รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จ.เชียงราย
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายสิทธิสักดิ์ จันต๊ะคาด หมู่ 6 ห้วยเม็ง เวียง เชียงของ เชียงราย 11/21/2018 10:51:27 AM
2 นายปฐมพงศ์ อินใจ หมู่ 7 ม่วงชุม ครึ่ง เชียงของ เชียงราย 11/21/2018 11:11:03 AM
3 นายพิษณุ ไวยบุรี หมู่ 8 เนินสมบูรณ์ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 11/21/2018 11:13:25 AM
4 นายวุฒิชัย วิริยะพัฒนศิริ หมู่ 11 ทุ่งนาน้อย เวียง เชียงของ เชียงราย 11/21/2018 11:39:58 AM
5 นายวรวิทย์ รอบปกป้องแดน หมู่ 10 เวียงหมอก ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย 11/21/2018 11:42:12 AM
6 นายสมเพชร หมั่นเยือน หมู่ 7 ห้วยเย็น ริมโขง เชียงของ เชียงราย 11/21/2018 11:43:22 AM
7 สีมา เตจ๊ะ หมู่ 10 สันขี้เบ้า ม่วงคำ พาน เชียงราย 11/21/2018 2:51:54 PM
8 วีรชาติ เตจ๊ะน้อย หมู่ 14 สันผักแคใหม่ ม่วงคำ พาน เชียงราย 11/21/2018 2:52:50 PM
9 จักริน ทองจินดา หมู่ 5 สันผักแค ม่วงคำ พาน เชียงราย 11/21/2018 2:53:33 PM
10 ยุทธนา ตาเมืองมูล หมู่ 15 ใหม่เจริญมิตร เจริญเมือง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:40:49 PM
11 สมบูรณ์ ก๋าคำ หมู่ 16 ห้วยแสนสุข เจริญเมือง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:41:47 PM
12 สุชาติ ใจชื่อ หมู่ 18 ท่าดีหมี เมืองพาน พาน เชียงราย 11/21/2018 3:05:27 PM
13 สุพล มณีวรรณ์ หมู่ 6 ใหม่ขัวแตะ เมืองพาน พาน เชียงราย 11/21/2018 3:06:45 PM
14 ถนอม ศรีวรรณ์ หมู่ 13 ดอยเจริญ เจริญเมือง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:39:39 PM
15 ขันแก้ว จุมปา หมู่ 18 ใหม่เจริญ เจริญเมือง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:42:51 PM
16 ดนัย คำมูลชัย หมู่ 13 รวมไทย ทรายขาว พาน เชียงราย 11/21/2018 2:45:36 PM
17 สมาน นนท์ก่ำ หมู่ 2 แม่คาววัง ทรายขาว พาน เชียงราย 11/21/2018 2:46:40 PM
18 เชิด ไชยวัน หมู่ 4 หนองผักจิก ทรายขาว พาน เชียงราย 11/21/2018 2:47:45 PM
19 อัครพงค์ ใจหล้า หมู่ 8 ดงเวียง ทานตะวัน พาน เชียงราย 11/21/2018 2:48:39 PM
20 บุญส่ง ปินคำ หมู่ 10 ดงนคร ธารทอง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:49:31 PM
21 จำลอง เชียงนา หมู่ 12 ห้วยประสิทธิ์ ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:50:16 PM
22 พิชิต เรืองเป็ง หมู่ 13 ทุ่งผักกูด ป่าหุ่ง พาน เชียงราย 11/21/2018 2:51:05 PM
23 ไพรัช ปกจะนะ หมู่ 6 สันน้ำบ่อ ม่วงคำ พาน เชียงราย 11/21/2018 2:54:18 PM
24 สวัสดิ์ ใจหล้า หมู่ 10 อิงดอย แม่เย็น พาน เชียงราย 11/21/2018 3:07:30 PM
25 บำเพ็ญ มะหิธิ หมู่ 5 ห้วยสัก เวียงห้าว พาน เชียงราย 11/21/2018 3:08:27 PM
26 สุรพันธ์ ดีนิล หมู่ 6 ดงมีชัย เวียงห้าว พาน เชียงราย 11/21/2018 3:09:26 PM
27 วิทยา ธนโชติชัชวาลย์ หมู่ 8 ทุ่งพัฒนา เวียงห้าว พาน เชียงราย 11/21/2018 3:10:22 PM
28 โสภา ปิงจันทร์ หมู่ 10 ผาจ้อ สันกลาง พาน เชียงราย 11/21/2018 3:11:17 PM
29 ณรงค์ อุอิน หมู่ 18 เวียงสา สันกลาง พาน เชียงราย 11/21/2018 3:12:19 PM
30 ชลิต ไชยมูล หมู่ 3 ถ้ำ สันกลาง พาน เชียงราย 11/21/2018 3:12:57 PM
31 สมสิทธิ์ มโนเกตุ หมู่ 11 ผาลาด สันมะเค็ด พาน เชียงราย 11/21/2018 3:13:54 PM
32 ธาดาพงค์ ยอดวงค์ หมู่ 6 ห้วยเครือบ้า สันมะเค็ด พาน เชียงราย 11/21/2018 3:14:54 PM
33 สมบูรณ์ ยอดวงศ์ หมู่ 7 ใหม่ท่าเรือ สันมะเค็ด พาน เชียงราย 11/21/2018 3:17:41 PM
34 มานพ ทองจำรัส หมู่ 8 บวกขอน หัวง้ม พาน เชียงราย 11/21/2018 3:18:22 PM
