รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 2 (ห้องประชุมเอนกประสงค์) อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายชัยวัตน์ นาคสิงห์ หมู่ 2 เกาะกลาง น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 8:53:31 AM
2 นางศรีนวล แสงสว่าง หมู่ 3 โป่งนวล น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 8:54:56 AM
3 นางปรียา บุญมาน หมู่ 19 ชินวัตรพัฒนา น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 8:56:10 AM
4 นายผดุงศักดิ์ บุญหนุน หมู่ 1 ดินแดง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:45:53 PM
5 นางสาวปราริชาติ ใจภูมิ หมู่ 2 ห้วยโศก ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:47:29 PM
6 นายมานพ คงฉิม หมู่ 3 ชายเขา ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:48:54 PM
7 นายสุทน คงห้วยรอบ หมู่ 4 นิคมสามัคคี ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:49:56 PM
8 นายเอกชัย ทองจิตติ หมู่ 5 การอดบ่วง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:50:59 PM
9 นางสุภาพรรณ์ ปั้นด้วง หมู่ 6 หนองผักบุ้ง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:52:56 PM
10 นายอรรภวุฒิ ชาวห้วยหมาก หมู่ 7 น้ำวิ่ง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:54:07 PM
11 นางเหรียญ มณีจินดา หมู่ 9 บุ่งฝาง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:55:22 PM
12 นางบุญนาค อินตาโสภี หมู่ 10 ศรีบุญเรือง ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:56:49 PM
13 นางสาวเสมอ ชำนิเขตรการณ์ หมู่ 12 ทุ่งเศรษฐี ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 3:58:47 PM
14 นายประพนธ์ วรรณทวี หมู่ 3 หนองแขม ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:00:27 PM
15 นายสวาท แจ้งถิ่นป่า หมู่ 4 ตะคล้อ ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:01:50 PM
16 นายใกล้รุ่ง เริงเขตรการ หมู่ 5 ทุ่งสามแท่ง ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:03:15 PM
17 นายสุดใจ คำมัน หมู่ 6 หนองแหน ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:04:35 PM
18 นายวิริยะ อินทสวรรค์ หมู่ 7 หนองผักกาด ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:06:17 PM
19 นางสาวฉัตรกุล จันทา หมู่ 9 ป่าคา ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:07:13 PM
20 นายไพโรจน์ พลอยศรี หมู่ 10 หนองปลาไหล ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:08:21 PM
21 นายพรชัย เครื่องทิพย์ หมู่ 1 ท่ามะนาว ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:09:25 PM
22 นายนิพิฐพนธ์ จีนพันธ์ หมู่ 2 ห้วยรัง ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:10:37 PM
23 นายณรงค์เดช ธัญญเจริญ หมู่ 4 ปางไม้ไผ่ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:11:45 PM
24 นายรินทร์ณรงค์ สุพรรณ์ หมู่ 5 เพชรเจริญ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:12:58 PM
25 นายรุ่ง ไวธัญญาการ หมู่ 6 ห้วยเปล้า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:14:05 PM
26 นายอดิสร ครองศีล หมู่ 7 โป่งมะค่า ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:15:13 PM
27 นายชัยรัตน์ ประสิทธิ์ หมู่ 8 หาดทรายงาม ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:17:07 PM
28 นางตาล บูระณะ หมู่ 9 บึงเจริญ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:18:22 PM
29 นายสุชาติ สวัสดิ์ช่วย หมู่ 11 อ่างห้วยดง ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:19:26 PM
30 นายแฟน บุญผิว หมู่ 12 ทรัพย์สมบูรณ์ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:20:23 PM
31 นางสาวขวัญเมือง ดีวัน หมู่ 13 ยางงาม ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:21:20 PM
32 นายน้อย ม่วงเรือง หมู่ 15 คีรีวงค์ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:22:20 PM
33 นายมนตรี เชิดโฉม หมู่ 16 เขาหินเทิน ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:23:19 PM
34 นายอดิศร แก้วดวงตา หมู่ 17 พรเจริญ ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:24:19 PM
35 นายอภิชาต พนมแสน หมู่ 19 บ้านใหม่สามัคคี ระบำ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:25:19 PM
