบ นาละออง หมู่ 5 นิคมเขต5 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:46:12 PM
58 นายยศ เป็นพวก หมู่ 7 นิคมเขต7 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:47:23 PM
59 นายเดชาธร วงศ์หอคำ หมู่ 11 ป่าเวียง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:21:24 PM
60 นายเมืองคำ รู้เกณฑ์ หมู่ 13 หลวง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:23:08 PM
61 นายสุทธิพล ตะเวที หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:26:16 PM
62 นายดวงทิพย์ ภูใจ หมู่ 4 ทุ่ง แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:27:39 PM
63 นางจันทรา กิ่งจันทราสิน หมู่ 9 ใหม่จำบอน ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:13:28 PM
64 นายเสาร์แก้ว บุญเรือง หมู่ 10 จำบอนเก่า ต้นธงชัย เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:15:00 PM
65 นางสาวกชพร ไทกิตติวรา หมู่ 3 แพะหนองแดง ทุ่งฝาย เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:17:53 PM
66 นายนิคม คำปันบุตร หมู่ 4 หัววัง พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:22:43 PM
67 นายบุญธรรม ทองคำ หมู่ 1 ทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:24:23 PM
68 นายสุภาพ คำฟูบุตร หมู่ 2 จำค่า บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:25:34 PM
69 นายศักดิ์นรินทร์ ใจอินทร์ หมู่ 10 ทุ่งปงเรียน บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:27:25 PM
70 นายณัฐวุฒิ จันทร์ใส หมู่ 10 สบไพร บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:29:34 PM
71 นายพีระพงษ์ ดวงชิน หมู่ 2 แลง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:31:11 PM
72 นางณฐมน เอื้อทาน หมู่ 4 หัววัง บุญนาคพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:32:32 PM
73 นายกัมพล กาวิตา หมู่ 1 หัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:33:34 PM
74 นายวิชัย คลาดแคล้ว หมู่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:49:02 PM
75 นายจรัส ตามสัตย์ หมู่ 9 บ้านพรสวรรค์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:50:24 PM
76 นายสุพรรณ จัดสวย หมู่ 10 บ้านหนองบัวนา นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:51:22 PM
77 นายจรินทร์ ทะสน หมู่ 11 บ้านศรีนครินทร์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:52:44 PM
78 นายนิรันดร์ โยมงาม หมู่ 12 ศรีไตรภูมิ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:55:47 PM
79 นายผิน จัดสวย หมู่ 14 วังเงิน นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:56:52 PM
80 นายพนม อ่อนตา หมู่ 1 แคร่ บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:57:59 PM
81 นายบุญเรือง ตะคำวรรณ หมู่ 3 แม่ก๋ง บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 3:59:19 PM
82 นายกิติพันธุ์ จันทร์ต๊ะคำ หมู่ 6 ใหม่ บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:00:38 PM
83 นายเวียนคำ เครือจันต๊ะ หมู่ 7 ทุ่งม่านใต้ บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:02:22 PM
84 นายนิคม คำกาละ หมู่ 10 สบไพร บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:03:15 PM
85 นายดาว วงค์สีขัดนนท์ หมู่ 2 ค่ากลาง บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:04:42 PM
86 นายพิภพ อินทรพรหม หมู่ 4 ค่าหลวง บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:05:50 PM
87 นายอเนก วงค์หอคำ หมู่ 6 ทุ่งฝาง บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:07:28 PM
88 นายพรมมา นันท์ตระกูล หมู่ 7 ต้นฮ่างพัฒนา บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 12/19/2018 4:08:44 PM
89 นายอภิรักษ์ ลับแล หมู่ 1 ถ้ำ ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:10:34 PM
90 นายแสงเมือง คงสามารถ หมู่ 2 ทุ่งข่วง ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:12:01 PM
