รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์
รุ่นที่ 1 วันที่ 11 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ หมู่ 11 สว่างอารมณ์ ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:03:46 AM
2 นายสวัสดิ์ ครองสัตย์ หมู่ 3 ห้วยร่วมกลาง ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:04:49 AM
3 นายอาคม รอดสการ หมู่ 4 ห้วยร่วมใหญ่ ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:05:33 AM
4 นายสุนทร รอดแสวง หมู่ 5 ห้วยร่วมใต้ ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:06:17 AM
5 นายจำลอง ช่วยอุระชน หมู่ 6 ใดแค ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:07:05 AM
6 นางสาวหนู ทองลบ หมู่ 7 ชะลอมยาว ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:07:49 AM
7 นายณรงค์ศักดิ์ บุญมา หมู่ 9 เนินแต้ ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:08:46 AM
8 นายไพฑูรย์ นาคะสุทธิ์ หมู่ 8 หนองแฟบ หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 10:09:33 AM
9 นางสาววรรณวิสา ชูสิงห์ หมู่ 2 วังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:09:44 AM
10 นายสายชล จันทร์แป้น หมู่ 3 หนองคล่อ ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:10:39 AM
11 เพ็ญพิชชา แจ่มสอน หมู่ 17 เขาวงศ์เหนือ เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:56:07 AM
12 อรัญญา พรมกล่ำ หมู่ 4 คลองบางเดื่อ น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:05:19 AM
13 พรรัตน์ ศรีทับทิม หมู่ 7 สระเศรษฐี น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:06:14 AM
14 อรพินท์ ยี่สุ่นทอง หมู่ 8 หนองอีเติ่ง น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:08:15 AM
15 พะเนตร์ โพสพ หมู่ 9 หนองคล่อ น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:09:12 AM
16 วิรัช พูลฉนวน หมู่ 10 หนองน้ำทรง น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:10:04 AM
17 นายไชยเชษฐ คล้ายแจ้ง หมู่ 4 สระงาม ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:11:33 AM
18 นางขวัญกมล เป่าทองมา หมู่ 5 ไผ่ขาด ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:12:19 AM
19 นายชาญชัย บุญทรัพย์ หมู่ 9 สระตาล หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 10:12:48 AM
20 นาสาวสรัญชณา กันสุข หมู่ 11 เนินตะโก หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 10:16:29 AM
21 นายสมเจตน์ เสาร์แสง หมู่ 14 หนองกุ่มทอง หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 10:18:12 AM
22 สมเกียรติ นิลสนธิ หมู่ 4 หนองกระดิ่ง เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:31:10 AM
23 ละเอียด คำดิษฐ์ หมู่ 5 หนองหมู เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:32:17 AM
24 กิติภรณ์ กิมบุญมี หมู่ 7 หนองแหน เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:33:16 AM
25 ไพลิน เจริญไทย หมู่ 8 สระใหญ่ เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:34:43 AM
26 สุลักษณ์ ยอดบ่อพลับ หมู่ 1 ตานิว ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:41:10 AM
27 บรม อินทร์ทิพย์ หมู่ 11 ประดู่เฒ่า เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:38:53 AM
28 ณัฐนรินทร์ ภูมูล หมู่ 2 หาดสะแก ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:42:20 AM
29 พิญญานันท์ เยียนจันทร์ หมู่ 4 มะขามเอน ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:43:24 AM
30 ธวัชชัย เอี่ยมโต หมู่ 8 ดอนกระชาย ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:44:29 AM
31 วินัย กลิ่นจันทร์ หมู่ 9 ดอนกระชายใหม่ ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:45:24 AM
32 ธนปกรณ์ ฉิมสุข หมู่ 4 วังตะแบก สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:46:30 AM
33 นิรุต ผิวอ่อน หมู่ 6 เนินตูม สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:47:32 AM
34 สัมฤทธิ์ จิ๋วสุข หมู่ 7 เนินตาควน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:49:12 AM
35 ฉลอง ฤทธิ์เต็ม หมู่ 8 เนินกะสัง สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:52:00 AM
36 พาณิชย์ มีมุข หมู่ 10 เนินสนวน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:52:51 AM
37 มยุรี มีมุข หมู่ 11 ธารหวาย สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:53:56 AM
38 วันเพ็ญ กุหลาบมงคล หมู่ 4 หนองเต่า เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:57:08 AM
39 สุพิชญา นิลสนธิ หมู่ 10 ป่าบัวทอง เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:58:03 AM
40 วิเชียร ภู่จำรุณ หมู่ 9 นอก เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:58:55 AM
41 ธัญชนก แป้นแก้ว หมู่ 4 ทุ่งอ้ายดอก ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:59:53 AM
42 วิภาพร จันทร์ปลิว หมู่ 1 วัดใหม่ น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:00:43 AM
43 ธนันณัฎฐ์ คล้ายหลิม หมู่ 2 วัดสำโรง น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:02:22 AM
44 กมลทิพย์ วัฒนาณรงค์ หมู่ 3 คลองโพธิ์ น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:04:14 AM
45 วราภรณ์ แสนทวีสุข หมู่ 11 หาดเจริญ น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:11:19 AM
46 ศิริพร เกียรติสุทธจิต หมู่ 1 หนองไม้แดง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:12:21 AM
47 วันทนา บุญนก หมู่ 2 บ่อทอง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:13:15 AM
48 ไพลวรรณ โกช่วย หมู่ 4 เขาบ่อเหล็ก นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:14:00 AM
49 พรนภัสสร มีมุข หมู่ 5 วังตามา นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:14:49 AM
50 สมบัติ อิ่มสมบัติ หมู่ 7 เขาถ้ำเพดาน นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:15:42 AM
51 ประจวบ หนูสกุล หมู่ 15 ทุ่งใหญ่พัฒนา นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:16:42 AM
52 เกษม อินทร์เอม หมู่ 16 บ่อใหม่ นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 11:17:41 AM
53 นายรณชัย ฤทธิ์บำรุง หมู่ 9 ทรัพย์สวรรค์ ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 11:23:12 AM
54 นายทวีป ไผ่เถื่อน หมู่ 10 ปากดง ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 11:23:52 AM
55 นายบรรยง แย้มกุล หมู่ 6 หนองกะเปา ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 11:24:36 AM
56 นางสาวบุญปลูก ดาคำพิเศษ หมู่ 2 เหมืองแร่ ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 11:26:46 AM
57 นายชาตรี พื้นผา หมู่ 5 หนองดู่ ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 11:27:30 AM
58 นายพิพัฒน์ พัดไทย หมู่ 8 ทรัพย์ย้อย ทุ่งทอง หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 11:28:08 AM
59 นางจิตรดา ฉายเพ็ชร หมู่ 1 ท่าจันทร์ พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 11:29:39 AM
60 นายสายฝน อินชนะ หมู่ 10 บึงหมัน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 11:43:33 AM
61 นายวิทยา อ้นอารีย์ หมู่ 6 สองพี่น้อง พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 11:47:41 AM
62 นายปัญญา แสงจันทร์ หมู่ 11 คลองกำลัง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 1:57:42 PM
63 นางปราณี วันชัน หมู่ 12 วังทอง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 1:58:48 PM
64 นางสาวจิตทิพย์ เทียบเทียม หมู่ 13 ร่องดู่ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 1:59:51 PM
65 นางวงเดือน หิดปลั่ง หมู่ 15 คลองลาน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:00:50 PM
66 นายตรีวิทย์ ไพรจำปาเพ็ชร หมู่ 16 ตระกรุดแรด หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:01:50 PM
67 นายมานะ จันทร์ทะมูญ หมู่ 18 คลองหินปูน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:02:42 PM
68 นางสาววิภานัน ป้องสิทธิ์ หมู่ 19 คลองลานใต้ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:03:32 PM
69 นายเฉลียว ทองแดงสี หมู่ 4 ห้วยน้อย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:04:33 PM
70 นายประสาน เสาสง่า หมู่ 5 ตาลิน หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:05:23 PM
71 นางสาวนุชรีย์ แสงอาภา หมู่ 6 ป่ารัง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 2:06:13 PM
72 นายอาทิตย์ อินทะแสน หมู่ 8 เขาปูน วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 5:47:47 PM
73 นายมงคล แก้วอ่อน หมู่ 3 เนินทอง ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 5:52:27 PM
74 นายชาญ ทนทาน หมู่ 6 โค้งสวอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 5:57:23 PM
75 นางขนิษฐา อินทร หมู่ 11 แถลงพันธ์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:00:05 PM
76 นายชาญ วงษ์ราชบุตร หมู่ 7 ช่องคีรี ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:03:22 PM
77 นายบุญโฮม เลพล หมู่ 1 วังน้ำลัด วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:10:32 PM
78 นางวันเพ็ญ อยู่สนิท หมู่ 2 เขาดิน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:13:11 PM
79 นายขุนไกร ขุนทศ หมู่ 8 หนองกระบอก วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:14:41 PM
80 นายประชุม ชุติมานันท์ หมู่ 7 ตะกุดภิบาล วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:20:00 PM
81 นายเถลิงศักดิ์ หวัดสูงเนิน หมู่ 6 โพธิ์ศรี วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 6:25:12 PM
82 นางสาวธัญญรัตน์ ศรีสุวรรณ์ หมู่ 2 ท่าใหญ่ หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 11/21/2018 4:12:15 PM
83 นางรันทม ไกรสังข์ หมู่ 7 ดงบ้านโพธิ์ หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 11/21/2018 4:13:46 PM
84 นางจันทร์เพ็ญ แย้มพันธ์ หมู่ 11 หัวดงเหนือ หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 11/21/2018 4:16:42 PM
85 อดิศร บูรณพันธ์ หมู่ 6 วังแจง มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/21/2018 4:42:13 PM
86 นางสาวพิชชาภา เม่นสุข หมู่ 14 ร่องระกำ สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 5:32:50 PM
87 นางสาวขวัญเรือน สอนเกิด หมู่ 16 หนองฆ้อง สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/21/2018 5:34:35 PM
88 นายบุญรอด วงสระไทร หมู่ 11 พัฒนา วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 9:05:47 AM
89 นางสาวศิรินทรา เกตุจันทร์ หมู่ 10 หนองโน วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 9:07:09 AM
90 นางนพพร ตรุสานันท์ หมู่ 2 กระทุ่มทอง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 9:09:47 AM
91 นายสมรัก นาคาทร หมู่ 9 เขาพระบาท สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 9:22:36 AM
92 นายสุรยุทธ จันทร์ขาว หมู่ 10 เขาสามมื่น วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 9:23:53 AM
93 นันท์นภัส จิตรชนะ หมู่ 10 เขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 11/18/2018 3:06:41 PM
94 นางสาวดาวรุ่ง อินทร์ฉ่ำ หมู่ 3 ไร่เกษตรสวรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 1:57:15 PM
95 นางสาวขนิษฐา ฉ่ำคำ หมู่ 3 เขาใหญ่ นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:10:12 PM
96 นางสาวอุษา ใจอาสา หมู่ 4 ไทรทอง นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:13:29 PM
97 นายเอี่ยม ชวนขุนทด หมู่ 5 หนองหญ้าขาว นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:14:40 PM
