รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา (ห้องชัยพฤกษ์) ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 พงศ์รัตน์ ยันต์บัวเงิน หมู่ 1 ม่วงงาม โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 2:37:17 PM
2 ตุ๋ย แสงเจริญ หมู่ 2 ม่วงงาม โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 2:46:44 PM
3 เสถียร ปลื้มใจ หมู่ 3 ม่วงงาม โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:05:23 PM
4 ไพรัตน์ ไทยเขียว หมู่ 4 พระขาว โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:10:04 PM
5 ประกอบ เฮง หมู่ 5 ใหญ่ โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:11:57 PM
6 สรรค์ สิงสอน หมู่ 10 ใหม่ โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:14:47 PM
7 พิกุล คงมั่น หมู่ 11 หอมกระจุย โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:18:48 PM
8 สายชล เต็งประกอบกิจ หมู่ 13 ม่วงงามพัฒนา โพงาม สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:23:37 PM
9 ทิพย์วัน เนตรนาค หมู่ 1 ท่าสำโรง บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:26:48 PM
10 สมหมาย เจือจาน หมู่ 6 บางโพธิ์ศรี บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:33:22 PM
11 บุญยืน พุ่มมูล หมู่ 7 บางกระบวย บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:41:14 PM
12 นฤมล ศรีสุข หมู่ 10 บ้านหัวเด่น บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:46:32 PM
13 เนตร สมหวัง หมู่ 11 ร่องใหญ่ บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 4:05:44 PM
14 ประสบ เหมหงษ์ หมู่ 8 วังขนุน ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 11/15/2018 11:33:08 AM
15 สมนึก มณฑา หมู่ 14 หัวตะพาน แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 4:18:43 PM
16 จักรกฤษ ปานเลิศ หมู่ 15 วัดกำแพง แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 4:22:00 PM
17 นภัสนันท์ นิ่มสันต์ หมู่ 11 วังยาว แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 4:24:32 PM
18 สำคัน ยอดดำเนิน หมู่ 16 สระไม้แดง แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 4:28:09 PM
19 ขวัญชัย เนียมจำนงค์ หมู่ 12 หอระฆัง บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:53:52 PM
20 ศรีไพร แก้วเอี่ยม หมู่ 5 บางโพธิ์ศรี บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท 11/14/2018 3:57:51 PM
21 นายอดุลย์ คชอินทร์ หมู่ 4 หนองบ่อหว้า หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:15:50 PM
22 ณรงค์ สาลี หมู่ 10 บ้านหนองบัว เที่ยงแท้ สรรคบุรี ชัยนาท 11/16/2018 10:49:54 AM
23 แสงระวี บุญชู หมู่ 3 ท่าระบาตร แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 11/16/2018 10:56:57 AM
24 คัด เที่ยงพลับ หมู่ 2 ท่าวัว ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 11/16/2018 10:59:12 AM
25 นายรวีศักดิ์ ประสมนิล หมู่ 1 นมโฑ เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 1:48:12 PM
26 นายประมวล คล้ายทอง หมู่ 2 หนองกุ้ง เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 1:49:32 PM
27 นางสุภาพร ปั้นงาม หมู่ 5 โป่งแค เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 1:56:23 PM
28 นางเล็ก พุ่มลำเจียก หมู่ 6 นมโฑ เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 1:58:07 PM
29 นายสมศักดิ์ สีหะ หมู่ 3 สวนมะม่วง โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 1:59:21 PM
30 นายสมศักดิ์ บุญนิล หมู่ 1 บ่อแร่ บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 1:59:48 PM
31 นายโสภณ แจ้งประทิศ หมู่ 4 ท้องคุ้ง โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:00:36 PM
32 นางสาวสำเนา มาคุ้ม หมู่ 5 งิ้ว โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:01:49 PM
33 นายณัฐพล เกษประทุม หมู่ 4 ดงไร บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:02:27 PM
34 นายพรเจตย์ อ้นโหมด หมู่ 7 ไร่ห้วยกระบอก บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:03:31 PM
35 นางรุ่งรัตน์ มีโพธิ์ หมู่ 5 ท่าแห มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:04:37 PM
