รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมเกทเวย์ จ.พะเยา
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นางอรัญญา ทานธรรม หมู่ 5 คลองนอก บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 1/9/2019 8:48:44 AM
2 เอนก กองแก้ว หมู่ 8 ห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 1/28/2019 9:33:07 AM
3 นายกฤษฏิ์ เมฆลา หมู่ 6 สันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/4/2019 3:29:17 PM
4 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:42:06 PM
5 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:42:09 PM
6 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:42:53 PM
7 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:42:59 PM
8 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:43:03 PM
9 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:43:18 PM
10 นารีนาฏ สัตย์ซื่อ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 2/22/2019 12:43:27 PM
11 เสกสรรค์ หงษ์เก้า หมู่ 4 เซี้ยะ จุน จุน พะเยา 3/13/2019 6:18:42 PM
12 พนิดา ยะมงคล หมู่ 10 ปี้ใหม่ เวียง เชียงคำ พะเยา 3/24/2019 12:04:53 PM
13 นายบุญช่วย สันกว๊าน หมู่ 2 สางเหนือ บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:30:30 PM
14 นายประภาส สามารถ หมู่ 3 สันเวียงใหม่ บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:31:43 PM
15 นายประยุทธ เกษมเศรษพัฒน์ หมู่ 8 ต๊ำกลาง บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:57:25 PM
16 นายณัฐพล ท้าวการ หมู่ 9 ต๊ำใน บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:58:53 PM
17 นายวิเชียร ลุนเดิม หมู่ 10 โป่งขาม บ้านต๊ำ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:00:07 PM
18 นายณรงศักดิ์ อ้อยกาม หมู่ 8 ห้วยทรายคำ บ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:01:15 PM
19 นายเลื่อน ตาลตยะ หมู่ 10 สันหมื่นแก้ว แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:02:24 PM
20 นายบุญสม ละออง หมู่ 11 ห้วยบง แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:03:21 PM
21 นายพัชรพล รัตนจักร์ หมู่ 12 ป่ากว๋าว แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:04:26 PM
22 นายอุเทน คำสากล หมู่ 13 ภูเงิน แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:09:26 PM
23 นายเจริญ พรมศรี หมู่ 14 ห้วยบงเหนือ แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:10:23 PM
24 นายทวีทรัพย์ นามวงษา หมู่ 16 โพธิ์ทอง แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:11:41 PM
25 นายดวงแก้ว ใหม่อินต๊ะ หมู่ 17 ห้วยบง แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:13:12 PM
26 นางหอมนวล ไชยสาร หมู่ 18 ห้วยบง แม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:13:58 PM
27 นายประพันธ์ หันทนนท์ หมู่ 15 เกษตรสุข แม่กา เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:14:58 PM
28 นายชัชชัย เครือมา หมู่ 2 แม่ใสกลาง แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:15:56 PM
29 นายพายัพ ยาเย็น หมู่ 3 แม่ใสทุ่ง แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:16:56 PM
30 นายอนันต์ เมืองมา หมู่ 4 แม่ใสเหล่า แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:17:43 PM
31 นายพิสิษฐ์ ใจพันธ์ หมู่ 5 บ่อแฮ้ว แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:18:35 PM
32 นายกมล หงษ์หิน หมู่ 6 สันป่าถ่อน แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:19:25 PM
33 นายสมาน บุญถือ หมู่ 7 สันช้างหิน แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:21:03 PM
34 นายสัมฤทธิ์ ยะนา หมู่ 9 แม่ใสเหนือ แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:23:21 PM
35 นายประพันธ์ ปิงสุแสน หมู่ 10 สันป่าถ่อน แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:24:33 PM
