รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรม S-Tawan Hotel
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 เกศรินทร์ คุณพันธุ์ หมู่ 7 โขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 11/24/2018 1:13:00 PM
2 นายพิศาล ไชยสมบัติ หมู่ 2 ตำแย นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:33:52 PM
3 นางสังเวียน กานุมาร หมู่ 3 หนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:36:38 PM
4 นางสุทิณณา รัตนพร หมู่ 4 หวาย นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:38:49 PM
5 นายประวัติ ศรีเมือง หมู่ 6 โพธิ์มี นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:40:59 PM
6 นายสมบูรณ์ แนนเนียม หมู่ 7 หนองแม็ก นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:42:18 PM
7 นายวิชัย จันทะนันต์ หมู่ 11 แสน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:47:16 PM
8 นางสุทธิพร บรรเทา หมู่ 13 ดอนก้านตง นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:48:29 PM
9 นายสิงห์ทอง นามแสงผา หมู่ 15 หนองโดน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:49:54 PM
10 นายทองแดง เภาวิรัตน์ หมู่ 16 โนนสะอาดพัฒนา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:50:58 PM
11 นายหนูจร สิงห์มี หมู่ 19 โพธิ์มี นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:56:07 PM
12 นายสุคนธ์ สังฆะพันธ์ หมู่ 20 หวายคำ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:57:21 PM
13 นายทองหลา คำศรี หมู่ 21 เขวาโดน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:00:47 PM
14 นายบุญชื่น สงคราม หมู่ 22 หนองอุ่มเหนือ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:02:53 PM
15 นายนิพณ จันทะลุน หมู่ 23 หนองอุ่มพัฒนา นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:03:56 PM
16 นายเรียน ไชยภักดี หมู่ 24 ตำแยใต้ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:05:01 PM
17 นายโกวิท ลิละคร หมู่ 25 แหย่งใต้ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:07:22 PM
18 นายคำมวย ภูศรี หมู่ 27 แสนสุข นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:08:17 PM
19 นายสมควร อ่อนโพธา หมู่ 7 ดอนบาก ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:20:01 PM
20 นายสุภาพ บรรณกิจ หมู่ 10 หนองอีตื้อ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:21:52 PM
21 นางปิยะดา ภูพานไร่ หมู่ 11 ดอนหวาย ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:22:53 PM
22 นายสรยุทธ ศรีประทุม หมู่ 12 ดอนขมิ้น ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 3:24:50 PM
23 นายประจักร์ อันทะศรี หมู่ 8 หนองอุ่ม นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:43:47 PM
24 นายบุญเพ็ง โพธิ์สิงห์ หมู่ 9 แหย่ง นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:44:55 PM
25 นายสุคด ไชยโวหาร หมู่ 10 เขวาโดน นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 2:45:54 PM
26 นายคำสัน ภูผิวผา หมู่ 15 หนองอีตื้อใต้ ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:33:49 PM
27 นางสมพร ภวภูตานนท์ หมู่ 16 หนองแคน ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:34:54 PM
28 นางสาวพรกมล ปัญญาศรี หมู่ 9 หนองขาม ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:35:59 PM
29 นางอุไรรักษ์ สำเภา หมู่ 6 กุดเวียน มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:26:54 PM
30 นางมณีรัตน์ มีโสภะ หมู่ 10 ใครนุ่น มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:30:41 PM
31 นางวรินยา ยศพล หมู่ 11 หนองหญ้าม้า มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:33:27 PM
32 นางสมพร ชุมสงค์ หมู่ 12 โขงใหญ่ มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:35:25 PM
33 นายชัยพล นามวงค์ หมู่ 15 ใคร่นุ่น มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:38:36 PM
34 นายธนวรรธน์ กัณหาทิพย์ หมู่ 9 ดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:40:45 PM
35 นางสาวสมจิตร ดวงจันโคต หมู่ 9 ดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:43:34 PM
36 นายทองศูนย์ เจียงคำ หมู่ 10 โพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 6:49:01 PM
37 นายบุญชู วงพรมบุตร หมู่ 10 หัวหนอง ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:44:52 PM
38 นายพิทยา วงศ์สุรินทร์ หมู่ 6 ปอแดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:46:07 PM
39 นายสัมฤทธิ์ จันปัญญา หมู่ 10 เปลือยดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:47:17 PM
40 นายสมพงษ์ หลาวเงิน หมู่ 11 หนองมะแปบ ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:48:21 PM
41 นายจรัญธร วงค์วันดี หมู่ 14 เปลือยดง ขามเฒ่าพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:49:43 PM
42 นายคำตัน ไกรษรศรี หมู่ 6 ดอนเงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:51:03 PM
43 นายทองใส ทดคุย หมู่ 8 คุยเชือก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 4:51:59 PM
44 นางวิภารัตน์ เกษมจิตร หมู่ 10 ขี้เหล็ก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:03:38 PM
45 นายประทวน ประจะเน หมู่ 12 ดอนโพธิ์ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:06:10 PM
46 นางสาวพัชราพร ศรีสารคาม หมู่ 5 กุดร่อง ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:07:18 PM
47 นายสมศักดิ์ มุงคุณคำซาว หมู่ 9 หัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:10:57 PM
48 นายสมพงษ์ จันทะจร หมู่ 10 ใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:16:57 PM
49 นายทองคูณ ระพล หมู่ 14 ใคร่นุ่น ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:18:20 PM
50 นางดวงจันทร์ สุทธิปัญโญ หมู่ 15 หัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:19:32 PM
51 นายสมหมาย บัวคำ หมู่ 5 ลุมพุก โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:21:53 PM
52 นายธภัทร อันทะปัญญา หมู่ 6 โนนค้อ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:22:55 PM
53 นายปรีดา จันทะเจียง หมู่ 7 หนองไร่ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:26:33 PM
54 นางจันดี ภูจวง หมู่ 12 หนองโก โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:27:36 PM
55 นางพริมละออ เสนาจักร์ หมู่ 14 โนนค้อพัฒนา โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 11/30/2018 5:29:08 PM
56 จิตติมา หงษ์ษา หมู่ 17 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 12/4/2018 9:59:31 AM
57 อิ๋ว เกณฑ์การ หมู่ 18 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 12/4/2018 10:03:54 AM
58 โอภาส มนตรี หมู่ 1 โนนเกษตร วังไชย บรบือ มหาสารคาม 12/4/2018 10:07:49 AM
59 ทองสุข ดวงศรี หมู่ 2 ดอนก่อ วังไชย บรบือ มหาสารคาม 12/4/2018 10:14:01 AM
60 อุทัย ศรีภักดี หมู่ 6 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 12/4/2018 9:48:25 AM
61 มนตรี จันละคร หมู่ 7 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 12/4/2018 9:52:31 AM
62 อำคา สันโดษ หมู่ 9 มะแงว ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:43:34 AM
63 นครินทร์ มะลาพิมพ์ หมู่ 1 ยางอิไล กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/5/2018 9:52:26 AM
64 สุระสิน พรดอนก่อ หมู่ 9 ดู่ใหญ่ วังไชย บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:34:58 AM
65 บัวลา โคตรธาดา หมู่ 2 หนองกก ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:36:10 AM
66 พุฒทา สียางนอก หมู่ 5 โคก ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:37:26 AM
67 บุญจันทร์ บุญค้ำ หมู่ 6 โพธิ์ลังกา ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:38:40 AM
68 บุญถม เทพวงศ์ หมู่ 7 โพธิ์ทอง ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:40:40 AM
69 สุพรรณ เทพวงศ์ หมู่ 8 โคกสูง ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/6/2018 9:42:03 AM
70 ภิญโญ ใจซื่อ หมู่ 12 กลาง ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/13/2018 9:14:28 AM
71 สมาน วรรณประเข หมู่ 13 หนองแวง ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/13/2018 9:16:21 AM
72 ฉวีวรรณ ศรีสุวอ หมู่ 9 โนนสะอาด นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:19:51 AM
73 สมบูรณ์ คำทุม หมู่ 3 ศรีอรุณ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:21:52 AM
74 สมพงษ์ แพงแสง หมู่ 5 ห้วยแคน หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:22:51 AM
75 มานิตย์ โพธิ์ชารี หมู่ 8 จอมทอง หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:24:04 AM
76 กชกนก แสงสิทธิ์ หมู่ 9 ห้วยแคน หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:24:57 AM
77 วิโรจน์ จันทจิต หมู่ 12 โนนสมบูรณ์ หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:26:06 AM
78 ไสว ใจซื่อ หมู่ 10 กล้วย ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/7/2018 10:27:01 AM
79 รัตน์มณี จันทร์เทียน หมู่ 12 กลาง ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/7/2018 10:28:40 AM
80 คำโฮง บุษบง หมู่ 6 โนนสมบูรณ์ นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 10:46:51 AM
81 เวียงสวรรค์ ศรีภักดี หมู่ 8 หัวนาคำ นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 10:48:32 AM
82 ณะรงศักดิ์ สินธุบัว หมู่ 16 โนนเกษตร นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 10:49:56 AM
83 เตรียม จันทะเขียน หมู่ 19 โนนงาม นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 10:51:06 AM
84 มงกุฎ ภูษี หมู่ 4 หนองแคน ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 10:54:01 AM
85 อำนวย ไพตื่น หมู่ 10 สำโรงเหนือ ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 10:58:59 AM
86 วิชัย วงศ์สองคอน หมู่ 6 สำโรง ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:00:31 AM
87 ทองสิน สีลาดหา หมู่ 14 สำโรง ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:02:34 AM
88 สมเดช สีทน หมู่ 8 โนนจันหอม ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:03:43 AM
89 ปัญญา ไสยราม หมู่ 2 ปอแดง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:05:08 AM
90 ประเสริฐ แพนไธสง หมู่ 11 ดาวเรือง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:08:22 AM
91 สนิท อุลหัสสา หมู่ 11 ดาวเรือง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:09:24 AM
92 สถิต ปะตะเน หมู่ 11 โนนสมบัติ นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:12:12 AM
93 สมาน สีแข่นไตร หมู่ 13 ศรีวิไล กุดรัง กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:15:01 AM
94 บุญโฮม กองนาง หมู่ 5 ไพศาล นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:15:56 AM
95 บัวพันธ์ วังหอม หมู่ 10 หนองกุง นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:16:52 AM
96 สายจิตร ไวแสง หมู่ 17 หัวนา ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:17:51 AM