36 นายมนัส บุญหนุน หมู่ 4 เขาผาแรต(เขาผาแรด) น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:26:29 PM
37 นางนงค์นุช สมสูตร หมู่ 5 บุ่งกระเซอร์ น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:27:22 PM
38 นางสาวสังวาลย์ จ่าแสง หมู่ 6 บึงแห้ง น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:28:19 PM
39 นายประสิทธิ์ อธิวาส หมู่ 7 หนองแจ๊กกวย น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:29:50 PM
40 นางสาวกันย์รัตน์ เครือภักดี หมู่ 10 ซากุระพัฒนา น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:31:03 PM
41 นายสุณฑี แม้นพยัคฆ์ หมู่ 11 หนองม่วงพัฒนา น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:32:19 PM
42 นางจันทรา มณีนิล หมู่ 12 ทรัพย์เจริญ น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:33:13 PM
43 นายประเสริฐ ตามพหัส หมู่ 15 ทันสมัย น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:36:23 PM
44 นางวรรณะ หนองคาย หมู่ 16 ผาสุขพัฒนา น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:37:19 PM
45 นายธีระยุทธ หนองคาย หมู่ 17 บึงแวง น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:38:21 PM
46 นางละเอียด พิกุลทอง หมู่ 18 น้ำซับพัฒนา น้ำรอบ ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:39:16 PM
47 นายไพศาล เสียดไทยสง หมู่ 3 เพ็ชรน้ำผึ้ง ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:40:12 PM
48 นางสาวพรรณี ดาวแจ้ง หมู่ 5 เขาพระยาพายเรือ ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:41:07 PM
49 นางสาวสมมาส เพ็ญสาริกาญจน์ หมู่ 8 สุขสวัสดิ์ ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:42:21 PM
50 นายสุทัศน์ ชาวนายก หมู่ 11 ประสานสุข ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 11/15/2018 4:43:26 PM
51 นายสุรินทร์ วีระสะ หมู่ 11 ประชาสุขสรรค์ ทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:09:19 AM
52 นางบุญเอื้อ นฤคน หมู่ 4 เขาน้ำโจน ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:10:27 AM
53 นางสาวอรพินท์ คำพันธ์ หมู่ 9 ป่าอ้อเหนือ ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:12:07 AM
54 นายชาลี พันธ์วิเศษ หมู่ 2 เขาวง ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:37:28 AM
55 นางนารีรัตน์ เงิินสุข หมู่ 8 ซับป่าพลูใหม่ ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:38:46 AM
56 นายสมบูรณ์ ภู่พันธ์ หมู่ 11 เนินม่วงพัฒนา ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:40:12 AM
57 นายธรรมศักดิ์ อภัยนุช หมู่ 10 เขาไม้นวล ป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 9:42:07 AM
58 ฉวีวรรณ สืบศรี หมู่ 2 หนองเขาขัน หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:44:32 AM
59 นัยนา กุลที หมู่ 4 หนองกาหลง หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:46:00 AM
60 ลภัสลดา สักขาพรม หมู่ 9 หนองปลาไหล หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:47:32 AM
61 มยุลี ตะเกิ้งผล หมู่ 9 ทุ่งยาว ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:15:44 PM
62 นายรณชัย ปากเกล็ด หมู่ 2 หินไก่เขี่ย ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:15:46 PM
63 สังเวย สุขสวัสดิ์ หมู่ 7 เขาโคกโค ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:28:40 PM
64 สุชาติ อินทร์เอี่ยม หมู่ 2 บ้านสะพานหิน หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 11/16/2018 3:31:38 PM
65 นายอาวกาศ คูณหาร หมู่ 3 หินตุ้ม บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:32:28 PM
66 สรพงษ์ กมลมาลย์ หมู่ 4 หนองโสน หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:48:54 AM
67 พิมพ์กนก กวนพฤกษ์ หมู่ 1 หนองโสน ห้วยรอบ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:50:15 AM
68 ฐิตาภา เวฬุวาปี หมู่ 2 ขุนแก้ว ดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:51:32 AM
69 ธนภูมิ วิเศษพันธ์ หมู่ 6 เนินคล้อ หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:52:41 AM
70 รัชนี สอนจันทร์ หมู่ 7 ปากดง หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:53:46 AM
71 ภาพิณี โหมดเทศ หมู่ 7 หนองแฟบ หนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:55:07 AM
