รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ที่ว่าการอำเภอเมืองตาก (ห้องประชุมชั้น 2) ถ.มหาดไทยบำรุง ต.หนองหลวง อ.เมือง จ.ตาก
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายสุนทร กันหาคำ หมู่ 3 ดงซ่อม เชียงทอง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:44:44 AM
2 นายสมศักดิ์ ทองสา หมู่ 8 หนองปลาไหล เชียงทอง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:46:48 AM
3 นายสมบัติ วงศ์สูง หมู่ 9 ครองราชย์ย์ เชียงทอง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:49:08 AM
4 นายทนงค์ อินทรเจริญ หมู่ 13 ชุมนุมกลาง เชียงทอง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:53:01 AM
5 นายสมพงษ์ เพชร์ไทย หมู่ 1 ลาดยาว นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:54:59 AM
6 นายศรัทธา แสงวิชัย หมู่ 2 เพชรชมภู นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:56:24 AM
7 นางสาวดวงจันทร์ สีมันตะ หมู่ 3 ตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 11/22/2018 11:58:21 AM
8 นายสำฤทธิ์ ขำพันธ์ หมู่ 6 ใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 11/22/2018 12:02:35 PM
9 นางมะลิจันทร์ สุปัญญา หมู่ 1 ทุ่งกง ประดาง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 2:04:29 PM
10 นายณรงค์ อ่ำครอง หมู่ 3 ประดาง ประดาง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 2:10:58 PM
11 นายทองย้อย ทองอ่ำ หมู่ 4 โตงเตง ประดาง วังเจ้า ตาก 11/22/2018 2:12:01 PM
12 กานต์พิชชา แซ่ย้าง หมู่ 1 คีรีราษฎร์ รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 11/23/2018 3:06:29 PM
13 นางปราณี มุ่ยทุม หมู่ 3 ฉลอม ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 11/28/2018 1:03:19 PM
14 นางปราณี ลำใย หมู่ 6 ห้วยพลู ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 11/28/2018 1:04:42 PM
15 นางภทัรวดี เรืองรุ่ง หมู่ 7 ผาแต้ม ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 11/28/2018 1:05:37 PM
16 นายโอริน ตาเอื้อย หมู่ 7 สันป่าตึง แม่ระมาด แม่ระมาด ตาก 11/28/2018 1:21:00 PM
17 นางเนตร คงพรม หมู่ 10 ห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก ตาก 11/28/2018 12:09:20 PM
18 นายจิตติวัฒนา เสถียรวีระกุล หมู่ 2 ซอโอ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 11:33:46 AM
19 นายชัชวาล เสริมกิจมงคล หมู่ 4 ซอระแตะ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 11:35:47 AM
20 นายทิพย์ สีวิใจ หมู่ 10 ห้วยแล้ง ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 11:40:12 AM
21 นายนิคม พรมมา หมู่ 11 เงาไผ่ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 11:41:34 AM
22 นายอรรคพล คล้ายเชย หมู่ 12 ใหม่ กม.5 ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 12:37:02 PM
23 นายชนะกาณต์ ชิณลาภ หมู่ 13 ทรัพย์อนันต์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 12:38:30 PM
24 พนม นามผลาญ หมู่ 1 แม่กื้ดหลวง แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:29:19 PM
25 นายบุญช่วย อุดจอม หมู่ 10 ใหม่ริมเมย แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:30:20 PM