97 อภิชาติ เยาวพร หมู่ 18 สำโรง ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:18:57 AM
98 ชาญณรงค์ เทพนา หมู่ 5 หัวนา ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 12/7/2018 11:13:32 AM
99 Pornchanok Saengkla หมู่ 9 หัวขัว ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 12/9/2018 9:55:14 AM
100 อุทัย สีขวา หมู่ 14 ยางใหม่ ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 2:18:06 PM
101 หนูทิพย์ ประจง หมู่ 15 แดงใหม่ ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 2:22:21 PM
102 นิกร เพียรสิงห์ หมู่ 2 แดง ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 2:25:04 PM
103 ผลสำเร็จ สมสา หมู่ 4 กล้วย ยาง บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 2:26:59 PM
104 บุญส่ง วันแก้ว หมู่ 4 โนนสวรรค์ โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 2:33:33 PM
105 อ่อนตา ทับทิมไสย หมู่ 6 ผักหวาน โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 3:35:06 PM
106 เถวียน ปะนะภูเต หมู่ 7 หัวขัว โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 3:38:14 PM
107 รุ่งเรือง นนตรี หมู่ 9 บ่อหลุบ โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 3:39:41 PM
108 ทองใบ ศรีสกุล หมู่ 10 โคกกลาง โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/19/2018 3:42:05 PM
109 ทวี วงศรี หมู่ 11 แก่นเท่า โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:09:21 AM
110 ดารากร ดอกไม้ หมู่ 12 เชียงคำ โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:13:02 AM
111 จำนงค์ มาศรี หมู่ 1 หินดาษ วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:14:35 AM
112 วิบูลย์ ไชยงาม หมู่ 2 หนองแซง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:15:38 AM
113 ไพฑูรย์ สิงหถิน หมู่ 3 ศาลาทอง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:16:58 AM
114 สมบัติ ชูศรีเสริฐ หมู่ 4 ท่าดินแดงออก วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:18:47 AM
115 ชลิต โสชัย หมู่ 5 ศรีวิชัย วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:19:51 AM
116 ยุทธพร ศรีคุณ หมู่ 8 พรุซิง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:20:50 AM
117 วันชัย โยเหลา หมู่ 10 วังทอง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:22:09 AM
118 ถาวร จันทะเฆ่ หมู่ 19 โนนทอง หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:11:15 AM
119 อำนาจเจริญ บุญรุ่ง หมู่ 8 คูแคน หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:18:34 AM
120 ประสาท แสนละคร หมู่ 5 หนองขาม ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:20:35 AM
121 ชัยรมย์ โชติชุม หมู่ 6 หนองขาม ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:21:41 AM
122 ศรี พันวงษ์ หมู่ 7 หนองขาม ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:23:35 AM
123 สมอน ก่อนแก้ว หมู่ 8 แสบง ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:24:34 AM
124 อนันต์ สีนา หมู่ 10 หนองขาม ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:25:49 AM
125 สาด พงพันนา หมู่ 2 แดงน้อย กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:26:46 AM
126 คำพัน เทกอง หมู่ 3 เหล่ากา กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:27:49 AM
127 สุนิด สงสี หมู่ 4 ฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:28:49 AM
128 สำราญ ศรีคุณ หมู่ 5 เป้า กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:41:26 AM
129 ช่วง ดวงกางใต้ หมู่ 6 สองห้อง กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:42:54 AM
130 เดชา สุขมา หมู่ 7 ฮ่องน้อย กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:43:52 AM
131 สมหมาย ทักษิน หมู่ 8 เหล่ายาว กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:44:58 AM
132 สัมฤทธิ์ อินธิแสน หมู่ 9 เหล่ายาว กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:46:08 AM
133 พันธิตา เภาศสรี หมู่ 10 คำบอน กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:47:13 AM
134 มงกุฎ ทันชม หมู่ 11 เจริญศิลป์ กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:53:15 AM
135 ถาวร สิงเค้า หมู่ 14 ฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:54:45 AM
136 สมจิตร สีไว หมู่ 15 เป้า กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:55:58 AM
137 คำดี พิเมย หมู่ 4 โนนรัง โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:57:29 AM
138 ธาตา เชื้อกุล หมู่ 8 ศาลาทอง โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 11:59:36 AM
139 วิจิตร เทศสาย หมู่ 9 จาบ โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 12:00:56 PM
140 วิชิต สืบมา หมู่ 15 ศรีโพธิ์ทอง โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 12:03:36 PM
141 เสกสรร บุญคำ หมู่ 17 โนนธรรม โนนแดง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 12:04:38 PM
142 ณรงค์ โยเหลา หมู่ 10 วังทอง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:27:56 AM
143 สุวิทย์ วันจงคำ หมู่ 3 ศาลาทอง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:29:46 AM
144 แวง กองอาสา หมู่ 5 บ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:30:50 AM
145 เรืองเดช ทิ้งเทพ หมู่ 6 ดงมัน หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:33:02 AM
146 วิจรรยา อุชี หมู่ 2 ยานาง หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:35:34 AM
147 กันต์ เผ่าพงษ์อัครเดช หมู่ 8 คลองทราย หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:36:57 AM
148 วิชัย ร่มจันทร์ หมู่ 9 เขวาน้อย หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:39:00 AM
149 อุพิน วงนาก หมู่ 10 สุขเจริญ หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:47:40 AM
150 จิตติศักดิ์ อินทร์นอก หมู่ 11 โนนกลาง หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:50:10 AM
151 อดิศักดิ์ ศรีโง๊ะ หมู่ 12 หนองโสน หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:52:27 AM
152 วีระ ทิพย์ธำรงทรัพย์ หมู่ 14 หนองหว้า หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:53:46 AM
153 ปัญญา เจริญสว่าง หมู่ 3 หนองแวง บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:55:08 AM
154 สมจิตร ชารี หมู่ 4 หนองตุ บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:56:59 AM
155 รัญจวน อุปภัย หมู่ 5 กกกอก บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:58:11 AM
156 สัญญา แสงคำ หมู่ 6 ทุ่งสว่าง บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 9:59:14 AM
157 ประจักร บุญคำ หมู่ 7 อุทัยทิศ บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:00:13 AM
158 สมนึก ปัดคำ หมู่ 8 โนนทัน บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:01:19 AM
159 ปรีชา ปัดทุม หมู่ 5 พงโพด หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:03:24 AM
160 บัญชัย อรัญทอง หมู่ 2 โคกหมากเหลื่อม หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:04:32 AM
161 คำวัน ศรีแพน หมู่ 3 หนองคูใหญ่ หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:05:33 AM
162 ธนชัย อุ้ยลี หมู่ 4 หัวนาไทย หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:06:38 AM
163 นิคม บุญอบ หมู่ 5 โคกกู่ หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:10:40 AM
164 อุทิศ อุดมดี หมู่ 6 นาเพียง หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:11:54 AM
165 บุญศรี จันทร์สด หมู่ 7 โสกภารา หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:12:56 AM
166 ชัยยะ ตียมคำ หมู่ 8 ฝายป่าบัว หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:13:59 AM
167 พัฒนศักดิ์ บุตรโชติ หมู่ 9 โนนรัง หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:15:07 AM
168 เดช เสนาฤทธิ์ หมู่ 10 ไพรวัลย์ หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:16:10 AM
169 ยุทธศักดิ์ ชัยสวัสดิ์ หมู่ 11 โคกหัวแจก หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:17:17 AM
170 ทูรย์ กองโส หมู่ 12 หนองข่า หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:19:29 AM
171 ดวงจันทร์ ฝ่ายสิงห์ หมู่ 13 หัวฝาย หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:20:28 AM
172 บุญเที่ยง สระมูล หมู่ 14 นาเจริญ หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:21:20 AM
173 ประเจน บุบผาแสง หมู่ 15 โสกภารา หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:22:26 AM
174 ศิริชัย คำสา หมู่ 16 โสกภารา หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:23:27 AM
175 พูลสุข ทศภา หมู่ 17 หนองคูขาด หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:24:46 AM
176 สมชาย เพ็งราช หมู่ 18 หนองนกทาพัฒนา หนองคูขาด บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:31:08 AM
177 วีระ ปินะถา หมู่ 2 ดอนเดื่อ หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:32:07 AM
178 พงษ์ศักดิ์ พพินิจ หมู่ 4 หนองแก หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 12/20/2018 10:34:01 AM
179 นายเพิ่ ดวงสอนแสง หมู่ 6 แห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:13:02 AM
180 นายสมนึก พลมุข หมู่ 8 แห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:15:11 AM
181 นายอุบล แสนนุภาพ หมู่ 11 หนองสิม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:44:00 AM
182 ทองินทร์ สีคาม หมู่ 15 โพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:55:15 AM
183 นายสมบัติ ดวงลิวงค์ หมู่ 17 ดอนสว่างโพธิ์ไทร แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:56:52 AM
184 นายประเวศ ดีจะเสน หมู่ 18 ป่าปอ แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:58:28 AM
185 นายนิคม โสนะชัย หมู่ 2 ท่าเดื่อ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:06:41 AM
186 นายสมพร แสนบุตร หมู่ 4 โนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:09:47 AM
187 นายสังวาลย์ ดวงเพ็งมาตร หมู่ 11 ท่าเดื่อ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:17:50 AM
188 นายอุทัย แสนจ่าไกล หมู่ 1 ศาลาหนองบัว หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:21:29 AM
189 นายไพศาล พลช่วย หมู่ 3 คุยเชือก หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:24:23 AM
190 นายธีระพงษ์ หว่างแสง หมู่ 4 คุยแพง หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:27:51 AM
191 นายสุรเดช แสงต้น หมู่ 5 โนนเมืองน้อย หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:29:59 AM
192 นายสงวน สีจุลลา หมู่ 6 โนนหินแห่ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:32:31 AM
193 นายจงรักษ์ หล่มศรี หมู่ 7 หนองปลาเข็ง หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:34:48 AM
194 นายทองมี ลุนหล้า หมู่ 9 คุยเชือก หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:36:41 AM
