รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมมีพรสวรรค์แกรนด์โฮเทลแอนด์รีสอร์ท จ.พิจิตร
รุ่นที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายวันชัย วงษา หมู่ 11 หนองโสน หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:03:10 AM
2 นายสุเทพ พิมพา หมู่ 1 หนองไผ่ล้อม วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:05:15 AM
3 นางสายบัว คำดี หมู่ 5 เขารวก วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:08:57 AM
4 นายสุริยา พรมแสง หมู่ 6 เนินทราย วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:10:00 AM
5 นายอุเทน สุขสมพงษ์ หมู่ 6 หนองเคลือซูด ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:05:30 AM
6 สุกิจ เวียงอินทร์ หมู่ 11 วังโม่ง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:05:46 AM
7 นายมนตรี สังฆรักษ์ หมู่ 7 วังหลุม ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:06:21 AM
8 ภานุพงศ์ ชููศรีโฉม หมู่ 12 หนองยางใต้ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:06:46 AM
9 นางสาวคิด เปรมปรี หมู่ 1 วังหว้า วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:07:21 AM
10 ปราณี กุญชร หมู่ 2 วังเดื่อ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:07:45 AM
11 เขมิสรา บูชา หมู่ 3 ห้วยตัดไม้ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:08:59 AM
12 ธนากรณ์ มานอ่อน หมู่ 5 ป่าหวาย หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:10:02 AM
13 นางวรรณา มุงคุลโครต หมู่ 7 คลองขุด วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:11:17 AM
14 นางสาวรุ่งนภา ศิริ หมู่ 8 เขาบรเพ็ด วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:12:25 AM
15 นางบุญเลิศ สุดคุ้ม หมู่ 10 หัวฝาย วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:13:25 AM
16 นายบรรจง ศรีชะนู หมู่ 1 วัดเกาะ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:15:00 AM
17 นายสุวิทย์ บุญยอด หมู่ 3 หนองคล่อ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:16:24 AM
18 นายบำรุง อยู่แบน หมู่ 8 คลองจรเข้ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:17:30 AM
19 นายทวีป หล้าสวัสดิ์ หมู่ 10 หนองคล่อเหนือ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:19:09 AM
20 นายเจน จันทาทับ หมู่ 8 สนามคลี ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 10:20:27 AM
21 นายไพบูลย์ ฉ่ำแสง หมู่ 5 คลองโพธิ์ โรงช้าง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 10:21:44 AM
22 นายวิเชียร งามลำยวง หมู่ 1 สายคำโห้ สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 10:25:19 AM
23 นางวันเพ็ญ โพธิ์ทอง หมู่ 1 น้ำโจนใต้ ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:26:45 AM
24 นายจรัญ ศรีภิรมภ์ หมู่ 2 บ้านน้อย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 10:27:26 AM
25 นางปรานอม ทิมวอน หมู่ 4 โพธิ์ลอย ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:28:11 AM
26 นางสาวปิยะดา ยิ้มสาระ หมู่ 6 คลองทองหลาง ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:29:31 AM
27 นายบุญลือ จันทร หมู่ 7 ห้วยสลิด ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:30:34 AM
28 นายสมจิตร สุขสำราญ หมู่ 9 หนองถ้ำ ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:33:09 AM
29 นายดาว เรืองอนันต์ หมู่ 1 ต้นชุมแสง งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:45:32 AM
30 นายคณพศ ชมมิ หมู่ 4 หาดแตงโม งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:48:09 AM
31 นายบุญเลิศ มีแม่นวิทย์ หมู่ 5 น้ำโจนใต้ งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:49:12 AM
32 นายประเชิญ เผ่นโผน หมู่ 6 คลองเกตุ งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:50:15 AM
33 นางแคทรียา คงหนองลาน หมู่ 3 สามบึงบาตร วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:53:25 AM
34 นายทวัตร์ พาอินทร์ หมู่ 1 วังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:56:40 AM
35 นางพเยาว์ พุกวาน หมู่ 2 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:57:44 AM
36 รุ่งนภา เหรียญทอง หมู่ 3 บุ่งมะกรูด วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 10:58:19 AM
37 นายโกวิทย์ ทับทอง หมู่ 3 อ้อมหล่ม คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:58:40 AM
38 สายยนต์ เกินวงค์ หมู่ 4 วังแสง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 10:59:27 AM
39 นายชาญชัย เภาบัว หมู่ 4 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:59:47 AM
40 นายสน เขียวมณี หมู่ 5 คลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:00:44 AM
41 มานพ อินทร์กอง หมู่ 5 เนินหัวโล้ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:00:47 AM
42 นางสาวอำพร ปั้นทอง หมู่ 6 วังไคร้ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:01:52 AM
43 รัศมี ขันทอง หมู่ 6 ตากแดด วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:01:58 AM
44 นายจำเนียร ทองหล้า หมู่ 7 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:02:56 AM
45 สมพร จั่งทอง หมู่ 7 ทุ่งโม่ง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:03:07 AM
46 อ่อนสา พลเมืองศรี หมู่ 8 หนองยาง วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:03:59 AM
47 นายจีระพงษ์ เจตะภัย หมู่ 5 วังตลุก ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:04:24 AM
48 กัลชนา พูลศิริ หมู่ 10 หนองระมาน วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:04:55 AM
49 วิเชียร มาใบ หมู่ 6 คลองสะแก หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:10:50 AM
50 คะนอง ปิ่นทอง หมู่ 9 ใหม่เนินสวรรค์ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:11:37 AM
51 สมศักดิ์ ชัยสี หมู่ 11 วังคล้าย หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:12:18 AM
52 ลัดดา อรัญพฤกษ์ หมู่ 12 วังหิน หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:13:47 AM
53 โสภณ รุ่งโรจน์ หมู่ 15 โพธิ์ทอง หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:14:54 AM
54 จอมแก่น พรมมา หมู่ 16 ทรัพย์เจริญ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:16:00 AM
55 นางประภาวัลย์ เพ็งศรีมีสุข หมู่ 4 ล่องตะแบก วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:16:02 AM
56 พรพรรณ เรี้ยวภูเขียว หมู่ 3 บ่อแต้ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:17:29 AM
57 นางกใลพรรณ ผู่เหล็ก หมู่ 5 ท่าปอ วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:17:47 AM
58 ธวัชชัย คำพันธ์ยิ้ม หมู่ 6 ดงพลับ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:18:20 AM
59 นางมนตรี ร้อยดวง หมู่ 6 วังหว้าเหนือ วังหว้า ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:18:50 AM
60 ศราพร พิจิตรศิริ หมู่ 7 เขาพนมพา หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:19:09 AM
61 นางเกสร ออมกลิ่น หมู่ 1 คลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:20:01 AM
62 นางอรสา จันทร์กลิ่น หมู่ 3 คลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:21:26 AM
63 นายบุญธรรม อินทรสกุล หมู่ 4 หาดแตงโม ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:22:35 AM
64 จำรัส ทาศรี หมู่ 9 ดงคันแทว หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:23:08 AM
65 นายสุนทร ภุมมาพันธ์ หมู่ 5 ไดกระพังปลา ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:23:32 AM
66 สิริรัตน์ ใจดี หมู่ 13 ดงหมอนทอง หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:24:08 AM
67 นางสาวรุ่งทิพย์ สุขหร่อง หมู่ 6 คลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:24:37 AM
68 สมชาย มธุรส หมู่ 14 หนองพระใต้ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:24:54 AM
69 นคร พรมแดง หมู่ 17 หนองโปร่งเหนือ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:25:39 AM
70 นายณรงศักดิ์ โพธิ์ไทย หมู่ 1 คลองเจ็กเสี่ยง ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:25:43 AM
71 พยงค์ สิงห์เถื่อน หมู่ 2 หนองกระทุ่ม หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:26:24 AM