26 นายประครอง ลังกาวงศ์ หมู่ 11 โพธิ์ทอง แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:31:27 PM
27 นายนพพร อุปรี หมู่ 12 ใหม่พัฒนา แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:32:17 PM
28 นายสุธี เพชรจันทรา หมู่ 5 ทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 11:37:12 AM
29 นายสมโภช คำหอม หมู่ 6 เสรีราษฎร์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 11:38:42 AM
30 นายธนพล ก๋องแก่น หมู่ 13 แม่กาษาใหม่ไหล่ท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:33:04 PM
31 นายสีมูล ติ๊บวงศ์ หมู่ 14 แม่กาษาโพธิ์เงิน แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:33:50 PM
32 นายบัญชา ปัญญา หมู่ 15 แม่กื้ดใหม่ดอนสว่าง แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:34:30 PM
33 นายสมเกียรติ ธิยอด หมู่ 16 แม่กาษานุสรณ์ แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:35:16 PM
34 นายบุญรัตน อุดจอม หมู่ 3 แม่กื้ดใหม่ แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:36:13 PM
35 นายนิคม มะโนใจ หมู่ 4 โกกโก่ แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:37:27 PM
36 นายมนตรี อินต๊ะนา หมู่ 5 แม่กื้ดสามท่า แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:38:16 PM
37 นายอำพล ใจแก้วทิ หมู่ 6 น้ำดิบ แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:38:58 PM
38 นายสมบัติ แก้วฟู หมู่ 8 แม่กื้ดสามท่าใหม่ แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:39:42 PM
39 นายภิรมนย์ สารขัด หมู่ 9 ไทยสามัคคี แม่กาษา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:40:23 PM
40 นายโทน ค้างวิลัย หมู่ 3 ห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:41:40 PM
41 นายมานพ คุณาวงค์ หมู่ 5 ขุนห้วยส้มป่อย ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:42:21 PM
42 นายณรงค์ คำแก้ว หมู่ 3 ปูแป้ พะวอ แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:43:04 PM
43 นายสีโนน นุรังษี หมู่ 11 ห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:43:53 PM
44 นายจันทร์ ทิโน หมู่ 5 ห้วยไม้แป้น มหาวัน แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:44:48 PM
45 นายวิธาน วาจาสัตย์ศีล หมู่ 8 ห้วยน้ำขุ่น มหาวัน แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:45:41 PM
46 นายสีนวน นุรังสี หมู่ 9 ห้วยมหาวงศ์ มหาวัน แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:46:56 PM
47 นายพิชัย สูนดี หมู่ 10 โกช่วย แม่กุ แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:48:02 PM
48 นายวรวุฒิ อภิรักษ์คงคา หมู่ 5 หนองน้ำเขียว แม่กุ แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:48:44 PM
49 นายสิงห์คำ อุษา หมู่ 4 ห้วยกะโหลก แม่ปะ แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:49:26 PM
50 นายประจักษ์ สิทธิประเสริฐ หมู่ 5 ปากห้วยแม่ปะ แม่ปะ แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:50:14 PM
51 นายสุวรรณ กรณ์สนธิ์ หมู่ 6 ห้วยหินฝน แม่ปะ แม่สอด ตาก 11/29/2018 3:50:51 PM
52 นายบุญธรรม ขวัญวารี หมู่ 14 ใหม่สามยอดดอย ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:36:38 PM
