รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย ถ.สุโขทัย-กำแพงเพชร ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นางศิรินันท์ โท่นขัด หมู่ 6 สามหลัง เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 11/16/2018 9:07:00 AM
2 อุทัย พูลประเสริฐ หมู่ 14 ทรายทอง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:13:24 AM
3 นายสำเริง เจิมขุนทด หมู่ 2 ศิริบูรณาราม คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:10:52 AM
4 นายวิรัตน์ สมพันธ์ หมู่ 7 คลองปู คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:12:11 AM
5 นายธนัชชมม์ แจ้งสวะ หมู่ 9 โรตารี คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:13:15 AM
6 นางลัดดาวัลย์ นาละออง หมู่ 10 สายใจไทย คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:17:22 AM
7 นายณัฐพงษ์ หวลคำนึง หมู่ 4 ต้นนา น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:18:28 AM
8 นายสุกล สักคู หมู่ 1 ป่ากระทุ่ม หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:19:33 AM
9 นางสาวปิยพร กล่องพุดซา หมู่ 2 ศิริพัฒนา หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:23:34 AM
10 นายสามารถ พัดภู่ หมู่ 3 ไร่เมืองกาญจน์ หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:25:25 AM
11 นายพวัง จันทร์สว่าง หมู่ 5 หนองโรง หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:26:24 AM
12 นายจง กรรณิการ์ หมู่ 6 บ้านบึง หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:28:06 AM
13 นายสมบัติ จันทร หมู่ 2 ดงจันทร์ นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:28:50 AM
14 นายมนัส ฉันทะมิตร์ หมู่ 4 บึงงาม นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:29:40 AM
15 นายลพ เมฆดั้น หมู่ 5 ปากอ่าว นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:33:00 AM
16 นายธงชัย จันทร์อินทร์ หมู่ 9 หนองชาน นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:35:25 AM
17 นายสัมพันธ์ บุญมา หมู่ 11 เนินกระเซา นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 11/21/2018 11:36:11 AM
18 นายนเรศ แก้วมณี หมู่ 6 เจ็ดธรรมมาสน์ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:03:57 PM
19 นายประพาส บุญทิม หมู่ 10 ไทรงาม ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:05:25 PM
20 นายเสมอ แนบเนียม หมู่ 11 หนองกงเกวียน ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:07:02 PM
21 นายกิจธร สิงห์ทอง หมู่ 1 คลองปู คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:22:02 PM
22 นายวิชัย บุญยืน หมู่ 10 สมุย คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:24:00 PM
23 นายอนันต์ ตริตรอง หมู่ 12 ไผ่ตะล่อมใต้ คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:27:05 PM
24 นายธิติธรรม ทุตะกิจ หมู่ 2 วังแร่ คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:28:39 PM
25 นายเสกสรร สุวรรณกูล หมู่ 6 ไผ่ตะล่อม คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:32:13 PM
26 นายเสน่ห์ ศรีษะเกตุ หมู่ 7 โปร่งมะขาม คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:33:55 PM
27 นายทศพร เปลาลา หมู่ 8 คลองวังทอง คลองยาง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:35:42 PM
28 นายเจน เกตุบำรุง หมู่ 5 หนองชุมแสง ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:56:05 PM
29 นายน้่าว นรินทร์รัตน์ หมู่ 10 บ่อแปดร้อย ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 2:57:26 PM
30 นายสมเกียรติ อาเทศ หมู่ 13 มิตรภาพ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:00:39 PM
31 นายดวงใจ มีเทศ หมู่ 5 เนินจันทร์ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:02:05 PM
32 นายแอ๋ว โตจริง หมู่ 9 น้ำโจน ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:08:52 PM
33 นายมานพ เจือจาน หมู่ 11 คลองแค ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:10:09 PM
34 นางวลันต์ กระจาย หมู่ 12 หนองโซ้ง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:11:30 PM
35 นายอำนวย น่วมนวล หมู่ 13 ศรีสังวร ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:13:07 PM
36 นายรวม ยิ้มย่อง หมู่ 7 ใหม่โพธิ์งาม ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:15:35 PM
37 นายนริน ฉิมพาลี หมู่ 8 วังหว้า ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:17:13 PM
38 นายกาญจนา ประดิษฐ์ หมู่ 1 คลองแห้ง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:18:58 PM
39 นายกอย มีเกิด หมู่ 5 วัดโบสถ์ เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:20:23 PM
40 นายนุชจรี เพชรนิล หมู่ 6 น้ำด้วน เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:22:24 PM
41 นายเทียม ขุมเพ็ชร หมู่ 7 นากลาง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:25:56 PM
42 นายธวัช ไขแจ้ง หมู่ 8 ไผ่ขวาง เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:27:09 PM
43 นายสาคร เอียมศรี หมู่ 1 หนองเรียง หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:29:13 PM
44 นายสมศักดิ์ สำราญ หมู่ 5 ป่าถ่อน หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:35:24 PM
45 นายสุเทพ ปานศรี หมู่ 7 หนองแขม หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:36:37 PM
