รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ริตา วัฒนา หมู่ 1 ร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 11/25/2018 1:56:01 PM
2 สุภาพ โคตรนุกุล หมู่ 2 ตูมกลาง ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:44:20 PM
3 นายปรีดา ปัญญาใส หมู่ 4 ตูมเหนือ ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:46:21 PM
4 นายอุรา สายเนตร หมู่ 8 โนนสิมมา ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:49:28 PM
5 นางสาวนรมน โยธะนันท์ หมู่ 9 เหล่าสีเสียด ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:51:01 PM
6 นายสันติ แสนขอนยาง หมู่ 10 คำเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:53:35 PM
7 นางสาววันดี วิลา หมู่ 17 ใหม่คำเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:54:58 PM
8 นายวิทวัส แสงลี หมู่ 6 สวนมอญ เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:56:38 PM
9 นายโยคิน มะเดื่อป่า หมู่ 10 โนนศรีสมพร เสอเพลอ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:58:04 PM
10 นายกมล ศรีบุญ หมู่ 6 บ่อ กุมภวาปี กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 1:59:34 PM
11 นายสถาพร ไกรยะสิทธิ์ หมู่ 3 หมากบ้า เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:01:19 PM
12 นายบุญลือ วังภูมิใหญ่ หมู่ 4 นกขะบา เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:02:33 PM
13 นางวันเพ็ญ เหล่าก้อนคำ หมู่ 5 เดียม เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:03:51 PM
14 นายยงยุทธ จันทรเสนา หมู่ 10 เดียม เชียงแหว กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:05:34 PM
15 นายหาญ โคตรมณี หมู่ 2 ห้วยบง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:09:17 PM
16 นายบุญหนู คำประชม หมู่ 6 ดงมะไฟ หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:10:34 PM
17 นายเฉลา ศิลาทิพย์ หมู่ 10 หนองเหี้ย หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:19:40 PM
18 นายยงยุทธ ปัตถาวะโร หมู่ 3 เมืองพรึก แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:23:31 PM
19 นายปรีดี ศรีปัญญา หมู่ 8 เหล่ากกโพธิ์ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:26:18 PM
20 นางวาสนา จรุงพันธ์ หมู่ 10 ดอนเงิน แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:29:45 PM
21 นายสุระชัย โสบรรเทา หมู่ 13 โนนน้ำย้อย แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:31:13 PM
22 นายมณี ศรีอุบล หมู่ 14 โนนหินลาด แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:32:23 PM
23 นายพรประสิทธิ์ บริกุล หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:17:36 PM
24 นายถวิล นาโพนทัน หมู่ 2 เหล่าเชียงสม แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:21:25 PM
25 นายอนันต์ ให้หวัน หมู่ 6 ยางหล่อ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:24:56 PM
26 นายบุญชู ไชยดี หมู่ 9 เหล่ากกเพ็ง แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:28:22 PM
27 นายประสาร บัวพันนา หมู่ 2 กุดยาง ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:35:24 PM
28 นายมนตรี ปัญญาที หมู่ 3 เหล่าหมากจันทร์ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:36:31 PM
29 นายทองใสย์ อาษาสนา หมู่ 5 ท่าแร่ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:37:57 PM
30 นางสาวพรนัทชา พรมนาม หมู่ 6 นาทัน ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:39:23 PM
31 นายวินัย มุงคุลแสน หมู่ 8 โนนสวรรค์ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:40:57 PM
32 นายมงคลชัย โคตสพล หมู่ 7 คำล่อง ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:44:01 PM
33 นายสุรพจน์ บุตรพรม หมู่ 9 ราษฎรสมบูรณ์ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:45:13 PM
34 นายสมภาร ผลาไสย์ หมู่ 3 ท่าม่วง เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:46:38 PM
35 นายรณวัน วัจนะพันธ์ หมู่ 5 สวนมอญ เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:47:45 PM
36 นายกรณ์ สารคำ หมู่ 6 หินฮาว เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:49:17 PM
37 นายวิชัย อาจชนะ หมู่ 8 โนนเห็น เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:51:17 PM
38 นายเชิดชัย ถาวรสวัสดิ์ หมู่ 10 คำเลา เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:52:55 PM
39 นายนิคม ประสงค์สุข หมู่ 11 วังชัย เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 2:58:50 PM
40 นายกรมศิลป์ กิติราช หมู่ 15 โป่งค่อม เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:00:01 PM
41 นายบุญโฮม แสงจันทร์ หมู่ 16 โนนงาม เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:01:44 PM
42 นายภูฤทธิ์ ผิวแดง หมู่ 2 ดงน้อย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:03:41 PM
43 นายประจวบ จันชุม หมู่ 5 ป่าหวาย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:04:54 PM
44 นายสมาร สอนสติ หมู่ 7 หนองหญ้ารังกา ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:06:01 PM
45 นายสหพุฒิ สีหาชาติ หมู่ 8 นาทา ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:07:17 PM
46 นายสุพัฒน์ ทองน้อย หมู่ 11 ห้วยขุมปูน ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:08:31 PM
47 นายถนอม แสนบุตร หมู่ 13 ดงน้อย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:09:52 PM
48 นายขจร อุดรเขต หมู่ 8 โนนขวา สีออ กุมภวาปี อุดรธานี 11/26/2018 3:11:25 PM
49 ณรงค์ อารมณ์ หมู่ 3 หว้าน ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:25:34 PM
50 บุญหลั่น บัวหาร หมู่ 4 นายม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:26:42 PM
51 พิบูลย์ ป้องคำรด หมู่ 5 ดงยางน้อย ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:27:48 PM
52 เศกสรรค์ ลาเกิด หมู่ 6 หนองบัวสะอาด ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:28:40 PM
53 เสถียร โภคาพานิช หมู่ 10 นายม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:39:10 PM
54 ชัยการณ์ ยศอ่อน หมู่ 11 หว้าใหญ่ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:42:19 PM
55 หนูจันทร์ เพ็งผ่าน หมู่ 6 ถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:43:18 PM
56 บุญลือ สาระพัฒน์ หมู่ 7 ถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:44:14 PM
57 บุญจันทร์ พละสาร หมู่ 8 หนองไผ่ นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:45:25 PM
58 อุทัย หนองนา หมู่ 9 นาทรายศรีวิไล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:46:10 PM
59 สมฤทธิ วรรณจันทร์ หมู่ 10 ใหม่สามัคคี นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:47:00 PM
60 ราตรี จันทวงษ์ หมู่ 11 มีชัยพัฒนา นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:47:37 PM
