รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว (ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายพนม ทรัพย์ปรีดา หมู่ 17 บ้านน้ำขมึน เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 11/15/2018 8:52:43 AM
2 นางสุวดี เอี่ยมสะอาด หมู่ 7 หนองบัว หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 11/15/2018 9:37:40 AM
3 วริศรา จันทะวงค์ หมู่ 4 นาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 11/15/2018 4:02:30 PM
4 นายเชี้ยน แสงเดือน หมู่ 9 ไก่ระว้า ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:27:54 PM
5 วิทยา ทองจอก หมู่ 9 คลองเมม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 11/16/2018 11:10:41 AM
6 นายวิทยา ทองจอก หมู่ 9 คลองเมม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 11/16/2018 11:13:32 AM
7 จำเนียร ด่านทิม หมู่ 2 นาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 11/21/2018 10:47:59 AM
8 อารมณ์ แสงอ่อน หมู่ 2 ขอนสองสลึง ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 11/21/2018 10:59:49 AM
9 คณิตตา ขำโอด หมู่ 8 นาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 11/16/2018 11:16:15 AM
10 มนู จันทร์อ่วม หมู่ 1 ย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 12:04:51 PM
11 ศิวัลย์ ปั้นน้ำโพ หมู่ 10 หัวกระทิง ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:02:30 PM
12 สันติ แก้วมุกดา หมู่ 5 บ้านปากโทก จอมทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:14:20 PM
13 นายสมพงษ์ เรืองหน่าย หมู่ 1 หนองอ้อ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:26:02 PM
14 นายกฤตภาส เพ็งหัวรอ หมู่ 3 ยางโทน วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:29:13 PM
15 นางสาวศรัณยา ขวัญมล หมู่ 8 ท่าโรง วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:33:41 PM
16 นายธำรงค์ มิคะนุช หมู่ 9 ท่าโรง วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:36:14 PM
17 นางสาวสุภาภรณ์ อินประเสริฐ หมู่ 12 ลำได วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:40:36 PM
18 นายวนัสนันท์ ขวัญอยู่ หมู่ 1 วังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:42:43 PM
19 บุญยัง ภู่ระหงษ์ หมู่ 2 ย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 1:43:57 PM
20 นายคณาวุฒิ สอนพูน หมู่ 2 วังน้ำคู้ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:44:35 PM
21 นายธงชัย หลวงศิริ หมู่ 8 วังหนองแดง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:46:41 PM
22 อ๊อด จุนเจิม หมู่ 3 ย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 1:48:09 PM
23 นายอุเทน ภู่พันสาย หมู่ 1 ไผ่ค่อม ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:48:35 PM
24 จรูญ พวงทอง หมู่ 4 ย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 1:51:10 PM
25 สุรพงษ์ ใสยาคม หมู่ 6 โฉงใต้ โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 1:53:31 PM
26 นางสาวนริศ เกตุนิล หมู่ 2 น้ำตูม ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:54:38 PM
27 สงกรานต์ สุภะคะ หมู่ 8 หัวหนอง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 1:55:49 PM
28 นางบรรจง ศิริสุวรรณ์ หมู่ 3 ไผ่ค่อม ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 1:57:30 PM
29 นิยม จันทวงษ์ หมู่ 2 หนองพญายอ เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 1:58:15 PM
30 นายบุญเชาว์ โพธิ์ปี หมู่ 4 แสงดาว ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:00:50 PM
31 สมเกียรติ ลีมี หมู่ 9 หนองกรด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:02:03 PM
32 นางสาวพิมพ์พร หอมสอาด หมู่ 5 แสงดาว ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:04:05 PM
33 นายละมัย น้อยบัว หมู่ 7 คุ้งหม้อ ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:06:25 PM
34 นางสาวสุรีรัตน์ นิลหิรัญ หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:09:58 PM
35 นางบัญญัติ ศิริกุล หมู่ 5 ไผ่ขอดอน ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:12:08 PM
36 ชาตรี มีเดช หมู่ 1 บึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:13:43 PM
37 นางฐานิตา โตกระโทก หมู่ 1 ปากพิง งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:13:53 PM
38 สมพงษ์ อ้นชาวนา หมู่ 2 บางกระน้อย นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:16:15 PM
39 นายประจวบ ภมรกุล หมู่ 2 ปากพิง งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:16:35 PM
40 จำลอง ต๊กควรเฮง หมู่ 3 สามเรือน นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:17:29 PM
41 สัมฤทธิ์ เทพประมวล หมู่ 4 สามเรือน นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:18:53 PM
42 สำราญ เทียนแย้ม หมู่ 5 สามเรือน นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:20:53 PM
43 นางมานิตย์ เขียวแก้ว หมู่ 6 ปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:21:05 PM
44 ประทีป คำเผื่อน หมู่ 6 โกรงเกรง นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:22:07 PM
45 ทวีป หมีบ้านใหม่ หมู่ 7 โกรงเกรง นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:23:12 PM
46 นายสุเทพ ทับศรี หมู่ 7 บ้านบึงขุนนนท์ งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:23:53 PM
47 ประชุม ทัดทอง หมู่ 9 แหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:24:25 PM
48 นายไสว สมอ่อน หมู่ 7 หนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:25:40 PM