46 นายอู๊ด งงงวย หมู่ 7 บึง ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย 11/21/2018 3:38:22 PM
47 สมชาย หลำนุ้ย หมู่ 6 หนองกก โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:22:20 AM
48 มงคล อยู่แย้ม หมู่ 3 เนินสะเดา ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:23:40 AM
49 สมควร ศรีพิลา หมู่ 4 วังกร่าง ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:25:04 AM
50 สิรามล เป้ก้า หมู่ 5 คลองน้ำเย็น ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:29:06 AM
51 ประทีป ลีทุ่ง หมู่ 1 นากาหลง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:31:28 AM
52 พงศกร รักป้อม หมู่ 10 คลองเตย นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:32:36 AM
53 เตวิช เป้วัด หมู่ 4 ขุนนาวัง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:33:30 AM
54 นเรต เคลือเอ็ม หมู่ 5 โว้งบ่อ นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:34:22 AM
55 น้ำเพชร น้อยคำ หมู่ 6 มะขามเอน นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:35:19 AM
56 สมหวัง โสภา หมู่ 7 นาป่าดำ นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:36:27 AM
57 สำราญ กลิ่นทุ่ง หมู่ 8 น้ำลาด นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:37:36 AM
58 ราเชน แจ่มทุ่ง หมู่ 9 เกลียวทอง นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:38:38 AM
59 ถวิล เสือสุวรรณ หมู่ 2 เขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:39:35 AM
60 สมโชค คงเสม หมู่ 5 นาไผ่ล้อม บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:40:39 AM
61 เสน่ห์ นารถบุญ หมู่ 6 ตะพังมะพลับ บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:42:19 AM
62 พนธ์ ปานทุ่ง หมู่ 7 นาสระลอย บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:43:32 AM
63 สุภาวุฒิ อิ่มบู่ หมู่ 8 โคกกระเชียง บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 11:44:33 AM
64 ทนุ บุญสุวรรณ หมู่ 10 โนนป่าแดง ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:46:41 PM
65 เกียรติศักดิ์ มาคร หมู่ 3 หลุมแห้ว ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:47:49 PM
66 พนม น้อยทุ่ง หมู่ 5 ทานตะวัน ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:48:42 PM
67 จรัญ อินเลิศ หมู่ 1 ห้วยน้ำใส สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:54:46 PM
68 กมลไพศาล กลิ่นชูกร หมู่ 10 นาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:56:23 PM
69 เรียด น้อยมา หมู่ 2 ตะเข้ขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:57:29 PM
70 เอนก อ้นน้อย หมู่ 7 หนองแล้ง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 12:59:42 PM
71 ไพรวัลย์ อินทพงษ์ หมู่ 8 ปลายนาปานทอง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:00:38 PM
72 จันทภา นาแป้น หมู่ 6 ทุ่งกระโพ่ หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:01:44 PM
73 สุรพล รอดทัพ หมู่ 10 บึงสนิท หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:03:43 PM
74 อนุกูล เณรพัตร หมู่ 11 บัวทอง หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:04:46 PM
75 ประสาน ขำใจ หมู่ 12 ปลายนานิคม หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:05:39 PM
76 สายใจ ทับทิม หมู่ 2 หนองยาง หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:10:22 PM
77 สังวรณ์ คำเบิก หมู่ 3 หนองบัวเขาดิน หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:11:27 PM
78 นิพนธ์ เกษรสุริวงค์ หมู่ 4 ใหม่เจริญผล หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:12:52 PM
79 แรม พรมมา หมู่ 5 บึงหญ้า หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:13:44 PM
80 ประยุทธ ม่วงวงศ์ หมู่ 6 บึงสนม หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:14:38 PM
81 สนอง จันทร์สุข หมู่ 8 นิคมพัฒนา หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:15:42 PM
82 สมคิด พุ่มสอน หมู่ 9 ดงอีขาว หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:16:42 PM
83 ธเนตร เปรมใจ หมู่ 14 ทรายทอง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:39:19 PM
84 ทองสุข กระต่ายทอง หมู่ 7 หนองหญ้าไซ ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 1:41:55 PM
85 สมใจ ครุฑบุตร หมู่ 8 กงเสลี่ยง ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 11/16/2018 2:04:52 PM
86 นายกฤตชัย สุขสบาย หมู่ 1 นิคมสหกรณ์ คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 11/20/2018 5:24:41 PM
87 สายยันต์ ลีรัก หมู่ 2 ใหม่ฝั่งคลอง วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:05:56 PM
88 จำเนียร ภู่ทอง หมู่ 5 หนองเฒ่า ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:06:43 PM
89 ศุภกานต์ ยอดทัพ หมู่ 4 หนองสองตอน วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:07:33 PM
90 สมเกียรติ อ่วมปิ่น หมู่ 5 หนองป่าแต้ว วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:10:05 PM
91 ศุภชัย แน่นอุดร หมู่ 7 วังโคนเปือย ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:10:50 PM
92 วาสนา บุญชู หมู่ 2 เขาปูน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:12:05 PM
93 ประเวศ อินทร์ปาน หมู่ 10 สะเดางาม ลานหอย บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:12:46 PM
