รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม วิทยาลัยเทคนิคน่าน อ เมือง จ น่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ศรชัย ท้าวคาม หมู่ 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 11/21/2018 10:28:54 AM
2 นายอภิศักดิ์ วุฒิ หมู่ 2 บ้านใหม่มงคล บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:04:11 PM
3 นางพรรณิยา กองสอน หมู่ 3 นาแหน บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:05:22 PM
4 นางสาวสุพัตรา ยอดตาคำ หมู่ 5 นาไค้ บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:06:49 PM
5 นายธีระณิต จักรปิง หมู่ 1 พืชเจริญ น้ำตก นาน้อย น่าน 11/21/2018 2:57:43 PM
6 นายดนุภพ ศรีอักษร หมู่ 7 พืชมงคล น้ำตก นาน้อย น่าน 11/21/2018 2:59:10 PM
7 นางถาวร ไชยแก้วมา หมู่ 1 อ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:00:55 PM
8 นางสมเร็จ มามาตร หมู่ 6 ต้นม่วง บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:07:59 PM
9 นายนิธิวัฒน์ คำน๊ะ หมู่ 7 สันพยอม บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:09:10 PM
10 นายชารินทร์ ตุ้ยน้อย หมู่ 8 หนองห้า บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:10:37 PM
11 นายวสิน ถุงตุ้ย หมู่ 14 กิตตินันท์ ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:11:44 PM
12 นางสาวโสภิต สุใจยา หมู่ 6 สัน เชียงของ นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:13:01 PM
13 นางสาวอังสุรีย์ กันสาร หมู่ 5 ไร่น้ำหิน สถาน นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:14:15 PM
14 นางฐานิสสา ปฏิธันยธรณ์ หมู่ 9 หล่ายหนอง สถาน นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:15:44 PM
15 นางสาวเนตรนภา กรุณาก้อ หมู่ 10 นาดอย สถาน นาน้อย น่าน 11/21/2018 3:16:56 PM
16 บุญมี คำผัด หมู่ 16 สันป่าสัก นาทะนุง นาหมื่น น่าน 11/20/2018 4:00:27 PM
17 นายประหยัด สวรรค์เวียงแก หมู่ 1 บ้านถ้ำเวียงแก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 11/22/2018 10:55:38 AM
18 สุจินดา หล้าตุ้ย หมู่ 5 ปางกอม ชนแดน สองแคว น่าน 11/22/2018 11:04:53 AM
19 ธวัชชัย บุรวัตรนุกุล หมู่ 6 สบพาง ชนแดน สองแคว น่าน 11/22/2018 11:07:59 AM
20 สมคิด เป่าป่า หมู่ 7 ปางไฮ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 11/22/2018 11:10:03 AM
21 ชนกานต์ แซ่จ๋าว หมู่ 6 ขุนน้ำพริก นาไร่หลวง สองแคว น่าน 11/22/2018 11:12:42 AM
22 ประธาน เสารางทอย หมู่ 7 น้ำหลุ ชนแดน สองแคว น่าน 11/22/2018 11:14:38 AM
23 วลัยพร แซ่เติน หมู่ 8 วังไผ่ นาไร่หลวง สองแคว น่าน 11/22/2018 11:16:20 AM
24 เกษฎาภรณ์ การเก่ง หมู่ 7 น้ำฮาว จอมพระ ท่าวังผา น่าน 11/22/2018 3:10:27 PM
25 วัฒนา กันยะ หมู่ 4 บ้านน้ำพุ ผาตอ ท่าวังผา น่าน 11/22/2018 3:12:39 PM
26 สิทธิเชษฐ์ ตันตุ้ย หมู่ 10 กิ่วจันทร์ ขุนน่าน เฉลิมพระเกียรติ น่าน 11/20/2018 2:32:08 PM
27 ธัญญวดี สุขสำราญ หมู่ 6 ใหม่ไชยธงรัตน์ ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 11/20/2018 2:34:52 PM