72 ลอย โกศิริ หมู่ 5 เนินพยอม หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:56:09 AM
73 สำอางค์ สุพรรณ หมู่ 2 ทุ่งโป่ง ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:57:21 AM
74 อัมพร ปาลสูตร หมู่ 6 คลองหิน ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 10:59:18 AM
75 กิ่งกาญจน์ สุธารส หมู่ 3 ดอนเชียงราย หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 11:00:31 AM
76 สุรีรัตน์ โสตพิพรรณ์ หมู่ 8 หนองสะแก หนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 11:01:51 AM
77 ทัชชีวา ชังชั่ว หมู่ 1 หนองเขื่อน ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 11:02:52 AM
78 วราลักษณ์ ฤกษ์สมจิตร์ หมู่ 3 ทุ่งสมอ ทุ่งพึ่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 11/16/2018 11:03:50 AM
79 นางเยาวเรศ โสภณศักดิ์ หมู่ 10 เกาะแก้ว เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 11:04:53 AM
80 นางสาวศิริมนต์ สุขสะอาด หมู่ 12 วังสีทา เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 11:10:52 AM
81 นางผ่องศรี ชมเสือ หมู่ 7 ปลักม่วง ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 11:13:33 AM
82 นางสาวชวัลภร นิยม หมู่ 7 หนองบ้านเก่า บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 11:19:55 AM
83 เชาวลิต ศักดิ์วิโรจน์ หมู่ 4 โป่งข่อย ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 11/16/2018 11:23:11 AM
84 นางเกศรินทร์ ภุมรินทร์ หมู่ 9 หนองพัง บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 11:23:20 AM
85 นายวินัย ชูประเสริฐ หมู่ 2 หนองกระทุ่ม หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 11:25:31 AM
86 อาพรณ์ มหามิตร หมู่ 4 โป่งข่อย ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 11/16/2018 11:26:29 AM
87 ไพบูรณ์ บุญช่วย หมู่ 5 หนองผักแพว ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 11/16/2018 11:28:14 AM
88 สุภาภรณ์ เลยะกุล หมู่ 6 ป่าบัว ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 11/16/2018 11:29:36 AM
89 นายเอกชัย แผลงศร หมู่ 14 บ้านเจดีย์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 11:37:42 AM
90 นายมานะ มาแก้ว หมู่ 7 ห้วยพลู ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 11:43:07 AM
91 นายพิรุณ สมจิตร์ หมู่ 1 น้ำพุ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 11:45:10 AM
92 นางรุ่งณภา นิลเขียว หมู่ 8 ไร่ใหม่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 11:48:22 AM
93 นายรุ่งโรจน์ เนียมจันทร์ หมู่ 7 ตะกรุด เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 11:50:28 AM
94 นายสุรัตน์ แคเขียว หมู่ 6 ใหม่ร่มเย็น เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 11:52:19 AM
95 นายณัฐพล เพ็ชร์โรจน์ หมู่ 4 หนองมะขามหวาน หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 12:46:39 PM
96 นางสาวมยุรา จันทร์พูล หมู่ 1 หนองขุนทอง หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 12:48:37 PM
97 นายธีร์ อินเล็ก หมู่ 9 ทุ่งใหญ่ หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 12:51:03 PM
98 นายวิสูตร สีสด หมู่ 6 หนองจิก ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 12:52:50 PM
99 นายชาญชัย เทียนแก้ว หมู่ 5 ป่าแดง ทุ่งพง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 12:54:46 PM
100 นางสาวนันทนา นาวิก หมู่ 7 เกาะโสภี หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 1:02:00 PM
101 ทิพวัลย์ อินทรไพจิต หมู่ 1 บ้านเก่า บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:42:32 PM
102 มนัส รอดนิล หมู่ 10 คลองเล็ก บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:44:25 PM
103 ประโยชน์ ทุ่งแฝก หมู่ 2 วังตะเคียน บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:45:58 PM
104 เทียนชัย เขม้นเขตการ หมู่ 3 ดอนเพชร บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:47:14 PM
105 ลัดดา ผลจำรัส หมู่ 4 คลองแบ่ง บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:47:57 PM
106 พิเชษ ไตรยงค์ หมู่ 6 หนองสะแก บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:49:06 PM
107 ประดิษฐ เขม้นเขตรกิจ หมู่ 7 ดอนหวาย บ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:50:06 PM