94 ณัฐชา ทั่งโต หมู่ 3 หนองจิกตีนเนิน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:13:15 PM
95 จิตตาภา อิ่มสำราญ หมู่ 4 หนองจิกกรี หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:14:14 PM
96 ธัญกมล โกสุวิน หมู่ 8 คลองเจริญ หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:15:23 PM
97 ประโลม นาคแก้ว หมู่ 10 ทุ่งพยอมงาม หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:16:56 PM
98 สุชิรา มีกลิ่น หมู่ 5 วังแดด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:17:23 PM
99 คำหยาด สิทธิเรือน หมู่ 2 วังไทร วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:18:17 PM
100 ชัยรัตน์ พึ่งทองคำ หมู่ 6 วังส้มป่อย บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:18:51 PM
101 โชติภา โพธ์เรือง หมู่ 4 วังตะคร้อ วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:19:22 PM
102 เสน่ห์ โพธิ์เพ็ง หมู่ 7 หนองน้ำขุ่น บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:20:14 PM
103 บุญนำ สุขดี หมู่ 5 ภูหีบ วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:21:24 PM
104 อุเทน พุ่มทอง หมู่ 8 นาตาปาด บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:21:30 PM
105 ศุภชัย ลีตานา หมู่ 8 หัวแรด วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:22:31 PM
106 อุ่นเรือน มั่นอ้น หมู่ 3 ลานคู่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:22:33 PM
107 สาวิตรี มั่นพุ่ม หมู่ 4 วังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:23:49 PM
108 จรัญ มะลิวัลย์ หมู่ 6 คอกควาย วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:26:04 PM
109 รัชดา อบเชย หมู่ 10 น้ำลาด วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:26:56 PM
110 จุฑาทิพย์ มีศิลป์ หมู่ 12 หนองบัว วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:28:19 PM
111 อรวรรณ ฟักแนบ หมู่ 16 โพธิ์งาม วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/11/2019 2:31:11 PM
112 นางดวงรัตน์ กันทอง หมู่ 4 บ้านโป่งฝาง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:37:56 PM
113 นายหนึ่ง คงคา หมู่ 12 บ้านห้วยเจริญ กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:41:31 PM
114 นายวิชาญ กลิ่นถือศิล หมู่ 14 บ้านห้วยหัวแหวน กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:43:48 PM
115 นายสุวรรณ์ ศรีวิชัยลำพัน หมู่ 15 บ้านใหม่ดอนสว่าง กลางดง ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:45:41 PM
116 นายวรัชญ์ จารัตน์ หมู่ 10 ศรีน้ำดิบ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:47:31 PM
117 นายชัยวัฒน์ ไพรสนธ์ หมู่ 12 โซกม่วง ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:48:36 PM
118 นายทนงศักดิ์ สุโพเมือง หมู่ 13 ภูแก้ว ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:49:31 PM
119 นายณรงค์ เมธาวงศ หมู่ 5 หนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:50:23 PM
120 นายประเสริฐ สว่างใจ หมู่ 7 หนองหญ้าปล้อง ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:51:50 PM
121 นางสาวนวรัตน์ จันทรี หมู่ 6 ธารชะเอม ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:52:42 PM
122 นางเนตยา นาคสวัสดิ์ หมู่ 1 กมลราษฎร์ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:53:40 PM
123 นายณรงค์ อาจรอด หมู่ 3 แสงสว่าง บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:54:31 PM
124 นางวิภาวี รัมย์รับ หมู่ 8 นาแพะ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:55:34 PM
125 นางละมัย ประวงค์ หมู่ 9 ใหม่ชัยเจริญ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/11/2019 2:56:19 PM
126 ณัฐพงศ์ วันจันทร์ หมู่ 6 เขาฝาง บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/11/2019 3:31:33 PM
127 สัญญา คุ้มสา หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 3:00:58 PM
128 จำเนียร คงรอด หมู่ 1 ปรักทอง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 3:56:52 PM
129 ธีระพล แสงเงิน หมู่ 2 ปรักรัก กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 3:58:59 PM
130 สุชาติ สุวรรณ์ หมู่ 3 ป่ารัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 4:00:39 PM
131 วรพงษ์ หยอมแหยม หมู่ 7 ในดง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 4:03:25 PM
132 ลัดดา เมืองวงศ์ หมู่ 10 ชุมแสง เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:48:33 PM
133 กาหลง เพ่งกิจ หมู่ 13 หนองโสน เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:49:42 PM
134 วาสนา เสือเพ็ง หมู่ 6 ตะพังงาน บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:51:17 PM
135 ทองใส จ่าคิ้ม หมู่ 3 คลองจำลอง วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:53:31 PM
136 สุวรรณา อุดพันธ์ หมู่ 5 โคกกระทือ วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:55:10 PM
137 พัชรินทร์ ละออง หมู่ 6 ไผ่ซอ วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:56:35 PM
138 กนกวรรณ ฮ่วนสกุล หมู่ 7 สระบัว วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:57:59 PM
139 ฉันทนา เกิดทอง หมู่ 7 โซกเปือย นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 2:58:50 PM