61 วิฑูรย์ ศรีวิชา หมู่ 3 ไชยวานน้อย บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:48:27 PM
62 นิยม ธุนันทา หมู่ 4 ดงยาง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:49:15 PM
63 อุ่น เวชไทสงค์ หมู่ 9 โนนลือชัย บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:50:04 PM
64 เวียงชัย ศรีวิชา หมู่ 12 ไชยวานพัฒนา บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:50:46 PM
65 อรพินธ์ เชี่ยวชาญ หมู่ 15 พรพิบูลย์ บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:51:27 PM
66 สงวน เดชโยธา หมู่ 8 โพธิ์คำ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 12/3/2018 1:55:10 PM
67 รินจง สรัสสมิต หมู่ 4 โนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 12/6/2018 9:57:08 AM
68 สมสี แสนทวีสุข หมู่ 11 โนนผางาม บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 11:07:56 AM
69 นายอำไพ สวนอาด หมู่ 17 บ้านหยวกใหม่ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 11:10:20 AM
70 นายเล็ก พลราช หมู่ 8 โนนทองคำ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 11:11:49 AM
71 นายไพรสงคราม สมหวัง หมู่ 14 บ้านหยวกใหม่ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:25:28 PM
72 นางผ่องศรี คำภา หมู่ 7 บ้านจำปาทอง บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:27:07 PM
73 นายนิโรธ ชัยฤทธิ์ หมู่ 6 หนองน้ำขุ่น บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:29:36 PM
74 นางสาวฐิติกานต์ สมชัย หมู่ 13 ท่าลี่น้อย บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:32:50 PM
75 นางสาวพิทยา จันดาวงษ์ หมู่ 5 โคกสะอาด หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:36:17 PM
76 นายอภิสิทธิ์ รัตนะ หมู่ 5 บ้านเทพประทาน น้ำโสม น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:38:41 PM
77 นายวิรุฬ การรักษา หมู่ 17 บ้านหยวกใหม่ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:41:16 PM
78 นายพันธ์ชาติ คูณเดช หมู่ 4 ท่าลี่ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:44:13 PM
79 นายสัมพันธ์ มูลโต หมู่ 10 ดงพัฒนา นางัว น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:48:55 PM
80 นายสุพรรณ จูมพันธ์ หมู่ 5 ดงพัฒนา นางัว น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:51:27 PM
81 นายเอนก ไพรคำนาม หมู่ 5 สวัสดี สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:54:05 PM
82 นายเรื่องวิทย์ นันทจันทร์ หมู่ 7 ห้วยเจริญ สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:55:35 PM
83 นายจันตอง อุปลิตร์ หมู่ 9 โสมสะอาด หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 1:57:40 PM
84 นายสิทธิกร สาครสิทธิศักดิ์ หมู่ 15 บ้านโนนสูงใหม่ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 2:01:28 PM
85 นายคำพอง คนบุญ หมู่ 5 น้ำปู บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 2:09:38 PM
86 นายสุรชาติ ทานัง หมู่ 2 โนนสะอาด โสมเยี่ยม น้ำโสม อุดรธานี 12/7/2018 2:10:49 PM
87 นายสมนึก บุญเกิด หมู่ 2 ตาลเดี่ยว พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 10:53:35 AM
88 นายการิน บุญเกิด หมู่ 3 ดอนกลาง พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 10:55:58 AM
89 นางแดง บุญทันเสน หมู่ 4 นาดี พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 10:57:38 AM
90 นายธนรัตน์ ว่องไว หมู่ 5 ขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 10:59:17 AM
91 นายวีระพงษ์ บุญช่วย หมู่ 6 พังซ่อน พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:00:23 AM
92 นายเทอดเกียรติ จันทรเสนา หมู่ 7 เรืองชัย พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:01:47 AM
93 นายสมเภท จันทร์อ่อน หมู่ 8 ม่วง พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:02:53 AM
94 นายประกอบ ผันผ่อน หมู่ 9 หนองหญ้ารังกา พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:04:01 AM
95 นายเชิดชัย ธรรมกิจ หมู่ 10 โคกถาวร พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:05:28 AM
96 นายบังอร จันทา หมู่ 12 ทุ่งสว่าง พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:06:28 AM
97 นายคมสัน ไชยวงศ์ หมู่ 15 ม่วงสวรรค์ พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:07:45 AM
98 นางวาสนา บุดดีคำ หมู่ 1 ดอนนางคำ สะแบง หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:08:56 AM
99 นายวิทูร พรมโกฎิ์ หมู่ 4 บ่อปัทม์ สะแบง หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:10:06 AM
100 นายคงเดช นันธานี หมู่ 5 ดงวังพัง สะแบง หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:11:47 AM
101 นายสมพงษ์ สีแสง หมู่ 6 นาสร้าง สะแบง หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:12:53 AM
102 นายสมคิด ภูเต หมู่ 16 โสกหมู หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:14:01 AM
103 นางมณี อำนาจเจริญ หมู่ 8 โพนยอ หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:15:04 AM
104 นายเทียนชัย เยียจันทร์ หมู่ 9 โสกหมู หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:16:08 AM
105 นายสุธีร์ พรมชาติ หมู่ 15 เชียงพัฒนา บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:17:11 AM
106 นายประยุทธ สาระพร หมู่ 2 หนองผือ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:18:24 AM
107 นายวาสนา เลื่อยกระโทก หมู่ 2 ดงบัง หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:33:53 AM
108 นายเจียระนัย ไชยบุปผา หมู่ 5 นาอุดม ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:28:16 PM
109 นายสมเกต ตาลทอง หมู่ 6 หนองกล้า ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:29:21 PM
110 นางเขมจิรา บัวหงษา หมู่ 9 หนองค้อพัฒนา ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:30:29 PM
111 นางสาวอรพิญ พรมแพง หมู่ 3 ธาตุ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:19:27 AM
112 นายวิจิตร วงศ์งาม หมู่ 7 โนนธาตุ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:26:42 AM
113 นายมนตรี อิทธิจันทร์ หมู่ 10 ดงหว้าน หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:28:39 AM
114 นายประเสริฐ ภูทองเทพ หมู่ 3 เม็กใหญ่ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:30:02 AM
115 นายวันดี บัวศรี หมู่ 5 ต้านสวรรค์ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:32:18 AM
116 นายวิสันต์ รูปขำ หมู่ 3 หนองเขื่อน หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:34:55 AM
117 นางอ่อนจันทร์ แสนคำ หมู่ 4 หนองบัวน้อย หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:35:56 AM
118 นายสาย สมพร หมู่ 5 โคกสุวรรณ หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:37:04 AM