49 วันชัย นูนอ้น หมู่ 10 แหลมครก นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:26:05 PM
50 นางสาวนฤมล จาดศรี หมู่ 9 ไผ่วง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:27:09 PM
51 จันตนา ศิริวัฒน์ หมู่ 11 ดงพยอม นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:27:34 PM
52 สมพงษ์ มาชาวสวน หมู่ 12 สามเรือน นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:28:50 PM
53 บุญช่วง สุขจันทร์ หมู่ 13 โกรงเกรง นครป่าหมาก บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:29:58 PM
54 นางสาวสาวิตรี ไมตรีจิตร์ หมู่ 1 บ้านทุ่งโหง บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:35:30 PM
55 สายธาร เอมอิ่ม หมู่ 6 ซำบอน ชัยนาม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:36:18 PM
56 นางนภาวรรณ์ บุญทา หมู่ 4 บ้านแหลมคู บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:38:06 PM
57 จิตตรา ชอบใจ หมู่ 4 ดงตาล ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:39:40 PM
58 นายทวิภัทร ฟักแฟง หมู่ 9 บ้านเขาไร่ บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:40:22 PM
59 พงษ์ศิริ ไทยแท้ หมู่ 10 บึงช้าง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:41:14 PM
60 สมคิด อุปจันทร์ หมู่ 4 ท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:42:26 PM
61 นงค์รักษ์ ชัยสุริยวงค์ หมู่ 5 ท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:43:57 PM
62 สมคิด แซวหิว หมู่ 8 สุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:44:23 PM
63 สมนึก โคกทอง หมู่ 6 หนองบอน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:45:07 PM
64 นางเกวลิน แสนประสิทธิ์ หมู่ 10 บ้านวังยาว บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:45:37 PM
65 อเนก ศรีสอาด หมู่ 7 ท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:47:03 PM
66 อำนาจ ดวงจง หมู่ 5 หนองชุมแสง ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:47:04 PM
67 นายมาโนช ช่างพินิจ หมู่ 8 บ้านหัวเท บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:47:52 PM
68 อุดม ศรีสอาด หมู่ 8 ท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:48:20 PM
69 นางสาวสมปอง เรณูแย้ม หมู่ 10 บ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:49:31 PM
70 สมศักดิ์ พงษ์พานิช หมู่ 9 ท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:49:42 PM
71 นายปฐมพงศ์ จันทะคุณ หมู่ 6 เนินมะเกลือ ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:49:52 PM
72 นางสมพงษ์ ใจเที่ยว หมู่ 7 ดงน้อย ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:51:03 PM
73 ศราวุธ โอสันเทียะ หมู่ 9 ทุ่งหนองแดง ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:52:18 PM
74 นายนิเวศน์ บุญกร่าง หมู่ 4 ปากลาด บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:52:48 PM
75 พิเชษฐ์ชัย โปร่งจันทึก หมู่ 10 ไทรงาม ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:53:35 PM
76 นายพรศักดิ์ วรรณรัตน์ หมู่ 5 คลองจันทร์ บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:54:35 PM
77 สุริยา ราชา หมู่ 1 หัวแหลม บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:54:46 PM
78 ดัด เศษสูงเนิน หมู่ 14 โป่งแค ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:55:04 PM
79 พัทชา พันธ์มณี หมู่ 2 โคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:56:05 PM
80 ชัยวัฒน์ ทองอินทร์ หมู่ 2 เนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/16/2018 2:56:47 PM
81 นายปราโมทย์ กองเมือง หมู่ 6 หนองไผ่ล้อม บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:56:54 PM
82 นางนิภา เมืองแดง หมู่ 3 วังแร่ มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 2:58:42 PM
83 วรารัตน์ มติยาภักดิ์ หมู่ 3 โคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 2:59:57 PM
84 นางภาวินี เที่ยงคืน หมู่ 6 ท่าพร้าว/แควน้อ มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:00:29 PM
85 อนุชาติ ธุตะจิต หมู่ 4 วัดขวาง บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:01:21 PM
86 นายวัชระ สุขกล่อม หมู่ 7 หัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:02:02 PM
87 นางสะอิ้ง พระโพธิ์ หมู่ 9 ละมุ มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:03:40 PM
88 นางพรทิพย์ ดีคำ หมู่ 8 แหลมซ่าน มะขามสูง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:05:31 PM
89 นางเกศิณี กันเกิด หมู่ 9 เต็งสำนัก หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:07:33 PM
90 สัมพันธ์ โตกำแพง หมู่ 5 วัดขวาง บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:08:50 PM
91 นายบุญช่วย ส่งเมา หมู่ 10 สระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:09:48 PM
92 จิรพันธ์ุ มีเครือรอด หมู่ 6 วัดขวาง บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:10:20 PM
93 นายทะลอม นาคสัวสดิ์ หมู่ 5 บ้านไผ่ล้อม ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:11:56 PM
94 มุจลินท์ สุดตะกู หมู่ 7 วัดขวาง บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:12:31 PM
95 หนึ่ง คุ้มหนู หมู่ 8 หาดตระกู บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:13:43 PM
96 นางสาวสายพิณ ประเสริฐเมือง หมู่ 6 สะอัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:14:32 PM
97 วินัย กระบัตรทอง หมู่ 9 ย่านโนนไพร บ้านไร่ บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:14:47 PM