91 นายคำสุข ตั้งเพียร หมู่ 3 ทุ่งแท่น ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:13:15 PM
92 นายเต้า การเก่ง หมู่ 7 ปลายนา ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:14:23 PM
93 นายธีระยุทธ วังทอง หมู่ 9 เดื่อเฮี้ย ทุ่งกว๋าว เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:15:14 PM
94 นายอาดุลย์ สุวรรณวลัย หมู่ 8 ใหม่พัฒนา แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:28:55 PM
95 นายเกียรติพงษ์ วงศ์ษา หมู่ 1 ทุ่งส้าน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:29:59 PM
96 นายสมบูรณ์ เอกกาญจนา หมู่ 3 ทุ่งแท่น บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:31:15 PM
97 นายผิน เปนุจา หมู่ 4 ขอใต้ บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:32:05 PM
98 นายสิทธินนท์ สอนดี หมู่ 5 หนอง บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:33:10 PM
99 นายเกษม วงค์กุลบริรักษ์ หมู่ 6 แม่กองปิน บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:34:08 PM
100 นายสมรส กำลังเก่ง หมู่ 7 บางดะ บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 12/19/2018 4:36:53 PM
101 นายเดชา วีเกษ หมู่ 6 จำ ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:19:54 PM
102 นายสุนทร ปงแปง หมู่ 8 ปงเหนือ ปงยางคก ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:20:48 PM
103 นายละเอียด ยานันติ หมู่ 1 เวียงเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:21:54 PM
104 นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา หมู่ 2 เวียงใต้ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:22:51 PM
105 นายวิเชียร วงค์สม หมู่ 3 นาบัว เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:24:59 PM
106 นายบุญเรือง ยาธรรมมาตร หมู่ 4 นาน้ำมัน เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:34:21 PM
107 นางสาวสวิน เขื่อนแก้ว หมู่ 6 สันกำแพง เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:35:30 PM
108 นายวัชราวุฒิ จันใจ หมู่ 7 หนองบัว เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:36:36 PM
109 นายสมศักดิ์ ท้าวคำลือ หมู่ 8 แม่ยามเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:37:45 PM
110 นายยนต์ แก้วศิริ หมู่ 9 แม่ยามใต้ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:38:45 PM
111 นายสุชาติ อุตวรรณ์ หมู่ 11 ใหม่สามัคคี เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:39:33 PM
112 นายสมเกียรติ เจ้าเล่ห์ หมู่ 12 ใหม่สันป่าตึง เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:40:25 PM
113 นายวิลัย แสนคำวงค์ หมู่ 13 สันกำแพงเหนือ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:41:20 PM
114 นายโกมินทร์ ใจกันทา หมู่ 6 จำ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:42:24 PM
115 นายเตือน วงค์คำปัน หมู่ 2 ลุ่มกลาง แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:43:16 PM
116 นายชูระชาติ ใหม่ยศ หมู่ 3 หัวทุ่ง แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:44:07 PM
117 นายชัยณรงค์ จอมแปง หมู่ 5 โป่งขวาก แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:44:49 PM
118 นายบุญตาน แก้วศีรี หมู่ 6 ส้มป่อย แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:45:58 PM
119 นายปรีชา กันทาหล้า หมู่ 9 หัวทุ่งพัฒนา แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:46:48 PM
120 นายสุพรรณ์ จันกันทะ หมู่ 1 ทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:48:51 PM
121 นายปฏิภาน สารฟู หมู่ 2 ทุ่งตุ่นแม่ติว วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:49:50 PM
122 นายสิงห์ชัย กันใจรส หมู่ 4 หล่ายทุ่ง วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:50:54 PM
123 นายศรีคำมงคล จานชา หมู่ 6 ทุ่งงิ้ว วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:52:28 PM