108 เจริญ ศิริโสม หมู่ 10 หนองรัก ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:51:32 PM
109 นายสุวิทย์ พันธุ์แตง หมู่ 7 ห้วยคต คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 1:52:21 PM
110 สุวัมน์ เขม้นเขตรการ หมู่ 12 หนองเข้ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:52:46 PM
111 นงนุช วงศ์ทองแดง หมู่ 13 หนองบำหรุ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:53:42 PM
112 บุญชู เลากสิกรรม หมู่ 14 เขาพระ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:54:41 PM
113 ธนินท์ธร สีแดง หมู่ 15 เกาะกลาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:55:55 PM
114 เจน แกว่นธัญญกิจ หมู่ 16 คลองลำปาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:56:50 PM
115 สุริยน สดิษศร หมู่ 18 บึงนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 1:57:43 PM
116 นายเหลือง พงษ์สาริกิจ หมู่ 1 ทุ่งสบาย เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 1:58:20 PM
117 นางเตือนใจ ทิพวรรณ์ หมู่ 2 เขาน้อย เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 1:59:30 PM
118 นางมาลินี ดำรงพงศ์พันธุ์ หมู่ 6 บ้านห้วยสวนพลู บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 1:59:32 PM
119 นายวิมล ระจิตร์ หมู่ 3 คลองตะเคียนเตี้ย เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:00:56 PM
120 นางจำเนียร ชูช่วย หมู่ 5 วังตอยาง เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:01:41 PM
121 นายไพโรจน์ สาโรจน์ หมู่ 7 หนองกระทุ่ม เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:03:12 PM
122 เพิ่ม เพียรกสิกรณ์ หมู่ 19 บ่อชุมแสง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:03:32 PM
123 นางสาวนก ธรรมศร หมู่ 8 คลองตะเคียนเตี้ย เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:04:09 PM
124 ขวัญชัย วงษ์วิทยา หมู่ 20 บ้านทุ่งพัฒนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:04:21 PM
125 ธีระวัมน์ เจียมจตุรงค์ หมู่ 21 ไร่อ้อยพัฒนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:05:45 PM
126 ปรีชา คำแก้ว หมู่ 22 บ้านบึงต้น ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:06:30 PM
127 นางนัทนัน ยงสุขวัฒนา หมู่ 9 ทับตาเบ้า เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:06:33 PM
128 นายมุ้ย โพธิ์เย็น หมู่ 11 สนามบิน เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:07:18 PM
129 สายชล ชัยคชสีห์ หมู่ 24 ป่าไผ่ใหญ่ ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:07:26 PM
130 สำรวย แป้นอ่ำ หมู่ 25 โค้งตาคลีพัฒนา ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:08:12 PM
131 ธนากร ศรชัย หมู่ 1 หนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:08:20 PM
132 นางสมประสงค์ มโมน้อม หมู่ 13 สวนป่า เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:08:33 PM
133 วีระศักดิ์ มูลพฤกษ์ หมู่ 8 คลองลำปาง ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:09:13 PM
134 ประดู่ ทีคาสุก หมู่ 5 หนองหลวง หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:12:36 PM
135 นางสำรวย นามแสน หมู่ 5 เขาปลาร้า เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:13:49 PM
136 เสทื้อน เก่งเกษกิจ หมู่ 6 บ้านไร่ใหญ่ หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:14:33 PM
137 นางวรรณา แซ่อุง หมู่ 1 ดงตะเคียน ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:14:51 PM
138 วัฒนา แก้วแกม หมู่ 7 หนองแว่น หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:16:27 PM
139 นางสาวกัญยาณี สีดำ หมู่ 3 มะพร้าวสูง ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:17:12 PM
140 สมนึก เรืองพูล หมู่ 4 วังหิน พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:17:52 PM
141 นางสาวอรพินท์ สีดำ หมู่ 4 เด่นรัง ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:18:21 PM
142 เสนาะ วงษ์เสนาะ หมู่ 5 หนองชุมเห็ด พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:18:40 PM
143 ปลานอม ไวกสิกรณ์ หมู่ 9 สระนารายณ์ หนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:19:06 PM
144 สมนึก พวงสมบัติ หมู่ 6 หนองสมบูรณ์ พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:19:32 PM