72 นางสาวกัญจน์รัตน์ มงคลทรัพย์ หมู่ 2 ตลองข่อย ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:26:52 AM
73 ณานิดา จ่าพันธุ์ หมู่ 3 คลองน้อย หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:27:26 AM
74 นางสุชิน พวงบานชื่น หมู่ 3 ไผ่ร้อยกอ ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 11:27:44 AM
75 สุพรรษา ศรสำแดง หมู่ 4 เขาพนมกาว หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:28:30 AM
76 จำเริญ ขุนเพชร หมู่ 5 หนองนกยาง หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:29:15 AM
77 อาจ ชัยแสง หมู่ 6 คลองคต หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:30:08 AM
78 กมลรัตน์ เถียรสวัสดิ์ หมู่ 7 ตลาดใหม่ หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:31:07 AM
79 พากภูมิ พาแพง หมู่ 8 หนองจิกเภา หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:31:52 AM
80 มาโนช ต้นจันทร์ หมู่ 9 โคกขวาง หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:32:53 AM
81 อนุสรณ์ ภิณโญ หมู่ 10 หนองโสน หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:36:54 AM
82 ยุพา พูลสม หมู่ 8 เขาเขต หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:37:57 AM
83 สุเทพ ปารักษา หมู่ 14 วังสมบูรณ์ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 11:43:28 AM
84 นายสิงห์ วรรณพัฒ หมู่ 3 ดงหวาย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 12:05:08 PM
85 นายบุญทัน สีไพร หมู่ 5 เนินทราย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 12:06:13 PM
86 นายวิพล สุุทธิประภา หมู่ 2 ลำชะล่า หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 12:07:39 PM
87 นายสนิท ต้นจันทร์ หมู่ 4 เนินยาว หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 12:08:57 PM
88 นางสาวนงชนก เพ็ชรคล้าย หมู่ 5 หนองนาดำ หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/21/2018 12:10:07 PM
89 มานะ ชูจิตร หมู่ 8 หนองขำ เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:52:28 PM
90 สมพิศ มีพุ่ม หมู่ 9 หนองโตก เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:53:31 PM
91 พยุงศักดิ์ ฟองชัย หมู่ 3 ห้วยคันเบ็ด ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:04:10 PM
92 ชูชาติ นาคสอาด หมู่ 1 บึงโพธิ์ โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:20:22 PM
93 มานะ เนียมพันธ์ หมู่ 6 ท่าพุดซา โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:30:14 PM
94 พิทักษ์ชัย คลังเพ็ชร์ หมู่ 9 ปากกระช่อง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:32:21 PM
95 ชูชาติ ภู่บุตร หมู่ 10 บึงถัง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:33:37 PM
96 สุปราณี ปานทิม หมู่ 11 หนองกุ่ม โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:35:03 PM
97 ปภาวี เจิมพักตร์ หมู่ 12 หนองไม้สุก โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:36:41 PM
98 อำนาจ ฟักหล่ำ หมู่ 2 ลำนัง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:39:33 PM
99 สุมาลี จันทร์อ่อน หมู่ 6 เนินยาง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:40:58 PM
100 ประชน นพคุณ หมู่ 7 ไผ่พัฒนา ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:45:38 PM
101 แสงเดือน เสือเสน หมู่ 1 คลองจระเข้ วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:49:09 PM
102 บุญนาค ชูปัญญา หมู่ 2 วังจิก(ตก) วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:51:21 PM
103 สมจิตร นาทันลีบ หมู่ 13 หนองยางเหนือ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 11/21/2018 1:51:45 PM
104 ประชิน ขวัญเมือง หมู่ 3 วังเทโพ วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 1:59:20 PM
105 บุญชอบ บัวผัน หมู่ 4 ห้วยตะพาน วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:00:39 PM
106 วีระ จันทร์สงเคราะห์ หมู่ 12 บ้านนา ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:41:20 PM
107 ศุลีพร คำสิทธิ หมู่ 5 ห้วยน้อย ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:05:30 PM
108 ธีรยุธ ผายแสง หมู่ 6 หนองพง ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:06:45 PM
109 อรุณ หมื่นสุข หมู่ 8 ย่านยาว วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:03:34 PM
110 นรสิงห์ ยังเพ็ง หมู่ 10 วังหวาย วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:04:55 PM
111 สง่า สร้อยดี หมู่ 2 โรงวัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:09:55 PM
112 ระเริง สิงห์วี หมู่ 3 หนองหลวง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:11:29 PM
113 จรัญ ดีไทย หมู่ 4 เนินตาล ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:15:03 PM
114 สมหวัง เกตุเม้า หมู่ 5 เนินยาง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:16:18 PM
115 ไพศักดิ์ ชื่มทิม หมู่ 6 สระประทุม ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:19:56 PM
116 หน่อย ทุมเสน หมู่ 7 หนองคล้า ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:21:02 PM
117 สมชาย กิตต์ญาณ หมู่ 8 คลองยาง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:22:12 PM
118 ประจวบ อ่อนสมสวย หมู่ 10 หนองนาร้าง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:24:31 PM
119 เวียง สิงห์เรือง หมู่ 12 หนองหัวปลวก ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:25:56 PM
120 ประจน ตันเตจะ หมู่ 14 ม่วงเฒ่า ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:27:10 PM
121 พันทิพย์ กรีอินทอง หมู่ 15 สามปลัก ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:28:49 PM
122 พา จันทะเสน หมู่ 16 หนองบัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:30:08 PM
123 บุญเลิศ เย็นคำ หมู่ 17 เนินตะคล้อ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:32:12 PM
124 มณีรัตน์ แก้วทองดี หมู่ 18 หนองแห้วเจริญทรัพย์ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:33:27 PM
125 วิวัฒน์ ฟองชัย หมู่ 3 ปมประดู่ ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:34:45 PM
126 เกษม เกิดรื่น หมู่ 4 หนองปรือ ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:37:36 PM
127 อนันต์ จีนรัตน์ หมู่ 5 หนองขานาง ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:39:41 PM
128 ว่อง ศรีผึ้งทอง หมู่ 1 เนินขวาง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:44:10 PM
129 สมหวัง ดำสะดี หมู่ 2 สระมณี เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:45:17 PM
130 สมนึก เฮิงมล หมู่ 3 หนองคล้า เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:46:39 PM
131 วิฑูรย์ สามงามยา หมู่ 4 หนองบัว เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:49:12 PM
132 สำรวย ปานเกลียว หมู่ 7 เนินพลวง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:50:31 PM
133 มานิตย์ ผังดี หมู่ 10 มะรื่นคอด เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:54:38 PM
134 วัชรพล นิ่มใย หมู่ 11 หนองปลาดุก เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:56:11 PM
135 ลัดดา ชูจิตร หมู่ 12 มาบสว่าง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:58:19 PM
136 อติกานต์ เกิดชื่น หมู่ 13 หนองปลิง เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 2:59:37 PM
137 สมพิษ ดอนศรีคุ้ม หมู่ 2 ทุ่งประพาส ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:01:43 PM
138 สุชล สุขเปีย หมู่ 9 ห้วยน้ำซึม ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:07:58 PM
139 ไกร เรียบร้อย หมู่ 10 ห้วยน้ำซึมใต้ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:08:59 PM
140 สุธารส แสนสงค์เล็กกำพุช หมู่ 11 เนินสะอาด ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:10:47 PM
141 สำรวย สามงามน้อย หมู่ 13 เกาะกลาง ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:12:02 PM
142 ประมวล บุญจุ้ย หมู่ 15 หนองจอก ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:13:26 PM
143 ยุวชน ชูจิตร หมู่ 16 ห้วยคำตาล ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:15:09 PM