195 นายทรงพล สุวรรณสม หมู่ 10 หนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:39:03 AM
196 นางวรรณา ศรีเมืองเบ้า หมู่ 2 วังขอนจิก หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:40:56 AM
197 นายวันชัย สีคามเม หมู่ 4 หมากมาย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:42:46 AM
198 นายรันดร ศรีลากลาง หมู่ 6 หนองแวง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:44:51 AM
199 นายประหยัด แสนภักดี หมู่ 7 สวนกล้วย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:46:29 AM
200 นายหนูสิน ดวงผุยทอง หมู่ 8 โคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:48:22 AM
201 นายสุนทร โสนิราช หมู่ 9 นาล้อม หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:50:49 AM
202 นางมุจรินทร์ ชินสุทธิ หมู่ 10 โนนสูง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:53:02 AM
203 นายอุทิศ สีทน หมู่ 13 โคกสว่าง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:55:13 AM
204 นางสมพิช สีชัยปัญหา หมู่ 14 หนองเหล็กพัฒนา หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:57:31 AM
205 นายไชยพล ชัยสังหาญ หมู่ 17 โพธิ์ทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 9:59:15 AM
206 นายวีระ สีสมัย หมู่ 18 โนนสูง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:00:53 AM
207 นายวิโรจน์ ศรีทัด หมู่ 19 หนองสระพัง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:04:13 AM
208 นายสนอง แสนจันทร์แดง หมู่ 20 หนองหญ้าม้า หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:06:07 AM
209 นายยงค์ยุทธ์ หารมะโน หมู่ 4 เหล่าโพธิ์ชัย หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:08:13 AM
210 นายทองลา ดวงก้อม หมู่ 5 เหล่าโพธิ์ชัย หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:10:03 AM
211 นายถนอม แสนยายนต์ หมู่ 7 หญ้าขาว หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:11:36 AM
212 นายปรีชา สีจวง หมู่ 10 หญ้าขาวพัฒนา หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:14:40 AM
213 นายไพชิต แถมโฮง หมู่ 6 หนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:18:59 AM
214 นายวิรัตน์ ถุงอินลา หมู่ 10 หนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:20:46 AM
215 นายศุภชัย จุฬาคำ หมู่ 16 หนองโก แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:22:23 AM
216 นายวิจิตร ดรพรหมยุ่ง หมู่ 5 โคกล่าม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:24:21 AM
217 นายถาวร มณีฉาย หมู่ 6 วังโพน เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:27:30 AM
218 นายมลตรี กุลสมร หมู่ 7 โนนพยอม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:39:57 AM
219 นายสุพรม รวงผึ้ง หมู่ 10 โคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:42:25 AM
220 นายบรรจง สีคะสอน หมู่ 14 โคกสมบูรณ์ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:45:54 AM
221 นายสมหวัง ศิริวงค์นาค หมู่ 16 โพนงาม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:48:18 AM
222 นายพรรศักดิ์ คำภักดี หมู่ 17 โคกกลางเหนือ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:50:42 AM
223 นายทองดี อินทร์จันทร์ หมู่ 1 แท่น เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:52:38 AM
224 นายอัครพงษ์ สินธุเสน หมู่ 3 ยางสินไชย เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:56:15 AM
225 นายเคนสี แสงฮาม หมู่ 4 หนองแคน เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 10:57:40 AM
226 นายประวิตร นันตะมาตร์ หมู่ 6 หนองหาด เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:00:16 AM
227 นายพิกุล โวลา หมู่ 7 โนนหนองคู เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:02:09 AM
228 นายชาญยุทธ สีฟุยเดช หมู่ 9 เขวาบึงกุย เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:04:05 AM
229 นายคัด เถื่อนมูลละ หมู่ 10 หนองแคนพัฒนา เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:05:23 AM
230 นายกะมลศรี บัวทอง หมู่ 11 แท่นนคร เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:07:30 AM
231 นายสมควร โคตรโสภา หมู่ 2 วังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:09:38 AM
232 นายสุปัน นาชัยสินธุ์ หมู่ 5 โนนอุดม ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:11:19 AM
233 นายสายัณห์ แสนพงษ์ หมู่ 6 วังจาน ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:13:29 AM
234 นายนิพนท์ ครองพลขวา หมู่ 8 หินแห่ ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:14:59 AM
235 นายบุญจันทร์ สีพิมพ์สอ หมู่ 3 ยางใหญ่ ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:18:36 AM
236 นายจำนง สมบูรณ์ หมู่ 4 ยางเหนือ ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:20:06 AM
237 นายวรจักร์ สารฤทธิ์ หมู่ 5 ยางใหญ่ ยางน้อย โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:21:32 AM
238 นายศุภชัย สีทางวษ์ หมู่ 6 โพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:24:17 AM
239 นายมานิจ นิยมปราชญ์ หมู่ 7 โนนคัดเค้า แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:26:14 AM
240 นายประยงค์ นามแสงผา หมู่ 8 คุยกอก แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:27:33 AM
241 นายประสาน หลักคำ หมู่ 9 คุยปอ แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:29:06 AM
242 นายกุศล ภูดินทราย หมู่ 10 ดอนอีเอ็น แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:31:09 AM
243 นายไพสาร วงษา หมู่ 11 ดอนสว่าง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:33:52 AM
244 นายสุรินทร์ สารสวัสดิ์ หมู่ 11 ดอนสว่าง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:35:43 AM
245 นายสงวน บุญตา หมู่ 13 ห้วยม่วง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:37:19 AM
246 นายสงวน ดอนพันเมือง หมู่ 14 ดอนอีเอ็น แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:38:51 AM
247 นายทองอินทร์ สีคาม หมู่ 15 โพนทอง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 11:40:42 AM
248 นายไพศาล สีคุณเมือง หมู่ 19 โนนสะอาดนาแค แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:00:08 PM
249 นายพิจิตร หาสีโน หมู่ 1 สำโรง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:01:35 PM
250 นายยุทธนา สุขประทุม หมู่ 2 ปลาเดิด ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:04:33 PM
251 นายกฤษดา เถื่อนนาดี หมู่ 3 ปลาปัด ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:06:24 PM
252 นายอมรรัตน์ โอรักษ์ หมู่ 4 ศาลา ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:07:53 PM
253 นายสมพงษ์ อินทร์เสาร์ หมู่ 6 สว่าง ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:09:14 PM
254 นายฉัตร์ชัย แดนวงดอน หมู่ 8 หนองบัวเรียน ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:10:53 PM
255 นายปัญญา แสงทามาตย์ หมู่ 6 ม่วงใหญ่ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:12:45 PM
256 นายพรประเสริฐ ไชยมูล หมู่ 7 ดอนจำปา โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:14:03 PM
257 นายทองคำ สุริยา หมู่ 9 หนองขนวน โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:15:39 PM
258 นายคำพอง ศรีหาบัตร หมู่ 8 ดอนสวรรค์ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:17:10 PM
259 นายไมตรี แสงจันทร์ หมู่ 11 ม่วงใหญ่ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:18:39 PM
260 นายวาสนา ศรีอุดม หมู่ 11 โนนทัน วังยาว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:20:17 PM
261 นายประสาน ขันแก้ว หมู่ 4 หนองกุงน้อย แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:21:37 PM
262 นายประจวบ พลยะพันธุ์ หมู่ 7 หนองกุงน้อย แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:22:59 PM
263 นายทองสุข เถื่อนมูลละ หมู่ 9 หนองกุงวันดี แก้งแก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:24:56 PM
264 นายสุดสาคร อันอาสา หมู่ 1 โนนขอนทอย เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:26:55 PM
265 นายสวาท ศรีวิลัย หมู่ 4 เลิงบัว เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:30:02 PM
266 นายสมหมาย ดอนหอมดี หมู่ 11 โนนขอนทอย เลิงใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:31:27 PM
267 นางวิยะดา ดวงแพงมาตย์ หมู่ 15 คุยโพธิ์ หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:34:38 PM
268 นายสังคม ดวงทอนหลาย หมู่ 19 กุดน้ำใส หัวขวาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/2/2019 12:35:55 PM
269 ทองมาก ไชยเสนา หมู่ 14 ผำสามัคคี ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:09:46 AM
270 นางจำเนียร หงทับ หมู่ 12 โนนหินแห่ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:16:05 PM
271 นายไพบูรณ์ ศรีพิจิตร หมู่ 15 อุดมสุข หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:17:25 PM
272 นางวาณี ผ่ายสงค์ หมู่ 2 ทัพม้า นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:22:45 PM
273 นางกองมณี สีปัดขน หมู่ 6 ทัพม้าพัฒนา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:23:45 PM
274 นางนวลจันทร์ ผ่องใส หมู่ 10 ดอนหันพัฒนา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:24:49 PM
275 นายชูวิต ทิพย์วิชิณ หมู่ 1 ผำ ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:26:22 PM
276 นายทองพูน เนื่องคำ หมู่ 2 หัวหนอง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:27:41 PM
277 นางธนิตา ขันเงิน หมู่ 11 โนนศรีชัยสว่าง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/2/2019 4:32:30 PM
278 สุวรรณ สาเหง่า หมู่ 13 หนองโปร่ง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:47:05 AM
279 ประวัติ ศรีตเถร หมู่ 16 กู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:48:11 AM
280 บุญเหลือ ภูเลื่อมคำ หมู่ 15 โนนสว่าง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:12:54 AM
281 เกต แข็งฤทธิ์ หมู่ 3 ท่ากระเสริม เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:14:20 AM
282 พิสมัย แสนพล หมู่ 5 สร้างแว้ โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:15:47 AM
283 สมยศ สีเนตร หมู่ 5 หนองบุญชู กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:19:04 AM
284 เอนก สาตรแสง หมู่ 15 เมืองเพ็ง กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:20:54 AM
285 อุดม สารแสน หมู่ 17 หนองบุญชูพัฒนา กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:22:32 AM
286 นายสุวรรณ พรสุวรรณ หมู่ 5 ดอนโพธิ์ เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:23:59 AM
287 ประภัสสร ทองยศ หมู่ 1 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:25:31 AM
288 ยงยุตร์ หีบแก้ว หมู่ 3 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:27:09 AM
289 นิคม ศรีมาตร หมู่ 1 แบก นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:28:53 AM