140 ทวีศักดิ์ ดีชม หมู่ 11 วังยาว เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 3:09:55 PM
141 พิริยะ ยะมนต์ หมู่ 2 เกาะวงษ์เกียรติ์ ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 3:10:48 PM
142 ปราณีต ภูมรา หมู่ 4 เตว็ดใน วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย 1/14/2019 3:12:01 PM
143 สมพล เริงศักดิ์ หมู่ 3 ท่าทราย กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:11:00 PM
144 สัมฤทธิ์ ศิลปชัย หมู่ 4 วังอ้ายช้าง กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:13:33 PM
145 จำลอง ภักดี หมู่ 6 หนองถ้ำ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:17:23 PM
146 บุญชู เสือมั้่น หมู่ 7 ประดู่เฒ่า กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:19:31 PM
147 วิไลพร เทียมโยหา หมู่ 8 เนินหว้า กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:21:16 PM
148 ภวรรตรี แสงเงิน หมู่ 11 ถ้ำไม้ไกล กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:23:33 PM
149 เสาวนีย์ พุดลา หมู่ 12 เหนือ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:25:15 PM
150 สุทธิ์ เนียมหอม หมู่ 13 วังหลวง กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:27:04 PM
151 ยอด ไกรกิจราษฎร์ หมู่ 1 ใน ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:28:57 PM
152 เพียงนภา ทองดี หมู่ 7 หนองหลอด ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:31:48 PM
153 สุรทิน พุ่มพวง หมู่ 7 โป่งแค ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:33:33 PM
154 สุพจน์ มีสุข หมู่ 8 วังไผ่สูง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:35:14 PM
155 อนุคม ศรีเรือนงาม หมู่ 8 แม่เย็นนอก ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:38:37 PM
156 วินัย เนียมเอม หมู่ 2 หนองบัว ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:49:48 PM
157 ลำดวน แสงเงิน หมู่ 11 โคกมะตูม กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:02:50 PM
158 ชอบ อินจันทร์ หมู่ 6 ดอนฉนวน ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:52:19 PM
159 ดาวรุ่ง อุ่นแอ หมู่ 7 หนองแม่ลอน ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:54:14 PM
160 บุญธรรม จิตรพินิจ หมู่ 9 คลองยาง ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:56:13 PM
161 บุญล้อม ฉัตรเงิน หมู่ 11 หล่ายปอแดง ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 7:58:04 PM
162 สายชน หอมพิกุล หมู่ 6 วังสะตือ ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:02:04 PM
163 มาโนช เพิ้งมน หมู่ 7 ดอนสำโรง ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:04:07 PM
164 สุจินดา สมบูรณ์ หมู่ 9 วังศรีไพร ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:05:57 PM
165 ดวงกมล หลงแย้ม หมู่ 1 หนองมะเกลือ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:08:21 PM
166 จิรพัฒน์ หอยสังข์ หมู่ 3 หนองตะแบก ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:10:40 PM
167 จันทรา หาญอาสา หมู่ 4 หนองบัว ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:12:22 PM
168 เวียง เอี่ยมโอน หมู่ 7 วังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:14:11 PM
169 สุกัญญา ทับทอง หมู่ 10 หนองไผ่ล้อม ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:20:51 PM
170 สาคร นาคพรม หมู่ 12 หนองเทโพ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:22:35 PM
171 อภิปราย อินทร์เอี่ยม หมู่ 13 บึงบอน ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:24:24 PM
172 เพชรแท้ ไกรกิจราษฎร์ หมู่ 14 แปลงกุ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:26:37 PM
173 ลำพึง หอยสังข์ หมู่ 15 หนองตะแบก ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/14/2019 8:29:19 PM
174 ฉวีวรรณ มาน้อย หมู่ 2 บางสนิม กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 8:48:07 AM
175 ชินกร ชูเที่ยง หมู่ 5 บางปะ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 8:50:40 AM
176 อรณิชา นุชมี หมู่ 5 หนองอีม้อ ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 8:51:39 AM
177 สายชน หอมพิกุล หมู่ 6 วังสะตือ ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:20:15 AM
178 นายมงกุฏ บุญสาธุ หมู่ 8 ปางถ่าน หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:35:12 AM
179 นายมงกุฏ บุญสาธุ หมู่ 8 ปางถ่าน หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:35:20 AM
180 นายนิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:42:44 AM
181 วิเชียร ไวยุวัฒน์ หมู่ 16 โป่งวัว แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 3:35:06 PM
182 ศิริวรรณ ตูมหอม หมู่ 12 คลองท้ายวัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 8:45:08 AM
183 วิวัฒน์ โตเหี้ยม หมู่ 6 หนองสระ ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 10:44:27 AM
184 รังสิมา จีนกูล หมู่ 4 วังนาค หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 10:45:33 AM
185 เชาว์ คำแหง หมู่ 5 ยางแดน ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 10:46:39 AM
186 สุภาภรณ์ เพ็งอ่ำ หมู่ 2 โฉงต้นเหง้า ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/15/2019 10:47:43 AM
