รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร หอประชุมรัตนอาภา จ.กำแพงเพชร
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวรำมุด ภูสดแสง หมู่ 6 หนองกุงไทย โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:33:06 PM
2 ปรเมษฐ์ ใจเสียสุ หมู่ 12 สุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/7/2019 4:19:13 PM
3 สมคิด ผลเจริญ หมู่ 5 หนองน้ำขุ่น สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 1/10/2019 9:05:58 AM
4 มานิตย์ ผลเจริญ หมู่ 5 หนองน้ำขุ่น สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 1/11/2019 6:20:17 PM
5 oookkk oookkk หมู่ 10 ทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/13/2019 11:37:10 PM
6 เสมอ ยอดสุทธิ หมู่ 9 มาบคล้า คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:59:19 PM
7 เรืองวิท อินสว่าง หมู่ 9 โกรกน้ำซึม วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 4:06:26 PM
8 ooooo ooooo หมู่ 17 วังน้ำแดงเหนือ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 1/13/2019 11:44:21 PM
9 วินัย มั่งเขตแขวง หมู่ 10 ดงเย็น ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 1:58:56 PM
10 เริงริต เสือดี หมู่ 2 เนินสำราญ ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:02:02 PM
11 ประหยัด ลาศา หมู่ 9 ถ้ำสะเดา ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:03:42 PM
12 สมจิตร บุษบา หมู่ 2 หนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:05:09 PM
13 ลำพอง สิทธิชัย หมู่ 4 คลองเจริญ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:06:37 PM
14 จำเนียร บุญมาก หมู่ 6 ไร่นาขวัญ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:08:06 PM
15 ธนพล คุ้มยิ้ม หมู่ 8 แก้วสระ พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:09:31 PM
16 ประยงค์ โปร่งพรมมา หมู่ 12 ทุ่งพัฒนา มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:11:22 PM
17 สุวรรณ์ ขันกสิกรรม หมู่ 2 ป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:13:02 PM
18 วิเชียร เชียงทอง หมู่ 4 ห้วยน้อย มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:14:39 PM
19 นที เทพบุรี หมู่ 5 ห้วยใหญ่ มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:16:26 PM
20 วีม แก้วจรูญ หมู่ 6 หนองเอื้อม มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:17:53 PM
21 ธวัชชัย เมณฑ์กูล หมู่ 8 ศรีวิไล มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:19:58 PM
22 วิชิต โพธิ์สุพรรณ หมู่ 9 ป่าถั่ว มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:21:47 PM
23 สิริณี คำอิ่ม หมู่ 2 วังโขน หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:23:26 PM
24 นุกูล หงษ์จีน หมู่ 4 หัวยาง หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:26:30 PM
25 กัลยา มาแก้ว หมู่ 12 หนองบอน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:28:16 PM
26 อุทัย ปิ่นวงษ์ หมู่ 5 ใหม่เจริญพร หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:30:02 PM
27 วัญเพ็น ทิมประดับ หมู่ 13 เขาน้อย วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:30:18 PM
28 สมศักดิ์ ทุมพร หมู่ 1 ป่าเหียง วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:31:22 PM
29 มาลัย พันธุ์เขตกิจ หมู่ 6 ใหม่ท้ายวัง หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:32:01 PM
30 สุขสวัสดิ์ สุดจ่าชารี หมู่ 2 โนนสว่าง วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:32:34 PM
31 อุดม สายเสนี หมู่ 8 วังสามัคคี หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 2:33:17 PM
32 ปรีชา ทับทิมหิน หมู่ 3 สามง่าม วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:33:39 PM
33 จำรัส พิลึก หมู่ 6 แหลมยาง วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:35:05 PM
34 ไพรรัช อันยงค์ หมู่ 7 สามแยก วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:36:21 PM
35 สุรีย์ ชาธิโย หมู่ 10 ระหารทราย วังบัว กำแพงเพชร 1/14/2019 2:38:45 PM
36 สมควร พวงแย้ม หมู่ 2 วังตะล่อม วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:39:58 PM
37 ประเสริฐ ธีระบุตร หมู่ 3 หนองโสน วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:41:05 PM
38 วรุต สิงห์รอ หมู่ 4 นาขาม วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:42:10 PM
39 มานิตย์ คำกองแก้ว หมู่ 6 สามแยก วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:43:18 PM
40 เฉลียว อินทรฉัตร หมู่ 9 เกาะพร้าว วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:44:15 PM
41 มนิตย์ ผจญศึก หมู่ 2 โนนดุม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:45:58 PM
42 วัชระ ยอดฉัตร หมู่ 3 โนนพลับ หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:47:06 PM
43 นายไพโรจน์ มาน้อย หมู่ 4 ไร่สุขุม ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/14/2019 1:29:43 PM
44 นิยม ทิมทัย หมู่ 3 สามเรือน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:40:33 PM
45 มนตรี ศิลาจันทร์ หมู่ 8 หนองเม่น วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:42:54 PM
46 สาโรจน์ เสาวมาลย์ หมู่ 9 หนองทองหล่อ วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:44:31 PM
47 สมชาย ขอเอน หมู่ 10 ทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:45:15 PM
48 เอนก หาญคำภา หมู่ 11 อ่างทอง วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:46:06 PM
49 โสภิดา ฤทธิ์ไธสง หมู่ 14 มอหินเพิง วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:47:09 PM
50 ปฐมวัน เจตเกษกิจ หมู่ 15 ทุ่งแก้ว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 1:47:58 PM
51 สนอง สุขเกตุ หมู่ 4 หนองขาม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:48:03 PM
52 บุญช่วย พุ่มฉัตร หมู่ 6 ถนนใหญ่ หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:49:06 PM
53 กาณจนา จิ๋วมา หมู่ 7 หนองกระทุ่ม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:50:12 PM
54 อ้อมใจ กุลทิพย์ หมู่ 8 โนนทัน หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:51:07 PM
55 หนูแดง สุดตานา หมู่ 9 หนองกระทุ่มน้อย หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:52:23 PM
56 วิเชษฐ์ เลิศวรายุทธ์ หมู่ 4 โค้งวิลัย คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:53:50 PM
57 เพชรรุ่ง ศรีวิเชียร หมู่ 7 คลองน้ำเย็นเหนือ คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:57:31 PM
58 วิเชียร สีดาฟอง หมู่ 2 แม่ลาด แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 2:58:34 PM
59 สมบูรณ์ เกษมะณี หมู่ 12 หนองเต่าทอง คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:01:18 PM
60 เสกสรร ดิษภา หมู่ 1 หนองปลือ คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:02:19 PM
61 ประมวณ จรเปีย หมู่ 3 แม่ลาดน้อย แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:03:02 PM
62 ขวัญตา อุ่นสนิท หมู่ 5 ดงพระจันทร์ คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:03:07 PM
63 สมคิด นาคงาม หมู่ 8 ตีนดง คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:03:59 PM
64 สมมาท ปานสุด หมู่ 4 บึงลาด วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:03:59 PM
65 กัญญา ทองศรี หมู่ 9 ซับน้ำโจน คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:04:55 PM
66 ภาณุวัฒ ชินวงษ์ทัน หมู่ 5 วังหันน้ำดึง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:04:57 PM
67 ทรงยศ มากเมือง หมู่ 2 ปรึกมะกรูด ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:05:43 PM
68 ปัทมา แสนบุญ หมู่ 7 ไร่ใหม่ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:05:46 PM
69 สรารัตน์ นาคสุกร หมู่ 8 บ่อทอง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:06:45 PM
70 เพ็ญประภา ก๊กตระกูล หมู่ 3 ท่าพุทรา ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:06:58 PM