124 นางชื่นจิตต์ ปาระมี หมู่ 7 น้ำจำ วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:53:36 PM
125 นายมนัส วังขวา หมู่ 3 ใหม่แม่ปาง เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:54:54 PM
126 นายเจริญ เชียงเลย หมู่ 7 ห้วยเรียน เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:55:56 PM
127 นายสมพงษ์ หมั่นคิด หมู่ 8 แม่ตาลน้อย เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:56:49 PM
128 นายบุญช่วย อินตานวล หมู่ 11 ยางอ้อยใต้ เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:57:51 PM
129 นายบุญเชิด ตามูล หมู่ 3 หลิ่งก้าน หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:58:47 PM
130 นายประเดิม ฝั้นปันวงศ์ หมู่ 8 ง้าวพิชัย หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 3:59:47 PM
131 นายผัด สันวันดี หมู่ 9 ปางม่วง ห้างฉัตร ห้างฉัตร ลำปาง 12/20/2018 4:00:37 PM
132 นายนิรันดร์ ต๊ะวิชัย หมู่ 5 จู้ด ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:04:18 PM
133 นายจำลอง คำวรัตน์ หมู่ 6 ม้าเหนือ ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:05:03 PM
134 นายสมยศ ขนานใต้ หมู่ 7 ล้อมศรีป้อ ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:05:53 PM
135 นายจารึก จอมคีรี หมู่ 9 ม้าใต้ ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:06:53 PM
136 นายไอ้ โยสิทธิ์ หมู่ 10 จู้ดทุ่ง ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:07:56 PM
137 นายนิพนธ์ มะลิวัน หมู่ 13 ม้ากลาง ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:08:36 PM
138 นางอรุณี โดดเดี่ยว หมู่ 7 นากิ๋ม นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:09:42 PM
139 นายเอกลักษณ์ ปัดแก้ว หมู่ 3 สบต่ำ นาแก้ว เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:10:32 PM
140 นายประยุทธ วีฟอง หมู่ 3 สาด วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:11:17 PM
141 นายเดชฤทธิ์ ปันถี หมู่ 5 ผึ้งนาเกลือ วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:12:03 PM
142 นายแสวง สุภาจันทร์ หมู่ 6 สบจาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:12:49 PM
143 นายณัฐกร สุภากาวี หมู่ 7 วังพร้าวพัฒนา วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:13:40 PM
144 นายอนันต์ มาธุระ หมู่ 3 ดอนธรรม ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:14:22 PM
145 นายขจร ปวงคำลือ หมู่ 5 ต้นผึ้ง ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:15:14 PM
146 นายมนู จอมแปง หมู่ 7 นาโป่งหาญ ใหม่พัฒนา เกาะคา ลำปาง 12/20/2018 4:15:48 PM
147 นายสมพงษ์ วงค์เจริญ หมู่ 1 ปลัดปุ๊ก วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:53:50 AM
148 นายยุทธนา พะย๋า หมู่ 8 ป่าเหียง วังเหนือ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:54:43 AM
149 นางศุภนุช ชูแผ้ว หมู่ 1 แม่ม่า วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:55:36 AM
150 นายเตี่ยม หมั้นขัน หมู่ 4 แม่สุกใน วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:56:16 AM
151 นางกัญภร พรรณา หมู่ 5 ป่าแขม วังซ้าย วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:57:03 AM
152 นางสาววัชรินพร ขุนทอง หมู่ 1 กวาง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:58:30 AM
153 นางสาวภัทรวรรณ โนกูล หมู่ 3 ไผ่กลาง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 10:59:18 AM
154 นายปกป้อง งานดีธนทรัพย์ หมู่ 4 แม่โป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:00:11 AM
155 นายภาณุพงศ์ กาสัน หมู่ 5 แม่พริก วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:01:06 AM
156 นางเบญจมาศ หมื่นคำปา หมู่ 7 โปร่งเจริญ วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:02:59 AM
157 นายบุญมาก มุ่งตรง หมู่ 2 ห้วยก๊อด ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:05:05 AM