35 จันทร์คำ ตองติ๊บแดง หมู่ 1 ห้วยสัก หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:32:33 PM
36 สรรติ จันทะนี หมู่ 4 หนองกล้วย หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:34:11 PM
37 พิมพา กันจีนะ หมู่ 8 วังเขี้ยว หนองป่าก่อ ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:36:04 PM
38 ทรงกลด หอมโสภา หมู่ 2 แม่เลียบ โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:38:05 PM
39 สิรธีร์ สุภาวรรณ หมู่ 4 ดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:40:04 PM
40 กันตพงศ์ วันตุ้ย หมู่ 7 แม่บง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:41:12 PM
41 ศุภมาส แซ่จ๋าว หมู่ 10 สันต้นม่วง โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:42:16 PM
42 สกล กันจินะ หมู่ 11 ใหม่ดอนงาม โชคชัย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:43:06 PM
43 อินสอน ธิโลก หมู่ 3 ป่าแดง-ผ่านศึก ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:46:58 PM
44 วิรันตรี ใจตื่น หมู่ 4 ห้วยป่าเฮี้ย ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:47:55 PM
45 ปรารถนา ดีรักษา หมู่ 6 ไทรทอง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:48:50 PM
46 ธนโชติ ชายศักดิ์ หมู่ 7 ท่ากอบง ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:51:56 PM
47 อรัญญา ปติทานโต หมู่ 9 ร่มแก้ว ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:52:54 PM
48 นิเวศน์ หม่องริมคง หมู่ 11 ผ่านศึก ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:54:15 PM
49 อานนท์ สืบพลาย หมู่ 5 ป่าลัน ปงน้อย ดอยหลวง เชียงราย 11/16/2018 5:55:21 PM
50 นายรุ่งเรือง พลเดชอุดมคุณ หมู่ 13 ห้วยโป่งผาลาด แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 11/21/2018 10:01:42 AM
51 นายสรพงศ์ แซ่เล่า หมู่ 7 กระแล แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 11/21/2018 9:53:58 AM
52 สุปราณี แสงศรี หมู่ 9 ฮ่องแฮ่ใหม่ ห้วยไคร้ แม่สาย เชียงราย 11/21/2018 9:48:15 AM
53 นายอนันต์ มีกลิ่น หมู่ 8 เวียงหวาย เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 11/21/2018 9:49:41 AM
54 นางชลลัดดา ทิพยวะลี หมู่ 12 เวียงสัก เม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย 11/21/2018 9:51:01 AM
55 นิภาพร จันทร์เพ็ง หมู่ 6 ทุ่งเกลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 11/21/2018 9:52:01 AM
56 นายสุวรรณ โช่งชีวพันธ์ หมู่ 5 ขุนห้วยแม่เปา แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 11/21/2018 9:53:12 AM
57 นายนภดล แสนยากุล หมู่ 6 โป่งนก สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 11/21/2018 9:55:01 AM
58 นายกัมปนาท แซ่โซ้ง หมู่ 17 ขุนห้วยแม่เปาใต้ แม่เปา พญาเม็งราย เชียงราย 11/21/2018 9:55:21 AM
59 ว่าที่ร้อยตรีวิสุทธิ์ ลีลาธรรมสัจจะ หมู่ 13 โป่งนกเหนือ สันสลี เวียงป่าเป้า เชียงราย 11/21/2018 9:57:12 AM
60 นายอภิรุณ คำปันคำ หมู่ 7 ขุนลาว แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 11/21/2018 9:58:47 AM
61 นายจะทอ จะบู่ หมู่ 10 ห้วยม่วง แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า เชียงราย 11/21/2018 10:00:02 AM
62 ดวงจันทร์ ชุ่มวรรณ หมู่ 6 งิ้วเฒ่า ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 11/22/2018 3:31:11 PM
63 ลาวัลย์ กันทะดง หมู่ 5 เวียงแก้ว ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 11/22/2018 3:35:14 PM