144 ดารณี วงศ์สวัสดิ์ หมู่ 17 ราษฏร์ร่วมใจ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:16:34 PM
145 เจตน์ คงประสพ หมู่ 18 เกาะเหนือ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 11/21/2018 3:18:56 PM
146 นางนิตยา อินทร์อ้าย หมู่ 7 ลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:30:47 PM
147 นายสมพร พัฒสอน หมู่ 9 วังขอนซุง วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:31:42 PM
148 สมเกียรติ์ กลิ่นจันทร์ หมู่ 11 เนินพวง เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:45:28 AM
149 นิพล ผมน้อย หมู่ 2 เขาตะพานนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:47:22 AM
150 บำรุง ทาแดง หมู่ 3 เขาดิน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:48:57 AM
151 ไพฑูรย์ สิงโตทอง หมู่ 7 หนองขนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:50:41 AM
152 สิริรัตน์ ม่วงวัดท่า หมู่ 9 เขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:52:17 AM
153 พรหมมี หอมสุวรรณ หมู่ 2 บ้านวังแดง เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:54:25 AM
154 สุรพล คำพักตร์ดี หมู่ 11 วังหินเพลิง เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:56:12 AM
155 ทวี มีแก้ว หมู่ 12 วังแดงเหนือ เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:58:20 AM
156 ดนัยศักดิ์ มุนี หมู่ 13 เกาะแก้วลำประดา เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 10:59:42 AM
157 เฉลิม เปรมกมล หมู่ 5 สายสมบูรณ์ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:01:19 AM
158 อภิสิทธิ์ สิทธิราช หมู่ 11 หนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:02:58 AM
159 ไพฑูรย์ อินเต หมู่ 12 คายน้อย ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:04:16 AM
160 สุทัศน์ ประสมทรัพย์ หมู่ 13 น้ำเคือง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:05:49 AM
161 พาที สีสี หมู่ 14 ห้วยหลัว ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:07:02 AM
162 สิทธิพล พวงพันธ์ หมู่ 15 หนองคอม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:09:25 AM
163 พิกุลแก้ว ทวนทอง หมู่ 4 บางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:10:54 AM
164 สนม ดำแดง หมู่ 7 หนองจิก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:21:12 AM
165 อำนวย เพิ่มสวัสดิ์ หมู่ 8 เขาส้าน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:22:22 AM
166 โสภา อยู่มีสุข หมู่ 9 ไดอีเผือก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:23:29 AM
167 อดุลย์ สุวรรณทา หมู่ 1 เขาเจ็ดลูก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:25:38 AM
168 ละออง คำดี หมู่ 12 ยางสามต้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:26:58 AM
169 ธัญญ์ชยา กุศล หมู่ 4 จิตเสือเต้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:28:10 AM
170 คำพรรณ ทองคำแจ่ม หมู่ 5 ไดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:29:20 AM
171 พัชรี ไชยภาพชมภู หมู่ 14 หนองสองห้อง เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:32:20 AM
172 ประคอง พุททรัพย์ หมู่ 5 คลองเดื่อ เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:33:32 AM
173 จิระศักดิ์ พิมพี หมู่ 9 หนองพงษ์ เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:35:53 AM
174 ประยูร ผิวทอง หมู่ 8 หนองอ้ายตู้ ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:37:44 AM
175 กนาศักดิ์ เรืองศรี หมู่ 10 โคกกระถิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:39:31 AM
176 สุพรรษา สว่างโลก หมู่ 17 โคกสะอาด ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:41:01 AM
177 พิสมัย ไตรฟื้น หมู่ 18 ไดอีเผือกเหนือ ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:42:25 AM
178 สมศักดิ์ อำนาต หมู่ 19 หนองหัวลิง ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:44:12 AM
179 ฉลอม หนูแดง หมู่ 3 บางเบน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:45:56 AM
180 มาโนช ห้างวงค์ หมู่ 5 วังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:47:15 AM
181 นายวิรัตน์ ล้วนพฤกษ์ หมู่ 20 เนินพลวงเหนือ เนินปอ สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:47:28 AM
182 นายวิชาญ อุ่มน้อย หมู่ 3 เจ็ดหาบ เนินปอ สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:48:39 AM
183 สนิท ยาบุญ หมู่ 6 เขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:49:49 AM
184 นายนิรันดร์ ฆะสันต์ หมู่ 8 เนินพลวง เนินปอ สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:50:11 AM
185 นายเชิด ทองใบ หมู่ 1 จระเข้ผอม รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:51:15 AM
186 นายนพพร สวัสดิ์วิชัยโสภิต หมู่ 10 โนนไผ่ขุย รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:54:17 AM
187 ปนิตา แสงสว่าง หมู่ 8 นิคม เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 11:55:05 AM
188 นายสงัด แก้วเกิด หมู่ 2 วังขาหยั่ง รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:55:25 AM
189 นายวีระพงษ์ นุ่มดี หมู่ 6 ใหม่ รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:56:35 AM
190 นางแสงเดือน ศักดิ์พงษ์ หมู่ 8 ใหม่ รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 11:58:22 AM
191 นายสายยัน ภักดีโต หมู่ 1 หาดกรวด สามง่าม สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 12:00:00 PM
192 ทัศนี เพชรเย็น หมู่ 6 เขาโล้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 11/19/2018 12:01:22 PM
193 นายสมหมาย คะตะวงษ์ หมู่ 10 เนินพยอม เนินปอ สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 12:03:50 PM
194 สถาพร พาพันธ์ หมู่ 9 บ้านไดผักแว่น สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 1:48:41 PM
195 นายสมควร ทองสุข หมู่ 5 หนองน้ำเขียว รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 2:14:40 PM
196 นางจำเนียน เสาวรส หมู่ 7 เนินยุ้ง รังนก สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 2:15:45 PM
197 นายบุญเลิศ ปานรักษ์ หมู่ 9 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สามง่าม สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 2:16:52 PM
198 นายเกริก บุญเรศ หมู่ 6 สุขสำราญ หนองโสน สามง่าม พิจิตร 11/19/2018 2:18:32 PM
199 นางเบญจมาศ แตงแก้ว หมู่ 7 ดงเย็น เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:02:07 PM
200 นางสาวนิตยา ครสวรรค์ หมู่ 8 วังทอง เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:03:45 PM
201 นายสมมาศ วรรณทิพภากรณ์ หมู่ 1 โพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:05:17 PM
202 นางพิชญา กระสายแก้ว หมู่ 10 วังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:06:44 PM
203 นางสิริพร วงศ์จุ้ย หมู่ 11 โพธิ์แดน บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:08:19 PM
204 นายสมชาย มีดำ หมู่ 6 วังน้ำเต้า บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:09:25 PM
205 นายสวอง อู่ขำ หมู่ 8 ท่าตะกู บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:10:41 PM
206 นางสาวสุวรรณี สิงห์ทรัพย์ หมู่ 1 บางลำภู ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:12:17 PM
207 นายจำรัส เชื้อแป้ง หมู่ 1 ลำประดาใต้ ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:17:27 PM
208 นายอดุลย์ เหลือจาด หมู่ 2 เพ็ชรลูกกา ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:18:25 PM
209 นายถวิล เอี่ยมสะอาด หมู่ 3 หนองสะเดา ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:19:49 PM
210 นายสุชาติ ชมจา หมู่ 4 ไดโสน ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:21:15 PM
211 นายพิทักษ์ แก้วประสิทธิ์ หมู่ 8 ไดโสน ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:22:30 PM
212 นายนเรศน์ แก่นเพิ่ม หมู่ 1 เหมืองลาด วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:23:36 PM
213 นางสาววรรณภรณ์ บู่ฤทธิ์ หมู่ 3 ห้วยเรียงใต้ วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:24:38 PM
214 นางสง่า เบ้าศรี หมู่ 4 ห้วยเรียงกลาง วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:25:32 PM