158 นายบุญเหลือ อ้วนล่ำ หมู่ 11 แสนตอ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:05:50 AM
159 นายสีทน ดีงาม หมู่ 13 ทุ่งตุ้น ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:06:43 AM
160 นางบัวลอย พรมสนธิ หมู่ 15 จำตอง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:11:54 AM
161 นายกันตพงษ์ วางฐาน หมู่ 17 วังนิมิตร ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:12:37 AM
162 นางกรวิการณ์ แแก้วก้อน หมู่ 1 ทุ่งปี้ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:13:30 AM
163 นายสมศักดิ์ วงค์สะทำ หมู่ 3 ผาดิน ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:14:24 AM
164 นางเพชรฎา วงศ์เมทา หมู่ 6 ผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:15:14 AM
165 นางรินดา คัมบาร่า หมู่ 7 ห้วยกันทา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:16:03 AM
166 นายชาติ ลอยพระดวง หมู่ 8 แม่เลียบ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:16:42 AM
167 นางสาวเยาวลักษณ์ อวดตัว หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:17:23 AM
168 นายอุดม ทูลเดช หมู่ 10 ป่าบง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:19:16 AM
169 นายเพ็ชร จินดาจักร์ หมู่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:20:08 AM
170 นายขวัญชัย เทิงตอง หมู่ 4 คำเจริญ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:21:53 AM
171 นายสุรพล อุบลศรี หมู่ 14 ห้วยน้ำ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:10:58 AM
172 นางมาลัย วงค์ลอดแก้ว หมู่ 12 บ้านทุ่งวังทอง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:20:56 AM
173 นายสุนทร กมลพบ หมู่ 5 วังดารา วังทอง วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:22:52 AM
174 นางสาวสุพะวรรณ์ วองดี หมู่ 7 คลองใหญ่ วังทอง วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:23:34 AM
175 นายวีรยุทธ นวลคำ หมู่ 7 วังพรม วังทอง วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:24:41 AM
176 นายไสน ใจคำ หมู่ 4 ต้นฮ่าง วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:27:04 AM
177 นายประจันต์ สมงอน หมู่ 5 ป่าฝาง วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:28:06 AM
178 นายพัฒนา จันหอม หมู่ 6 ก่อ วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:28:47 AM
179 นายอัศวิน อวดรวย หมู่ 7 ป่าสัก วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:29:30 AM
180 นายสิทธิภาพ สอาด หมู่ 8 ทุ่งห้า วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 12/21/2018 11:30:15 AM
181 นายสุเมธรัฐ สายปะละ หมู่ 3 ต๋อกาดหย่อม น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:36:59 AM
182 นายสุวรรณ จะวะนะ หมู่ 4 หนอง น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:37:41 AM
183 นายสุพรรณ ร้องวารี หมู่ 5 น้ำโจ้ทุ่ง น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:38:26 AM
184 นายอเนกคุณ สายศรีธิ หมู่ 9 หนอง น้ำโจ้ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:39:21 AM
185 นายศรีทัศนื เหมือนจันทร์ หมู่ 5 แพะใหม่ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:40:18 AM
186 นายพรนิมิตร พุทธิเมืองชื่น หมู่ 7 มาย วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:41:10 AM
187 นายบุญธรรม สุขพี้ หมู่ 8 ปางมะโอ วังเงิน แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:41:59 AM
188 นายสายันต์ บุญใจวงศ์ หมู่ 7 หนองถ้อย นาครัว แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:43:05 AM
189 นายบุญยัง วงศ์โท๊ะ หมู่ 3 สบเป๊าะ แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:44:06 AM
190 นายอุดอน เครือแปง หมู่ 3 ดอนมูล หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:44:58 AM
191 นายประยุทธ พิทยาเสนีย์ หมู่ 4 ห้วยมะเกลือ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:45:50 AM