64 ศรัณย์พร แซ่หอ หมู่ 12 ห้วยข่อยหล่อย บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย 11/22/2018 3:40:48 PM
65 แสงจันทร์ เรือนปิน หมู่ 4 โป่งนาคำ ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 2:49:49 PM
66 นายชัยพร พรไพรสนต์ หมู่ 5 ยางคำนุ ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:10:37 PM
67 ธัญญรัตน์ ใจกว้าง หมู่ 6 ผาเสริฐพัฒนา ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:13:28 PM
68 ภัทราพร ภูชุม หมู่ 9 เขื่อนแก้ว ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:15:28 PM
69 ธวัธชัย แซ่ย่าง หมู่ 14 ปุยคำ ป่าอ้อดอนชัย เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:17:07 PM
70 ฤทัยกาลณ์ เจ่ตอง หมู่ 11 เวียงกลาง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:19:55 PM
71 ธวัชชัย แจ้วิสอน หมู่ 1 แม่มะ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 11/23/2018 3:21:29 PM
72 ปิยฉัตร เมียหวูฉิง หมู่ 21 เวียงกลาง แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:23:00 PM
73 เสน่ห์ วาลา หมู่ 2 รวมมิตร แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:25:08 PM
74 อำนวย ปินตา หมู่ 18 โป่งผำพัฒนา แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:26:32 PM
75 บุญมาก ใจเรือนสูง หมู่ 7 ใหม่กือนา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 11/23/2018 3:30:22 PM
76 สิรวิชญ์ ยิ่งยวง หมู่ 8 หนองปลาสะเด็ด ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 11/26/2018 8:21:26 AM
77 พนมไพร สะโง้ หมู่ 7 ดอยสะโง้ ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย 11/26/2018 8:43:56 AM
78 บุญเรือง แก้วดอนดู่ หมู่ 4 สันธาตุ โยนก เชียงแสน เชียงราย 11/26/2018 10:12:49 AM
79 ภารดี อิกำเนิด หมู่ 8 ดอยงาม โยนก เชียงแสน เชียงราย 11/26/2018 1:38:57 PM
80 สรวิชญ์ สว่างธนานันต์ หมู่ 11 ธารทอง แม่เงิน เชียงแสน เชียงราย 11/27/2018 10:24:00 AM
81 อนันต์ ภูมิพันธ์ หมู่ 5 ทุ่งฟ้าฮ่าม โยนก เชียงแสน เชียงราย 11/28/2018 12:36:49 PM
82 นายนคร สารจันทร์ หมู่ 5 หนองบัว สันทรายงาม เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:00:29 PM
83 นางสาวฐินิชฌา เกษรจำปา หมู่ 15 ม่วง หงาว เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:11:37 PM
84 นายประสิทธิ์ สายจันทร์ หมู่ 9 ทุ่งสง่า ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:16:20 PM
85 นายณัฐพงษ์ ใจยศ หมู่ 6 ดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:12:51 PM
86 นายทองสา เทพารักษ์ หมู่ 6 ป่าตึงงาม ศรีดอนไชย เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:14:00 PM
87 นายอินทร์ทอง ใจคนึง หมู่ 13 รักถิ่นไทย ตับเต่า เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:17:48 PM
88 นายอภิชัย วงศ์นภาไพศาล หมู่ 15 รักแผ่นดิน ตับเต่า เทิง เชียงราย 12/3/2018 3:19:06 PM
89 สมนึก ท่าดีสม หมู่ 7 โค้งงาม โยนก เชียงแสน เชียงราย 12/6/2018 8:53:02 AM
90 สนธยา สืบสกุลคริสต์ หมู่ 2 แสนเมืองโก-ปางหนุน เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:13:08 PM
91 ประเสริฐ แซ่ฮ่อ หมู่ 7 แม่หม้อ เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:15:02 PM
92 สมชาย แชหมื่อ หมู่ 15 ผาจี เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:16:13 PM
93 อาหื่อ มาเยอะ หมู่ 17 ทูหมออาเน เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:17:26 PM