36 นางสาววัฒนา ทัศมาลี หมู่ 10 คลองใหญ่ มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:05:38 PM
37 นายประพล วิศวปรีชานนท์ หมู่ 3 คงคาราม โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:06:28 PM
38 นายยนต์ รอดเกิด หมู่ 2 หนองกระเบียน วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:06:48 PM
39 นายสมพร ไหลงาม หมู่ 4 บางเสวย โพนางดำตก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:07:30 PM
40 นายประสาท สุกเพิก หมู่ 8 สระใหญ่ วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:07:46 PM
41 นายขมาคม ดีจ้าย หมู่ 1 หนองขุ่น หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:08:41 PM
42 นายจำเนียร ปานไม้ หมู่ 3 บางไก่เถื่อน ตลุก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:08:50 PM
43 นางสาวภาชินี ลอยเลี้ยง หมู่ 9 ท้ายน้ำ ตลุก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:11:23 PM
44 นายณรงค์ สนกัน หมู่ 10 อ่าวสวาย ตลุก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:12:33 PM
45 นายจักรินทร์ ธูปเกิด หมู่ 1 ท่าทราย บางหลวง สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:13:50 PM
46 นายสมนึก บุญแต้ม หมู่ 7 เขาดิน หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:14:53 PM
47 นายสุกิจ ฉ่ำมิ่งขวัญ หมู่ 8 หนองกระทิง หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:19:45 PM
48 นางสุจิตรา สอนเถื่อน หมู่ 5 ดอนมะขาม หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 2:20:46 PM
49 นางสาววรารัตน์ กล่อมจันทร์ หมู่ 6 บางท่าช้าง โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:26:50 PM
50 นายศิวัสว์ บุญเก๊ะ หมู่ 8 ลำห้วย หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:37:05 PM
51 นายสมบูรณ์ ปานยิ้ม หมู่ 9 ศาลาแดง หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 11/16/2018 2:39:00 PM
52 นางสุธิสา เพ็งน้อย หมู่ 4 ดอนตาล หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 3:37:38 PM
53 นายสมมาตร โพธิ์ชัย หมู่ 3 หัวตะเฆ่ วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 3:41:52 PM
54 นายดีวดล ก๊กศรี หมู่ 5 สำนักจั่น บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 3:59:38 PM
55 นางสาวสรรารา แก้วมณี หมู่ 6 คลองปลาไหล มะขามเฒ่า วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 4:00:39 PM
56 นายสำเริง นุชทรวง หมู่ 5 ท่าข้าม วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 4:01:35 PM
57 นายกิตติ สุ่มทา หมู่ 2 หนองน้อย หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 4:02:39 PM
58 นางลออ อรุณ หมู่ 6 ดอนแต้ หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 4:04:20 PM
59 นายพิสิษฐ์ ปาคำ หมู่ 8 ทุ่งพงษ์ หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 11/16/2018 4:05:15 PM
60 นายธาวุฒิ พรมมา หมู่ 4 วังหมัน วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 11/19/2018 11:00:51 AM
61 นางสาวดวงกมล ศรีไพศาล หมู่ 6 ทุ่งกว้าง หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 11/19/2018 11:02:51 AM
62 นางสาวญาดา ปุยอ๊อด หมู่ 7 หนองเสือ หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 11/19/2018 11:04:01 AM
63 นางรัตดา รัตนวงศ์ หมู่ 3 บ่อยายส้ม หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/19/2018 4:22:39 PM
64 นางเบญจมาศ กรมกอง หมู่ 4 หนองตะขบ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/19/2018 4:30:35 PM
65 นายสมบัติ วงษ์ราชสีห์ หมู่ 6 ดงสวนหมาก หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/19/2018 4:31:41 PM
66 นายครรชิต คำยา หมู่ 11 ทรัพย์เจริญ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/19/2018 4:36:01 PM
67 นางสาวศิริลักษณ์ ประทุม หมู่ 8 เขาเกล็ด หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/19/2018 4:38:24 PM
68 นางสาวศิริพร จูเปีย หมู่ 12 ประชารัฐ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/19/2018 4:44:13 PM