192 นายบุญเรือน เฒ่าคำ หมู่ 6 สามขา หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:46:42 AM
193 นางจันทร์ฟอง วงศ์เปี้ย หมู่ 7 นายาบ หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:47:27 AM
194 นายสวน เปี้ยแปง หมู่ 4 นาบง ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:48:29 AM
195 นายถนอม เทพพะ หมู่ 6 เอียก ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:49:21 AM
196 นายสมาน วงศ์กาปิน หมู่ 7 ดอนไฟ ดอนไฟ แม่ทะ ลำปาง 12/21/2018 11:51:41 AM
197 สารภี พิมพ์พันวงศ์ หมู่ 14 ห้วยน้ำ ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 12/22/2018 7:36:24 AM
198 นายกิติรัฐ กองนาค หมู่ 1 แหงเหนือ บ้านแหง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:27:41 PM
199 นางสาวศิริกุล คำมาตย์ หมู่ 4 ปอฮ้อ บ้านแหง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:30:13 PM
200 นางกัลยา เสียงใส หมู่ 5 แม่งอน บ้านแหง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:31:19 PM
201 นางพรพรรณ ติ๊บกุนะ หมู่ 6 ทุ่งโป่ง บ้านแหง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:32:29 PM
202 นางสาวมาริสา คำพันธ์ หมู่ 7 แหงเหนือ บ้านแหง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:33:59 PM
203 นายควร จิตต์ดวงวัน หมู่ 14 สันกำแพงใต้ เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 12/27/2018 12:05:03 PM
204 นายสมศักดิ์ แสงจันทร์ หมู่ 4 แม่ยิ่ง หนองหล่ม ห้างฉัตร ลำปาง 12/27/2018 12:07:44 PM
205 นายปรินทร์ธวัช คำผง หมู่ 3 สบป๋อน บ้านร้อง งาว ลำปาง 12/27/2018 2:48:53 PM
206 นางสายฝน เชียงทอง หมู่ 10 ร้องพัฒนา บ้านร้อง งาว ลำปาง 12/27/2018 2:49:53 PM
207 นายฐิติชัย พันธ์สุวรรณ หมู่ 12 ชนแดน บ้านร้อง งาว ลำปาง 12/27/2018 2:50:58 PM
208 นายสง่า กันไชยา หมู่ 2 ห้วยอูน ปงเตา งาว ลำปาง 12/27/2018 2:52:47 PM
209 นางอำไพ นาชัยภูมิ หมู่ 4 ปันเหนือ ปงเตา งาว ลำปาง 12/27/2018 2:54:06 PM
210 นายจักรพันธ์ คันธาโย หมู่ 8 หัวทุ่ง ปงเตา งาว ลำปาง 12/27/2018 2:55:06 PM
211 นางสาวกมลชนก อุตยานะ หมู่ 6 เหล่า บ้านโป่ง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:07:18 PM
212 นายสนอง สืบไว้ หมู่ 3 สบพลึง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 12/27/2018 3:08:08 PM
213 นายอดิศร ปันทะโย หมู่ 7 หาดเชี่ยว บ้านโป่ง ลำปาง 12/27/2018 3:09:29 PM
214 นายวินัย พรมแต่ง หมู่ 11 สันโค้งพัฒนา บ้านโป่ง งาว ลำปาง 12/28/2018 1:29:18 PM
215 นายสมบูรณ์ กันธาโย หมู่ 1 แม่กวัก บ้านอ้อน งาว ลำปาง 12/28/2018 2:06:14 PM
216 นายทักษิณ คิดตาโย หมู่ 2 อ้อนใต้ บ้านอ้อน งาว ลำปาง 12/28/2018 2:08:19 PM
217 นายปราชญา หล้าปาวงค์ หมู่ 3 อ้อนเหนือ บ้านอ้อน งาว ลำปาง 12/28/2018 2:11:26 PM
218 นายวีรพงศ์ กะฐิน หมู่ 4 ปงมะโอ บ้านอ้อน งาว ลำปาง 12/28/2018 2:12:26 PM
219 นายวัชระชัย โกเมศ หมู่ 8 ต้นมื่น บ้านโป่ง งาว ลำปาง 12/28/2018 2:41:17 PM
220 ธนพล ยศแก่น หมู่ 5 สาแล ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 9:41:33 AM
221 ชนะชัย บัวชุม หมู่ 9 ห้วยส้ม ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 9:42:41 AM
222 สมชาติ วงค์มา หมู่ 3 สันโป่งใหม่ เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 9:46:49 AM
223 ผล พรมมาลา หมู่ 4 เหล่ายาว เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 9:50:20 AM
224 พิบุญ อุดทาคำ หมู่ 8 ทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 9:55:22 AM
225 วรวุฒิ ถาน้อย หมู่ 1 ปงหลวง เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 9:59:36 AM
226 มนัส ศรีภิรมย์ หมู่ 9 ปงแล้ง เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 10:01:37 AM
227 สุชาติ เทพทอง หมู่ 3 นาจะลา เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 10:05:41 AM