71 บรรจง บัวสระ หมู่ 9 ทุ่งลานควาย วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:07:33 PM
72 สมชาย อินทร์งาม หมู่ 6 คลองยาง ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:07:47 PM
73 อาทิพย์ ทิพโอสถ หมู่ 7 ท้องคุ้ง ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:08:59 PM
74 อรชา ทองวัง หมู่ 10 ทุ่งหันตรา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:09:02 PM
75 อังชัญ ทันมา หมู่ 11 เนินบ่อ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:09:52 PM
76 สมพิศ เหลืองคำ หมู่ 3 โนนมะกอก ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:09:59 PM
77 มานพ สุกใส หมู่ 12 หัวทุ่งพัฒนา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:10:36 PM
78 พร อินทรา หมู่ 7 อู่สำเภา ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:10:50 PM
79 วรวุฒิ ตุมมะสียา หมู่ 13 นาไร่เดียว วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:11:40 PM
80 วัชร ชุ้มดง หมู่ 8 คลองพัฒนา ท่ามะเขือ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:11:49 PM
81 บุญรอด ช่อชั้น หมู่ 1 หนองทอง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:12:36 PM
82 เจริญ นาราช หมู่ 14 คลองเจริญ วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:12:48 PM
83 สิริกร ยาเสน หมู่ 15 ทุ่งหนองบัว วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:14:26 PM
84 สมภพ แสนตลาด หมู่ 10 โนนใหญ่พัฒนา 2 หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:14:50 PM
85 อารีย์ เกตุมณี หมู่ 16 คลองม่วง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:15:32 PM
86 สำรวย กองอ้น หมู่ 2 เนินกรอย หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:17:24 PM
87 เพชรา เข็มขัด หมู่ 5 ลานกระดี่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:20:35 PM
88 วีระพล บุญเขื่อง หมู่ 6 โนนใหญ่ หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:21:52 PM
89 พศวัต บุญส่ง หมู่ 8 สี่หลัง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:23:44 PM
90 ชายน้อย ทัดทาน หมู่ 10 ตลิ่งชัน หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:25:05 PM
91 บังอร โนนไธสงค์ หมู่ 2 ประดู่งาม หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:26:23 PM
92 คมสัน ปาปะไกร หมู่ 3 หนองปืนแตก หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:27:37 PM
93 จรัญ ปานทิม หมู่ 4 จิกราด หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:29:07 PM
94 สำราญ ประทุมมา หมู่ 6 หนองชุมแสง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:30:23 PM
95 สมชาย จันทรเศรษฐี หมู่ 10 สักขีพัฒนา หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:33:28 PM
96 เสฐียร สิงห์ลอ หมู่ 2 สักขี หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:34:52 PM
97 เอกรินทร์ คูคลัง หมู่ 3 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:36:28 PM
98 อังคนา ทาอุบล หมู่ 4 ทุ่งรวงทอง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:37:57 PM
99 เวทิกา ศรีพรมมา หมู่ 6 ห้วยน้อย แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 1/14/2019 3:38:32 PM
100 วิเชียร บุญทองสุข หมู่ 5 หนองยาง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:39:31 PM
101 สงคราม จีนท่าจันทร์ หมู่ 6 หนองไผ่ล้อม หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:40:55 PM
102 ธนู โสสุด หมู่ 8 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:44:10 PM
103 ดิฐพล คูคลัง หมู่ 9 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/14/2019 3:45:48 PM
104 นายดำรงค์ ฉลาดชัยกรณ์ หมู่ 10 บ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 10:00:28 AM
105 นายอาทิตย์ วุฒิพันธ์ หมู่ 12 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 10:04:44 AM
106 นางน้ำวน นิราพันธ์ุ หมู่ 4 สันติสุข คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 10:08:11 AM
107 นายประสาน นิ่มเฉลิม หมู่ 18 เนินสำราญ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 10:36:29 AM
108 นายธนพล เพชรเทียม หมู่ 19 บ่อเพชร เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 10:38:32 AM
109 ไพโรจน์ วรรณุไล หมู่ 11 เจริญสุข สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 3:32:21 PM
110 ปรีชา เลิศอิทธิเวช หมู่ 12 บ่อเงิน เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 3:40:39 PM
111 ชาตรี ผึ่งบางแก้ว หมู่ 1 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 3:49:07 PM
112 อนุรักษ์ โตวารี หมู่ 7 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/15/2019 3:51:16 PM
113 อรอุมา พูลสาริกิจ หมู่ 7 คลองพร้าว โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 1/16/2019 8:33:15 AM
114 น้ำตาล สอนคลัง หมู่ 5 ใหล่ประดา เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:33:55 AM
115 สมจิตร อินทร์เฉลิม หมู่ 2 เนินมะกอก เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 8:34:28 AM
116 บุญเลิศ เหล็กกล้า หมู่ 9 ปล้องพัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:37:43 AM
117 ลด พาไธสง หมู่ 7 ใหม่ฤทธิ์เจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:42:42 AM
118 นงนุช อยู่พันธ์ หมู่ 1 มอสูง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:46:28 AM
119 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:46:38 AM
120 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:46:43 AM
121 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:47:00 AM
122 น้ำทิพย์ ปาสาโท หมู่ 16 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:47:29 AM
123 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:47:45 AM
124 นายธนกิตต์ หยุ่มไธสงค์ หมู่ 21 ทุ่งแก้วนาขวัญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:48:01 AM
125 นายธนกิตต์ หยุ่มไธสงค์ หมู่ 21 ทุ่งแก้วนาขวัญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:48:06 AM
126 นาย วัชระ ยอดฉัตร หมู่ 3 โนนพลับ หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 8:48:11 AM
127 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:48:12 AM
128 วิชิต พงษา หมู่ 3 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:48:26 AM
129 ดวงพร พลโคตร หมู่ 2 เกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 8:49:03 AM
130 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:49:10 AM
131 ดวงพร พลโคตร หมู่ 2 เกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 8:49:22 AM
132 ดวงพร พลโคตร หมู่ 2 เกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 8:49:24 AM
133 ดวงพร พลโคตร หมู่ 2 เกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 8:49:27 AM
134 แสงเดือน เทพกุล หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 8:49:41 AM
135 ณัฐกิตติ์ จิตต์ประสาร หมู่ 7 สันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:51:28 AM
136 พีรณัช นามเสนา หมู่ 7 สันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:51:32 AM
137 พีรณัช นามเสนา หมู่ 7 สันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:51:45 AM
138 สุภาพร ใจอด หมู่ 23 คลองเป้า โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:52:28 AM
139 ขวัญหล้า ทองอินทร์ หมู่ 20 คลองแตงโม โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:52:47 AM
140 ทชพร วงษ์ไกร หมู่ 9 คลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:53:42 AM
141 นาย? เสมอ? ยอดสุทธิ หมู่ 9 มาบคล้า คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 8:54:33 AM
142 มนัสนันท์ ขำไชโย หมู่ 12 พิณทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:56:53 AM
143 มนัสนันท์ ขำไชโย หมู่ 12 พิณทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:57:23 AM
144 มนัสนันท์ ขำไชโย หมู่ 12 พิณทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 8:57:38 AM