69 หนึ่งนุช เงินมาก หมู่ 1 คลองขี้เหล็ก ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 9:55:17 AM
70 สุรินทร์ หัตถี หมู่ 2 คลองงิ้ว ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 9:59:51 AM
71 สมพร คล้ายศรี หมู่ 4 ตลุกบัว ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:01:37 AM
72 ประโยค ปานคร้าม หมู่ 6 ท่าสตือ ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:04:36 AM
73 เหลี่ยม ทองกลัด หมู่ 7 บ้านท่าไทร ห้วยกรดพัฒนา สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:06:01 AM
74 บรรเจิด รักซ้อน หมู่ 1 บ้านท่าข้าม ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:07:58 AM
75 วิชาญ ดิษฐ์เหมือน หมู่ 3 ท่าช้าง ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:13:07 AM
76 ประคอง ทองมี หมู่ 4 คลองรี ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:16:50 AM
77 ธีรศักดิ์ แหยมทอง หมู่ 5 ท่าสะเดา ห้วยกรด สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:18:29 AM
78 กิตติพงษ์ สุขโก หมู่ 1 โพธิ์งาม ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:20:40 AM
79 อุดมจิตร แสงสว่าง หมู่ 2 โพธิ์งาม ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:23:00 AM
80 คำนึง โพธิ์เหมือน หมู่ 3 ดอนกำ ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:24:39 AM
81 สายัญ ฤทธิมาลี หมู่ 5 วังโพธิ์ ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:25:48 AM
82 สมศรี โพธิ์ชะคุ้ม หมู่ 6 วังโพธิ์ ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:27:07 AM
83 นางสาวจุฑาภรณ์ โท้เพชร์ หมู่ 7 ไผ่ล้อม หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:32:53 AM
84 นางอมรรัตน์ มากสิน หมู่ 10 โพธิ์เจริญ หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:33:55 AM
85 นายสุชิน อินทร์ใจดี หมู่ 1 ทุ่งวัวแดง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:35:27 AM
86 นางศิริพร พันธุรอด หมู่ 2 วังหัวเรือ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:40:27 AM
87 สมพิศ โพธิ์ชะคุ้ม หมู่ 7 หอมกระจุย ดอนกำ สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:49:32 AM
88 ลัดดา รอดหลง หมู่ 1 หนอง ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 10:53:23 AM
89 นางสาวไพลิน ศรีนางแย้ม หมู่ 5 หนองหวาย วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:53:36 AM
90 นายโยธิน แข็งกสิกิจ หมู่ 6 บ่อลึก วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:54:54 AM
91 นางอุมาพร วัสธรรม หมู่ 7 ใหม่หินเรียง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:57:47 AM
92 นางสังวาลย์ พิสมัย หมู่ 8 ดงสวนหลวง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:59:00 AM
93 นายชัยโย วงษ์กลม หมู่ 9 ภิรมย์สุข วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 10:59:52 AM
94 นางสาวเสาวรัตน์ เกษร หมู่ 10 หนองยาง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:00:57 AM
95 นางพรพิมล พรมนิ่ม หมู่ 11 ร่มโพธิ์ วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:01:37 AM
96 นายธนากร จันทร์ศรี หมู่ 12 โคกสว่าง วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:02:31 AM
97 นางสาวทศพร คำเครือ หมู่ 13 หนองรังนก วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:03:52 AM
98 นางสาวนริศรา อินทประดิษฐ์ หมู่ 2 หนองขาม สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:05:43 AM
99 นางสาวสมศรี จีนวัง หมู่ 3 หนองสีฟัน สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:06:38 AM
100 นายอนุสิษฐ์ หนูขาว หมู่ 4 โพธิ์ทอง สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:07:29 AM
101 นางวันเพ็ญ เชื้ออภัย หมู่ 5 พุน้อย สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:08:25 AM
102 นายประเสริฐ กำเหนิด หมู่ 6 น้ำพุ สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:09:16 AM
103 นายมานพ บุกเนียม หมู่ 7 หนองไม้แก่น สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:10:13 AM
104 นางสาวลำดวน อึ่งขวัญ หมู่ 8 หนองกะทะ สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:11:17 AM