36 นายเดชชาติ โลหกิจ หมู่ 12 แม่ใสเหล่าใต้ แม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:25:33 PM
37 นายอดุลย์ เสธา หมู่ 1 สางใต้ บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:29:10 PM
38 นายอำนาจ ณลำปาง หมู่ 4 สันเวียงใหม่ บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:32:58 PM
39 นายประยุทธ คำสุ หมู่ 5 สันป่าค่าง บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:34:02 PM
40 นายธนวัฒน์ จันทร์ทอง หมู่ 6 งิ้วใต้ บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:35:59 PM
41 นายนพดล โคแพร่ หมู่ 7 งิ้วเหนือ บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:36:51 PM
42 นายวีระทัศน์ ไชยวุฒิ หมู่ 9 ม่อนแก้ว บ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:37:42 PM
43 นายชาติชาย พุ่มพริก หมู่ 1 ต๊ำนกกก ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:38:35 PM
44 นายเอกชัย ใจลา หมู่ 2 ต๊ำเหล่า ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:39:25 PM
45 นายสมบัติ ยานะทวี หมู่ 11 สายน้ำงาม ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:40:23 PM
46 นายรุ่งเรือง กันตรี หมู่ 1 ผาช้างมูบ สันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:41:32 PM
47 นายบรรจบ ค้าไป หมู่ 9 สัน ท่าจำปี เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 1:45:27 PM
48 นงลักษ์ ไชยมงคล หมู่ 7 บ้านหัวนา ทุ่งกล้วย ภูซาง พะเยา 12/19/2018 9:53:04 AM
49 นิยม เขียวคำปัน หมู่ 1 แม่เย็นใต้ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 10:45:21 AM
50 นางนารี วงศ์ใหญ่ หมู่ 13 บ้านห้วยไฟวัฒนา ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/24/2018 10:48:29 AM
51 พิมพร ทองพึ่ง หมู่ 2 พิจิตรพัฒนา เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 11:57:40 AM
52 ดวงเดือน เกิดชัย หมู่ 8 สันดอนแก้ว เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 11:59:34 AM
53 ณัฐพล ขุ่ยคำ หมู่ 8 สันกำแพง บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 12:03:17 PM
54 ปณิศรา ท่อนคำ หมู่ 9 ดงอินตาใต้ บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 12:04:24 PM
55 สมัย ปิงวงษ์ หมู่ 11 ม่วง บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 12:05:34 PM
56 วิทวัช บัวนา หมู่ 4 ป่าแฝกดอย ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 12:06:43 PM
57 สุขสวัสดิ์ จินาเฟย หมู่ 5 ป่าแฝกใต้ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 12:07:57 PM
58 วัชรินทร์ ทองคำ หมู่ 11 ป่าแฝกสามัคคี ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 12/24/2018 12:09:31 PM
59 เจิญ เสมอเชื้อ หมู่ 2 ป่าฝาง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:05:26 AM
60 สมัย ก้อนคำ หมู่ 3 ห้วยแก้วหลวง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:07:30 AM
61 ทูรย์ ธิยะ หมู่ 4 หนองลาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:09:26 AM
62 พิษณุกร ยอกุล หมู่ 5 อิงโค้ง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:10:53 AM
63 วิโรจน์ กันสาย หมู่ 6 หาดแฟน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:11:53 AM
64 บุญมา มุสุ หมู่ 7 ห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:12:45 AM
65 ขจรซักดิ์ ทาเขียว หมู่ 8 กาดถี ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:13:36 AM
66 เดช เดชบุญ หมู่ 9 สันต้นแหน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:14:29 AM
67 จำเริญ พรมคำ หมู่ 10 ใหม่ ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:19:43 AM
68 ศรีวัน ต่อสวย หมู่ 11 สันป่าแดง ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:21:32 AM
69 สราวุธ ก้อนคำ หมู่ 12 สันป่าส้าน ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:22:38 AM