290 ทองไส สีโกสา หมู่ 3 นาทอง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:30:26 AM
291 สังวาร สมบัติมี หมู่ 4 ดอนหัน นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:31:48 AM
292 ทองเลื่อน พาลี หมู่ 4 ดอนหัน นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:33:17 AM
293 ไพรฑูลย์ โพธิ์ศรี หมู่ 7 แบก นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:35:01 AM
294 อนงค์ จันทร์เพชร หมู่ 9 นาทอง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:36:40 AM
295 จักรพงษ์ ศรีพันนาม หมู่ 11 วังน้ำใส นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:38:03 AM
296 กองแก้ว รัตนศรีวงษ์ หมู่ 5 ดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:40:27 AM
297 ลือชัย เศษกลาง หมู่ 10 หนองเรือ เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:41:45 AM
298 ทองจันทรื คำลือ หมู่ 4 สีดา โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:42:55 AM
299 สำราญ บุญเบ้า หมู่ 1 กู่ทอง กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:44:25 AM
300 คำมี อ่อนจันทร์ หมู่ 2 หนองบัว เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 11:45:43 AM
301 นางสาวณาตยาณี โพพลาย หมู่ 9 หนองแวง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/3/2019 3:00:35 PM
302 ถวิล อุปเกา หมู่ 10 พงสว่าง หนองสิม บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:24:14 AM
303 บุญมา คำหงษ์สา หมู่ 6 หัวนา หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:26:32 AM
304 เกียรติ ไวมาตร หมู่ 7 หนองจิกเหนือ หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:30:50 AM
305 ชิษณุพงดิ์ วันสาสืบ หมู่ 14 โพธิ์ทอง หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:40:39 AM
306 ลินดา บุตรพิมภา หมู่ 15 หนองแก2 หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:41:56 AM
307 อนุชา ขันพา หมู่ 16 ดอนบมเหนือ หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:43:05 AM
308 สุวรรณ บุสดี หมู่ 17 โคกสำราญ หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:45:55 AM
309 อุทัยวรรณ โสสา หมู่ 18 หนองอุดม หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 9:47:43 AM
310 สุบิน มีแคน หมู่ 20 หัวนา หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 10:13:30 AM
311 รุ่งนิรันดร ทัดมาลา หมู่ 12 กำพี้ใหม่ กำพี้ มหาสารคาม 1/7/2019 10:50:40 AM
312 ผ่าย ทักษิน หมู่ 13 สุขสำราญ กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 11:00:55 AM
313 สุวิทย์ กุดเป่ง หมู่ 3 ไร่ หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 11:12:21 AM
314 วิชัย ศรีบุญเรือง หมู่ 8 โนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 1/7/2019 11:21:50 AM
315 รัชฎาภรณ์ ชาเหลา หมู่ 8 หนองบัว โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/8/2019 9:09:50 AM
316 ชินวัน ชมภูพาน หมู่ 2 หินลาด แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 11:57:20 AM
317 ชัชวาล พิมนต์ หมู่ 5 ภูดิน โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 11:58:37 AM
318 ถาวร โยธาภักดี หมู่ 11 ภูดินเหนือ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 11:59:45 AM
319 วัชระ กาสัง หมู่ 15 ภูดินตักศิลา โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 12:00:44 PM
320 เทียง โยธาภักดี หมู่ 16 หนองค่าย โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 12:02:09 PM
321 พัชรินทร์ ใบบ้ง หมู่ 2 กุดแคนเหนือ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 12:03:59 PM
322 ประมวล หนองสี หมู่ 3 หนองอีดำ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 12:05:03 PM
323 น้ำอ้อย แสนละคร หมู่ 4 นานกเขียน หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 12:07:09 PM
324 ปรียา กนึกรัตน์ หมู่ 6 กุดแคนใต้ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 12:08:19 PM
325 บุญจันทร์ โยธาภักดี หมู่ 3 โคก บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:32:29 PM
326 สมบัติ อะโน หมู่ 4 หนองบัว บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:33:43 PM
327 จงจิตร ทองภู หมู่ 5 หนองค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:34:42 PM
328 ประยูร พุ่มเจริญ หมู่ 6 น้ำจั้น บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:35:59 PM
329 ปัญญา วงเวียน หมู่ 7 หนองคูณ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:36:54 PM
330 ทองสอน นามมนตรี หมู่ 8 สวนอ้อย บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:37:53 PM
331 บุญเลิศ ชินศรี หมู่ 9 โคก บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:38:58 PM
332 ทองแดง สกุนา หมู่ 10 บัวค้อ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:40:04 PM
333 ทองคำ ไชยแสง หมู่ 2 ดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:41:23 PM
334 ประยูร รักษาภักดี หมู่ 5 เอียด เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:43:05 PM
335 ทองนาค มาตรา หมู่ 6 โนนสะพัง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:44:16 PM
336 อุดม ทัพสุริย์ หมู่ 7 หนองตื่น เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:45:20 PM
337 อมรฤทธิ์ ไชยงค์ หมู่ 15 โนนเขวาน้อย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:46:27 PM
338 สำรวย บุถญใบ หมู่ 20 โพธิ์สระแก้ว เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:47:51 PM
339 มนัสชัย คำทองทิพย์ หมู่ 22 หมี่พัฒนา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:49:23 PM
340 สำเนาว์ เรืองสมบัติ หมู่ 2 ลาดคุ้มนอก ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:51:38 PM
341 ยุภา พร้อมโกสุม หมู่ 3 ท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:52:51 PM
342 คำตัน มะเลิศ หมู่ 4 วังไผ่ใต้ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:53:47 PM
343 ทองใส เลพล หมู่ 7 วังไผ่ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:55:02 PM
344 วิลัยววรณ ทศภานนท์ หมู่ 14 ท่าค้อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:57:20 PM
345 รุวิโรจน์ จักรทุม หมู่ 15 หนองนาแซง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:58:30 PM
346 สมพิจิต จอมคำสิงห์ หมู่ 2 หนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:04:34 PM
347 จิราพร ปราณี หมู่ 5 หนองงัวน้อย ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:06:31 PM
348 หนูเทียร ปัตธุลี หมู่ 10 ดงเค็ง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:07:41 PM
349 วีระชัย ทินน้อย หมู่ 11 สว่าง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:09:05 PM
350 คมเดช ถาบุรี หมู่ 22 หนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:10:43 PM
351 ชัชราภรณ์ จำนงศรี หมู่ 3 หนองใหญ่ แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:12:09 PM
352 ทองเย็น มิตตัสสา หมู่ 8 กลาง แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:13:55 PM
353 อนอุมา แก้วนารี หมู่ 2 โนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:16:36 PM
354 ศุภกร วิระกิจมั่นคง หมู่ 6 เกิ้งเหนือ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:17:47 PM
355 พรนภา ไชยสงเมือง หมู่ 7 โขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:18:56 PM
356 ไพบูลย์ สีดำ หมู่ 1 ดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:20:37 PM
357 ประยูร สิมลี หมู่ 2 นาแพง ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:21:56 PM
358 พงษ์ศักดิ์ วิประเสริฐ หมู่ 16 ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 1:59:59 PM
359 สุกัญญา พูลเทกอง หมู่ 18 วังไผ่พัฒนา ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:01:15 PM
360 สมหวัง ทับธานี หมู่ 5 โคกล่าม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:23:55 PM
361 พีรดา หลงคำรัตน์ หมู่ 7 ท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:25:49 PM
362 มานพ นนทวงษา หมู่ 10 โสทอน ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 2:27:12 PM
363 บรรเลง อุทัยประดิษฐ หมู่ 2 โนนมี้ บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 3:35:04 PM
364 จันทร์เพ็ญ มะเสนา หมู่ 9 โนนสมบูรณ์ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 3:36:55 PM
365 เพทาย ลันขุนทด หมู่ 10 โนนสวรรค์ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 3:40:33 PM
366 สุนิสา ด้วงคำจันทร์ หมู่ 9 ท่าตูมวารินทร์ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/8/2019 3:42:45 PM
367 สุวิทย์ ศรีมุงคุณ หมู่ 6 เกิ้งเหนือ เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:30:25 AM
368 สำเนาวื อุทัยแพน หมู่ 13 ร่วมใจ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:31:48 AM
369 อรดี คุณาคม หมู่ 9 สงเปลือย เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:40:46 AM
370 ฉวี ทนทาน หมู่ 1 ลาดคุ้มทุ่ง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:41:58 AM
371 วิวัฒน์ ผ่ายเพ็ชร หมู่ 8 กุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:43:41 AM
372 สุวรรณ ประทุมไชย หมู่ 9 หนองหวาย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:44:36 AM
373 บุญชู โยปัดทุม หมู่ 12 เลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:47:08 AM
374 ทองจันทร์ คันตะลี หมู่ 1 หนองโดน ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:55:32 AM
375 สุภาพ หารัญดา หมู่ 4 โปโล ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:56:37 AM
376 ประภาส หารัญดา หมู่ 5 หนองข่า ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 11:59:59 AM
377 อุเทน อาทิตย์ตั้ง หมู่ 6 ดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 12:00:57 PM
378 วิชาญ ลครชัย หมู่ 7 อ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 12:01:47 PM
379 ไพฑูร สีพลลา หมู่ 10 หนองข่า ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/10/2019 12:02:52 PM
380 ชัยกฤต ทองนาคะ หมู่ 8 โนนศรีบุญเรือง วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:36:18 AM
381 บุญช่วย ฉายาภักดี หมู่ 3 คุ้มเหนือ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:12:02 AM
382 สุรพงษ์ บัวศรี หมู่ 4 หนองบัว หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:12:56 AM
383 จิระเดช ศรีภูโรจน์ หมู่ 9 หัวนาคำ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:15:49 AM
384 สมศักดิ์ คาดปันโน หมู่ 10 คำมะมายใหญ่ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:17:24 AM
385 ประพนธ์ สวนมะไฟ หมู่ 11 คำมะมายน้อย หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:18:34 AM
386 ทิรศักดิ์ ทะสุนทร หมู่ 12 โพนสว่าง หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:19:42 AM
387 แสวง อุดมชัย หมู่ 14 โคกสาย หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:21:27 AM