53 นางปริญญา ทรัพย์เจิญ หมู่ 15 สมบูรณ์ทรัพย์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:37:48 PM
54 นางสาวศรีจันทร์ จันตานวน หมู่ 2 วาเล่ย์ใต้ วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:39:11 PM
55 นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์ หมู่ 3 วาเล่ย์เหนือ วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:40:31 PM
56 นายนพกร รุ่งสันต์ หมู่ 4 แม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:42:19 PM
57 นายสังเกตุ วากยะบรร หมู่ 6 ผ่านศึกพัฒนา วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:43:40 PM
58 นายธนวัฒน์ แซ่โซ้ง หมู่ 7 ทรัพย์เจริญ วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:45:01 PM
59 นางวิชิดา เดชดาวเรือง หมู่ 4 บ้านห้วยน้ำนัก พบพระ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:46:50 PM
60 นางสาวพีรกานต์ แสนบรรเจิดสุข หมู่ 6 บ้านมอเกอร์ยาง พบพระ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:47:53 PM
61 นายนิรันดร พชรจรัสแสง หมู่ 9 บ้านผากะเจ้อ พบพระ พบพระ ตาก 11/29/2018 5:48:49 PM
62 นายหน่งไม้ อย่างคุณธรรม หมู่ 1 คีรีราษฎร์ รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 11/29/2018 5:50:00 PM
63 นายจำนงค์ ศรีรักษา หมู่ 4 ทหารผ่านศึก รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 11/29/2018 5:50:58 PM
64 นายเพ่ง พิภพธนากุล หมู่ 5 เก้ารวมไทย รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 11/29/2018 5:52:25 PM
65 นายสมยศ มาเจริญ หมู่ 8 เจริญมิตร รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก 11/29/2018 5:53:18 PM
66 นายสุรเสกข์ พิบาล หมู่ 1 มอเกอร์ไทย วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/30/2018 11:05:54 AM
67 สุพจน์ อริยะรุ่งโรจน์ หมู่ 5 ยะพอ วาเล่ย์ พบพระ ตาก 11/30/2018 11:08:01 AM
68 ศุจึภรณ์ ปะระเขียว หมู่ 6 น้ำดิบ แม่กาษา แม่สอด ตาก 12/28/2018 6:39:24 PM
69 นายนพดล ศิริลักษณ์ หมู่ 3 เนินมะลื่น ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 1/14/2019 9:55:41 AM
70 นายเจริญ อยู่เลิศลบ หมู่ 5 ตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 1/14/2019 9:57:20 AM
71 นายณรงค์สักดิ์ แซ่แต้ หมู่ 7 เนินมะคึก น้ำรึม เมืองตาก ตาก 1/14/2019 9:59:02 AM
72 นางเดือน โวหร หมู่ 6 ท่าตะกู หนองบัวเหนือ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:01:04 AM
73 นางวรรณาภรณ์ ทำบุญ หมู่ 12 หนองแขมใหม่ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:02:15 AM
74 นายดำเนิน ขำศิริ หมู่ 3 ห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:03:23 AM
75 นายเกรียงศักดิ์ วิเศษสุวรรณ์ หมู่ 8 หนองแขม แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:06:04 AM
76 นายตะวัน แสงวัฒนา หมู่ 6 มูเซอ แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:07:00 AM
77 นางอัจฉรา นะวะแก้ว หมู่ 1 เกาะอ้ายด้วน วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:08:34 AM
78 นางวิไล สุขเกษม หมู่ 4 วังหิน วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:09:48 AM
79 นางสาวน้ำอ้อย นวะแก้ว หมู่ 7 หนองบัว วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:10:59 AM