119 นายวิกาล นันทะจันทร์ หมู่ 9 โนนโพธิ์ศรี หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:38:16 AM
120 นายฤาชัย บุญสิทธฺ์ หมู่ 3 หนองบัวน้อย ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:39:35 AM
121 นายธนากร พลเสน หมู่ 4 หนองกอบง ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:40:41 AM
122 นายชาติชาย ชาอามาตย์ หมู่ 6 ป่าก้าว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:42:00 AM
123 นายพลัง จันทร์อัมพร หมู่ 7 กระพี้ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:43:03 AM
124 นายสำรอง วิเศษศรี หมู่ 17 โคกพัฒนา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:47:09 AM
125 นายทองดา ศรีแนน หมู่ 10 ดอนยางเดี่ยว โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:44:53 AM
126 นายมงคล อ่อนโพธิธา หมู่ 13 โคกสว่างนาดี โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:46:02 AM
127 นายรัสมี มืดจันทร์ หมู่ 3 สระคาม โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:49:07 AM
128 นายสุรศักดิ์ ปาปะกัง หมู่ 5 โคก โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:50:19 AM
129 นางพิสมัย พลลาภ หมู่ 6 หนองสองห้อง โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:51:27 AM
130 นายทองอินทร์ เกิดบ้านเป้า หมู่ 8 ดงคำ โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:52:53 AM
131 นางบัวไข สิงห์สาธร หมู่ 11 คำบาก หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:55:19 AM
132 นายบุญเลิศ ลาระคร หมู่ 3 หนองสะหนาย หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:56:23 AM
133 นายอนุพงศ์ พรมโกฎ หมู่ 11 วังฮาง สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:57:41 AM
134 นายอร่าม ชารีมา หมู่ 2 วังฮาง สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 11:59:15 AM
135 นายคำไพ อาจเดช หมู่ 5 โนนสวรรค์ สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 12:00:15 PM
136 นายประเสริฐ เพชรสีม่วง หมู่ 6 หงษาวดี สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 12:01:21 PM
137 นายสุรศักดิ์ เหมัง หมู่ 7 หมุ่น สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 12:02:23 PM
138 นายสำฤทธิ์ จันทคร หมู่ 8 เหล่าหว้า สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 12:03:22 PM
139 นายวิชาญ ตาระเต็ง หมู่ 9 นาเยีย สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 12:04:27 PM
140 นายมงคล วิลาชัย หมู่ 1 กั้ง ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 12:05:44 PM
141 นายสหรัฐ กาสี หมู่ 10 กั้ง ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:04:50 PM
142 นายไพรัช จันทบูรณ์ หมู่ 2 คำ ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:08:09 PM
143 นายทองอาน ป้องคำรส หมู่ 3 โนนสะอาด ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:25:33 PM
144 นายธนายุต คุณทะนัง หมู่ 4 หนองเต่า ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 1:26:47 PM
145 นางสมฤทัย เพชรธำรงค์ หมู่ 13 ค้อน้อยทรายงาม พังงู หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 3:20:29 PM
146 นายโยธิน ขันธะโคตร หมู่ 3 ธาตุ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 3:21:33 PM
147 นางธรรมา ดวงมณี หมู่ 6 ดงเรือง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 3:22:59 PM
148 นายฤาชัย ใครนุ่นกา หมู่ 1 ดงบัง หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 3:24:03 PM
149 นายประสิทธิ์ จันทรเสนา หมู่ 12 ป่าก้าว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 3:25:09 PM
150 นายอุดม อาษานอก หมู่ 9 หนองแห้ว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 12/11/2018 3:26:26 PM
151 นายอำพล ดังดี หมู่ 6 ช้างน้อย นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:53:24 AM
152 สุนัน คำมะโนชาติ หมู่ 5 โพนสูง ทุ่งฝน ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:29:52 AM
153 นายประจักษ์ สิงห์สุพรรณ หมู่ 3 คำเจริญ ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:33:07 AM
154 นายประสพโชค บุดดีคำ หมู่ 4 บุญมี ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:35:11 AM
155 นายอำพล เหมัง หมู่ 5 บุญมี ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:38:27 AM
156 นายบุญกว้าง ราตรีวงค์ หมู่ 7 ศรีสว่าง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:40:09 AM
157 นายจรูญ พรหมศร หมู่ 2 เหล่าวิชา นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:43:55 AM
158 นายนนท์ เหี้นมเหิน หมู่ 3 คำสีดา นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:45:35 AM
159 นายสุวรรณ เจริญไชย หมู่ 3 โนนหนามแท่ง นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:48:42 AM
160 นายประครอง ใคร่นุ่นกา หมู่ 4 โนนสวรรค์ นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:50:22 AM
161 นายสายทอง ศิริมา หมู่ 5 ช้างใหญ่ นาทม ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:52:03 AM
162 นายวีระ ไชยเดช หมู่ 1 โพธิ์ นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 12/12/2018 11:42:13 AM
163 คาวิน แสนเมือง หมู่ 3 กล้วย บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:13:19 PM
164 อำคา รอบเขตรำ หมู่ 4 นาสีนวล บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:15:39 PM
165 สมัย มะณีชม หมู่ 5 โนนสะอาด บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:16:59 PM
166 รมณ์ อณารัตน์ หมู่ 6 ค้อเขียว บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:18:54 PM
167 สุริยา พิมพ์พรม หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:20:20 PM
168 สมศรี หอมทรัพย์ หมู่ 8 ดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:21:33 PM
169 ละออง วงค์ดวงตา หมู่ 9 โนนสะอาดใต้ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:22:45 PM
170 กิติชัย ชัยโชคดี หมู่ 5 สมวิไล บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:25:17 PM
171 ทรงกรต สาพรเจริญ หมู่ 6 โนนสวรรค์ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:26:57 PM
172 ไพรศาล พาซื่อ หมู่ 7 งิ้ว บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:28:38 PM
173 สวรรค์ ธนูนิล หมู่ 8 มีชัย บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:30:33 PM
174 วิชัย จูมสวัสดิ์ หมู่ 10 โนนผักหวาน บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:31:55 PM
175 วิภารัตน์ ทรงคาศรี หมู่ 2 พรสมบัติ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:35:08 PM
176 สุวรรณ บุตรวิชา หมู่ 6 ดอนขี้เหล็ก นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:40:42 PM
177 สั่งการ ดวงดุ หมู่ 7 นาดี นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:42:03 PM
178 วิมบ์วิภา นิมาลา หมู่ 8 ดงวัฒนา นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:44:38 PM