94 ฉัตรชัย วิมลกิตติชัย หมู่ 4 อีก้อสีหลัง แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:19:34 PM
95 เจริญ คำก้อน หมู่ 15 ปางพระราชทาน แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:21:43 PM
96 สมพงษ์ ชำนิกันทร หมู่ 8 ห้วยส้าน แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:23:12 PM
97 ณัฐพล วัฒนาชัยมงคล หมู่ 9 ห้วยหยวกป่าโซ แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:24:32 PM
98 จึ่งภาย แซ่ลี้ หมู่ 14 เลาลิ่ว แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:25:50 PM
99 สุรศักดิ์ เลเชกุ หมู่ 18 ห้วยหมาก แม่สลองใน แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/7/2018 2:26:58 PM
100 ดี แสงสว่าง หมู่ 15 ปางพระราชทาน แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง เชียงราย 12/12/2018 10:01:51 AM
101 ณัฐกร นันต๊ะรัตน์ หมู่ 13 ห้วยส้านยาว ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 12/25/2018 11:44:10 AM
102 พิรุณ ประเสริฐกูลวงศ์ หมู่ 18 ใหม่จัดสรร ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 12/29/2018 9:08:22 AM
103 คมไผ่ พิบูล หมู่ 17 ปงกลาง ดงมะดะ แม่ลาว เชียงราย 12/29/2018 9:09:24 AM
104 สงคราม ศรีเสาวลักษณ์ หมู่ 1 แม่มอญ บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 1/2/2019 11:01:08 AM
105 ประดิษฐ์ นวลสุข หมู่ 2 ต้นง้าว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 1/2/2019 11:04:36 AM
106 เกศรา ยาวิราช หมู่ 7 ศรีวังมูล บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 1/2/2019 11:07:21 AM
107 สุธน ลินคำ หมู่ 10 ป่าบง บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 1/2/2019 11:09:48 AM
108 เทพ เจริญศิริ หมู่ 18 ใหม่เจริญ เจริญเมือง พาน เชียงราย 1/7/2019 9:19:34 AM
109 ชาญณรงค์ ตาจุ่ม หมู่ 5 สันผักแค ม่วงคำ พาน เชียงราย 1/7/2019 9:20:38 AM
110 จิณณวัตร นรรัตน์ หมู่ 10 อิงดอย แม่เย็น พาน เชียงราย 1/7/2019 9:24:50 AM
111 สกล มานะพูลทรัพย์ หมู่ 18 โป่งผำพัฒนา แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 1/24/2019 11:42:09 AM
112 คมสัน คุณทน หมู่ 16 โป่งป่าแขม แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2/1/2019 2:51:21 PM
113 ธนากร ชะดาวุฒิ หมู่ 7 ใหม่กือนา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 2/2/2019 6:17:35 PM
114 ธนากร ชะดาวุฒิ หมู่ 7 ใหม่กือนา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย 2/2/2019 6:17:44 PM
115 อนันต์ชัย มนตรีนำชัย หมู่ 4 โป่งนาคำ ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย 2/9/2019 11:25:46 PM
116 ปุญญิสา สุวรรณทา หมู่ 16 ปากอิงใต้ ศรีดอนชัย เชียงของ เชียงราย 3/7/2019 2:57:57 AM
117 ชยุต อาซอ หมู่ 6 ห้วยส้าน แม่สรวย เชียงราย 3/10/2019 9:41:48 AM
118 รุ้งนภา สมณะ หมู่ 5 ห้วยเฮี้ย ศรีถ้อย แม่สรวย เชียงราย 3/11/2019 12:42:10 PM
119 ณัฐวุฒิ ตาปัน หมู่ 9 เขื่อนแก้ว ท่าสาย เมืองเชียงราย เชียงราย 3/14/2019 11:35:58 AM
120 รุ่งนภา เชื้อเมืองพาน หมู่ 6 ทุ่งเกลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 3/25/2019 11:55:08 AM
121 รุ่งนภา เชื้อเมืองพาน หมู่ 6 ทุ่งเกลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย 3/25/2019 11:55:11 AM
122 อมรเทพ ซาวคำเขต หมู่ 6 สันนายาว ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 3/25/2019 12:18:39 PM