388 อำนวย ทับทะมาตย์ หมู่ 15 หนองจันทรา หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:22:49 AM
389 เรืองยศ พาพอน หมู่ 6 ดอนก่อ วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:26:34 AM
390 อัญญา ประสมศรี หมู่ 15 โนนสวรรค์ วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:27:30 AM
391 สุริยา ทัพย์สุริย์ หมู่ 2 นกกระโดก มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:36:43 AM
392 ภาคภูมิ พลขันธ์ หมู่ 4 หนองบัวดง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:37:35 AM
393 ประวิทย์ ทับสีรักษ์ หมู่ 11 กกกอก มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:45:42 AM
394 ไพทูล น้อยเสนา หมู่ 13 โนนลาน มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:46:49 AM
395 ภักดีชน ศรีปัจฉิม หมู่ 9 หนองเจริญ แกดำ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:46:29 AM
396 ประเสริฐ ไชยสงค์ หมู่ 8 นาภู แกดำ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:50:32 AM
397 สถิตย์ ชุมพล หมู่ 18 นาภู แกดำ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:51:38 AM
398 ไพจิตร เทพโสภา หมู่ 2 โนนศรี โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:57:55 AM
399 อำพร ยิ้มแย้ม หมู่ 5 โสกแดง โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:58:52 AM
400 จำนงค์ โบราณมูล หมู่ 6 หนองค้อ โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 7:59:39 AM
401 อุดม ภิบาลสิงห์ หมู่ 8 หนองไผ่ โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:00:51 AM
402 นิต มีละทิตย์ หมู่ 10 โคกก่อง โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:01:52 AM
403 ประเสริฐ ทองภูบาล หมู่ 11 โนนสำราญ โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:02:45 AM
404 สายันต์ ทำสุนา หมู่ 13 ไผ่ล้อม โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:03:54 AM
405 หนูพิน ฉายาภักดี หมู่ 5 ตาหลุง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:38:47 AM
406 สุดใจ คำบุญเกิด หมู่ 6 ยาง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:39:45 AM
407 สุขี วรรณพฤติ หมู่ 7 หนองหูลิง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:40:57 AM
408 จุฬารัตน์ เรืองทอง หมู่ 9 ป่าชาด มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:42:13 AM
409 โกวิทย์ หารสุโพธิ์ หมู่ 14 โนนสว่าง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:48:00 AM
410 สุพจน์ กลมเกลียว หมู่ 15 ป่าแดง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:49:04 AM
411 สุทิน ปิดตาทะเนา หมู่ 16 โนนสะอาด มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:50:03 AM
412 สุทธีร์ พลเรือง หมู่ 17 หนองน้ำใส มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:52:44 AM
413 คำผาย พลขันธ์ หมู่ 19 โคกเจริญ มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:53:58 AM
414 อินทวาท จุ่มจันทร์ หมู่ 20 เหล่าอุดม มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:55:00 AM
415 วิชาญ พลขันธ์ หมู่ 21 ประดู่ มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:56:05 AM
416 บุญเลิศ ภูศรี หมู่ 2 โคกไร่ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:01:58 AM
417 รุ่งทิพา นนทีอุทก หมู่ 8 ท่าแร่ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:02:59 AM
418 ปฏิพล ทิพพิชัย หมู่ 18 ดอนไทรทอง วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:04:20 AM
419 อยุธยา มาตรโพนทอง หมู่ 5 โพนละออมใหญ่ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:12:09 AM
420 ประดิษฐ แก้วไพรทูรย์ หมู่ 6 โพนละออมน้อย หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:14:16 AM
421 บุญเกิด นามมูลตรี หมู่ 13 โพนสามัคคี หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:16:55 AM
422 บุญโฮม นามรักษา หมู่ 1 หนองดุก มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:18:15 AM
423 สมบูรณ์ เตอุตรวง หมู่ 14 หนองสิม แกดำ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:22:09 AM
424 วงศ์เดือน พลขันธ์ หมู่ 8 โคกน้อย มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:23:03 AM
425 ธเนศชาณ น้อยเสนา หมู่ 12 ป่าข่าง มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 9:24:22 AM
426 ประจักษ์ สิทธิดา หมู่ 10 หนองขุ่น มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/11/2019 8:44:16 AM
427 ขนิษฐา บุญมา หมู่ 14 เขวากลาง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 9:29:29 AM
428 อัญลี พันชะวะนัด หมู่ 16 เหล่าวิไล เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 9:31:53 AM
429 ศรัญญา คุณพรม หมู่ 3 โด ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 9:34:19 AM
430 ประวัติ มาลีเวช หมู่ 4 ท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 9:35:21 AM
431 สนิท ภาระบุตร หมู่ 6 หมากหญ้า ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 9:36:30 AM
432 ไพฑูรณ์ ไชยวิชิต หมู่ 16 ดอนหันพัฒนา แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 10:41:45 AM
433 เด่นพงษ์ วงษ์อาจ หมู่ 2 กุดเวียน ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 10:43:02 AM
434 จิดาภา อุทัยเรือง หมู่ 11 บุ่งคล้า ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 10:44:41 AM
435 ชายแมน ดวงแสนอุ้ย หมู่ 17 กุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 10:45:34 AM
436 ต่วน คำทอน หมู่ 8 โนนแสนสุข ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 10:46:29 AM
437 ธนาภา ใหม่คามิ หมู่ 7 เม่นน้อย แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/11/2019 2:45:39 PM
438 นายยุทธิ์ สีน้อยขาว หมู่ 10 โนนสัง หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/14/2019 2:33:13 PM
439 ทองสาม สุทธิสินธุ์ หมู่ 13 ร่วมใจ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/15/2019 10:52:57 AM
440 จักรพงษ์ นิลชัย หมู่ 13 ร่วมใจ แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 7:56:00 AM
441 สดใส ภูทองเงิน หมู่ 6 โพธิ์มี นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:28:37 AM
442 บุญเหลือ ภูเลื่อมคำ หมู่ 15 โนนสว่าง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 8:29:12 AM
443 นายสำเนาว์ เรืองสมบัติ หมู่ 2 ลาดคุ้มนอก ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 8:33:29 AM
444 ปรีดา จันทะเจียง หมู่ 7 หนองไร่ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:35:39 AM
445 มณีรัตน์ มีโสภะ หมู่ 10 ใครนุ่น มะค่า กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:36:00 AM
446 สมหมาย บัวคำ หมู่ 5 ลุมพุก โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:37:06 AM
447 จิดาภา อุทัยเรือง หมู่ 11 บุ่งคล้า ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 8:38:21 AM
448 พงษ์ศักดิ์ วิประเสริฐ หมู่ 16 ป่าจั่น ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 8:38:21 AM
449 สุคีพ หินนนท์ หมู่ 10 ดงเค็ง ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 8:41:47 AM
450 ทองสูนย์ เจียงคำ หมู่ 10 โพนงาม คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:45:38 AM
451 จิตนิภา สีรินทร์ หมู่ 2 ทัพม้า นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 8:46:06 AM
452 คำปุ่น ไตรยะวิภาค หมู่ 6 ทัพม้าพัฒนา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 8:46:51 AM
453 คำปุ่น ไตรยะวิภาค หมู่ 6 ทัพม้าพัฒนา นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 8:47:32 AM
454 อัญชลี พันชะวะนัด หมู่ 16 เหล่าวิไล เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 8:49:12 AM
455 นางธมณวรรณ์ ไชยสุข หมู่ 5 ดอนเงิน ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 8:50:42 AM
456 มนตรี สีปัดขน หมู่ 11 วังน้ำใส นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 8:51:19 AM
457 นายธงชัย จำปาแดง หมู่ 24 ตำแยใต้ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:51:42 AM
458 นายเรียน ไชยภักดี หมู่ 24 ตำแยใต้ นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:51:56 AM
459 ประวิตร นันตะมาตร หมู่ 6 หนองหาด เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:53:15 AM
460 นางสังเวียน กานุมาร หมู่ 3 หนองคู นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:54:34 AM
461 พิชิต สีจุลลา หมู่ 6 โนนหินแห่ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:55:29 AM
462 พิชิต สีจุลลา หมู่ 6 โนนหินแห่ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:55:39 AM
463 พิชิต สีจุลลา หมู่ 6 โนนหินแห่ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:55:48 AM
464 พิชิต สีจุลลา หมู่ 6 โนนหินแห่ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:55:54 AM
465 พิชิต สีจุลลา หมู่ 6 โนนหินแห่ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 8:55:55 AM
466 ทองคำ ไชยแสง หมู่ 2 ดอนดู่ เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 8:55:58 AM
467 เคลือวัลย์ สรรคนุช หมู่ 4 ท่างาม ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:00:16 AM
468 ชายแมน ดวงแสนอุ้ย หมู่ 17 กุดซุย ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:02:24 AM
469 นิคม ศรีมาตร หมู่ 1 แบก นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:02:37 AM
470 นายจุฬารัตน์ เรืองทอง หมู่ 9 ป่าชาด มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:03:34 AM
471 นายจุฬารัตน์ เรืองทอง หมู่ 9 ป่าชาด มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:03:44 AM
472 อรอุมา แก้วนารี หมู่ 2 โนนตูม เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:06:24 AM
473 สงกา อุดม หมู่ 6 ดอนเรือ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:06:50 AM
474 หนูดาว โกเมน หมู่ 4 สีดา โพนทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:10:10 AM
475 สังวาร สมบัติมี หมู่ 4 ดอนหัน นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:11:16 AM
476 เดือนฉาย โพธินาง หมู่ 7 วังไผ่ ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:11:18 AM
477 ยุภา พร้อมโกสุม หมู่ 3 ท่างาม ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:13:37 AM
478 รัตนา เกตมาลา หมู่ 10 เขวาใต้ ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:14:37 AM
479 คำพอง ศรีหาบัตร หมู่ 9 ดงไทรทอง โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:16:56 AM
480 ทองคำ สุริยา หมู่ 8 ดอนสวรรค์ โพนงาม โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:17:24 AM
481 พรรศักดิ์ คำภักดี หมู่ 17 โคกกลางเหนือ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:18:03 AM
482 บรรจง สีคะสอน หมู่ 14 โคกสมบูรณ์ เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:18:05 AM
483 ศิริพงษ์ โพธิ์ศรี_ หมู่ 5 เอียด เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:19:04 AM
484 นางสีนวล จองขุนทด หมู่ 17 หนองบุญชูพัฒนา กู่ทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:19:23 AM
