รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 สุภาวิดา สวนขำ หมู่ 7 หัวชังโหลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:24:56 AM
2 พัชรีย์ ก้อนทิม หมู่ 6 ห้วยสามัคคี แม่ลา บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:27:58 AM
3 ศิริดิ์ลักษณ์ รุ่งแสง หมู่ 1 หนองโขลง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:30:25 AM
4 สุนทร สัมฤทธิ์ หมู่ 8 ริ้วกรูด พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:36:44 AM
5 ศักสิทธิ์ เพ็ชรักษ์ หมู่ 9 หนองจิก พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:39:14 AM
6 มะยม กล่อมเกลี้ยง หมู่ 5 คีม สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:41:42 AM
7 ประดิษฐ์ โภควัฒน์ หมู่ 7 ทุ่งกลับน้อย พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:50:44 AM
8 ธนัตถ์ศรณ์ ศรสิงหโตทอง หมู่ 1 คลองหมูสี พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 11:48:09 AM
9 สุนิชชา ช่วยบุญ หมู่ 3 เก่าโพธิ์หลังเสือ บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 3:22:42 PM
10 วุฒ ปิ่นทอง หมู่ 10 วังขรณ์ โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 11/27/2018 3:25:45 PM
11 นิเวทย์ จีนจันทร์ หมู่ 14 โพธิ์พันธุ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 11/29/2018 2:25:24 PM
12 ธงชัย ก้อนทอง หมู่ 7 ชันสูตร โพชนไก่ บางระจัน สิงห์บุรี 11/29/2018 2:28:10 PM
13 นุจรี ชานก หมู่ 2 ตงกลาง บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 11/29/2018 2:30:38 PM
14 ทิตานัน ด้วงชัย หมู่ 12 หัวแหลม เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 11/29/2018 2:33:05 PM
15 ผดุงเกียรติ สุขคะสมบัติ หมู่ 4 ตลาดโพธิ์ ไม้ดัด บางระจัน สิงห์บุรี 11/29/2018 3:38:28 PM
16 จักรพันธุ์ จันทบูลย์ หมู่ 13 ไผ่ใหญ่ เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 11/30/2018 9:05:10 AM
17 ปัญญา พัฒพงษ์ หมู่ 6 หุบพรหม สระแจง บางระจัน สิงห์บุรี 11/30/2018 9:37:28 AM
18 จรณชัย ภูสิมมา หมู่ 4 ดอนมะดูก บ้านจ่า บางระจัน สิงห์บุรี 11/30/2018 11:40:37 AM
19 สกุลชัย สุขสงวน พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี 12/10/2018 12:29:32 AM
20 นายเศกสันต์ สว่างเรือง หมู่ 6 บ้านกลับ โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 11/16/2018 3:43:35 PM
21 นายเอกศักดิ์ ทองคำ หมู่ 7 ดอนตะโหนด โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 11/16/2018 3:44:57 PM
22 นายนิยม จันทร์ตรง หมู่ 5 คอทราย คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 11/16/2018 3:45:56 PM
23 นางสาวมัทนา วอแพง หมู่ 6 ดอนโพธิ์ คอทราย ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 11/16/2018 3:47:12 PM
24 นายอุดม เฉื่อยฉ่ำ หมู่ 6 บ้านหนองกระเจา โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 9:25:56 AM
25 นางเพ็ชรัตน์ ทองมี หมู่ 7 บ้านลำเหนือ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 9:27:05 AM
26 นายมานะ บุญส่ง หมู่ 8 บ้านลำใต้ โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 9:28:47 AM
27 นางสาวภัทราภรณ์ อ่อนตา หมู่ 8 บ้านหนองสุ่ม ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 9:30:02 AM
28 นายสยามรัฐ สาหร่าย หมู่ 9 บ้านตาลตาแก้ว ห้วยชัน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 9:33:20 AM
29 นางกนกวรรณ สิงห์โต หมู่ 9 บ้านแหลมทอง งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 9:34:33 AM
30 นายบุญยอด สิงห์สริจันทร์ หมู่ 11 บ้านวัดสามเกลียว หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 11/20/2018 11:12:43 AM
31 สุนทร สัมฤทธิ์ หมู่ 8 ริ้วกรูด พักทัน บางระจัน สิงห์บุรี 1/8/2019 9:54:11 AM
32 จุรีพร ก้อนคำ หมู่ 4 บ้านท่าแสง จักรสีห์ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 11/16/2018 3:16:28 PM