145 นางน้ำทิพย์ แสงทอง หมู่ 5 ป่าพริก ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:20:49 PM
146 สุดใจ จฬมุสิก หมู่ 10 หนองบัว สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:21:05 PM
147 วัชรเสถียร ว่องวิการณ์ หมู่ 7 ดงแขวน สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:21:54 PM
148 นางพรรณธิภา จันทสร หมู่ 6 น้ำพุ ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:22:00 PM
149 นางพรสวรรค์ สงฉิม หมู่ 9 กระแหน่ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:23:04 PM
150 สุเทพ จุฬมุสิก หมู่ 9 บ้านหนองเต่างับ สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 11/16/2018 2:23:06 PM
151 นายดำเนิน กอบธัญกิจ หมู่ 10 เกาะตาซ้ง ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:23:57 PM
152 นายวิทยา เสือแก้ว หมู่ 13 กระชอน ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:24:43 PM
153 นางสาวสมหมาย ชูวงษ์ หมู่ 10 ห้วยลึก คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:25:23 PM
154 นายสนอง สารสุวรรณ์ หมู่ 14 ชลประทาน ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:25:35 PM
155 นายสว่าง ขุมรามัญ หมู่ 4 พุน้อย บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:27:26 PM
156 นางสาวนิภาพร นันใจจุ่มปา หมู่ 11 ปางสวรรค์ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:28:15 PM
157 นางเบ็จมาศ ศรีจั่น หมู่ 8 หินโจน บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:28:25 PM
158 นายมงคล เนตรลา หมู่ 12 ห้วยน้ำดี คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:29:57 PM
159 นางสาวปรารถนา ทองทัศ หมู่ 13 บ้านป่าคาเฉลิมพระเกียรติ คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:32:57 PM
160 นายอรรถวุฒิ นาวิก หมู่ 1 หนองแบนใน หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:36:30 PM
161 นางสาวบุญตา แก้วกิจการ หมู่ 2 หนองแบนนอก หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:37:41 PM
162 นางสาววิลาวัลย์ ยนตร์อินทร์ หมู่ 5 ห้วยบง บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:43:58 PM
163 นางวัชรี แสงรัศมี หมู่ 6 ทุ่งมะขามหวาน หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:44:00 PM
164 นางวรรณะ พูลสาริกิจ หมู่ 12 คลองโป่งพัฒนา ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 11/16/2018 2:44:03 PM
165 นายสรศักดิ์ อยู่ระหัด หมู่ 10 หนองมะขามป้อม หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:45:23 PM
166 นางอังชัน กุลนารี หมู่ 1 ใหม่เขาปูน หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:47:15 PM
167 นายสมร ว่องประเสริฐชัย หมู่ 4 ใหม่หนองแก ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:47:19 PM
168 นายสาคร อำภา หมู่ 2 หนองกระทุ่ม หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:47:55 PM
169 นายเร่ง จันทร หมู่ 6 ทุ่งนา ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:51:23 PM
170 นายสุรพล ไผ่พงษ์ หมู่ 3 เกาะอีเพลิน หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:53:22 PM
171 นางสาวตรีนุช ป้อมคำ หมู่ 7 ป่าอู ทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:53:29 PM
172 นายยอดชาย ธรรมสมัย หมู่ 4 งิ้วงาม หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 2:54:46 PM
173 นางสาวขวัญตา ศรีปั้น หมู่ 5 พุสำโรง หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:56:33 PM
174 นายสมโชค จันทร์ดาเวียง หมู่ 5 บ้านบุ่ง เจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 2:59:08 PM
175 นายชาลี เพ๊งนิล หมู่ 10 หนองบัว หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 3:00:20 PM
176 นายมนตรี คลี่ลา หมู่ 15 บ้านคุ้มเกล้า คอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:01:15 PM
177 นายสุรพล ฟักเขียว หมู่ 6 หนองหญ้าปล้อง อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 3:01:45 PM
178 นายชินภัทร พันธุหวยพงศ์ หมู่ 7 หนองเต่า อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 3:02:29 PM
179 นายอดุลย์ บุญตา หมู่ 8 หนองกระเหรี่ยง อุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 3:03:08 PM