145 มนิตย์ ผจญศึก หมู่ 2 โนนดุม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 8:59:33 AM
146 อดุล น่วมวงค์ หมู่ 1 หนองทอง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:00:30 AM
147 กัลยา มาแก้ว หมู่ 12 หนองบอน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:00:39 AM
148 กัลยา มาแก้ว หมู่ 12 หนองบอน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:00:44 AM
149 กัลยา มาแก้ว หมู่ 12 หนองบอน วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:00:50 AM
150 ชาลี รักษ์สิงห์ หมู่ 9 บึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:01:36 AM
151 วิโรจน์ แจ่มใส หมู่ 5 บึงหล่ม หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:01:55 AM
152 วิรัตน์ สุขแป้น หมู่ 8 บ้านบึงกอก ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:05:12 AM
153 บังเอิญ อยู่มั่น หมู่ 11 บ้านโปร่งสังข์ บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:05:40 AM
154 สุวารินทร์ ดาวไธสง หมู่ 10 หนองปล้องพัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:05:57 AM
155 อุรัสยา เขตรขัน หมู่ 13 บุ่งตะคล้อ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:06:56 AM
156 สีไพร ดีพิจารณ์ หมู่ 13 นาใหม่ โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:07:53 AM
157 ธนะ นครจันทร์ หมู่ 12 คลองสำราญ เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:10:32 AM
158 ธนะ นครจันทร์ หมู่ 12 คลองสำราญ เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:10:44 AM
159 ธนะ นครจันทร์ หมู่ 12 คลองสำราญ เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:10:55 AM
160 วิเชษฐ์ เลิศวรายุทธ์ หมู่ 4 โค้งวิลัย คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:11:27 AM
161 สมพร ศรีโสภา หมู่ 5 ท่าข้ามสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 9:12:41 AM
162 ประไพ ยมยอด หมู่ 4 หัวยาง หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:13:20 AM
163 รัตนา ชัยบุตร หมู่ 6 ใหม่ท้ายวัง หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:15:53 AM
164 สุริยา แก้วบัวดี หมู่ 13 บ้านเนินสว่าง ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:16:49 AM
165 สว่าง มาดวง หมู่ 6 ใหม่ท้ายวัง หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:20:35 AM
166 ณัฐตติ์ โพธิ์กลัด หมู่ 14 บ้านหนองชุมแสง วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:21:24 AM
167 นางสาวอุทัย กาลใส หมู่ 5 ใหม่เจริญพร หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:21:41 AM
168 สิริณี คำอิ่ม หมู่ 2 วังโขน หนองคล้า ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:22:02 AM
169 เฉลียว.อินทรฉัตร อืน หมู่ 9 เกาะพร้าว วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:22:02 AM
170 สมร ฤาชัยราม หมู่ 5 บ้านดอนแขวน เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:27:50 AM
171 สุทิน เกิดม่วง หมู่ 15 ทุ่งหนองบัว วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:27:52 AM
172 เชาว์ ฉ่ำแสง หมู่ 8 บ้านหนองช้างงาม วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:30:39 AM
173 ทองดี แสนหล้า หมู่ 12 หัวทุ่งพัฒนา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:30:57 AM
174 สุขใส นาภี หมู่ 3 หนองปืนแตก หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:30:58 AM
175 ทองดี แสนหล้า หมู่ 12 หัวทุ่งพัฒนา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:31:05 AM
176 นายกุมาร อ่อนจิบ หมู่ 10 วังสระทอง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 9:32:26 AM
177 นายทองดี แสนหล้า หมู่ 12 หัวทุ่งพัฒนา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:32:54 AM
178 นายทองดี แสนหล้า หมู่ 12 หัวทุ่งพัฒนา วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:32:57 AM
179 คำรณ เกิดอ่วม หมู่ 5 นิคม ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 9:33:38 AM
180 ราเมศร์ สถิตชัย หมู่ 4 มะเดื่อชุมพร โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:35:37 AM
181 อรวรรณ วงษ์พานิช หมู่ 6 กระบวยทองเหนือ เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:36:42 AM
182 กรรณิการ์ วิชาวงษ์ หมู่ 6 หงษ์ทองเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 11:41:46 AM
183 กรรณิการ์ วิชาวงษ์ หมู่ 6 หงษ์ทองเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 11:41:53 AM
184 กรรณิการ์ วิชาวงษ์ หมู่ 6 หงษ์ทองเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 11:42:05 AM
185 กรรณิการ์ วิชาวงษ์ หมู่ 6 หงษ์ทองเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 11:43:27 AM
186 อรอนงค์ เรืองศรี หมู่ 9 บ้านวังน้ำพุ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:35:37 AM
187 ทองสุข เกษวิริยะการ หมู่ 9 ถ้ำสะเดา ไทรงาม ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:38:03 AM
188 สมพงษ์ สิงห์ใส หมู่ 3 คลองเมือง โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:38:52 AM
189 นายเชียงใหม่ ต้องติดรัมย์ หมู่ 8 เขาชัยโพธิ์ โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:39:45 AM
190 อภิเชษฐ์ หนูหอม หมู่ 2 ปลายนา หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:42:12 AM
191 เศรษฐโชค อยู่ครอบ หมู่ 5 หนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 9:42:44 AM
192 นาย วีม แก้วจรูญ หมู่ 6 หนองเอื้อม มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 9:43:28 AM
193 กาญจนา จิ๋วมา หมู่ 7 หนองกระทุ่ม หัวถนน คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:45:08 AM
194 บุษรินทร ฉวีจันทร์ หมู่ 25 เนินมะกอกน้อย โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:45:21 AM
195 Phatcharee Janjai หมู่ 20 ใหม่วงศ์เจริญ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 9:48:45 AM
196 นายดำรงค์ อินทพงษ์ หมู่ 5 วังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:49:42 AM
197 เจริญ วารี หมู่ 4 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:51:16 AM
198 ประดับ เจนจบ หมู่ 6 คุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 9:51:35 AM
199 ฐิติรัตน์ แสงอรุณ หมู่ 14 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:54:06 AM
200 ฐิติรัตน์ แสงอรุณ หมู่ 14 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:54:06 AM
201 น.ส มีริการ์ พิลึก หมู่ 9 คลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 9:55:09 AM
202 น.ส มีริการ์ พิลึก หมู่ 9 คลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 9:55:17 AM
203 อัญชลี อุทัยทิน หมู่ 3 บ้านดงยาง เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:56:02 AM
204 รุ้งนภา อินทพงษ์ หมู่ 7 คุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:56:20 AM
205 นายภาณุวัฒน์ ชินวงษ์ทัน หมู่ 5 วังหันน้ำดึง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:56:33 AM
206 นายภาณุวัฒน์ ชินวงษ์ทัน หมู่ 5 วังหันน้ำดึง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:56:39 AM
207 พินิจศักดิ์ คำพลึก หมู่ 5 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:56:40 AM
208 พินิจศักดิ์ คำพลึก หมู่ 5 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:56:50 AM
209 วรัมพร สีแตง หมู่ 6 คลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:57:06 AM
210 น้ำฝน แนไพร หมู่ 5 มอมะปรางทอง คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 1/16/2019 9:57:32 AM
211 เข็มทอง ขอนดอก หมู่ 1 หนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:57:44 AM
212 อำพร แตงฉ่ำ หมู่ 19 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:57:54 AM
213 ฐิติณัฐ เขียนภักดี หมู่ 1 บึงลาด เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:58:27 AM
214 วันทนา นาคชื่น หมู่ 8 สระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:58:48 AM