98 นางอรุณ คำนวนดี หมู่ 7 หนองตกกล้า นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:16:21 PM
99 นายสัน แก่นยิ่ง หมู่ 8 หนองม่วง นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:17:27 PM
100 นางสนอง รามศรี หมู่ 11 หนองเคล็ด นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:23:39 PM
101 นายชัยพร เปียคำ หมู่ 1 โคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:34:43 PM
102 นายจเด็จ วิเศษเสือ หมู่ 2 ตะกุดพยอม นาขอม ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 4:40:03 PM
103 นางนกน้อย ปรีเดช หมู่ 2 วังเตียน สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:13:13 PM
104 นางเกษร กุนทอง หมู่ 4 วังกรด สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:14:26 PM
105 นางสาวรัตติยา อินทร์ฉ่ำ หมู่ 5 หนองไผ่ สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:15:19 PM
106 นางสาววาธินี แก่นอ้วน หมู่ 6 ใหม่กระโดนปม สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:16:12 PM
107 นางสาวปาจรีย์ บุญขำ หมู่ 7 โคกมะขวิด สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:17:13 PM
108 นางช่อทิพย์ จูสถิตย์ หมู่ 11 สระแก้ว สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:18:11 PM
109 นายนิรุจน์ สร้อยนาค หมู่ 13 สำโรงชัย(เหนือ) สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:19:07 PM
110 นางเรียม คุ้มตระกูล หมู่ 17 ดอนกอก สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:20:18 PM
111 นางวนิดา เขียวมรกต หมู่ 18 ใหม่พัฒนา สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:21:25 PM
112 นายแดง ผลสุข หมู่ 19 วังตลุก สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:22:11 PM
113 นางสาวจันทร์ทิพย์ โตเขียว หมู่ 20 ไผ่แก้ว สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:23:08 PM
114 นายคนอง โพธิ์พันธ์ หมู่ 2 ห้วยตระโก โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:38:47 PM
115 นางสาวดวงกมล แย้มพ่วง หมู่ 6 คลองน้ำตัก โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:39:38 PM
116 นางฐิตาภา คงเมือง หมู่ 7 หนองแทงแรด โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:40:28 PM
117 นายรุ่งวารินทร์ สุขจิตร หมู่ 9 ห้วยตะโก โคกเดื่อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:41:23 PM
118 นางสาวดวงใจ ศักดิ์ศรี หมู่ 1 วังกระโดนใหญ่ ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:50:31 PM
119 นางสมพิศ ฟุ้งสุขเจริญ หมู่ 10 หนองตะโก ตะคร้อ ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:51:20 PM
120 นายบำรุง จงกะชาติ หมู่ 2 ไร่ประชาสรรค์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 5:59:11 PM
121 นางสุนีย์ ขวัญเมือง หมู่ 4 ตะเคียนทอง โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:01:30 PM
122 นายสายันห์ แก้วเคลิ้ม หมู่ 7 หนองปลาย โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:02:55 PM
123 นางสาวรัชนี สุพรรณ หมู่ 9 คีรีล้อม โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:03:54 PM
124 นายวีระ น่วมโต หมู่ 12 หนองต้น โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:04:39 PM
125 นายอุทิศ ตะปะจำ หมู่ 7 โคกสามัคคี ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:11:40 PM
126 นายประครอง ยันตะพันธ์ หมู่ 4 เขาธรรมบท ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:12:36 PM
127 นายสุวพงค์ สมบูญประเสริฐ หมู่ 4 หัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:20:29 PM
128 นายชูชาติ ฟุ้งสุข หมู่ 5 หนองสะแกยาว วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:21:19 PM
129 นายกนกศักดิ์ พัตตาสิงห์ หมู่ 9 ระหอกเหียง วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/19/2018 6:22:22 PM
130 นายไพโจน์ แหวนอร่าม หมู่ 5 อ้อมราชพงษา โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:37:04 AM
131 นายสุรกุล แป้นสุวรรณกูร หมู่ 3 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:20:31 PM
132 นางมานิตา บัวพันธ์ หมู่ 7 คลองใต้ อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:44:31 PM
133 นายแฉล้ม ยิ้มสาระ หมู่ 2 หนองขี้หนู พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 3:07:48 PM
134 นางสาวโสพิจ สมประสงค์ หมู่ 9 ห้วยวารีเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 3:43:30 PM
135 นางสายฝน ดำนงค์ หมู่ 4 ปากคลอง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:33:31 AM
136 นายวิชัย กล้วยหอม หมู่ 5 ปากคลอง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:35:04 AM
137 นางสำอางค์ เปี่ยมส้ม หมู่ 7 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:38:35 AM
138 นายภิรมย์ คันธมาศน์ หมู่ 8 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:41:53 AM
139 นายโพ แก้วเอี่ยม หมู่ 9 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:43:37 AM
140 นายบุญแล สอนซี หมู่ 11 หนองคาง เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:46:26 AM
141 นายสุรินทร์ เผ่ามิตรเจริญ หมู่ 8 วังคาง สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 10:57:04 AM
142 นางประนอม อินทร์บาง หมู่ 1 บ่อไทยสามัคคี โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 11:00:06 AM
143 นางพินิจ สิมเสน หมู่ 3 เขาหินกลิ้ง วังน้ำลัด ไพศาลี นครสวรรค์ 11/22/2018 11:03:59 AM
144 บุญยัง พาขัยต์ หมู่ 5 เขาค้างคาว หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:52:23 PM
145 กิตติศักดิ์ คงเพชรศักดิ์ หมู่ 14 หนองโพธิ์ทอง พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:33:29 PM
146 วิภา เนตรวิศิษฐ หมู่ 11 หนองผักหวาน พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:39:45 PM
147 เปมิกา สนเผือก หมู่ 7 หนองสองห้อง หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:47:47 PM
148 อดุลย์ เนียมณรงค์ หมู่ 4 หนองเนิน หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:49:27 PM
149 คำรณ ภู่ลา หมู่ 3 ไดตามุ่ย หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:50:18 PM
150 นายสิริชัย ศรีสิทธิการ หมู่ 1 ท่าปลาย่าง โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:06:55 AM
151 นายวสุพล นกทอง หมู่ 2 ท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:08:38 AM
152 นายสุชิน ผลไพรินทร์ หมู่ 6 เกยไชยใต้ เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:24:57 AM
153 นายกฤษฎา ชุ่มจิตร หมู่ 4 เนิน โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:28:01 AM
154 นายสาธิก เหมาะสมัย หมู่ 6 กบละคร โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:38:13 AM
155 นายไพฑูรย์ อู่คงคา หมู่ 8 ต้นโพธิ์ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:40:18 AM
156 นายบำรุง เอี่ยมเอื้อยุทธ์ หมู่ 1 สะแกระหงษ์ ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:41:39 AM
157 นายฤทธิเดช สิงห์แก้ว หมู่ 2 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:43:02 AM
158 นายปรีชา สอยเหลือง หมู่ 3 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:44:28 AM
159 นายลอย จุ้ยพลับ หมู่ 4 ฆะมังด้วน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:45:51 AM
160 นายเกรียงศักดิ์ ยอดโต หมู่ 5 พรมแดน ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:47:23 AM
161 นายวิเชียร ชูเมฆ หมู่ 6 วังแตงโม ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:49:04 AM
162 นายณรงค์ จันจินดา หมู่ 7 ดงพิกุล ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:50:31 AM
163 นายสมชาย หริ่มรักษาทรัพย์ หมู่ 1 คลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:52:14 AM
164 นายสมจิตร ชื่นดี หมู่ 2 หนองแม่พังงา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:53:32 AM
165 นายสุเทพ ใหญ่ยงค์ หมู่ 11 แหลมจันทร์ ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:55:01 AM
166 นายกิตติภพ ดีจันทึก หมู่ 12 คลองปลากดใน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 10:57:04 AM
167 นางจำนงค์ เกิดทวี หมู่ 1 บึงยาว ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:12:54 AM
168 นางชอ้อน อนุพันธุ์ หมู่ 3 บุ่ง ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:14:30 AM
169 นายสมควร รักขติวงษ์ หมู่ 5 ท่ากร่าง ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:15:47 AM
170 นายอำนาจ บุญเกษม หมู่ 8 หนองขอน ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:23:18 AM
171 นางวรรณา สินภูธรณ์ หมู่ 9 วังใหญ่ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:25:11 AM
172 นายสัญญา ทับทิมเพ็ชร หมู่ 10 ดงกระพี้ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:26:29 AM
173 นายประเทือง พิญเพียร หมู่ 12 วังใหญ่พัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:27:55 AM
174 นายพรชัย สำรวจ หมู่ 13 คลองโพธิ์สามัคคี ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:29:03 AM
175 นายบุญเลิศ มิ่งคำ หมู่ 15 ท่ากร่างพัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:30:37 AM
176 นายดนัย เจตนกสิกรณ์ หมู่ 2 สันเนิน บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:46:37 AM
177 นายวัลลพ เสือนุ่ม หมู่ 6 วังหงษ์ ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:54:02 AM
178 นายประมวล เทศขำ หมู่ 11 ปึกวงฆ้อง ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 11:57:20 AM
179 นายกุหลาบ สอาดละออ หมู่ 4 บางไอ้วุ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 12:13:54 PM
180 นายนิยม ศรีเอี่ยม หมู่ 6 หนองข่อย บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 12:15:38 PM
181 นายวสันต์ พรมเพียร หมู่ 8 หนองสนุ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:12:23 PM
182 นายนิพนธ์ สีระคาน หมู่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:16:49 PM
183 นางธัญพร รัศมีเดือน หมู่ 1 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:18:50 PM
184 นายเฉลิม ชาติบุตร หมู่ 6 หนองน้ำเขียว เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:20:25 PM
185 นายสามารถ เจริญสิงห์ หมู่ 7 สระทอง เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:22:55 PM
186 นายอภิสิทธิ์ มณีพงษ์ หมู่ 2 วงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:24:13 PM
187 นายทองคำ พันแจ่ม หมู่ 3 ทุ่งแคแดง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:25:25 PM
188 นายชูชาติ ใบสนธิ์ หมู่ 3 โพธิ์หนองยาว ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:28:43 PM
189 นายถิรเดช อุบลเขียว หมู่ 5 หนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:29:06 PM
190 นายเฉลิม พวงแก้ว หมู่ 4 คลองเกษมกลาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:30:15 PM
191 นายนพพล การะภักดี หมู่ 6 หนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:30:29 PM
192 นายไพรัช เรืองศาล หมู่ 5 เกษมใต้ ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:31:22 PM
193 นางสาวรวิพรรณ แสงสำโรง หมู่ 7 หนองปลาไหล ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:31:24 PM
194 นายธิติวัฒน์ เรืองขจร หมู่ 8 ทุ่งนาดี ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:32:27 PM
195 นายเจริญ ปั้นสุข หมู่ 6 กองเชือก ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:32:52 PM
196 นางสมจิตร ชาติบุตร หมู่ 9 ปากดง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:33:41 PM