98 นายวรรธนัย วิลัยพอน หมู่ 7 เต็งสำนัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:17:10 PM
99 นางสาวชลธิชา บุญประเสริฐ หมู่ 9 หนองกวางลี้ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:18:55 PM
100 นายกฤษณะ บัวขาว หมู่ 10 ร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:20:30 PM
101 นายเสวย พระอุ้ย หมู่ 4 บุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:21:33 PM
102 นายชนะชัย กาวิชัย หมู่ 11 ในดง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:22:37 PM
103 นางสาวจำเนียน สายหยุด หมู่ 5 วังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:22:59 PM
104 นายวิษณุ จันทร์แจ้ง หมู่ 6 ท่าดินแดง ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:24:08 PM
105 นายพงษ์สิทธิ์ บุญช่วย หมู่ 7 เนินสะอาด ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:25:17 PM
106 นายจิตร ทองเกิด หมู่ 8 ทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม พิษณุโลก 11/16/2018 3:26:32 PM
107 นางจำเนียร ใจสมัคร หมู่ 13 เขาฟ้า ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/16/2018 3:29:55 PM
108 เพ็ญศรี วงษ์ศรี หมู่ 1 วังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:31:15 PM
109 จิดาภรณ์ คงอินทร์ หมู่ 6 วังตาด วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:33:16 PM
110 เกรียงศักดิ์ แดงโชติ หมู่ 9 ซำตะเคียน วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:35:16 PM
111 นพดล ปานโยมา หมู่ 10 ไผ่ใหญ่ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:36:33 PM
112 ชัยยุทธิ์ สีขุ่ย หมู่ 14 ซำนกเหลือง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:37:59 PM
113 ณัฐฐวัฒน์ เฉลยฤทธิ์ปัญญา หมู่ 16 ปากน้ำปอย วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:39:47 PM
114 เปรมวดี วงค์พานิช หมู่ 19 วังกระบาก วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:41:26 PM
115 สหภาพ ปรอดครบุรี หมู่ 1 วังประดู่ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:43:33 PM
116 มานะ สิทธิเขตการ หมู่ 4 คลองเป็ด วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:44:50 PM
117 ปริญญา สามงามมา หมู่ 5 ทางลัด วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:46:49 PM
118 กานดา ทับทิม หมู่ 6 คลองเมือง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:47:54 PM
119 ไพวัลย์ เชื้อกลางใหญ๋ หมู่ 8 วังสำโรง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:49:57 PM
120 ชะโอด นนท์น้อย หมู่ 12 ตะกูสามนาง วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 4:51:29 PM
121 น้ำค้าง สินเทศ หมู่ 1 บ้านแถว แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:07:22 PM
122 สวิง มิชาวนา หมู่ 5 ถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:09:16 PM
123 สังเวียน นิลหิรัญ หมู่ 6 น้ำโค้งเนือ แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:10:21 PM
124 อนันต์ สุขสวัสดิ์ หมู่ 8 วังน้ำใส แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:12:06 PM
125 ชัชวาลย์ ปาสูงเนิน หมู่ 9 หนองผักหวาน แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:13:05 PM
126 ศักดิ์สิทธิ์ วิเวชไพศาลกุล หมู่ 10 หนองโบสถ์ แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:14:44 PM
127 กัญญาวีร์ จิตประวัติ หมู่ 14 ทุ่งใหญ่ แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:15:46 PM
128 สุรีพร ตุลาชัย หมู่ 1 ปอย แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:17:02 PM
129 พิชยาภรณ์ อยู่ยังเกตุ หมู่ 2 แก่งกุลา แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:18:16 PM
130 จำลอง สีสวัสดิ์ หมู่ 8 ทรัพย์เจริญ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:19:32 PM
131 วราภรณ์ มีประวัติ หมู่ 9 แก่งซอง แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:20:41 PM
132 สมพร เมืองวัง หมู่ 10 โป่งปะ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:21:49 PM
133 พิสิษฐ์ แสนวันนา หมู่ 12 แก่งกุลาเหนือ แก่งโสภา วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:24:31 PM
134 วราภรณ์ มีกาย หมู่ 3 คลองลึก พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:27:03 PM
135 บุญลือ คุ้มสมบัติ หมู่ 4 เนินไม้แดง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:28:20 PM
136 สำฤทธิ์ ใจซื่อ หมู่ 5 หนองกาดำ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:29:31 PM
137 สิริชัย ธานี หมู่ 6 หนองงา พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:30:38 PM
138 แสงจันทร์ คำลอย หมู่ 7 คลองฝาย พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:31:41 PM
139 สมปอง ผลสุด หมู่ 9 คลองดู่ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:33:26 PM
140 สุชาดา คล้ายสุวรรณ์ หมู่ 10 วังไม้ตอก พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:34:37 PM
141 สำลิต ชาวด้่านซ็ษญ หมู่ 11 หนองหิน พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:35:57 PM
142 วิชา มาสอน หมู่ 12 เนินประดู่ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:36:50 PM
143 บรรจบ พลรบ หมู่ 13 เนินประเสริฐ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:37:38 PM
144 สมชาย คุณคะมุต หมู่ 15 เนินจันทร์ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:39:23 PM
145 ฉลาด ฉิมพิภพ หมู่ 16 คลองวังเรือ พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:40:41 PM
146 งวย เขียวอินทร์ หมู่ 17 สุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:42:01 PM