70 บรรดิษฐ์ หล่อวงศ์ หมู่ 13 กาดถีใต้ ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:23:28 AM
71 นิกร ยศกล้า หมู่ 15 กาดถีเหนือ ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:24:30 AM
72 เสงี่ยม หน่อแก้ว หมู่ 16 ห้วยทรายขาว ห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:25:23 AM
73 เตชภัฒน์ มะโนวงศ์ หมู่ 6 สันต้นผึ้ง แม่อิง ภูกามยาว พะเยา 11/16/2018 11:27:06 AM
74 นายไสว วงค์ลาจา หมู่ 6 ทุ่งป่าข่า ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:04:19 AM
75 นายสวาท โกทะปัญญา หมู่ 8 ท่าต้นหาด ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:09:31 AM
76 นางแสงเดือน สายสะอุด หมู่ 9 สันติสุข ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:11:07 AM
77 นายสิทธิ์ มะรังษี หมู่ 12 ป่าสักสามัคคี ศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:20:23 AM
78 นายบุญธรรม ใหม่จันทร์ หมู่ 2 ป่าแฝกกลาง ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:24:49 AM
79 นางสมหวัง ติ๊บปาละ หมู่ 3 ป่าแฝกเหนือ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:30:08 AM
80 นายกิตติศักดิ์ กันใจยา หมู่ 6 หนองสระ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:33:26 AM
81 นายโชคชัย ใจวิภัก หมู่ 7 ใหม่สันคือ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:36:07 AM
82 นายสมพร ดวงวงค์ หมู่ 8 แม่เย็นนอก ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:39:35 AM
83 พิชัย มณีโชติ หมู่ 9 ป่าแฝกกลางเหนือ ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:41:30 AM
84 นางโสภา เครือฝั้น หมู่ 10 สระวังทอง ป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:48:25 AM
85 นายคณิศร สายะหมี หมู่ 6 ดงอินตา บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:50:11 AM
86 นางปณิตา มาเมืองกล หมู่ 7 ดงบุญนาค บ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:52:14 AM
87 นางคราญจนา ตาคำ หมู่ 3 ต้นผึ้ง เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:54:02 AM
88 นางสุการดา ไชยะ หมู่ 4 ห้วยเจริญราษฎร์ เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:55:43 AM
89 นายวิเชียร ใจบุญทา หมู่ 5 สันต้นม่วง เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 11:58:56 AM
90 นายพงษ์ศิริ ทองวรรณะ หมู่ 6 สันม่วงใหม่ เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 1:06:12 PM
91 นายวิศรุต ปัญสุวรรณ หมู่ 7 สันสลี เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 11/19/2018 1:12:57 PM
92 นายภานุพงศ์ จันทนะ หมู่ 2 น้ำแวน 2 น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:23:53 PM
93 นายธานี คำแสน หมู่ 3 ไคร้ป่าคา น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:25:52 PM
94 นางสุดา บัวตูม หมู่ 4 แม่ต๋ำ น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:27:29 PM
95 เกษมสันต์ ช่างสาร หมู่ 11 ทุ่งเจริญ บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:36:43 PM
96 ศรีไทย ทองกาบ หมู่ 3 สระ สระ เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:37:27 PM
97 นพกร บ้านสระ หมู่ 4 สระใต้ สระ เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:38:07 PM
98 นายสมพงษ์ แสงศรีจันทร์ หมู่ 6 ชัยชมภู น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:38:39 PM
99 ธีระศักดิ์ แก้วมาเรือน หมู่ 5 ทุ่งหนอง สระ เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:38:59 PM
100 ประพาส ศรีทานนท์ หมู่ 8 ราษฎร์พัฒนา สระ เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:40:16 PM
101 นายอนุพงษ์ คำแสน หมู่ 7 แม่ต๋ำท่าข้าม น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:40:32 PM
102 สวิง สืบแสน หมู่ 10 เหล่าพัฒนา สระ เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:41:47 PM