197 นายถนอม พ่วงขำ หมู่ 7 หนองขอน ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:34:32 PM
198 นายสงัด ป้อมคำ หมู่ 10 เนินทราย ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:34:58 PM
199 นายสุรัช ชักนำ หมู่ 8 หนองสะแก ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:35:54 PM
200 นายบุญชอบ ติดยงค์ หมู่ 11 บึงเฒ่า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:36:09 PM
201 นายสำราญ พิลึก หมู่ 12 ฤกษ์สำราญ ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:37:34 PM
202 นายรุ่ง เกษรเกิด หมู่ 13 เขาแม่นางเวียน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:39:57 PM
203 นางสาวน้ำผึ้ง สมบุญ หมู่ 9 ไผ่เกาะ ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:40:02 PM
204 นายสมาน ทิมทองไทย หมู่ 1 ท่าจันทร์ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:41:06 PM
205 นายไพฑูรย์ รักธัญกร หมู่ 2 ตาสังเหนือ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:42:09 PM
206 นางเฉลา พูลสวัสดิ์ หมู่ 10 ไผ่ขวาง ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 1:43:03 PM
207 นายเพลิน โครพ หมู่ 3 หนองเจ็ดหาบ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:43:22 PM
208 นายสมศักดิ์ บุญหาญ หมู่ 2 ห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 1:44:06 PM
209 นายสุรพล ปานมี หมู่ 6 งิ้วแบ้ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:44:36 PM
210 นางประทุม เชิดชู หมู่ 7 โพธิ์ขวัญ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:45:41 PM
211 นางบุญเรือน กรพิทักษ์ หมู่ 8 ดงคู้ ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:46:33 PM
212 นายพยุง เมฆกระจาย หมู่ 1 คลองสองหน่อ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:47:30 PM
213 นายชัยเจริญ ครองสิน หมู่ 3 กระดานหน้าแกล ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 1:48:07 PM
214 นายณัฐสิทธิ์ เหลือกาฬ หมู่ 2 เนินตะโก ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:48:25 PM
215 นายนิคม สนิทชาติ หมู่ 6 ดงป่าจันทร์ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:49:27 PM
216 นายสมชาย หิรัญหลวง หมู่ 7 บ่อเพลา ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:50:24 PM
217 นายชัยภัทร มะนาวทอง หมู่ 8 คลองวิไล ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:51:17 PM
218 นายยงยุทธ พรหมวิหาร หมู่ 9 บ้านใหม่ ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:52:38 PM
219 นายณรงค์ พันธุ์เขียว หมู่ 10 ดงแม่นางเมือง ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:53:36 PM
220 นายไพศาล ไฝเพ็ชร หมู่ 11 เกาะแก้ว ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:54:33 PM
221 นายสุรชัย แก้วยา หมู่ 6 ประดู่งาม ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:55:47 PM
222 ลำภู เลิศเมือง หมู่ 1 วัดโบสถ์ บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:58:08 PM
223 นายวุฒนันท์ สูงรุ่ง หมู่ 3 ปากคลอง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 1:59:15 PM
224 นางรัติยา ทรัพย์เจริญ หมู่ 8 ตานิว โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 1:59:56 PM
225 นางบุษรา วรเดช หมู่ 4 วังพระหิน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:00:23 PM
226 นายพจน์ วงษ์จีน หมู่ 5 หัวยาง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:01:17 PM
227 นายสุนทร แพงพรหม หมู่ 6 กระทุ่มโทน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:02:11 PM
228 นายเฉลิม ฤทธิ์โพธิ์ หมู่ 7 มิตรภาพใหม่ บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:03:01 PM
229 นายประกิจ ฤทธิ์โพธิ์ หมู่ 8 แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:03:54 PM
230 นายเกริกไกร กรีฑาเวทย์ หมู่ 6 ตานิว ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:04:01 PM
231 นายวีระ ประมูลสิน หมู่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:05:21 PM
232 นางสาวปิยมาศ อุดมสารี หมู่ 3 หนองปลาค้าว นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:05:56 PM
233 นายสอาด คงภักดี หมู่ 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:06:26 PM
234 นางสาวสนธยา เธียรถาวร หมู่ 4 บางตาหงายเหนือ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:07:18 PM
235 นายจีระศักดิ์ ทศกร หมู่ 5 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:08:24 PM
236 นายบุญส่ง แตงดารา หมู่ 6 คลองบ่อ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:09:20 PM
237 นายปรีชา เอี่ยมสุภา หมู่ 2 เขาหน่อ บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:10:16 PM
238 นายเตือน เฉยดิษฐ์ หมู่ 4 หนองระว้า นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:10:28 PM
239 นายมานพ เกตุเทียน หมู่ 3 ท่าจันทร์ บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:11:09 PM
240 นายบุญมา อ่อนน้อย หมู่ 4 นาหุบ บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:12:18 PM
241 นายมนตรี เฉยดิษฐ์ หมู่ 5 คลองบางแก้ว นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:12:35 PM
242 นายสมชาย รุ่งรัตน์ หมู่ 5 หนองน้ำขุ่น บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:13:17 PM
243 นายสามารถ ทองพายับ หมู่ 6 น้ำหัก บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:14:13 PM
244 นายอดิเรก จัตุพจน์ หมู่ 6 หัวโปร่ง นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:14:43 PM
245 นายศุภณัฏฐ์ เอี่ยมแพรธัญ หมู่ 7 เขาห้วยลุง บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:15:04 PM
246 นางปริชาติ ชิดฉิมพลี หมู่ 8 เขาหน้าผา บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:16:00 PM
247 นายบุญส่ง เกิดสุวรรณ์ หมู่ 1 เนินเปร็ง เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:16:12 PM
248 นางสาวราชนก พันธุสิงห์ หมู่ 9 ชนบทพัฒนา บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:16:57 PM
249 นายสุวิทย์ เพิ่มกสิกรรม หมู่ 10 แดนสว่าง บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:17:53 PM
250 นายสุเทพ ทองแพ หมู่ 6 หนองพรหมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:18:13 PM
251 นายกำแหง เอี่ยมสอาด หมู่ 1 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:18:48 PM
252 นายบรรจง เนตรทิพย์ หมู่ 2 บึงเปลือย บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:19:40 PM
253 นายไพฑูรย์ สอนเนียม หมู่ 1 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:21:04 PM
254 นายสุวิทย์ พิลึก หมู่ 6 หนองซาก บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:21:32 PM
255 นางปรารถนา สอนเนียม หมู่ 2 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:22:40 PM
256 นายเลิศชาย เมืองแก หมู่ 8 ทรายทอง บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:24:12 PM
257 นายประสงค์ ไทยทรง หมู่ 1 บึง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:25:12 PM
258 นายประเสริฐ สังข์เปีย หมู่ 2 แหลมยาง หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:26:00 PM
259 นายกฤษดากร พิลึก หมู่ 4 คลองเคียน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:26:52 PM
260 นายศุภกิจ พิลึก หมู่ 6 คลองคต หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:27:59 PM
261 นายสมจิตร ขันจอก หมู่ 7 บ้านใหม่ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:28:51 PM
262 นายวิโรจน์ โจฤทธิโย หมู่ 8 ทุ่งสนามชัย หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:29:39 PM
263 นางพิศธิยา ภู่โทสนธิ์ หมู่ 3 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:30:21 PM
264 นายวิรัตน์ หงส์เวียงจันทร์ หมู่ 9 หนองปรือ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:30:30 PM
265 นายนภดล สาจุ้ย หมู่ 12 ตอนางงอน หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:31:39 PM
266 นายกฤษณะ คงทรัพย์ หมู่ 13 หนองบัว หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:32:37 PM
267 นายสมพาน จงไพศาล หมู่ 14 หอมพัฒนา หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:33:27 PM
268 นายอานนท์ เลิศรสนันทการ หมู่ 15 บึงใต้ หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:34:20 PM
269 นายประยูร นิลสุพรรณ หมู่ 2 จิกลาด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:35:19 PM
270 นายพงศ์ศักดิ์ เนียรภาค หมู่ 3 วังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:36:21 PM
271 นายธรรมนูญ นิธิวงษ์ หมู่ 4 ทุ่งหล่ม หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:37:16 PM
272 นายสมมาตร ขุมเพ็ชร์ หมู่ 6 โคกกว้าง หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:38:12 PM
273 นายเสมียน สีรวัตร หมู่ 7 เนินพิมพ์วัฒนา หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:38:59 PM
274 นายเอื้อน ทรัพย์ลออ หมู่ 3 แหลมยาง หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:39:46 PM
275 นายสุภี เสือถ่าย หมู่ 4 วังกระชอน หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:40:34 PM
276 นายประคอง ดิษสละ หมู่ 1 ท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:41:51 PM
277 นายประเชิญ อินทร์อิ่ม หมู่ 4 ท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:42:43 PM
278 นายสาธิต อำพาส หมู่ 5 หนองขี้วัว อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 11/20/2018 2:43:41 PM
279 นายวัชรา อินทร์คล้าย หมู่ 2 วังยาง พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 2:51:04 PM
280 นางสมจิตร คงทน หมู่ 5 ดงขมิ้น พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 2:52:37 PM
281 นายสงัด อุดมทอง หมู่ 6 คลองปลากด พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 2:54:12 PM
282 นางสาวเกศสุดา คุ้มพร้อม หมู่ 4 ดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:54:26 PM
283 นายมงคล โพธิ์ศรี หมู่ 7 คลองงิ้ว พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 2:55:48 PM
284 นางกัลยา ทับอินทร์ หมู่ 8 คลองสำพรึง พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 2:57:20 PM
285 นายรุ่ง เสืออุดม หมู่ 5 ดงชะพลู บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 2:57:59 PM
286 นายจำเนียร กฤติยา หมู่ 6 เนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:00:53 PM
287 นายสุนทร จันทร์อุบล หมู่ 1 บางไช พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 3:06:19 PM
288 นางวนิดา นิลประดับ หมู่ 7 หัวกระทุ่ม พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 3:10:23 PM
289 นายคะนอง ไม้หอม หมู่ 1 ท่าข้าม บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:31:38 PM
290 นายวิรัช อนุพงศ์พันธุ์ หมู่ 2 ท่าซุด บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:34:17 PM
291 นายวิชาญ วะราหะ หมู่ 3 หนองตายาย บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:36:11 PM
292 นางสำเนา ยันยงค์ หมู่ 4 ไร่ บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:37:41 PM
293 นายชาญณรงค์ จันทร หมู่ 4 ชะลอมสั้น ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 3:38:08 PM
294 นางสาวธูปทอง ทองอรุณ หมู่ 6 ห้วยถั่วเหนือ ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 3:39:22 PM
295 นายสมชาย หุ่นหิรัญ หมู่ 5 บางประมุง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:40:03 PM
296 นางสากล เปพันดุง หมู่ 7 รังย้อย ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 3:40:24 PM