228 โชคชัย ไชยเมืองชื่น หมู่ 4 นาไผ่ เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 10:07:23 AM
229 ทนุธรรม ใหม่กันทะ หมู่ 5 ท่าโป่ง เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 10:09:23 AM
230 สมเดช ยอดปนันท์ หมู่ 10 นางอย เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 10:11:09 AM
231 นางธัญญารัตน์ เรือนนาค หมู่ 5 แม่แป้น นาแก งาว ลำปาง 12/28/2018 10:31:25 AM
232 นางจิราวรรณ สุตาโย หมู่ 6 อ้อนหัวทุ่ง บ้านอ้อน งาว ลำปาง 12/28/2018 2:21:13 PM
233 เฉลิมพล อุดทาคำ หมู่ 7 นาเอี้ยง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 3:46:47 PM
234 สอาด แก้วลังกา หมู่ 2 สบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 12/28/2018 3:49:54 PM
235 นายประพันธ์ แสนคำวงศ์ หมู่ 11 ใหม่สามัคคี เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 8:44:35 AM
236 วุฒิพงษ์ หมู่แม่ริม หมู่ 2 ดง วังทรายคำ วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 8:49:00 AM
237 นายสมพงษ์ อวดลาภ หมู่ 7 โปร่งเจริญ วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 8:52:38 AM
238 อังคณา วางฐาน หมู่ 4 แม่โป่ง วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 8:54:13 AM
239 นายสุชาติ ตั้งสกุลเสริมสุข หมู่ 12 ชนแดน บ้านร้อง งาว ลำปาง 1/4/2019 8:54:55 AM
240 นายบุญฤทธิ์ วังใจ หมู่ 6 หมุ้น วังใต้ วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 8:55:00 AM
241 นิคม ตันปิง หมู่ 6 ม้าเหนือ ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 1/4/2019 8:55:44 AM
242 นางสาวจารุวรรณ เขื่อนเพ็ชร หมู่ 1 ขุนด่าน บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 1/4/2019 8:57:57 AM
243 สุเนียร จอมใจ หมู่ 2 สบแม่ทำ เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 8:58:26 AM
244 นางสมศรี แลสันกลาง หมู่ 11 ยางอ้อยใต้ เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:01:21 AM
245 อำนาจ สุขะ หมู่ 3 ใหม่แม่ปาง เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:02:48 AM
246 นายอินทอน วงค์ปัญญา หมู่ 2 ลุ่มกลาง แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:03:00 AM
247 นายพันลภ อุทธิยะ หมู่ 6 สามขา หัวเสือ แม่ทะ ลำปาง 1/4/2019 9:04:17 AM
248 สร้อยทอง แก้วสาร หมู่ 10 ทุ่งปงเรียน บ้านเอื้อม เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 9:04:40 AM
249 นายบันดาล ติดตั้ง หมู่ 6 ส้มป่อย แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:04:55 AM
250 นายสุริยา เมืองมาหล้า หมู่ 4 นาน้ำมัน เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:08:00 AM
251 อำนวย เมืองมาหล้า หมู่ 9 หัวทุ่งพัฒนา แม่สัน ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:09:27 AM
252 นางทองอ่อน ตามัน หมู่ 12 ศรีไตรภูมิ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 9:12:37 AM
253 นายประดิษฐ์ ต๊ะมา หมู่ 3 นิคมเขต3 นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 9:13:26 AM
254 กฤษฎา อยู่อินทร์พรหม หมู่ 2 ดง บ้านดง แม่เมาะ ลำปาง 1/4/2019 9:16:42 AM
255 วีภพ จินา หมู่ 1 หัวทุ่ง บ้านแลง เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 9:18:19 AM
256 นางนภัสวรรณ วงศ์ชารี หมู่ 1 แคร่ บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 9:18:28 AM
257 พรพรรณ ติ๊บกุนะ หมู่ 6 ทุ่งโป่ง บ้านแหง งาว ลำปาง 1/4/2019 9:18:46 AM
258 จอน มุ่งมา หมู่ 10 ป่าบง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 9:21:44 AM
259 นายชนะพล ชุ่มธิ หมู่ 7 นาเอี้ยง เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 9:21:49 AM
260 อำไพ ใจศรีแก้ว หมู่ 9 บ้านพรสวรรค์ นิคมพัฒนา เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 9:24:09 AM
261 นพดล ยอดใจ หมู่ 2 ห้วยอูน ปงเตา งาว ลำปาง 1/4/2019 9:24:16 AM
262 นายเกษมชาติ ดีชื่น หมู่ 17 วังนิมิตร ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 9:24:47 AM
