รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 บาส บาส หมู่ 5 นาอ่าง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/13/2019 6:27:27 PM
2 มายาวี ขันโท หมู่ 3 บ้านวังลึก หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1/20/2019 7:42:21 PM
3 มายาวี ขันโท หมู่ 3 บ้านวังลึก หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1/20/2019 7:42:26 PM
4 เชาวลิต กล่ำพากร หมู่ 5 ท่าข้าม บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/24/2019 2:25:08 AM
5 เชาวลิต กล่ำพากร หมู่ 5 ท่าข้าม บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/24/2019 2:25:14 AM
6 นายสมเกียรติ กิจสมุทร์ หมู่ 6 โรงสูง เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา 1/30/2019 10:15:15 AM
7 นางสาวตุ๊กตา ประกิ่ง หมู่ 2 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 2/24/2019 9:55:20 AM
8 นางสาวตุ๊กตา ประกิ่ง หมู่ 2 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 2/24/2019 9:55:25 AM
9 นางสาวตุ๊กตา ประกิ่ง หมู่ 2 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 2/24/2019 9:55:45 AM
10 สวัสดิ์ เงินงาม หมู่ 5 คลอง 5 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 2/26/2019 8:11:30 PM
11 สวัสดิ์ เงินงาม หมู่ 5 คลอง 5 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 2/26/2019 8:11:42 PM
12 แสนสุข ธนะภาชน์ หมู่ 2 บ้านช่างเหล็ก ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 3/9/2019 8:51:49 PM
13 แสนสุข ธนะภาชน์ หมู่ 2 บ้านช่างเหล็ก ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 3/9/2019 8:51:56 PM
14 แสนสุข ธนะภาชน์ หมู่ 2 บ้านช่างเหล็ก ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 3/9/2019 8:52:07 PM
15 นายไวพจน์ ฉอ้อนโฉม หมู่ 1 บ้านหนองพังพวย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:17:44 AM
16 นายณรงค์ฤทธิ์ สายแสงพันธุ์ หมู่ 2 บ้านบึงกระสังข์ เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:21:48 AM
17 นางสาวดวงจันทร์ วงษ์ทองดี หมู่ 3 บ้านแผงลอย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:23:58 AM
18 นายมนัส คำคติ หมู่ 4 บ้านรางอ้ายทึม เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:26:34 AM
19 นางกนกวรรณ ละออง หมู่ 6 บ้านหนองคต เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:29:30 AM
20 นางสาวแพรวนภา ยิ่งนึก หมู่ 1 บ้านหมู่ลาว ปลายกลัด บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:31:16 AM
21 นายประเสริฐ บำรุงผล หมู่ 7 บ้านโคกห้วย เทพมงคล บางซ้าย พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 9:58:46 AM
22 นายสุกิจ กิจนาวี หมู่ 8 บ้านเก่า บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 1:15:58 PM
23 นางบังอร ชื่นอารมย์ หมู่ 1 บ้านรางหมาตาย ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 1:33:55 PM
24 นายปฐมพงษ์ พวงโภคา หมู่ 2 บ้านบางหมอ ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 1:35:31 PM
25 นายภิรมย์ สุขวิเสส หมู่ 3 บ้านหนองหญ้าคา ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 1:37:22 PM
26 นางใกล้รุ่ง กาญจนเจตนี หมู่ 4 บ้านจรเข้ไล่ ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 1:41:26 PM
27 นางสายหยุด ธะนะเลิศ หมู่ 5 บ้านไผ่ล้อม ดอนทอง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 1:44:14 PM
28 นางมณี พบบุบผา หมู่ 7 บ้านรางเสาธง ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:17:44 PM
29 นายสมพล ธรรมกันมา หมู่ 10 คลองเปรม เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:34:17 PM
30 นายปรีชา ไวยวิเชียร หมู่ 5 สามขา บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:36:37 PM
31 สุกัญญา แสงทอง หมู่ 3 บ้านแขก บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:38:59 PM
32 นางสาวสุดารัตน์ จันทร์วิบูล หมู่ 1 บ้านเจ้าแปด มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:53:59 PM
33 นางสาวสุดารัตน์ นิลประเสริฐ หมู่ 2 บ้านเจ้าแปด มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:57:06 PM
34 นายสายยัน สุภาเกตุ หมู่ 3 บ้านดอนลาน มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:58:20 PM
35 นางสาวภัทราภรณ์ ศุภเวที หมู่ 4 บ้านอู่ตะเภา มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 3:59:49 PM
36 เรืองเดช สกุลเรือง หมู่ 8 โรงอิฐ บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:00:48 PM
37 นายประเสริฐ ตรีสินธุ์ หมู่ 5 บ้านตลาดปิ่นแก้ว มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:00:55 PM
38 นางสาวสายสมร เยี่ยมญาติ หมู่ 10 บ้านลาดงา บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:02:34 PM
39 นางวิภา สามสี หมู่ 13 บ้านลาดงา หัวเวียง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:05:23 PM
40 ขวัญยืน ไวยโภคา หมู่ 9 หัวคลอง บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:06:56 PM
41 นายบุญเลิศ กิจโสภิ หมู่ 2 บ้านรางจรเข้ใต้ รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:08:10 PM
42 มณเฑียร แก้วละออ หมู่ 4 สามขา บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:08:54 PM
43 นายไพรัช ฉิมภู่ หมู่ 3 บ้านรางกระเดื่อง รางจรเข้ เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:09:44 PM
44 กัลยา ตั้งต้นสกุลดี หมู่ 6 พระอินราชา บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:11:01 PM
45 นายจตุรงค์ มงคลสังข์ หมู่ 2 บ้านย่านซื่อ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:12:07 PM
46 นางฐาณวรรณ แก่นเฟือง หมู่ 3 บ้านมาบศาลา ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:13:41 PM
47 นายณรงค์ สัมพันธมิตร หมู่ 4 บ้านหมู่ตาล ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:15:26 PM
48 นายธีรศักดิ์ มงคลนาม หมู่ 5 บ้านไผ่ขวาง ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:16:34 PM
49 นางสาวอำไพ ฤกษ์บุรี หมู่ 8 บ้านหมู่ใหญ่ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:19:29 PM
50 ภาณุพันธ์ มากมี หมู่ 4 คลองเปรม บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:19:30 PM
51 สมจินต์ ไกรทอง หมู่ 5 บึงบอน บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:20:39 PM
52 นายสมเกียรติ ทรงไตรย์ หมู่ 1 บ้านเจ้าแปด ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:21:52 PM