297 นางวันเพ็ญ พันธุรัตน์ หมู่ 8 โคกมะกอก ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 11/20/2018 3:41:16 PM
298 นายธวัช จันทร์ศร หมู่ 6 ช่องกว้าง บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:41:29 PM
299 นางวาสนา นพมณี หมู่ 7 ช่องรวก บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:43:12 PM
300 นายมาโนช บุญมั่ง หมู่ 7 หนองเขาวัว เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:50:32 PM
301 นายวิรัตน์ แกล้วการไถ หมู่ 8 เขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:52:53 PM
302 นางนารี อุทาน หมู่ 1 หนองโสน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:56:07 PM
303 นางจรูญ สุขเกษม หมู่ 3 หนองกลางโนน ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 3:59:00 PM
304 นางสาวปราณี ศรีนวล หมู่ 5 คลองบางช้าง ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 4:00:38 PM
305 นายวิชาญ วินิจสร หมู่ 1 โป่งสังข์ หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 4:01:57 PM
306 นายไพรสัน สาวงษ์ หมู่ 1 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:19:37 PM
307 นายสมควร ลือวรรณะ หมู่ 2 ดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:21:15 PM
308 นายเจริญ รักคำมี หมู่ 3 ดงขุย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/20/2018 9:23:47 PM
309 นายปรีชา แก้วไพฑูรย์ หมู่ 7 วังแรต หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:01:42 AM
310 ศรัณย์ คีรีวัฒน์ หมู่ 9 หัวงิ้ว เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:37:47 AM
311 นายสายชล ศรชัย หมู่ 4 หนองหญ้า หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 4:03:52 PM
312 นายไพศาล กาหา หมู่ 6 เนินหญ้าคา หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 11/20/2018 4:05:41 PM
313 นายโกศล น้อยมะลัง หมู่ 16 เขานางต่วมเหนือ วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:54:04 AM
314 สุภาพร แสงหิรัญ หมู่ 12 ลับโลกพัฒนา สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 11/21/2018 10:54:58 AM
315 นายนิพนธ์ แสงพายัพ หมู่ 4 บึงยาว หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 9:40:50 AM
316 นายจำลอง มีทรงธรรม หมู่ 5 หนองข่อย หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 9:44:19 AM
317 นายอุดม ไกยสวน หมู่ 1 หนองปลาไหล ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:44:51 AM
318 นาฏรยาภา รวยสันเที๊ยะ หมู่ 2 น้ำสาดเหนือ ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:48:15 AM
319 นางบังอร คำสุนา หมู่ 4 น้ำสาดกลาง ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:49:16 AM
320 นางสาวสมัย นุชดารา หมู่ 6 ศาลาตาปั่น หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 9:50:13 AM
321 นายบัญเชียง มณีธรรม หมู่ 5 ป่าเรไร ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:50:17 AM
322 นายจรุณ วงค์สมอางค์ หมู่ 8 โคกกระถิน ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:51:14 AM
323 นางทรงวุฒ ต่างสันเทียะ หมู่ 10 หนองถั่วแปลบ วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:52:16 AM
324 นายสงวน บุญกัณหา หมู่ 7 หนองกุ่ม หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์ 11/21/2018 9:52:19 AM
325 นายวิเชียร มั่นที่สุด หมู่ 12 กุดตามั่น วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:53:09 AM
326 นายพงศธร แหลมแก้ว หมู่ 2 วังใหญ่ วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:54:57 AM
327 นางกำไร เครือบขุนโท หมู่ 3 ห้วยธารทหาร วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:55:54 AM
328 นายมนัส เรืองฤทธิ์ หมู่ 7 อุดมพัฒนา วังบ่อ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:57:16 AM
329 นายประเสริฐ รอดสการ หมู่ 10 เขามะเกลือ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:58:05 AM
330 นายสุนทร สงกาที หมู่ 14 วังมะเดือ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:58:57 AM
331 นางอนงค์ นาเม็ง หมู่ 15 เขาเล็บงา หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 9:59:44 AM
332 นายสมัคร หิรัญคำ หมู่ 5 ท่าเรือ หนองกลับ หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:00:38 AM
333 นายสมศักดิ์ อินทรเทศ หมู่ 10 เกาะแก้ว ห้วยร่วม หนองบัว นครสวรรค์ 11/21/2018 10:02:48 AM
334 นิคม เกตุจันทร์ หมู่ 8 เขาขาด หัวถนน ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:53:15 PM
335 ชยพล ธงชัย หมู่ 1 หนองหลวง หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:55:12 PM
336 สุพจน์ สนธิโพธิ์ หมู่ 3 หนองมะกอก หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:56:30 PM
337 ณรงค์ฤทธิ์ นาถนอม หมู่ 6 หนองสะแก หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:57:28 PM
338 ณัฐพง แสงขำ หมู่ 8 หนองขว้าว หนองหลวง ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:58:25 PM
339 บุษบา เปรมวิชิต หมู่ 7 หนองเบน สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 3:59:52 PM
340 ณัฐพันธ์ กันต์สุข หมู่ 1 วังใหญ่ วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:01:53 PM
341 กัญพศุตม์ เกตุเนย หมู่ 9 วังรอใต้ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:06:37 PM
342 วิกาญดา สุทัศน์ หมู่ 1 ท่าสุ่ม วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:09:18 PM
343 เดือนเพ็ญ จิ๋วสุข หมู่ 2 วังรอเหนือ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:11:13 PM
344 อ่อน หอมสุวรรณ์ หมู่ 3 ช่องแกระ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:12:15 PM
345 วิไลวรรณ ภูกันแก้ว หมู่ 8 เนินสำราญ วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:15:52 PM
346 นิดา มะโนวรรณ์ หมู่ 2 หนองไผ่กอเดียว พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:17:04 PM
347 อรรถพล สิงห์ขาว หมู่ 4 พนมรอก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:17:52 PM
348 โกเมศ สาเสือ หมู่ 8 โคก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:26:58 PM
349 เผด็จ สงวนวงษ์ หมู่ 8 โคก พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:28:19 PM
350 สมชาย แก้วลอย หมู่ 7 หนองโพธิ์ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:34:22 PM
351 ณัฐวุฒิ ทิวันทา หมู่ 5 วังใหญ่ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:37:21 PM
352 มณฑิรา ม่านทอง หมู่ 9 พนมรอกใต้ พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:40:42 PM
353 นริศรา โคยามา หมู่ 1 วังตะแบก ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:41:37 PM
354 รมิตา เรืองพูล หมู่ 2 เขาโคกเผ่น ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:43:33 PM
355 ชัยฤทธิ์ โชติชม หมู่ 3 ทำนบ ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 4:44:38 PM
356 ยลดา สุขวิญญา หมู่ 5 หนองกระโดน ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/22/2018 5:01:50 PM
357 นางรังสาท พุ่มระย้า หมู่ 3 ดงมัน จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:24:24 PM
358 นายพยอม ทางเจริญ หมู่ 4 หนองถ้ำวัว จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:27:06 PM
359 นางระพี่พร ธรรมประสิทธื์ หมู่ 9 หนองไม้แดง จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:29:21 PM
360 สุพิตรา สิงห์ปิน หมู่ 10 หนองกระทุ่ม จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:31:48 PM
361 นางจารุวรรณ แสงทอง หมู่ 12 หนองตาก้อน ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:37:46 PM
362 นายประทวน แจ่มใส หมู่ 10 หนองขาม ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:40:08 PM
363 กัญญาภัค บุุญสุภา หมู่ 11 สันติสุข จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:34:15 PM
364 นายสำเริง พิมพ์จันทร์ หมู่ 5 เขาสูง ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:35:56 PM
365 นายสุนทร อิ่มเนย หมู่ 16 เขารอยเสือ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:43:20 PM
366 นางสาวพรพิมล ฟักเทพ หมู่ 17 สระแก้ว ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:45:17 PM
367 ธรรมธร ผลพงศธร หมู่ 18 คงมะกุ ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:47:15 PM
368 นางสมบูรณ์ บ้วนหลี หมู่ 19 เขาน้อย ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:49:33 PM
369 นางอุบล บรรเทาทุกข์ หมู่ 11 ไทยอาสา ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:57:14 PM
370 นางจำเรียง ภู่โต หมู่ 4 หนองพังพวย หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:46:44 PM
371 นางณัฐิดา แตงโพธ หมู่ 5 ห้วยคต หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:48:21 PM
372 นางปันบวร หลิ่มน้อย หมู่ 14 ห้วยน้ำลูด หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:53:02 PM
373 อนันต์ ปั้นแตง หมู่ 6 ทำนบพัฒนา ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/23/2018 3:59:29 PM
374 นางเตือนใจ สุขแจ่ม หมู่ 8 วังปลาสร้อย ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/23/2018 4:00:51 PM
375 นายอุุบล แสนรัก หมู่ 5 ใหม่ราษฏร์เจริญ ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:51:13 PM
376 นายวิรัตน์ สุวรรณณโชติ หมู่ 9 ใหม่ราษฎร์พัฒนา ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:53:08 PM
377 นางรัตนา บ่อชน หมู่ 2 หนองคูน้อย ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 2:54:54 PM
378 นายจงกล คอยขุนทด หมู่ 8 หนองโบสถ์ ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:04:54 PM
379 นายสมาน อะนันท์ หมู่ 6 ป่าตาล ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:06:31 PM
380 นายพรชัย คำเกิด หมู่ 1 ทุ่งทะเลทราย สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:08:05 PM
381 นายสนติ บุญเตร หมู่ 10 ทุ่งพัฒนา สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:16:49 PM
382 นายนพพล สุทธิพานิชย์ หมู่ 3 หนองแขม สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:19:15 PM
383 นายประกาศ นาคภู่ หมู่ 5 หนองแก้ว สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:21:05 PM
384 นายนุรัตน์ จันต๊ะวงศ์ หมู่ 7 สวนกล้วย สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:23:00 PM
385 นางสุนิด บัตรงาม หมู่ 8 ชัยมงคล สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:24:33 PM
386 นายดอกบัว พันกลั่น หมู่ 6 ป่าคลัก หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:26:21 PM
387 อุษา ชะมังชัย หมู่ 8 เขาใหญ่ หนองโพ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:27:49 PM
388 นางสมพิศ ส่งศิริ หมู่ 1 หนองแอก หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:29:25 PM
389 นายสัญชัย ไพรเนียม หมู่ 3 หนองแปลง หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:31:09 PM
390 นายอุดม มากเงิน หมู่ 4 หนองสีซอ หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:32:33 PM
391 นางสาวทิพรัตน์ จันทร์ดี หมู่ 5 โคกหว้า หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:34:04 PM
392 นายพิษณุ สนหอม หมู่ 6 หนองไม้ลู่ หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:35:30 PM
393 นายคนึง อ่อนเจริญ หมู่ 7 หนองละมั่ง หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:36:58 PM
394 นางสุกันญา แพศแพง หมู่ 1 ลาดเจริญ ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:38:25 PM
395 นายถวิล เลิศสิมา หมู่ 5 หนองบัวทอง ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:39:58 PM