187 นายอนันต์ ป้อมแก้ว หมู่ 5 หนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 1:10:41 PM
188 นายยุทธ เต่าเล็ก หมู่ 6 หนองยาว วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 1:12:04 PM
189 นายบรรจง ตรุษคง หมู่ 5 คลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:35:34 AM
190 นายสังเวียน แก้วถึง หมู่ 3 คลองยอ วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:37:59 AM
191 นายพิชัย จอมสังข์ หมู่ 3 จอมสังข์ ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:40:19 AM
192 นายสมจิตร ปิ่นดี หมู่ 10 กล้วยเหนือ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:43:07 AM
193 นางน้ำอ้อย ชัยสุข หมู่ 8 โคกสำราญเหนือ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:51:46 AM
194 นายทองสุข สิงห์กรณ์ หมู่ 5 ปากคลอง เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:53:45 AM
195 นายนิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:55:52 AM
196 นางอำไพ พุ่มม่วง หมู่ 9 มะขามค่อม ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 11:57:22 AM
197 นายประธาน สว่างพงษ์ หมู่ 9 ราวต้นเกลือ เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 12:49:03 PM
198 นายละเอียด ฟักตั้ง หมู่ 2 ลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 12:52:49 PM
199 นางประกอบ มีอักโข หมู่ 6 วังกุ้ง ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 12:54:30 PM
200 นายเล็ก ยอดนวน หมู่ 4 วังขวาก ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 12:55:58 PM
201 นางทวี ทองเดช หมู่ 13 วัดจันทร์ บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 12:57:33 PM
202 นายวัชรา แก่นพ่วง หมู่ 11 วังใหม่เจริญสุข เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 1:01:53 PM
203 นายสมจิตร คงต๊ะ หมู่ 7 สำนัก วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 1:03:22 PM
204 นายสมาน ปานเกตุ หมู่ 7 หนองโครง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/15/2019 1:13:31 PM
205 นายชาญ สุขแค้ว หมู่ 3 ดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 3:49:38 PM
206 นางคำพลอย ดงดอน หมู่ 14 พงเสลียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 3:54:43 PM
207 นายวิเชียร ไวยุวัฒน์ หมู่ 16 โป่งวัว แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 3:55:55 PM
208 นายทวีป จำนงภักดิ์ หมู่ 18 ปางสัก แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 3:57:40 PM
209 นายสากล น้อยบาท หมู่ 22 ยางตอย แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 3:58:42 PM
210 นางขวัญใจ ประเสริฐศิลป์ หมู่ 24 ดงพริกแจว แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 3:59:39 PM
211 นายสุเทพ จินนิน หมู่ 25 แม่ทาง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:00:38 PM
212 นายต้น ชื่นรอด หมู่ 1 สุเม่น แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:04:13 PM
213 นายเสย แก้วนาง หมู่ 3 ผาเวียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:05:02 PM
214 นางสาวโสภาวรรณ ธัญญา หมู่ 4 ห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:06:03 PM
215 นายประจักษ์ วงค์พานิชย์ หมู่ 5 แม่ฮู้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:06:54 PM
216 นางลำใย สอนศรี หมู่ 6 สะท้อ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:07:47 PM
217 นายอุดม เรืองฤทธิ์ หมู่ 8 แม่เทินเหนือ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:08:50 PM
218 นายจักรพันธ์ ญาณปัญญา หมู่ 1 แม่สำใต้ แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:10:17 PM
219 นายไชยกร ติปัน หมู่ 11 ไร่ใน แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:11:13 PM
220 นายสมเกียรติ ชูจุ้ย หมู่ 12 บานชื่น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:12:30 PM
221 นายทเนตร์ น้อยสุก หมู่ 7 วังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:14:14 PM
222 นายชาญ สุขแค้ว หมู่ 3 ดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:22:26 PM
223 นางสุภาภรณ์ ขำคง หมู่ 4 ธารทอง ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:23:19 PM
224 นางอริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:24:13 PM
225 นายปรีชา มั่นอิ่ม หมู่ 7 ห้วยดู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:24:59 PM
226 นางสาวทิชากร สีวงษ์กา หมู่ 8 แหลมเจริญสุข ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:25:49 PM
227 นายสมบัติ เขียวหวาน หมู่ 9 หนองวัวเฒ่า ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:26:35 PM
228 นางสาวจิราพร คมปราด หมู่ 1 ป่ายาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:27:58 PM
229 นายรณกฤษ ดวงดิน หมู่ 5 เกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:29:21 PM
230 นายวีระวุธ สาริกิจ หมู่ 6 เกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:30:09 PM
231 นายยม องอาจ หมู่ 7 ดงยาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:30:53 PM
232 นายมงกุฎ บุญสาธ หมู่ 8 ปางถ่าน หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:31:42 PM
233 นายธนพล ทองสุ่น หมู่ 6 พระปรางค์ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:32:29 PM
234 นายพยอม นิรชน หมู่ 8 สามหลุม สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:33:22 PM