28 นารีรัตน์ สมบูรณ์ หมู่ 2 สบปืน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 11/20/2018 2:39:48 PM
29 สว่าง ขันก๋า หมู่ 6 ค้างอ้อย นาทะนุง นาหมื่น น่าน 11/20/2018 3:57:03 PM
30 สินวัต โพธิขาว หมู่ 14 ดอนมูล นาทะนุง นาหมื่น น่าน 11/20/2018 3:58:57 PM
31 วสันต์ สุยะตา หมู่ 9 ห้วยนาย นาทะนุง นาหมื่น น่าน 11/20/2018 3:59:43 PM
32 กถิน ทิพย์ลุ้ย หมู่ 10 น้ำกึ๋น นาทะนุง นาหมื่น น่าน 11/20/2018 4:01:16 PM
33 ภานุวัฒน์ ตันธนะวรกุล หมู่ 6 น้ำแขว่ง เมืองลี นาหมื่น น่าน 11/20/2018 4:04:05 PM
34 ปราโมทย์ ว่างพิทักษ์ หมู่ 6 สบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา น่าน 11/22/2018 3:13:43 PM
35 เรก เพ็ชรปา หมู่ 5 น้ำไคร้ แสนทอง ท่าวังผา น่าน 11/22/2018 3:14:46 PM
36 สมเจต สลาชิก หมู่ 7 สันติสุข แสนทอง ท่าวังผา น่าน 11/22/2018 3:15:39 PM
37 ชวนพิศ วงค์สิริ หมู่ 4 สบสาย ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 11/22/2018 3:16:32 PM
38 พัชรพล ธรรมศิริ หมู่ 6 ห้วยม่วง แสนทอง ท่าวังผา น่าน 11/23/2018 8:44:31 AM
39 สายทิพย์ คันทะเสน หมู่ 10 นานิคม ยม ท่าวังผา น่าน 11/23/2018 8:46:38 AM
40 พิชัย รักญาติ หมู่ 8 แหนสาม ผาทอง ท่าวังผา น่าน 11/23/2018 8:47:32 AM
41 สวัสดิ์ ช่างอิน หมู่ 2 วังผาง ผาทอง ท่าวังผา น่าน 11/23/2018 8:48:56 AM
42 นางอัมรา กันแก้ว หมู่ 5 น้ำใส ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 11/27/2018 9:45:44 AM
43 นายต่วน ยีขาม หมู่ 10 ดงป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 11/27/2018 9:46:49 AM
44 นายสุชาติ อินภูธร หมู่ 11 ห้วยคำ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 11/27/2018 9:48:34 AM
45 นางนัทธยา ดวงใจ หมู่ 14 ห้วยไฮ ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 11/27/2018 9:50:03 AM
46 วุฒิการ แพ็งแก่นแท้ หมู่ 3 ภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:26:05 PM
47 กรรณิกา สิทธิคุณ หมู่ 9 ห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:52:55 PM
48 ณัฐคุณ ปิยสิริธาดากุล หมู่ 12 ใหม่ในฝัน สะเนียน เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:57:41 PM
49 ศิริพร ลือเกอ หมู่ 2 สไมย์ นาซาว เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:59:35 PM
50 ปริญญา วงศ์วิเศษรัตน์ หมู่ 8 กาใส สะเนียน เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:01:07 PM
51 ธนะชัย สิงห์นาซาว หมู่ 3 นาหิน นาซาว เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:03:07 PM
52 กัลยา อินผ่อง หมู่ 5 ซาวหลวง บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:04:19 PM
53 จุรีรัตน์ ธรรมวงค์ หมู่ 7 นามน บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:06:16 PM
54 ผกา กาติน หมู่ 6 สระภูเวียง บ่อ เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:43:07 PM
55 วัชรี มังคละ หมู่ 9 หาดปลาแห้ง บ่อ เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:45:32 PM
56 วิสิฎฐ์ นิธิเมธาสิทธิ์ หมู่ 6 ปางเป๋ย สะเนียน เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 2:47:24 PM