53 นางสุกัลยา อ้วนพลี หมู่ 3 บ้านปิ่นแก้ว ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:24:11 PM
54 นายสุรศักดิ์ พรรณทรัพย์ หมู่ 4 บ้านดอนโพธิ์ ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:25:52 PM
55 นายอารมย์ ทรัพย์ปราชญ์ หมู่ 5 บ้านวังตอง ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:27:55 PM
56 นายนะวาท ไกรพันธุ์ หมู่ 6 บ้านต้นคลอง ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:29:18 PM
57 นางบุญสม งามประดับ หมู่ 7 บ้านไชยภูมิพัฒนา ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:32:42 PM
58 นางมณี เกตุบท หมู่ 1 บ้านสาคลี สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:37:27 PM
59 นายสุรศักดิ์ หอมระรื่น หมู่ 2 บ้านสาคลีโคกจุฬา สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:39:55 PM
60 นายสมพงษ์ สุวรส หมู่ 5 บ้านท้ายวัด สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:42:52 PM
61 นายสุระพงษ์ วีระพงษ์ หมู่ 6 บ้านไทรน้อย สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:44:03 PM
62 นายประวิน เกษกาญจน์ หมู่ 4 บ้านหน้าวัด สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:41:11 PM
63 นายสราวุฒิ อินตรี หมู่ 7 บ้านไทรใหญ่ สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:45:18 PM
64 นายชูเกียรติ ชนะฤทธิ หมู่ 8 บ้านหลุมตารอดคู้สลอด สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:46:22 PM
65 นายบริบูรณ์ ธูปแก้ว หมู่ 9 บ้านห้วยรี สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:47:56 PM
66 นายสำเริง คำพราว หมู่ 10 บ้านห้วยรี สามตุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/26/2018 4:49:03 PM
67 นายชิรพล บุญเรือง หมู่ 1 สะตือเอน คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 10:16:39 AM
68 นายณัฐพัชร์ฺ ลือสาคร หมู่ 2 ห้วยชัน คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 10:18:33 AM
69 วสันต์ พุ่มมาลี หมู่ 5 ลาดระโหง วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:47:31 PM
70 จรรยา ทรัพย์ผล หมู่ 9 ทุ่งศรีโพธิ์ บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:32:56 PM
71 ศันสนีย์ รื่นจินดา หมู่ 4 บ้านแขก บางประแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:34:03 PM
72 วาสนา แสงสกล หมู่ 5 เสากระโดง ขนอนหลวง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:52:15 PM
73 สุดใจ ไกรศิลสม หมู่ 5 เทโพ สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:54:49 PM
74 ภาสวัฒน์ ภาคธรรม หมู่ 3 คุ้งลาน คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:56:13 PM
75 วิภาพร นุตราวงษ์ หมู่ 2 ทับแตง คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 1:57:43 PM
76 อเนก วิมลศิลป์ หมู่ 5 คุ้งลาน คุ้งลาน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 2:05:48 PM
77 นายไพสิฐ พลายแก้ว หมู่ 3 บ้านหน้าวัดมารวิชัย บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 3:07:47 PM
78 นางสาวมลฤดี พรหมรักษา หมู่ 4 บ้านสาคลี บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 3:09:33 PM
79 นางสาวเบญญาภา เพื่อมกระโถก หมู่ 5 บ้านสาคลี บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 3:13:17 PM
80 นายเทิดศักดิ์ กรุดเนียม หมู่ 6 บ้านโคกจุฬา บ้านหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/27/2018 3:14:25 PM
81 นายไพรัช คงสมบูรณ์ หมู่ 13 บ้านเป็ด ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 2:47:42 PM
82 นายเจริญ ดำริกิจเจริญ หมู่ 5 บ้านมะขามหย่อง บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 2:54:36 PM
83 นายวิชัย มหาชัย หมู่ 6 บ้านโรงหลวง บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 2:55:56 PM
84 นายสังคม แสนลับสินธุ์ หมู่ 7 บ้านโรงเจ้าคุณ บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 2:58:04 PM
85 นายวิรัตน์ คงคารักษ์ หมู่ 8 บ้านวังญวน บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:00:28 PM
86 นายนิรุจ คงสมใจ หมู่ 10 บ้านลำปลาซ่า บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:02:11 PM
87 นางเทวี ฤทธิญาณ หมู่ 11 บ้านคลองคต ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 2:42:40 PM
88 นายสุชิน ชลคีรี หมู่ 12 บ้านมาบพระจันทร์ ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 2:44:47 PM
89 นายอรุณ แก้วกัณหา หมู่ 12 บ้านไผ่สองกอ บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:04:19 PM
90 นางอัญชลี คงสุภาพ หมู่ 2 บ้านพรานนก โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:06:12 PM
91 นายละเอียด ปิ่นระฤก หมู่ 4 บ้านดอนโขมง โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:08:44 PM
92 นางสาวทองหล่อ อยู่สบาย หมู่ 6 บ้านใหญ่ โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:11:31 PM
93 นายยอด รื่นไวย์ หมู่ 7 บ้านหัวสะแก โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:13:05 PM
94 นางอุมา หลักแก้ว หมู่ 8 บ้านหลังถนน โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:14:14 PM
95 นายอำนวย บัวผัน หมู่ 5 บ้านปากร่อง สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:17:59 PM
96 นายชูชาติ มณีเทียร หมู่ 6 บ้านกุ่มแต้ สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:19:26 PM
97 นายทวิธ สุวรรณสิทธิ์ หมู่ 7 บ้านหนองกะพัง สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:22:31 PM
98 นายสมพิศ มงคลเกตุ หมู่ 8 บ้านเสาตะพาน สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:24:19 PM
99 นายภานรินทร์ บำรุงวงษ์ หมู่ 9 บ้านสนามเพ็ง สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:25:31 PM
100 นายสุทธินาท คงสมทอง หมู่ 10 บ้านดอนพุดซา สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:26:32 PM
101 นายสมหมาย โกมุทพันธ์ หมู่ 2 บ้านละมุใหม่ เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:28:31 PM
102 นางอุบล ตรีคุณา หมู่ 3 บ้านละมุเก่า เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:29:40 PM
103 นางสาวโกสุม คงสมโอษฐ หมู่ 4 บ้านข่อยโทน เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:30:38 PM
104 นางชูศรี ตรีนะภา หมู่ 5 บ้านกอนกระแส เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:32:09 PM
105 นายอ้อ หาวิธี หมู่ 6 บ้านแม่ลา เสนา อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:33:32 PM