485 อะลม จันสี หมู่ 18 สำโรง ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:19:23 AM
486 อุบล นาคำ หมู่ 10 ดอนจันทร์ ยาง บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:19:24 AM
487 หนูเลี่ยม แก้วบุญใส หมู่ 8 คุยกอก แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:20:35 AM
488 บัวผิน ล่อดงบัง หมู่ 7 คูรัง ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:20:43 AM
489 อมร จันทจร หมู่ 6 โนนสะพัง เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:21:04 AM
490 โสภิตา เลิงฮัง หมู่ 14 ยางใหม่ ยาง บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:21:48 AM
491 นายสมภาร กองแก้ม หมู่ 6 โนนไทย ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:23:08 AM
492 อนงค์ จันทร์เพชร หมู่ 9 นาทอง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:23:13 AM
493 ถนอม ดีโสภามาตร หมู่ 17 หัวนา ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:24:50 AM
494 ทองใส ทดคุย หมู่ 8 คุยเชือก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:25:17 AM
495 ทองใส ทดคุย หมู่ 8 คุยเชือก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:25:20 AM
496 จุลจิลา สีทน หมู่ 8 โนนจันหอม ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:25:42 AM
497 จุลจิลา สีทน หมู่ 8 โนนจันหอม ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:25:47 AM
498 จุลจิลา สีทน หมู่ 8 โนนจันหอม ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:25:52 AM
499 วิชัย วงษ์สอคอน หมู่ 6 สำโรง ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:26:27 AM
500 นางพันตรี เกวิโก หมู่ 4 เขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:27:15 AM
501 พีรดา หลงคำรัตน์ หมู่ 7 ท่าสำราญ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:27:22 AM
502 พรนภา ไชยสงเมือง หมู่ 7 โขงกุดหวาย เกิ้ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:28:06 AM
503 รุ่งทิพา นนทีอุทก หมู่ 8 ท่าแร่ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:29:01 AM
504 ชาญณรงค์ ทับสมบัติ หมู่ 7 ห้วยยาง วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:29:19 AM
505 ชาญณรงค์ ทับสมบัติ หมู่ 7 ห้วยยาง วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:29:36 AM
506 ชาญณรงค์ ทับสมบัติ หมู่ 7 ห้วยยาง วังแสง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:29:41 AM
507 ทิรศักดิ์ ทะสุนทร หมู่ 13 โพนสามัคคี หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:30:27 AM
508 ธนภัทร อันทะปัญญา หมู่ 6 โนนค้อ โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:31:26 AM
509 ประดิษฐ์ แก้วไพฑูรย์ หมู่ 6 โพนละออมน้อย หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:31:32 AM
510 รัตน์มณี จันทร์เทียน หมู่ 11 โนนสมบูรณ์ ยาง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:31:47 AM
511 หนูทิพย์ ประจง หมู่ 15 แดงใหม่ ยาง บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:31:57 AM
512 สุพรรณ เทพวงษ์ หมู่ 8 โคกสูง ยาง บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:32:50 AM
513 สมพร ภวภูตานนท์ หมู่ 16 หนองแคน ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:33:12 AM
514 จารุวรรณ สมสีไส หมู่ 10 สำโรงเหนือ ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:35:16 AM
515 นันท์มนัส ปัตพี หมู่ 11 โนนสมบัติ นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:35:40 AM
516 อินธุออน อ่อนจันทร์ หมู่ 2 หนองบัว เหล่าบัวบาน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:36:13 AM
517 วิชาญ ไชยกิจ หมู่ 9 นาเรียง หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:36:14 AM
518 วิชาญ ไชยกิจ หมู่ 9 นาเรียง หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:36:17 AM
519 ฉวีวรรณ ศรีสุวอ หมู่ 9 โนนสะอาด นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:37:20 AM
520 นายคำพันธ์ ราชบัติ ราชบัติ หมู่ 11 แก่นเท่า โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 11:21:08 AM
521 จวบ บัวรส หมู่ 15 อุดมสุข หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 11:23:17 AM
522 อนุรักษ์ ทองโคกศรี หมู่ 1 ดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:38:24 AM
523 อนุรักษ์ ทองโคกศรี หมู่ 1 ดอนไฮ ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:38:32 AM
524 ปัญญา ไสยราม หมู่ 2 ปอแดง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:38:40 AM
525 สนิท อุลหัสสา หมู่ 11 ดาวเรือง เลิงแฝก กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:39:15 AM
526 นายสุพรม รวงผึ้ว หมู่ 10 โคกกลาง เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:40:31 AM
527 มานพ นนทวงษา หมู่ 10 โสทอน ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:41:06 AM
528 สุทิตตา พหลทัพ หมู่ 10 หนองข่า ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:43:15 AM
529 อุดม ภิบาลสิงห์ หมู่ 8 หนองไผ่ โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:44:26 AM
530 ดวงจันทร์ จัตวาชนม์ หมู่ 3 คุ้มเหนือ หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:44:27 AM
531 คารม ศรีคุณแก้ว หมู่ 10 ดอนอีเอ็น แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:45:02 AM
532 ณัฐฑิกร ไชยคำภา หมู่ 7 อ้อยช้าง ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:46:37 AM
533 นาง สุภักดิ์ จำปาบุรี หมู่ 3 โด ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:47:09 AM
534 ทองเย็น มิตตาตัสสา หมู่ 8 กลาง แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:47:20 AM
535 นายสงวน ดอนพันเมือง หมู่ 14 ดอนอีเอ็น แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:47:41 AM
536 นายสงวน ดอนพันเมือง หมู่ 14 ดอนอีเอ็น แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:47:49 AM
537 สมคิด บุญไสย์ หมู่ 12 โพนสว่าง หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:48:09 AM
538 ณาตยาณี โพพลาย หมู่ 9 หนองแวง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:48:15 AM
539 ณาตยาณี โพพลาย หมู่ 9 หนองแวง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:48:29 AM
540 นายศุภชัย แสนคำทุม หมู่ 4 บ้านคอแล หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:48:46 AM
541 นายศุภชัย แสนคำทุม หมู่ 4 บ้านคอแล หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:48:49 AM
542 โสภี ดรบ้านเขียว หมู่ 13 ห้วยม่วง แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:49:07 AM
543 พัชรินทร์ ใบบ้ง หมู่ 2 กุดแคนเหนือ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:49:44 AM
544 ประเสริฐ ทองภูบาล หมู่ 11 โนนสำราญ โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:50:16 AM
545 ปรียา กนึกรัตน์ หมู่ 6 กุดแคนใต้ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:50:23 AM
546 ละไมตรี คำกอง หมู่ 6 ทุ่งสว่าง บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:50:23 AM
547 เพ็ญศีร แพงแสง หมู่ 5 ห้วยแคน หนองแวง กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:51:08 AM
548 จิราพร ปราณี หมู่ 5 หนองงัวน้อย ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:51:31 AM
549 วราภรณ์ สิงห์พร หมู่ 4 หนองแคน ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:52:29 AM
550 วราภรณ์ สิงห์พร หมู่ 4 หนองแคน ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:52:31 AM
551 วราภรณ์ สิงห์พร หมู่ 4 หนองแคน ห้วยเตย กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 9:52:35 AM
552 บุญญฤทธิ์   สีพลลา หมู่ 5 หนองข่า ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 9:53:33 AM
553 เถวียน ปะนะภูเต หมู่ 7 หัวขัว โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:53:39 AM
554 ธนิตา ขันเงิน หมู่ 11 โนนศรีชัยสว่าง ดอนเงิน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 9:54:00 AM
555 นายอ่อนตา ทับทิมไสย หมู่ 6 ผักหวาน โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:57:18 AM
556 นายอ่อนตา ทับทิมไสย หมู่ 6 ผักหวาน โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:57:18 AM
557 นายอ่อนตา ทับทิมไสย หมู่ 6 ผักหวาน โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:57:20 AM
558 สมนึก ปัดคำ หมู่ 8 โนนทัน บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 9:57:46 AM
559 วันชัย สีคามเม หมู่ 4 หมากมาย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:57:55 AM
560 วันชัย สีคามเม หมู่ 4 หมากมาย หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:57:57 AM
561 นิต มีละทิตย์ หมู่ 10 โคกก่อง โนนภิบาล แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 9:58:10 AM
562 สมควร หงอกไผ่ หมู่ 6 วังโพน เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:58:53 AM
563 คำตัน สีคามเม หมู่ 17 โพธิ์ทอง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:59:42 AM
564 นายสมนึก พลมุข หมู่ 8 แห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 9:59:58 AM
565 แจ่มไสย ทักษิณ หมู่ 8 เหล่ายาว กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:00:26 AM
566 สมัย สุทธมาตย์ หมู่ 8 โคกสี หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:02:18 AM
567 พรชัย สีเนตร หมู่ 13 หนองโปร่ง เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 10:03:01 AM
568 วงเดือน โสรพันโต หมู่ 16 โพนงาม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:03:12 AM
569 ควง อำไพรับ หมู่ 1 หนองโดน ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:04:16 AM
570 ณรงค์ ศรีพลชุม หมู่ 1 หนองผือ หนองบัว โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:04:29 AM
571 ดำรง พลตรี หมู่ 11 หนองสิม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:05:11 AM
572 อรัญญา กงเพชร หมู่ 12 โนนหินแห่ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 10:07:29 AM
573 ถาวร สิงเค้า หมู่ 14 ฮ่องไผ่ กำพี้ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:07:31 AM
574 อรัญญา กงเพชร หมู่ 12 โนนหินแห่ เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 10:07:42 AM
575 สมบัติ ดวงลิวงค์ หมู่ 17 ดอนสว่างโพธิ์ไทร แห่ใต้ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:08:06 AM
576 ทวีป ซุยกระเดื่อง หมู่ 3 หนองซอน หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 10:08:53 AM
577 ทองสัย โสไกสี หมู่ 3 นาทอง นาทอง เชียงยืน มหาสารคาม 1/16/2019 10:11:39 AM
578 ชาผญชัย เถียนชานาถ หมู่ 11 ภูดินเหนือ โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:12:26 AM
579 จำปี อะนู หมู่ 3 โคก บัวค้อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:14:17 AM
580 นางสง่า ดรท้าว หมู่ 5 โคกล่าม เขวาไร่ โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:14:49 AM