180 สำรวย โชติรัตน์ หมู่ 2 เนินซาก เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:04:35 PM
181 นายสันติ เสลารัตน์ หมู่ 6 ใหม่อัมพวัลย์ เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:06:19 PM
182 เกศินี พลพิทักษ์ หมู่ 1 เขาน้อย โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:07:02 PM
183 นายอำนาจ คำสงเคราะห์ หมู่ 3 ท่าโป๊ะ บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/16/2018 3:08:20 PM
184 นางสาวเสาวลักษณ์ ณวงค์ หมู่ 8 หนองแกเชียงราย เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:08:50 PM
185 ธณกฤต ทวีทับ หมู่ 5 หินกอง โคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:10:21 PM
186 ธนพล จินตกสิกรรม หมู่ 12 หนองไผ่ ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:12:09 PM
187 นางสาวอารีย์ นิ่มรอด หมู่ 11 หนองขาม เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:14:01 PM
188 จำเนียร พะยิ้ม หมู่ 13 สวนขวัญ ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:14:51 PM
189 อนันต์ แดงไผ่ หมู่ 15 โป่งเก้ง ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:16:14 PM
190 สำเนา นิโรจน์ หมู่ 2 ดงดำ ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:19:21 PM
191 วันชัย เทียมจันทร์ หมู่ 3 หนองหญ้าไทร ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:20:44 PM
192 นางสาวณัฐฐาพร ดีประสิทธิ์ หมู่ 13 หนองตายาย เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:21:02 PM
193 สุรัตน์ พูลเขตรกรณ์ หมู่ 1 หนองโรง ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:23:14 PM
194 ดวงพร พันธ์เขตรการณ หมู่ 1 หนองโรง ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:25:10 PM
195 นายน้อย สุทธิประภา หมู่ 1 พุแก้ว เมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:25:40 PM
196 สุรินทร์ ชาญธัญการณ์ หมู่ 6 ดอนกลาง ทุ่งนาไทย ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:27:00 PM
197 สง่า รจนากิจ หมู่ 1 หนองขนาก หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:32:57 PM
198 นายวีระ กสิวิทย์ หมู่ 6 บ้านทุ่งแฟก หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 11/16/2018 3:33:15 PM
199 นายสุริยน มนทิราลัย หมู่ 5 พุบอน บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 11/16/2018 3:34:30 PM
200 นายยุทธศักดิ์ สมัครเขตการ หมู่ 1 บ้านวังปลากด ทุ่งใหญ่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 11/16/2018 3:34:42 PM
201 วัชระ เอมโอษฐ หมู่ 4 วังสาริกา หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:35:48 PM
202 นางสาวจิราภรณ์ กันทามา หมู่ 4 บ้านห้วยปลาขวา ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 11/16/2018 3:36:12 PM
203 สมพร บุตรม้วย หมู่ 13 คอดยาง หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:37:23 PM
204 นางสาวสุนันทา ลิ้มอ่อง หมู่ 7 บ้านเขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 11/16/2018 3:37:32 PM
205 นางนภัสสรณ์ พิพัฒน์ชัยกุล หมู่ 9 บ้านเขาพระแวงเหนือ เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 11/16/2018 3:38:41 PM
206 สาโรจน์ ภักดีสุข หมู่ 14 มะนาวหวาน หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:43:47 PM
207 ละเอียด คำพระแต่ง หมู่ 15 หนองเป็ดก่า หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:45:32 PM
208 วิลัย ทรัพย์สระนิตร์ หมู่ 8 เนินเหียง หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:47:01 PM
209 สานิตย์ ทาคำสุข หมู่ 9 หนองหญ้าปล้อง หนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:48:29 PM
210 ลูกจันทร์ ศรีสุวรรณ์ หมู่ 1 เหียงงาม หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:52:54 PM
211 สมบูรณ์ ปาจิตต์ หมู่ 2 ดงฝิ่น หนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:54:07 PM
212 เอกพจน์ พลพัฒน์ หมู่ 3 หนองกระดี่ หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:55:17 PM
213 สมศักดิ์ เสมากูล หมู่ 5 ดอนโป่ง หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:57:11 PM
214 ทิพย์วิภา พรมสุวรรณ์ หมู่ 6 หนองเมน หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 3:58:42 PM
215 สมศักดิ์ เพียรกสิกรรม หมู่ 7 คอกวัว หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:00:14 PM