103 นายเสาร์ ยาศรี หมู่ 1 น้ำแวน น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:13:28 PM
104 ธเนศ บรรจง หมู่ 5 ทุ่งมอก บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:34:39 PM
105 นายกอง มังคลาด หมู่ 5 ผาลาด น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:35:07 PM
106 ยงยุทธ พอใจ หมู่ 9 บ่อตอง บ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:35:21 PM
107 นายจักราวุธ แซงดานุช หมู่ 9 ห้วยบง น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:44:14 PM
108 นางสาวอัญชลี ผลเจริญ หมู่ 10 ป่าแดงสามัคคี น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:46:25 PM
109 นายแสงเพชร คำภักดี หมู่ 11 ก้าวเจริญ น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:48:19 PM
110 นายสุรพล คำดี หมู่ 8 สนธิ์พัฒนา น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:42:11 PM
111 ทรงฤทธิ์ บ้านสระ หมู่ 12 สระกลาง สระ เชียงม่วน พะเยา 11/23/2018 2:42:43 PM
112 นางฆีรกานต์ เจริญบุญ หมู่ 1 ทุ่งเย็น แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:56:02 PM
113 นายธรรพ์ณธร บำรุงพร หมู่ 2 ทุ่งเย็น แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:57:52 PM
114 นายสมบูรณ์ สุจดา หมู่ 12 สันเวียงทอง น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:50:07 PM
115 นายพิสิษฐ์ ศรีคำ หมู่ 13 ชัยเจริญ น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:51:50 PM
116 นายนิวัฒน์ กันทะ หมู่ 14 แวนศรีชุม น้ำแวน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:53:58 PM
117 นายภูรินทร์ โชติมา หมู่ 3 ผาลาด แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 2:59:42 PM
118 นางนิทรา ปันนวน หมู่ 8 กาญจนา แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:01:07 PM
119 นายสุทัศ แจ้งสว่าง หมู่ 12 ผาลาด แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:02:55 PM
120 นายศักดิ์สิทธิ์ หัวนา หมู่ 14 ทุ่งเย็น แม่ลาว เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:04:33 PM
121 นายนพดล เข็มเพชร หมู่ 11 ฝั่งแวน เชียงบาน เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:06:12 PM
122 นายบุญลือ วงศ์ราษฎร์ หมู่ 4 หนอง ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:09:28 PM
123 นายพยนต์ ท้ายเรือคำ หมู่ 5 ปัวใหม่ ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:11:10 PM
124 นายบรรชา มีอาหาร หมู่ 6 ทุ่งหล่ม ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:12:50 PM
125 นายคล้าย ไชยมงคล หมู่ 10 ทุ่งหล่มใหม่ ฝายกวาง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:14:36 PM
126 นายวิชัย ทาระเวท หมู่ 1 เนินสามัคคี อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:16:39 PM
127 นายรัชพงษ์ ใจกว้าง หมู่ 7 จำบอน อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:18:26 PM
128 นายถนอม ก้อนแก้ว หมู่ 11 เนินสายกลาง อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:20:13 PM
129 นายพิจร กาติ๊บ หมู่ 12 จำบอนใหม่ อ่างทอง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:21:58 PM
130 นางสาวชนากานต์ รุ่งเรือง หมู่ 1 ร้อง ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:23:47 PM
131 นางชนาภา เพ็งพันธ์สกุล หมู่ 3 หนองป่าแพะ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:25:38 PM
132 นางสาววรรณภา มาสุข หมู่ 4 โจ้โก้ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:27:18 PM
133 นางวราลี แก้วเบี่ยง หมู่ 14 ห้วยสา ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:28:50 PM
134 นางสุพรรณ ย้ายถิ่น หมู่ 15 เกษตรสมบูรณ์ ร่มเย็น เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:30:48 PM
135 นายเปล่ง ชนะพิมพ์ หมู่ 10 ร่องค้อม เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:32:55 PM