263 นายจักริน จินดาจักร์ หมู่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 9:27:10 AM
264 นายสุคนธ์ ไทยใหม่ หมู่ 8 แม่เลียบ ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 9:28:21 AM
265 แสงวัน โชครวย หมู่ 11 ทุ่งบอม บ้านขอ เมืองปาน ลำปาง 1/4/2019 9:28:29 AM
266 แหลมทอง ทาเหลี่ยม หมู่ 3 สบเป๊าะ แม่ทะ แม่ทะ ลำปาง 1/4/2019 9:30:54 AM
267 นายรุ่งโรจน์ น่ารัก หมู่ 5 สาแล ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 9:31:34 AM
268 นางจิดาภา เทพวงค์ หมู่ 9 ห้วยส้ม ทุ่งงาม เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 9:32:20 AM
269 สุขมาศ ศรีธิเลิศ หมู่ 5 จู้ด ลำปางหลวง เกาะคา ลำปาง 1/4/2019 9:33:30 AM
270 นายประเสริฐ ทยาวิวัฒน์ หมู่ 4 เมาะสถานี แม่เมาะ แม่เมาะ ลำปาง 1/4/2019 9:35:23 AM
271 นายธีระวัฒน์ จันกันทะ หมู่ 1 ทุ่งผา วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:36:57 AM
272 ตุลยากร บัวบาล หมู่ 6 ทุ่งงิ้ว วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:37:48 AM
273 นายวิเชียร ตาเมืองมูล หมู่ 2 ทุ่งตุ่นแม่ติว วอแก้ว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 9:38:34 AM
274 นางแน่งน้อย จันทวัง หมู่ 1 ปงหลวง เสริมขวา เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 9:55:17 AM
275 เพชร ชุ่มธิ หมู่ 8 ทุ่งต๋ำ เสริมกลาง เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 9:56:22 AM
276 ประเสริฐ บุญมี หมู่ 8 ใหม่เตาปูน นาแส่ง เกาะคา ลำปาง 1/4/2019 9:59:07 AM
277 สร้อยเพชร หอมแก่นจันทร์ หมู่ 4 สวนดอกคำ วิเชตนคร แจ้ห่ม ลำปาง 1/4/2019 10:11:21 AM
278 แสงเทียน จิตใหญ่ หมู่ 6 แป้นใต้ บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 1/4/2019 10:14:16 AM
279 สุรเชษฐ บุญทา หมู่ 1 ทรายมูล บ้านเสด็จ เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 10:18:14 AM
280 นายอำนาจ ถาปาวงศ์ หมู่ 13 แท่นดอกไม้ เถินบุรี เถิน ลำปาง 1/4/2019 10:18:17 AM
281 สวัสดี์ สิทธินวล หมู่ 3 น้ำดิบ แม่วะ เถิน ลำปาง 1/4/2019 10:21:52 AM
282 ธราพงษ์ ไพเรืองโสม หมู่ 6 ทุ่งฝาง บ้านค่า เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 10:24:44 AM
283 ธรีพันธ์ ปัญญาคำสุข หมู่ 12 ใหม่สันป่าตึง เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 10:24:44 AM
284 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:06 AM
285 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:10 AM
286 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:15 AM
287 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:16 AM
288 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:17 AM
289 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:20 AM
290 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:22 AM
291 กัญญาพัชร ศรีขัติ หมู่ 9 บนทุ่ง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 1/4/2019 10:19:24 AM
292 ทิพวรรณ ปานสุข หมู่ 1 โป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 1/4/2019 10:20:06 AM
293 นายจรัล เหลือบจำเริญ หมู่ 2 สบเติ๋น สบป้าด แม่เมาะ ลำปาง 1/4/2019 10:26:04 AM
294 วรรณพร ใจจูน หมู่ 3 นาบัว เมืองยาว ห้างฉัตร ลำปาง 1/4/2019 10:27:56 AM
295 ชอญ ยิ้มพิมพ์ใจ หมู่ 2 ใหม่นาแซ่ บ้านโป่ง งาว ลำปาง 1/4/2019 10:28:11 AM
296 พิชัย ยอดพิบุตร หมู่ 12 สบก๋ง-หางทุ่ง บ้านเป้า เมืองลำปาง ลำปาง 1/4/2019 10:29:53 AM
297 สุดสดี ดวงสุภา หมู่ 4 นาไผ่ เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 10:34:33 AM
298 ปฐมพงษ์ ทาอาสา หมู่ 10 นางอย เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 10:34:43 AM
299 นายทนุธรรม ใหม่กันทะ หมู่ 5 ท่าโป่ง เสริมซ้าย เสริมงาม ลำปาง 1/4/2019 10:37:36 AM
300 ทวี ซื่อตรง หมู่ 10 สามัคคีเหนือ บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 1/4/2019 11:08:45 AM