147 ประเสริฐ นาคประสงค์ หมู่ 3 หนองเตาอิฐ ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:43:40 AM
148 สมเพียน นันทะพรม หมู่ 4 น้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:45:35 AM
149 วรปวีณา มณิอินทร หมู่ 8 ห้วยไผ่ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:46:53 AM
150 บรรเจิด ศรีทอง หมู่ 10 เขาหนองกบ ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:43:40 PM
151 ทรง เผือกชาวนา หมู่ 7 วังพรม วังทอง วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:44:53 PM
152 เกษร อ่อนสะเดา หมู่ 1 สะเดา หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:46:05 PM
153 คำแพง มากด่าน หมู่ 2 คลองแร่ หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:47:23 PM
154 สุนทร บ่ายโพธิ์ หมู่ 7 หนองบัว หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:48:53 PM
155 พรพรรณ พรมเพชร หมู่ 10 สะเดาน้อย หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:51:01 PM
156 ปรานอม เถื่อนคุ้ม หมู่ 8 ทุ่งน้อย ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:54:09 PM
157 อุทัย ประทุมทอง หมู่ 11 ป่าคาย ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:55:24 PM
158 เล็ก พันท้วม หมู่ 13 หนองปลาไหล ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:56:38 PM
159 กาหลง แก้วสว่าง หมู่ 7 แก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 5:58:49 PM
160 สมบูรณ์ กุงหล้า หมู่ 9 ดงไผ่ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 6:00:22 PM
161 วรรณา แสงคำ หมู่ 12 หนองหญ้าคมบาง ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 6:06:30 PM
162 มยุรี วิมลรัตน์ หมู่ 10 ดงจันทร์ วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/17/2018 6:10:01 PM
163 อังคาร เสียงใส หมู่ 12 ห้วยเดื่อ วังนกแอ่น วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:49:49 AM
164 ธวัชชัย มากล้น หมู่ 14 วังฉำฉา วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:51:10 AM
165 สุภาพรรณ เลิศเสม หมู่ 15 หลังศาล วังพิกุล วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:52:13 AM
166 วิโรจน์ สารวัตร หมู่ 3 หนองตาเรือง แม่ระกา วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:53:08 AM
167 สำเริง ยังเพ็ง หมู่ 14 หนองขาม พันชาลี วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:54:01 AM
168 พิจิตร เหล่าพิเดช หมู่ 4 หนองตะแบก ดินทอง วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:55:01 AM
169 อานนท์ สุดใจ หมู่ 9 หนองแฝก หนองพระ วังทอง พิษณุโลก 11/19/2018 9:56:08 AM
170 นาน เกตุพุด หมู่ 5 นาม่วง ท่าสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก 11/20/2018 9:16:38 AM
171 ถนิมพร จันทาบ หมู่ 5 โคกผักหวาน ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 11/20/2018 4:13:53 PM
172 สมชาย มั่นใหญ่ หมู่ 7 น้ำพึง ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก 11/20/2018 4:16:07 PM
173 สนอง เอี่ยมทอง หมู่ 9 ห้วยเหิน ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 11/20/2018 4:18:07 PM
174 เขมวันต์ ปวงสง่า หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/23/2018 8:34:08 PM
175 วนิดา อินทะแสน หมู่ 1 หนองอ้อ สมอแข เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 11/26/2018 11:46:50 AM
176 มุฐิตา อินริ้ว หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 12/16/2018 2:10:30 PM
177 ลือชัย อินทร์ภู่ หมู่ 5 เกษตรสุข บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 12/27/2018 7:18:30 PM
178 พฤฒิพงศ์ เมฆโต หมู่ 4 บ้านหนองประดู่ พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 12/28/2018 6:41:40 PM
179 Chaiwat Niamwong หมู่ 2 วังน้ำคู้ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1/4/2019 2:23:09 PM
180 นายชูศักดิ์ สิงห์แรง หมู่ 6 บ้านยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:19:28 PM
181 ชิด ด้วงฟู หมู่ 2 บ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:22:33 PM
182 ภัทรียา หนูน้อย หมู่ 20 บ้านหนองคต หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:25:11 PM
183 ประสิทธิ์ ทองมี หมู่ 3 บ้านใหม่เจริญธร นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:27:41 PM
184 อารมย์ บุญดี หมู่ 10 บ้านหนองบัวนา นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:29:44 PM
185 สมส่วน แร่เพ็ชร์ หมู่ 6 บ้านหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:35:09 PM
186 จรัญ อ่อนหนู หมู่ 11 บ้านยิ่งเจริญ คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:37:20 PM
187 สารีแก้ว หนูดอนทราย หมู่ 12 บ้านมีสุข คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:39:40 PM
188 ทองใบ ตรีเพ็ชร หมู่ 5 บ้านโคกสว่าง บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:41:15 PM
189 เริ่ม ราชขวัญ หมู่ 6 บ้านนาหมัน พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:43:45 PM
190 พิเดช ชูจิตร หมู่ 2 บ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:46:06 PM
191 ประสิทธิ์ มะนาวหวาน หมู่ 8 บ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:48:06 PM
192 พัว มามิ่ง หมู่ 11 บ้านใหม่กรุงทอง ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:49:54 PM
193 วันชัย เถาวัลย์ หมู่ 2 บ้านกระทุ่มยอดน วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:52:18 PM
194 ณรงค์ ใสยาคม หมู่ 6 บ้านคลองกรับพวง วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:56:20 PM
