รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใหม่) ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นางพชรพรรณ วังคะฮาด หมู่ 15 ร่มเย็น บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:25:39 AM
2 นางสมพร โพนเงิน หมู่ 8 บึงอร่าม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:32:10 AM
3 นายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ หมู่ 10 หนองหล่ม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:33:48 AM
4 ไมตรี ภูจอมหิน หมู่ 11 หนองแวงฮี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:35:17 AM
5 สมร ภูทองนาค หมู่ 5 โคกแง้ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:38:26 AM
6 อมร ภูอาจสูง หมู่ 4 ดงเค็ง ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:39:56 AM
7 สุภี อูบแก้ว หมู่ 7 ดาวเหนือ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:40:55 AM
8 นาคินทร์ ภูจ่าพล หมู่ 9 ศรีสังคม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:42:34 AM
9 ดวงแก้ว ภูอาจสูง หมู่ 12 นาสมบูรณ์ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:43:35 AM
10 ประกอบ ทองขาว หมู่ 7 เลิงทุ่ม นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:45:12 AM
11 สุธรรม มูลเสนา หมู่ 5 หนองตอกแป้นใหม่ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:47:59 AM
12 หนูเดือน หารเสนา หมู่ 7 หนองบัวนาดี หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:49:01 AM
13 สมควร ภูแข่งหมอก หมู่ 8 หนองตอกแป้น หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:50:49 AM
14 สุรพงษ์ จันทิรัตน์ หมู่ 10 คำไฮ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 11:51:59 AM
15 เพ็ญณีย์ ประเสริฐก้านตรง หมู่ 2 ดอนดู่ อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:10:40 PM
16 สายัณ พงษ์ซื่อ หมู่ 8 อุ่มเม่าเหนือ อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:17:00 PM
17 เฉลิมชัย ภูแล่นหยุด หมู่ 2 หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:20:46 PM
18 นภาพร หารี หมู่ 8 โนนสวรรค์ หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:21:53 PM
19 สุรเดช ภูกิ่งผา หมู่ 9 หนองอิเฒ่าใหม่ หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:23:00 PM
20 บวร สัจจะ หมู่ 11 หลักด่าน หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:23:55 PM
21 รัชญา สีหานาท หมู่ 3 ห้วยเตยใต้ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:25:41 PM
22 จิตประภัสสร ภูแช่มโชติต หมู่ 1 หนองจาน โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:27:10 PM
23 สมบูรณ์ รันศรี หมู่ 2 สร้างมิ่ง โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:28:38 PM
24 บัวลำ ภูแช่มโชติ หมู่ 4 ดอนเงิน โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:32:03 PM
25 ดวงฤดี ภูกองไชย หมู่ 11 โพนสวาง โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:33:15 PM
26 เทียนทอง ไร่ขาม หมู่ 12 สร้างมิ่งใต้ โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:34:37 PM
27 วิสันต์ ภูเครือ หมู่ 3 ลาดสระบัว หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:41:12 PM
28 ประยูร นะคะสอน หมู่ 8 หนองลุมพุก หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:42:33 PM
29 อำนาจ ปาระเคน หมู่ 10 หนองแต้ หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:44:04 PM
30 อดิรุจ ดิษเจริญ หมู่ 11 โคกคันจ้อง หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:44:57 PM
31 หงษ์ทอง สงฆ์สุข หมู่ 4 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:46:36 PM
32 ธิติกา ศรีกุตา หมู่ 7 โพนสิม หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:47:48 PM
33 ประยูร จันทรสิงห์ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:49:23 PM
34 คำผล ศรีกุตา หมู่ 14 โพนสิมเหนือ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:50:30 PM
35 สุพจน์ ภูถาลำ หมู่ 10 หัวขัว อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:52:39 PM
36 ณรงค์ ภูจัตตุณรุจ หมู่ 3 แกใต้ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/21/2018 1:54:29 PM
37 อัญชนา วัฒนาพัทธ์ภักดี หมู่ 1 โคกใหญ่ บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 9:45:48 AM
38 ชฎาพร แฝงบุรี หมู่ 3 แดง บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 9:47:02 AM
39 สีนวล ไร่บูรณ์ หมู่ 8 โปร่งแค บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 9:48:00 AM
40 วิไลพรรณ วังสีรัง หมู่ 9 เชียงสา บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 9:48:51 AM
41 สำอางค์ มะลิงาม หมู่ 12 คำขันอาสา บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 9:50:01 AM
42 กอบลาภ แก้ววงษา หมู่ 14 ภูทอง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 11/17/2018 9:14:53 AM
43 พูลสุข ภูโอบ หมู่ 13 คำแมด บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:03:21 AM
44 ชัยวัฒน์ ภูชำนิ หมู่ 16 เชียงสาน้อย บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:04:30 AM
45 ประนุด ภูสมยา หมู่ 17 ดอนอุดม บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:07:08 AM
46 พูลศิลป์ อุตรโส หมู่ 8 หัวงัวเหนือ ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:08:38 AM
47 วิโรจน์ จันทแสน หมู่ 1 ขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:09:32 AM
48 ไพรสอน ภูคะฮาด หมู่ 2 หนองบัวหน่วย คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:10:37 AM
49 สำรอง ภูยางดี หมู่ 4 หนองบัว คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 10:12:01 AM
50 สมบัติ ภูนี หมู่ 6 โคกสี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:33:24 AM
51 ไกรศักดิ์ ภูจัตตุ หมู่ 7 สา คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:34:31 AM
52 ศรีจันทร์ นาชัยทอง หมู่ 12 หนองแวงฮีเหนือ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:35:34 AM
53 สุชาชัย ภูชะหาร หมู่ 13 หนองบัวคำ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:37:38 AM
54 ทักษิณ ภูประวิง หมู่ 14 สาสุข คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:38:32 AM
55 ไพฑรูย์ ภูงามแสง หมู่ 15 ขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:42:15 AM
56 วิไลวรรณ ม่วงอร่าม หมู่ 16 หนองบัวหน่วย คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:43:34 AM
57 อรรถเดช ภูยางสิน หมู่ 17 สา คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:45:09 AM
58 อ้ม โทนริน หมู่ 18 โคกสี คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:46:38 AM
59 สกุลไทย อิศาสตร์ หมู่ 19 หนองบัวใหม่ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:47:56 AM
60 วิชัย นิลพันธ์ หมู่ 1 หนองกุง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:49:07 AM
61 วิระพล ภูนาแสง หมู่ 2 หนองกุงเหนือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:50:24 AM
62 จันทิมา เนมิน หมู่ 3 หนองแวง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:51:08 AM
63 สนอง บุระคำ หมู่ 4 พุทธรักษา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:52:01 AM
64 ณัฐพงษ์ ภูบุตตะ หมู่ 6 นากุงเหนือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:54:17 AM
65 พิสมัย ศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 นากุง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:56:42 AM
66 ปัญญา ภูพาดแร่ หมู่ 2 ป่าแดง ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 11:57:44 AM
67 กฤษณา รัดที หมู่ 8 สามัคคี ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:06:15 PM
68 มนัส ฐานโพธิ์ หมู่ 10 โนนสามัคคี ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:10:23 PM
69 ยัน ภูแย้ม หมู่ 11 โนนสมบูรณ์ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:11:14 PM
70 พันชัย ภูแพง หมู่ 14 หนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:12:20 PM
71 อุไรวรรณ จันทร์ประทัด หมู่ 1 นาเชือกใต้ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:33:07 PM
72 จรัญ อัครินทร์ หมู่ 2 นาเชือกเหนือ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:34:01 PM
73 นงนุช ธิปัญญา หมู่ 3 ท่าเรือ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:35:01 PM
74 ศรีประไพ เหล่านุกูล หมู่ 4 แสนสำราญ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/22/2018 12:37:54 PM
75 พิกุล อุทัยบุรมย์ หมู่ 6 นาแก นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:21:56 PM
76 ชัยยัน ภูคงทอง หมู่ 12 โนนสวรรค์ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:23:10 PM
77 คำสอน ภูฉลอง หมู่ 13 โนนหัวช้าง นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:24:30 PM
78 น้ำใจ ภูแข่งหมอก หมู่ 2 คำไฮ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:25:35 PM
79 ขนิษฐา คุณุรัตน์ หมู่ 9 นาดี นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:29:57 PM
80 สาคร มูลเสนา หมู่ 4 โนนตูม หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:26:40 PM
81 วิลาวรรณ์ คุณนาเมือง หมู่ 6 โคกสาย หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:27:33 PM
82 อาทิตย์ นนทะนำ หมู่ 9 หนองหมากฟัด หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/23/2018 4:28:25 PM
83 ปราณี กุลชะโมรินทร์ หมู่ 14 ฮ่องฮี ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 9:52:40 AM
84 สงวน ภูบุญคง หมู่ 1 หนองอิเฒ่า หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 9:54:27 AM