33 นายวินัย มีลาภ หมู่ 4 พระงาม พระงาม พรหมบุรี สิงห์บุรี 11/16/2018 3:36:46 PM
34 นันตพร คำวิชิต หมู่ 13 ไผ่ใหญ่ เชิงกลัด บางระจัน สิงห์บุรี 1/8/2019 10:06:57 AM
35 กนกวรรณ สิงห์โต หมู่ 9 บ้านแหลมทอง งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 1/8/2019 9:14:10 AM
36 สมจิตร์ ชอบธรรมดี หมู่ 7 ดอนตะโหนด โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 2/1/2019 5:25:51 PM
37 สมจิตร์ ชอบธรรมดี หมู่ 7 ดอนตะโหนด โพทะเล ค่ายบางระจัน สิงห์บุรี 2/1/2019 5:25:54 PM
38 จำลอง คงบุญ หมู่ 5 ทุ่งน้อย วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 1/8/2019 9:30:21 AM
39 กิตติศักดิ์ ชักนำ หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 9:44:40 AM
40 ฐิติพร จันทร์บุญมี หมู่ 10 บ้านหนองสุ่ม ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 10:07:28 AM
41 ชนสิษฏ์ ขำเขียว หมู่ 4 คลองชะอม สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 1/8/2019 10:12:33 AM
42 จำลอง เเสงคง หมู่ 6 แก้วกระจ่าง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 1/8/2019 10:15:52 AM
43 บัวโรย พุทธเดช หมู่ 1 สระสี่เหลี่ยม บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 1/8/2019 10:17:15 AM
44 นายอนุรักษ์ ชินคำ หมู่ 1 หัวห้วยสุด อบทม สามโก้ อ่างทอง 11/16/2018 3:38:08 PM
45 นางสาวอรวรรณ ศรีดอกไม้ หมู่ 4 สามโก้ อบทม สามโก้ อ่างทอง 11/16/2018 3:41:01 PM
46 สวัสดิ์ จันทร์พันธุ์โสม หมู่ 9 หนองเสือ สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 1/8/2019 11:00:48 AM
47 ณัฐพร คล้ายอุนาทร หมู่ 8 บ้านงิ้วราย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 11:04:47 AM
48 เดวิช คงใหญ่ หมู่ 3 ยางแขวน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 1/8/2019 11:20:14 AM
49 อรวรรร ศรีเอกไม้ หมู่ 4 สามโก้ อบทม สามโก้ อ่างทอง 1/8/2019 8:17:55 AM
50 ฉวีวรรณ จันทร์แดง หมู่ 1 หัวห้วยสุด อบทม สามโก้ อ่างทอง 1/8/2019 8:23:26 AM
51 ไพรัตน์ อยู่เย็น หมู่ 9 บ้านไผ่หมูขวิด ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 1/8/2019 8:39:48 AM
52 สุวิมล งาเนียม หมู่ 1 เบิก ตรีณรงค์ ไชโย อ่างทอง 1/8/2019 9:59:39 AM
53 ชุติวัติ ช่างประดิษฐ์ หมู่ 3 บ้านหัวงิ้ว คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:54:35 AM
54 นาวิน สดใส หมู่ 4 บ้านหนองกรด คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:56:06 AM
55 มณเฑียร ใยระย้า หมู่ 3 บ้านทองคุ้ง องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:08:01 AM
56 ทศนนท์ แก้วล้อมกาย หมู่ 8 บ้านแจงแขวนหม้อ รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:20:18 AM
57 ไพโรจน์ ขอพึ่ง หมู่ 9 บ้านม่วงคัน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:23:24 AM
58 อักษร ขอพึ่ง หมู่ 10 บ้านทุ่งซิ่ง รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:25:45 AM
59 วันดี ทองแพ หมู่ 11 บ้านทุ่งตาเงิน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:27:11 AM
60 ระแนง ยิ่งยวด หมู่ 12 บ้านทุ่งตาเงิน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:31:47 AM
61 ปานใจ คงการุณ หมู่ 4 บ้านยางช้าย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:36:18 AM
62 เจริญ วงค์มูล หมู่ 5 บ้านคลองขุด ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:39:21 AM
63 พิศมัย งามวิลัย หมู่ 6 บ้านยางช้าย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:41:59 AM
64 ณัฐพร คล้ายอุนาทร หมู่ 8 บ้านงิ้วราย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:44:29 AM
65 ฐิติพร จันทร์บุญมี หมู่ 10 บ้านหนองสุ่ม ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:47:11 AM