136 นายจันทร์ วังเค็ม หมู่ 11 อัมพร เจดีย์คำ เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:34:40 PM
137 นายศุภชัย ใจดี หมู่ 10 ปี้ใหม่ เวียง เชียงคำ พะเยา 11/23/2018 3:36:08 PM
138 ภัทรพล เพ็งวัน หมู่ 8 ชาติภูไท สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 11/28/2018 5:16:51 PM
139 สมลี คำคง หมู่ 11 หล่ายใหม่ ออย ปง พะเยา 12/6/2018 9:19:03 AM
140 นายลักษณ์ สมศรี หมู่ 1 ค่าเหนือพัฒนา ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:36:21 AM
141 นางถวิล ผลเจริญ หมู่ 2 ค่ากลาง ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:41:22 AM
142 นางสุพรรณี สมศรี หมู่ 3 สันทราย ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:43:22 AM
143 นายคณพศ บุญเจริญ หมู่ 6 ค่าบน ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:49:10 AM
144 นายมนตรี จันต๊ะหอม หมู่ 7 สันป่าม่วง ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:50:10 AM
145 นายบุญสืบ พิจดี หมู่ 8 ดอนตัน ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:51:12 AM
146 นายรักชาติ จันต๊ะหอม หมู่ 9 ศรีเมืองมูล ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:53:07 AM
147 นายปุ๊ด สมศรี หมู่ 10 ป่าซาง ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:54:04 AM
148 แสงเรียน ดอกคำ หมู่ 6 หลวง ออย ปง พะเยา 12/5/2018 12:21:51 PM
149 จีรวรรณ ใจซื่อ หมู่ 4 หล่าย ออย ปง พะเยา 12/5/2018 12:23:07 PM
150 จิรัชญา ปันสุวรรณ์ หมู่ 7 สันสลี เจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 12/5/2018 4:38:26 PM
151 นายสมบูรณ์ เจนใจ หมู่ 6 ห้วยต้นตุ้มใต้ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:07:57 PM
152 นางวันทนา เดชกล้า หมู่ 3 ดง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:11:01 PM
153 นายพานิช ไชยกุล หมู่ 4 ดงใหม่ ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:11:49 PM
154 นางทองมัน ผัดวงค์ หมู่ 5 ห้วยโปร่ง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:12:36 PM
155 นายพรชัย เลิศสุวรรณ หมู่ 6 กองแล ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:13:24 PM
156 นายชาญณรงค์ โชตกนกกาญจน์ หมู่ 7 ห้วยดอกเข็ม ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:14:17 PM
157 นางสาวเนาวรัตน์ ศรีวัฒนประยูร หมู่ 8 ดงหลวง ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:15:09 PM
158 เจตนิพัทธ์ สีตาวัน หมู่ 5 นาอ้อม ขุนควร ปง พะเยา 12/12/2018 3:49:16 PM
159 นายปุ่น บุญเทพ หมู่ 8 สบขาม ขุนควร ปง พะเยา 12/12/2018 3:54:53 PM
160 น้าง พิสิฐพัฒนพงศ์ หมู่ 9 แสงไทร ขุนควร ปง พะเยา 12/12/2018 3:56:04 PM
161 นุชจรินทร์ บุญเทพ หมู่ 10 น้ำริน ขุนควร ปง พะเยา 12/12/2018 3:57:04 PM
162 สุธรรม กันยา หมู่ 3 ป่าคา ควร ปง พะเยา 12/12/2018 3:57:57 PM
163 นุช ควรคิด หมู่ 8 ป่าคาใหม่ ควร ปง พะเยา 12/12/2018 3:58:52 PM
164 พิชิตศักดิ์ คำสุข หมู่ 10 หัวฝาย ควร ปง พะเยา 12/12/2018 4:00:04 PM
165 ณัฐพงษ์ บุญทา หมู่ 1 ห้วยสิงห์ ปง ปง พะเยา 12/12/2018 4:01:00 PM
166 ดวง กันทา หมู่ 5 ม่วง ปง ปง พะเยา 12/12/2018 4:01:50 PM
167 ปะพเสริฐ พรมมูล หมู่ 14 หมุ้น ปง ปง พะเยา 12/12/2018 4:02:45 PM
168 นพ ฉลาด หมู่ 10 เลี้ยว งิม ปง พะเยา 12/12/2018 4:03:49 PM
169 มานิตย์ สนิท หมู่ 13 ปัวดอย งิม ปง พะเยา 12/12/2018 4:04:38 PM
170 มานพ สุนันต๊ะ หมู่ 1 ดอนเงิน ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:05:29 PM
171 ณัฐพงศ์ ตันกุล หมู่ 6 พวงพยอมใหม่ หงส์หิน จุน พะเยา 12/12/2018 4:12:10 PM
172 ธวัช สักลอ หมู่ 8 สักลอใหม่ หงส์หิน จุน พะเยา 12/12/2018 4:12:54 PM
173 ธนา ใจนัน หมู่ 9 พวงพยอมพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 12/12/2018 4:13:38 PM
174 สุทัศน์ อุ่นเต็มใจ หมู่ 10 สักทอง หงส์หิน จุน พะเยา 12/12/2018 4:14:26 PM
175 วิทยา คำแสน หมู่ 5 ห้วยเกี๋ยง ห้วยยางขาม จุน พะเยา 12/12/2018 4:15:09 PM