85 เพลินพิศ ภูมุลนา หมู่ 7 คำมะยาง หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 9:55:32 AM
86 อุบล ภูจำปา หมู่ 10 ป่าหญ้าคา หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 9:59:25 AM
87 เยาวลักษณ์ ภูผาพลอย หมู่ 1 หนองเสือ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:00:21 AM
88 อำนวย รัตนเพชร หมู่ 2 ห้วยเตย เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:01:45 AM
89 อุทัย ไชยสิทธิ์ หมู่ 4 ห้วยเตยเหนือ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:03:07 AM
90 เพลินพิษ ภูแผ่นนา หมู่ 5 ห้วยเตยกลาง เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:04:01 AM
91 สายทอง บุบผาเฮ้า หมู่ 6 ห้วยเตยคำ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:04:54 AM
92 บุญจันทร์ ดรุณภักดิ์ หมู่ 7 โคกสำราญ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:06:33 AM
93 สาน ทระคำหาร หมู่ 8 ป่าติ้ว เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:07:51 AM
94 คำตา พลเสน หมู่ 9 ศรีสำราญ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:08:49 AM
95 ปิ่นทอง เมืองมุงคุณ หมู่ 10 คำเจริญ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:09:43 AM
96 อำพร ภูผาแนบ หมู่ 11 ห้วยเตยหลานปู่ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:11:12 AM
97 ลำใย บุตรวงษ์ หมู่ 5 สร้างหิน หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:41:51 AM
98 รัศมี ภูแดนแก่ง หมู่ 13 หัวนาคำน้อย หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:43:08 AM
99 อรุณนีย์ ละม่อม หมู่ 16 คำเจริญ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:44:22 AM
100 ประดิษฐ ภูครองทอง หมู่ 1 แก อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:46:05 AM
101 ปริญญา ภูคำใบ หมู่ 5 ดอนขี อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:48:11 AM
102 ประมูล ศรีไตรเฮือง หมู่ 6 ดอนสวรรค์ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:49:30 AM
103 พลวัชร ไชยวุฒิ หมู่ 9 ดอนลำดวน อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:50:39 AM
104 ระพงษ์ อาจดวงดี หมู่ 11 คำขอนแก่น อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:51:31 AM
105 เริงศักดิ์ กุลชนะรงค์ หมู่ 12 ยางคำเหนือ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 10:52:35 AM
106 สมควร ภูถาดลาย หมู่ 3 หนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 1:31:46 PM
107 วิภาดา ภูฉายา หมู่ 2 เว่อ บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 1:46:55 PM
108 ธนศักดิ์ ภูแสงศรี หมู่ 10 โพธิ์ศรี บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 1:48:04 PM
109 นภาวรรณ ภูน้ำย้อย หมู่ 14 โนนนาค บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 1:50:34 PM
110 นิรัชชา ภูมูลนา หมู่ 18 โคกคำ บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:00:25 PM
111 ณิชมน นามวงษา หมู่ 23 โพธิ์ชัย บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:13:07 PM
112 เรืองชัย ภูพันธ์หงษ์ หมู่ 7 หัวงัว ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:16:26 PM
113 สุชาดา พลทอง หมู่ 13 ฮ่องฮี ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:17:46 PM
114 เดือนเพ็ญ นวนทะคำจัน หมู่ 7 หนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:20:57 PM
115 ไพบูลย์ เสนาธง หมู่ 9 หนองกุงใหม่พัฒนา เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:22:30 PM
116 สุมลมาศ ภูแพง หมู่ 13 ชุมชนป่าแดง ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:23:47 PM
117 สงกรานต์ ภูปาทา หมู่ 5 หนองกาว นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:30:38 PM
118 ทองสา จำปารัตน์ หมู่ 9 โนนภักดี นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:31:49 PM
119 นิตยา สำราญพงษ์ หมู่ 10 โนนลาน นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:33:27 PM
120 ปานตะวัน นามปะเส หมู่ 11 นาเชือกใหม่ นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:34:27 PM
121 ณรงค์ ภูแบ่งไม้ หมู่ 1 คำไฮ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:35:26 PM
122 สกาวเดือน ภูโชคชัย หมู่ 7 หลุมข้าว นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:36:53 PM
123 สุบัญ โคระนำ หมู่ 5 ดงน้อย หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:37:58 PM
124 สมบัติ ภูทองเงิน หมู่ 3 โคกค่าย หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:42:41 PM
125 เวียง อินทะลี หมู่ 7 ยางคำ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 11/28/2018 2:43:42 PM
126 นางภูไทย ศรีอ่อน หมู่ 6 ด่านใต้ เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:21:09 PM
127 นางวรรณภา ภักดีหาร หมู่ 8 กระยอม เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:23:50 PM
128 นางสุภี ระดาเขต หมู่ 10 ด่านใต้ เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:25:37 PM
129 นางสุพิน ศรีอ่อน หมู่ 11 ทุ่งเจริญ เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:27:20 PM
130 นางขนิษฐา ศรีแพงมูล หมู่ 12 ค้อพัฒนา เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:29:10 PM
131 นางสายยนต์ ยนนาเรียง หมู่ 1 โนนสามัคคี สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:28:42 PM
132 นางสมพร เยาวเสริฐ หมู่ 5 เหล่าเขือง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:33:18 PM
133 นางรุ่งทิพย์ ยุบลวัฒน์ หมู่ 6 โนนเสียว สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:36:16 PM
134 นางสาวเพ็ญนภา บุญยิ่ง หมู่ 7 โคกสำเริง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:38:10 PM
135 นายประชิต แก้วกาหลง หมู่ 8 โนนศรีสวัสดิ์ สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:39:53 PM
136 นายวิมล ดอนลาดลี หมู่ 9 นาเรียง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:43:19 PM
137 นายสิงห์ทอง เพ็ชรด่านเหนือ หมู่ 11 ทรัพย์เจริญ สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:45:16 PM
138 นายคำภี ยุบลชู หมู่ 12 นาเรียง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:46:58 PM
139 นายเทอดชัย ระวิชัย หมู่ 13 นาคำ สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:51:08 PM
140 นางณัฐพัชร์ มุกดา หมู่ 14 คำไผ่ สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:52:44 PM
141 นายสุปัน นาโรง หมู่ 15 โคกสำเริง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 2:54:23 PM
142 นางจำนงค์ กมลสินธุ์ หมู่ 1 ดงเมือง เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:01:37 PM
143 นายระพีภัทร น้อยอามาตย์ หมู่ 2 หนองคู เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:03:21 PM
144 นางนภาพร นีระพันธ์ หมู่ 3 ค้อพัฒนา เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:04:53 PM
145 นางวรรณวิภา ระดาเขต หมู่ 4 ด่านใต้ เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:06:43 PM
146 นางสาววารุณี วิเศษหวาน หมู่ 5 ด่านใต้ เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/1/2018 3:08:53 PM
147 นายวิไล เยาวะเรศ หมู่ 2 โคกสำราญ สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/3/2018 2:42:05 PM
148 นางไพวรรณ สมฤาแสง หมู่ 3 นาเรียง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/3/2018 2:43:09 PM
149 นางสาวกาญจนา โสระเสริฐ หมู่ 4 นาเรียง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/3/2018 2:44:09 PM
150 นายศิวกร ยุบลพาส หมู่ 10 นาเรียง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 12/3/2018 2:45:33 PM
151 ประเสริฐ นาจรูญ หมู่ 8 โนนค้อ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:56:56 AM
152 พิชัย วันจรูญ หมู่ 10 หัวแฮด ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:57:45 AM
153 ถาวร บรรพรม หมู่ 12 แก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:58:34 AM
154 เกียรติก้อง มละสาร หมู่ 14 หนองตุ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:59:27 AM
155 สีลา คงสมศรี หมู่ 15 สะอาดสมศรี ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:00:20 AM
156 วัฒนา นาสมหมาย หมู่ 6 เล้า หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:01:09 AM
157 ลิขิต ขันประกอบ หมู่ 7 ลาด หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:02:00 AM
158 อารี เจียงวิเศษ หมู่ 9 สว่าง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:02:50 AM
159 จำลอง ปรีดีย์ หมู่ 10 บึง หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:03:54 AM
160 ประไพ ไชยอำนาจ หมู่ 13 ลาด หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:06:04 AM
161 สมหมาย โมฆรัตน์ หมู่ 2 ด่านเหนือ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:07:25 AM
162 ไสว ภารสง่า หมู่ 4 โคกสี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:08:13 AM
163 มงคล บัวหาร หมู่ 5 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:09:07 AM
164 นิพนธ์ นัยวัฒน์ หมู่ 6 โนนไฮ โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:10:06 AM
165 เสถียร จอมทรักษ์ หมู่ 7 ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:11:29 AM
166 ชำนาญ จอมทรักษ์ หมู่ 9 ดงไทรทอง โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:12:28 AM
167 สุจิตร จอมทรักษ์ หมู่ 11 โพนชัย โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:13:33 AM
168 ธีรยุทธ สังรวมใจ หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:14:31 AM
169 สมบูรณ์ จอมทรักษ์ หมู่ 13 ดอนหัน โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:15:32 AM