195 บุญผ่อง อุ่นบุญ หมู่ 7 บ้านวังใหญ่ วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 1:57:46 PM
196 นายแดน หมื่นจันทร์ หมู่ 1 นาคล้าย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:14:06 PM
197 นางสมใจ พิมมะสร หมู่ 3 โนน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:16:38 PM
198 นายจำเนียร คุ้มมี หมู่ 6 น้ำทวน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:19:59 PM
199 วรรณลพ เงินขำ หมู่ 9 บ้านใหม่ชัยมงคล วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 2:22:48 PM
200 นายดำรง จันดาหาร หมู่ 9 น้ำลอม นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:23:41 PM
201 นายสุระเดช ทะนวนรัมย์ หมู่ 10 นาคล้อ นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:31:13 PM
202 นันทพร บุญสุวรรณ์ หมู่ 3 บ้านท่าโก บางระกำ บางระกำ พิษณุโลก 1/7/2019 2:39:02 PM
203 ธีรนัย แก้วทอง หมู่ 1 หนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:25:35 AM
204 สมบูรณ์ รักษาแดน หมู่ 3 โปร่งไผ่ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:30:18 AM
205 ประยุต พันธ์สัตย์ หมู่ 6 คลองปากน้ำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:32:15 AM
206 นายทองเตือน อินแผง หมู่ 11 ร้องกอก นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:42:40 PM
207 ประเสริฐ ทัศนะพรพิศาล หมู่ 6 หัวเขา บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 2:43:30 PM
208 นายประจักษ์ แตงท้าว หมู่ 14 น้ำตอน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:46:03 PM
209 สมจิตร พิมโพธิ์ หมู่ 8 บ้านทุ่งพระ บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 2:48:45 PM
210 นายคำเผื่อน ยศปัญญา หมู่ 1 นาวงฆ้อง น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:50:47 PM
211 อัญชลี บุญนาที หมู่ 1 พุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 2:52:28 PM
212 นายสุรชาติ ศรีคำ หมู่ 3 โป่งเบี้ย น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:53:41 PM
213 ประยูร ธรรมมา หมู่ 2 หนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 2:55:34 PM
214 พิพัฒน์ น้อยพันธ์ หมู่ 5 เขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 2:58:03 PM
215 นาบสมหมาย ชากองมา หมู่ 5 นาหิน น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 2:59:55 PM
216 สุทัศน์ เวลาสิงห์ หมู่ 7 ป่าคาย ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:01:50 PM
217 นายสุรินทร์ ห้างสาย หมู่ 6 โป่งสอ น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 3:02:58 PM
218 สมศักดิ์ บุตรพิมพ์ หมู่ 10 เนินสำราญ ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:04:02 PM
219 สัก ด้วงพรม หมู่ 13 วังน้ำบ่อ ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:07:41 PM
220 ละเอียด สีแดง หมู่ 16 บ้านหนองมะต้อง ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:10:15 PM
221 นายเมฆ สีตนชัย หมู่ 3 กกมะโมง ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 3:12:21 PM
222 สำราญ จันทรา หมู่ 1 คลองตะเคียน วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:12:42 PM
223 นางสาวพรสุดา บุตรดี หมู่ 19 ห้วยแก้ว หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 3:14:32 PM
224 ไพโรจน์ พรมท่อน หมู่ 2 วังตะล่อม วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:14:58 PM
225 นายพลอย ตาฉิมมา หมู่ 20 เนินกลาง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 3:16:52 PM
226 วินัย บุญยิ่ง หมู่ 5 หัวภูธร วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:18:13 PM
227 นางสาวน้ำผึ้ง สุขภิมนตรี หมู่ 22 เนินพลวง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 3:18:52 PM
228 นางศรีไพร ไคลสา หมู่ 8 ตะเคียนทอง ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 1/7/2019 3:21:36 PM
229 สมพร พุ่มมาลา หมู่ 7 วังยางใต้ วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:21:38 PM
230 สิมมา จันทร์ทอง หมู่ 5 ปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:23:29 PM
231 ประทูน ด่านแก้ว หมู่ 6 หนองหญ้าปล้อง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:25:29 PM
232 วรชัย เที่ยงไธสง หมู่ 12 เนินคล้อ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:27:48 PM
233 บุญมี สีเขียว หมู่ 13 ทุ่งไอ้ตาก ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:30:34 PM
234 มณี จันทร์แจ่ม หมู่ 9 บ้านหนองขอนเหนือ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/7/2019 3:32:44 PM
235 นายทุเรียน ดอนทอง หมู่ 12 ไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1/8/2019 10:33:23 AM
236 ทองจันทร์ ด่านแก้ว หมู่ 7 คลองไร่ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:34:05 AM
237 เพ็ญสรี ร้อยพวง หมู่ 8 คลองแสลงใหม่ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:35:30 AM
238 สายฟ้า อาจบุ้ง หมู่ 9 ใหม่เจริญพร บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:36:28 AM
239 รุ่งทิพย์ ใจเสถียร หมู่ 9 ใหม่เจริญพร บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:37:30 AM
240 จำเนียร อ่ำเพียร หมู่ 11 ถาวรพัฒนา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:39:03 AM
241 พิชิต แก้วโพธิ์น้อย หมู่ 12 เกาะแก้วพัฒนา บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:43:09 AM
242 สุพร เกษามูล หมู่ 3 บ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:43:59 AM