215 ตุ๊กตา สุพรธรรมา หมู่ 4 โพธิ์เอน เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 9:58:52 AM
216 วันทนา นาคชื่น หมู่ 8 สระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:58:57 AM
217 น.ส.สุวิมล นุ่มเกลี้ยง หมู่ 4 ทุ่งมะหว้า วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:59:29 AM
218 วันทนา นาคชื่น หมู่ 8 สระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 9:59:44 AM
219 วิโรจน์ สิงห์อุดร หมู่ 7 สามแยก วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 9:59:53 AM
220 นางสาวเพ็ญประภา ก๊กตระกูล หมู่ 3 ท่าพุทรา ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:00:31 AM
221 นางสาวเพ็ญประภา ก๊กตระกูล หมู่ 3 ท่าพุทรา ท่าพุทรา คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:00:37 AM
222 สมชาย ขอเอน หมู่ 10 ทรัพย์มะนาว วังไทร คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:01:23 AM
223 สมชาย ประมูล หมู่ 8 สามขา เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 10:01:49 AM
224 ดำรงศักดิ์ จันแดง หมู่ 3 ทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 10:01:57 AM
225 เอกนรินทร์ คูคลัง หมู่ 3 แม่ยื้อ หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 10:02:26 AM
226 สุรีย์ วัดไพรสาร หมู่ 8 อมฤต ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:03:36 AM
227 วันทนา นาคชื่น หมู่ 8 สระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:04:05 AM
228 น.ส สรารัตน์ นาคสุกร หมู่ 8 บ่อทอง วังแขม คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:05:01 AM
229 อาทิตย์ จำปี หมู่ 11 ปางมะนาว หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:05:05 AM
230 ณัฐชยา ใจกล้า หมู่ 3 วังน้ำแดง ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 1/16/2019 10:05:16 AM
231 นาง?กมลทิพย์ ชัยโชติ หมู่ 5 บ้านบึงเสือเต้น ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 10:06:01 AM
232 นาง?กมลทิพย์ ชัยโชติ หมู่ 5 บ้านบึงเสือเต้น ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 10:06:06 AM
233 นาง?กมลทิพย์ ชัยโชติ หมู่ 5 บ้านบึงเสือเต้น ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 10:06:14 AM
234 สุปราณี สาขำ หมู่ 6 หนองชุมแสง หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 10:06:30 AM
235 ดาวเรือง โมลาลาย หมู่ 3 แคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 10:07:20 AM
236 ดาวเรือง โมลาลาย หมู่ 3 แคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 10:07:26 AM
237 สมรักแขนสุงเนิน สุงเนิน หมู่ 7 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:07:57 AM
238 นายดำรงค์ ฉลาดธัญกรณ์ หมู่ 10 บ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:08:19 AM
239 นายดำรงค์ ฉลาดธัญกรณ์ หมู่ 10 บ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:08:29 AM
240 นายดำรงค์ ฉลาดธัญกรณ์ หมู่ 10 บ่อตาโพธิ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:09:21 AM
241 นิคม พวงแย้ม หมู่ 2 วังตะล่อม วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:09:25 AM
242 คำรณ เพียรเกิด หมู่ 11 พงษ์สัก วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 10:10:34 AM
243 ประยงค์ โปร่งพรมมา หมู่ 12 ทุ่งพัฒนา มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 10:11:58 AM
244 ละมัย สุ่มกัน หมู่ 3 แม่ลาดน้อย แม่ลาด คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:12:07 AM
245 น้ำวน นิราพันธ์ หมู่ 4 สันติสุข คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:13:13 AM
246 สุดสาคร คุณแก้ว หมู่ 1 ป่าเหียง วังบัว คลองขลุง กำแพงเพชร 1/16/2019 10:15:21 AM
247 ผา วรแสง หมู่ 9 วังผึ้ง วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 1/16/2019 10:20:33 AM
248 อนงค์ โตมอญ หมู่ 10 หนองทอง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 10:22:04 AM
249 อังคนา ทาอุบล หมู่ 4 ทุ่งรวงทอง หนองไม้กอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 10:29:59 AM
250 ณัฎฐณิชา มีสกุล หมู่ 2 หนองหัวควาย พานทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 10:30:47 AM
251 พศวัต บุญส่ง หมู่ 8 สี่หลัง หนองทอง ไทรงาม กำแพงเพชร 1/16/2019 10:33:48 AM
252 นาย เอกชัย ทาไร หมู่ 8 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 10:40:00 AM
253 พีรพร เจริญศิลป์ หมู่ 11 วังแม่พาย เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 10:52:16 AM
254 อุดม โงนรี หมู่ 3 วังน้ำแดง ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 1/16/2019 1:09:25 PM
255 กัญจน์พร อยู่เย็น หมู่ 4 ปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 1/16/2019 2:13:42 PM
256 ณัฐวรรณ แสงสิทธิ์ หมู่ 3 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 1/16/2019 7:44:43 PM
257 สมพิศ บุญอินทร์ หมู่ 4 บ้านโนนตารอด เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/16/2019 8:35:37 PM
258 บุญตา บดีรัฐ หมู่ 6 ดอนขมิ้น เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/16/2019 9:27:00 PM
259 สุริโย คำเครื่อง หมู่ 5 บ้านจิตตมาส วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/17/2019 1:22:57 PM
260 นางจันทร์ลอน นุสณท์ หมู่ 5 ดงพระจันทร์ คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 1/20/2019 4:28:25 PM
261 บวรเกียรติ คชินทร หมู่ 18 บ้านกระเหรี่ยง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 1/20/2019 8:06:56 PM
262 นายสมศักดิ็ จะลา หมู่ 5 บ้านดอนโค้ง ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/28/2019 11:40:38 AM
263 นายสมศักดิ็ จะลา หมู่ 5 บ้านดอนโค้ง ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 1/28/2019 11:40:51 AM
264 สมมาตร พลอาจ หมู่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 1/29/2019 9:12:39 AM
265 จิรภาส รอดกสิกรรม หมู่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/6/2019 9:55:41 AM
266 ประดิษฐ์ สาระพุฒ หมู่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 2/7/2019 12:57:58 PM
267 ประดิษฐ์ สาระพุฒ หมู่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 2/7/2019 12:58:05 PM
268 ประดิษฐ์ สาระพุฒ หมู่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 2/7/2019 12:58:44 PM
269 สไบนาง เฟื่องฟู หมู่ 6 ใหม่พัฒนา เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 2/13/2019 4:36:30 AM
270 ไสว ทั่งทอง หมู่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/7/2019 2:29:58 PM
271 เจษฎา แพพ่วง หมู่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/7/2019 2:47:01 PM
272 ทองใบ จันทะคุณ หมู่ 4 สันติสุข คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 2/17/2019 2:58:00 PM
273 ทองใบ จันทะคุณ หมู่ 12 ทุ่งหญ้าคา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 2/17/2019 4:04:36 PM
274 พรหมมาตร์ พวงมาลา หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/18/2019 3:04:56 AM
275 พรหมมาตร์ พวงมาลา หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/18/2019 3:05:06 AM
276 พรหมมาตร์ พวงมาลา หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/18/2019 3:05:16 AM
277 พรหมมาตร์ พวงมาลา หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 2/18/2019 3:05:20 AM
278 สาย รอยุ หมู่ 6 หนองเสือโฮก วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 3/8/2019 1:55:02 PM
279 พรหมมาตร์ พวงมาลา หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 3/16/2019 8:04:16 PM
280 พรหมมาตร์ พวงมาลา หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 3/16/2019 8:04:22 PM
281 นภัสรา ลีจ้อย หมู่ 10 บ้านด่านใหญ่ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 3/24/2019 12:41:57 PM
282 ดี่ แซ่ม้า หมู่ 9 คลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/15/2018 8:37:50 PM
283 พิชญาภา พละชาติ หมู่ 3 วังน้ำแดง ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 11/16/2018 9:20:09 AM