215 นายนิรัลย์ รอดแสวง หมู่ 6 หนองน้ำใส วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:26:18 PM
216 นายสมบัติ สอนภาษิต หมู่ 10 โคกกระถิน วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:27:06 PM
217 นายนำชัย ทองอยู่ หมู่ 2 ห้วยเรียงเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:28:04 PM
218 นายสมศรี สมพงษ์ หมู่ 5 มะกอกงอ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:28:57 PM
219 นายสมศักดิ์ ศรีสังข์ หมู่ 6 หนองกระทอ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:29:52 PM
220 นายนเรศ เขียวงาม หมู่ 1 ทุ่งตับเต่า วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:32:33 PM
221 ชะโอน สุริยา หมู่ 1 หนองตะเคียน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:32:44 PM
222 วิมล ยิ่งสุข หมู่ 2 หนองสาหร่าย คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:34:11 PM
223 นายเสริมศักดิ์ ทองชีวงค์ หมู่ 4 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:35:27 PM
224 นางดวงใจ เทศอินทร์ หมู่ 3 หนองสาหร่ายใหม่ คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:35:32 PM
225 นางสาวบุญตา จำปาทอง หมู่ 4 หนองจั่วใหม่ คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:37:21 PM
226 นายสุรชัย ทองชีวงค์ หมู่ 8 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:37:52 PM
227 นางสาวรุ่งอรุณ ปั้นโหมด หมู่ 5 หนองจั่ว คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:38:42 PM
228 นายคำนวล บัวกล้า หมู่ 15 หนองสะเดานอก บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:39:00 PM
229 นางวาสนา ไถวสินธ์ุ หมู่ 4 เขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:39:37 PM
230 นันทิชา ทาสาย หมู่ 2 โนนป่าแดง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:40:19 PM
231 อุษา สร้อยมาลี หมู่ 7 ไหล่โก หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:41:39 PM
232 นายสันติ ปัญญา หมู่ 6 หนองกอไผ่ วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:41:55 PM
233 นางสาวอิชยา กล่อมบาง หมู่ 6 คลองน้ำมัน คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:42:02 PM
234 นายประศักดิ์ชัย อ่างคำ หมู่ 1 หนองผักบุ้ง ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:43:51 PM
235 เพ็ญพร สิงห์ลอ หมู่ 8 ห้วยห้าง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:44:03 PM
236 นงนุช แข็งเขตรกรรณ์ หมู่ 10 โนนไร่ หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:45:55 PM
237 สมชาย พูลสวัสดิ์ หมู่ 11 โนนซ่าน หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 11/19/2018 3:47:09 PM
238 นายประสิทธิ์ หล่ำสาย หมู่ 7 หนองครก วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:48:28 PM
239 นายสโรชา สิตวงษ์ หมู่ 2 ย่านท่าเสา หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:50:12 PM
240 นางทิพวรรณ วัฒนะ หมู่ 7 ย่านท่าเสา หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 11/19/2018 3:51:06 PM
241 นางกุหลาบ วงศ์ทับทิม หมู่ 3 ท่าชะโงก ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:54:41 PM
242 นางสาวรัตติกาล สุวรรณปักษ์ หมู่ 4 วังอ้อเหนือ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 3:57:17 PM
243 นายกิจติศักดิ์ อโนดาษ หมู่ 5 ท่าคล้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:00:56 PM
244 นางวรรณี วันเนตร หมู่ 6 ท่าคล้อเหนือ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:02:14 PM
245 นางสำราญ นุชนาด หมู่ 2 คลองอีวง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:03:22 PM
246 นางสุนทร โสมณี หมู่ 3 หนองสองห้อง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:04:36 PM
247 นายสมชาย สนามทอง หมู่ 4 วังอ้อ วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:05:55 PM
248 นางสาวพิชชาภา พุ่มพวง หมู่ 5 หนองสองห้องเหนือ วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:08:12 PM
249 นางสาวคุณเร เต่าแก้ว หมู่ 6 ตลุกหิน วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:09:26 PM
250 นายศรัญญู ทองผ่อง หมู่ 7 วังปราง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:19:51 PM
251 นายเอื้อน อู่อรุณ หมู่ 2 เกาะแก้ว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:21:16 PM
252 นางกัลยา บัวศรี หมู่ 10 หนองกรด สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:22:28 PM
253 นางสาวอภิญญา พัฒนะแสง หมู่ 11 ปากดง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:23:34 PM
254 นายพิพัฒน์ เงินมณี หมู่ 6 หนองหญ้าไทรใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:35:31 PM
255 นายศรเพชร พรมพูล หมู่ 2 คลองทราย หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:36:52 PM
256 นายสุรสิทธิ์ พรมศรี หมู่ 3 หัวทด หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:38:04 PM
257 นางสาวณัฐกานต์ พันธ์แก้ว หมู่ 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:39:27 PM
258 นางสาวสุกัญญา ทองอุบล หมู่ 6 หนองหญ้าไทรใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 11/19/2018 4:40:47 PM
259 ธัญพร มาธุพันธ์ หมู่ 2 บ้านไทรย้อย สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:33:25 PM
260 บุญจร นามวงษ์ลือ หมู่ 4 บ้านกุดระกำ สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:34:48 PM
261 สมชาย ราชวงศ์ หมู่ 3 บ้านใหม่สุขเกษม วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:38:29 PM
262 ทองอินทร์ บุญอุ้ม หมู่ 4 บ้านกุดระกำ สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:39:56 PM
263 นรารัตน์ อั่วหงวน หมู่ 5 บ้านทรายทอง วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:41:47 PM
264 สุเทพ แก้วดี หมู่ 8 บ้านไผ่เหลือง วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:43:36 PM
265 สุดารัตน์ สมพงษ์ หมู่ 2 บ้านไดลำพอน วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:45:36 PM
266 สมพร เครือทอง หมู่ 7 บ้านดงเจริญ วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:47:42 PM
267 นิพนธ์ สินธุสร หมู่ 3 บ้านใหม่สุขเกษม วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:50:08 PM
268 ดณัญ ฤทธิ์เรืองเดช หมู่ 10 บ้านประดู่ต่อ วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 7:56:13 PM
269 อดิศักดิ์ สุขคำ หมู่ 10 บ้านประดู่ต่อ วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 8:01:07 PM
270 ไพรรัตน์ โหน่งเวียง หมู่ 5 บ้านวังบงค์ สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 8:02:45 PM
271 สุรินทร์ พรขำ หมู่ 6 บ้านคลองตัน สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 8:04:05 PM
272 เจริญ วงค์พันธ์ุ หมู่ 7 บ้านกุดประดู่ สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/19/2018 8:10:17 PM
273 นายประกิต อยู่คำ หมู่ 1 คลองโนน คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 3:48:24 PM
274 นายดำรงค์ อินหันต์ หมู่ 12 เนินแมงเม่า ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:03:45 PM
275 นายวสันต์ สงคราม หมู่ 8 บ้านตะกรุดไร สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:02:07 AM
276 นางสาวเบญจวรรณ สกุลวงค์ หมู่ 10 บ้านห้วยแห้ง สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:06:31 AM
277 นายสุวรรณ อินทร์ปอ หมู่ 4 บ้านไดลึกเหนือ ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:08:49 AM
278 นางสาวนิยมทิพย์ นาคุณ หมู่ 5 บ้านโคก ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:10:09 AM
279 นายเพียน บุญเจียม หมู่ 6 บ้านไดลึกใต้ ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:11:52 AM
280 นางสุภัสสร มีดี หมู่ 8 บ้านวังกระพี้ ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:13:47 AM
281 นายมานะ จันทร์บาง หมู่ 9 บ้านห้วยตาดำ ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:15:02 AM
282 นางสาวสังวร เป่าทองมา หมู่ 10 บ้านห้วยพุก ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:16:23 AM
283 นายบรรพต ไม้เลี้ยง หมู่ 11 บ้านเนินชัยศรี ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:17:39 AM