105 นายทรงศักดิ์ มลทิน หมู่ 9 ดงแขวนฆ้อง สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:12:15 AM
106 นายไทยรัฐ โสภาพ หมู่ 10 เขาหลัก สะพานหิน หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:12:57 AM
107 นางสาวทวี เสือแก้ว หมู่ 3 ทับเสาหอ กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:13:41 AM
108 นางสาวสุนันทา เส็งหพันธ์ หมู่ 4 หนองขนาก กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:14:43 AM
109 นางสาวจุฑามาศ วงษ์ศิลป์ หมู่ 5 ดงประดา กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 11/20/2018 11:15:24 AM
110 ทิพวรรณ แว่นจันทร์ หมู่ 5 ดอนประดู่ ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:34:21 AM
111 รัชชดา นวลจันทร์ หมู่ 6 ทุ่งกระถิน ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:35:40 AM
112 จุฑารัตน์ พงษ์วรวิตร หมู่ 7 หนองอีดุก ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:38:08 AM
113 ปัญญา สุขนิล หมู่ 9 ปากดง ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:39:09 AM
114 ชัยวัฒน์ สร้อยนาค หมู่ 10 หนองแขม ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:40:20 AM
115 สุจิตรตา พวงมาลัย หมู่ 11 ห้องโก ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:41:23 AM
116 ณรงค์ กันภูมิ หมู่ 12 ร่องแห้ว ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:42:25 AM
117 ฉัตรชมภู อุบลสุข หมู่ 13 ดงเทพรัตน์ ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:43:16 AM
118 เสมา มั่นปาน หมู่ 15 หนองสมบูรณ์ ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:44:00 AM
119 บุณยาพร ดวงจินดา หมู่ 16 ทุ่งกระถินพัฒนา ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 11/20/2018 11:44:44 AM
120 นางสรัลชนา วีรจรศักดิ์ หมู่ 1 หนองอีเช้ง วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 11/20/2018 2:28:47 PM
121 นายปรีชา บุญชู หมู่ 6 หางกรวด เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:31:50 PM
122 นายเผด็จ ดีอ่อน หมู่ 1 ธรรมามูลใต้วัด ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:33:06 PM
123 นายประมวน สุทธิประพันธ์ หมู่ 3 ดักคะนน ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:34:20 PM
124 นายชะฤทธิ์ มั่งทอง หมู่ 5 บ้านกลำ ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:35:24 PM
125 นายสมศักดิ์ มาสม หมู่ 6 เชียน ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:36:32 PM
126 นายไพโรจน์ อยู่เย็น หมู่ 8 ย่าสร้อย ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:37:28 PM
127 นางจันทร์แรม สิงห์หร่าย หมู่ 9 คุ้มเกล้า ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:38:30 PM
128 นางสาวฐิตารีย์ อะโนทัย หมู่ 1 หนองเต่าดำ เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:40:11 PM
129 นางอรัญญา หมั่นมาก หมู่ 2 สาริกา เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:41:08 PM
130 นางกันยารัตน์ ศิลา หมู่ 3 ดอนรังนก เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:42:08 PM
131 นางสมจิตร์ ขำดำ หมู่ 4 โรงวัว เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:43:49 PM
132 นิสา เกยพยา หมู่ 3 หนองตาตน อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 3:06:00 PM
133 นางสุวิมล อิงวะระ หมู่ 8 โรงวัว เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:45:02 PM
134 นายสวัสดิ์ แสงปาน หมู่ 11 หนองป่าน เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:46:02 PM
135 วิสิทธิ์ กองแก้ว หมู่ 1 วัดใหญ่ ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:46:26 PM
136 นายวุฒิชัย พินิจจันทร์ หมู่ 12 เกาะโพธิ์ เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:47:01 PM
137 นางสาววัฒณา จูสิงห์ หมู่ 4 วังเคียน นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:48:02 PM
138 ชาตรี ดีฉนวน หมู่ 4 หลั่น ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:48:27 PM
139 บุญเลิศ โคกมิ หมู่ 5 หัวยาง ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:49:55 PM