396 นายอนุว้ตน์ วอแสวง หมู่ 6 หนองมะค่า ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:41:48 PM
397 นายเดช วิเชียร หมู่ 8 หนองบัวตากลาน ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:43:07 PM
398 นางสาวจิดาภา แดงไผ่ หมู่ 2 เขาภูคา หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:45:10 PM
399 นางมณีรัตน์ ผุสดี หมู่ 11 ม่วงน้อย หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค์ 11/23/2018 3:49:40 PM
400 นายสุนทร สุขแจ่ม หมู่ 3 ตุ๊กแก ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/23/2018 4:23:20 PM
401 นางสาวภรทิพย์ ภูยงค์ หมู่ 9 ตุ๊กแกพัฒนา ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์ 11/23/2018 4:24:31 PM
402 นายฉลอง สุภาวงษ์ หมู่ 17 บ่อแรด บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:11:25 AM
403 นายณรงค์ นุ่มสุข หมู่ 18 หนองบอนไต้ บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:13:09 AM
404 นางรัชต์สุดา ลำตาล หมู่ 19 หนองไทร บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:22:16 AM
405 นายเกียรติศักดิ์ มาเม่น หมู่ 24 หนองไม้ บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:23:29 AM
406 นางพร นิลสนธิ หมู่ 27 มะค่าปม บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:31:40 AM
407 นางสาววรรณนิภา สุภาตา หมู่ 2 ท่าสนุ่น มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:32:28 AM
408 นายสมัย พิลึก หมู่ 7 หน้าเขา มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:35:26 AM
409 นางนภาพร เกาะศิริ หมู่ 12 ทุ่งตัน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:08:24 AM
410 นายสมคิด สนธิรักษ์ หมู่ 14 บ่อกะปุง บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:09:23 AM
411 นายไพรบูรณ์ ทัพจุมพล หมู่ 15 สะเดาปัก บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:10:36 AM
412 นายประกอบ ชูเฉลิม หมู่ 12 หนองไทร ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:10:17 PM
413 นายอุทัย พัวเรืองเลิศ หมู่ 5 ยางโทน สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:11:35 PM
414 นิฐิพล พลูเกลี้ยง หมู่ 2 วังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 11/26/2018 12:53:03 PM
415 ประทีป พงษ์ธัญการ หมู่ 1 ทุ่งใหญ่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:29:52 AM
416 นายปัญญา ราชเขียว หมู่ 2 ดงจังหัน เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:33:43 AM
417 นายประสิทธิ สาระไกร หมู่ 5 หนองไร่ เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:34:54 AM
418 นายคำภี ชวาลิต หมู่ 6 ดงฉัตรหวาย เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:36:26 AM
419 นางกมลรัตน์ กาศักดิ์ หมู่ 2 บึงหล่ม บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:39:13 AM
420 นางสาวปวีณา ประเสริฐดี หมู่ 7 เนินม่วง บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:40:01 AM
421 นางสาวกาญจนา ชุ่มเย็น หมู่ 8 เนินใน บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 10:43:02 AM
422 นายสถาพร พลพัฒน์ หมู่ 26 บ่อสวอง บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:30:16 AM
423 นางสาวณภัทร เดิมธรณินทร์ หมู่ 6 วังแจง มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:33:33 AM
424 นายวรุตฆ์ พิลึก หมู่ 2 คลองสาลี ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:37:22 AM
425 นางสาวเสมียน มั่นเขตกิจ หมู่ 3 ทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:38:12 AM
426 นางจินดารัตน์ ศรีเรือน หมู่ 9 วังชมภู ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:40:58 AM
427 นายปรีชา ระฆัง หมู่ 10 หนองกระทุ่ม ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:41:42 AM
428 นายกฤติพร ชังชั่ว หมู่ 12 วังยาง ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:42:50 AM
429 นางสาวกัลยา แป้นสุข หมู่ 15 ริมบึง ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:48:31 AM
430 นายเลิศชัย หัตถะกา หมู่ 3 ดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:49:50 AM
431 นายวิสูตร ขันกสิกรรม หมู่ 6 วังดินดาด วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:51:35 AM
432 นางจีรวรรณ ปิยะวงษ์รัตน์ หมู่ 8 ดงตาแวน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:52:45 AM
433 นางธัญญ์วรัตน์ พร้อมไทยสงค์ หมู่ 11 กระทุ่มลาย วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:53:31 AM
434 นางบุญเตือน สิทธิชาติ หมู่ 13 นกคลาน วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:56:30 AM
435 นายกมล ยั่งยืน หมู่ 15 น้ำลืม วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:57:19 AM
436 นางสมจิตร์ นาคอาจหาญ หมู่ 16 ไร่ใหญ่ วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 11:58:22 AM
437 นายทองล้วน น้อยมล หมู่ 2 วังทับเกวียน ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:02:12 PM
438 นายมงคล พฤกษา หมู่ 4 บุ่ง ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:02:57 PM
439 นางสายชล เสี่ยวสกุล หมู่ 5 วัดใหม่สามัคคีธรรม ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:03:46 PM
440 นางสาวสุจิตรา โอสถ หมู่ 7 ไร่ปากน้ำโพ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:05:15 PM
441 นายจิรวัฒน์ สุขเกษม หมู่ 9 ตาคลี ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:06:08 PM
442 นายนิพนธ์ สุขานนท์ หมู่ 10 บุรีรัมย์ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:08:37 PM
443 นายมน ไข่มุกข์ หมู่ 11 หนองชำนาญ ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 12:09:16 PM
444 นางกัลยรัตน์ ไปล่กระโทก หมู่ 6 ห้วยร่วมใหญ่ สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:33:07 PM
445 นางน้ำอ้อย จันทร์อ่อน หมู่ 7 ห้วยร่วมน้อย สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:36:19 PM
446 นายสุมิตร นุชดอนไผ่ หมู่ 9 ดอนกลาง สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:39:47 PM
447 นายวันลบ เชื้อกสิการ หมู่ 2 สวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:51:41 PM
448 นายสมยศ ศุภปัญญาพงศ์ หมู่ 3 สวนขวัญกลาง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:52:35 PM
449 นายชนะชน พยัคฆ์วิเชียร หมู่ 6 หนองจิกโคกช้าง สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:53:36 PM
450 นางสุนันท์ เนตรน้อย หมู่ 1 สวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:46:28 PM
451 นายไพศาล วรรณวิโรจน์ หมู่ 7 ดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:55:41 PM
452 นายสุนทร พัดศิริ หมู่ 4 ดอนขวาง หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:56:30 PM
453 นายวรุตม์ อ่อนตา หมู่ 5 หนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:57:16 PM
454 นางสาวสุนทรี มั่นกสิกร หมู่ 6 หนองกระดูกเนื้อ หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 1:59:52 PM
455 นางสาวพัชชาภา พิลึก หมู่ 7 หนองเดิ่น หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:01:11 PM
456 นายนิรันด์ ใจแสน หมู่ 9 ดอนยาว หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:02:04 PM
457 นายสุเทพ จูแจ่ม หมู่ 1 ดอนเปร็ง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:03:32 PM
458 นางสุภาพ เดชพรหม หมู่ 2 ดงหนองหลวง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:04:33 PM
459 นายวราวุฒิ ทับทิม หมู่ 3 ดอนตะเคียน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:07:31 PM
460 นางสาวจารุณี ทิมแก้ว หมู่ 5 วังยิ้มแย้ม หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:08:19 PM
461 นางสาวกัญญาณัฐฐ์ ดินแดง หมู่ 6 หนองหูช้าง หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:10:14 PM
462 นายสมศักดิ์ วงษ์จันทร์ หมู่ 7 นกคลาน หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:18:59 PM
463 นางสาวอารญา เสือเกตุ หมู่ 9 หนองผำ หนองยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:23:06 PM
464 นายนิทัศน์ อยู่ยงค์ หมู่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:23:56 PM
465 นางสาวหทัยชนก ชื่นดอนกลอย หมู่ 4 กกกอก ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:26:03 PM
466 นายประทวน สดสี หมู่ 7 โปร่งสังข์ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:29:31 PM
467 นายปริญญา บุญเกิด หมู่ 9 ทุ่งนาผาสุข ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:30:32 PM
468 นายอำนวย วาสิทธิ์เทพ หมู่ 10 เทียนชัย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:31:10 PM
469 นางพรรณประภา อรุณ หมู่ 5 สะเดาซ้าย ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:26:46 PM
470 นายอนุศักดิ์ พูลเผ่า หมู่ 6 ศรีทอง ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 11/26/2018 2:28:01 PM
471 วรรณกานต์ สินะสนธิ หมู่ 12 วังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/6/2018 10:06:46 AM
472 ณัฐวุฒิ จันทา หมู่ 6 หนองน้ำเขียว เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 12/10/2018 12:10:22 PM
473 เจษฎากร นินนะมะ หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:00:41 PM
474 สุขสันต์ ศรีอุทธา หมู่ 2 โนนสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:01:57 PM
475 นายสมบูรณ์ กังขอนนอก หมู่ 6 ตลุกตาสาม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:03:18 PM
476 นายสมควร เงินกลม หมู่ 7 เขาแหลม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:04:20 PM
477 นายรัศมี ศรีลำดวน หมู่ 8 พนาสวรรค์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:05:21 PM
478 นายวิรัตน์ วิจิตรจันทร์ หมู่ 11 มาลาศรี แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:06:13 PM
479 นายประดิษฐ์ เผ่นณรงค์ หมู่ 10 ท่ามะกรูด แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:07:17 PM
480 นายประพันธ์ พรมบุตร หมู่ 13 คลองค่าย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:08:23 PM
481 นายสำรวย อินพระเนตร หมู่ 16 โคกพุทรา แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:09:25 PM
482 นายพินิต กระสงค์ฺ หมู่ 19 ใหม่ไทรทอง แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:10:12 PM
483 นายเดช เชียวเขตรวิทย์ หมู่ 21 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:11:30 PM
484 นายอนันต์ ศิริเวช หมู่ 24 รัศมีสร้างสรรค์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 12/20/2018 12:12:31 PM
485 นายเฉลิม ทองแพง หมู่ 2 วังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:30:42 PM
486 สมพร โพธ์บุญ หมู่ 3 วังยาง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:34:45 PM
487 สังวาลบย์ เทพรักษ์ หมู่ 5 ตลาดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:36:19 PM
488 พุธ ปันเมนท์ หมู่ 6 วังหยวกใต้/งิ้วยักษ์ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:37:34 PM
489 สำเริง กลิ่นเกิด หมู่ 9 โรงสีเก่า บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:38:41 PM
490 ประสงค์ ศรีวรรณธ หมู่ 12 วังหิน วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:47:22 PM
491 เรียม โพธิ์หญ่ หมู่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:49:50 PM
492 สราวุฒิ สุขโกษา หมู่ 5 เกรียงไกรกลาง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:50:53 PM
493 เสมียน สมพงษ์ หมู่ 16 หนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:39:24 PM