284 นางปาริชาติ หาแก้ว หมู่ 2 บ้านหนองสนวนเหนือ ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:19:53 AM
285 นางรวยริน ปานเพชร หมู่ 3 บ้านหนองสนวนใต้ ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:21:15 AM
286 นายปัญญา จันทร์ขำ หมู่ 4 บ้านหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:22:49 AM
287 นายฉลาด จันทร์ขำ หมู่ 9 บ้านชะลอมยาว ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 11/20/2018 10:24:22 AM
288 นายสินชัย พึ่งเกตุ หมู่ 6 เกาะลาว คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 3:50:06 PM
289 นายไพโรจน์ มีแดนไผ่ หมู่ 9 โนนตาเวช คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 3:51:49 PM
290 นายวิรัตน์ บุญแตง หมู่ 1 วังฟ้าผ่า ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 3:55:30 PM
291 นายบรรเจิด ชุมภู่ หมู่ 11 เนินทอง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:01:58 PM
292 นางสาวกนกกร ศิริ หมู่ 9 บ้านคลอง ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:52:28 PM
293 นายสังคม ศรีทอง หมู่ 2 หนองแก หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 11/20/2018 9:20:58 PM
294 นายชำนาญ ศิลาพันธุ์ หมู่ 3 ห้วยจ้อย หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 11/20/2018 9:26:59 PM
295 นายวิรุทธ์ ปั้นมี หมู่ 4 ไผ่เกาะ หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 11/20/2018 9:35:38 PM
296 นายสมบัติ กลิ่นจันทร์ หมู่ 2 ย่านยาว ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 10:37:50 PM
297 นางสาวรัตนากร ผลจักร์ หมู่ 5 คลองโนน ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 10:40:01 PM
298 นายนิคม ปะลาชิโก หมู่ 7 วัดหงษ์ ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 10:48:15 PM
299 นายสายชล ปานทิม หมู่ 1 วัดขนุน ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:19:35 PM
300 นายทองปาน อินหันต์ หมู่ 6 เนินถ่อน ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:24:56 PM
301 นายมณี สดสี หมู่ 2 บ้านโฉง ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:26:30 PM
302 นายสุพินย์ เพ็ชรรัตน์ หมู่ 4 วังไร่ ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:43:25 PM
303 นายดนู ทั่งทอง หมู่ 5 เขตมงคล ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:44:58 PM
304 นายเหว่า เปลี่ยนสาย หมู่ 6 น้ำโจน ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:46:54 PM
305 นายสุพต ค้าวัตถุ หมู่ 7 วังหูทิพย์ ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:48:14 PM
306 นางสายฝน เพ็ชรรัตน์ หมู่ 8 อู่ตะเภา ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:49:42 PM
307 นายวิรัตน์ ชูกร หมู่ 3 บึงช้าง ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 4:53:57 PM
308 นายชำนาญ คุ้มไพรี หมู่ 10 ไผ่สีรุณ ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:13:42 PM
309 นายณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:15:58 PM
310 นายเจตน์ ศรีสมุทร์ หมู่ 5 หนองไผ่ บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:17:19 PM
311 นายชาญ ช่างเหล็ก หมู่ 11 สระสาลี ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:20:33 PM
312 นายอาลักษณ์ เชื้อจีน หมู่ 12 สระสาลี ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:22:27 PM
313 นายอนันต์ สุรารัตน์ หมู่ 2 หนองถ้ำ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:24:41 PM
314 นายสมชาย พรหมสง่า หมู่ 5 แหลมยาง ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:26:22 PM
315 นายดำรงค์ เหลี่ยมมงคล หมู่ 8 เนินสมอ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:28:41 PM
316 นางสกุลตา ดำมินเศก หมู่ 4 บ้านดาน ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:31:07 PM
317 นายอุเทน เทพทองดี หมู่ 5 บ้านหาดสูง ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:32:32 PM
318 นายเฉลา เนียมพันธ์ หมู่ 2 ท่าข่อย เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:35:28 PM
319 นายสนั่น มัทธุจัด หมู่ 4 วัดขนุน เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:36:42 PM
320 นายถาวร หว่านแสง หมู่ 7 บ้านไร่ เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:38:58 PM
321 นายชัชวาล สุขสวัสดิ์ หมู่ 1 หาดมูลกระบือ ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 11/20/2018 5:49:51 PM
322 นายปัญญา หนูพรหม หมู่ 5 หนองหวาย วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:54:31 AM
323 นายเสนาะ เมืองงิ้วราย หมู่ 6 บึงน้ำกลัด วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:55:28 AM
324 นางณัชชารีย์ ธีรโรจพรชัยกุล หมู่ 5 หนองนกยาง หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 9:59:03 AM
325 นางสาวอภิชญา บัวประทุม หมู่ 9 เขาพนมกาว หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 11/21/2018 10:00:12 AM
326 นายชาติ ฉ่ำพงษ์ หมู่ 3 หนองตะแบก ทะนง โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:22:20 PM
327 นายกิตติพงศ์ จู๊ดพ่วง หมู่ 7 ประดาสำโรง ทะนง โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:29:46 PM
328 นายศิณะ สอนน้อย หมู่ 8 น้ำผึ้ง ทะนง โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:33:22 PM
329 นายไร ทองจอน หมู่ 9 แหลมรัง ทะนง โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:35:24 PM
330 นายฉัตรชยา พาโคกทุม หมู่ 3 ทุ่งใหญ่ ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:37:06 PM
331 นายบุญเลิ่ม ดาวพรม หมู่ 4 ห้วยยาว ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:39:07 PM
332 นายสายชน ศักดา หมู่ 5 ห้วยขมิ้นแห้ง ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:40:56 PM
333 นางสาวศุจินทรา สังข์เมือง หมู่ 6 หนองคล้า ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:42:53 PM
334 นายบุญชอบ ฟักศรี หมู่ 7 วังกะจะ ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:47:35 PM
335 นางสาวปราณี มีวงศ์ หมู่ 8 ยางพะเนียด ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 3:50:36 PM
336 นายจิรศักดิ์ เภาจี๋ หมู่ 10 ห้วยยาวใต้ ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 4:05:00 PM
337 นางสาวณัฐฏธิดา สุขแจ่ม หมู่ 11 เนินย่าทอน ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 4:06:46 PM
338 นางปราณี ศรีอินทร์ หมู่ 2 เนินแค ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 12/7/2018 4:31:53 PM
339 นายชินกร ปั้นไล้ หมู่ 3 วังกร่าง ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:10:17 AM
340 นายนเรศ กลิ่นสง่า หมู่ 4 ท่านั่ง ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:15:07 AM
341 นางลำเจียก สะกุนณี หมู่ 5 วังแดง ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:17:10 AM
342 นายวิฑูรย์ ฉิมวรรณ์ หมู่ 6 วังทอง ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:22:36 AM
343 นางสาวอุฬาริน อยู่รอด หมู่ 2 ปากลัด บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:52:04 AM
344 นายณัฐพล เหล็กทอง หมู่ 3 ท่าเตย บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:53:49 AM
345 นางปาณิสรา เพ็ญนคร หมู่ 4 คอวัง บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:55:37 AM
346 นางสาวบังอร เหลี่ยมแฉ่ง หมู่ 5 หนองแขม บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:57:11 AM
347 นางบุญเรียม ทองแจ่ม หมู่ 1 วัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 8:59:04 AM
348 นายสรศักดิ์ ข้าวเอี่ยม หมู่ 1 วัดทับทิม ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:00:45 AM
349 นางสาวจตุพร เงินมา หมู่ 3 บางแล ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:03:04 AM
350 นางสาวนงนุช ทองแจ่ม หมู่ 7 วัดหลวง ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:10:44 AM
351 นางมนทิรา กล่ำทัพ หมู่ 8 คลองแค ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:12:13 AM
352 นางไพรินทร์ เกตุแก้ว หมู่ 9 ท่าช้าง ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:14:34 AM
353 นายพยับ เกิดมาก หมู่ 10 บึงเหล็กไฟ ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:16:01 AM