80 นายเอกรักษ์ ส่งต่าย หมู่ 10 ประจำรักษ์ วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:12:00 AM
81 นายตาลเดี่ยว พึ่งวงษ์เขียน หมู่ 11 พุสะแก วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:13:09 AM
82 นางรัตนา บวรเกษมสุข หมู่ 12 หนองตาเรือ วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:14:23 AM
83 นายอดิเรก บุญน้อย หมู่ 13 ตลุกสัก วังหิน เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:15:58 AM
84 นางเอื้องไพร จันทร์ฉาย หมู่ 4 ดงปู หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:17:41 AM
85 นายกิตติชัย ยิ้มยวน หมู่ 5 ท่าเล่ หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:19:04 AM
86 นางปาริชาด อ่อนละม่อม หมู่ 6 ห้วยทรายสอง หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:21:12 AM
87 นางบุญธรรม ไพสน หมู่ 3 คลองห้วยทราย หนองบัวใต้ เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:22:11 AM
88 นางประภัสสร ตุ่นสายบู่ หมู่ 4 หนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 1/14/2019 10:23:16 AM
89 นางพเยาว์ รักญาติ หมู่ 7 อยู่ดี วังจันทร์ สามเงา ตาก 1/15/2019 10:56:23 AM
90 นายจรัญ มาเอี่ยม หมู่ 9 ศานติ(ตัวอย่าง) วังจันทร์ สามเงา ตาก 1/15/2019 10:58:09 AM
91 นางปนิดา วงษ์หล้า หมู่ 8 มีสุข(เด่นกระถิน) วังจันทร์ สามเงา ตาก 1/15/2019 10:59:40 AM
92 นายทิพยปัต ทิพย์มาตร หมู่ 4 วังหมัน วังหมัน สามเงา ตาก 1/15/2019 10:35:38 AM
93 นางดอกไม้ สิงใส หมู่ 7 วังหวายตก วังหมัน สามเงา ตาก 1/15/2019 10:36:34 AM
94 นายอุทิศ สิงใส หมู่ 1 คลองไม้แดง ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:37:45 AM
95 นางกิตยา เจริญโชค หมู่ 2 ยกกระบัตร ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:41:44 AM
96 นายธวัชชัย แก้วทรัพย์ หมู่ 3 ท่าไผ่ ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:42:52 AM
97 นายปรีดา ยะแก้ว หมู่ 4 สองแคว ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:44:08 AM
98 นายแหล่ ทับละคร หมู่ 5 แม่ระวาน ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:46:04 AM
99 นางสาวจรัสพร แย้มแบน หมู่ 6 หนองเชียงคา ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:46:54 AM
100 นางสุกัญญา วงศ์คำ หมู่ 9 หนองแม่ล่าง ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:48:00 AM
101 นายธงชัย เมืองมา หมู่ 11 หนองเชียงคาใต้ ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/15/2019 10:49:52 AM
102 นางสาวชลธิชา มูลลี หมู่ 1 ป่ายางใต้ สามเงา สามเงา ตาก 1/15/2019 10:51:39 AM
103 นางสาวสุพิม เตจ๊ะ หมู่ 7 ป่ายางใหม่ สามเงา สามเงา ตาก 1/15/2019 10:52:34 AM
104 นางบุษบา กองทรัพย์ หมู่ 4 นาตาโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก 1/15/2019 10:53:34 AM
105 นายเทอดพงษ์ อภิชาติ หมู่ 6 ดงสามสิบ วังจันทร์ สามเงา ตาก 1/15/2019 10:55:29 AM
106 กิติธนวิทย์ สิทธิวงศ์ หมู่ 5 แม่ระวาน ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/17/2019 8:44:45 AM
107 แสงหล้า จำนวน หมู่ 8 สระทอง สมอโคน บ้านตาก ตาก 1/17/2019 8:45:20 AM
108 นิภา ขันติวิริยวาณิชย์ หมู่ 3 ห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 1/17/2019 8:56:52 AM