106 นายณรงค์ เทียมธรรม หมู่ 1 บ้านคู้ผักตบ หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:34:44 PM
107 นายรังสรรค์ บุญธรรม หมู่ 3 บ้านวังลึก หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:35:38 PM
108 นางเพลิน กาญจนโพธิ์ หมู่ 4 บ้านขื่อทราย หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:36:35 PM
109 นางเฉลา จำแนกวุฒิ หมู่ 5 บ้านขนอน หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:37:43 PM
110 นางต้อย อินทร์อ่ำ หมู่ 6 บ้านขนอน หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:38:57 PM
111 นายโชคณรงค์ พานทองคำ หมู่ 1 บ้านต้นตาล หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:41:04 PM
112 นายประนอม สุพลา หมู่ 2 บ้านกุ้มแต้ หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:42:17 PM
113 นายภิรมย์ คงสมพืชน์ หมู่ 4 บ้านชายขุย หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:44:42 PM
114 นายเชิญ เเสนศักดา หมู่ 5 บ้านไผ่แหลม หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:46:29 PM
115 นายสันติ จิตวิโส หมู่ 6 บ้านไผ่แหลม หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:48:29 PM
116 นายไกรสุข คงรื่นเริง หมู่ 7 บ้านหนองไอ้ด่าง หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:49:51 PM
117 นายสุนทร คงสมฤทธิ์ หมู่ 8 บ้านหนองไม้ซุง หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 3:51:56 PM
118 นายวินัย พันธ์ชาตรี หมู่ 3 บ้านสนามทอง หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 4:38:20 PM
119 นางประภา รารามนัส หมู่ 5 บ้านลำแดง โพสาวหาญ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 4:40:51 PM
120 นายยงยุทธ สุขขีเวก หมู่ 14 บ้านหนองคัดเค้า ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 11/28/2018 4:43:47 PM
121 นายสมเกียรติ กิจสมุทร์ หมู่ 6 โรงสูง เจ้าเสด็จ เสนา พระนครศรีอยุธยา 11/29/2018 11:05:57 AM
122 ณิชากร ฝั่งศิลป์ หมู่ 4 บัวหวั่น หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/2/2018 7:24:19 AM
123 กาญจณ์ติพงศ์ ทูคำมี หมู่ 5 คลองญี่ปุ่นเหนือ หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/3/2018 12:28:35 PM
124 นายมนตรี ทองศรี หมู่ 1 โรง ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:08:26 PM
125 นางสาวสุนันทา มีบุญ หมู่ 1 ป่า บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 4:22:33 PM
126 นายมนตรี บุญปกครอง หมู่ 4 ดง บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 4:24:29 PM
127 นางสาวปุ่น รัตพันธ์ หมู่ 2 ลำปู่เฒ่า ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 4:27:51 PM
128 นายบุญนำ หงษ์ทองคำ หมู่ 3 ทับน้ำ ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 4:29:52 PM
129 นางขันทอง ป้อมลอย หมู่ 5 ปลายน้ำ ทับน้ำ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 4:31:17 PM
130 นางสาวอโนชา ศรทอง หมู่ 1 พระงาม บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 2:53:55 PM
131 นายวัฒนา ตลับนาค หมู่ 2 เกาะเลิ่ง บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 2:59:22 PM
132 นายแทนไท จุฑาเกตุ หมู่ 3 เกาะเลิ่ง บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:06:31 PM
133 นายธีรวัตร ทองแผ่น หมู่ 2 ใหม่ ตาลเอน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:10:10 PM
134 นายประวิทย์ พัฒนะ หมู่ 1 คุ้งใหญ่ บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:21:55 PM
135 นายพงศ์พัทธ์ ครองหิรัญ หมู่ 3 โคกกระยอ บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:23:41 PM
136 นายอุทัย เปรมลาภ หมู่ 4 โคกกระมัง บ้านขล้อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:25:40 PM
137 นางวันทนา สุขมะโน หมู่ 2 หัวปลวก ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:35:50 PM
138 นางคำแปลง อรรถจิตต์ หมู่ 4 ลาว ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:39:33 PM
139 นางอารมณ์ ดนตรี หมู่ 3 เกาะเลิ่ง บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/6/2018 3:41:12 PM
140 นายอำนวย พงษ์พิพัฒน์ หมู่ 1 แมน พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:23:16 AM
141 นางประภาพันธ์ พัฒน์ธนฐิติกร หมู่ 10 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:32:34 AM
142 นายชุมพล พึ่งพร หมู่ 11 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:33:53 AM
143 นายประจักร์ วสุรัตต์ หมู่ 12 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:36:29 AM
144 นายวิชาญ ลายเขียน หมู่ 1 ดาวคะนอง โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:38:32 AM
145 นายสมาน เปลี่ยนนิยม หมู่ 4 วัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:40:08 AM
146 นางวรรณชลา ไวย์สุนีย์ หมู่ 5 วัดม่วง โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:41:33 AM
147 นางสาวสายทิพย์ สุวรรณะ หมู่ 6 หัวหาด โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:43:25 AM
148 นายวสันต์ แคล่วคล่อง หมู่ 8 สบสวรรค์ โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:45:09 AM
149 นางยุพาภรณ์ นาคสัมฤทธิ์ หมู่ 6 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:25:06 AM
150 นายภานุมาศ เนียมโภคะ หมู่ 7 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:26:59 AM
151 นายดำรงค์ นุสติ หมู่ 8 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:29:10 AM
152 นายณภัฏ เขื่อนทอง หมู่ 9 นนทรีย์ พุทเลา บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 12/7/2018 9:30:50 AM
153 นางสาวบูรณา จุ้ยสกุลทอง หมู่ 3 โพแตงใต้ โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:15:19 AM
154 นายสมชาย เสมอจิตร หมู่ 3 บ้านทางยาว บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:27:16 AM
155 นางทองอยู่ สุขสุศิลป์ หมู่ 4 บ้านทางยาว บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:28:12 AM
156 นายชาญ สุดใจ หมู่ 5 ปากชวาก บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:28:57 AM
157 นายระชานนท์ จันตะเคียน หมู่ 7 ปากแคว บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:30:54 AM
158 นายณัฐนันท์ ทรัพย์เสถียร หมู่ 8 บ้านคลองขุด บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:31:56 AM
159 นางสาวจันทรา ทรัพย์สัตย์ หมู่ 4 หน้าวัด บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:33:01 AM