354 นางสาวประณีตา พึ่งไชย หมู่ 11 บึงเตย ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:17:43 AM
355 นายอำนวย จุ้ยเอี่ยม หมู่ 13 หนองสนุ่น ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:18:57 AM
356 นายบุญเกิด ฉิมรัมย์ หมู่ 3 ปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:20:48 AM
357 นางสาวนิตยา อิ่มนรัญ หมู่ 4 เนินโพธิ์ ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:22:09 AM
358 นายพงษ์วัชรชัย หิรัญศิริจันทรา หมู่ 5 หนองบัว ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:24:33 AM
359 นางสาวสุชารัตน์ ภักดี หมู่ 6 ทุ่งอ่างทอง ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:26:05 AM
360 นายสุวรรณ์ แท่งทอง หมู่ 7 กระบังดิน ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:27:41 AM
361 นางสาวนันทิกา บุญโฉม หมู่ 9 ในห้วย ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:29:10 AM
362 นางแจ้ว รวมเจริญ หมู่ 10 พญาวัง ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:30:30 AM
363 นายพชรพล จูแพ หมู่ 2 หนองดง ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:32:28 AM
364 นางสาวหัทยา อธปัญญาศิลป์ หมู่ 2 หนองดง ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:35:47 AM
365 นายพิชิต คล้ายพุ่ม หมู่ 4 พังน้อย ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:37:04 AM
366 นายสมบุญ ศักดี หมู่ 5 บางพล้อ ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:39:29 AM
367 นางสาวชนม์นิภา วีระสิทธิ์ หมู่ 6 พุม่วง ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:42:30 AM
368 นายประยงค์ สอนนิ่ม หมู่ 4 วังตายศ โพทะเล โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:47:18 AM
369 นายเดชา ศรีนาค หมู่ 4 สวนมะม่วง บางคลาน โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:48:28 AM
370 นายชำนาญ อุ่นมี หมู่ 7 วังตาด้วง ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:44:36 AM
371 นายสำเริง เสือเหลือง หมู่ 8 ยางหลวง ท่าเสา โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:45:56 AM
372 นางวันดี พันแจ้ง หมู่ 6 สวนมะม่วง บางคลาน โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 9:49:52 AM
373 นายรังสันติ์ หลายพันธ์ หมู่ 1 วังแดง ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร 12/11/2018 10:06:28 AM
374 บุญช่วย กล่อมเสือ หมู่ 12 เนินแมงเม่า ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 12/28/2018 6:31:41 AM
375 นายเชาวฤทธิ์ จำปารัส หมู่ 11 เนินสำราญ แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/4/2019 8:00:04 PM
376 นายชาญชัย ยิ้มน่วม หมู่ 7 สุขเกษม แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:04:33 AM
377 นายไพโรจน์ สุธิประภา หมู่ 7 หนองหวาย ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:07:12 AM
378 นายกิตติพงษ์ อิ่มใจ หมู่ 7 ทุ่งศาลา บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:09:27 AM
379 นางนิตยา แจ่มใส หมู่ 3 ห้วงปลาไหล บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:11:11 AM
380 นายดำรงฤทธิ์ สิงหะคเชนทร์ หมู่ 8 หนองบอน บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:13:43 AM
381 นายเพริน สดสอาด หมู่ 5 วังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:16:04 AM
382 นายฮอนด้า ศรีเรือง หมู่ 3 บึงทับจั่น แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:17:46 AM
383 นายจวน พรหมอยู่ หมู่ 5 บ้านหาดสูง-คลองข่อย บางลาย บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:21:54 AM
384 นายชลอ บุญดี หมู่ 2 ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:23:51 AM
385 เกวรินทร์ คลังกลาง หมู่ 2 ทุ่งฟัก แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:26:00 AM
386 นายประเทือง ล้อมวงษ์ หมู่ 4 หนองบัวคำ ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:28:03 AM
387 นายมนตรี ศรีประเสริฐ หมู่ 7 หนองเค้าแมว โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:30:13 AM
388 นายชูชาติ หน่อท้าว หมู่ 1 โพธิ์ไทยงาม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:32:35 AM
389 นายธวัชชัย อมุลราช หมู่ 1 ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:34:21 AM
390 นายสมศักดิ์ สมเวียง หมู่ 9 โพธิ์ไทรงามพัฒนา โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:36:35 AM
391 นายสนิท คุ้ยแคะ หมู่ 4 หนองในดง บางลาย บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:38:27 AM
392 นายอัมพร แก้วมาตย์ หมู่ 8 ใหม่สามัคคี แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 2:51:41 PM
393 นายผล ใจประดิษฐ หมู่ 6 ประดาทอง บางลาย บึงนาราง พิจิตร 1/4/2019 1:56:20 PM
394 นายชำนาญ ศรีนาราง หมู่ 5 บ่อดีหมี แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:01:49 AM
395 นายทองมาก กองชัยสงค์ หมู่ 2 ทุ่งกระทั่ง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 1/4/2019 5:17:22 PM
396 นานมนัส เทียนขำ หมู่ 10 บึงน้อย แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/4/2019 5:18:59 PM
397 นายประจวบ วรรณกุล หมู่ 4 โป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/5/2019 10:55:26 AM
398 นายจำลอง คำแสงดี หมู่ 9 ทุ่งโป่ง บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร 1/7/2019 11:25:13 AM
399 มาโนช ห้างวงค์ หมู่ 5 วังกระชัน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 8:42:56 AM
400 นายสุทิน มุสิกะพันธุ์ หมู่ 14 หนองพระใต้ หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 8:44:31 AM
401 มาตสนา มาตสนา หมู่ 3 ห้วยคันเบ็ด ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 8:44:32 AM
402 นายไพโรจน์ นุ่นงาม หมู่ 4 วังตายศ โพทะเล โพทะเล พิจิตร 1/15/2019 8:28:52 AM
403 อินทร์อ้าย อินทร์อ้าย หมู่ 7 ลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 1/15/2019 8:42:42 AM
404 อินทร์อ้าย อินทร์อ้าย หมู่ 7 ลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 1/15/2019 8:42:55 AM
405 นิลขาว นิลขาว หมู่ 3 บ้านใหม่สุขเกษม วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 8:45:01 AM
406 กล่ำทัพ กล่ำทัพ หมู่ 8 คลองแค ท่าบัว โพทะเล พิจิตร 1/15/2019 8:47:13 AM
407 อยู่ศิลป์ไชย อยู่ศิลป์ไชย หมู่ 3 วังเทโพ วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 8:49:50 AM
408 ไกรสร ด่านยูงทอง หมู่ 8 เนินสมอ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 8:52:23 AM
409 ออมกลิ่น ออมกลิ่น หมู่ 1 คลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:13:15 AM
410 ออมกลิ่น ออมกลิ่น หมู่ 1 คลองข่อย ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:13:19 AM
411 อินทร์อ้าย อินทร์อ้าย หมู่ 7 ลำประดาเหนือ วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 1/15/2019 8:42:39 AM
412 คะตะวงษ์ คะตะวงษ์ หมู่ 10 เนินพยอม เนินปอ สามง่าม พิจิตร 1/15/2019 9:14:11 AM
413 คงมณี คงมณี หมู่ 5 บ้านหาดสูง-คลองข่อย บางลาย บึงนาราง พิจิตร 1/15/2019 9:14:33 AM
414 สุขคำ สุขคำ หมู่ 5 บ้านทรายทอง วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:29:38 AM
415 ศิลาพันธุ์ ศิลาพันธุ์ หมู่ 3 ห้วยจ้อย หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:29:38 AM
416 แสงคำ แสงคำ หมู่ 12 วังหิน หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 9:29:38 AM
417 สุภัสสร มีดี หมู่ 8 บ้านวังกระพี้ ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:30:53 AM
418 นายพรอนันต์ จิตวิขาม หมู่ 12 หนองยางใต้ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 9:33:30 AM
419 มงคลทรัพย์ มงคลทรัพย์ หมู่ 2 ตลองข่อย ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:35:15 AM
420 ศรีสังข์ ศรีสังข์ หมู่ 10 ห้วยน้ำซึมใต้ ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 8:38:42 AM
421 นายเสกสรร ยอดธูป หมู่ 10 หนองโสน หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 8:50:59 AM
422 นายดำรงค์ ช้างคำ หมู่ 9 ใหม่เนินสวรรค์ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 8:55:00 AM