57 วิมลรัตน์ สีโน หมู่ 8 หนองโตม บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:07:34 PM
58 วิลาวัลย์ สายอนันท์ หมู่ 11 นาปงพัฒนา บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:09:15 PM
59 กันตะนา จันเครือ หมู่ 8 ห้วยมอญ เรือง เมืองน่าน น่าน 11/27/2018 3:10:48 PM
60 สมหมาย ธงชัย หมู่ 5 ห้วยล้า สถาน ปัว น่าน 12/3/2018 4:22:18 PM
61 สม จิตอารีย์ หมู่ 6 นาฝาง สถาน ปัว น่าน 12/3/2018 4:23:36 PM
62 สุจินต์ จิตอารี หมู่ 7 ป่าเหียง สถาน ปัว น่าน 12/3/2018 4:33:26 PM
63 บุญยัง ละขะไพ หมู่ 6 ดอนมูล แงง ปัว น่าน 12/3/2018 4:36:29 PM
64 สะอาด รกไพ หมู่ 7 ทุ่งรัตนา ศิลาเพชร ปัว น่าน 12/3/2018 4:38:57 PM
65 คำ อินปา หมู่ 9 ห้วยปูด ภูคา ปัว น่าน 12/3/2018 4:41:24 PM
66 สุจริต ปั้นกิจวานิชเจริญ หมู่ 3 ค้างฮ้อ ป่ากลาง ปัว น่าน 12/3/2018 3:40:04 PM
67 มานพ ยั่งยืน หมู่ 3 มอน วรนคร ปัว น่าน 12/3/2018 3:42:00 PM
68 เผชิญ โวทาน หมู่ 5 หัวน้ำ ศิลาแลง ปัว น่าน 12/3/2018 3:43:34 PM
69 สนั่น คำแสน หมู่ 5 ห้วยท่าง ไชยวัฒนา ปัว น่าน 12/3/2018 3:45:11 PM
70 บุญเกิด จิตอารีย์ หมู่ 7 แดนพนา ไชยวัฒนา ปัว น่าน 12/3/2018 3:46:33 PM
71 วราจิตร มโนนัย หมู่ 9 ห้วยปุก สะเนียน เมืองน่าน น่าน 12/6/2018 9:59:34 AM
72 สมเพชร กรรณิการ์ หมู่ 9 ห้วยธนู ตาลชุม ท่าวังผา น่าน 12/14/2018 2:38:01 PM
73 ลัดดาวัลย์ ก๋ารี หมู่ 5 ดอนใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 12/14/2018 2:53:25 PM
74 แดง อโนเชียง หมู่ 6 กิ่วม่วง ดู่พงษ์ สันติสุข น่าน 12/14/2018 3:04:21 PM
75 กฤษฎา ก๋าวงค์ หมู่ 7 ศรีนาม่าน พงษ์ สันติสุข น่าน 12/14/2018 2:58:51 PM
76 ต๋อง แดงหา หมู่ 13 ห้วยแฮ้ว พงษ์ สันติสุข น่าน 12/14/2018 3:21:04 PM
77 คมสัน อภิวัน หมู่ 3 ปางสา จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:28:08 PM
78 ชลดา หมื่นคำเรือง หมู่ 5 หลับหมื่นพรวน จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:30:46 PM
79 ศิริชัย ปัสสา หมู่ 5 ชื่นใหม่ ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:36:03 PM
80 ไพรุ่ง ศรีแก้ว หมู่ 6 หลับหมื่นพรวนเหนือ จอมจันทร์ เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:32:21 PM
81 สกล เนตรใสวรกุล หมู่ 1 ทุ่งทอง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:33:46 PM
82 รวด สิงห์แสง หมู่ 3 ทุ่งผง ทุ่งศรีทอง เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:34:54 PM
83 สกาวรัตน์ จำปา หมู่ 7 ปางมอญ อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:56:25 PM
84 อัจฉราภรณ์ นามวงค์ หมู่ 9 ม่วงเนิ้ง อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:59:27 PM
85 พนกร เชียงทา หมู่ 2 ก๊อต ปงสนุก เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:37:00 PM
86 เจริญ สุภา หมู่ 5 เอิน แม่สา เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:39:36 PM
87 ธีรพล ศรีคำ หมู่ 3 นาสา ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:43:09 PM
88 สุนทร ชัยนันต๊ะ หมู่ 4 ท่าข้าม ไหล่น่าน เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:45:59 PM