235 นายวสันต์ ไตรปิฏก หมู่ 2 หมอนสูง ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:34:16 PM
236 นายณรงค์ มีบุตร หมู่ 6 หนองบัว ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:35:39 PM
237 นายศราวุธ ชัยพิบูลย์ หมู่ 7 ศาลาไก่ฟุบ ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:36:56 PM
238 นายนิรุธ มีสุวรรณ หมู่ 9 ดงพริกแจว ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:37:44 PM
239 นายแสวง ฉิมพาลี หมู่ 12 หมอนสูงพัฒนา ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:38:33 PM
240 นายสนาม สายทอง หมู่ 13 ป่ากล้วยสามัคคี ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:39:25 PM
241 นายวิทิต ประเสริฐสูง หมู่ 4 วังค่า ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:40:23 PM
242 นางรัชนีพร แจ้งกรณ์ หมู่ 7 ดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:41:14 PM
243 นายภูชิต ทองอ่อน หมู่ 12 วังเจริญ ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:42:02 PM
244 นายทรงวุฒิ ใต้คีรี หมู่ 8 แม่คุ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:42:59 PM
245 นางสาวสมใจ เขียวอินทร์ หมู่ 12 ปากทรวง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 4:44:07 PM
246 นายศรีเนย สมรส หมู่ 20 ดอนเพชร แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/16/2019 5:01:58 PM
247 นางพิมพิ์พันธ์ สิงขรโอฬารึก หมู่ 3 ป่ารัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/17/2019 12:47:38 PM
248 นางสาวอุมาพร ทับทอง หมู่ 1 มอสูง วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย 1/20/2019 6:03:31 PM
249 นางสาวนัฐพร คงเนียม หมู่ 7 หนองโครง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/20/2019 6:06:42 PM
250 นางธีรดาภรณ์ ทรัพย์ธนเจริญ หมู่ 12 ศรีสว่าง หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 1/20/2019 6:12:09 PM
251 วิไลวรรณ จันทรา หมู่ 7 หนองโครง บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:06:02 AM
252 นาย สันชัย บุญเสริม หมู่ 7 วังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:08:54 AM
253 นายสุพจน์ มีสุข หมู่ 8 วังไผ่สูง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:11:07 AM
254 นายสุพจน์ มีสุข หมู่ 8 วังไผ่สูง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:11:12 AM
255 พิมพ์พันธ์ สิงขรโอฬารึก หมู่ 3 ป่ารัง กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:13:12 AM
256 ทิชากร วงษ์กา หมู่ 8 แหลมเจริญสุข ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:13:59 AM
257 ศรีแพร จอมสังข์ หมู่ 5 หนองพยอม ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:14:53 AM
258 นายต้น ชื่นรอด หมู่ 1 สุเม่น แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:15:05 AM
259 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:15:05 AM
260 นาน ยอด ไกรกิจราษฎร์ หมู่ 1 ใน ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:15:13 AM
261 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:15:28 AM
262 จักรพันธ์ ญาณปัญญา หมู่ 1 แม่สำใต้ แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:15:33 AM
263 สุคิน ทองดี หมู่ 5 หนองอีม้อ ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:15:37 AM
264 สมจิตร ปิ่นดี หมู่ 10 กล้วยเหนือ บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:15:44 AM
265 สุภาภรณ์ ขำคง หมู่ 4 ธารทอง ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:16:30 AM
266 สุภาภรณ์ ขำคง หมู่ 4 ธารทอง ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:16:37 AM
267 นางยุวธิดา กี่อ่อง หมู่ 11 บัวทอง หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:17:30 AM
268 รัชนีพร แจ้งกรณ์ หมู่ 7 ดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:18:05 AM
269 รัชนีพร แจ้งกรณ์ หมู่ 7 ดอยไก่เขี่ย ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:18:12 AM
270 คำพลอย ดงดอน หมู่ 14 พงเสลียง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:18:35 AM
271 นายธานิทร์ บดีรัฐ หมู่ 2 เขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:16:54 AM
272 สายชน หอมพิกุล หมู่ 6 วังสะตือ ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:20:15 AM
273 ขวัญใจ ประเสริฐศิลป์ หมู่ 24 ดงพริกแจว แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 9:22:05 AM
274 ลำใย สอนศรี หมู่ 6 สะท้อ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 9:22:55 AM
275 น.ส.กนกพร พุดลา หมู่ 12 เหนือ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:23:08 AM
276 น.ส.กนกพร พุดลา หมู่ 12 เหนือ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:23:14 AM
277 สากล น้อยบาท หมู่ 22 ยางตอย แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 9:26:31 AM
278 นพดล ทองสว่าง หมู่ 9 ตะพังมะกอก บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 9:28:29 AM
279 วีระ ผลสมบูรณ์โชค หมู่ 10 คลองชัด บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย 1/21/2019 9:28:52 AM
280 สุรินทร์ เกิดที่สุด หมู่ 10 ไทรงาม ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 9:29:11 AM