170 ทองใบ นาใจคง หมู่ 2 ข้าวหลาม กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:38:08 AM
171 สายันต์ ศรีพงษ์ยิ่ง หมู่ 8 สะอาดสมศรี กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:40:06 AM
172 บุญเหลือ โจมเสนาะ หมู่ 10 โปโล กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:41:16 AM
173 จีรภา พิมล หมู่ 13 โปโล กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:42:08 AM
174 จำลอง จงฤาชา หมู่ 7 โนนเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:43:06 AM
175 สมัย ศรีธาตุ หมู่ 8 โนนเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:45:29 AM
176 ทองปิ่น จิตจันทร์ หมู่ 12 โนนเมือง ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:46:35 AM
177 สุระชัย ศิริภักดิ์ หมู่ 16 โคกล่าม ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:48:36 AM
178 เรียงฉันต์ ระดาฤทธิ์ หมู่ 9 หนองบัว เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:49:51 AM
179 อาคม ศรีโนนยาง หมู่ 10 โจด เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:50:42 AM
180 ชิตษณะพงศ์ เพียรสดับ หมู่ 14 หนองบัว เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:51:41 AM
181 ชุณพงค์ ภูมิไชยโชติ หมู่ 1 แก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:52:47 AM
182 บุญโฮม ดอนสมจิตร หมู่ 3 หนองตุ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:53:59 AM
183 สมศักดิ์ บัวชาญ หมู่ 4 โนนมะค้ำ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:55:14 AM
184 สุภาภรณ์ พรมโนนศรี หมู่ 5 สะอาดสมศรี ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 9:56:08 AM
185 สุทัศน์ อำพะวา หมู่ 6 โนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 12/4/2018 10:17:04 AM
186 นางพรทิพย์ หารฤทธิ์ หมู่ 4 คำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/12/2018 5:22:01 PM
187 นริศราพร พันผ่อง หมู่ 8 ดอนสวรรค์ ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/8/2018 9:03:19 AM
188 นายล้วน การสอน หมู่ 4 บ้านโพนแพง ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:11:05 PM
189 นายสุวรรณ สาระโป หมู่ 6 บ้านห้วยสมอทบ ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:19:05 PM
190 นายเหลา สาระโป หมู่ 9 บ้านท่านาเลา ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:20:48 PM
191 นายสุขสำราญ กงกาหน หมู่ 2 บ้านโนนสะอาด ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:22:12 PM
192 นายบุญเพ็ง วงเจริญ หมู่ 3 บ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:23:26 PM
193 นายถนอม นาชัยฤทธิ์ หมู่ 6 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:24:33 PM
194 นางนคร ไฝชอบ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:25:33 PM
195 นายศักดิ์ โสภาพร หมู่ 11 บ้านคำพิมูล ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:26:46 PM
196 นางสาววานิตย์ พันสุวรรณ หมู่ 11 คำน้ำใส สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:19:45 PM
197 นายอำพันธ์ นามนิตย์ หมู่ 2 บ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:30:38 PM
198 นายบุญเพ็ง ยุติกิจ หมู่ 3 บ้านหนองสระพัง นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:31:42 PM
199 นายสำรวย ฆารภูมี หมู่ 4 บ้านโจด นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:32:52 PM
200 นายบุญตา จังนาลุน หมู่ 8 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:33:57 PM
201 นายคำพู บุริขันธ์ หมู่ 9 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:35:11 PM
202 นายทองปาน กิตติชัย หมู่ 12 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:39:45 PM
203 นายการบูรณ์ โมระสาก หมู่ 13 บ้านนาทันเหนือ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 2:40:53 PM
204 นายวิชัย ภูล้ำผา หมู่ 6 บ้านหัวนาคำ นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:07:47 PM
205 นายสุรพล คาดีวี หมู่ 9 บ้านบะเอียด นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:08:52 PM
206 นางนุชนาถ อันทระบุตร หมู่ 1 บ้านหนองยางใต้ เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:14:34 PM
207 นางสาวแหยม โสภาพร หมู่ 3 บ้านสูงเนิน เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:16:20 PM
208 นายสมใจ เทศารนทร์ หมู่ 6 บ้านโคก เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:19:15 PM
209 นางยุภาพรณ์ วรแสง หมู่ 7 บ้านหนองยางคำ เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:20:53 PM
210 นายจำลอง จันทะวัน หมู่ 10 บ้านสูงเนิน เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:21:52 PM
211 นายทองสุข คะมิชม หมู่ 4 บ้านโพนงาม โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:22:56 PM
212 นายบุญเหลือ ไถยฤทธิ์ หมู่ 6 บ้านโพนนาเรียง โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:24:00 PM
213 นายกฤษฎา อายุวัฒน์ หมู่ 8 บ้านใหม่ชัยมงคล โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:25:38 PM
214 นายประสงค์ พลไสย หมู่ 9 บ้านหนองซองแมว โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:26:41 PM
215 นายบุญนิด วิสติ หมู่ 10 บ้านหนองบอน โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:27:36 PM
216 นายสิทธิศักดิ์ สุปันบุตร หมู่ 2 จาน หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 3:58:46 PM
217 นายถาวร ตาติยะ หมู่ 4 ห้วยยาง หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:01:14 PM
218 นายสังวาลย์ สารกรณ์ หมู่ 5 หนองแก่นทราย หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:03:51 PM
219 นายคำผง ไร่บูรณ์ หมู่ 6 นาดูน หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:05:45 PM
220 นางสาวชุติการณน์ คำยศ หมู่ 7 ดงตาว หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:06:59 PM
221 นางนิลวรรณ์ วงษ์ชารี หมู่ 8 พรเจริญ หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:08:01 PM
222 นายสำรอง เลิศสงคราม หมู่ 1 หนองกรุงใหญ่ สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:09:15 PM
223 นายคำพอง พลกูล หมู่ 2 หนองสิม สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:10:26 PM
224 นายแดง ศรีสวัสดิ์ หมู่ 3 หนองสิมใหญ่ สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:11:51 PM
225 นางพันตรี เกื้อกูล หมู่ 5 หนองแซง สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:12:57 PM
226 นายบรรจง ภูทอง หมู่ 6 ท่างาม สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:15:11 PM
227 นายสวัสดิ์ บุญชม หมู่ 7 โคกกลาง สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:16:19 PM
228 นายลำใย ชาติโสม หมู่ 9 หนองแซงเหนือ สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:17:27 PM
229 นางสาวสุจิตรา แช่มชื่น หมู่ 10 โนนแต้ สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 12/11/2018 4:18:43 PM
230 นายธนกฤต สาระโป หมู่ 3 บ้านโคกสนาม ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/12/2018 1:05:49 PM
231 นางสาวจันเพ็ญ อุดมชัย หมู่ 11 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/12/2018 1:06:54 PM
232 นางสาวกรรวี ด้วยโชติ หมู่ 14 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/12/2018 1:07:57 PM
233 นายเฉลิม บุตรวัง หมู่ 5 บ้านสูงเนิน เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/12/2018 1:08:56 PM
234 นายสมพงษ์ แสนมนตรี หมู่ 7 บ้านโคกน้อย โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 12/12/2018 1:09:54 PM
235 ขนิษฐา สารภีย์ หมู่ 10 ดงเมือง ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 8:01:39 PM
236 อนันทา ถิ่นประสงค์ หมู่ 9 ห้วยแสงกลาง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 8:03:00 PM
237 กุลนิตย์ นันทรัพย์ หมู่ 1 หนองโพน ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 8:08:49 PM
238 แสวง ปัญยาง หมู่ 3 ฝายแตก ลำพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 3:54:32 PM
239 สมถวิล กองอำไพ หมู่ 8 มิตรสัมพันธ์ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 3:56:06 PM
240 ธราศัย พุทธภูมิ หมู่ 4 สะอาดใต้ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 3:57:25 PM
241 บริการ อิ่มประเสริฐ หมู่ 7 หนองใหญ่ ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 3:58:43 PM
242 พิศมัย สุริยะบุญ หมู่ 2 หนองไผ่ ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 3:59:42 PM
243 ศักดิ์ดา พันธุ์ประดับ หมู่ 7 โคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 4:00:49 PM
244 วิลาวัลย์ ผิวพัน หมู่ 6 เริงนาแก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 4:02:35 PM
245 ไพฑูรย์ นาค้ำนาค หมู่ 1 ห้วยแสง ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/16/2018 4:04:50 PM
246 สุภาพร รวดเร็ว หมู่ 12 เหล่าหลวงกลาง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/17/2018 3:52:42 PM
247 วรรณภา อิ่มสะอาด หมู่ 1 นาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/17/2018 3:55:24 PM
248 นวย อนันการ หมู่ 2 สะอาดสมศรี ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/18/2018 4:14:04 PM
249 บุญล้วน คำควร หมู่ 3 โนนสวรรค์ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/18/2018 4:15:11 PM
250 ไพรัส คำหงษา หมู่ 4 ป่านกขาบ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/18/2018 4:15:56 PM
251 สาคร ผลถวิล หมู่ 3 หนองหัวช้าง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:10:55 AM