176 เกษม ไชยนาม หมู่ 13 ค้างหงษ์ใหม่ จุน จุน พะเยา 12/12/2018 4:20:14 PM
177 นายธนู พลศิริ หมู่ 8 จุนพัฒนา จุน จุน พะเยา 12/12/2018 4:05:36 PM
178 ชัยณรงค์ ต๊ะวงค์รัตน์ หมู่ 2 ดอนแก้ว ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:06:29 PM
179 นิเทศ ธรรมศิริ หมู่ 1 ห้วยไคร้ ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/12/2018 4:06:53 PM
180 สมาน กองเขียว หมู่ 7 ฝายแก้ว ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:07:21 PM
181 ผล ปัญญาอินทร์ หมู่ 2 ห้วยงิ้ว ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/12/2018 4:07:39 PM
182 วิวัฒน์ อะทะเทพ หมู่ 8 ป่าแพะ ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:08:17 PM
183 สมถวิน จีนดา หมู่ 8 ห้วยไคร้ใหม่ ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/12/2018 4:08:22 PM
184 สมเร็จ สมร่าง หมู่ 10 หนองขวาง ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:09:06 PM
185 บุญธรรม คำพินิจ หมู่ 12 ห้วยสารภี ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/12/2018 4:09:08 PM
186 ลี ต๊ะวงค์ หมู่ 13 ห้วยน้ำริน ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/12/2018 4:09:48 PM
187 ดลฤทธิ์ แลวฤทธิ์ หมู่ 12 ดอนทอง ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:10:20 PM
188 สมพงษ์ ทวีจันทร์ หมู่ 6 ธาตุสันทุ่งใต้ พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 12/12/2018 4:10:34 PM
189 ประถม ใจก้อน หมู่ 5 พวงพยอม หงส์หิน จุน พะเยา 12/12/2018 4:11:18 PM
190 ณัฐศักดิ์ มั่งคั่ง หมู่ 14 ดอนไชยป่าแขม ออย ปง พะเยา 12/12/2018 4:11:21 PM
191 ศรีวรรณ สีธิ หมู่ 2 โซ้ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:20:07 PM
192 กฤษณพงษ์ นนท์ศรี หมู่ 3 ร่องคำหลวง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:22:26 PM
193 จรัญ ค้าสม หมู่ 4 ร่องคำน้อย แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:24:10 PM
194 ประชัน ดีสม หมู่ 5 ไร่ แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:25:26 PM
195 พินิตย์ หล่อวงศ์ หมู่ 6 สันป่าสัก แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:26:35 PM
196 แดน ลวนคำ หมู่ 12 ร่องคำดง แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:27:41 PM
197 อรุณ ใจเสมอ หมู่ 13 ไร่สันจำปา แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:29:31 PM
198 เนตร กลมมา หมู่ 15 ร่องคำศรีชุม แม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:31:07 PM
199 วิจิตร ใหม่นา หมู่ 1 ตุ่นใต้ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:32:14 PM
200 วันชัย ไชยวงศ์ หมู่ 2 ตุ่นกลาง บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:33:23 PM
201 สวัสดิ์ ปานา หมู่ 3 ตุ่นกลาง บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:34:31 PM
202 บาล บุญก้ำ หมู่ 4 บัว บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:35:39 PM
203 สุรมัย เลห์ดี หมู่ 5 ห้วยหม้อ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:36:51 PM
204 สงกรานต์ บุญมา หมู่ 7 ตุ่นใต้ บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:37:51 PM
205 ชาติชาย อูปแก้ว หมู่ 8 สันกว๊าน บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:38:50 PM
206 สมศักดิ์ ใหม่นา หมู่ 9 เหล่า บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:40:00 PM
207 บุญทิศ ไทยกุล หมู่ 10 ทุ่งกิ่ว บ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 12/13/2018 12:40:59 PM
208 นายจันทร์ สมศรี หมู่ 4 ค่าพัฒนา ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:46:15 AM
209 นายวีระพันธ์ุ ฤทธิรณยุทธ หมู่ 5 ค่าล่าง ป่าซาง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 10:47:44 AM
210 นางอารีย์ คำวงค์ หมู่ 9 ดงครก ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:26:24 PM