494 นายสงกา พันธศรี หมู่ 8 ไผ่แถว ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:39:33 PM
495 นายสมพร สมร หมู่ 9 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:40:47 PM
496 นายมนัส เรืองพูล หมู่ 1 หนองจิกทรายมูล ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:18:03 PM
497 นายชัยธวัช คงป่า หมู่ 2 ตลิ่งสูง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:19:20 PM
498 นายสุเทพ สุขเกษม หมู่ 3 สำนักน้อย ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:21:06 PM
499 นายอภิชาต คงศักดิ์เจริญ หมู่ 4 ชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:22:54 PM
500 นายสานิตย์ พุดทอง หมู่ 6 เขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:30:01 PM
501 นายสำรอง บึงยาว หมู่ 9 ชุมตาบงสอง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:31:25 PM
502 นายกฤษฎา ทรัพย์คงคำ หมู่ 10 เขาจั๊กจั่นหนึ่ง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:33:13 PM
503 วิรัช จิระศักดิ์ หมู่ 7 คลองบึงบอระเพ็ด เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:51:58 PM
504 สมเกียรติ เดชปาน หมู่ 8 เกรียงไกรใต้ เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:52:58 PM
505 พลอย พิมเสดาะ หมู่ 9 สันพิง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:54:00 PM
506 สายหยุด ผินอินทร์ หมู่ 1 บอระเพ็ด แควใหญ่ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:54:57 PM
507 ประยูร แตงไทย หมู่ 2 ใหม่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:56:04 PM
508 วันชัย บุญฤทิ์ หมู่ 3 ไร่ พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:57:02 PM
509 วิมล เผื่อนทิม หมู่ 4 ท่าหาด พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:57:54 PM
510 ปรีชา เหมือนศรี หมู่ 9 หัวคลัก พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:58:44 PM
511 บุญมา ฉวีจันทร์ หมู่ 14 ยางโทน พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 1:59:35 PM
512 วัฒนา จันทร หมู่ 4 โคกหม้อ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:02:16 PM
513 สุเมธ สุขสำราญ หมู่ 7 ดงประทุน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:03:16 PM
514 พรชัย พรหมรำไพวงศ์ หมู่ 8 โปร่งคะโมง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:04:10 PM
515 สำราญ ป้องป้อม หมู่ 9 โปร่งดินแดง หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:05:02 PM
516 อารัตน์ สอนปาน หมู่ 10 หนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:06:47 PM
517 ณฤทธิ์ ศรีนารอด หมู่ 16 เขาเรือ หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:10:20 PM
518 วิโรจน์ บุญพร้อม หมู่ 3 อ่างหิน หนองปลิง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:11:08 PM
519 ทินกร มั่นทรัพย์ หมู่ 8 ดอนดู่ บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:13:39 PM
520 วิโรจน์ วรผล หมู่ 10 บีงนาพง บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:22:36 PM
521 ประยูร แก้วมณี หมู่ 1 บึง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:26:29 PM
522 นัยนา บุญฤทธิ์ หมู่ 2 แหลมยาง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:27:45 PM
523 ไพโรจน์ สระทอง หมู่ 11 แหลมพิกุล บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:28:48 PM
524 ภูมิกมล จันทฤกษ์ หมู่ 1 ดงยาง บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:29:56 PM
525 สายชล เข็มทอง หมู่ 4 คลองเคียน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:30:59 PM
526 ประสาท ศรีวรรณ์ หมู่ 8 ทุ่งสนามชัย หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:31:47 PM
527 อนุชา กลันทกพันธุ์ หมู่ 9 หนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:32:40 PM
528 บุญเลิศ ปั้นนาค หมู่ 11 ถนนโค้ง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:33:26 PM
529 นายพยุง ชมชาติ หมู่ 2 เนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:34:21 PM
530 บุญช่วย สมพงศ์ หมู่ 12 หนองเขนง/หน้าเขา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:34:22 PM
531 ดุษฎี ศรีวรรณ์ หมู่ 13 บ่อพยอม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:35:15 PM
532 นายบุญมี เพิ่มการค้า หมู่ 3 เขามะโน หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:36:04 PM
533 สุชาติ ศรีชมภู หมู่ 14 หินก้อน-วังเลา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:36:24 PM
534 มนตรี ฤกษ์ดี หมู่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:37:24 PM
535 สุชีพ เสนาขันธ์ หมู่ 3 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:38:07 PM
536 ธีรพงษ์ โอบอ้อม หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:43:51 PM
537 นายอำนวย ภู่โทสนธิ์ หมู่ 10 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:44:44 PM
538 สังวาลย์ เกิดนวล หมู่ 1 มหาโพธิ์ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:45:08 PM
539 สว่าง มั่นโพธิ์ หมู่ 9 บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:46:48 PM
540 นางสาวสนิท บุญศิลป์ หมู่ 11 วังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:46:59 PM
541 ทวาย มั่นโพธิ์ หมู่ 12 ใหม่บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:47:36 PM
542 นายสุเทพ ธาระนาม หมู่ 12 วังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:48:13 PM
543 กฤติยา แสงสุวรรณ์ หมู่ 1 ดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 12/20/2018 2:48:30 PM
544 นายวินัย พุทธสะแก้ว หมู่ 11 โป่งสะเดา ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:41:12 PM
545 นายบุญน้อม โกวิโท หมู่ 12 หนองกระโดน ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:45:25 PM
546 นายสายหยุด สอาด หมู่ 1 ทุ่งไอ้โตน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:47:42 PM
547 นายสุทัศน์ เหมือนการ หมู่ 2 ถังตั้ง ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:49:36 PM
548 นายทองภู บุญตะนัย หมู่ 6 เนินสมบูรณ์สามัคคี ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:50:59 PM
549 นางสาวศศิธร มิ่งสวัสดิ์ หมู่ 7 ปากด่าน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:52:48 PM
550 นางรณภร รอดพุ่ม หมู่ 8 ปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:53:59 PM
551 นายชูศักดิ์ จันปัญญา หมู่ 10 เขานางฟ้า ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 12/20/2018 3:54:55 PM
552 รสริน วงษ์แก้ว หมู่ 5 ไผ่นาเริง ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 9:57:31 AM
553 ณัฐวุธ สังข์สุด หมู่ 6 ธารเกษตร ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:00:20 AM
554 ชำนาญ จันทร์กล หมู่ 8 มะขามงาม ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:04:28 AM
555 ชำนาญ จันทร์กล หมู่ 8 มะขามงาม ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:04:28 AM
556 สุนทร อินทนิล หมู่ 1 ชอนพลู พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:10:53 AM
557 ประทีป คล้องช้าง หมู่ 2 ชอนทุเรียน พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:34:16 AM
558 มาลัย ชูพันธ์ หมู่ 3 พุเม่น พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:36:00 AM
559 สมพงษ์ สารทิม หมู่ 4 พุเลียบ พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:38:18 AM
560 ธนู ฟักเงิน หมู่ 5 พุเลิศ พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:40:11 AM
561 สมประสงค์ ประสงค์ผล หมู่ 6 ไตรคีรี พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:42:14 AM
562 ธนเกียรติ์ บรรทัพ หมู่ 8 โป่งสังข์ พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:43:48 AM
563 มงคล ธนะสังข์ หมู่ 9 คลองใหม่ พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:57:37 AM
564 จิราวัฒน์ เทียนทอง หมู่ 10 ไผ่เจริญ พุนกยูง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 10:59:51 AM
565 ณัฐวัฒน์ สิงห์ขาว หมู่ 2 น้ำวิ่ง ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:01:32 AM
566 สมชาย เฉยดิษฐ์ หมู่ 3 เขาตะบองนาค ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:03:29 AM
567 ศุกล พันหลง หมู่ 4 พุลำใย ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:04:52 AM
568 บัญญัติ ทองดี หมู่ 8 หนองใหญ่ ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:06:32 AM
569 อุทิศ เอมเปรม หมู่ 6 พุขมิ้น สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:07:57 AM
570 ปนัดดา ภู่คำจันทร์ หมู่ 11 ซับตะเคียน สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:11:51 AM
571 วิเชียร แจ้งกระจ่าง หมู่ 12 ทุ่งทอง สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:13:10 AM
572 ปฐมพงษ์ โตส้ม หมู่ 4 ปลายราง อุดมธัญญา ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:15:27 AM
573 บุญชอบ เฟื่องฟุ้ง หมู่ 7 หนองยาว สุขสำราญ ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 11:10:24 AM
574 นายอาโดมภาบ เชิดสุพรรณ์ หมู่ 1 วังน้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:24:09 PM
575 นายวัชระ วิริยะ หมู่ 12 ตลุกข่อยน้ำใต้ เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:34:58 PM
576 นายชนินทร์ ชื่นชม หมู่ 14 ใหม่ราชสีมา เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:36:24 PM
577 นายเจริญ เกษมศาสตร์ หมู่ 3 คลองสายทอง เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:37:57 PM
578 นายถนอม อินทรเลิศ หมู่ 4 ใหม่พัฒนา เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:39:06 PM
579 นายสมพาน จันทาสี หมู่ 5 เนินใหม่ เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:40:43 PM
580 นายแสวง พลรักษ์ หมู่ 8 ดงยาง เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:42:09 PM
581 นายจักรินทร์ จูแจ่ม หมู่ 25 บุ่งผักหนาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:43:33 PM
582 นิลุบล ทองมี หมู่ 2 หนองเสลา เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:44:28 PM
583 นายวิเชียร บุญยงค์ หมู่ 1 กระทุ่มทอง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:44:48 PM
584 นางสาวเตือนตา คำรักษ์ หมู่ 2 คลองน้ำโจน แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:46:07 PM
585 เมธาพร คงสัมฤทธิ์ หมู่ 3 ธารสัมฤทธิ์ เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:46:24 PM
586 นายนรุตม์ โกทัน หมู่ 3 เนินสมบูรณ์ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:47:12 PM
587 ขวัญดาว จำเนียรบุญ หมู่ 4 หนองสะแก เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:47:33 PM
588 นายสมร พันธุ์ทอง หมู่ 5 ไร่ไทรทอง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:48:16 PM
589 สมบูรณ์ ชัยสานุรักษ์ หมู่ 5 หนองระกำ เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:49:17 PM
590 นางสาวกฤษฎาภรณ์ แสงอาวุธ หมู่ 6 หนองอ้ายสา แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:49:41 PM
591 จำเนียร เพ็งเลิศ หมู่ 6 หนองไทร เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:50:29 PM
592 นายพิเชษฐ อู่ธาร หมู่ 7 ลานตะแบก แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:51:20 PM
593 ธนิดา หอมหวาน หมู่ 7 บ่อหลวง เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:51:50 PM
594 นายสุรศักดิ์ ไหมขาว หมู่ 8 สระหลวง แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:52:29 PM