179 สลาง บุญวิถี หมู่ 9 โนนอุดม นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:45:51 PM
180 บุญศิลป์ บุญชัย หมู่ 10 หนองห้าง นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:47:52 PM
181 กตัญญู คำแสนโคตร หมู่ 12 ดงสำโรง นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:49:15 PM
182 ผ่าน อินทฤาชัย หมู่ 13 ดอนขี้เหล็กเหนือ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:52:41 PM
183 กิตติพงษ์ เอ้วะเม หมู่ 3 ดงคำบอน นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:36:49 PM
184 เฉลียว ศรีจุมพล หมู่ 4 คำสง่า นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:38:05 PM
185 สุเนตร บาลี หมู่ 6 ดอนขี้เหล็ก นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:39:07 PM
186 วิชัย โพธิ์ชัยศรี หมู่ 2 นาโฮง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:58:08 PM
187 สุรเดช พลพินิจ หมู่ 3 ถ่อนคำหวด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 1:59:38 PM
188 สมร บุญกันยา หมู่ 5 ห้วยปลาโด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:00:51 PM
189 ผดุง แสนสุด หมู่ 6 หนองสองห้อง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:04:42 PM
190 ประถม คำดี หมู่ 7 หนองไฮ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:06:08 PM
191 คำแสน ฝ่ายเป็น หมู่ 8 ปอพาน บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:07:18 PM
192 สมยศ ดุงศรีแก้ว หมู่ 11 สันติสุข บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:08:39 PM
193 อุดร ทับธานี หมู่ 12 วังพระองค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:09:52 PM
194 เสวียง จันทร์ดาวัน หมู่ 14 สระแก้ว บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:11:25 PM
195 จันที บุญพา หมู่ 15 บ่อพานใต้ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:12:48 PM
196 วิเชียร ละศรีจันทร์ หมู่ 16 หนองสองห้องใต้ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:14:04 PM
197 สญชัย ทามะฤทธิ์ หมู่ 2 ผึ้ง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:17:11 PM
198 ภณวรรธณ์ ทองหาพันธ์ หมู่ 3 นาขี้นาค นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:18:34 PM
199 มนัส ศรีสุธรรม หมู่ 4 กุดดู่ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:20:04 PM
200 มังกร จิระชาติ หมู่ 5 ท่าบ่อยาง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:21:21 PM
201 ศรีจิตร ทุยโทชัย หมู่ 6 วังคางฮุง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:22:52 PM
202 สุระศักดิ์ สูงสันเขต หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:24:56 PM
203 วัชราพงษ์ สิงห์โสภา หมู่ 8 สุวอ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:26:07 PM
204 สีจันทร์ สีโคตร หมู่ 9 แสนอุดม นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:27:27 PM
205 คำสอน พิมพ์บูรณ์ หมู่ 10 เมืองนาซำ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:28:59 PM
206 จรวด หมีทอง หมู่ 11 ศรีบุญทัน นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:30:22 PM
207 ธนาวุธ โทหา หมู่ 12 โนนประเสริฐ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:31:34 PM
208 สมบัติ อุปมา หมู่ 13 ทุ่งกว้างพัฒนา นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 12/12/2018 2:32:40 PM
209 ประกายเพชร สาครวงศ์ หมู่ 2 หนองแวงใหญ่ โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 12/14/2018 5:01:04 PM
210 นางสาวโชติมา พูลสาทรกูล หมู่ 12 ผ่านศึก 4 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 12/27/2018 8:52:54 AM
211 นางสุกันยา นามมนตรี หมู่ 10 สุขสมบูรณ์ บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 12/27/2018 8:56:23 AM
212 อัฒชัย พันใหญ่ หมู่ 5 หว้าน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 12/29/2018 4:03:06 AM
213 พระอธิการเกษม สมบูรณ์ หมู่ 2 นารายณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 12/31/2018 12:57:01 PM
214 ธวัชชัย ชะรัมย์ หมู่ 4 หนองฆ้อง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/2/2019 7:45:14 PM
215 นายขจรจิตร บุญประคม หมู่ 5 วังบง นาแค นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:32:15 AM
216 นายสุพรรณ ตะวงษา หมู่ 1 วังเลา โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:35:50 AM
217 นายจักรกฤษณ์ ปะสีระเตสังข์ หมู่ 2 โสมสวรรค์ โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:41:11 AM
218 นายไกรสิทธิ ใบงาม หมู่ 3 เชียงดี โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:52:38 AM
219 นายทวี เอนเกษร หมู่ 8 สมประสงค์ โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:54:50 AM
220 นายถนอม เชื้อวังคำ หมู่ 11 โนนทอง โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:56:19 AM
221 นายสัตญา ดาหอม หมู่ 5 นาตูม บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 1/7/2019 11:58:21 AM
222 บุษบา คำจันดา หมู่ 2 โนนเชียงค้ำ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:41:56 PM
223 กนกพร พันธุ์กาฬสินธ์ หมู่ 5 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:43:33 PM
224 ลำไย วงศ์ศิลา หมู่ 8 คำดินดำ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:45:06 PM
225 นริศรา ชินพระวอ หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:47:03 PM
226 ไพรวรรณ ดงเจริญ หมู่ 4 ทับไฮ แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:48:54 PM
227 อมรา จันทคาม หมู่ 2 โคกสว่าง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:50:20 PM
228 ดวงดี พลศิริ หมู่ 3 โนนดินแดง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:51:37 PM
229 หนูแพง อุทัยแสง หมู่ 4 คำบอน หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:55:58 PM
230 ลำดวล อุดมสุวรรณ หมู่ 5 โคกสว่าง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:57:13 PM
231 มะลิ คุณงาม หมู่ 6 แสงทอง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 3:58:49 PM
232 สุภัชชา แก้วมหาวงศ์ หมู่ 8 โสกปลาซิว หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 4:00:45 PM
233 สายทอง นามศรี หมู่ 5 ห้วยยาง นาดี หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 4:02:00 PM
234 ธัญวรัตน์ ทองเชื้อ หมู่ 7 โคกกลางน้อย นาดี หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 4:03:40 PM
235 นงนุช คุ้มจันทรดี หมู่ 9 หนองบัวทอง นาดี หนองแสง อุดรธานี 1/7/2019 4:05:01 PM
236 นายสมหมาย ไชยราช หมู่ 2 นาแก บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 4:37:41 PM
237 นายคำสี แก้วแสนชัย หมู่ 3 นานกชุม บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 4:43:27 PM