252 รุ่งระพีพัฒน์ ทองดี หมู่ 9 เหล่ากลาง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:24:46 AM
253 นันทนา ผลเลขา หมู่ 10 โคกอุดม กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:47:14 AM
254 ชุมพล ผลเลิศ หมู่ 1 กลางหมื่น กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:08:41 AM
255 ยลรดี นาชัยเลิศ หมู่ 2 หนองกลางโคก กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:10:03 AM
256 ลำพูน มาตรวิชัย หมู่ 4 หัวนาคำ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:14:58 AM
257 สายหยุด พิกุลพงษ์ หมู่ 6 ห้วยตูม กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:19:38 AM
258 สงวนศักดิ์ สำราญจักร หมู่ 8 น้ำบุ้น กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:21:50 AM
259 สุภาวดี มหิพันธุ์ หมู่ 11 วังแสนคำ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:22:52 AM
260 พิณทิพย์ ไร่วิบูลย์ หมู่ 5 ห้วยตูมเหนือ กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/19/2018 11:55:33 AM
261 นางสมุด พันจรุง หมู่ 8 หนองแวงใหญ่ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 11:55:18 AM
262 นายสุขใส ดอนกระสินธุ์ หมู่ 2 คำไผ่ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:20:29 PM
263 บังอร ญานสิทธิ์ หมู่ 3 โนนสง่า หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:22:22 PM
264 ศรีลา ถินสถิตย์ หมู่ 4 หนองกุงเหนือ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:23:50 PM
265 นางปัญญา ภูทองเที่ยม หมู่ 1 หนองทุ่ม บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:27:21 PM
266 นายทองจันท์ บุญอยู่ หมู่ 2 นาสัมพันธ์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:30:00 PM
267 นายสุระพล ภูนาเมือง หมู่ 7 ท่าไคร้ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:32:16 PM
268 นายเกษม จองคำ หมู่ 9 ลาดสมบูรณ์ บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 12:33:27 PM
269 นายวิระชัย สุริยะบุญ หมู่ 3 โคกล่าม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:02:52 PM
270 นางประนม อิ่มสมบัติ หมู่ 3 หนองสอเหนือ ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:05:51 PM
271 นายสมใจ ไกรยวงษ์ หมู่ 8 โนนอุดม ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:07:28 PM
272 นางสาวนันทนา เทียบแก้ว หมู่ 6 ใหม่พัฒนา ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:09:19 PM
273 นายอุดร อิ่มเสถียร หมู่ 5 หนองสอกลาง ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:10:53 PM
274 นายสมบัติ ไร่สงวน หมู่ 6 คำโพน นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:19:13 PM
275 นายไชยวิชิต พิมพะไสย์ หมู่ 5 หนองกุงใต้ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:23:45 PM
276 นายบุญเหลือ ปรีดีเจือ หมู่ 7 ต้อนใต้ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:46:10 PM
277 นายไพทูลย์ โคตะนนท์ หมู่ 11 ดงบังเก่า ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:47:19 PM
278 นายเจริญ พรรณขาม หมู่ 5 โนนหัวเขื่อน ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:58:46 PM
279 นายชาญชัย จำเริญศรี หมู่ 12 เหล็กใต้ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:00:49 PM
280 นางสาวสุฎาวรรณ ขันธบูรณ์ หมู่ 5 หนาด เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:04:51 PM
281 นายประจักษ์ สุตานนท์ หมู่ 2 สิมลี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:06:28 PM
282 นายทองสูน จุฑานิช หมู่ 1 สวนป่า นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:09:53 PM
283 นายเพิ่ม ทิศกระโทก หมู่ 7 โนนคำม่วง นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:10:55 PM
284 นางกอยมณี หาญโสภา หมู่ 10 โคกนางาม ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:14:31 PM
285 นางเสาวลักษณ์ ไชยสัตย์ หมู่ 3 ถิ่นพัฒนา ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:15:49 PM
286 นายสุวิทย์ ยมภา หมู่ 10 เหล็ก เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:20:28 PM
287 นายบำเพ็ญ จำเริญบุญ หมู่ 3 โคกน้ำเกลี้ยง โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 3:29:41 PM
288 นางศักดิ์ศรี พันธ์สรี หมู่ 4 เหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:06:43 PM
289 นายบรรลุ ภูอุตตะ หมู่ 8 เหล่าหลวง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:12:58 PM
290 นายพรหมพิทักษ์ ธรรมรักษ์ หมู่ 11 เหล่าหลวงใต้ ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:14:51 PM
291 นางสาวพิศมัย ถนอมสมบูรณ์ หมู่ 5 ปลาเค้าใหญ่ ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:16:45 PM
292 นางสาวสำลวย เกตุนา หมู่ 7 อัมพวัน ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:18:03 PM
293 จำรอง พรมทอง หมู่ 4 ม่วงเฒ่า ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 11:45:30 AM
294 นายยงรักร สารพล หมู่ 3 หนาดใต้ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:32:43 PM
295 นางดาวเรือง พรมคำมุล หมู่ 9 นาขาม ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:34:39 PM
296 นายสำราญ สาระงาม หมู่ 6 คำดอกไม้ ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:36:26 PM
297 นางสาวนิสานาถ รักษ์คำมี หมู่ 8 หนองสาหร่าย เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:37:02 PM
298 นางคำเภา กั้วศรี หมู่ 6 ต้อน เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 1:39:14 PM
299 นายภานุเดช บุญจันดา หมู่ 10 โคกน้ำเกลี้ยง โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 3:09:45 PM
300 นายสมจิต อิ่มรักษา หมู่ 4 นาโก ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:47:23 PM
301 นางบัวพันธ์ ปรีกุล หมู่ 9 สะอาดสมศรี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:51:20 PM
302 นางทองพูล พันธ์รักษ์ หมู่ 7 คำปลาฝา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:53:07 PM
303 นายชูศักดิ์ ทรัพย์พงษ์ หมู่ 3 หนองแวงใต้ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 2:57:33 PM
304 นางวิลาวรรณ์ ภูบรม หมู่ 1 สว่าง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/22/2018 4:06:35 PM
305 นายอุลัย ทศกร หมู่ 11 เหล่ากลาง เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:20:39 PM
306 นายสมพร สายไทสงค์ หมู่ 5 หนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:24:09 PM
307 นางสาวอังคณา ฆารศร หมู่ 9 โนนทอง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:27:03 PM
308 นายสุเทพ สมกอง หมู่ 10 โนนนคร ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:30:13 PM
309 นายพรศิลป์ จิตขันตี หมู่ 2 เหล่าเหนือ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:31:48 PM
310 นางสำอาง อิ่มประสงค์ หมู่ 9 โนนทอง ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:34:41 PM
311 นายแสร์ อิ่มรักษา หมู่ 11 ไผ่คำบอน ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:37:56 PM
312 นายบุญตา จำเริญสัตย์ หมู่ 8 โนนชัย ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/23/2018 9:39:01 PM
313 นางสาวปิยะมาศ กมลวิบูลย์ หมู่ 1 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:25:06 AM
314 นายเสย วิชัยโย หมู่ 4 แสนสุข กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:27:08 AM
315 นายวิเศษ ภูวังแทบ หมู่ 6 โคกใหญ่ ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 12/24/2018 7:11:19 PM
316 นายวิชิน เนาว์นวล หมู่ 5 ทุ่งคลองไผ่ กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:29:11 AM
317 นายจำรัส จุ้มกายี หมู่ 6 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:31:15 AM
318 นายพิทยา อุทรักษ์ หมู่ 3 วังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:32:48 AM
319 นายวัฒนพงษ์ มะอาจเลิศ หมู่ 7 นาไคร้ กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:37:13 AM
320 นายหลั่น วิเศษศิลป์ หมู่ 12 โคกกลาง จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:39:47 AM
321 นายทองบุญ ศรีไชย หมู่ 4 นาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:41:15 AM
322 นายมลิ โคตรศรี หมู่ 6 โคกกลาง จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:44:08 AM
323 นางบุญสุข ศิรินุพงษ์ หมู่ 7 หนองหัวแฮด จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:45:42 AM
324 นายประสงค์ ยิ้มแย้ม หมู่ 2 แจนแลน แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:47:42 AM
325 นายทองขาว แสงพิสาร หมู่ 4 หนองฟ้าเลื่อน แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:49:10 AM
326 นายเทียม บุญอาษา หมู่ 5 หนองฟ้าเลื่อน แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:50:27 AM
327 นายประวัติ สกุลเดช หมู่ 9 หนองฟ้าเลื่อน แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:51:44 AM
328 นายอรุณ พิมรินทร์ หมู่ 13 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:53:27 AM
329 นายปานทอง เหมสมัคร หมู่ 17 สุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:54:48 AM
330 นายบรรจง วรชัย หมู่ 4 คำป่าหว้าน นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:56:00 AM
331 นายสุพัฒน์ ขจรโมทย์ หมู่ 5 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:58:10 AM
332 นายนิคม จันทคาม หมู่ 7 สุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 9:59:27 AM
333 นายชมภู ใจกล้า หมู่ 9 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:01:06 AM
334 นายณรงค์ สอนนวล หมู่ 11 หัวนาคำ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:03:07 AM