160 นายสมยศ รามศักดิ์ หมู่ 5 หนองสรวง บางพลี บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:34:03 AM
161 นายไพรัช อุณหะ หมู่ 2 บ้านช่างเหล็ก ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:47:03 AM
162 นายบุญชอบ สุขสมแดน หมู่ 2 แคออก แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:48:40 AM
163 นางสาวพรทิพย์ บุตทะโชติ หมู่ 3 น้ำดำ แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:50:21 AM
164 นายศักดา ดีเหลือ หมู่ 4 สวนมะม่วง แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:51:36 AM
165 นายลำพึง สุขสมนาวุฒิ หมู่ 2 น้ำมนต์ แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:52:48 AM
166 นายสุชิน ยินดีจันทร์ หมู่ 1 บ้านข้างวัด บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:53:41 AM
167 นายประเสริฐ สุขแสงดาว หมู่ 2 เกาะกลาง บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:54:25 AM
168 นายจรัญ สุขสมกลิ่น หมู่ 3 เกาะหลวง บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:55:39 AM
169 นายสมยศ พานทอง หมู่ 4 บ้านหัวโคก บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:57:14 AM
170 นายสมจิตร สุขประเสริฐ หมู่ 5 บ้านหัวโคก บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 10:59:12 AM
171 นางสาวเบญจวรรณ ชาติไทย หมู่ 7 บ้านหนองบัว โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:00:12 AM
172 ณัชชา ศรีใส หมู่ 5 หนองจิก กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:00:14 AM
173 นางสุนิสา ไตรอุโภค หมู่ 3 บ้านกลึง ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:01:23 AM
174 นางสุราณี ติวิพันธ์ หมู่ 5 บ้านช้าง ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:02:07 AM
175 นายธนกฤต ไตรอุโภค หมู่ 7 บ่อขันหมาก ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:03:51 AM
176 นายเอกพจน์ เณรรักษา หมู่ 8 คู้สลอด ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:04:43 AM
177 นางสุมาลี จิตรัตน์ หมู่ 1 บ้านใน ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:05:30 AM
178 นางสุพรรณศร ตรีเจตน์ หมู่ 4 ขุนจ่า ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:06:26 AM
179 นางเตือนใจ เนื่องพลี หมู่ 8 บ้านชะวาดโคก ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:07:18 AM
180 นางบุญช่วย โอนอ่อน หมู่ 9 บ้านท่าเกวียน ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:09:09 AM
181 ชัยรัตน์ สุดสมัย หมู่ 5 คลองควาย เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:10:06 AM
182 นันทิดา กุษา หมู่ 3 กระซ่อง เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:11:35 AM
183 นายธนากร สุทธิธรรม หมู่ 11 คลองเก่า ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:12:07 AM
184 สมทรง จำเริญพร หมู่ 1 น้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:14:04 AM
185 บุญประกอบ แซ่ลิ้ม หมู่ 2 น้ำวน น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:15:12 AM
186 สมคิด ทองเกิด หมู่ 4 น้ำเต้า น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:18:22 AM
187 นางทองดี เนื่องสุวรรณมัย หมู่ 1 ขนมจีน ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:32:56 AM
188 นายณรงค์ ชมวงษ์ หมู่ 5 โรงเจ้า ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:33:52 AM
189 เฉลิม มหาวัตร หมู่ 3 แดง น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:16:40 AM
190 วีรศักดิ์ ลือนิคม หมู่ 6 ตรอกขวก พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:20:44 AM
191 สายัญ ทรัพย์ไพ หมู่ 3 วัดทอง พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:22:50 AM
192 นางสาวศรุตา ปุโลทกานนท์ หมู่ 12 คลองขุด ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:29:07 AM
193 นายชนะ ชัยประภา หมู่ 1 หนองสรวง กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:30:05 AM
194 รัตชนก บุญชู หมู่ 4 หนองจิก กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:30:56 AM
195 นางวันนา สุขจิตร หมู่ 3 กระแชงใต้ กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:31:05 AM
196 นายไพบูลย์ สุขสมพืช หมู่ 4 กระแชงเหนือ กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:32:06 AM
197 นางสาวศิริรัตน์ ทัดแก้ว หมู่ 1 หนองใหญ่ กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:35:08 AM
198 นายเดชา ทรัพย์เสถียร หมู่ 2 หนองกก กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:35:52 AM
199 นายสมปอง ทรัพย์โภค หมู่ 5 คางหมู กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:36:43 AM
200 นายเอนก พิภพ หมู่ 6 หนองสาหร่าย กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:37:47 AM
201 นายพลวัฒน์ มหาชื่นใจ หมู่ 3 สง่างาม กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:39:54 AM
202 นางนารี ภิภพ หมู่ 4 หนองสรวง กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:40:33 AM
203 นายชูเดช พึงประสงค์ หมู่ 9 สามแหวน บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:42:13 AM
204 นางวิไลวรรณ ทรัพย์บุญ หมู่ 5 สองตอน กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:43:02 AM
205 สมจิต คำเสม หมู่ 1 บางขายหมู พิตเพียน มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/11/2018 11:45:36 AM
206 พรชัย วงษ์ประเสริฐ หมู่ 3 กระซ่อง เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 12/12/2018 1:45:54 PM
207 นายวัฒนา เกตุบรรเทิง หมู่ 1 ช่างเหล็ก 1 ช่างเหล็ก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 11:48:48 AM
208 นางแอน สุขสมเชาว์ หมู่ 1 น้ำมนต์ 1 แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 11:49:55 AM
209 นางอารี สุขบุญเหลือ หมู่ 4 บ้านท่าควาย แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 11:50:38 AM
210 นายบำเพ็ญ กิจเดช หมู่ 5 ท่าควาย แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 11:51:26 AM
211 นางสาวศิริรัตน์ เชื้อสวัสดิ์ หมู่ 1 บ้านลาว ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:05:31 PM
212 นางสาวณัฐกุล หาญพรม หมู่ 2 ขวาง ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:06:26 PM
213 นางสาวสุพัตรา มาตราเงิน หมู่ 6 บ่อสะแก ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:09:31 PM