284 ชรินทร์ โพธิกุล หมู่ 17 วังน้ำแดงเหนือ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 11/16/2018 9:23:27 AM
285 เสกสันต์ ทั่่งทอง หมู่ 2 ถนนใหญ่ ถาวรวัฒนา ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 11/16/2018 9:43:35 AM
286 ศรุต ประชุมรักษ์ หมู่ 13 หนองนกชุมใต้ ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 11/16/2018 9:58:49 AM
287 พัชรี ไกรพรม หมู่ 5 บ้านดอนโค้ง ดอนแตง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/16/2018 6:34:40 PM
288 สมนึก เพชรพาลี หมู่ 8 บ้านหนองชายกลอย ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/16/2018 6:55:21 PM
289 สมศรี นามสง่า หมู่ 2 หนองนกชุม ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 11/16/2018 11:07:50 AM
290 นายพิเนตร ฉัตรโพธิ์ หมู่ 9 เขาสว่าง พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/16/2018 2:37:11 PM
291 Supakit Oumrum หมู่ 6 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/17/2018 6:22:18 PM
292 ธนวัฒน์ แซ่ฟุ้ง หมู่ 8 อุดมทรัพย์ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:09:59 PM
293 คณิศร บุญนิยม หมู่ 6 หนองหิน หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:17:13 PM
294 สายพิณ ละออ หมู่ 7 หนองสังกะสี หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:21:08 PM
295 บรรลือ กิ่งเพชรเสรีชน หมู่ 12 คลองมะนาว หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:23:29 PM
296 วันชัย ชมคำ หมู่ 10 จอมทอง หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:26:31 PM
297 สีไพร ดีพิจารณ์ หมู่ 13 นาใหม่ โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:28:02 PM
298 อรอุมา พูลสาริกิจ หมู่ 7 คลองพร้าว โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:30:09 PM
299 ชญาภา ใหม่กัน หมู่ 4 คลองขุด โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:32:32 PM
300 วิเชียร ขุนพิลึก หมู่ 9 ไผ่ยาว โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 11/18/2018 3:33:26 PM
301 กนิจฐา เดชพระ หมู่ 1 หนองคล้า บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 10:18:27 AM
302 กัญญาภัค ศรีสังข์ หมู่ 7 บึงบ้าน บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 10:27:45 AM
303 ดอกรัก สมปล้อง หมู่ 9 ศรีจันทร์โรง บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 10:30:12 AM
304 สมศรี พรหมมาศ หมู่ 11 ใหม่พงษ์ทอง บึงสามัคคี บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 10:51:51 AM
305 ชุติกาญจน์ จารุจิตร หมู่ 1 ดงเย็น ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 10:55:13 AM
306 ก้อง สิงห์ดี หมู่ 2 กระบวยทองใต้ ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 10:57:31 AM
307 นาตยา โพธิ หมู่ 1 บ้านโรงสูบ เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:00:12 AM
308 องอาจ พุ่มพวง หมู่ 5 คอปล้อง ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:00:36 AM
309 อัญชลี อุทัยทิน หมู่ 3 บ้านดงยาง เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:02:36 AM
310 ธนากร สุวรรณ หมู่ 9 ใหม่คลองม่วง ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:02:49 AM
311 สุจิตรา ฤทธิ์บำรุง หมู่ 4 บ้านโนนตารอด เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:03:53 AM
312 ทองจันทร์ ภูมิเลิศ หมู่ 10 คลองเจริญสุขพัฒนา ระหาน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:05:19 AM
313 วิษณุ มีบุญ หมู่ 1 วังวัด วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:07:32 AM
314 เสมา ทองคงอ่วม หมู่ 4 ระหาน วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:09:39 AM
315 บุญสม จันทร์ละมูล หมู่ 5 คอปล้อง วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:11:56 AM
316 วรันต์นนท์ บาลไธสงค์ หมู่ 7 หนองไทร วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:14:08 AM
317 จิราพร ผาน้ำคำ หมู่ 8 ไผ่งาม วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:15:59 AM
318 รันทม ภาษาดี หมู่ 9 วังผึ้ง วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:18:07 AM
319 นฤมล แดงบุตรดี หมู่ 5 บ้านดอนแขวน เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:18:24 AM
320 ณัฐพงศ์ แสงพักร์ หมู่ 6 บ้านโคกสะอาด เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:20:26 AM
321 พเยาว์ ทองเสม หมู่ 11 พงษ์สัก วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:20:49 AM
322 สมชาย กสิกิจ หมู่ 7 บ้านดอนขวาง เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:22:35 AM
323 สง่า กฐินเทศ หมู่ 12 ใหม่นาตาเซา วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:23:38 AM
324 ปัณฑารีย์ กมลสาร หมู่ 14 เนินศิลา วังชะโอน บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:25:27 AM
325 สมบัติ เกษสาคร หมู่ 1 บึงลาด เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:27:46 AM
326 อรุณีย์ เงินสุข หมู่ 8 บ้านหนองขาม เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:27:46 AM
327 พิรุฬห์ บัวสำลี หมู่ 5 บ้านคลองน้ำเย็นใต้ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:28:52 AM
328 นนทกร บุญชื่น หมู่ 7 บ้านด่านกรวด โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:30:01 AM
329 อรอนงค์ เรืองศรี หมู่ 9 บ้านวังน้ำพุ โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:31:26 AM
330 อดิศักดิ์ โกสุม หมู่ 4 บ้านโอ่งทาน บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:32:37 AM
331 ชบา น้อยรักษา หมู่ 2 เนินมะกอก เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:32:47 AM
332 ทองจันทร์ ตรวจนอก หมู่ 3 ใหม่เจริญสุข เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:35:13 AM
333 สิริลักษณ์ แดงเรือง หมู่ 5 บ้านสี่แยกต้นไทร บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:35:18 AM
334 สายชล บุกบุญ หมู่ 7 บ้านบ่อกระบาก บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:36:14 AM
335 สมศักดิ์ อินทร์บุญ หมู่ 9 บ้านเปาะสวอง บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:37:13 AM
336 ตุ๊กตา สุพรธรรมา หมู่ 4 โพธิ์เอน เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:37:56 AM
337 น้ำผึ้ง เพชรเนียม หมู่ 6 กระบวยทองเหนือ เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:39:40 AM
338 รุ่งนภา นามโคตร หมู่ 8 สามขา เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:41:19 AM
339 นิตยา บิดาทุม หมู่ 9 มาบไผ่ เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:43:12 AM
340 ปรีชา มงคลไซ หมู่ 10 บ้านหนองยางงาม บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:43:17 AM
341 พันธ์ อยู่มั่น หมู่ 11 บ้านโปร่งสังข์ บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:45:23 AM
342 ไกรฤทธิ์ ด้วงหวา หมู่ 12 บ้านส่องตาแล บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:50:49 AM
343 คำนึง พัดกลับ หมู่ 13 บ้านหนองบอน บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 11:55:47 AM
344 ชุบ หอมรื่น หมู่ 12 ใหม่เขาดงรื่น พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 2:54:23 PM
345 เล็ก มีศรี หมู่ 8 ปลักมะหว้า พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:00:36 PM
346 กำพล พลอาชา หมู่ 6 หนองน้ำใส พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:01:52 PM
347 พิชิตร์ เพชรพิชัย หมู่ 17 บ้านบ่อกระบากใหม่ บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:01:59 PM
348 ณัฐธีรา ประเทศ หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:03:37 PM
349 อุษา ท้าวบุตร หมู่ 7 เขานิยม พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:03:56 PM
350 อูษามาศ สุทธิมาลา หมู่ 7 บ้านวังเรียง ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:04:43 PM
351 สมพงษ์ พรมรักษา หมู่ 13 สว่างราษฎร์พัฒนา พรานกระต่าย พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:05:28 PM