238 นายคำผัน วัจนะพันธ์ หมู่ 4 นาตาด บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 4:46:14 PM
239 นายธาตุ ภักดีนัก หมู่ 5 โคกสว่าง บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 4:53:45 PM
240 นายสาคร คำมงคล หมู่ 7 นาโป่ง บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 4:55:56 PM
241 นายอุทัย วรรณพราหมณ์ หมู่ 8 ดงง่ามน้อย บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 4:57:54 PM
242 นายวิบูลย์ ศิลาพจน์ หมู่ 11 นาชุมพร บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 5:00:18 PM
243 นายวีระวัด เรืองชัย หมู่ 5 ดงกลาง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 5:03:06 PM
244 นางสุบัน สีมานอก หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 5:06:18 PM
245 นายอ่อนศรี ทองคำ หมู่ 18 ดงสวรรค์ ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 5:07:58 PM
246 นายพลฤทธิ์ เกลี้ยงรส หมู่ 7 ท่าเยี่ยม วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 1/7/2019 5:14:33 PM
247 นายงามพล วงพรหม หมู่ 2 วังน้ำเที่ยง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:31:59 PM
248 นายแสวง กันยุบล หมู่ 2 แมด เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:15:51 PM
249 นายประจักร กันหาชิน หมู่ 3 บึงสำราญ เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:16:51 PM
250 นายคำมอญ พาธินัน หมู่ 8 ท่าแสนสุข เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:17:35 PM
251 นายอภิชาติ ศิริธร หมู่ 6 ไชยฟอง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:18:30 PM
252 นายประสาท เชียงบาล หมู่ 8 หนองม่วง นาสะอาด สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:19:17 PM
253 นายบุญเพ็ง ชัยหงษา หมู่ 1 โคกสว่าง บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:20:17 PM
254 นายทองใบ ขานเกศ หมู่ 10 หนองไผ่ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:21:11 PM
255 นายบุญเชิด หนูทอง หมู่ 11 ดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:21:52 PM
256 นายณัฐพงษ์ โพธิ์ทิพย์ หมู่ 2 โพธิ์ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:22:36 PM
257 นายใหม่ สุทธิ์สนธิ์ หมู่ 3 ดอนบาก บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:24:31 PM
258 นายบุญชัย ฝ้ายขาว หมู่ 4 ดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:25:10 PM
259 นายสมควร ยวดทอง หมู่ 6 โนนสังวาลย์ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:26:49 PM
260 นายแสงทอง ไชยหงษา หมู่ 9 โพธิชัย บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:27:33 PM
261 นายคำเฮง ธุนันทา หมู่ 3 ชาด บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:28:17 PM
262 นายสุเทพ ผงจันทร์ หมู่ 4 นามั่ง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:28:51 PM
263 นายบุญล้น ยางสมบัติ หมู่ 5 นามงคล บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:30:04 PM
264 นายอนุวัตร ส่อนนารา หมู่ 6 ชาด บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:30:42 PM
265 นายทองสวย พลแสง หมู่ 1 หินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:31:20 PM
266 นายมานิตย์ ครั่งยวด หมู่ 3 หินโงม บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:32:35 PM
267 นายทองเลื่อน ขันธะชัย หมู่ 4 สร้างแก้ว บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:33:24 PM
268 นายทองปาน อินทฤาชัย หมู่ 5 ตลิ่งชัน บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:34:15 PM
269 นายอุทร มูลถวิลย์ หมู่ 6 ดงศรีชมชื่น บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:35:08 PM
270 นายคล้าย คำนาดี หมู่ 7 ศิลาทอง บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:35:58 PM
271 นายสวงน พิมพ์บล หมู่ 13 คำตระกล้า สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:36:59 PM
272 นางทองมี วงหาริมาต หมู่ 7 ท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:37:36 PM
273 นายธีรโชติ นาคเป้า หมู่ 8 โคกสว่าง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:38:48 PM
274 นายสพล โสภารักษ์ หมู่ 9 ท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 1/8/2019 3:39:27 PM
275 นายดาวเรือง บุตรนาแพง หมู่ 3 เชียงดี โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/8/2019 7:55:36 PM
276 สุบิน สุวรรณพรม หมู่ 2 ธาตุ หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:14:53 AM
277 ระหัด ประทุมทอง หมู่ 4 โนนทัน หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:21:48 AM
278 สฤษดิ์ บุญสว่าง หมู่ 6 โคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:23:09 AM
279 นันทพร โชติพินิจ หมู่ 6 โคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:25:15 AM
280 อำพร เหล่าเสน หมู่ 11 โนนอุดม หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:26:09 AM
281 วาปี มาลาศรี หมู่ 13 ธาตุทรายมูล หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:27:09 AM
282 สมศักดิ์ สีหาราช หมู่ 1 เขือน้ำ เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:28:15 AM
283 เจริญ พละลี หมู่ 6 โคกเล้า บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:29:33 AM
284 นายเงิน ด้วงโคตะ หมู่ 4 โนนสะอาด เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:39:19 AM
285 กิตติพงศ์ สมสีสี หมู่ 4 โพธิ์ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:33:43 PM
286 นางลำพูน ลอยนอก หมู่ 7 สระคุน้อย หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:34:35 PM
287 มลฤดี วิชัยศรี หมู่ 8 สระคุ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:36:03 PM
288 สุพจน์ ธิมะสาร หมู่ 3 คำบอนเวียงชัย หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:37:28 PM
289 นายสาคร คนซื่อ หมู่ 4 แหลมทองพัฒนา หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:38:38 PM
290 นายเอกรัฐ สุปรีย์วัฒนะสกุล หมู่ 6 เท่อเล่อ หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:41:45 PM
291 นายสงกรานต์ แสงอ่อน หมู่ 7 บ้านนางาม หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:44:04 PM
292 นายถาวร แสงอ่อน หมู่ 9 บ้านนางาม หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 1:44:58 PM
293 ดอม พรหมกุล หมู่ 10 ภูดิน บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:31:22 AM
294 ถวิล คำบอน หมู่ 12 สมนรินทร์ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:33:31 AM
295 ทองสา เมืองพรม หมู่ 2 โคกสะอาด หนองหญ้าไซ วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:35:02 AM
296 นายถวิล อุตมาร หมู่ 7 ค้อ เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:52:31 AM
297 นายประยูร สองเมือง หมู่ 8 นางิ้ว เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:53:32 AM