140 วันชัย กวางแก้ว หมู่ 6 ดอนฉนวน ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:51:12 PM
141 สุเวช คำประกอบ หมู่ 8 หางน้ำหนองแขม ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:52:34 PM
142 วิโรจน์ แผนสุวรรณ หมู่ 10 ดอนสำราญ ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:53:57 PM
143 ดวงสุวรรณ ทองขวัญ หมู่ 1 ท้ายคลอง หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:55:25 PM
144 สมหมาย เทศสมบูรณ์ หมู่ 1 หัวถนน ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:56:41 PM
145 นางจินต์พัฒน์ ปิ่นทอง หมู่ 11 ห้วยเดื่อ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 2:57:48 PM
146 จินตนา เพ็ชรรักษ์ หมู่ 2 หนองมะขาม ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:58:10 PM
147 ทวีพงษ์ แดงไผ่ หมู่ 4 หัวหว้า ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 2:59:36 PM
148 นางวาสนา อินทสิทธิ์ หมู่ 12 วังเคียนเก่า นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:00:07 PM
149 เจริญตา ผ่อนตาม หมู่ 5 เขาแหลม ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 3:01:41 PM
150 นางขวัญมนัส จันทมงคล หมู่ 15 เจริญทรัพย์ นางลือ เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:02:00 PM
151 รัตนา ด้วงจิ๋ว หมู่ 1 หนองกระทุ่ม อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 3:02:52 PM
152 นายชำนาญ ก้อนทอง หมู่ 2 วังไผ่ ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:03:50 PM
153 ณภัสญาณ์ ช่างประดับ หมู่ 2 ดอนสำโรง อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 3:04:15 PM
154 วรรณา เอี่ยมเล หมู่ 4 ท่าอู่ อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 12/3/2018 3:07:05 PM
155 นายนรินทร์ เพ็งอิ่ม หมู่ 4 วังไผ่ ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:07:26 PM
156 นายวิชาญ ศิลา หมู่ 1 ท้องคุ้ง หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:08:32 PM
157 นายอาวุธ มีโต หมู่ 5 บึงประจำรัง หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:09:40 PM
158 นายมล กุลมาตร์ หมู่ 7 วงษ์พัฒนา หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:11:04 PM
159 นายจอม เต็งมิ่ง หมู่ 7 ไร่สวนลาว บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:14:56 PM
160 ดำรงค์ เอกอ้น หมู่ 11 หนองทาระภู บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:16:26 PM
161 นายรอด มาลัยศรี หมู่ 6 หนองต่อ หันคา หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:12:06 PM
162 นางสาวพรทิพย์ โพธิ์ศรี หมู่ 8 มะพลับดก หาดท่าเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท 12/3/2018 3:13:01 PM
163 นายวิชัย โพธิ์ชน หมู่ 1 ฉวาก บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:13:47 PM
164 ธีระวงษ์ แจ้งสิน หมู่ 12 บางลี่ บ้านเชี่ยน หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:23:48 PM
165 สถิตย์ ศรีอุดม หมู่ 1 บ่อพระ ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:24:50 PM
166 บายศรี เอี้ยงปาน หมู่ 2 หนองตะคอง ไพรนกยูง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:31:26 PM
167 คำลน สงล่า หมู่ 3 กลางทุ่ง หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:34:02 PM
168 วรจักษ์ ฉิมแป้น หมู่ 4 บ้านทุ่ง หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:35:19 PM
169 เอกลักษณ์ ชูจิต หมู่ 5 หนองโสน หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:36:24 PM
170 สุชิน ใหม่หลำ หมู่ 6 สระดู่ หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:43:11 PM
171 ธัญญรัตน์ เทียนชัย หมู่ 9 ชำแระ หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:44:52 PM
172 อภิวัฒน์ คำพา หมู่ 16 หนองเต่า หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:48:04 PM
173 เดือนฉาย ดอนแนไพร หมู่ 19 ปางสีนวลใหม่ หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:49:31 PM
174 หันษา พุกมาก หมู่ 20 สมอบท หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:50:35 PM