335 นายประทีป แสงเพ็ชร หมู่ 4 กกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:04:42 AM
336 นายสุเพียร ภูมิสาขา หมู่ 7 ดอนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:05:56 AM
337 นายสุนธร บัวแก้ว หมู่ 5 หนองบัวทอง สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:07:43 AM
338 นางนวลจันทร์ จอมคำสิงห์ หมู่ 6 หนองบัวทอง สมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:10:23 AM
339 นายคำเบา ดลเอี่ยม หมู่ 10 แสนสำราญ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:12:32 AM
340 นายวาสนา เยี่ยมเวหา หมู่ 11 หนองแวงศรี สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:14:00 AM
341 นายพิกุล ดลชม หมู่ 12 คุย สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:15:39 AM
342 นายสมคิด สำราญมน หมู่ 13 คำโพนทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:17:15 AM
343 นายชาญ ดลสะอาด หมู่ 14 สุขกิ่งเพชร สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:19:09 AM
344 นายสมบูรณ์ แสงฤทธิ์ หมู่ 16 คุย สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:21:11 AM
345 นายชูชัย ดลพันธ์ุ หมู่ 18 แสนสำราญ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:23:24 AM
346 นางสาวประนิดา หงษ์ภักดี หมู่ 2 สุขแสงทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:25:32 AM
347 นายอุบล โพธิ์ศรี หมู่ 4 หนองแสงสว่าง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:37:17 AM
348 นายสำเนียง ดลสะอาด หมู่ 5 โนนสมบูรณ์ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:40:31 AM
349 นายหนูนา ดลลม หมู่ 6 คุย สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:42:14 AM
350 นายสำราญ ตาลสร้อย หมู่ 7 คำโพนทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:43:49 AM
351 นายสกล อำไพศรี หมู่ 8 แก้งเดื่อ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:45:04 AM
352 นายประไพ ดลสว่าง หมู่ 9 บึงทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:47:07 AM
353 นายเดชอุดม อุทโท หมู่ 4 ห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:49:02 AM
354 นายบันเทิง บุตรสุริย์ หมู่ 9 ห้วยม่วง หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:50:47 AM
355 นางอัมพร พิลาวรรณ หมู่ 5 จอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:52:48 AM
356 นายทองใบ เอกพันธ์ หมู่ 6 กุดฝั่งแดง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:55:01 AM
357 นายฤกษดี บุระวัฒน์ หมู่ 10 ไชยสว่าง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:56:41 AM
358 นางดารา ศึกขยาด หมู่ 11 โนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:58:08 AM
359 นายเรียบวุฒิ อุคำพันธุ์ หมู่ 12 หนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 10:59:44 AM
360 นายสุระพร ปัตถาทุม หมู่ 5 หนองเม็ก เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:01:34 AM
361 นายสุรทิน พาลีรักษ์ หมู่ 6 กลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:03:17 AM
362 นายสุข ไหลหาโคตร หมู่ 7 กลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:05:06 AM
363 นายรักชาติ โคตรุพันธ์ หมู่ 8 สวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:07:05 AM
364 นายชาญชัย สารศิริ หมู่ 5 นาสีนวล จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:15:43 AM
365 นายใหม่ จิตตรักษ์ หมู่ 3 โนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:17:44 AM
366 นายวิชัย อุคำพันธุ์ หมู่ 4 สวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/25/2018 11:19:44 AM
367 นายวันชัย สิมสินธ์ หมู่ 14 คำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:15:29 PM
368 นายณิกร กาสี หมู่ 5 คำม่วง คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:16:55 PM
369 นายประพันธุ์ศักดิ์ บุญเรือน หมู่ 13 ดงอุดม คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:18:00 PM
370 นางติ้ม ธารประเสริฐ หมู่ 10 น้ำคำ คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:20:17 PM
371 ปัญญา ตาสาโลตร์ หมู่ 7 วังน้ำเย็น คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:21:47 PM
372 ทรง เชิดแดง หมู่ 6 ปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:22:48 PM
373 ยืนยง เปลื้องไชโย หมู่ 4 หนองมะงง คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:23:47 PM
374 นันทนิจ น้อยมาลา หมู่ 3 บ้านอุปรี ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:24:46 PM
375 กัลยรัตน์ ไชยยนต์ หมู่ 7 บ้านโนนสัมพันธ์ ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:25:51 PM
376 เลียบ ชิณศิริ หมู่ 6 บ้านค่ายบุรี ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:26:45 PM
377 สมจิตร ใจเอื้อ หมู่ 4 บ้านผึ้ง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:27:40 PM
378 สุพิน เพิ่มขึ้น หมู่ 13 บ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:28:42 PM
379 ชูศักดิ์ วงศ์ศิริ หมู่ 10 บ้านสันป่าแดง ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:30:12 PM
380 ลำไพ สีโนรักษ์ หมู่ 9 บ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:31:09 PM
381 พลูศรี วรชัย หมู่ 5 บ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:32:05 PM
382 บุษกร อนันตภักดิ์ หมู่ 5 บ้านโนนทับช้าง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 12/25/2018 2:33:37 PM
383 ธเนศ นุสนทลา หมู่ 5 โคกโก่ง กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 12/27/2018 11:05:19 AM
384 dddd dddd หมู่ 5 กุดกอก สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 1/13/2019 11:46:41 PM
385 oiookko oiookko หมู่ 12 โนนสวรรค์ คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 1/13/2019 11:42:19 PM
386 palm palm หมู่ 5 นาสีนวล จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/14/2019 11:33:28 PM
387 ไร่สงวน ไร่สงวน หมู่ 6 คำโพน นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:22:50 AM
388 ภาระกุล ภาระกุล หมู่ 5 จอมทอง เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:25:38 AM
389 คำไสล คำไสล หมู่ 6 ห้วยเตยคำ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:38:43 AM
390 ภูครองทอง ภูครองทอง หมู่ 1 แก อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:38:48 AM
391 แสงเพ็ชร แสงเพ็ชร หมู่ 4 กกตาล บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:41:12 AM
392 นาชัยฤทธิ์ นาชัยฤทธิ์ หมู่ 6 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:42:36 AM
393 ภูปาตา ภูปาตา หมู่ 14 โนนนาค บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:18:23 AM
394 Chuthanit Chuthanit หมู่ 1 สวนป่า นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:29:03 AM
395 ภูมิสาขา ภูมิสาขา หมู่ 7 ดอนสวรรค์ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:38:45 AM
396 พะธะนะ พะธะนะ หมู่ 14 ดงสยาม นามน นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:45:25 AM
397 ไขยสัตย์ ไขยสัตย์ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:45:47 AM
398 ไขยสัตย์ ไขยสัตย์ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:46:10 AM
399 ไขยสัตย์ ไขยสัตย์ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:46:25 AM
400 ไขยสัตย์ ไขยสัตย์ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:46:36 AM
401 ศรีกุตา ศรีกุตา หมู่ 7 โพนสิม หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:49:00 AM
402 ภูชมชื่น ภูชมชื่น หมู่ 14 โพนสิมเหนือ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:49:21 AM
403 คำยศ คำยศ หมู่ 7 ดงตาว หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:50:47 AM
404 คันทะโสม คันทะโสม หมู่ 10 คำไฮ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:52:01 AM
405 ไหลหาโครต ไหลหาโครต หมู่ 7 กลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:53:03 AM
406 ภูวานคำ ภูวานคำ หมู่ 16 เชียงสาน้อย บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:07:10 AM
407 ธารวาวแวว ธารวาวแวว หมู่ 7 คำปลาฝา ขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:07:10 AM
408 วิชัยโย วิชัยโย หมู่ 4 แสนสุข กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:07:27 AM
409 ศรีปัดถา ศรีปัดถา หมู่ 8 หนองตอกแป้น หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:08:03 AM
410 ภูกองชนะ ภูกองชนะ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:35 AM
411 ภูกองชนะ ภูกองชนะ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:39 AM
412 ภูกองชนะ ภูกองชนะ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:48 AM
413 ภูกองชนะ ภูกองชนะ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:54 AM
414 ภูกองชนะ ภูกองชนะ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:11:02 AM
415 หนึ่วคำมี หนึ่วคำมี หมู่ 1 หนองทุ่ม บึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:12:43 AM
416 ใจซื่อ ใจซื่อ หมู่ 3 โนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:13:28 AM
417 hhy hhy หมู่ 8 เคี่ยมลูกหมี นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 7:41:52 AM
418 ภูยางดี ภูยางดี หมู่ 4 หนองบัว คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:38:47 AM
419 ภูจิตรทอง ภูจิตรทอง หมู่ 6 ดอนสวรรค์ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:47:19 AM
420 โพธิใส โพธิใส หมู่ 6 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:14:21 AM