298 นายปริญญา ไชยพอ หมู่ 15 เขือน้ำ เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 10:59:58 AM
299 นายโอฬาร วงษ์แก้ว หมู่ 5 นาล้อม คำบง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:04:16 AM
300 นางสาวรัศมี จอมแจ้ง หมู่ 9 หนองปลาซิว เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:05:25 AM
301 อำพร ดุลบดี หมู่ 6 นาล้อม คำบง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:07:00 AM
302 นางปราณีย์ กาหลง หมู่ 8 คำแหน คำบง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:07:55 AM
303 นางรุ่งอรุณ พลไทสงค์ หมู่ 9 ดงเย็นพัฒนา คำบง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:09:03 AM
304 นายคมสันต์ สุมังเกษตร หมู่ 3 บ้านโพน โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:10:42 AM
305 นายสมคิด คำพิฑูรย์ หมู่ 4 โนนแดง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:12:20 AM
306 นายวิชัย ลือคำหาญ หมู่ 5 โนนดู่ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:13:16 AM
307 นางจินตนา ตั้งชัยสิน หมู่ 6 โนนทอง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:14:07 AM
308 นาบบุญโฮม พูดเพราะ หมู่ 7 ดอนตาล โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:14:59 AM
309 นายมนูญ จันทร์ดวง หมู่ 8 ดงบัง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:16:00 AM
310 นายยศพล ทองเคน หมู่ 9 นาไฮ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:16:52 AM
311 นายอานัน โคตรชมภู หมู่ 10 นาเตย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:17:50 AM
312 นางสาวชลธิชา เกรงขาม หมู่ 11 โนนหวาย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:18:47 AM
313 นายสมชาย ชัยยอด หมู่ 5 หินตั้ง ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:20:13 AM
314 นางพิศมัย คำดวง หมู่ 2 นาอ่าง จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:21:07 AM
315 นายสอาด สาทอน หมู่ 9 ขัวล้อ จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:30:34 AM
316 นายพีรพล ปัตวงค์ หมู่ 10 ลาน จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:31:34 AM
317 นายกองหนุน สีหานาถ หมู่ 15 ม่วง จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:33:10 AM
318 นายำพร์ทูล พลราช หมู่ 16 ลาน จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:34:00 AM
319 นางสาวรัชนีกร ทองสา หมู่ 3 โก่ม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:35:04 AM
320 นางสาวฤดี อินทจำปา หมู่ 4 หนองกบ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:36:04 AM
321 นางสาวอนงค์ คำออน หมู่ 8 นาแมน เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:38:27 AM
322 นายไพรสาน ไชยชิน หมู่ 10 ไผ่ล้อม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:39:57 AM
323 นายอุดม กุลอ่อน หมู่ 12 ดอนขี้เหล็ก เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:40:49 AM
324 นายเอนก จิตติราช หมู่ 3 สระคลองพัฒนา คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:53:03 AM
325 นายยงยุทธ โคตรโยธา หมู่ 5 ห้วยศิลาผาสุข คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:54:01 AM
326 นายวิหาร คำสอน หมู่ 8 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:55:01 AM
327 นายณรงค์ชัย เลี้ยงพรม หมู่ 2 สระคู หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 11:55:58 AM
328 Test Test หมู่ 1 หนองไชยวาน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/14/2019 11:10:13 AM
329 fff nnj หมู่ 6 ปลาขาว คำบง บ้านผือ อุดรธานี 1/14/2019 11:22:58 AM
330 นายคำปน ผลาผล หมู่ 11 ศรีบุญเรือง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:33:55 PM
331 นางสาวสุพรรณี กะลืมศรี หมู่ 15 ตาด บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:37:31 PM
332 นายธีระวัฒน์ อันทะวงษา หมู่ 2 หลุบหวาย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:42:31 PM
333 นางสาวพรรัศมี ปิฉิมพลี หมู่ 3 ผ่านศึก 1 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:43:58 PM
334 นางสุจิตรา สอนสุภาพ หมู่ 4 ผ่านศึก 2 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:47:14 PM
335 นายฌรงค์ศักดิ์ วรรณพงษ์ หมู่ 6 ผ่านศึก 3 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:50:40 PM
336 นางธนชล นามโคตร์ หมู่ 7 ป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:53:20 PM
337 นายสมพงษ์ สิงชมภู หมู่ 8 อินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:54:32 PM
338 นางสาวขันแก้ว แสนบุญ หมู่ 13 ดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:05:49 AM
339 นายสมาน ชุมพล หมู่ 4 ดอนหาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:07:21 AM
340 นางกฤตติยา คำโยธา หมู่ 6 นาหยาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:09:27 AM
341 นายวิชัยรัตน์ จำปาวงศ์ หมู่ 7 หนองบัว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:11:04 AM
342 นายวัฒนชัย อินทรถ หมู่ 8 หนองดอนแสน สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:12:16 AM
343 นายทองสุข จันแดง หมู่ 10 โนนผาสุข หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:33:08 AM
344 นายฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:34:34 AM
345 นางสาวธิดารัตน์ สาชัยยัน หมู่ 12 ศรีสมพร หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:35:40 AM
346 นายสมัย อำพล หมู่ 13 ลาดทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:36:50 AM
347 นางสาวพนิดา บุญสวัสดิ์ หมู่ 14 วังทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:38:00 AM
348 นางนันทพร ชัยกัง หมู่ 2 หนองหูลิง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:39:05 AM
349 นางสาวกิตติยา เกษต้น หมู่ 3 หัวคู หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:40:15 AM
350 นายหัดตา จันทร์ดีทม หมู่ 4 ศรีสว่าง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:41:27 AM
351 นางสาวมะลิวัลย์ วิธิบูลย์ หมู่ 5 โสกน้ำขาว หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:42:42 AM
352 นางสาวกัญญสร กุลสุวรรณ หมู่ 6 โนนสะอาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:43:49 AM
353 นายอากาศ ไพรสุวรรณ์ หมู่ 7 ดงมะกรูด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:45:02 AM
354 นางสาวพรเพ็ญ ลุนชนะ หมู่ 8 โคกลาด หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:46:08 AM
355 นายสุรจิตร์ ดงแสนสุข หมู่ 4 บุญมี ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 1/15/2019 10:57:04 AM
356 การิน บุญเกิด หมู่ 3 ดอนกลาง พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:21:04 AM
357 บัวเรียน นามบุตร หมู่ 13 นาคำแก้ว นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 3:30:07 PM