352 สมชาย ทองคำถึก หมู่ 8 บ้านบึงกอก ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:05:48 PM
353 ทัศนีย์ สนม หมู่ 16 หนองตะเข้ เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:06:54 PM
354 ชนิดาพา ช่อชั้น หมู่ 11 บ้านบึงสามัคคี ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:07:08 PM
355 สมใจ สุวรรณพานิช หมู่ 3 หนองโสน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:08:09 PM
356 น้ำฝน แก้วบัวดี หมู่ 13 บ้านเนินสว่าง ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:08:21 PM
357 หนูเทียน ดาวพันธ์ หมู่ 10 หนองทอง เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:09:25 PM
358 วันเพ็ญ ชูศรีทอง หมู่ 14 บ้านวังพัฒนา ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:09:27 PM
359 ทองสุข บดีรัฐ หมู่ 11 วังแม่พาย เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:10:27 PM
360 สิตางศุ์ ลีมา หมู่ 16 บ้านทุ่งสลักจันทร์ ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:11:39 PM
361 ฉกาจ บดีรัฐ หมู่ 12 คลองสำราญ เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:11:43 PM
362 ณรงค์ ไพโรจน์ หมู่ 15 ตะแบกงาม เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:12:51 PM
363 เบญจวรรณ ชัยดี หมู่ 3 บ้านกล้วย ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:13:35 PM
364 ชาลี รักสิงห์ หมู่ 9 บึงลูกนก เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:14:02 PM
365 วิชิตร ศรีทอง หมู่ 5 บ้านราษฎร์ขยัน เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:14:56 PM
366 บุญมี บดีรัฐ หมู่ 6 ดอนขมิ้น เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:16:00 PM
367 นิรุธ เดชะผล หมู่ 7 ทุ่งยาว เขาคีริส พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:17:54 PM
368 ชัยยะ กลิ่นหอม หมู่ 4 บ้านเกาะฝ้าย ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:22:49 PM
369 กมลทิพย์ ชัยโชติ หมู่ 5 บ้านบึงเสือเต้น ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:26:13 PM
370 สุพล พรหมบุตร หมู่ 6 บ้านบึงปอแดง ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:28:24 PM
371 ชาญชัย เดชะผล หมู่ 1 นาป่าแดง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:37:39 PM
372 จวน รอดเขียว หมู่ 6 วังถ้ำ คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:40:54 PM
373 สาวิกา ชูวงษ์ หมู่ 14 บ้านหนองชุมแสง วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:41:06 PM
374 ณัฐพัชร ถมทอง หมู่ 3 คุยป้อม คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:42:19 PM
375 สุจิตรา พรหมเมศ หมู่ 3 บ้านน้ำซับ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:42:50 PM
376 แสงดาว มณีเขียว หมู่ 5 คุยแขวน คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:43:11 PM
377 ไวพจน์ หลักหลวง หมู่ 7 คุยบ้านโอง คุยบ้านโอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:44:13 PM
378 ชิติสรรค์ รักธรรม หมู่ 5 บ้านจิตตมาส วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:45:08 PM
379 ยอด สุริยะธรรม หมู่ 10 หนองทอง ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:47:05 PM
380 สำราญ เกษี หมู่ 9 ใหม่โพธิ์พัฒนา ถ้ำกระต่ายทอง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:48:00 PM
381 รัชนก น้ำไทย หมู่ 7 บ้านหนองปล้อง วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:48:21 PM
382 อำนาจ กรองทิพย์ หมู่ 2 ทุ่งเมือง วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:49:22 PM
383 พรเพ็ญ กำเหนิดสูง หมู่ 8 บ้านหนองช้างงาม วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:52:28 PM
384 วิชาญ เคียงข้าง หมู่ 5 วังมะค่า วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:52:44 PM
385 นพพร สระทองล้วน หมู่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:54:00 PM
386 ประยูร ใจแสน หมู่ 10 บ้านด่านใหญ่ วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:55:18 PM
387 กรรชัย สงสนั่น หมู่ 6 หนองเสือโฮก วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:56:16 PM
388 สมมาศ สุ่มทอง หมู่ 11 บ้านปากดงพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:56:22 PM
389 สมศักดิ์ เดชะพล หมู่ 4 ทุ่งมะหว้า วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:57:15 PM
390 รุ้งนภา อินทพงษ์ หมู่ 7 คุยประดู่ วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:58:28 PM
391 สายพิน วัตสุข หมู่ 12 บ้านหนองม่วงพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 3:58:39 PM
392 วันเพ็ญ หอมเย็น หมู่ 2 ทุ่งเมือง วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 3:59:14 PM
393 เกรียงศักดิ์ พลขันธ์ หมู่ 3 ห้วยน้ำใส วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:00:09 PM
394 เข็มทอง ขอนดอก หมู่ 1 หนองหัววัว หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:01:09 PM
395 อภิเชษฐ์ หนูหอม หมู่ 2 ปลายนา หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:02:15 PM
396 ดำรงศักดิ์ จันแดง หมู่ 3 ทุ่งน้ำตก หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:04:43 PM
397 จินดา วัฒพงษ์ หมู่ 5 น้ำโก้ หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:05:34 PM
398 วีระ หอมรื่น หมู่ 7 คลองขมิ้น หนองหัววัว พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:06:16 PM
399 เอื้อมเดือน หอมรื่น หมู่ 4 ไร่สุขุม ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:08:18 PM
400 เอนก โมลาลาย หมู่ 3 แคทอง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:09:36 PM
401 ปราณีต ถาวร หมู่ 1 คลองห้วยยั้ง ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:10:22 PM
402 สมควร หุ่นสิงห์ หมู่ 5 ดอกเข็ม ห้วยยั้ง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:11:10 PM
403 กัญยารัตน์ อินกรัด หมู่ 5 บึงบอน คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร 11/19/2018 4:12:20 PM
404 ยุทธนา เนตรฤทธิ์ หมู่ 7 บ้านคลองวน ยางสูง ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 11/19/2018 4:14:36 PM
405 ดุจดาว พันธุ์ศรี หมู่ 3 ชัยพฤกษ์ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:31:26 PM
406 สุเวช เขตกัน หมู่ 6 มอสมบูรณ์ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:36:15 PM
407 อำพันธ์ุ พูลเพิ่ม หมู่ 7 คลองใหญ่ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:37:41 PM
408 อรุโนทัย กอเฮ็ง หมู่ 8 หนองใหญ่ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:38:34 PM
409 มนัสนันท์ ขำไชโย หมู่ 12 พิณทอง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:40:43 PM
410 นายประมวล อ่อนเฉียง หมู่ 1 มอสูง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:27:31 PM
411 สาคร ม่วงสิงห์ หมู่ 9 เนินทราย วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:39:35 PM
412 สุกัญญา ศรีทองใบ หมู่ 17 ทุ่งเอื้อง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:45:48 PM
413 ปรีชา ทองศรี หมู่ 17 ทุ่งเอื้อง วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:46:58 PM
414 สายชล ต่วนชะเอม หมู่ 18 หนองคล้า วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:49:38 PM
415 จำรูญ สุขสม หมู่ 14 ปางช่างยม วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:42:22 PM
416 วิมาลัยพร พลอาชา หมู่ 1 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:56:49 PM
417 บุญมาก ผิวพรรณ หมู่ 2 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:57:42 PM
418 วชิราภรณ์ ฉิมพาลี หมู่ 6 เขาน้ำเพชร คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:53:40 PM
419 อดิเรศ คงเจริญ หมู่ 5 มอวรรณทอง คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:54:30 PM
420 อภิรัตน์ รักศรี หมู่ 11 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:55:50 PM
421 คุณาพร สถิตย์อยู่ หมู่ 7 มะกอกหวาน เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:56:49 PM