595 นางอุไร พันธ์มหา หมู่ 9 เขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:53:32 PM
596 จารุวรรณ สัตนาโค หมู่ 9 บ่อหลวงพัฒนา เขาชายธง ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:54:42 PM
597 นายเสน่ห์ วันหลุมข้าว หมู่ 10 ธารมะยม วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:54:48 PM
598 นายดำรง ป้อมคำ หมู่ 11 เนินดินทราย วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:55:53 PM
599 สุภาพร แก่นศรี หมู่ 2 เขาน้อย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:56:22 PM
600 นายสัญญา ดอนอ่อนสา หมู่ 14 ตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:56:59 PM
601 นัยนา คงเนตร หมู่ 3 หนองเชือกเขา หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:57:40 PM
602 นายบรรจง ศรีทา หมู่ 2 เปราะ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:58:05 PM
603 สำเนียง ชาตะรูปะ หมู่ 4 หนองสร้อยทอง หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 3:59:07 PM
604 นางพรรณิภา เปียมาร หมู่ 3 ตะเคียนงาม วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 3:59:15 PM
605 สมพร พึ่งเสือ หมู่ 5 จอมคีรี หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:00:12 PM
606 นายเอนก รังผึ้ง หมู่ 4 คลองสำราญ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 4:00:28 PM
607 นายประกอบ ชะมาลัย หมู่ 5 ตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 4:01:29 PM
608 วิไลวรรณ พงษ์ช้าง หมู่ 6 เทวฤทธิ์พันลึก หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:01:34 PM
609 นายวิชชา ขันธ์ซ้าย หมู่ 6 ตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 4:02:34 PM
610 ภูมิพัฒน์ สอนจีน หมู่ 7 ใหม่สามัคคี หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:03:03 PM
611 นายณรงค์ หมั่นเขตรกรณ์ หมู่ 7 วัด วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 4:03:31 PM
612 มาลัย ลำจวน หมู่ 8 พลับพลาชัย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:04:08 PM
613 นายชนเขต พันละออง หมู่ 8 คลองม่วง วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 12/21/2018 4:04:35 PM
614 จุฬารัตน์ สลักคำ หมู่ 9 ประชาสรรค์ หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:05:20 PM
615 วีระพันธ์ จันทร์กลิ่น หมู่ 10 ทรัพย์เจริญ หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:08:00 PM
616 จิรพร กงสบุศย์ หมู่ 11 สุขสมบูรณ์ หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 12/21/2018 4:09:28 PM
617 รัก จันที หมู่ 13 ทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/10/2019 1:45:19 PM
618 มนตรี พุฒทอง หมู่ 3 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 8:27:27 AM
619 เตือนใจ สัมมีศรี หมู่ 9 บึงน้ำใส บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 8:36:07 AM
620 สนาม หว่านผล หมู่ 5 ดงขมิ้น พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/11/2019 8:45:43 AM
621 อาทิตติยา กกกลิ่น หมู่ 8 คลองสำพรึง พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/11/2019 8:40:29 AM
622 ชัยนันท์ สำลีเกษ หมู่ 11 หนองสิม หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์ 1/11/2019 8:40:35 AM
623 ณัฐพล แนบเนียบ หมู่ 2 ท่าซุด บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 8:42:24 AM
624 วิรัตน์ กาหา หมู่ 6 เนินหญ้าคา หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 8:50:07 AM
625 สุทิน สังข์จีน หมู่ 6 คลองปลากด พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/11/2019 8:50:38 AM
626 สุทธิพงษ์ ว่องการไถย หมู่ 2 บางมะฝ่อ บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:03:04 AM
627 ธวัชชัย วณิชชากร หมู่ 6 เนินเวียง บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:04:15 AM
628 ธงชัย บุญทองดี หมู่ 1 คลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 1/11/2019 9:06:59 AM
629 สมบัติ เนื่องนุช หมู่ 4 คลองเคียน หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:10:00 AM
630 กรุงธน หมื่นเทพ หมู่ 15 ผาแดง หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:11:27 AM
631 สมจิตร ชื่นดี หมู่ 2 หนองแม่พังงา ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 1/11/2019 9:12:26 AM
632 รักเลย์ โพธิ์ปลัด หมู่ 3 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:12:37 AM
633 สมทรง อยู่หอม หมู่ 3 ท่าดินแดง เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:15:43 AM
634 สันพัด สุทธิศักดิ์ หมู่ 4 หนองหญ้า หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:16:57 AM
635 อรุณ พวงวิลัย หมู่ 5 คลองบางแก้ว นากลาง โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:17:59 AM
636 จำรูญ บุญขันธ์ หมู่ 8 ทุ่งนาดี ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:19:15 AM
637 อนุชา กลันทกพันธุ์ หมู่ 9 หนองปรือ หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:20:52 AM
638 สมจิตร สมพงษ์ หมู่ 16 หนองกระทุ่ม หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:22:00 AM
639 ประทีป อุตยา หมู่ 12 หนองเขนง/หน้าเขา หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:23:13 AM
640 ธเนส เจตเขตกิจ หมู่ 12 วังยาง ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:24:23 AM
641 ลิ้นจี่ สีหยวก หมู่ 1 มหาโพธิ์ บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:25:31 AM
642 วินัย อุ่นศรี หมู่ 2 วังหยวก บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:26:59 AM
643 ชนิดา ชมชาติ หมู่ 2 เนินมะขามงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:27:53 AM
644 นรินทร์ อินทรชิต หมู่ 3 วังวัด หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:29:16 AM
645 ก้องภพ แสงทอง หมู่ 1 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:31:00 AM
646 ศักดา ชูศรี หมู่ 7 คลองใต้ อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:32:09 AM
647 เกรียงศกดิ์ การะภักดี หมู่ 4 วังกระชอน หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:33:18 AM
648 ชนิด จันศิริ หมู่ 6 หนองคล้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:34:12 AM
649 นรุตม์ โกหัน หมู่ 3 เนินสมบูรณ์ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:38:25 AM
650 ภาสกร พูลจิตร์ หมู่ 5 หนองละมาน ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:39:55 AM
651 ศิริขวัญ พันธุ์สมุทร หมู่ 3 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:40:48 AM
652 ทิชากร กันยาทอง หมู่ 3 แม่ลาด ทำนบ ท่าตะโก นครสวรรค์ 1/11/2019 9:43:57 AM
653 สายฝน ไพบูล หมู่ 11 รกฟ้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:44:23 AM
654 ดนัย มากเมือง หมู่ 2 โคกสลุด บ้านไร่ ลาดยาว นครสวรรค์ 1/11/2019 9:45:28 AM
655 แหวว ม่วงไม้ หมู่ 11 รกฟ้า ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:45:51 AM
656 หงษ์หยก เก่งเกษกิจ หมู่ 16 ไร่ใหญ่ วังม้า ลาดยาว นครสวรรค์ 1/11/2019 9:46:36 AM
657 ดาริน พุ่มพวง หมู่ 8 ทุ่งนาดี ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:47:02 AM
658 พจรินทร์ ศิริโชติ หมู่ 6 หนองพรหมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:49:42 AM
659 สมบูรณ์ เล็กกระจ่าง หมู่ 5 หัวยาง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:49:51 AM
660 วรรณวิทย์ ศิริโชติ หมู่ 6 หนองพรหมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 1/11/2019 9:50:46 AM
661 จักรกฤษณ์ วงวิภาค หมู่ 2 สัมปทวน บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:51:17 AM
662 อัมพวัน พ่วงขำ หมู่ 3 บึงปลาทู บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:34:20 AM
663 จุไรรัตน์ พฤกชาติ หมู่ 2 วงฆ้อง ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:41:24 AM
664 น้ำทิพย์ แก้วบัวดี หมู่ 8 ทรายทอง บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:42:24 AM
665 บุญเรือง สิงห์โต หมู่ 12 หนองอีนาค ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:42:57 AM
666 บุญส่ง อินชู หมู่ 6 เนินตูม สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 1/11/2019 9:47:56 AM
667 บงกรต ฤทธิ์โพธิ์ หมู่ 7 คู้กบ บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:48:41 AM
668 ธนิสร บุญนก หมู่ 2 บ่อทอง นิคมเขาบ่อแก้ว พยุหะคีรี นครสวรรค์ 1/11/2019 9:52:32 AM
669 หอม กระดังงา หมู่ 10 เนินทราย ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/11/2019 9:52:32 AM
670 เทียนชัย สอนเครือ หมู่ 4 หนองถ้ำวัว จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 1/11/2019 9:53:59 AM
671 ชำนาญ จันทร์กมล หมู่ 8 มะขามงาม ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 1/11/2019 9:54:26 AM
672 จรินทร์ดา กลั่นเกษตรวิทย์ หมู่ 5 ตะกรุด วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/14/2019 3:59:03 PM
673 วันเพ็ญ แสงจันทร์ หมู่ 6 ตะแบกงาม วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/14/2019 4:03:40 PM
674 อังคาร อำนัคมาตย์ หมู่ 13 ทุ่งสาคร วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/14/2019 4:06:46 PM
675 มลลักษณ์ โกวิเชียร หมู่ 14 ตะแบกงามใต้ วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/14/2019 4:09:29 PM
676 สุนทรี ประกอบบุญ หมู่ 4 ไร่ บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์ 1/14/2019 2:26:09 PM
677 สนั่น สุวรรณบัวสด หมู่ 11 สุขสมบูรณ์ หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 1/14/2019 2:28:29 PM
678 จงกล คงไทย หมู่ 6 วังหยวกใต้/งิ้วยักษ์ บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:13:43 AM
679 วิเชียร พรมโชติ หมู่ 10 หนองแมว หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:18:21 AM
680 รัศมี ปานแก้ว หมู่ 8 ไผ่แถว ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:34:02 AM
681 สมบูรณ์ เล็กกระจ่าง หมู่ 5 หัวยาง บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/14/2019 10:38:51 AM
682 วสันต์ พิมพ์สอน หมู่ 2 วังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 1/14/2019 10:55:38 AM
683 รุ่งทิพย์ พิมพ์สอน หมู่ 3 หนองคล่อ ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 1/14/2019 10:59:01 AM
684 สายบัว เทพรักษ์ หมู่ 5 ตลาดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:08:08 AM
685 น้ำผึ้ง ปัญญาเสน หมู่ 1 ดอนงาม หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:22:51 AM
686 วิไล ผิวผ่อง หมู่ 9 เกาะหงษ์ ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:26:45 AM
687 จิดาภา ดลชม หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:39:01 AM
688 นิรัญ อำภูธร หมู่ 7 หนองเขาวัว เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:41:55 AM
689 อำนวย น้ำจันทร์ หมู่ 8 เขาถ้ำพระ เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์ 1/14/2019 11:46:44 AM
690 ณรงค์ศักดิ์ พินสอน หมู่ 6 เทวฤทธิ์พันลึก หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 1/14/2019 2:30:58 PM
691 กิติศักดิ์ อยู่ประจำ หมู่ 5 ไผ่นาเริง ตากฟ้า ตากฟ้า นครสวรรค์ 1/14/2019 2:32:49 PM
692 สุระชัย สุขเกิด หมู่ 6 ตลุกตาสาม แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 1/14/2019 3:29:42 PM
693 ประมวล วันจันทร์ หมู่ 2 ตลิ่งสูง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 3:32:33 PM
694 ขวัญดาว เพ็ชรวัฒน์ หมู่ 4 ชุมม่วง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 3:36:01 PM