216 นฤทธิ์ สาคร หมู่ 8 หนองไผ่ล้อม หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:01:23 PM
217 ประกาสิทธิ์ พนมเวช หมู่ 6 โป่งตะคลอง หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:04:57 PM
218 เชน กล้าการไถ หมู่ 1 ท่าดาน หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:08:03 PM
219 พิเชษฎฐ์ พูลเขตรกิจ หมู่ 2 คลองยาง หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:09:38 PM
220 นิคม เหล่าเขตกิจ หมู่ 3 ดอนหวาย หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:10:56 PM
221 ชอุ้ม พันธ์เขตกิจ หมู่ 4 สำนักโก หนองหญ้าปล้อง ทัพทัน อุทัยธานี 11/16/2018 4:12:14 PM
222 นายดร แก้วกัญหา หมู่ 2 ป่ากล้วย เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:02:59 PM
223 นายซูมิธิ กีตา หมู่ 6 ป่าหมาก เขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:04:11 PM
224 นายมานะ มายา หมู่ 9 เนินพยอม ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:08:30 PM
225 นายวิเชียร นาวิก หมู่ 11 ทับเสลา ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:10:02 PM
226 นางสาวสุจินธรา ฉ่ำทอง หมู่ 12 หัวเขา ทุ่งโพ หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:15:23 PM
227 นายทวี สินเนียม หมู่ 5 ลำทหาร บ้านเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:22:01 PM
228 นายขันเงิน สมพงษ์ หมู่ 3 หนองมะกอก หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:26:22 PM
229 นายสุเมธ ทิพย์รัตน์ หมู่ 8 ท่าข้ามสาคร หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:28:45 PM
230 นางพิศมัย สุขารมณ์ หมู่ 4 หนองหญ้าปล้อง หนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:36:11 PM
231 นายพิพัฒ วงษ์วิทยา หมู่ 7 หนองจิก หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 11/19/2018 12:34:11 PM
232 นางสาวภัทริน เจตตเขตการณ์ หมู่ 8 หนองปรือ บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 11/20/2018 8:54:50 AM
233 นายไชยา ถานวิสัย หมู่ 9 บ่อน้อย บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 11/20/2018 9:56:40 AM
234 นายนิคม ดลแวววาว หมู่ 10 ห้วยหนามตะเข้ บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 11/20/2018 10:03:30 AM
235 นางเกวรินทร์ อุรารส หมู่ 11 หนองใหญ่ บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 11/20/2018 10:05:54 AM
236 นางสาววิลาวรรณ ครืนน้ำใจ หมู่ 7 ไร่พริก บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 11/20/2018 10:09:10 AM
237 วิชา สุพรรณแสง หมู่ 2 หนองเขาขัน หมกแถว หนองขาหย่าง อุทัยธานี 12/6/2018 10:05:42 AM
238 ประสิทธิ์ พุ่มกลิ่น หมู่ 4 วังหิน พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 12/19/2018 9:06:07 AM
239 อวยชัย บุญยงค์ หมู่ 12 คลองโป่งพัฒนา ประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 1/10/2019 11:12:12 AM
240 อัญชนี เหลี่ยมทองคำ หมู่ 7 บ้านเขาพะแวง เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 1/21/2019 10:10:45 AM
241 นางสาวสุภิสรา สมวรรณ์ หมู่ 3 เกาะอีเพลิน หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 2/24/2019 9:45:55 AM
242 นายอนุวัฒร์ ไผ่พงษ์ หมู่ 3 เกาะอีเพลิน หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 2/24/2019 9:49:02 AM
243 บุษบา มาหัวเขา หมู่ 7 หนองกระทุ่ม เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 3/7/2019 9:05:58 AM
244 เทวัญ จันประชู หมู่ 6 นาดี โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 9:41:12 AM
245 นายภาณุวิชญ์ ศิลาชาติ หมู่ 6 ดอนก่อ ยางสักกระโพหลุ่ม ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 12/17/2018 8:54:59 AM
246 ไพวรรณ สีดา หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:25:53 AM
247 ไพวรรณ สีดา หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:25:54 AM
248 ไพวรรณ สีดา หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:25:54 AM
249 ไพวรรณ สีดา หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:25:54 AM
250 ไพวรรณ สีดา หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:25:54 AM
251 ไพวรรณ สีดา หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:25:54 AM