214 นางวิพาวรรณ ศิลารังษี หมู่ 10 ตลาดแผงลอย ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:10:26 PM
215 นางสมรัก ฉัตรแก้ว หมู่ 13 ปลายคลองเก่า ไม้ตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:11:21 PM
216 นายธนา สุขสมบุญ หมู่ 9 โคก บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:12:21 PM
217 นางบุญเรือน สุขสมจิต หมู่ 6 บ้านดอนแดง บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:13:15 PM
218 นายณรงค์ หมั่นมาก หมู่ 3 คลองเล็ก บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:15:09 PM
219 นายพิสิฏฐ์ สุขสมศักดิ์ หมู่ 1 บ้านหัวบ้าน บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:15:53 PM
220 นางสาวสมหมาย เภสัชเจริญ หมู่ 8 บ้านทุ่งศรีโพธิ์ บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:16:39 PM
221 นายโสภา สุขสมสงวน หมู่ 1 แคออก แคออก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 12/13/2018 1:18:04 PM
222 นายบรรจง กลมเกลียว หมู่ 2 คลอง 10 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 11:51:48 AM
223 นายบุญเชิด หลีเกษม หมู่ 1 คลองแขก ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 11:55:18 AM
224 นายเสกสรร ภู่ระหงษ์ หมู่ 2 บ้านสร้างนอก บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:00:11 PM
225 นางพิมลรัตน์ สังเนตร หมู่ 8 เสาวังคา บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:04:14 PM
226 นายสิทธิชัย สาธิยมาศ หมู่ 6 ง่ามผักตบ บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:25:48 PM
227 นางสาวฮาระม๊ะ ดีมัน หมู่ 5 คลอง 6 วังจุฬา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:35:48 PM
228 นายณรงค์ สีสวย หมู่ 1 คลองแขก สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:50:36 PM
229 นางอะรุณ แสงศรี หมู่ 13 บัวชม ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 11:32:24 AM
230 นายสุรพล ทองอ่อน หมู่ 3 คลอง 9 ข้าวงาม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 11:38:25 AM
231 นายอนิรุท เมฆหมอก หมู่ 4 คลอง 27 ชะแมบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 11:47:16 AM
232 นางสาวนิตยา ถนอมวงษ์ หมู่ 1 คลอง 27 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:12:46 PM
233 นายมงคล วงศ์วารี หมู่ 6 บ่อตาโล่ ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:06:31 PM
234 นายวสัน ทองใบ หมู่ 11 กะทุ่มลาย ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:08:42 PM
235 นางไสว เตียวฮับ หมู่ 5 คลอง 5 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:15:50 PM
236 นายเชาว์ ไฉยา หมู่ 7 คลองสี่ วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 12:17:38 PM
237 นายทวี ทรัพย์เจริญ หมู่ 3 คลองสิบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 1:13:52 PM
238 นภา กุลชนะเมธี หมู่ 3 หาดทราย พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 3:51:01 PM
239 นายรังสรร ชูกลิ่น หมู่ 12 ไดนกยาง ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 4:41:07 PM
240 นายไกรสร คงแสงภักดิ์ หมู่ 4 คลอง 8 หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/21/2018 4:44:45 PM
241 นางสาววรารัฐ จันยิ้ม หมู่ 5 คลองแขก หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:08:13 PM
242 นางสมหวัง สวงศิริ หมู่ 7 หนองทางบุญ หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:31:38 PM
243 นางผกากรอง คงสมศรี หมู่ 1 บ้านซ่อง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:23:45 PM
244 นายโยธิน เจริญทรง หมู่ 9 หนองนาง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:24:46 PM
245 นายแสวง แผ่นผา หมู่ 4 โคกกลาง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:26:16 PM
246 นายประสงค์ ปาป้อง หมู่ 9 หัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:27:28 PM
247 นางสาวเพ็ญพิชชา วังเวงจิตร์ หมู่ 10 บ้านครัว ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:30:21 PM
248 นางสาวขวัญจิตร กอพงษ์ หมู่ 11 หนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:31:47 PM
249 นางอนุรี ท้าวประสิทธิ์ หมู่ 2 บ้านคลอง โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:33:56 PM
250 นางวิไลวรรณ หินแก้ว หมู่ 3 หนองงูเหลือม โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:35:41 PM
251 นางสาวสุพิชฌาย์ พิชนนาค หมู่ 1 โรงสูง พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:34:06 PM
252 นางนิตยา พูลสวัสดิ์ หมู่ 3 วังบน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:35:58 PM
253 นางสุมาลี ศาสตร์สมัย หมู่ 4 หนองบัว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:37:17 PM
254 นางธัญรดา หอมมณฑา หมู่ 5 หนองบัว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:38:36 PM
255 นางสาวจีรนันท์ อินวอน หมู่ 6 บ้านวัง พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:40:25 PM
256 นางวิลาพร จันยะนัย หมู่ 7 ต้นหมัน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:41:50 PM
257 นายอาคม ภู่นาค หมู่ 2 พระแก้ว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:43:48 PM
258 นายสมเกียรติ แก่นทอง หมู่ 6 พระแก้ว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 2:45:41 PM
259 นายนิพัทน์ บำรุงกิจ หมู่ 7 ดอนกลางใต้ กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:02:46 PM
260 นายไชยยันต์ พุ่มมะลิ หมู่ 8 หัวสะแก กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:04:18 PM
261 นางช่อทิพย์ เย็นสุข หมู่ 3 พระแก้ว กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:06:04 PM
262 นายบรรเจิด บุญช่วย หมู่ 4 หนองเบ็ด กระจิว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:08:48 PM
263 นายเรืองเดช วิถีไพร หมู่ 4 ป่าหว้า โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:37:20 PM
264 นางวรฤทัย อารีย์ หมู่ 6 สร้างเค็ม โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:39:18 PM
265 นางสาวกาญจนา พันเพ็ชร์ หมู่ 7 โคกสังข์ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:40:54 PM
266 นางทัศนีย์ ทองโก๊ะ หมู่ 8 บ้านใหม่ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:43:32 PM
267 นายภิรมย์ เทียนสำริด หมู่ 9 สะพานดำ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:45:18 PM
268 นางวิไลรัตน์ มฑาพร หมู่ 10 ดอนข่อย โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:46:43 PM