243 บล สร้อยทอง หมู่ 1 ทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:48:08 AM
244 สำราญ แก้วดอก หมู่ 2 วังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:49:28 AM
245 บุญช่วย เกิดแพร หมู่ 9 บ้านหนองบัวสี่บาท พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 10:50:01 AM
246 เด่น ชาวบัวน้อย หมู่ 3 หนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:50:15 AM
247 ทิม ลิสันเทียะ หมู่ 5 เขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:51:06 AM
248 สมควร ธรรมสอน หมู่ 10 บ้านหนองตะกู พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 10:52:50 AM
249 มานะ คำผง หมู่ 6 คลองตาลัด วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:53:09 AM
250 สายชล วันทัศน์ หมู่ 11 บ้านมะค่างาม พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 10:53:57 AM
251 ลี่ เสมอชน หมู่ 8 วังกะทะ วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:53:57 AM
252 ประสิทธิ์ ใจเที่ยง หมู่ 9 บ้านหนองมะดูก วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:54:56 AM
253 สมศักดิ์ บ่องเขาย้อย หมู่ 3 บ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 10:55:13 AM
254 จันที ชมภูมี หมู่ 3 ผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:56:10 AM
255 แย้ม เลื่อนลอย หมู่ 4 บ้านโปร่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 10:56:27 AM
256 สมพร จันเป้ หมู่ 4 โคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:57:02 AM
257 ชลอ เทียมทองดี หมู่ 5 บ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 10:58:38 AM
258 ประทีป แตงเส็ง หมู่ 6 โคก ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 10:58:59 AM
259 สมชาติ คนใหญ่ หมู่ 7 บ้านหนองปลิง ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:00:20 AM
260 ดอกไม้ สิงห์ป้อง หมู่ 9 ปากปาน ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:01:05 AM
261 เพช็รรุ่ง สุขประเสริฐ หมู่ 1 บ้านบางบ้า ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:01:35 AM
262 นกเล็ก แก้วกระแสน หมู่ 12 ไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:02:06 AM
263 สุภาพร เพิ่มทวี หมู่ 8 บ้านพันต่างเฉลิ วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:02:52 AM
264 สังเวียน กุดยาง หมู่ 15 หนองปอ ไทรย้อย เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:03:30 AM
265 ประสิทธิ์ วันบุญ หมู่ 4 หนองชาละวัน วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:08:02 AM
266 อุทิศ โฉมอ่อน หมู่ 10 หนองอีป๋อง ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:10:32 AM
267 แฉล้ม โนนลือชา หมู่ 14 หนองทับเรือ ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:11:33 AM
268 นกเล็ก อินจันทึก หมู่ 1 ใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:12:33 AM
269 ลพ สีเถื่อน หมู่ 3 บ้านหนองขอน เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:13:23 AM
270 อภิสิทธิ์ ทองเครือ หมู่ 6 บ้านบึงบอน หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:13:39 AM
271 คำพร แก้วเกษศรี หมู่ 7 ดงงู เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:14:13 AM
272 อุ่น แก่นเจ๊ก หมู่ 8 บ้านดงงูใหม่ เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/8/2019 11:15:17 AM
273 สันติ ธีระกุล หมู่ 10 บ้านบึงพิง หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:15:21 AM
274 นิตยา ทองเปลี่ยง หมู่ 6 บ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:24:18 AM
275 พีรวัฒน์ ลอบุญ หมู่ 13 บ้านหนองโพง หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:26:07 AM
276 เรวัฒน์ มาเขียว หมู่ 18 บ้านเกาะก่าง หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:28:42 AM
277 แอ๋ว วาริน หมู่ 22 บ้านหนองกุลาใต้ หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:29:36 AM
278 วรวิทย์ จิตพินิจ หมู่ 2 บ้านใหม่เจริญผล นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:30:56 AM
279 สุรพล อินทร์ขอ หมู่ 8 บ้านทุ่งใหญ่ นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:31:54 AM
280 วิเชียร อุ่นใจ หมู่ 9 บ้านพรสวรรค์ นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:33:40 AM
281 สมาน บุตรทองดี หมู่ 11 บ้านศรีนครินทร์ นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:34:58 AM
282 นิวาส อิ่มเกิด หมู่ 3 บ้านเกาะกลางนา คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:36:12 AM
283 วันทนา ดีจาก หมู่ 8 บ้านทุ่งสาวน้อย คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:37:05 AM
284 บุญช่วย สวัสดิ์นะที หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:38:04 AM
285 ศุภวิชญ์ ประชุม หมู่ 1 บ้านหัวขัว พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:39:00 AM
286 นาวิน พุ่มนาค หมู่ 7 บ้านหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:41:10 AM
287 สมศักดิ์ มูลสงเคราะห์ หมู่ 8 บ้านหนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:42:09 AM
288 สุชาติ กันขาว หมู่ 9 บ้านตะแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:43:01 AM
289 วัชระ ยังเจริญ หมู่ 10 บ้านคลองลึก ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:44:42 AM
290 อานิรุช เสือคล้าย หมู่ 1 บ้านกรับพวง วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:46:16 AM
291 ประชุม สันติพร้อมวงศ์ หมู่ 5 บ้านวัดกลาง วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:47:17 AM