423 สุขคำ สุขคำ หมู่ 5 บ้านทรายทอง วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:29:38 AM
424 นางจำเนียน เสาวรส หมู่ 7 เนินยุ้ง รังนก สามง่าม พิจิตร 1/15/2019 9:32:25 AM
425 ชมมิ ชมมิ หมู่ 4 หาดแตงโม งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:33:25 AM
426 อภิชาติ ศรีวิรัตน์ หมู่ 7 หนองจิก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 9:12:54 AM
427 กุดั่น กุดั่น หมู่ 5 หนองนาดำ หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 9:30:48 AM
428 ฟองอ่อน ฟองอ่อน หมู่ 9 บ้านชะลอมยาว ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:30:52 AM
429 สอนเม่น สอนเม่น หมู่ 4 ไผ่เกาะ หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:56:07 AM
430 สอนเม่น สอนเม่น หมู่ 4 ไผ่เกาะ หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:56:13 AM
431 พุททรัพย์ พุททรัพย์ หมู่ 5 คลองเดื่อ เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 9:56:13 AM
432 สอนเม่น สอนเม่น หมู่ 4 ไผ่เกาะ หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:56:23 AM
433 สอนเม่น สอนเม่น หมู่ 4 ไผ่เกาะ หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 9:56:36 AM
434 บุญเรศ บุญเรศ หมู่ 6 สุขสำราญ หนองโสน สามง่าม พิจิตร 1/15/2019 9:57:11 AM
435 ชนากานต์ อ้นอินทร์ หมู่ 4 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/15/2019 10:08:40 AM
436 นายสายชล เอี่ยมพ่อค้า หมู่ 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:12:21 AM
437 นายสายชล เอี่ยมพ่อค้า หมู่ 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:12:23 AM
438 นายสายชล เอี่ยมพ่อค้า หมู่ 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:12:23 AM
439 พัชรี ยอดสอน หมู่ 1 สายคำโห้ สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:12:35 AM
440 นายสายชล เอี่ยมพ่อค้า หมู่ 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:12:44 AM
441 นายสายชล เอี่ยมพ่อค้า หมู่ 5 คลองทรายใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:12:45 AM
442 พัชรี ยอดสอน หมู่ 1 สายคำโห้ สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:12:45 AM
443 พัชรี ยอดสอน หมู่ 1 สายคำโห้ สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:12:53 AM
444 วันดี เทพรัง หมู่ 3 ดงหวาย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:12:53 AM
445 เอื้อน อู่อรุณ หมู่ 2 เกาะแก้ว สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:12:58 AM
446 อาทร บุญเกิด หมู่ 15 หนองสะเดานอก บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/15/2019 10:13:00 AM
447 วันดี เทพรัง หมู่ 3 ดงหวาย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:13:01 AM
448 น.ส.วิลาวรรณ อินนุ่มพันธ์ หมู่ 9 บ้านคลอง ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:13:12 AM
449 วันดี เทพรัง หมู่ 3 ดงหวาย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:13:13 AM
450 รวยริน ปานเพชร หมู่ 3 บ้านหนองสนวนใต้ ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:33:46 AM
451 สว่างโลก สว่างโลก หมู่ 17 โคกสะอาด ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 9:39:05 AM
452 ไพโรจน์ พรายแก้ว หมู่ 4 เขาโค้ง วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร 1/15/2019 9:40:40 AM
453 หงองาม หงองาม หมู่ 1 คลองโนน คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 9:42:49 AM
454 ปทุมพร กาสา หมู่ 12 เนินแมงเม่า ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 9:42:59 AM
455 สุรชัย ทองชีวงค์ หมู่ 8 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/15/2019 10:14:10 AM
456 มานพ อินทร์กอง หมู่ 5 เนินหัวโล้ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 10:14:51 AM
457 มานพ อินทร์กอง หมู่ 5 เนินหัวโล้ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 10:14:58 AM
458 ณรงศักดิ์ โพธิ์ไทย หมู่ 1 คลองเจ็กเสี่ยง ไทรโรงโขน ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 10:15:09 AM
459 มานพ อินทร์กอง หมู่ 5 เนินหัวโล้ วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 10:15:15 AM
460 บังอร ทุ้ยแป หมู่ 4 บ้านไดลึกเหนือ ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 10:15:16 AM
461 ชาญชัย เภาบัว หมู่ 4 คลองคูณ คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 10:15:42 AM
462 กิจติศักดิ์ อโนดาษ หมู่ 5 ท่าคล้อ ท่าเยี่ยม สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:15:50 AM
463 จุฑารัตน์ แก้วเขียว หมู่ 4 บ้านดาน ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:16:17 AM
464 รัตนากร ผลจักร์ หมู่ 5 คลองโนน ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:17:32 AM
465 นายฉลวย นิลนารถ หมู่ 4 วังไร่ ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:19:31 AM
466 สุมิตรา มีผฤทธิ์ หมู่ 2 คลองอีวง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:19:43 AM
467 สุมิตรา มีผฤทธิ์ หมู่ 2 คลองอีวง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:19:48 AM
468 สุมิตรา มีผฤทธิ์ หมู่ 2 คลองอีวง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:20:27 AM
469 อารีย์ เสาร์แดง หมู่ 6 เนินยาง ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 10:22:37 AM
470 ปองจิต ตันเตจะ หมู่ 14 ม่วงเฒ่า ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 10:22:49 AM
471 ทิพย์ประโพธิ์ ทิพย์ประโพธิ์ หมู่ 4 บ้านหนองสองห้อง ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:29:44 AM
472 ปาริชาติ หาแก้ว หมู่ 2 บ้านหนองสนวนเหนือ ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 9:32:36 AM
473 ผึ้งมุก ผึ้งมุก หมู่ 1 คลองโนน คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 9:46:46 AM
474 กาญจนาวิล กาญจนาวิล หมู่ 11 หนองจอก ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 9:48:07 AM
475 ปั้นโหมด ปั้นโหมด หมู่ 5 หนองจั่ว คลองทราย สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 9:49:38 AM
476 พุททรัพย์ พุททรัพย์ หมู่ 5 คลองเดื่อ เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 9:55:59 AM
477 สกุลวงค์ สกุลวงค์ หมู่ 10 บ้านห้วยแห้ง สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 10:00:29 AM
478 ศรีแก้ว ศรีแก้ว หมู่ 2 หนองถ้ำ ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:00:56 AM
479 สมจิตร ชุ่มชื่น หมู่ 6 ประดาทอง บางลาย บึงนาราง พิจิตร 1/15/2019 10:02:19 AM
480 นายพนม กระฐินทอง หมู่ 13 เกาะแก้วลำประดา เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร 1/15/2019 10:04:50 AM
481 สุพจน์ กัลยา หมู่ 5 วังตลุก ทุ่งโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 10:05:45 AM
482 อุฬาริน อยู่รอด หมู่ 2 ปากลัด บ้านน้อย โพทะเล พิจิตร 1/15/2019 10:05:55 AM
483 วินัย คงมณี หมู่ 5 บ้านหาดสูง-คลองข่อย บางลาย บึงนาราง พิจิตร 1/15/2019 10:06:26 AM
484 นาย สมชาย เงินยิ่ง หมู่ 3 บึงทับจั่น แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/15/2019 10:07:52 AM
485 น้ำผึ้ว นรากรณ์ หมู่ 10 บ้านประดู่ต่อ วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 1/15/2019 10:10:15 AM
486 เบญจวรรณ ธานี หมู่ 3 ห้วยตัดไม้ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 10:10:44 AM
487 นาย จิรศักดิ์ เภาจี๋ หมู่ 10 ห้วยยาวใต้ ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร 1/15/2019 10:10:47 AM
488 คุณเร เต่าแก้ว หมู่ 6 ตลุกหิน วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:11:26 AM
489 ดำรงค์ ช้างคำ หมู่ 9 ใหม่เนินสวรรค์ หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 10:17:43 AM
490 ชัชวาล สุขสวัสดิ์ หมู่ 1 หาดมูลกระบือ ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:17:45 AM
491 สุมิตรา มีผฤทธิ์ หมู่ 2 คลองอีวง วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:20:56 AM
492 Pannipar Sukruang หมู่ 10 ไผ่สีรุณ ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:21:13 AM
493 นายโสภณ รุ่งโรจน์ หมู่ 15 โพธิ์ทอง หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 1/15/2019 10:21:23 AM