421 สนั่นเอี้อ สนั่นเอี้อ หมู่ 5 ทุ่งคลองไผ่ กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:16:36 AM
422 สนั่นเอี้อ สนั่นเอี้อ หมู่ 5 ทุ่งคลองไผ่ กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:16:54 AM
423 ระดาฤทธิ์ ระดาฤทธิ์ หมู่ 3 ค้อพัฒนา เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:38 AM
424 จรทะนา จรทะนา หมู่ 10 หัวขัว อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:38 AM
425 สิงหามาตย์ สิงหามาตย์ หมู่ 14 หนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:42 AM
426 จรทะนา จรทะนา หมู่ 10 หัวขัว อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:54 AM
427 Kongkerd Kongkerd หมู่ 1 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:31:08 AM
428 พันจรุง พันจรุง หมู่ 8 หนองแวงใหญ่ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:31:34 AM
429 พันจรุง พันจรุง หมู่ 8 หนองแวงใหญ่ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:31:38 AM
430 พันจรุง พันจรุง หมู่ 8 หนองแวงใหญ่ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:31:44 AM
431 ดอนกระจ่าง ดอนกระจ่าง หมู่ 1 แก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:32:17 AM
432 ภูโสภา ภูโสภา หมู่ 3 หนองบัวน้อย หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:33:24 AM
433 ภูโสภา ภูโสภา หมู่ 3 หนองบัวน้อย หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:33:26 AM
434 นวลพา นวลพา หมู่ 7 หนองแสง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:34:03 AM
435 พันผ่อง พันผ่อง หมู่ 8 ดอนสวรรค์ ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:34:08 AM
436 ขันอาสา ขันอาสา หมู่ 9 บ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:34:26 AM
437 ภูพระธรรม ภูพระธรรม หมู่ 13 คำโพนทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:34:28 AM
438 เวสา เวสา หมู่ 7 โคกกว้าง ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:36:57 AM
439 ชูชัย ดลพันธุ์ หมู่ 18 แสนสำราญ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:56:30 AM
440 ชูชัย ดลพันธุ์ หมู่ 18 แสนสำราญ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:56:48 AM
441 ไกรวัลย์ ภูประวัติ หมู่ 19 หนองบัวใหม่ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 11:07:53 AM
442 ไกรวัลย์ ภูประวัติ หมู่ 19 หนองบัวใหม่ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 11:08:14 AM
443 ไกรวัลย์ ภูประวัติ หมู่ 19 หนองบัวใหม่ คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 11:08:19 AM
444 ภูพันธ์หงษ์ ภูพันธ์หงษ์ หมู่ 7 หัวงัว ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:26:20 AM
445 พะธะนะ พะธะนะ หมู่ 14 ดงสยาม นามน นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:45:46 AM
446 ผิวศรี ผิวศรี หมู่ 4 ห้วยยาง หนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:52:52 AM
447 ศรีอ่อน ศรีอ่อน หมู่ 11 ทุ่งเจริญ เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:55:03 AM
448 แช่มชื่น แช่มชื่น หมู่ 10 โนนแต้ สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:07:17 AM
449 จำปาแดง จำปาแดง หมู่ 5 สร้างหิน หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:08:00 AM
450 ภูผาเงิน ภูผาเงิน หมู่ 1 หนองเสือ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:09:55 AM
451 ภูงามเขียว ภูงามเขียว หมู่ 15 ขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:40 AM
452 ทดสอบ ทดสอบ หมู่ 10 โปโล กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:11:04 AM
453 chumnum chumnum หมู่ 6 กลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:13:21 AM
454 โพธิใส โพธิใส หมู่ 6 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:14:26 AM
455 โพธิใส โพธิใส หมู่ 6 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:15:32 AM
456 ดลสวาง ดลสวาง หมู่ 9 บึงทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:38 AM
457 ภูแย้ม ภูแย้ม หมู่ 11 โนนสมบูรณ์ ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:49 AM
458 ฉายฉันท์ ฉายฉันท์ หมู่ 7 สุขเจริญ นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:32:36 AM
459 ไขยสัตย์ ไขยสัตย์ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:46:02 AM
460 ไขยสัตย์ ไขยสัตย์ หมู่ 7 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:46:17 AM
461 บุตรสาวิเศษ บุตรสาวิเศษ หมู่ 7 ต้อนใต้ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:46:52 AM
462 สุนทรภักดิ์ สุนทรภักดิ์ หมู่ 2 หนองกุงเหนือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:47:44 AM
463 ปักไคหัง ปักไคหัง หมู่ 10 ไชยสว่าง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:07:10 AM
464 ภูผายาง ภูผายาง หมู่ 5 หนองตอกแป้นใหม่ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:09:38 AM
465 ภูงามเขียว ภูงามเขียว หมู่ 15 ขาม คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:38 AM
466 ภูกองชนะ ภูกองชนะ หมู่ 10 โคกใหญ่ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:39 AM
467 สิงห์ภักดี สิงห์ภักดี หมู่ 11 โนนยาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:11:58 AM
468 chumnum chumnum หมู่ 6 กลาง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:13:11 AM
469 แสนคำราง แสนคำราง หมู่ 15 สะอาดสมศรี ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:15:13 AM
470 โพธิใส โพธิใส หมู่ 6 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:15:22 AM
471 เอี่ยมรัมย์ เอี่ยมรัมย์ หมู่ 9 เหล่ากลาง กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:16:16 AM
472 ศรีไชย ศรีไชย หมู่ 4 นาเหนือ จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:29:38 AM
473 แสงฤทธิ์ แสงฤทธิ์ หมู่ 16 คุย สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:30:03 AM
474 กมลสินธุ์ กมลสินธุ์ หมู่ 1 ดงเมือง เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:32:01 AM
475 ภูทองกรม ภูทองกรม หมู่ 10 โพธิ์ศรี บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:32:09 AM
476 เนื่องชมภู เนื่องชมภู หมู่ 2 คำไฮ หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:33:08 AM
477 เกื้อกูล เกื้อกูล หมู่ 5 หนองแซง สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:57:23 AM
478 นาเทียมเขต นาเทียมเขต หมู่ 6 บ้านโคก เนินยาง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:58:18 AM
479 ควรคิด คำไบ หมู่ 5 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:12:01 AM
480 หลั่น วิเศษศิลป์ หมู่ 12 โคกกลาง จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:13:20 AM
481 บรรพรม บรรพรม หมู่ 12 แก ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:10:21 AM
482 ศรีสุวัฒน์ ศรีสุวัฒน์ หมู่ 7 โคกสำราญ เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:13:27 AM
483 บุญเรือน บุญเรือน หมู่ 13 ดงอุดม คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:15:04 AM
484 ลีปา ลีปา หมู่ 7 หลุมข้าว นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:37:09 AM
485 มะหิพันธ์ มะหิพันธ์ หมู่ 16 โคกล่าม ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:37:10 AM
486 ศรีสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 นากุง เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:37:49 AM
487 ทะเสนฮด ทะเสนฮด หมู่ 7 นาไคร้ กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:37:56 AM
488 ญานบุญ ญานบุญ หมู่ 2 คำไผ่ หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:38:16 AM
489 เยาวะเรส เยาวะเรส หมู่ 2 โคกสำราญ สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:38:35 AM
490 ภูครองแง่ ภูครองแง่ หมู่ 7 ยางคำ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:38:44 AM
491 แว่นสุวรรณ แว่นสุวรรณ หมู่ 3 หนองขาม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:39:03 AM
492 ภูตาบนาค ภูตาบนาค หมู่ 9 ศรีสังคม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:40:19 AM
493 ภูตาบนาค ภูตาบนาค หมู่ 9 ศรีสังคม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:40:23 AM
494 ดลสะอาด ดลสะอาด หมู่ 5 โนนสมบูรณ์ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:40:32 AM
495 ภูตาบนาค ภูตาบนาค หมู่ 9 ศรีสังคม ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:40:32 AM
496 ตๅลเลิศ ตๅลเลิศ หมู่ 7 คำโพนทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:42:43 AM
497 ปุณขันธ์ ปุณขันธ์ หมู่ 3 วังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:44:11 AM
498 พิกุลพงษ์ พิกุลพงษ์ หมู่ 6 ห้วยตูม กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:44:29 AM
499 พรหมโสม พรหมโสม หมู่ 3 แกใต้ อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:44:30 AM
500 อรุณ โฮนอก หมู่ 1 โนนสวัสดี โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:15:48 AM
501 วิชัย? ภูล้ำผา หมู่ 6 บ้านหัวนาคำ นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:17:31 AM
502 นายชาญ ดลสะอาด หมู่ 14 สุขกิ่งเพชร สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:22:31 AM
503 กำจร กำจร หมู่ 8 ดอนสวรรค์ สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:32:43 AM
504 วรรณชูยงค์ วรรณชูยงค์ หมู่ 14 หนองตุ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:46:34 AM
505 วรรณชูยงค์ วรรณชูยงค์ หมู่ 14 หนองตุ ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:46:37 AM