211 นางวัลลภา วงศ์หาญ หมู่ 10 สันป่าสัก ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:27:30 PM
212 นายเฉลิม พรมสาร หมู่ 11 สันติธรรม ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:28:20 PM
213 นายสมจิต พรหมเสน หมู่ 3 ห้วยทรายเลื่อน สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:30:36 PM
214 นายแสงคล้าย กาศคำสุข หมู่ 4 จำไก่ สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:31:26 PM
215 นายมนตรี เชียงเครือ หมู่ 5 ใหม่ราษฎร์บำรุง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:32:11 PM
216 นายจำรัส มนัสสา หมู่ 6 ใหม่พัฒนา สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:32:58 PM
217 นายดำเนิน กิ่งงาม หมู่ 11 ใหม่ดอนเจริญ สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:39:47 PM
218 นายสำราญ ยารังษี หมู่ 7 ปางเจริญศึกษา คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:40:34 PM
219 นายรุ่ง ธรรมสาร หมู่ 8 ปาง คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:41:18 PM
220 นายรัก เจริญ หมู่ 9 แม่หล่าย คือเวียง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:43:42 PM
221 นางศรีทอน ปินใจรักษา หมู่ 5 สันป่าหนาดเหนือ ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:44:26 PM
222 นายจำนงค์ ไชยมงคล หมู่ 2 ป่ากล้วยแข้ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 2:55:57 PM
223 นางสาวชลธิชา อินสุวรรณ์ หมู่ 3 ใหม่ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 2:57:07 PM
224 นายตุ๋ย วงศ์ชัย หมู่ 4 ห้วยต้นตุ้มเหนือ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 2:58:09 PM
225 นางเจนจิรา ดู่คำใต้ หมู่ 9 ห้วยต้นตุ้มน้ำชำ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:14:52 PM
226 นายวิชัย จำรัส หมู่ 10 ใหม่แท่นคำ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:15:42 PM
227 นายโยธา มะไหยะปี หมู่ 12 เนินสมบูรณ์ ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:16:34 PM
228 นายอุดม วงค์แก้ว หมู่ 13 ห้วยต้นตุ้มกลาง ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:17:20 PM
229 นายสมบัติ ศรีนาค หมู่ 14 เนินสามัคคี ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:18:13 PM
230 นายรัตพงษ์ รักษา หมู่ 15 ห้วยต้นตุ้มทรายทอง ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:19:27 PM
231 นายดุสิต ตันอารมณ์ หมู่ 16 แท่นคำพัฒนา ห้วยลาน ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:20:22 PM
232 นางแสงเดือน ปวงคำ หมู่ 1 สันป่าจี้ใต้ ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:24:51 PM
233 นางสาวโชติกา ไชยเมือง หมู่ 2 สันป่าจี้เหนือ ดงสุวรรณ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 3:25:53 PM
234 นายคำเมือ จำปาเป้า หมู่ 8 ชาติภูไท สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:33:49 PM
235 นายณรงค์ หงษ์สา หมู่ 9 ห้วยทรายแก้ว สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:34:37 PM
236 นายพนงค์ สมวงค์วาลย์ หมู่ 10 ใหม่สันกลาง สันโค้ง ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:35:37 PM
237 นายทวีศักดิ์ จินดากาศ หมู่ 8 สันป่าหนาดใต้ ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:45:08 PM
238 นางอนงค์ ศรีธิโอวาท หมู่ 10 สันป่าเป้า ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:45:51 PM
239 นายโยธิน ฟองวาริน หมู่ 1 ร่องจว้า สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:46:51 PM
240 นางลัดดาวัน ทองดี หมู่ 4 สานไซงาม สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:47:45 PM
241 นางสาวศุดาธินีย์ บุญปั๋น หมู่ 5 สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:48:42 PM
242 นายอินฐาน บำรุงผล หมู่ 7 สว่างไซงาม สว่างอารมณ์ ดอกคำใต้ พะเยา 12/6/2018 4:49:45 PM