175 เนาวรัตน์ คงดี หมู่ 9 ถ้ำเข้ วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 12/3/2018 3:58:30 PM
176 สมปอง โพธิ์ประเสริฐ หมู่ 5 บุทางรถ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/3/2018 4:03:53 PM
177 สมพิศ อ่ำทิม หมู่ 6 หนองอ้ายกาง เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/3/2018 4:06:23 PM
178 สมพงษ์ บุญจันทร์ หมู่ 7 สระแก้ว เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/3/2018 4:07:22 PM
179 สุราษฏร์ พรหมรังษี หมู่ 8 หนองมะเกลือ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/3/2018 4:08:30 PM
180 นางยุพิน โพธิ์วัลย์ หมู่ 2 ทุ่งแห้ว บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 12/11/2018 9:54:59 AM
181 นางจันทร์วรางษ์ สิทธิพงษ์ หมู่ 8 หนอง ตลุก สรรพยา ชัยนาท 12/12/2018 8:36:27 AM
182 นิรุต วิสุทธิ์ หมู่ 12 โป่งมั่ง เนินขาม เนินขาม ชัยนาท 12/11/2018 5:10:10 PM
183 ทองใส เสมอใจ หมู่ 11 หนองแกผักพฤกษ์ กะบกเตี้ย เนินขาม ชัยนาท 12/11/2018 5:11:27 PM
184 วิษณุ มีชะนะ หมู่ 8 บ่อม่วง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 12/11/2018 5:12:35 PM
185 สุรศักดิ์ อ่อนแก้ว หมู่ 9 หนองปล้อง สุขเดือนห้า เนินขาม ชัยนาท 12/11/2018 5:13:45 PM
186 นางนงนุช โพธิ์ตุ่น หมู่ 8 บ่อพัฒนา โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 12/12/2018 10:16:58 AM
187 ปรีชา วัดวาศ หมู่ 11 ดอนสีนวล หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/17/2018 9:59:53 AM
188 นิรุติ แป้นศิริ หมู่ 1 คลองจันทน์ ห้วยงู หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:04:33 AM
189 นพดลย์ รวยสันเทียะ หมู่ 4 ดอนชงโค ห้วยงู หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:05:37 AM
190 โกศล แจ่มจ่าย หมู่ 3 หนองแจง เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:09:56 AM
191 อนุชาติ อยู่โต หมู่ 12 ดอนอุโลก เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:20:26 AM
192 สมพร บุญวาส หมู่ 1 วังจิก สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:21:23 AM
193 สมศักดิ์ ทองดอนน้อย หมู่ 10 ท่ากรวด สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:22:33 AM
194 นฤพันธ์ ศิริวรรณ หมู่ 13 ตลุกเทือม หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:02:35 AM
195 เหลี่ยม จำศิล หมู่ 4 ดอนดินแดง เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:13:01 AM
196 ทิพวรรณ โตดี หมู่ 9 ดอนบ่อ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:16:50 AM
197 จำนงค์ แตงสุข หมู่ 10 ดงมะเขือ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:18:16 AM
198 บวร บุตทอง หมู่ 11 หนองแกใหม่ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/17/2018 10:19:29 AM
199 อารีย์ ทองปั้น หมู่ 2 หนองแซงดีนดง หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/17/2018 9:50:47 AM
200 ชลธิชา อ่อนดี หมู่ 8 หนองจงอาง หนองแซง หันคา ชัยนาท 12/17/2018 9:56:03 AM
201 ธงชัย ขุนทอง หมู่ 2 ดอนกระพี้ เด่นใหญ่ หันคา ชัยนาท 12/18/2018 11:39:39 AM
202 วินัย เดชมา หมู่ 10 สะตือสิงห์ วังไก่เถื่อน หันคา ชัยนาท 12/18/2018 11:40:42 AM
203 นพพร ใจดี หมู่ 8 ห้วยร่วม หันคา หันคา ชัยนาท 12/18/2018 11:41:48 AM
204 จันทนา นาราวงษ์ หมู่ 6 แพร่งหน้าผาบน เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 1/9/2019 8:34:15 AM
205 นภัสนันท์ นิ่มสันต์ หมู่ 11 วังยาว แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1/9/2019 8:41:56 AM
206 ณัฐภูมิ ประนม หมู่ 3 ท่าระบาตร แพรกศรีราชา สรรคบุรี ชัยนาท 1/9/2019 8:45:37 AM
207 ภาชินี ลอยเลี้ยง หมู่ 9 ท้ายน้ำ ตลุก สรรพยา ชัยนาท 1/9/2019 9:00:41 AM
208 ศศิลักษณ์ แก้วเกิด หมู่ 8 หนอง ตลุก สรรพยา ชัยนาท 1/9/2019 9:01:34 AM
209 ประสิทธิ์ มานะเปรม หมู่ 1 นมโฑ เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 1/9/2019 9:31:30 AM
210 ประพันธ์ เอี่ยมปลัด หมู่ 6 หางกรวด เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท 2/1/2019 10:57:39 AM
211 ภรภัทร์ ภูมิอินทร์ หมู่ 6 นมโฑ เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 3/4/2019 4:52:55 PM