269 นายระพิน ภาดี หมู่ 11 หนองยาว โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:47:48 PM
270 นางชญาภา คงเจริญโภช หมู่ 12 โคกกรวด โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 12/27/2018 3:48:53 PM
271 สิบตรีถวิล ศักดิ์พวงมี หมู่ 2 คลองสิบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/1/2019 3:20:13 PM
272 สิบตรีถวิล ศักดิ์พวงมี หมู่ 2 คลองสิบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/1/2019 3:20:16 PM
273 สิบตรีถวิล ศักดิ์พวงมี หมู่ 2 คลองสิบ สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/1/2019 3:20:17 PM
274 นางประเทือง สายันต์ หมู่ 4 หนองโสน สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/1/2019 3:23:00 PM
275 จักรพันธ์ ดำคุ้ม หมู่ 1 บ้านเจ้าแปด ชายนา เสนา พระนครศรีอยุธยา 1/2/2019 8:13:47 AM
276 สมศักดิ์ ภาคสิน หมู่ 1 โรง วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/5/2019 9:30:20 PM
277 นางสาวปริภาดา อัตเจตะนะ หมู่ 9 สามแหวน บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 7:53:32 AM
278 นายอุทิศ บุญมา หมู่ 1 ดอนตาช้าง พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:17:37 AM
279 พิชัย สิงห์โตคำ หมู่ 4 ลำกะลา พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:18:06 AM
280 ปริภาดา อัตเจตะนะ หมู่ 9 สามแหวน บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:23:36 AM
281 ธนิดา ไตรพล หมู่ 9 สามแหวน บางไทร บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:25:50 AM
282 ณัฐวุฒิ มณฑปใหญ่ หมู่ 1 ขวาง กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:29:45 AM
283 นางสาวสุภาวดี สุขเกษม หมู่ 1 มาพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:30:59 AM
284 ไพโรจน์ นามกำแหง หมู่ 5 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:33:36 AM
285 ไพศาล ใจเบิกบาน หมู่ 4 โพธ์ลำแพน บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:36:13 AM
286 ณัฐนพธร สมาธิ หมู่ 1 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:36:21 AM
287 นายนำชัย พรหมโชติ หมู่ 9 โคก บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:37:26 AM
288 วาสนา ชมชาติ หมู่ 6 โรงเจ้า สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1/4/2019 3:20:07 PM
289 สุนันท์ เทวะ หมู่ 8 โรงอ้อ ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1/4/2019 3:21:05 PM
290 สมนึก แก้วเคน หมู่ 8 เสาวังคา สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1/4/2019 3:48:36 PM
291 สุมาลี ศาสตร์สมัย หมู่ 4 หนองบัว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:11:12 AM
292 นิตยา พูลสวัสดิ์ หมู่ 3 วังบน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:13:21 AM
293 นางสาวแสงเดือน สุดจิตรจูน หมู่ 2 กระทุ่มหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:15:51 AM
294 นางสมบัติ ไทยตรง หมู่ 2 มะขามเทศ บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 7:48:57 AM
295 วิไลรัตน์ มุทาพร หมู่ 10 ดอนข่อย โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:57:41 AM
296 ลัดดา แสนเกตุ หมู่ 1 บ้านซ่อง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:59:12 AM
297 ภิรมย์ เทียมสำริต หมู่ 9 สะพานดำ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:00:51 AM
298 อำไพ ฤกษ์บุรี หมู่ 8 บ้านหมู่ใหญ่ ลาดงา เสนา พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:02:45 AM
299 นายเดชา ทรัพย์เจริญ หมู่ 2 หนองกก กกแก้วบูรพา บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:37:43 AM
300 เจษฏา ทรัพย์ผลไทย หมู่ 5 ปากชวาก บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:38:41 AM
301 ขันทอง ธารีนาถ หมู่ 4 ลาว ขยาย บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:45:35 AM
302 วรวรรณ จิตรีถิน หมู่ 3 บ้านกลึง ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:51:00 AM
303 พิสิฏ์ สุขสมศักดิ์ หมู่ 1 บ้านหัวบ้าน บ้านกลึง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:51:54 AM
304 บุญโชค สุขสมจิตร หมู่ 5 บ้านช้าง ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 8:54:53 AM
305 ประสงค์ ปาป้อง หมู่ 9 หัวคุ้ง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:01:19 AM
306 ขวัญจิตร์ กอพงษ์ หมู่ 11 หนองกลาง ไผ่ล้อม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:04:58 AM
307 อรประพา ชำนาญศิลป์ หมู่ 2 บ้านเจ้าแปด มารวิชัย เสนา พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:05:56 AM
308 กิตติพล กลิ่นระรื่น หมู่ 1 น้ำมนต์ 1 แคตก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:06:59 AM
309 นางสาวแสงเดือน สุดจิตรจูน หมู่ 2 กระทุ่มหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:15:51 AM
310 นางสาวแสงเดือน สุดจิตรจูน หมู่ 2 กระทุ่มหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:15:51 AM
311 นางสาวแสงเดือน สุดจิตรจูน หมู่ 2 กระทุ่มหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:15:52 AM
312 นางสาวแสงเดือน สุดจิตรจูน หมู่ 2 กระทุ่มหลักชัย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:15:52 AM
313 จีรนันท์ อินวอน หมู่ 6 บ้านวัง พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:17:43 AM
314 วิลาพร จันยะนัย หมู่ 7 ต้นหมัน พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:20:05 AM
315 สุมาลี จิตรัตน์ หมู่ 1 บ้านใน ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:21:37 AM
316 ธัญรดา หอมมณฑา หมู่ 5 หนองบัว พระแก้ว ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:25:05 AM
317 กาญจนา พันเพ็ชร์ หมู่ 7 โคกสังข์ โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:27:29 AM
318 วิลาวรรณ หินแก้ว หมู่ 3 หนองงูเหลือม โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:29:22 AM
319 ชุตินันท์ อ้นงาม หมู่ 1 บ้านต้นตาล หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:31:33 AM
320 สมหวัง สวงศิริ หมู่ 7 หนองทางบุญ หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:36:51 AM
321 พรนภา โฉมสวัสดิ์ หมู่ 6 บ้านไผ่แหลม หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:37:43 AM
322 ถวัลย์ บำรุงวงษ์ หมู่ 2 บ้านกุ้มแต้ หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:39:41 AM