89 จิราพร จำปา หมู่ 11 ห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:49:36 PM
90 อารียา แก้วสิงห์ หมู่ 6 ฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลย เวียงสา น่าน 12/14/2018 3:52:09 PM
91 นายบุญเลิศ บังเมฆ หมู่ 3 ห้วยดึม บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:18:28 AM
92 นายชัยวัฒน์ อุดคำอ้าย หมู่ 4 พี้เหนือ บ้านพี้ บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:20:50 AM
93 นายเวท อายุยืน หมู่ 2 นาวี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:23:30 AM
94 นายบรรจง ไชยยงค์ หมู่ 5 ดู่ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:26:35 AM
95 นายเมืองดี เชื้อหมอ หมู่ 6 ป่าต้าง บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:28:44 AM
96 นายสว่าง เชื้อหมอ หมู่ 4 ทุ่งข่า บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 10:35:40 AM
97 นายอุทัย สมควร หมู่ 7 คือ บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:30:05 AM
98 นายมงคล อุปถัมภ์ หมู่ 8 โปร่งศรี บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน 12/17/2018 9:31:41 AM
99 นพ กันไชย หมู่ 4 หนองใหม่ พงษ์ สันติสุข น่าน 12/13/2018 4:05:55 PM
100 ณัฐพงศ์ สุริยา หมู่ 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1/27/2019 9:21:53 PM
101 ณัฐพงศ์ สุริยา หมู่ 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1/27/2019 9:21:53 PM
102 ณัฐพงศ์ สุริยา หมู่ 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1/27/2019 9:22:02 PM
103 ม่ รุ้ หมู่ 6 สบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา น่าน 1/27/2019 3:43:41 PM
104 ++++ ---- หมู่ 6 สบเป็ด ผาตอ ท่าวังผา น่าน 1/27/2019 3:51:56 PM
105 ณัฐพงศ์ สุริยา หมู่ 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1/27/2019 8:46:06 PM
106 ณัฐพงศ์ สุริยา หมู่ 4 ปิน ห้วยโก๋น เฉลิมพระเกียรติ น่าน 1/27/2019 8:46:16 PM
107 สมาน พรมเปียง หมู่ 3 นาขาม บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 2/2/2019 1:12:09 PM
108 วรรณิษา บุญอิน หมู่ 3 นาขาม บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 2/2/2019 1:28:43 PM
109 สถิตร สุขแดง หมู่ 3 นาขาม บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน 2/4/2019 8:46:33 PM
110 ชยากร สองเมือง หมู่ 1 อ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 2/18/2019 8:56:58 PM
111 ชยากร สองเมือง หมู่ 1 อ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 2/18/2019 8:57:05 PM
112 ชยากร สองเมือง หมู่ 1 อ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 2/18/2019 8:57:07 PM
113 ชยากร สองเมือง หมู่ 1 อ้อย บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 2/18/2019 8:57:09 PM
114 นพดล จันทร์ทอง หมู่ 10 ดงป่าสัก ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 2/26/2019 6:26:13 PM
115 ชาญนริศฐ์ อินต๊ะวิชัย หมู่ 2 บ้านใหม่มงคล บัวใหญ่ นาน้อย น่าน 3/10/2019 7:34:07 AM