358 อทิตยา ทับสมบัติ หมู่ 11 นาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 3:31:49 PM
359 นายอาทิตย์ อินอุ่นโชติ หมู่ 2 ดอนดง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 3:32:03 PM
360 อยุธยา ชานันโท หมู่ 9 หนองไม้ตาย คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 3:33:48 PM
361 อยุธยา ชานันโท หมู่ 9 หนองไม้ตาย คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 3:33:59 PM
362 อยุธยา ชานันโท หมู่ 9 หนองไม้ตาย คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 3:34:21 PM
363 อยุธยา ชานันโท หมู่ 9 หนองไม้ตาย คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 3:34:55 PM
364 บรรจง ภูยาดาว หมู่ 5 นางาม คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:35:26 PM
365 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:37:47 PM
366 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:37:52 PM
367 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:38:02 PM
368 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:38:04 PM
369 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:38:12 PM
370 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:38:22 PM
371 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:38:34 PM
372 วีระศักดิฺ มีบุญ หมู่ 10 วังแสง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 3:38:51 PM
373 ชัยศักดิ์ ภูยาธิ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 3:39:10 PM
374 สมศิลป์ สิทธิโชติ หมู่ 4 คำกุง หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 3:44:02 PM
375 คำผาย สิทธิโชติ หมู่ 2 กุดอี่เฒ่า หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 3:48:11 PM
376 สุนิษา หาญสีนาด หมู่ 4 บ่อปัทม์ สะแบง หนองหาน อุดรธานี 1/16/2019 7:57:56 AM
377 ผกามาส มีแสง หมู่ 3 เม็กใหญ่ หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 1/16/2019 7:59:43 AM
378 เนตรารินทร์ บุระเนตร หมู่ 11 นาหวาน หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/17/2019 4:24:59 PM
379 ธนกร รอบรู้ หมู่ 4 หนองหว้า หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/17/2019 11:16:46 AM
380 นางกัญญ์ลักษณ์ เหล็กเพชร หมู่ 4 นาทัน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/17/2019 2:28:26 PM
381 นางกัญญ์ลักษณ์ เหล็กเพชร หมู่ 4 นาทัน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/17/2019 2:28:34 PM
382 นางกัญญ์ลักษณ์ เหล็กเพชร หมู่ 4 นาทัน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/17/2019 2:28:44 PM
383 โชติกา หล้าสวย หมู่ 6 โคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/18/2019 2:16:46 PM
384 ญานิศา หงษ์เวียงจันทร์ หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:36:02 PM
385 วุฒิชัย บุญตะนัย หมู่ 6 โคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/18/2019 3:36:53 PM
386 ศรีสุดา จันแดง หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:36:58 PM
387 วุฒิชัย บุญตะนัย หมู่ 6 โคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/18/2019 3:37:08 PM
388 สิริลักษณ์ นันทะรักษ์ หมู่ 17 ใหม่คำเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 1/18/2019 3:37:09 PM
389 นางสาวยารินดา คำป้อง หมู่ 4 นาทัน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:37:10 PM
390 ดลยา สุวรรณชัยรบ หมู่ 6 โคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/18/2019 3:37:20 PM
391 นางราตรี ภักดิ์สงศรี หมู่ 10 คำเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 1/18/2019 3:37:20 PM
392 ณัฐนันท์ หลวงไชย หมู่ 4 นาทัน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:37:21 PM
393 ทิพย์นภา จารุเนตรวิลาส หมู่ 8 ดงแหลม หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:37:22 PM
394 วุฒิชัย บุญตะนัย หมู่ 6 โคกสีแก้ว หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/18/2019 3:37:25 PM
395 นางสาวรองเงิน นวลละออ หมู่ 12 หนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:37:47 PM
396 นายวสันต์ หล้าคอม หมู่ 11 นาหวาน หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:38:05 PM
397 สุรชัย จุลวรรณ หมู่ 5 นาตูม บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 1/18/2019 3:38:39 PM
398 มารศรี พลอยโพธิ์ หมู่ 8 มีชัย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:41:11 PM
399 มารศรี พลอยโพธิ์ หมู่ 8 มีชัย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:41:27 PM
400 มารศรี พลอยโพธิ์ หมู่ 8 มีชัย บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 3:41:28 PM
401 มารศรี พลอยโพธิ์ หมู่ 11 นาหวาน หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 4:45:31 PM
402 Arunsri Majomphon หมู่ 7 หนองบัว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/18/2019 5:06:44 PM
403 วาปี มาลาศรี หมู่ 13 ธาตุทรายมูล หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 10:05:11 AM
404 วินัย มุงคุลแสน หมู่ 8 โนนสวรรค์ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:13:35 AM
405 นายคำผัน วัจนะพันธ์ หมู่ 4 นาตาด บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 10:15:03 AM
406 สงสน เดชโยธา หมู่ 8 โพธิ์คำ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 10:16:09 AM
407 สุพัตรา วิไชวงค์ หมู่ 7 ป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 10:17:40 AM
408 สุพัตรา วิไชวงค์ หมู่ 7 ป่าขาม บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 10:17:54 AM
409 อำนวย ศรีด้วง หมู่ 12 โนนประเสริฐ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:17:45 AM
410 นาย วีระพงษ์ แพงบุตรดี หมู่ 8 สุวอ นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:17:56 AM
411 ประกอบ ผันผ่อน หมู่ 9 หนองหญ้ารังกา พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:21:49 AM
412 ดวงดี พลศิริ หมู่ 3 โนนดินแดง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 9:22:57 AM
413 ดวงดี พลศิริ หมู่ 3 โนนดินแดง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 9:23:09 AM
414 ดวงดี พลศิริ หมู่ 3 โนนดินแดง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 9:23:19 AM
415 หนูแพง อุทัยแสง หมู่ 4 คำบอน หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 9:26:42 AM
416 สุพรรษา วันพิชะ หมู่ 13 ท่าลี่น้อย บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 1/21/2019 9:27:13 AM
417 กระจ่าง โคตรบุรี หมู่ 2 เหล่าวิชา นาชุมแสง ทุ่งฝน อุดรธานี 1/21/2019 9:27:18 AM
418 ลำดวน อุดมสุวรรณ์ หมู่ 5 โคกสว่าง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 9:28:26 AM