695 กมลวรรณ เกษมณี หมู่ 2 ตลิ่งสูง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 3:40:20 PM
696 ทวี อินทร์พงษ์ หมู่ 8 ปางชัย ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 3:49:09 PM
697 นรา กิตติพงษ์ หมู่ 10 เขาจั๊กจั่นหนึ่ง ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 3:51:56 PM
698 มาริษา เกณฑ์ชัย หมู่ 6 เขาจั๊กจั่น ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 3:54:07 PM
699 ปฎิพล เพียหาเทศ หมู่ 7 ปากด่าน ปางสวรรค์ ชุมตาบง นครสวรรค์ 1/14/2019 4:12:29 PM
700 ก้องภพ แสงทอง หมู่ 1 หนองมะขาม บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/14/2019 4:20:49 PM
701 ปรีชา แก้วหิรัญ หมู่ 5 คลองคต เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/14/2019 4:31:16 PM
702 ศรัญญา พูนเพิ่ม หมู่ 1 บางตาหงายใต้ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/14/2019 4:33:28 PM
703 ธนากรณ์ หมื่นใจมั่น หมู่ 3 แหลมสน บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/14/2019 4:35:18 PM
704 ต้น จันทรา หมู่ 4 บางตาหงายเหนือ บางตาหงาย บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/14/2019 4:40:08 PM
705 พงษ์สุดา จรพิศ หมู่ 1 หนองแอก หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 1/16/2019 3:11:43 PM
706 รจนา โมกขศักดิ์ หมู่ 2 สวนขวัญ สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 10:51:39 AM
707 อภิชญา แรงเขตวิทย์ หมู่ 7 ดงสีเสียด สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 10:53:26 AM
708 ปัญจะ พิลึก หมู่ 1 ศรีไกรลาศ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:06:45 PM
709 นิคม กลั่นกสิกร หมู่ 7 โปร่งสังข์ ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:09:32 PM
710 อำนาจ จันทร์ผ่อง หมู่ 9 ทุ่งนาผาสุข ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:11:10 PM
711 สมชาย บ่อรุณพันธ์ หมู่ 3 ทุ่งแม่น้ำน้อย ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:19:21 PM
712 ศิริพร นาคมอญ หมู่ 15 ริมบึง ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:25:37 PM
713 องการ พิลึก หมู่ 3 ดอนพลอง วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:29:37 PM
714 สุชีพ โอภาษี หมู่ 13 ร่องดู่ หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 1/16/2019 1:31:28 PM
715 อภิสิทธิ์ วุฑณีกรรมรักษ์ หมู่ 1 สะแกระหงษ์ ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 1:39:30 PM
716 สำอาง เลื่อมใส หมู่ 3 คลองสายทอง เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:42:28 PM
717 ละมูล สมสิน หมู่ 4 ใหม่พัฒนา เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:44:13 PM
718 สุนิชฎา ชาญตะบะ หมู่ 1 วังน้ำขาว เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:46:08 PM
719 ทองปอน วิริยะ หมู่ 12 ตลุกข่อยน้ำใต้ เขาชนกัน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:47:56 PM
720 นุจรี กลิ่นเจริญ หมู่ 6 หนองอ้ายสา แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:50:25 PM
721 ธีรพงศ์ ตาสา หมู่ 25 บุ่งผักหนาม แม่เล่ย์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:55:46 PM
722 สุมิต อ่อนตาแสง หมู่ 2 โนนสมบูรณ์ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 1/16/2019 1:57:30 PM
723 จรินทร์ เรือศรีจันทร์ หมู่ 7 วัด วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 1:59:10 PM
724 วิเชียร ถาต่าย หมู่ 9 เขาแม่กระทู้ แม่วงก์ แม่วงก์ นครสวรรค์ 1/16/2019 2:01:26 PM
725 สัญญา ชัยคง หมู่ 4 บางไอ้วุ่น บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:16:30 PM
726 ธัญพร รัศมีเดือน หมู่ 1 หนองกุ่ม ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:19:11 PM
727 เฉลิมพงศ์ แจ้จัตุรัส หมู่ 9 ไผ่เกาะ ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:24:43 PM
728 อังคณา อุบลจร หมู่ 1 ท่าจันทร์ พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:27:58 PM
729 สุชิน แย้มแสง หมู่ 2 วังยาง พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:30:50 PM
730 สุทิน สังข์จีน หมู่ 6 คลองปลากด พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:35:31 PM
731 สุบิน ผลเวช หมู่ 1 บางไช พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:38:11 PM
732 วราภรณ์ มีหล้า หมู่ 7 หัวกระทุ่ม พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:39:46 PM
733 ทัศนีย์ เกตุปาน หมู่ 9 คีรีล้อม โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 1/16/2019 2:42:22 PM
734 ประสิทธิ๋์ อ่ำผ่อง หมู่ 11 แถลงพันธ์ โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค์ 1/16/2019 2:44:26 PM
735 อุกฤษฎ์ ประคำศรี หมู่ 4 ห้วยน้อย หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 1/16/2019 2:48:04 PM
736 แสง แจ้งเปีย หมู่ 8 โคกมะกอก ห้วยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค์ 1/16/2019 2:49:45 PM
737 รัตนา มาชื่น หมู่ 11 คลองกำลัง หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 1/16/2019 2:54:49 PM
738 สุภาพ เกล็ดจีน หมู่ 2 ท่าจันทร์ โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:56:35 PM
739 ณัฐวุฒิ หาญลำยวง หมู่ 1 คลองปลากด ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:58:12 PM
740 ธงชัย บุญทองดี หมู่ 12 คลองปลากดใน ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 2:59:57 PM
741 หาญพล ประทุมมา หมู่ 12 วังใหญ่พัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 3:03:16 PM
742 เชน รัศมีทอง หมู่ 8 หนองใหญ่ ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 1/16/2019 3:05:58 PM
743 สุรชิน หลำกูล หมู่ 3 เขาตะบองนาค ลำพยนต์ ตากฟ้า นครสวรรค์ 1/16/2019 3:07:45 PM
744 ภาคภูมิ เปรมสำราญ หมู่ 5 เขาสูง ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 1/16/2019 3:09:37 PM
745 สมจิตร เปรมสำราญ หมู่ 5 เขาสูง ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 1/16/2019 3:17:36 PM
746 วิชัย ขำคำ หมู่ 19 เขาน้อย ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 1/16/2019 3:19:25 PM
747 นิชธาวัลย์ ปิ่นประดับ หมู่ 2 มะขามเรียง ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์ 1/16/2019 3:21:01 PM
748 เฉลา เหล่าเขตกิจ หมู่ 1 ท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/16/2019 3:22:43 PM
749 พัชราณี จิรังการ หมู่ 4 ท่าแรต อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 1/16/2019 3:24:13 PM
750 ภักตร์พิมล คชาสินสมุทร์ หมู่ 14 หนองโพธิ์ทอง พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 1/16/2019 3:26:37 PM
751 น๊อต ตระการพร หมู่ 12 วังใหญ่พัฒนา ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์ 1/26/2019 10:45:34 AM
752 ดารณี เจริญกิจ หมู่ 6 หนองพรหมหน่อ เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์ 2/6/2019 3:58:39 PM
753 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 21 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:08 AM
754 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 21 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:13 AM
755 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 21 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:15 AM
756 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 21 คลองห้วยหวาย แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:26 AM
757 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:31 AM
758 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:34 AM
759 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:36 AM
760 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:42 AM
761 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:48 AM
762 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:38:57 AM
763 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:39:01 AM
764 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:39:54 AM
765 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:40:02 AM
766 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:40:03 AM
767 สุธิรา แน่นอุดร หมู่ 1 คลองเจริญ แม่เปิน แม่เปิน นครสวรรค์ 2/21/2019 10:40:05 AM
768 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 5 จอมคีรี หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:52:29 AM
769 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 5 จอมคีรี หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:52:39 AM
770 ลลิตา คงขันธ์ หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2/25/2019 11:12:20 AM
771 ลลิตา คงขันธ์ หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2/25/2019 11:12:26 AM
772 ลลิตา คงขันธ์ หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2/25/2019 11:12:33 AM
773 ลลิตา คงขันธ์ หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2/25/2019 11:12:41 AM
774 ลลิตา คงขันธ์ หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2/25/2019 11:12:42 AM
775 ลลิตา คงขันธ์ หมู่ 7 ท่าทอง นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 2/25/2019 11:12:48 AM
776 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 5 จอมคีรี หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:52:50 AM
777 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 4 หนองสร้อยทอง หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:53:14 AM
778 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 4 หนองสร้อยทอง หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:53:43 AM
779 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 2 เขาน้อย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:58:37 AM
780 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 2 เขาน้อย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:59:17 AM
781 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 2 เขาน้อย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:59:25 AM
782 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 2 เขาน้อย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:59:38 AM
783 ชุติกาญจน์ รวินท์นิพรรณ หมู่ 2 เขาน้อย หนองพิกุล ตากฟ้า นครสวรรค์ 3/2/2019 1:59:49 AM
784 พายุ วีระรัตนชัย หมู่ 7 เนินตาควน สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค์ 2/28/2019 5:57:13 AM
785 น.สสุดใจ ก้อนทอง หมู่ 4 ทุ่งอ้ายดอก ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์ 3/12/2019 1:01:02 PM
786 นาย ปัญจพล แก่วนธัญญะกิจ หมู่ 11 โป่งสะเดา ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค์ 3/16/2019 7:24:05 PM
787 นายสมยศ บุญส่ง หมู่ 4 หัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 3/24/2019 10:24:42 AM
788 นายสมยศ บุญส่ง หมู่ 4 หัวพุ วังข่อย ไพศาลี นครสวรรค์ 3/24/2019 10:24:50 AM
789 พรพรรณ ภักดี หมู่ 5 ตลาดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3/24/2019 2:33:29 PM
790 นายคงคา สาธุการ หมู่ 5 ตลาดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3/24/2019 2:44:40 PM
791 นางประจวบ รอดวิหก หมู่ 5 ตลาดบ้านแก่ง บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 3/24/2019 2:51:47 PM
792 พล จงแสง หมู่ 2 วังโพรง ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์ 3/21/2019 8:48:13 AM