109 ราตรี เทากมลเดช หมู่ 5 ทีกะเป่อ ช่องแคบ พบพระ ตาก 1/17/2019 8:57:51 AM
110 ทิพย์ สีวิใจ หมู่ 10 ห้วยแล้ง ช่องแคบ พบพระ ตาก 1/17/2019 8:59:13 AM
111 สอิ้ง พุ่มนาค หมู่ 7 เนินมะคึก น้ำรึม เมืองตาก ตาก 1/17/2019 8:59:41 AM
112 ศรัญญา ใจของ หมู่ 2 หินโค้ว ตากตก บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:02:14 AM
113 จันทนา กางตา หมู่ 6 สันกลาง แม่สลิด บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:03:25 AM
114 นายทศวรรษ คำพ่วง หมู่ 10 ห้วยแม่บอน แม่สลิด บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:05:03 AM
115 สมบูรณ์ ปัญยศ หมู่ 2 ยกกระบัตร ยกกระบัตร สามเงา ตาก 1/17/2019 9:06:11 AM
116 สำฤทธิ์ ขำพันธ์ หมู่ 6 ใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 1/17/2019 9:07:41 AM
117 นายคเณศชาญ ทาสา หมู่ 9 ห้วยมหาวงศ์ มหาวัน แม่สอด ตาก 1/17/2019 9:10:15 AM
118 ธัญญารัตน์ ชุ่มอ้าย หมู่ 7 ยางโองบน แม่สลิด บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:10:38 AM
119 ประจักษ์ จันทร์จิตร์ หมู่ 4 วังหมัน วังหมัน สามเงา ตาก 1/17/2019 9:14:24 AM
120 ชาญศิลป์ ค้างวิลัย หมู่ 3 ห้วยพลู ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก 1/17/2019 9:14:44 AM
121 มนัญชยา ปรปิน หมู่ 8 ยางโอนบน แม่สลิด บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:16:13 AM
122 ชนะกาณต์ ชิณลาภ หมู่ 13 ทรัพย์อนันต์ ช่องแคบ พบพระ ตาก 1/17/2019 9:17:33 AM
123 วันเพ็ญ เปาแค หมู่ 7 ผาแต้ม ท้องฟ้า บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:18:11 AM
124 นาง รติรัตน์ ศิลปไพรสณฑ์ หมู่ 4 แม่ออกฮู วาเล่ย์ พบพระ ตาก 1/17/2019 9:19:31 AM
125 นางบุญนาค แดงทุ่ง หมู่ 11 ยางโองน้ำ แม่สลิด บ้านตาก ตาก 1/17/2019 9:19:39 AM
126 เจริญ อยู่เลิศลบ หมู่ 5 ตลุกกลางทุ่ง ตลุกกลางทุ่ง เมืองตาก ตาก 1/17/2019 9:20:51 AM
127 มะลิจันทร์ สุปัญญา หมู่ 1 ทุ่งกง ประดาง วังเจ้า ตาก 1/17/2019 9:46:27 AM
128 ปรียา ตันติวงศ์ หมู่ 12 ใหม่พัฒนา แม่กาษา แม่สอด ตาก 1/17/2019 10:01:29 AM
129 พิชญาภา ทาแลบ หมู่ 12 ใหม่แม่บอน ตากออก บ้านตาก ตาก 1/17/2019 10:03:04 AM
130 ปริญญา สุพาวรรณ หมู่ 10 ปากวัง ตากออก บ้านตาก ตาก 1/17/2019 10:07:00 AM
131 กฤตพร พูนกัน หมู่ 3 ห้วยนึ่ง แม่ท้อ เมืองตาก ตาก 1/17/2019 10:18:51 AM
132 นางบุษบา กอวทรัพย์ หมู่ 4 นาตาโพ วังจันทร์ สามเงา ตาก 1/17/2019 10:23:18 AM
133 ณรงค์ อ่ำครอง หมู่ 3 ประดาง ประดาง วังเจ้า ตาก 1/17/2019 10:28:46 AM
134 สมภพ จันทรมณฑล หมู่ 11 ห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 1/17/2019 10:35:08 AM
135 มานะ ปภาวินถิรกุล หมู่ 7 เนินมะคึก น้ำรึม เมืองตาก ตาก 1/17/2019 10:46:19 AM
136 นา นา หมู่ 4 หนองแขม ป่ามะม่วง เมืองตาก ตาก 2/9/2019 8:12:12 AM
137 มายมิ้น กวีกาญจนา หมู่ 11 ห้วยหมี มหาวัน แม่สอด ตาก 2/7/2019 9:52:13 PM
138 ชัพวิชญ์ ทั่งทอง หมู่ 3 ตะเคียนด้วน นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 2/8/2019 9:46:24 AM
139 นายคำสัตย์ ขวัญลดา หมู่ 9 ห้วยมหาวงศ์ มหาวัน แม่สอด ตาก 2/11/2019 11:09:52 AM
140 ศุภสิน ด้วงหิรัญ หมู่ 6 ใหม่พรสวรรค์ นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 3/6/2019 9:08:22 AM