281 ณรงค์ เมธาวงศ หมู่ 5 หนองหมื่นชัย ไทยชนะศึก ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/21/2019 9:42:13 AM
282 ณรงค์ มีบุตร หมู่ 6 หนองบัว ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 9:53:28 AM
283 สมใจ เขียวอินทร์ หมู่ 12 ปากทรวง บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 8:58:44 AM
284 วรรณา จัดการ หมู่ 9 ทุ่งรวงทอง บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/21/2019 9:01:16 AM
285 วัชรินทร์ ชะโรธร หมู่ 9 น้ำโจน ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 9:01:29 AM
286 ธัญญารัตน์ แก้วกามูล หมู่ 11 หนองกงเกวียน ปากน้ำ สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 9:01:45 AM
287 ทรงวุฒิ ใต้คีรี หมู่ 8 แม่คุ บ้านตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 9:01:46 AM
288 ละออ อินนารี หมู่ 6 หนองบัวศรีวิลัย หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 1/21/2019 9:06:43 AM
289 ละออ อินนารี หมู่ 6 หนองบัวศรีวิลัย หนองบัว ศรีนคร สุโขทัย 1/21/2019 9:06:44 AM
290 พัทธนันท์ จำรัส หมู่ 3 หลุมแห้ว ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:08:30 AM
291 พัทธนันท์ จำรัส หมู่ 3 หลุมแห้ว ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:08:55 AM
292 ธนพล ทองสุ่น หมู่ 6 พระปรางค์ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 9:09:00 AM
293 บุตษบง พึ่งเพี้ย หมู่ 13 วังหลวง กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:09:07 AM
294 พัทธนันท์ จำรัส หมู่ 3 หลุมแห้ว ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:09:14 AM
295 นาง เสาวนีย์ พุดลา หมู่ 12 เหนือ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:09:17 AM
296 นาย สัญญา คุ้มสา หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/21/2019 9:09:19 AM
297 น.ส.ยุพิน อินทราช หมู่ 9 ห้วยค้า สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/21/2019 9:09:37 AM
298 อุลัย สมุดใจ หมู่ 12 หนองโซ้ง ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 9:09:42 AM
299 นางสาวรังสิมา จีนกูล หมู่ 4 วังนาค หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:10:46 AM
300 นางสาวรังสิมา จีนกูล หมู่ 4 วังนาค หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:10:51 AM
301 จตุพร เอกกัณหา หมู่ 8 นิคมพัฒนา หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:11:44 AM
302 นางนงลักษณ์ มันพร้าว หมู่ 6 หนองถ้ำ กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:11:55 AM
303 นายสมศักดิ์ สำราญ หมู่ 5 ป่าถ่อน หนองกลับ สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 9:14:25 AM
304 นางละมัย ประวงค์ หมู่ 9 ใหม่ชัยเจริญ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/21/2019 9:15:52 AM
305 นาม ถิ่นฐาน หมู่ 11 ถ้ำไม้ไกล กง กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:16:26 AM
306 โชติภา โพธิ์เรือง หมู่ 4 วังตะคร้อ วังตะคร้อ บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/21/2019 9:16:51 AM
307 นายธานิทร์ บดีรัฐ หมู่ 2 เขาทองผางับ บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:16:54 AM
308 สายชน หอมพิกุล หมู่ 6 วังสะตือ ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 9:20:15 AM
309 นราวิชญ์ มีจันทร์ หมู่ 6 ทุ่งกระโพ่ หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:04:36 AM
310 นราวิชญ์ มีจันทร์ หมู่ 6 ทุ่งกระโพ่ หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:04:48 AM
311 นายยม องอาจ หมู่ 7 ดงยาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:07:16 AM
312 รณกฤษ ดวงดิน หมู่ 5 เกาะน้อย หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:07:47 AM
313 ณัฐพงศ์ ใจกล้า หมู่ 2 เขาปูน หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/21/2019 10:08:13 AM
314 นาย สันชัย บุญเสริม หมู่ 7 วังขวัญ ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:08:54 AM
315 นายสมบัติ จันทร หมู่ 2 ดงจันทร์ นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 1/21/2019 10:09:17 AM
316 สมชาย บ้านกล้วย หมู่ 10 นาดง สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:09:26 AM
317 นายสุพจน์ มีสุข หมู่ 8 วังไผ่สูง ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:11:37 AM
318 ทเนตร์ น้อยสุก หมู่ 7 วังขอนงุ้น แม่สำ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:18:50 AM
319 พิกุลทอง ศรีอุดม หมู่ 10 บ่อแปดร้อย ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 10:21:31 AM
320 นายเอกชัย ภู่จัน หมู่ 10 บึงสนิท หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:23:04 AM
321 มลทิน ม่วงบัว หมู่ 5 ปากอ่าว นครเดิฐ ศรีนคร สุโขทัย 1/21/2019 10:24:16 AM
322 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:25:35 AM
323 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:25:48 AM
324 นางชุดา อบแก้ว หมู่ 2 ใหม่ฝั่งคลอง วังลึก บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/21/2019 10:25:51 AM
325 จิรวัฒน์ ทองอิ่ม หมู่ 3 วังครกวังแดง บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:26:10 AM
326 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:27:21 AM
327 สงวน นาคสวัดิ์ หมู่ 1 กมลราษฎร์ บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/21/2019 10:28:26 AM