581 บุญจันทร์ บรรณศรี หมู่ 2 โนนงิ้ว ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 10:15:09 AM
582 เทียง โยธาถักดี หมู่ 16 หนองค่าย โคกก่อ เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:17:10 AM
583 อัชรา ไชยสอน หมู่ 14 หนองสิม แกดำ แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 10:18:52 AM
584 พจน์ นึกกระโทก หมู่ 20 หนองหญ้าม้า หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:23:34 AM
585 นางพัศฏา พรอินทร์ หมู่ 7 อุทัยทิศ บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:28:44 AM
586 มนตรี จันละคร หมู่ 7 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:29:23 AM
587 วิทยา จรุงพันธ์ หมู่ 17 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:29:40 AM
588 นายสุบรร จุปะมะโน หมู่ 4 หนองตุ บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:30:00 AM
589 เริงศักดิ์ ขานดา หมู่ 2 หนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:30:26 AM
590 วิโรจน์ ศรีทัด หมู่ 19 หนองสระพัง หนองเหล็ก โกสุมพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 10:31:35 AM
591 นิคม ขานดาบ หมู่ 22 หนองกุงเต่า ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:32:34 AM
592 สมบัติ วรธิพรหมมา หมู่ 2 นาแพง ห้วยแอ่ง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:35:07 AM
593 สมาน สิทธิดา หมู่ 8 โคกน้อย มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 10:35:44 AM
594 อุทัย ศรีภักดี หมู่ 6 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:36:52 AM
595 อุทัย คำชาย หมู่ 18 ดงเค็ง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:38:25 AM
596 นายสุทัศน์ ประทุมไชย หมู่ 9 ท่าตูมวารินทร์ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:41:17 AM
597 นายสุทัศน์ ประทุมไชย หมู่ 9 ท่าตูมวารินทร์ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:41:20 AM
598 มนัสชัย คำทองทิพย์ หมู่ 22 หมี่พัฒนา เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:57:09 AM
599 สุมาลี ทันทิมา หมู่ 8 โนนทอง บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:57:27 AM
600 วิทูญ จินดาโรจน์ หมู่ 12 สว่าง หนองจิก บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 10:57:55 AM
601 บุญมี อุทัยมา หมู่ 20 เหล่าอุดม มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 10:58:10 AM
602 สริต ตีนา หมู่ 19 โนนงาม นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 10:58:18 AM
603 สริต ตีนา หมู่ 19 โนนงาม นาโพธิ์ กุดรัง มหาสารคาม 1/16/2019 10:58:19 AM
604 ธวัชชัย ทับทิมแสน หมู่ 4 หนองบัว หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 10:58:36 AM
605 ธวัชชัย ทับทิมแสน หมู่ 4 หนองบัว หนองกุง แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 10:58:46 AM
606 น้ำอ้อย แสนละคร หมู่ 4 นาเลาะ หนองโน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 10:58:51 AM
607 รัชฎาภรณ ซาเหลา หมู่ 8 หนองบัว โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 11:02:05 AM
608 นิยม ภูศรีฤทธิ์ หมู่ 3 เสือกินวัว มิตรภาพ แกดำ มหาสารคาม 1/16/2019 11:04:00 AM
609 บุญสม ขันแก้ว หมู่ 9 ดอนโด แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 11:04:43 AM
610 ปริศนา ทิ้งโคตร หมู่ 2 ฝาง โนนราษี บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 11:06:24 AM
611 ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ หมู่ 1 ลาดคุ้มทุ่ง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 11:08:56 AM
612 ชรรชรีภรณ์ เวฬุวนารักษ์ หมู่ 1 ลาดคุ้มทุ่ง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 1/16/2019 11:08:56 AM
613 สมบูรณ์ ปัดสาวะโก หมู่ 10 ป่าโพธิ์ นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 12:02:33 PM
614 ชัชวาล มูลธิยะ หมู่ 8 หนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 12:16:18 PM
615 บุญเรือง คำกลอง หมู่ 12 แวงใหม่ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 12:20:38 PM
616 ปราณี พลศรี หมู่ 5 เหล่าจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 12:41:02 PM
617 นายเกษมสันต์ แก้วนา หมู่ 11 หนองโน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 12:45:20 PM
618 บานเย็น สุกใส หมู่ 8 หนองกระโดน หนองคู นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 12:47:05 PM
619 ธีระ สีหาบุญทอง หมู่ 13 เหล่าจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 12:47:22 PM
620 พัสวี ปะเทสังข์ หมู่ 1 โพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 12:47:36 PM
621 พัสวี ปะเทสังข์ หมู่ 1 โพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 12:50:23 PM
622 อรัญญา พูลวงษ์ หมู่ 7 หนองสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 12:56:08 PM
623 พัชรี ศิริสำราญ หมู่ 13 หนองนกเขียน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 12:58:02 PM
624 ปิติ จันวงษา หมู่ 13 หนองยางใหม่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 12:58:08 PM
625 พัชรี ศิริสำราญ หมู่ 13 หนองนกเขียน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 12:58:09 PM
626 มนตรี ประพฤติใน หมู่ 4 ม่วง หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 12:59:46 PM
627 พรรณี ชาวพงษ์ หมู่ 10 ก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:00:31 PM
628 พรรณี ชาวพงษ์ หมู่ 10 ก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:00:38 PM
629 สำเภา น้อยจันทรวงค์ หมู่ 15 หนองยางโต้ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:01:12 PM
630 นาง มะลา เดชสุภา หมู่ 18 สระแก้วใต้ งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:01:20 PM
631 ทองไสย วรรณวงบา หมู่ 1 งัวบา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:03:14 PM
632 สุริยัน นามปราศรัย หมู่ 4 แสนสำราญ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:03:39 PM
633 ด้วง ทับชัย หมู่ 5 หนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:03:53 PM
634 ทองสา โพธิบัติ หมู่ 11 เหล่าใหญ่ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:05:05 PM
635 วิชัย แสนสุข หมู่ 6 หนองบัวน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:07:01 PM
636 ไสว พุฒผา หมู่ 7 บ้านโนนยาง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:08:39 PM
637 ประยุท. หงษ์สีจันทร์ หมู่ 4 หนองหญ้าหวาย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:10:23 PM
638 สมชาย พันธ์ทองหล่อ หมู่ 9 ดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:10:43 PM
639 ฐาปกรณ์ ศิลาเกษ หมู่ 5 กุดนาดี หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:11:11 PM
640 นิยม อาปัดชิง หมู่ 2 โนนสวรรค์ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:13:12 PM
641 นางกาญจนา หงษ์หา หมู่ 10 หนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:13:46 PM
642 วันเพ็ญ โคกแดง หมู่ 10 หนองยาง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:13:51 PM
643 นายยงค์ คู่กระสังข์ หมู่ 3 หนองจาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:16:02 PM
644 นายยงค์ คู่กระสังข์ หมู่ 3 หนองจาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:16:02 PM
645 ถนอม ตันเล หมู่ 3 หนองยาง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:16:24 PM
646 ยอดทรงชัย เชื่อมรัมย์ หมู่ 15 ค่ายพัฒนา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:16:48 PM
647 น.ส.อุทัย ประทุมสันต์ หมู่ 8 ป่าดู่ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:17:12 PM
648 วชิรานนท์ อุดสุระ หมู่ 8 หัวช้าง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:19:01 PM
649 ทองดี ติละโพธิ์ หมู่ 15 โสกยาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:19:11 PM
650 จันทร์เพ็ญ จำปาเกตุ หมู่ 22 สองห้องกลาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:19:57 PM
651 สายยนต์. ปองไป หมู่ 11 โนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:19:59 PM
652 เกียรติพงษ์ สายซอ หมู่ 4 หนองข่า หัวดง นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 1:20:04 PM
653 นางหมุย ปองไป หมู่ 20 ไก่เฒ่า หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:21:44 PM
654 นางหมุย ปองไป หมู่ 20 ไก่เฒ่า หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:21:49 PM
655 นันทนา นุพัฒน์ หมู่ 5 ฝาง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:22:34 PM
656 สมคิด มาระตา หมู่ 1 ท่าสะอาด หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:24:16 PM
657 สมสี มายา หมู่ 1 โคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:26:12 PM
658 สมสี มายา หมู่ 1 โคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:26:19 PM
659 มงคล อุปถัมภ์ หมู่ 5 โนนพิมาย หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/16/2019 1:27:08 PM
660 มงคล อุปถัมภ์ หมู่ 5 โนนพิมาย หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/16/2019 1:27:14 PM
661 นางประยุทธ ฮุยน้อย หมู่ 5 ป่าแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:27:26 PM
662 ประเทือง ปะกิลาพัง หมู่ 2 ตลาด บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:29:09 PM
663 วาสนา นานรัมย์ หมู่ 11 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:29:57 PM
664 แสวง คาระโก หมู่ 3 ฉนวน สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:31:27 PM
665 แสวง คาระโก หมู่ 3 ฉนวน สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:31:27 PM
666 นายอดิศร ทองแก้ว หมู่ 6 พยอม เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:32:25 PM
667 บรรจง มะลิรัมย์ หมู่ 11 หัวเรือ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:32:45 PM
668 จำนงค์ มาศรี หมู่ 1 โนนทอง วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 1:33:31 PM
669 สายตา กรมไธสง หมู่ 17 โนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:34:17 PM
670 สายตา กรมไธสง หมู่ 17 โนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:34:23 PM
671 หนูแคน นามวิเศษ หมู่ 4 หนองบัวน้อย สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:34:24 PM
672 หนูแคน นามวิเศษ หมู่ 4 หนองบัวน้อย สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:34:24 PM
673 หนูแคน นามวิเศษ หมู่ 4 หนองบัวน้อย สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:34:24 PM
674 สายตา กรมไธสง หมู่ 17 โนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:34:29 PM
675 บุญมา ปุลานะผาย หมู่ 5 ดงแคน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:35:33 PM
676 อนันต์ อะนันทา หมู่ 4 นกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:35:57 PM
677 อนันต์ อะนันทา หมู่ 4 นกเหาะ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:36:15 PM
678 บังอร ปาปะไพร หมู่ 7 กุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:36:27 PM