292 มานพ โชวสกุล หมู่ 11 บ้านใหม่อยู่เจร วังอิทก บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:48:13 AM
293 มานะ พันมา หมู่ 7 บ้านหล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:49:33 AM
294 นิคม ศรีสุข หมู่ 9 บ้านหนองมะปราง ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:50:32 AM
295 เวช คุยพ่วง หมู่ 10 บ้านตะเภาทองเฉล ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:51:49 AM
296 นายจตุพงษ์ แสงสุข หมู่ 1 นาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 11:51:50 AM
297 สมนึก เปรมกมล หมู่ 5 บ้านกวางอั้น บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:52:49 AM
298 นางกชพรรณ สุขรัง หมู่ 2 บุ่งสีเสียด นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 11:54:02 AM
299 ทัตพงศ์ เรืองปาน หมู่ 5 บ้านหนองหลวง หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 11:56:45 AM
300 นางธิดารัตน์ พงษ์พานทอง หมู่ 5 นาจาน นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 11:57:50 AM
301 นายสนธยา คงหนองลาน หมู่ 12 บุ่งหอย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:00:59 PM
302 คล้าว แซ่ลอ หมู่ 11 บ้านใหม่คลองเจร หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:01:39 PM
303 นางสุธิศา อุประบุญ หมู่ 13 ไร่พัฒนา นาบัว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:02:20 PM
304 นายนิคม ฝั้นบ้านไร่ หมู่ 2 น้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:03:48 PM
305 ณัฐพงษ์ มาสอน หมู่ 12 บ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:03:52 PM
306 นางรุ้ง ป้องแก้วบัตร หมู่ 24 ไร่วังเงิน หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:05:45 PM
307 วันดี อินพรม หมู่ 4 บ้านดง คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:07:39 PM
308 อานนท์ เทียนดำ หมู่ 10 บ้านนางพญา คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:08:35 PM
309 นายต่อม ปัดถา หมู่ 2 ป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:08:41 PM
310 นายอภิวัฒน์ วังคีรี หมู่ 4 ซำรู้ ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:10:11 PM
311 นายพิชัย แก้วมี หมู่ 3 ถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:11:45 PM
312 นายสนอง หนูนิล หมู่ 7 เกตรสัมพันธ์ บ้านแยง นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:12:56 PM
313 นายณรงค์ สิงขรณ์ หมู่ 1 ห้วยกอก ห้วยเฮี้ย นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:15:51 PM
314 นายญรงค์ สารมะโน หมู่ 3 ป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:18:26 PM
315 นายสุภาพ รอดแก้ว หมู่ 4 ฟากน้ำ บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:19:37 PM
316 พาน ทองดี หมู่ 6 บ้านหนองนา บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:19:46 PM
317 วิชัย แซ่ลอ หมู่ 7 บ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:20:40 PM
318 นายชูชีพ ขำมี หมู่ 5 พร้าว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:20:46 PM
319 พิษณุ แสงนิล หมู่ 8 บ้านหนองนางนวล บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:21:30 PM
320 นางปรารถนา วังคีรี หมู่ 6 น้ำลัด บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:21:53 PM
321 ดาวรุ่ง สุกใส หมู่ 9 บ้านหนองอ้อ บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:22:28 PM
322 นายกมลสิงห์ พินทอง หมู่ 7 ห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:23:00 PM
323 นายทองพูล วงษ์มานิตย์ หมู่ 10 ร้องยาง บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:24:17 PM
324 นายวัชระ หุมห้อง หมู่ 1 กกกะบาก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:25:33 PM
325 นายจรัญ ปัญญาประสิทธิ์ หมู่ 2 น้ำพริก ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:27:22 PM
326 นายสมหวัง พลสอนดา หมู่ 4 ยางโกลน ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:28:31 PM
327 นายชำนาญ จันปัญญาประสิทธิ์ หมู่ 5 โนนมะค่า ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:30:43 PM
328 นายเพชรายุทธ อุ่นแก้ว หมู่ 6 บุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:31:47 PM
329 นายสุพิน วันศรี หมู่ 7 บุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:32:47 PM
330 นายประพันธ์ หิมโสภา หมู่ 9 นาซำหวาย ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:37:19 PM
331 นายบุญมา สีตนไชย หมู่ 10 ฟากน้ำ ยางโกลน นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:39:05 PM
332 นายวินิช บาลีใหญ่ หมู่ 6 นาหนอง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:41:26 PM
333 สนิท จันทร์คุณยงค์ หมู่ 9 บ้านทุ่งพัฒนา คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 12:42:45 PM
334 นายต้อย ถิ่นน้ำใส หมู่ 2 นาจาน หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:45:09 PM
335 นายต่าว จำนงศรี หมู่ 18 บุ่ง หนองกะท้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:46:49 PM
336 นางสาวเวณิกา บุญธรรม หมู่ 1 ห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:49:14 PM
337 นายทองพูน พรามพิลา หมู่ 5 โป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:50:43 PM
338 นายมานพ ขำพันธ์ หมู่ 6 หนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:52:06 PM
339 นายสิงห์ จีนทิม หมู่ 9 หัวเมือง เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:53:46 PM
340 นางนิคม ยวนแห่ว หมู่ 18 แก่งออมสิงห์ เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:55:24 PM