243 จำเริง จอมคำ หมู่ 1 บ้านร้อง เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 10:26:53 AM
244 สุพจน์ จิตรคำ หมู่ 5 บ้านสะแล่ง เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 11:10:13 AM
245 อารัญ น้อยเอ้ย หมู่ 16 สร้อยศรีพัฒนา จุน จุน พะเยา 12/11/2018 1:45:46 PM
246 ทรงธรรม อุทธิยา หมู่ 8 บ้านดอนมูล เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 1:52:59 PM
247 วรพงศ์ จตุนาม หมู่ 6 ห้วยงิ้วใหม่ ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/11/2018 1:53:23 PM
248 จันทร์ฉาย เชียงแรง หมู่ 3 บ้านร้อง เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 1:54:50 PM
249 ฉัตรพร กอนจา หมู่ 12 บ้านยอดดอย เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 1:56:49 PM
250 ชัชพร อุทธิยา หมู่ 4 บ้านป่าฮ่อม เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 11:27:37 AM
251 ณัฐพงษ์ คำยันต์ หมู่ 11 บ้านศรีไฮคำ เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 1:58:47 PM
252 จิตต์วรา ทองสุ่ม หมู่ 1 แม่วังช้าง พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 12/11/2018 1:59:40 PM
253 กรรณิการ์ เชียงแรง หมู่ 2 บ้านร้อง เชียงแรง ภูซาง พะเยา 12/11/2018 2:00:33 PM
254 พงษ์ศักดิ์ สุริยะวงค์ หมู่ 2 สักลอ หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 2:03:03 PM
255 จันทร์เพ็ญ แก้วกันทะ หมู่ 8 บ้านม่วงใหม่สมบูรณ์ ป่าสัก ภูซาง พะเยา 12/11/2018 2:04:52 PM
256 ขุนสงกรานต์ ศิริวงค์ หมู่ 12 ไผ่ศรีทอง หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 2:12:26 PM
257 โสภณ ตาคำ หมู่ 13 สันติสุข หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 2:18:53 PM
258 ศิวภรณ์ จำแน่ หมู่ 4 สีพรม ควร ปง พะเยา 12/11/2018 3:10:39 PM
259 หมวก สะสาง หมู่ 4 เซี้ยะ จุน จุน พะเยา 12/11/2018 4:27:59 PM
260 วิโรจน์ นาปรัง หมู่ 3 สบเกี๋ยง ขุนควร ปง พะเยา 12/11/2018 2:59:02 PM
261 คีรี เลิศฤทธิ์ปัญญากุล หมู่ 8 ห้วยคอกหมู นาปรัง ปง พะเยา 12/11/2018 3:14:46 PM
262 กิตตินันต์ พรมไชย หมู่ 2 หนองบัว งิม ปง พะเยา 12/11/2018 3:20:43 PM
263 บุญช่วย มั่งคั่ง หมู่ 13 ใหม่ดอนเจริญ ออย ปง พะเยา 12/11/2018 3:23:32 PM
264 ย้าย กัน์ธิยะ หมู่ 5 ต้นฝาง ออย ปง พะเยา 12/11/2018 3:37:07 PM
265 พุธ บุญถึง หมู่ 6 ปัว งิม ปง พะเยา 12/11/2018 3:37:34 PM
266 สังวาลย์ ฟองคำ หมู่ 6 ห้วยแม่แดง นาปรัง ปง พะเยา 12/11/2018 3:40:13 PM
267 บุญธรรม ยาอินทร์ หมู่ 7 วังบง ควร ปง พะเยา 12/11/2018 3:52:58 PM
268 พิชยะ พันธุลี หมู่ 7 สันทราย หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 4:01:50 PM
269 ดอก สักลอ หมู่ 4 สักสัน หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 4:07:14 PM
270 ก๋งคำ จันธิมา หมู่ 3 สักทุ่ง หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 4:10:18 PM
271 อำพร ลาสอง หมู่ 3 ห้วยบง ทุ่งรวงทอง จุน พะเยา 12/11/2018 4:21:44 PM
272 ชัย โนชัย หมู่ 11 สักพัฒนา หงส์หิน จุน พะเยา 12/11/2018 4:21:49 PM
273 อารีย์ มณีใส หมู่ 6 บ้านทุ่งติ้ว ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/12/2018 9:03:27 AM
274 แสวง ผาดอน หมู่ 7 บ้านผาลาด ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/12/2018 9:05:10 AM
275 สนิท ยะมงคล หมู่ 8 บ้านหนองเลา ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/12/2018 9:06:28 AM
276 สมหมาย ขอดคำ หมู่ 9 บ้านทุ่งแขม ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/12/2018 9:07:40 AM
277 ทรงศักดิ์ วิละแสง หมู่ 11 บ้ารทุ่งกระเทียม ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/12/2018 9:09:45 AM
278 ประพันธ์ ยะมงคล หมู่ 10 บ้านธาตุภูซาง ภูซาง ภูซาง พะเยา 12/12/2018 2:15:54 PM
279 สุนิสา พ่วงพี หมู่ 8 โป่งตาเบ้า ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 12/13/2018 11:33:45 AM