422 วันทนา นาคชื่น หมู่ 8 สระสิงห์โต เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:57:45 PM
423 ศุภเดช งามประเสริฐ หมู่ 12 บ่อเงิน เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:58:39 PM
424 นัฐพล บางจั่น หมู่ 20 สุกรพันธ์ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 4:02:16 PM
425 วันชัย เคนมาตร์ หมู่ 19 ใหม่อู่ตะเภา วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:51:31 PM
426 สุทัต พะเทพ หมู่ 20 บ้านแดนพุทธ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:53:06 PM
427 สามารถ ฮุยสระเกตุ หมู่ 21 ฟ้าเกื้อ วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 2:54:24 PM
428 น้ำค้าง แสงสิทธิ์ หมู่ 3 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:00:00 PM
429 มานพ ก้อนสุวรรณ หมู่ 4 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:00:58 PM
430 มัทนา ท้วมนิ่ม หมู่ 5 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:01:41 PM
431 สายันณ์ เทศขำ หมู่ 6 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:02:28 PM
432 สุมาลี ประชาสุข หมู่ 7 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:03:19 PM
433 ณัชศักดิ์ อำปั่น หมู่ 8 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:04:09 PM
434 สำเนาว์ เทวฤทธิ์ หมู่ 9 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:05:09 PM
435 สายฝน ทำขวัญ หมู่ 10 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:06:03 PM
436 วิรัตน์ ปันหล้า หมู่ 11 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:06:44 PM
437 มยุรี ป้อมปราการ หมู่ 12 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:07:26 PM
438 เรณู บุญเนียม หมู่ 8 ทรงธรรม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:10:28 PM
439 วรัมพร สีแตง หมู่ 6 คลองสีนวล ธำมรงค์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:11:27 PM
440 ธีระศักดิ์ อินทรประกอบ หมู่ 11 เจริญสุข สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:13:59 PM
441 สุนีย์ จิ๋วแก้ว หมู่ 8 อินทนิน สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:15:00 PM
442 วิโรจน์ เฮงทรัพย์ หมู่ 9 หัวคู สระแก้ว เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:15:45 PM
443 ประทุมมา กางสร้อย หมู่ 4 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:18:34 PM
444 พินิจศักดิ์ คำพลึก หมู่ 5 หนองขี้วัว อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:19:21 PM
445 สุพรรษา ตรีหนู หมู่ 6 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:20:09 PM
446 วรรณิศา ปานสุด หมู่ 8 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:20:56 PM
447 นาตยา สีเสมอใจ หมู่ 12 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:21:52 PM
448 ประสิทธิ์ แก้วหลวง หมู่ 13 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:26:31 PM
449 อุมาพร ชาติชะนา หมู่ 14 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:27:18 PM
450 แม้น กรรณศร หมู่ 15 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:28:22 PM
451 นิมิตร พาต่อ หมู่ 16 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:29:29 PM
452 นพพล สัทท์เลอร์ หมู่ 18 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:30:16 PM
453 อำพร แตงฉ่ำ หมู่ 19 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:31:05 PM
454 กิตติยา อุหวัง หมู่ 20 อ่างทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:32:47 PM
455 สำรวย มาสายออ หมู่ 16 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:35:20 PM
456 มณีรัตน์ จำปานิล หมู่ 14 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:36:10 PM
457 สายฝน สุริยะมณี หมู่ 7 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:36:56 PM
458 บัวไล คันเทีย หมู่ 19 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:39:54 PM
459 เนตรพิศ ประชุม หมู่ 10 มอฝ้าย คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:43:21 PM
460 นภสร บุปผา หมู่ 9 วงฆ้อง คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:49:24 PM
461 พีรพงษ์ เสือเถื่อน หมู่ 8 ยางเลียง คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 11/23/2018 3:52:40 PM
462 ไพศาล จุลพันธ์ หมู่ 5 มอมะปรางทอง คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:21:22 PM
463 นางสมจิตร กลิ่นซ้อน หมู่ 6 บึงหล่ม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:23:24 PM
464 นางอริสา มังกร หมู่ 7 คลองใหญ่ใต้ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:25:24 PM
465 นายเผด็จ ละพิมาย หมู่ 9 คลองพลู คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:29:46 PM
466 นางจินห์ระพีร์ แพงวงค์ หมู่ 11 คลองปิ่นโต คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:33:12 PM
467 นางอรพันธ์ พูนสังข์ หมู่ 24 คลองใหญ่ใหม่ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:07:01 PM
468 นายถาวร โพธาราม หมู่ 25 ใหม่ศรีสุวรรณ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:10:15 PM
469 นายประศาล สิงหพันธุ์ หมู่ 26 บึงทรัพย์เจริญ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:11:57 PM
470 นางสาวสมปอง อินทรวิเชียร หมู่ 28 คลองด้วน คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:13:30 PM
471 นายบุญเรือง อ่อนโพธา หมู่ 2 สวนส้ม คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:15:19 PM
472 นางนิภาพร โอ้ทอง หมู่ 3 คลองน้ำไหลใต้ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:16:50 PM
473 นายสมพร ศรีโสภา หมู่ 5 ท่าข้ามสามัคคี คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 8:18:07 PM
474 นายจักรกฤษณ์ สืบสิงห์คาร หมู่ 13 คลองหัวแหวน คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:50:40 PM
475 นางมะลิวัลย์ สิงห์เถื่อน หมู่ 18 ไร่อุดม คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/23/2018 7:53:43 PM
476 นายหนูเวียง นวลพุ่ม หมู่ 2 เพชรนิยม สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:07:05 AM
477 นางยุพาพร ชาลีรินทร์ หมู่ 5 หนองน้ำขุ่น สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:29:24 AM
478 นางสาวมิริการ์ พิลึก หมู่ 9 คลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:31:54 AM
479 นางสาวพรพิมล จันทร์หีบ หมู่ 23 หล่มชัย คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 10:59:36 AM
480 นายชัยฤทธิ์ คชลัย หมู่ 6 เลิ้งกะพงษ์ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:03:38 AM
481 นางสาวพิรามาศ มณีแสง หมู่ 9 คลองเตย คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:05:20 AM
482 นายสมชาย จนุช หมู่ 4 ปางลับแล สักงาม คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:08:33 AM
483 นายนันทวัฒน์ จาวสกุลไทย หมู่ 16 ตลาดม้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 12:11:03 PM
484 นางชมาพร กลิ่นบุญ หมู่ 17 ป่าสน คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 12:12:59 PM
485 นายบวรเกียรติ คชินทร หมู่ 18 บ้านกระเหรี่ยง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 12:25:59 PM
486 นายทองสัย สีลำมาศ หมู่ 19 มอมะค่า คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 12:27:54 PM
487 นายทวี วงค์พิทักษ์ หมู่ 20 มอสำราญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 12:33:46 PM
488 นายธนกิตต์ หยุ่มไธสงค์ หมู่ 21 ทุ่งแก้วนาขวัญ คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 12:35:20 PM
489 นางสาวอรสา ทองลา หมู่ 12 ทุ่งหญ้าคา คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 10:12:23 AM
490 นางภาวิณี บุญทองโท หมู่ 20 ใหม่วงศ์เจริญ คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 10:14:58 AM
491 นายเอกพจน์ ปานจันทร์ หมู่ 10 ทะเลพัฒนา คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:40:10 AM