328 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:28:32 AM
329 ปรีชา พรมมา หมู่ 4 วังโคนไผ่ วังน้ำขาว บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 1/21/2019 10:29:22 AM
330 อริสรา แจ้งนิล หมู่ 5 หนองชายไผ่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:29:31 AM
331 ศิรินันท์ โท่นขัด หมู่ 6 สามหลัง เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/21/2019 10:29:42 AM
332 ศิรินันท์ โท่นขัด หมู่ 6 สามหลัง เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/21/2019 10:29:49 AM
333 นายณรงค์ เยโท้ หมู่ 5 คลองด่าน บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:29:58 AM
334 ศิรินันท์ โท่นขัด หมู่ 6 สามหลัง เขาแก้วศรีสมบูรณ์ ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 1/21/2019 10:30:06 AM
335 ละเอียด ฟักตั้ง หมู่ 2 ลัดทรายมูล ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:32:51 AM
336 นายมงกุฏ บุญสาธุ หมู่ 8 ปางถ่าน หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:32:54 AM
337 นายมงกุฏ บุญสาธุ หมู่ 8 ปางถ่าน หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:33:01 AM
338 นายมงกุฏ บุญสาธุ หมู่ 8 ปางถ่าน หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:35:07 AM
339 นายนิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:36:03 AM
340 นายนิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:36:09 AM
341 นายนิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:36:09 AM
342 ลัดดาวัลย์ นาละออง หมู่ 10 สายใจไทย คลองมะพลับ ศรีนคร สุโขทัย 1/21/2019 10:36:35 AM
343 นายชาญ สุขแคล้ว หมู่ 3 ดงคู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:37:50 AM
344 นายสมบัติ เขียวหวาน หมู่ 9 หนองวัวเฒ่า ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:38:45 AM
345 นายนิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:39:36 AM
346 นายสิน ต่อเมือง หมู่ 4 ห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:41:03 AM
347 นายสิน ต่อเมือง หมู่ 4 ห้วยโป้ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:41:08 AM
348 ประโยชน์ จิ๋วน๊อต หมู่ 14 ทรายทอง โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:44:14 AM
349 นิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:44:32 AM
350 นิธิกร รอดมา หมู่ 6 มนต์คีรี เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 1/21/2019 10:44:45 AM
351 สุธี บำเรอ หมู่ 2 ตะเข้ขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:45:35 AM
352 สุธี บำเรอ หมู่ 2 ตะเข้ขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:47:22 AM
353 สุธี บำเรอ หมู่ 2 ตะเข้ขาน สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:47:43 AM
354 นางแสงระวี บุริทำเม หมู่ 2 หนองยาง หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:48:50 AM
355 นายภูริต จิ๋วน๊อต หมู่ 6 หนองกก โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:50:34 AM
356 สุเทพ จินนิน หมู่ 25 แม่ทาง แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 10:55:08 AM
357 มานพ รอดเป้า หมู่ 13 บนคุย โตนด คีรีมาศ สุโขทัย 1/21/2019 10:55:38 AM
358 ปรีชๅม มั่นอิ่น หมู่ 7 ห้วยดู่ ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 11:06:29 AM
359 ศณัฐศนันท์ ทิมทอง หมู่ 6 เจ็ดธรรมมาสน์ ในเมือง สวรรคโลก สุโขทัย 1/21/2019 6:45:16 PM
360 จิราพร คมปราด หมู่ 1 ป่ายาง หนองอ้อ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/21/2019 8:16:04 PM
361 สุพรรณี คุ้มสา หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/22/2019 5:44:38 AM
362 เปรย อินบุตร หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/22/2019 7:31:08 AM
363 อรัญ แดนดิน หมู่ 6 สะท้อ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/22/2019 8:29:35 AM
364 นายประโยชน์ อารี หมู่ 6 สะท้อ แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 1/22/2019 9:38:05 AM
365 ธนวัฒน์ ชูสุวรรณ หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/27/2019 10:24:05 AM
366 ธนวัฒน์ ชูสุวรรณ หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/27/2019 10:24:09 AM
367 ธนวัฒน์ ชูสุวรรณ หมู่ 8 ปากคลองแดน บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย 1/27/2019 10:24:05 AM
368 สากล น้อยบาท หมู่ 22 ยางตอย แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2/6/2019 9:19:33 AM
369 สากล น้อยบาท หมู่ 22 ยางตอย แม่สิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 2/6/2019 9:19:46 AM
370 วิทยา กันหาคำ หมู่ 10 ศรีน้ำดิบ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2/21/2019 7:32:09 AM
371 วิทยา กันหาคำ หมู่ 10 ศรีน้ำดิบ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2/21/2019 7:32:10 AM
372 วิทยา กันหาคำ หมู่ 10 ศรีน้ำดิบ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2/21/2019 7:32:16 AM
373 วิทยา กันหาคำ หมู่ 10 ศรีน้ำดิบ ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย 2/21/2019 7:33:39 AM
374 ชาตรี อิ่มเพ็ง หมู่ 4 ต้นนา น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย 3/2/2019 9:48:31 AM
375 ชาตรี อิ่มเพ็ง หมู่ 4 ต้นนา น้ำขุม ศรีนคร สุโขทัย 3/2/2019 9:48:44 AM