323 อนุรี ท้าวประสิทธิ์ หมู่ 2 บ้านคลอง โคกม่วง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 9:43:16 AM
324 สงวนศักดิ์ ไวยสุทธา หมู่ 4 คลองเปรม บ้านโพ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:05:29 AM
325 ผกากรอง คงสมศรี หมู่ 1 บ้านซ่อง ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:10:15 AM
326 มัสยา เนื่องบุญมา หมู่ 7 ทดผู้ใหญ่กา สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:20:30 AM
327 ลำพรวน สำเภาทอง หมู่ 3 หมอนหนึ่ง คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:22:51 AM
328 ดานัย เรืองปราชญ์ หมู่ 5 หลุมทองหลาง สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:31:56 AM
329 เชาวลิต ทีอุดม หมู่ 5 หนองสรวง หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:50:23 AM
330 พิมลรัตน์ สังเนตร หมู่ 8 เสาวังคา บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:52:25 AM
331 สุรชัช บุญอินทร์ หมู่ 4 บ้านขื่อทราย หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 10:55:21 AM
332 วิโรจน์ จารุชาติ หมู่ 1 สวนหลวง ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 11:00:28 AM
333 ทนุ แจ้งเปี่ยม หมู่ 3 ต้นโพธิ์ บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/7/2019 11:03:26 AM
334 นายเกียรติศักดิ์ คำสุข หมู่ 6 ช้าง ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:41:27 AM
335 นายทำนอง เจริญถ้อย หมู่ 15 หัวพรวน ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:43:58 AM
336 นายพชรพล สัตรูคร้าม หมู่ 14 สวนกล้วย ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:45:11 AM
337 นายณพวัฒน์ สุขใส หมู่ 1 หนองกีบม้า หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:46:45 AM
338 นายวิรัตน์ โตกเพ็ชร์ หมู่ 6 ปลักแรด หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:49:28 AM
339 นายโอภาส นาคเลี้ยง หมู่ 7 หนองกระเบียน หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:50:59 AM
340 นายมานะ จีรพรต หมู่ 12 หนองม่วง หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:51:55 AM
341 นายสุวิทย์ กระแสร์ฉัตร์ หมู่ 2 ช้าง ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 9:57:35 AM
342 นายพิสนุห์ แสงเดือน หมู่ 1 ทางหลวง ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:47:16 AM
343 นายเพิ่มศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี หมู่ 2 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:48:34 AM
344 นางขวัญจิตร์ วิบูลย์ชาติ หมู่ 3 กุ่ม ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:56:52 AM
345 นางวรรัฎ ศรีโชติ หมู่ 6 มอญ ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:59:10 AM
346 นางสาวชุติมา มะโนรมณ์ หมู่ 7 ผีมด ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 11:00:20 AM
347 นางกานติ์ชนิต วิทยาศาสตร์ หมู่ 2 น้ำวน น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 11:01:34 AM
348 นายสมพร บุญเพิ่ม หมู่ 3 แดง น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 11:02:58 AM
349 นายเทียน โพธิ์ประทีป หมู่ 3 บางหลวงเอียง บางหลวง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 11:07:25 AM
350 นางบุษบง ศรีไพศาล หมู่ 8 หนองโพธิ์ ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:01:55 AM
351 นายจารุตพล ถมยาปริวัฒน์ หมู่ 4 บ้านขาวตะไลย์ ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:03:37 AM
352 นายสุชาติ ศิรินัย หมู่ 6 ใหม่สามเรือน โพธิ์เอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 10:06:46 AM
353 นางสาวเจิญ พานทอง หมู่ 3 คลองญี่ปุ่นเหนือ หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:27:03 PM
354 นายอดุลย์ มาลาอี หมู่ 7 มาลาอี คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:28:04 PM
355 นายนิทัศน์ เปาริก หมู่ 7 บ้านน้ำวน บ้านเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:41:46 AM
356 นางสาวสำอางค์ ดอนน้อน หมู่ 3 วัดป้อม บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:43:16 AM
357 นายจ้าวใจ หาเรือนจักร์ หมู่ 11 โรงช้าง บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:44:26 AM
358 นางกนกวรรณ ศิริเรือง หมู่ 6 คลองใน บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:50:15 AM
359 นางบุุญเตือน ไวยฉาย หมู่ 10 บ้านทุ่งปากกราน ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:51:14 AM
360 นางศิรินารถ เพ็ชร์เพ็ง หมู่ 4 หาดทราย ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:52:16 AM
361 นางจารวี จันเหมือน หมู่ 5 ป่า วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:53:59 AM
362 นายบรรจง ผลมพพลับ หมู่ 6 ชัยนาท สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:54:45 AM
363 นางพีรยา เนตรทิพย์ หมู่ 3 หัวพราน ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:55:52 AM
364 นายจำนงค์ เกตุนาค หมู่ 1 นาคู นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:00:15 AM
365 นายสำเริง สุนทรคงตระกูล หมู่ 2 คูคลอง นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:01:10 AM
366 นายสมบัติ คชสุวรรณ์ หมู่ 3 คูเหนือ นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:02:04 AM
367 นางสุรินทร์ ทองรักษ์ หมู่ 4 คูล่าง นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:02:54 AM
368 นายศราวุธ ด้วงประยูร หมู่ 2 แม่ลา แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:06:32 PM
369 นางสาววีรวรรณ นูนศิริ หมู่ 4 แม่ลา แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:07:34 PM
370 นางสาวจินตนา โพธิยานนท์ หมู่ 2 พระนอนไทย พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:09:28 PM
371 นางรัตนา คหินทพงษ์ หมู่ 4 ท่าหาด พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:17:30 PM
372 นางรัตนา คหินทพงษ์ หมู่ 4 ท่าหาด พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:17:30 PM
373 นางรัตนา คหินทพงษ์ หมู่ 4 ท่าหาด พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:17:31 PM
374 นางรัตนา คหินทพงษ์ หมู่ 4 ท่าหาด พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:17:31 PM
375 นางรัตนา คหินทพงษ์ หมู่ 4 ท่าหาด พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:17:31 PM
376 นางสาวเมตรนภา พัฒนะ หมู่ 6 บ้านไร่ พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:19:16 PM