492 นายอนุชิต วงค์ษา หมู่ 13 คลองปลาร้า คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:41:21 AM
493 นางเกษม พูเพียร หมู่ 14 หนองผักบุ้ง คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:43:43 AM
494 นางเกษฏาภรณ์ โอดปะละ หมู่ 15 มอมะรื่น คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 11/26/2018 11:45:43 AM
495 นายชินกฤต วงศ์บัณฑิต หมู่ 3 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:11:34 AM
496 นางอุไรวรรณ ชูชัย หมู่ 3 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:40:32 AM
497 นางเบญจมาศ ไทยประเสริฐ หมู่ 5 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:42:33 AM
498 นายธวัฒน์ชัย อิ่มเนย หมู่ 9 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:44:20 AM
499 นางสาวกัญญาพร ทองคำ หมู่ 13 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:49:03 AM
500 นางสาวฐิติรัตน์ แสงอรุณ หมู่ 14 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:50:23 AM
501 นางจันทพร เงินฉลาด หมู่ 15 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:51:42 AM
502 นายประเสริฐ มนัสไธสง หมู่ 4 หนองไผ่ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:07:47 PM
503 นายอานัน ทองแฉล้ม หมู่ 5 โพธิ์พัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:09:32 PM
504 นายสมพงษ์ ยาสา หมู่ 8 หนองจอก คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:11:07 PM
505 นายนิพล สุขแพทย์ หมู่ 12 นาเจริญสุข คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:12:59 PM
506 นายสมพงษ์ คำดี หมู่ 4 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:15:12 PM
507 นางจิราพร สัมมานุช หมู่ 7 สันติสุข ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:16:39 PM
508 นายคำรณ เกิดอ่วม หมู่ 5 นิคม ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:17:54 PM
509 นายสราวุศ โปยขุนทด หมู่ 9 คลองห้วยทราย หนองปลิง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:18:11 PM
510 นายอำนาจ ไชยศรี หมู่ 7 ปางเรือ คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 4:19:23 PM
511 นายประทุม หอมแก่นจันทร์ หมู่ 9 บึงมาลย์น้อย ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:20:14 PM
512 นายลด พาไธสง หมู่ 7 ใหม่ฤทธิ์เจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:02:34 AM
513 นายวิเชียร สุขแก้ว หมู่ 9 ปล้องพัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:06:31 AM
514 นางบุญเยี่ยม รัดทะนี หมู่ 10 หนองปล้องพัฒนา คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:09:22 AM
515 นางจันทร์พร เงินฉลาด หมู่ 15 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:15:18 AM
516 นางสาวเนตรทราย สารโท หมู่ 9 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:18:16 AM
517 นางนพพร แสนเทียม หมู่ 10 ลานดอกไม้ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:20:03 AM
518 นายนเรศ ลิ่มเงิน หมู่ 11 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:45:47 AM
519 นางสาวเกศินี ศรีเดช หมู่ 12 ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 10:47:25 AM
520 นายประยูร ทัพมงคล หมู่ 10 บ้านบึงกิ่ว ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:22:36 PM
521 นายไพรรัตน์ จูด้วง หมู่ 3 เกาะสีเสียด โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:25:20 PM
522 นายสมพล จูด้วง หมู่ 1 หร่ายการ้อง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:29:05 PM
523 สมทรัพย์ เข็มอุดร หมู่ 6 เกาะควง ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:31:15 PM
524 นางทรรศนีย์ แสงส่อง หมู่ 4 อินทรานุสรณ์ โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:32:48 PM
525 นายจเร โฉมทอง หมู่ 7 หนองสะเดือย โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:39:05 PM
526 พยัพ กันหามี หมู่ 4 ปรือพันไถ ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:40:36 PM
527 นายเจริญ ทองจิตติ หมู่ 4 หนองทิ้งสุ่ม จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:44:07 PM
528 วิน น้อยพงษ์ หมู่ 5 วังยาง ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:44:13 PM
529 นางสาววิจิตรา ทับทรวง หมู่ 7 นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/6/2018 3:21:30 PM
530 นิกร วงค์บุรี หมู่ 7 เกาะไผ่ล้อม ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:33:23 PM
531 นายสมหมาย มากสาคร หมู่ 6 คุยมะม่วง โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:34:18 PM
532 เกสร สังข์ทอง หมู่ 9 หนองปลาไหล ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:32:42 AM
533 นายดำริ ทองคำ หมู่ 2 เกศกาสร ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:34:02 AM
534 เศรษฐโชค อยู่ครอบ หมู่ 5 หนองละมั่งทอง บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:35:22 AM
535 วีระ บุญมาก หมู่ 6 ทุ่งเกลา บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:36:20 AM
536 อุบล ทับทิม หมู่ 8 ทุ่งโพธิ์เงิน บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:37:12 AM
537 บุญทิม จันนาค หมู่ 9 ทรายทอง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:38:11 AM
538 กุมาร อ่อนจิบ หมู่ 10 วังสระทอง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:39:18 AM
539 นายสมศักดิ์ พลาพล หมู่ 11 บึงม่วง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/7/2018 9:40:22 AM
540 สมัย สีชมภู หมู่ 7 คลองเจริญ ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:45:02 PM
541 นายวิษณุ เหล่าเขตุกิจ หมู่ 5 รุ่งโรจน์ จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:45:19 PM
542 เจียม แหยมวงษ์ หมู่ 8 บึงพระนางทอง ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:46:17 PM
543 นายสำเริง พรมเสน หมู่ 6 ใหม่เจริญสุข จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:46:33 PM
544 ลอย เปรมกมล หมู่ 2 หนองท่าไม้ บึงทับแรต ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:47:19 PM
545 นายบุญชื้น ทองทา หมู่ 7 บึงช้าง จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:47:49 PM
546 นายนเรศ หนองหลวง หมู่ 8 ตะเคียนงาม จันทิมา ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:48:54 PM
547 พิเชษฐ มาน้อย หมู่ 4 บึงมาลย์ หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:50:41 PM
548 พรวน หนองหลวง หมู่ 5 หนองหลวง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:52:00 PM
549 นายสุชาติ เจนจบ หมู่ 3 บึงกระดาน ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:52:02 PM
550 ชำนาญ โพธิบัลลังค์ หมู่ 7 บ้านหนองไม้แดง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:53:43 PM
551 ปรานอม พะโยม หมู่ 8 ประดาเจ็ดรัง หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:55:21 PM
552 ทรง อยู่กรัด หมู่ 12 สุรเดชสามัคคี หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:56:27 PM
553 สมศักดิ์ ยอดโยม หมู่ 13 ปรือกระเทียม หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 12/6/2018 4:57:24 PM
554 อำนวย แขจันทร์ หมู่ 6 หงษ์ทองเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 12/11/2018 1:43:18 PM
555 สุภาวดี พรหมนอก หมู่ 11 ปางมะนาว หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 2:18:45 PM
556 นุชนารถ สุสดี หมู่ 2 มอเจริญ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 2:21:43 PM
557 ญารัชนี เพียวกระโทก หมู่ 4 เขาน้ำอุ่น หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 2:24:30 PM
558 ชุติมา พิสาชัย หมู่ 9 ซับใหญ่ หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 2:28:07 PM
559 มะลิ บัวสำลี หมู่ 1 ระหาร โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 3:13:20 PM
560 เวียงจันทร์ โพธิ์ศรี หมู่ 11 หนองไผ่ โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 3:15:04 PM
561 ณิชกานต์ รูปพรม หมู่ 2 หนองล่ม โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 12/11/2018 3:17:47 PM