341 นายสุชาติ ม่วงเงิน หมู่ 19 แก่งเทิดพระเกีย เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:56:59 PM
342 นายผล สมสี หมู่ 3 ป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 12:59:22 PM
343 นายสมคิด ตาสี หมู่ 4 แก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:00:44 PM
344 นายชายยง คำอุ้ย หมู่ 7 โคกคล้าย บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:02:10 PM
345 นายบุญเรือง โสคำภา หมู่ 10 ป่าปอปิด บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:04:00 PM
346 นางปัญญพัตร์ ศรีบุญ หมู่ 13 ใหม่ไทยเจริญ บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:06:22 PM
347 นางกันยา แก้วดวงดี หมู่ 1 บ้านหนองรี บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:08:06 PM
348 นายสมทรง สารมะโน หมู่ 2 นายาว บ้านพร้าว นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:09:32 PM
349 นายสมพาล ทัดนาเมือง หมู่ 4 นาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:10:56 PM
350 นายฉลอง พรมท้วม หมู่ 6 นากะบาก นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:12:08 PM
351 นายกฤษดิ์ สารช้างอ่อน หมู่ 7 นาฟองแดง นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:15:57 PM
352 นางสาวเบญจวรรณ แจ่มแก้ว หมู่ 8 นาตาด นครชุม นครไทย พิษณุโลก 1/8/2019 1:16:53 PM
353 ลัย สิงห์ลอ หมู่ 7 บ้านแหลมมะค่า พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 1:36:30 PM
354 นายชุมพร พุ่มเนตร หมู่ 13 บ้านเจริญผลพัฒน นิคมพัฒนา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:35:02 PM
355 นายบัณฑิต เผ่าผาง หมู่ 5 บ้านโปร่งกระโดน คุยม่วง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:36:34 PM
356 นายแสวง จาดเปรด หมู่ 5 บ้านบอนแดง พันเสา บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:38:19 PM
357 นายประสิทธิ์ แสงท่านั่ง หมู่ 10 บ้านแท่นนางงาม ท่านางงาม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:39:59 PM
358 นายหวาน แซ่เรือง หมู่ 6 บ้านห้วยกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:41:06 PM
359 นายยอดแก้ว เกตุปั้น หมู่ 2 บ้านดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:42:20 PM
360 นายอุทัย จันทร์เพ็ง หมู่ 4 บ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:44:15 PM
361 นางสาวพวงเพ็ชร มณเฑียร หมู่ 1 บ้านหนองบัว บ่อทอง บางระกำ พิษณุโลก 1/8/2019 2:46:11 PM
362 นายมนู จันทร์อ่วม หมู่ 1 ย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม พิษณุโลก 1/8/2019 9:05:19 PM
363 ภูธเนศ เนตรแสงสี หมู่ 14 โป่งแค ท่าหมื่นราม วังทอง พิษณุโลก 1/13/2019 2:34:26 PM
364 บุปผา ขุนทอง หมู่ 7 เต็งสำนัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1/14/2019 9:00:18 AM
365 มงคลชัย ผิวอ่อน หมู่ 7 คลองใหญ่ วังทอง วังทอง พิษณุโลก 1/14/2019 9:13:36 AM
366 วิไลลักษณ์ ปิ่นทอง หมู่ 7 คุ้งหม้อ ปากโทก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1/14/2019 9:24:05 AM
367 สมพร ศรีฟอง หมู่ 5 เขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 1/14/2019 8:15:10 AM
368 พัชรินทร์ ขำมั่น หมู่ 4 บ้านแหลมคู บ้านป่า เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 1/14/2019 8:36:18 AM
369 กมล เย็นขัน หมู่ 4 แก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก 1/14/2019 9:51:50 AM
370 ภาณุวัฒน์ อ่อนเอม หมู่ 8 หัวหนอง บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 1/15/2019 10:10:44 PM
371 นายพันธกานต์ ณนคร หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 1/16/2019 1:59:34 PM
372 นางสาวจำหรัด เอี่ยมอ่อง หมู่ 3 บ้านเกาะจันทร์ บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 1/16/2019 2:32:07 PM
373 ปาริชาด อักษรชัย หมู่ 9 คลองเมม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 1/19/2019 8:44:26 AM
374 นางธันยมัย อุปถัมภ์ หมู่ 5 บ้านโคกสว่าง บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 1/21/2019 9:17:08 AM
375 สุกัญญา แก้วมงคล หมู่ 5 บ้านโคกสว่าง บึงกอก บางระกำ พิษณุโลก 1/23/2019 9:40:17 AM
376 นายสนธยา คงหนองลาน หมู่ 12 บุ่งหอย นาบัว นครไทย พิษณุโลก 2/1/2019 10:42:27 AM
377 นางสุรีพรรณ เทพพิทักษ์ หมู่ 8 นาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม พิษณุโลก 2/2/2019 9:46:33 AM
378 ผ่านมา แค่หั้ยจำ หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2/3/2019 12:31:46 AM
379 ผ่านมา แค่หั้ยจำ หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2/3/2019 12:31:57 AM
380 ผ่านมา แค่หั้ยจำ หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2/3/2019 12:32:08 AM
381 ผ่านมา แค่หั้ยจำ หมู่ 1 คลองคูณ อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2/3/2019 12:32:09 AM
382 พรธีรา เพชรขุ้ม หมู่ 9 เต็งสำนัก หัวรอ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2/8/2019 11:00:33 AM
383 นางสาวอมรรัตน์ ช้อนศรี หมู่ 2 น้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 3/1/2019 6:08:48 PM
384 นางสาวอมรรัตน์ ช้อนศรี หมู่ 2 น้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 3/1/2019 6:09:18 PM
385 นางสาวอมรรัตน์ ช้อนศรี หมู่ 2 น้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย พิษณุโลก 3/1/2019 6:09:24 PM
386 นางสาวอมรรัตน์ ช้อนศรี หมู่ 9 ห้วยเหิน ป่าแดง ชาติตระการ พิษณุโลก 3/1/2019 6:09:50 PM
387 อดุลย์ จิตต์ หมู่ 7 บ้านหล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ พิษณุโลก 3/23/2019 3:20:25 PM