506 เกื้อกูล เกื้อกูล หมู่ 5 หนองแซง สำราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:47:47 AM
507 คงชู คงชู หมู่ 7 วังน้ำเย็น คำบง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:47:54 AM
508 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:47:54 AM
509 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:48:01 AM
510 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:48:05 AM
511 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:48:10 AM
512 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:49:17 AM
513 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:49:21 AM
514 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:49:30 AM
515 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:49:43 AM
516 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:49:53 AM
517 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:50:01 AM
518 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:50:08 AM
519 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:50:14 AM
520 บัวหาร บัวหาร หมู่ 12 ธนบุรี โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:50:21 AM
521 ภูกิ่งผา ภูกิ่งผา หมู่ 9 หนองอิเฒ่าใหม่ หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:50:34 AM
522 คาดีวี คาดีวี หมู่ 9 บ้านบะเอียด นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:51:19 AM
523 คำควร คำควร หมู่ 3 โนนสวรรค์ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:51:25 AM
524 คาดีวี คาดีวี หมู่ 9 บ้านบะเอียด นาบอน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:51:28 AM
525 อำพะวา อำพะวา หมู่ 6 โนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:52:02 AM
526 อำพะวา อำพะวา หมู่ 6 โนนโพธิ์ศรี หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:52:11 AM
527 หงษ์ภักดี หงษ์ภักดี หมู่ 2 สุขแสงทอง สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 9:54:12 AM
528 สำราญทอง สำราญทอง หมู่ 3 หนาดใต้ เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:00:52 AM
529 สำรวย ฆารภูมี หมู่ 4 บ้านโจด นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:02:11 AM
530 นางบุญชู โชตินอก หมู่ 13 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:03:51 AM
531 อ้อง ก้องดินจี่ หมู่ 6 บ้านห้วยสมอทบ ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:03:55 AM
532 อ้อง ก้องดินจี่ หมู่ 6 บ้านห้วยสมอทบ ดินจี่ คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:04:00 AM
533 บุญ?ธรรม? เดชโยธา หมู่ 7 บ้านโคกน้อย โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:06:52 AM
534 นายสุริชัย พันธ์สุวรรณ์ หมู่ 2 สะอาดสมศรี ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:07:37 AM
535 นางสาวรจณา ด้วยโชติ หมู่ 12 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:08:10 AM
536 วราภรณ์ หนูอ้น หมู่ 14 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:11:14 AM
537 นันทนา ผลเลขา หมู่ 10 โคกอุดม กลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:11:51 AM
538 ชบาไพร ดวงพิภักดิ์ หมู่ 12 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:23:43 AM
539 ณัฐพงษ์ ภูบุตตะ หมู่ 6 นากุงเหนือ เขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:37:19 AM
540 นางสาวจุฑารัตน์ ภูผาเงิน หมู่ 5 ห้วยเตยกลาง เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:37:21 AM
541 สมพร เยาวะเสริฐ หมู่ 5 เหล่าเขือง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:38:23 AM
542 ชมภู ใจกล้า หมู่ 9 บอนเขียว นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:38:27 AM
543 ดุลยชิต เชิดชน หมู่ 5 บ้านเหล่าสีแก้ว ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:38:29 AM
544 หนูนา ดลลม หมู่ 6 คุย สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:38:34 AM
545 นายบรรพจน์ พันธุ์รักษ์ หมู่ 3 โคกล่าม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:39:01 AM
546 นายบรรพจน์ พันธุ์รักษ์ หมู่ 3 โคกล่าม ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:39:29 AM
547 สุวรรณ์ สนั่นเอื้อ หมู่ 5 ทุ่งคลองไผ่ กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:39:32 AM
548 สุวรรณ์ สนั่นเอื้อ หมู่ 5 ทุ่งคลองไผ่ กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:39:44 AM
549 วิรัตน์ ศิริ หมู่ 4 สวนผึ้ง เหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:39:45 AM
550 วรรณภา อิ่มสะอาด หมู่ 1 นาคอกควาย หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:40:21 AM
551 บุญเหลีอ ดลไสว หมู่ 1 หนองโง้ง กุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:40:47 AM
552 สุวิทย์ ยมภา หมู่ 10 เหล็ก เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:42:10 AM
553 กินตะนา จ้นท่าม่วง หมู่ 4 ม่วงเฒ่า ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:42:22 AM
554 กินตะนา จ้นท่าม่วง หมู่ 4 ม่วงเฒ่า ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:42:33 AM
555 กินตะนา จ้นท่าม่วง หมู่ 4 ม่วงเฒ่า ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:42:47 AM
556 กินตะนา จ้นท่าม่วง หมู่ 4 ม่วงเฒ่า ลำปาว เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:43:00 AM
557 น.สนภาภรณ์ มังคะรัตน์ หมู่ 8 บ้านโนนค้อ นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:45:59 AM
558 พิสมัย เนื่องคำ หมู่ 14 ภูทอง ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:46:31 AM
559 ติตัน แก้วสิบมา หมู่ 6 คำดอกไม้ ภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:47:40 AM
560 ณรงค์ สอนนวล หมู่ 11 หัวนาคำ บัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:48:24 AM
561 ชูชัย ดลพันธุ์ หมู่ 18 แสนสำราญ สามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 10:55:34 AM
562 นพดล แจ่มพงษ์ หมู่ 3 หนองบัวนอก หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:10:53 PM
563 สุภาวดี คาดสนิท หมู่ 6 หนองแก ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:11:01 PM
564 ชัยยันต์ ถิตย์เจือ หมู่ 12 หนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:11:11 PM
565 นาย รัตณะศักดิ์ ศรีพอ หมู่ 6 โพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:11:16 PM
566 นาย.สมบุญ เขจรภักดิ์ หมู่ 4 หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:12:14 PM
567 อภิชาติ มูลสมบัติ หมู่ 3 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:47:20 PM
568 นางสาวราตรี แก้วสีขาว หมู่ 2 โนนสวรรค์ โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:47:24 PM
569 นายทองแดง ภักดีจุ หมู่ 5 ท่าวัด โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:34:31 PM
570 ปิยะรักษณ์ ยลถวิล หมู่ 5 นาน้อย ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:38:54 PM
571 ไกรวรรณ์ พรหมคำบุตร หมู่ 9 สร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:40:00 PM
572 พวงเพ็ชร ศรีสุโพธิ์ หมู่ 6 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:43:06 PM
573 ประนอม วิชามาก หมู่ 2 สร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:44:31 PM
574 คนึงนิจ นาสินพร้อม หมู่ 5 บ้านวังยาง ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:45:49 PM
575 ภาสินี แสงชำนิ หมู่ 1 บ้านตูม เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:45:55 PM
576 คนึงนิจ นาสินพร้อม หมู่ 5 บ้านวังยาง ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:45:59 PM
577 เพ็ญศรี แก้วบัวโฮม หมู่ 1 คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:46:04 PM
578 เพ็ญศรี แก้วบัวโฮม หมู่ 1 คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:46:08 PM
579 นายประเทือง วุทธพันธ์ หมู่ 2 หนองโนทอง เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:47:05 PM
580 นายสมพร ผลแสน หมู่ 3 ดอนหนองแซง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:48:53 PM
581 สันทนา ภูดี หมู่ 3 บ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:49:56 PM
582 จันนสงค์ ศรีสุพัฒน์ หมู่ 3 หนองไผ่ เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:51:17 PM
583 นายคำพันธ์ มาตทอง หมู่ 9 โนนศิลาอาสน์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:53:01 PM
584 นางจันทร์ฉาย จำเริญสัตย์ หมู่ 17 หนองโพนสามัคคี ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:54:19 PM
585 บวร มังคะรัตน์ หมู่ 2 หนองขาม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:55:36 PM
586 นางพุธ จุทานิช หมู่ 5 หนองโพนสูง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:55:50 PM
587 อัคพล ชาบัวน้อย หมู่ 3 บ้านคุยโพธิ์ เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:56:19 PM
588 นิรโฆษ ศรีชมภู หมู่ 5 บ้านนิคมหนองบัว หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:56:23 PM
589 นายสอ เตรียมกลม หมู่ 8 บ้านนาขาม โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:56:35 PM
590 นายสอ เตรียมกลม หมู่ 8 บ้านนาขาม โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:56:43 PM
591 อาณัติ เยี่ยมเจริญ หมู่ 4 ส้มป่อย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:56:53 PM
592 ขวัญชัย ทำบุญ หมู่ 1 โคกกว้าง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:58:04 PM
593 คำพุฒ เวียงอินทร์ หมู่ 7 โนนศรีสวัสดิ์ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:58:32 PM
594 รัตนาภรณ์ ศิริโส หมู่ 9 มหาไชยคุ้มใหม่ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:59:43 PM