494 น.ส สุดารัตน์ สืบต้อย หมู่ 10 ไผ่สีรุณ ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:24:33 AM
495 เยญจมาศ แตงแก้ว หมู่ 7 ดงเย็น เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 1/15/2019 10:24:35 AM
496 อภิญญา พัฒน ะแสง หมู่ 11 ปากดง สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 10:26:37 AM
497 สมชาย แก้วทรัพย์ หมู่ 6 สระประทุม ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 10:29:00 AM
498 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:36:10 AM
499 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:36:17 AM
500 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:36:25 AM
501 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:36:31 AM
502 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:38:55 AM
503 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:38:58 AM
504 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:39:01 AM
505 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:39:03 AM
506 ณรงค์ มารยาตร หมู่ 2 บ้านบุ่ง บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/15/2019 10:39:06 AM
507 ไพศาล ก้อนทอง หมู่ 10 บึงถัง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 10:46:23 AM
508 ไพศาล ก้อนทอง หมู่ 10 บึงถัง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 10:46:27 AM
509 ไพศาล ก้อนทอง หมู่ 10 บึงถัง โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 10:46:33 AM
510 บุญเกิด ฉิมรัมย์ หมู่ 3 ปากน้ำ ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 1/15/2019 10:54:01 AM
511 สุข คงล่า หมู่ 6 คลองเกตุ งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร 1/15/2019 11:21:04 AM
512 นาย หยงเซ็ง อริยะเพชร หมู่ 10 หนองนาร้าง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 1:54:27 PM
513 จินดาวรรณ รุ่งอินทร์ หมู่ 1 หนองต้นพลวง หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/15/2019 2:07:13 PM
514 นาง วัชริน แสนสุข หมู่ 17 เนินตะคล้อ ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 2:08:20 PM
515 นาง รัญชิดา ดัดถุยวัตร หมู่ 2 โรงวัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 2:10:37 PM
516 นาง รัญชิดา ดัดถุยวัตร หมู่ 2 โรงวัว ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 2:10:43 PM
517 นางสาว วรรณา หาดอ่อน หมู่ 5 เนินยาง ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 1/15/2019 2:13:23 PM
518 สมชาย วงษ์สามศรี หมู่ 5 ไดวน เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 1/16/2019 9:22:21 AM
519 สนิม บัวทอง หมู่ 4 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/16/2019 9:31:09 AM
520 บุบผา ทิพย์วงค์ษา หมู่ 8 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/16/2019 10:07:45 AM
521 บุบผา ทิพย์วงค์ษา หมู่ 8 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/16/2019 10:07:54 AM
522 น.ส.ชลธิชา แค้นคุ้ม หมู่ 8 หนองสะเดา บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร 1/16/2019 10:13:14 AM
523 อัมพร แก้วมาตย์ แก้วมาตย์ หมู่ 8 ใหม่สามัคคี แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร 1/16/2019 1:36:57 PM
524 มลภมร อู่ไทย หมู่ 6 หนองหญ้าไทรใหม่ หนองหญ้าไทร สากเหล็ก พิจิตร 1/16/2019 5:37:09 PM
525 สุมาลี คุ้มขัง หมู่ 1 หาดกรวด สามง่าม สามง่าม พิจิตร 1/17/2019 8:31:03 AM
526 สำรวย วัชระโภชน์ หมู่ 9 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง สามง่าม สามง่าม พิจิตร 1/17/2019 8:32:45 AM
527 ณรงค์ศักดิ์ ส้มซ่า หมู่ 11 เนินทอง ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:35:37 AM
528 นงนุช หว่าอุดม หมู่ 10 โคกกระถิน วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร 1/17/2019 8:36:29 AM
529 สน เขียวมณี หมู่ 5 คลองแขก คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 1/17/2019 8:37:02 AM
530 ปทุมพร กาสา หมู่ 12 เนินแมงเม่า ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:39:12 AM
531 เหมือน อุณหิต หมู่ 1 วัดขนุน ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:40:25 AM
532 นพวรรณ นาคุณ หมู่ 2 บ้านไทรย้อย สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร 1/17/2019 8:40:54 AM
533 มานพ เสาวภา หมู่ 2 บ้านโฉง ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:41:46 AM
534 บุญเลิศ ทองเมือง หมู่ 5 บ้านโคก ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร 1/17/2019 8:42:14 AM
535 คมเดช จีนสอน หมู่ 6 น้ำโจน ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:42:58 AM
536 ขวัญอุไร สาดดง หมู่ 9 หนองถ้ำ ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 1/17/2019 8:43:11 AM
537 รวย ตริอินทอง หมู่ 8 ห้วยห้าง หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร 1/17/2019 8:43:48 AM
538 วิเชียร เมฆชอุ้ม หมู่ 7 วังหูทิพย์ ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:44:44 AM
539 ประสิทธิ์ กลิ่มทิม หมู่ 8 อู่ตะเภา ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:45:42 AM
540 พงศธร กองชัยสงค์ หมู่ 2 ทุ่งกระทั่ง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 1/17/2019 8:46:23 AM
541 ธนพัฒน์ สว่างเมฆ หมู่ 5 แหลมยาง ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:47:08 AM
542 ไพฑูรย์ สิงโตทอง หมู่ 7 หนองขนาก เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 1/17/2019 8:47:29 AM
543 พรมพร ศรีประเสริฐ หมู่ 7 หนองเค้าแมว โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร 1/17/2019 8:48:08 AM
544 บังเอิญ พลเอี่ยม หมู่ 5 บ้านหาดสูง ไผ่ขวาง เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:48:19 AM
545 เสาร์ สังข์กฤษ หมู่ 4 วัดขนุน เมืองเก่า เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:50:02 AM
546 สิริรัตน์ ม่วงวัดท่า หมู่ 9 เขาหม้อ เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 1/17/2019 8:50:02 AM
547 เสริมส่ง จำปาไทย หมู่ 8 หนองจิกเภา หนองปล้อง วังทรายพูน พิจิตร 1/17/2019 8:50:49 AM
548 สุพันชนา นุ่มอ่อม หมู่ 7 วัดหงษ์ ย่านยาว เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:52:50 AM
549 สำเริง พิมพาวะ หมู่ 12 ยางสามต้น เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร 1/17/2019 8:53:16 AM
550 สิริเกษ งามลำยวง หมู่ 1 สายคำโห้ สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:54:13 AM
551 ชโลมฤทธิ์ ใจเย็น หมู่ 10 โคกกระถิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/17/2019 8:56:55 AM
552 สวิง มาเนียม หมู่ 6 เขาดิน ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/17/2019 8:55:20 AM
553 จาตุรงค์ ช้างพุ่ม หมู่ 5 เนินทราย สายคำโห้ เมืองพิจิตร พิจิตร 1/17/2019 8:55:41 AM
554 สมยงค์ หนูแดง หมู่ 15 หนองคอม ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร 1/17/2019 9:19:45 AM
555 ศรราม รักตลาด หมู่ 6 ทุ่งอ่างทอง ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 1/20/2019 3:33:18 AM
556 ศรราม รักตลาด หมู่ 6 ทุ่งอ่างทอง ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 1/20/2019 3:36:17 AM
557 สุชาวดี ศิริรัตน์ หมู่ 1 วัดเกาะ ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 1/21/2019 7:29:48 AM
558 ศรราม รัดตลาด หมู่ 6 ทุ่งอ่างทอง ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร 1/20/2019 4:44:43 AM
559 ประสงค์? เอม?จิ๋ว? หมู่ 5 หนองนาดำ หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร 2/9/2019 8:44:08 AM
560 นิคม ยมจันทร์ หมู่ 4 บุญมี ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2/8/2019 4:37:16 AM
561 นิคม ยมจันทร์ หมู่ 4 บุญมี ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2/8/2019 10:28:50 AM
562 นิคม ยมจันทร์ หมู่ 4 บุญมี ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2/8/2019 10:29:03 AM
563 นิคม ยมจันทร์ หมู่ 4 บุญมี ทุ่งใหญ่ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 2/8/2019 10:29:23 AM
564 มาโนช รวยรื่น หมู่ 6 สระประทุม ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 3/24/2019 9:22:37 AM