679 ณัฐพร อันทะนิล หมู่ 11 ผักแว่น เหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม 1/16/2019 1:38:27 PM
680 ธานินทร์ แก่นศิริ หมู่ 16 ดงหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:38:30 PM
681 สาคร ชาวส่วย หมู่ 6 ตาพวน สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:39:05 PM
682 อะนงรัก กำหัวเรือ หมู่ 15 ดอนเม็ก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:39:15 PM
683 สุปราณี สุวรรณขันธ์ หมู่ 5 หนองไผ่ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:39:16 PM
684 นิคม ลิละคร หมู่ 18 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:39:23 PM
685 นิคม ลิละคร หมู่ 18 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:39:23 PM
686 ณัฐกมล จุปะมัดถา หมู่ 3 หนองยางน้อย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 1:39:25 PM
687 อุทัย พัฒนะแสง หมู่ 8 หนองบัว หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:40:50 PM
688 นาย นิคม จันมาค้อ หมู่ 4 อุปโป หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:40:50 PM
689 นางมะลิ โกสาทอง หมู่ 12 นากลาง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:40:54 PM
690 เฮียง ปะโมทะโก หมู่ 13 โนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:41:41 PM
691 วิชัย ปัตถามัง หมู่ 16 ดงเค็ง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:41:45 PM
692 ์อำนวยศิลป์ อันสีเมือง หมู่ 10 เหล่างิ้ว หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:43:59 PM
693 ์อำนวยศิลป์ อันสีเมือง หมู่ 10 เหล่างิ้ว หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:44:13 PM
694 อภิชาติ เมืองนาม หมู่ 13 สาวเอ้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:44:27 PM
695 อภิชาติ เมืองนาม หมู่ 13 สาวเอ้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:44:27 PM
696 อภิชาติ เมืองนาม หมู่ 13 สาวเอ้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:44:30 PM
697 อภิชาติ เมืองนาม หมู่ 13 สาวเอ้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:44:33 PM
698 วิลัย คูคำ หมู่ 6 โนนใหญ่ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:45:00 PM
699 คำพลอง กองแก้ม หมู่ 11 หนองทุ่ม หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:45:11 PM
700 สุนีรัตน์? ประวันนา หมู่ 5 โคกกลาง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:45:17 PM
701 บุญทัน คุ้มสุวรรณ์ หมู่ 9 โนน นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:46:37 PM
702 ดำเดิยว แสงจันทร์ หมู่ 9 ผือ หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/16/2019 1:47:42 PM
703 สมบัติ ชูศรีเสริฐ หมู่ 4 หนองสมบูรณ์ วังใหม่ บรบือ มหาสารคาม 1/16/2019 1:48:30 PM
704 นายปรีชา เทียงดีฤทธิ์ หมู่ 4 ดอนกลอย เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:48:33 PM
705 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:25 PM
706 ทองใส นาพิมพ์แสง หมู่ 12 แวงใหม่ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:26 PM
707 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:29 PM
708 มณีรัตน์ แสนท้าว หมู่ 7 ตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:30 PM
709 มณีรัตน์ แสนท้าว หมู่ 7 ตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:31 PM
710 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:33 PM
711 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:40 PM
712 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:50:52 PM
713 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:00 PM
714 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:05 PM
715 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:10 PM
716 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:18 PM
717 บุญสงม์ จันภักดี หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:24 PM
718 วาสนา คำปล้อง หมู่ 3 หัวเข่าแตก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:43 PM
719 วาสนา คำปล้อง หมู่ 3 หัวเข่าแตก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:51:58 PM
720 นายอุทัย แสงแก้ว หมู่ 11 ยางเจริญ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 1:55:54 PM
721 จันสุดา ประทุมมาศ หมู่ 19 ดงใหม่ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:56:52 PM
722 ทรงศิลป์ กองสา หมู่ 14 หนองบัวเหนือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:57:20 PM
723 ทรงศิลป์ กองสา หมู่ 14 หนองบัวเหนือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 1:57:31 PM
724 เจนจิรา มะปะเม หมู่ 11 โคกช้าง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:58:17 PM
725 เจนจิรา มะปะเม หมู่ 11 โคกช้าง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 1:58:25 PM
726 ศิริลักษณ์ บัวไธสง หมู่ 2 หนองแหน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 1:59:14 PM
727 อารัญ สอนจันทร์ หมู่ 20 หนองเลิง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:02:12 PM
728 อารัญ สอนจันทร์ หมู่ 20 หนองเลิง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:02:16 PM
729 สุภาพ. นนยะโส หมู่ 13 ป่าจิก แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 2:05:10 PM
730 ศรีจันทร์ เชิดรัมย์ หมู่ 5 หนองแฝก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:06:46 PM
731 ปัญญา แก้วจุมพล หมู่ 4 หัวโสก หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:07:04 PM
732 บุญมี มะสาทานัง หมู่ 10 โนนจาน ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 2:07:56 PM
733 แอม พรมเสน หมู่ 10 หนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:09:28 PM
734 บุญเรียน ชมภู หมู่ 4 เก่าใหญ่ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:11:27 PM
735 สมจิตร อนันทา หมู่ 5 คึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:11:44 PM
736 บุญยัง ดงแสนแก้ว หมู่ 3 หนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:11:50 PM
737 บุญยัง ดงแสนแก้ว หมู่ 3 หนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:11:50 PM
738 หนึ่งเดียว มิวสิค หมู่ 1 หนองกก เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:11:52 PM
739 หนึ่งเดียว มิวสิค หมู่ 1 หนองกก เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:12:01 PM
740 หนึ่งเดียว มิวสิค หมู่ 1 หนองกก เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:12:06 PM
741 กิตติยศ ปัดตาเทสัง หมู่ 8 บึงสามัคคี หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:12:24 PM
742 ไกรสร เทียงเดช หมู่ 2 โกทา เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:13:23 PM
743 ยุพิน แทนนา หมู่ 8 โคกสูง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:13:59 PM
744 สมนึก แทนลา หมู่ 9 หนองแต้ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:15:18 PM
745 ปรีชา ธรรมกาโร หมู่ 2 หัวหนอง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:18:40 PM
746 ราตรี ธงศรี หมู่ 3 โนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 2:38:15 PM
747 อภิสิทธิ์ เพชรแสนค่า หมู่ 12 โนนเมือง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:39:31 PM
748 นายหัด จันทะเจียง หมู่ 8 โนนทัน กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/16/2019 2:40:22 PM
749 บุญอุ่น ปาปะเค หมู่ 10 โนนม่วง ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:40:35 PM
750 ดวงใจ สีทน หมู่ 13 หนองบึง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:40:47 PM
751 รัดเกล้า พงษ์พยัคฆ์ หมู่ 5 ขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:41:14 PM
752 รัดเกล้า พงษ์พยัคฆ์ หมู่ 5 ขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:41:18 PM
753 รัดเกล้า พงษ์พยัคฆ์ หมู่ 5 ขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:41:20 PM
754 พรมพร ราชเจริญ หมู่ 10 หลุบเปลือย ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:41:39 PM
755 พรมพร ราชเจริญ หมู่ 10 หลุบเปลือย ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:41:39 PM
756 ทินกร คงศักดิ์บรรณ์ หมู่ 4 โนนท่า ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:43:05 PM
757 ทวิทย์ พันหล่อมโส หมู่ 3 มะอึ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:44:06 PM
758 นายวิลัย แม้สุรา หมู่ 8 จอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:44:14 PM
759 บุญถิ่น แสนศรี หมู่ 9 พังคี สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 2:44:28 PM
760 อนันต์ ปะวันเนย์ หมู่ 5 หนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 2:44:41 PM
761 สุวัฒน์ชัย คิมหันต์ หมู่ 6 เขวาค้อ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 2:47:07 PM
762 สายลม มัดถาปะโต หมู่ 2 งัวบา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 2:48:31 PM
763 ศุภกร บรรดาดี หมู่ 6 ป่ารังหนา หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 2:48:59 PM
764 รัตนภรณ์ ทิศตะคุ หมู่ 21 ลุมพุก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:49:24 PM
765 พิกุล ไกรโสม หมู่ 10 หัวดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:49:37 PM
766 บุญเพ็ง โคตรวงษ์ หมู่ 4 โคกสาย เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/16/2019 2:50:16 PM
767 กิตติพศ อาชะนะชัย หมู่ 17 ไก่ฟ้า เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 2:54:09 PM
768 นางทองมี ทำมืด หมู่ 1 หนองบัวแปะ สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/16/2019 3:00:35 PM
769 นายวงเดือน ้เยิงไธสง หมู่ 15 น้าอ้อม หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 1/16/2019 3:02:25 PM
770 สุรพงษ์ นามะ หมู่ 6 สระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 1/16/2019 3:02:48 PM
771 รำไพ โนนธิราช หมู่ 8 หนองคู งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 6:38:52 PM
772 รำไพ โนนธิราช หมู่ 8 หนองคู งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/16/2019 6:39:04 PM
773 ถิรพร พลทวี หมู่ 4 หนองอีหมัน ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 1/17/2019 8:10:06 PM
774 ทองใส บุญพรม หมู่ 7 สว่าง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/18/2019 7:00:41 PM
775 ทองใส บุญพรม หมู่ 7 สว่าง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/18/2019 7:02:38 PM
776 ทองใส บุญพรม หมู่ 7 สว่าง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/18/2019 7:02:39 PM
777 พัทรพร หาญแจ้ด หมู่ 1 หนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 1/21/2019 9:05:07 PM
778 ธงชัยเฉลิมพล พรมดี หมู่ 12 คลองเกษตรพัฒนา หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 2/2/2019 12:12:42 AM
779 มณีรัตน์ รัชวัตร หมู่ 15 หนองนาแซง ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 3/22/2019 5:42:23 AM