377 นายธวัชชัย พรมหมหันต์ หมู่ 7 หัวคุ้งไทย พระนอน นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:20:22 PM
378 นางสาววิภาภรร์ ดีแหบ หมู่ 3 หัวสะแก บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:21:33 PM
379 นายไพศาล ใจเบิกบาน หมู่ 4 โพธ์ลำแพน บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:22:42 PM
380 นางสาวบุญปลูก ทองหลาย หมู่ 5 ชายราง บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:24:52 PM
381 นายกฤตพจน์ คงบุตร หมู่ 1 เกาะ บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:26:38 PM
382 นายธวัช ดวงสุวรรณ์ หมู่ 4 ท่าช้าง บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:28:21 PM
383 นายจิรศักดิ์ ใบบัวเผื่อน หมู่ 7 ดาบ บ่อโพง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:29:38 PM
384 นายธนกฤต ประดับลาย หมู่ 9 บึงบัว นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:31:20 PM
385 นางสาวสุภาวดี สุขเกษม หมู่ 1 มาพระจันทร์ หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:33:25 PM
386 นายสุวัช สุนทรทัต หมู่ 2 ดอนกลาง หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:37:50 PM
387 นายเชาร์ ภู่นาค หมู่ 3 อ่างหิน หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:38:37 PM
388 นางวรรณา ขุนทอง หมู่ 4 สระขุด หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:39:26 PM
389 นางสาวจารุวรรณ สาตรเชื้อ หมู่ 2 คลองสะแกใต้ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:40:16 PM
390 นางสาวอนุสรา บุญประเสริฐ หมู่ 4 คลองสะแกเหนือ คลองสะแก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:41:47 PM
391 นางกนิษฐา สถิตย์เสถียร หมู่ 4 ตะโกเก่า สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 3:45:51 PM
392 นายปฏิภาณ ใบดีกาดี หมู่ 2 ปากคูตาฉัตร พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:05:21 PM
393 นายกฤษณพล พรสุรยวงศ์กูล หมู่ 8 ลำกะลา คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:06:56 PM
394 นางสาวทองอยู่ ไกลสิงห์สม หมู่ 10 หนองเต้น คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:08:01 PM
395 นายปรีชา ชมวิชา หมู่ 4 ตะพังโคลน ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:08:50 PM
396 นางสาวละออง เนวิไล หมู่ 8 หัวแมลงวัน ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:10:35 PM
397 นายวีระ ปาละดี หมู่ 6 รางหอยขม ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:11:58 PM
398 นายประดิษฐ์ สมัยมาก หมู่ 4 ตะพังโคลน ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:12:48 PM
399 นางสาวสุนันทา วุฒิเศษ หมู่ 7 หนองสองห้อง พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:13:51 PM
400 นายปัญญา ทิมประทุม หมู่ 4 หนองสนุ่น สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:14:49 PM
401 นายอาทิตย์ ยินดีสิทธิ์ หมู่ 7 หลุมทองหลาง สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:16:41 PM
402 นางสาววันเพ็ญ เกตุการณ์ หมู่ 2 ลาดด้วน คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:17:37 PM
403 นางสาวเกศรินทร์ เปลี่ยนรัศมี หมู่ 4 หมู่ใหญ่ คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:19:05 PM
404 นายฉลวย อ่ำพวง หมู่ 5 หลุมทองหลาง สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:23:28 PM
405 นายพิษณุ จันทนา หมู่ 6 หนองน้ำส้ม สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:24:20 PM
406 นางสาวนาตยา อิ่มแก้ว หมู่ 1 คลองพระยาบันลือ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:25:06 PM
407 นายถ้วน โอนอ่อน หมู่ 4 หนองสอง คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:26:00 PM
408 นางสาวไสว โพธิ์นิล หมู่ 6 รางเนื้อตาย หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:29:32 PM
409 นางสาวพรพิมล ธารพัฒน์ หมู่ 10 คลองโมง หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:33:08 PM
410 นายวิชาญ ดอกกุหลาบ หมู่ 5 คลองญี่ปุ่นเหนือ หลักชัย พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:34:24 PM
411 นายจรูญ เนื่องสนธิ หมู่ 3 หลวงประสิทธิ์ สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:35:33 PM
412 นายมงคล ยินดีทรัพย์ หมู่ 5 ลำโพง คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:36:36 PM
413 นายวินัย เวชกิจ หมู่ 5 ทดผู้ใหญ่กา คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:38:45 PM
414 นายจำรัส วงสวิง หมู่ 8 คลองพิสนธิ์ สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:39:33 PM
415 นายมนตรี ปั้นทอง หมู่ 6 คลองใหม่ คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:40:31 PM
416 นายสุชิน มาลีพันธ์ หมู่ 2 สุเหร่ารอซีดี คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:42:12 PM
417 นางสาวอรุณประไพ เกิดแก้ว หมู่ 9 วัวนอน คู้สลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 1/8/2019 4:43:42 PM
418 นายนัฐสิทธิ์ คุ้มวงษ์ หมู่ 5 ท้ายวัด นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:03:47 AM
419 นายสมาน ละออเอี่ยม หมู่ 7 ห้วยหนู นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:04:44 AM
420 นายชาญ โตสัมฤทธิ์ หมู่ 8 ห้วยรี นาคู ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:06:22 AM
421 นางพนารัตน์ สุกาวาสน์ หมู่ 9 ลาดบอน ลาดชิด ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 9:07:21 AM
422 นางทัศนีย์ จั่นบำรุง หมู่ 2 ขวาง ไผ่พระ บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:29:47 AM
423 นางน้ำทิพย์ บรรจบสุข หมู่ 3 เกาะหลวง บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:31:44 AM
424 นายมนู เชื้อแดง หมู่ 4 ขุนจ่า ห่อหมก บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:32:51 AM
425 นางอุดมศิล ทองงาม หมู่ 3 เกาะหลวง บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:33:45 AM
426 นางชลิดา แสงหิงห้อย หมู่ 2 เกาะกลาง บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:34:39 AM
427 นาวสาวบังอร แก้วมณี หมู่ 1 บ้านข้างวัด บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:36:26 AM
428 นางสาวสถาพร ด่านกระโทก หมู่ 3 คลองแขก หันตะเภา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:44:39 AM
429 นายประภาส รักษาสมัย หมู่ 6 คลอง 27 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 11:46:38 AM