66 ศุภรดา เล้าสุริพงษ์ หมู่ 11 บ้านตุ่มดิน ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:50:02 AM
67 จิรวัฒน์ ทรัพย์ศิริ หมู่ 2 บ้านหัวงิ้ว คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:53:01 AM
68 อำนาจ ประเสริฐศรี หมู่ 5 บ้านหนองสามไกร คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 10:57:41 AM
69 กุลนภา วงษ์คล้อย หมู่ 8 บ้านโพธิ์ทอง คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:00:52 AM
70 กำพล ชักนำ หมู่ 9 บ้านโพธิ์ทอง คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:02:05 AM
71 รัฐธีร์ พินโย หมู่ 8 บ้านหางคลอง องครักษ์ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:11:53 AM
72 สุเทพ เพ็งสาทร หมู่ 1 บ้านหนองแม่ไก่ หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:16:31 AM
73 บุญส่ง ปานแดง หมู่ 3 บ้านกลาง หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:18:58 AM
74 มณี ฉิมอำพัน หมู่ 7 บ้านริ้วหว้า หนองแม่ไก่ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:22:03 AM
75 ธัญวรัตน์ ถาดทอง หมู่ 4 บ้านไร่ ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:23:47 AM
76 จารุวรรณ หล่อสุวรรณ์ หมู่ 2 บ้านสร้าง บางระกำ โพธิ์ทอง อ่างทอง 11/21/2018 11:25:53 AM
77 นรินทร์ ปลูกงาม หมู่ 9 หนองเสือ สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:25:21 PM
78 บงกชรัตน์ สบาย หมู่ 2 ริ้วหว้า บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:26:57 PM
79 สำรวย คงเรืองศรี หมู่ 2 สีบัวทอง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:20:11 PM
80 นิสา ฉัตรเที่ยง หมู่ 3 ยางกลาง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:21:11 PM
81 ชนสิษฏ์ ขำเขียว หมู่ 4 คลองชะอม สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:22:21 PM
82 จำลอง แสงคง หมู่ 6 แก้วกระจ่าง สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:23:19 PM
83 ประยุทธ์ จิตร์ประสงค์ หมู่ 8 ยางท่าเฝือก สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:24:25 PM
84 พรนิภา คงใหญ่ หมู่ 3 ยางแขวน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:28:03 PM
85 ไพศาล เทพนิมิตร หมู่ 5 โพธิ์สำราญ บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:29:05 PM
86 วิชาญ เกตุพงษ์ หมู่ 10 ยางแขวน บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:30:08 PM
87 สมเกียรติ ชื่นขจร หมู่ 6 หัวโพธิ์ จำลอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:31:48 PM
88 มงคล เกิดดี หมู่ 8 คูเมือง แสวงหา แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:32:39 PM
89 อมรรัตน์ ตะโนรี หมู่ 7 ตาลแถว ป่างิ้ว เมืองอ่างทอง อ่างทอง 12/18/2018 2:36:34 PM
90 นพพล แว่นแก้ว หมู่ 1 สระสี่เหลี่ยม บ้านพราน แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:49:33 PM
91 มนตรี ช่างทอง หมู่ 7 ยางอู่ สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/18/2018 2:55:25 PM
92 นายจำลอง คงบุญ หมู่ 5 ทุ่งน้อย วังน้ำเย็น แสวงหา อ่างทอง 12/19/2018 4:06:39 PM
93 วันชัย พิศวง หมู่ 11 ไร่อ้อย เขต 2 สีบัวทอง แสวงหา อ่างทอง 12/19/2018 4:07:58 PM
94 คุณากร แสงโชด หมู่ 2 บ้านหัวงิ้ว คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 8:40:23 AM
95 วันดี ทองแพ หมู่ 11 บ้านทุ่งตาเงิน รำมะสัก โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 8:45:24 AM
96 ปานใจ คงการุณ หมู่ 4 บ้านยางช้าย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 8:53:32 AM
97 ธัญวรัตน์ ถาดทอง หมู่ 4 บ้านไร่ ทางพระ โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 9:01:52 AM
98 พิศมัย งามวิลัย หมู่ 6 บ้านยางช้าย ยางช้าย โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 9:11:45 AM
99 ชุติวัต ช่างประดิษฐ์ หมู่ 3 บ้านหัวงิ้ว คำหยาด โพธิ์ทอง อ่างทอง 1/8/2019 9:13:14 AM