301 นาย เจริญ ผุดผ่อง หมู่ 13 แท่นดอกไม้ เถินบุรี เถิน ลำปาง 2/15/2019 6:42:07 AM
302 นาย เจริญ ผุดผ่อง หมู่ 13 แท่นดอกไม้ เถินบุรี เถิน ลำปาง 2/15/2019 6:42:15 AM
303 นาย เจริญ ผุดผ่อง หมู่ 13 แท่นดอกไม้ เถินบุรี เถิน ลำปาง 2/15/2019 6:42:29 AM
304 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:09:11 AM
305 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:09:17 AM
306 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:09:20 AM
307 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:09:27 AM
308 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:09:33 AM
309 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:09:58 AM
310 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:21 AM
311 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:25 AM
312 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:28 AM
313 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:33 AM
314 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:35 AM
315 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:41 AM
316 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:15:46 AM
317 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:01 AM
318 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:03 AM
319 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:08 AM
320 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:13 AM
321 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:16 AM
322 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:20 AM
323 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:29 AM
324 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:35 AM
325 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:37 AM
326 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:40 AM
327 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:16:52 AM
328 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:17:01 AM
329 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:17:16 AM
330 นงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:17:25 AM
331 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:17:39 AM
332 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:17:55 AM
333 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:46:48 PM
334 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:46:58 PM
335 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:47:05 PM
336 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:47:32 PM
337 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:47:34 PM
338 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:47:39 PM
339 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:47:46 PM
340 นางนงคาร อานุ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 12:47:55 PM
341 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:45:50 AM
342 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:45:54 AM
343 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:46:20 AM
344 ประนอม กาวินันท์ หมู่ 3 ดินดำ แจ้ซ้อน เมืองปาน ลำปาง 2/21/2019 10:46:33 AM
345 บุญก้ำ ฐิติบรรจง หมู่ 1 แป้น บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 3/5/2019 1:38:18 AM
346 บุญก้ำ ฐิติบรรจง หมู่ 1 แป้น บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 3/5/2019 1:38:29 AM
347 บุญก้ำ ฐิติบรรจง หมู่ 1 แป้น บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 3/5/2019 1:39:11 AM
348 บุญก้ำ ฐิติบรรจง หมู่ 1 แป้น บ้านสา แจ้ห่ม ลำปาง 3/5/2019 1:39:29 AM
349 วิทยา อินญาวิเลิศ หมู่ 6 ผาแดง ทุ่งฮั้ว วังเหนือ ลำปาง 3/24/2019 7:57:06 AM