595 สัญติวิชัย สาระศาลิน หมู่ 15 บ้านร่องแก่นคูณ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:59:47 PM
596 วิเชียร สมบัติจันทร์ หมู่ 16 ท่างาม สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 12:59:56 PM
597 ประสิทธิ์ วงศ์อนัน หมู่ 6 หนองปะโอ กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:01:27 PM
598 ไพรวรรณ เศรษฐสิงห์ หมู่ 5 โนนหนองเบ็ญ หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:01:47 PM
599 รัชฎาภรณ์ วิชาดี หมู่ 6 โพธิ์ศรี สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:02:00 PM
600 ประสิทธิ์ ขาชัยภูมิ หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:02:35 PM
601 อำพันธ์ ธรรมโชติ หมู่ 3 โป่งเชือก นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:03:55 PM
602 พสุธา หาญไชย หมู่ 11 บ้านดงคำพัฒนา หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:05:03 PM
603 นิภาพร ภาพิลม หมู่ 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:05:46 PM
604 นิภาพร ภาพิลม หมู่ 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:05:59 PM
605 กิตติศักดิ์ ภูมิรัง หมู่ 12 โพนสวรรค์ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:06:13 PM
606 วรุณ ศิริเวิน หมู่ 6 นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:06:23 PM
607 ยนตะจิต ทาบรรหาร หมู่ 5 โพนคำ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:06:26 PM
608 ยนตะจิต ทาบรรหาร หมู่ 5 โพนคำ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:06:38 PM
609 ยนตะจิต ทาบรรหาร หมู่ 5 โพนคำ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:06:57 PM
610 กัลญา เทพศรีหะ หมู่ 4 อู้ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:07:38 PM
611 นางบุญล้วน รักวิชา หมู่ 7 โนนสมบูรณ์ เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:08:54 PM
612 อานัน น้อยชื่น หมู่ 8 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:09:47 PM
613 ประครอง ภูแลชื่น หมู่ 7 หนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:10:22 PM
614 ทองปาว มาตคำมี หมู่ 5 อุทัยวัน หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:14:51 PM
615 สมหวัง เหล่ามาลา หมู่ 4 หนองแวงดง กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:15:20 PM
616 สมหวัง เหล่ามาลา หมู่ 4 หนองแวงดง กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:15:21 PM
617 สมหวัง เหล่ามาลา หมู่ 4 หนองแวงดง กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:15:24 PM
618 เนตร นนศิริ หมู่ 8 ดอนสวรรค์ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:16:14 PM
619 สมพงษ์ พิลานนท์ หมู่ 4 นาดี คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:20:56 PM
620 บุญชัด สมบัติ หมู่ 6 ห้วยม่วง คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:21:32 PM
621 เกิด คำไสย์ หมู่ 9 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:22:08 PM
622 พิเชษฐ์ ปรีจิตต์ หมู่ 4 ศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:23:08 PM
623 สุดใจ ธรรมศิลป์ หมู่ 12 โชคชัยพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:23:14 PM
624 อรทัย ชินพะวอ หมู่ 1 หัวสนาม คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:23:56 PM
625 อุดร ถิตย์ผ่อง หมู่ 6 แก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:27:27 PM
626 บานเย็น รัตน์เพ็ชร์ หมู่ 6 คำไผ่ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:29:07 PM
627 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:31:53 PM
628 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:32:02 PM
629 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:32:12 PM
630 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:32:19 PM
631 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:32:32 PM
632 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:32:35 PM
633 กรรณิการ์ สมสีทำ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:32:37 PM
634 สมจิตร ดอนสถิตย์ หมู่ 2 บ้านดอนแคน ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:33:10 PM
635 ฉวีวรรณ โสสุด หมู่ 8 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:33:31 PM
636 บุญชู คำสำลี หมู่ 3 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:35:34 PM
637 บุญล้น บริบูรณ์ หมู่ 10 บ้านพรสวรรค์ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:36:14 PM
638 นายตึ่ง คนซื่อ หมู่ 12 โนนสวรรค์ คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:38:02 PM
639 ประไพ ไชยอำนาจ หมู่ 13 ลาด หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:41:36 PM
640 ทรงศักดิ์ การนา หมู่ 3 บึงบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:43:00 PM
641 กมลลักษ์ ภวะภูตานนท์ หมู่ 10 แก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:46:49 PM
642 พีรนุช ทรัพย์พงษ์ หมู่ 3 โคกไม้งาม โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:47:20 PM
643 พีรนุช ทรัพย์พงษ์ หมู่ 3 โคกไม้งาม โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:48:05 PM
644 บรรดิษ นัยอรชร หมู่ 6 บัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:48:23 PM
645 พีรนุช ทรัพย์พงษ์ หมู่ 3 โคกไม้งาม โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:51:11 PM
646 สุภชัย ผดุงภักดิ์ หมู่ 2 หนองพอก สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:51:20 PM
647 ณรงค์ ถิตย์เจือ หมู่ 5 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:54:34 PM
648 อรทัย พินิจมนตรี หมู่ 4 บ้านกุดขอนแก่น กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/15/2019 1:55:41 PM
649 สมพร สวยไทสงค์ หมู่ 5 หนองแวงเหนือ ภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:08:19 PM
650 ธงชัย โคงัน หมู่ 11 กอก ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:31:07 PM
651 แววตา บุญหล้า หมู่ 2 โนนศิลาอาสน์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:37:13 PM
652 ทิพย์วัลย์ นาถมทอง หมู่ 2 บ้านโนนแดง ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:38:16 PM
653 สมควร การรักษ์ หมู่ 8 โนนศรทอง นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:39:15 PM
654 สังเวียน วังชัย หมู่ 12 ประชาพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:39:31 PM
655 รินลนี อ่อนสว่าง หมู่ 11 นาโก เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:39:54 PM
656 อมร ระวิสี หมู่ 1 ยอดแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:41:22 PM
657 พัชราภรณ์ เขจรสาย หมู่ 2 ยอดแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:41:48 PM
658 สองเมือง ศรีประไหม หมู่ 2 โพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:43:16 PM
659 รัดดา กลางบุญเรือง หมู่ 9 สะอาดสมศรี เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:44:02 PM
660 บพิต งอมสระคู หมู่ 3 คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:44:02 PM
661 ชญาภา ปัตชุมพร หมู่ 1 หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:46:25 PM
662 สุเทพ จ่าบุญ หมู่ 8 โนนสมบูรณ์ หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:49:10 PM
663 จรณะ โอฬาอัยยะ หมู่ 9 หนองผือพัฒนา หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:52:11 PM
664 จรณะ โอฬาอัยยะ หมู่ 9 หนองผือพัฒนา หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:52:17 PM
665 คุน เทึยงฃัน หมู่ 4 หาดทรายมูล พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:53:49 PM
666 พสิษฐ์ วิชาชัย หมู่ 6 บ้านเหล่าใหญ่ ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:56:32 PM
667 เสริม บุตรแก้ว หมู่ 1 หนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:58:08 PM
668 ทวีทรัพย์ ยี่ยวน หมู่ 8 บ้านกุงเก่า กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/15/2019 2:58:30 PM
669 ลำดวน บุญโสม หมู่ 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 7:02:18 PM
670 ลำดวน บุญโสม หมู่ 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 7:02:27 PM
671 ลำดวน บุญโสม หมู่ 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/15/2019 7:02:34 PM
672 นนณัฐทิชา กาละมหา หมู่ 16 คำเจริญ หัวนาคำ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/15/2019 8:18:50 PM
673 สุพัฒน์ คำลือชา หมู่ 7 หัวงัว ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/16/2019 10:58:03 AM
674 นายศุภชัย ชมชื่น หมู่ 6 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/16/2019 12:40:52 PM
675 Patiphan Kliangklao หมู่ 4 บ้านโจด นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/18/2019 6:57:26 AM
676 Patiphan Kliangklao หมู่ 4 บ้านโจด นาทัน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/18/2019 6:57:45 AM
677 จิรภัทร รามรินทร์ หมู่ 7 บ้านโคกน้อย โพน คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/19/2019 9:33:52 AM
678 ด.ช.พงศกร ผาบจันทร์สิงห์ หมู่ 6 บ้านเก่าเดื่อ ทุ่งคลอง คำม่วง กาฬสินธุ์ 1/19/2019 9:01:19 PM
679 สุวิชา รัตนมาศ หมู่ 9 หนองแปน หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/22/2019 3:24:15 PM
680 ประภาวดี ฮีลี หมู่ 11 ดงบังเก่า ห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 2/9/2019 3:06:41 AM
681 ยุทธศักดิ์ ชมเชยโฉม หมู่ 9 บ้านโนนอำนวย นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 2/11/2019 9:12:10 AM