419 คำไพ อาจเดช หมู่ 5 โนนสวรรค์ สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:29:19 AM
420 นายประยุทธ สาระพร หมู่ 2 หนองผือ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:29:30 AM
421 ประเสริฐ เพชรสีม่วง หมู่ 6 หงษาวดี สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:30:11 AM
422 จันตอง อุปลิตร์ หมู่ 9 โสมสะอาด หนองแวง น้ำโสม อุดรธานี 1/21/2019 9:33:16 AM
423 ชลธิชา เกรงขาม หมู่ 11 โนนทอง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 9:33:44 AM
424 สุรศ้ก ปาปะกัง หมู่ 5 โคก โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:35:56 AM
425 จักรพันธ์ บุญกันยา หมู่ 5 ห้วยปลาโด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:36:50 AM
426 จักรพันธ์ บุญกันยา หมู่ 5 ห้วยปลาโด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:37:01 AM
427 สุระศักดิ์ สูงสันเขต หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:38:36 AM
428 สุระศักดิ์ สูงสันเขต หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:38:39 AM
429 ลัทธพล ปัญจภักดี หมู่ 10 ดงหว้าน หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:39:18 AM
430 สำรอง วิเศษศรี หมู่ 17 โคกพัฒนา โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:39:40 AM
431 สมยศ ดุงศรีแก้ว หมู่ 11 สันติสุข บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:40:31 AM
432 รัชดาภรณ์ เริ่มศรี หมู่ 10 โนนผักหวาน บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:41:03 AM
433 อร่าม ชารีมา หมู่ 11 วังฮาง สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:41:34 AM
434 เทอดเกียรติ จันทรเสนา หมู่ 7 เรืองชัย พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:42:27 AM
435 จักรพันธ์ บุญกันยา หมู่ 5 ห้วยปลาโด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:43:31 AM
436 ธนวัฒน์ ว่องไว หมู่ 5 ขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:44:09 AM
437 ธนวัฒน์ ว่องไว หมู่ 5 ขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:44:24 AM
438 ธนวัฒน์ ว่องไว หมู่ 5 ขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:44:33 AM
439 ทศพร มูลเพ็ญ หมู่ 6 โยธา ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 1/21/2019 9:44:46 AM
440 นายรัสมี มืดจันทร์ หมู่ 3 สระคาม โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:45:16 AM
441 จำนง บุญประเสริฐ หมู่ 12 วังพระองค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:47:58 AM
442 จำนง บุญประเสริฐ หมู่ 12 วังพระองค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:48:27 AM
443 จำนง บุญประเสริฐ หมู่ 12 วังพระองค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:48:31 AM
444 จำนง บุญประเสริฐ หมู่ 12 วังพระองค์ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:48:34 AM
445 ผดุง แสนสุด หมู่ 6 หนองสองห้อง บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:48:46 AM
446 รหัด ประชุมทอง หมู่ 4 โนนทัน หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 9:49:53 AM
447 นาย อุทัย หนองนา หนองนา หมู่ 9 นาทรายศรีวิไล นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 9:50:52 AM
448 ปรีชา ขุนหาร หมู่ 6 โนนสวรรค์ บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:51:57 AM
449 สุรเดช พลพินิจ หมู่ 3 ถ่อนคำหวด บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:53:08 AM
450 นริศรา ชินพระวอ หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 8:18:54 AM
451 แปลก เชียรพิมาย หมู่ 3 สูงแคน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 8:20:14 AM
452 นายอัครพล นารินทร์รักษ์ หมู่ 4 หนองหว้า หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 8:32:44 AM
453 นายอัครพล นารินทร์รักษ์ หมู่ 4 หนองหว้า หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 8:32:50 AM
454 กองหนุน สีหานาถ หมู่ 15 ม่วง จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 8:36:28 AM
455 นาย บุญโฮม พูดเพราะ หมู่ 7 ดอนตาล โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 8:40:26 AM
456 สิทธิกร สาครสิทธิศักดิ์ หมู่ 15 บ้านโนนสูงใหม่ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 1/21/2019 8:43:25 AM
457 ด่อน หมั่นเหมาะ หมู่ 2 แมด เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 8:43:35 AM
458 ด่อน หมั่นเหมาะ หมู่ 2 แมด เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 8:43:35 AM
459 ขันแก้ว แสนบุญ หมู่ 13 ดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 8:49:40 AM
460 พนิดา บุญสวัสดิ์ หมู่ 14 วังทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 8:51:00 AM
461 จันทา บุญสุข หมู่ 4 หนองกอบง ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 8:57:23 AM
462 ประจักร กันหาชิน หมู่ 3 บึงสำราญ เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 8:58:00 AM
463 ศุภชัย ปัตถาวะโร หมู่ 3 เมืองพรึก แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 9:02:05 AM
464 ฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:03:21 AM
465 ศุภวิชญ์ รักษาภักดี หมู่ 5 หนองไผ่เดิม หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:03:24 AM
466 สาริศ สงเกิดทอง หมู่ 5 หนองไผ่เดิม หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:03:24 AM
467 ฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:03:28 AM
468 ฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:03:33 AM
469 นายสมพงษ์ สิงชมภู หมู่ 8 อินทร์แปลง บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:04:02 AM
470 นายกฤษณะ บุญจันทร์ หมู่ 5 หนองไผ่เดิม หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:04:06 AM
471 นายกฤษณะ บุญจันทร์ หมู่ 5 หนองไผ่เดิม หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:04:18 AM
472 นางบุญเลิศ ถำวาปีอุดรธานี หมู่ 9 เหล่ากกเพ็ง แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 9:04:26 AM
473 นางพิสมัย พลลาภ หมู่ 6 หนองสองห้อง โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 9:08:21 AM
474 ผ่าน อินทฤาชัย หมู่ 13 ดอนขี้เหล็กเหนือ นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:08:31 AM
475 ปรีดี ศรีปัญญา หมู่ 8 เหล่ากกโพธิ์ แชแล กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 9:09:05 AM
476 สมัย อำพล หมู่ 13 ลาดทอง หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:13:30 AM
477 ประถม คำดี หมู่ 7 หนองไฮ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:14:40 AM
478 วชิรภัทร มีโชค หมู่ 6 ผ่านศึก 3 บ้านตาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 9:15:34 AM
479 สีดสยาม อุตรธรณ์ หมู่ 11 ศรีบุญทัน นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 9:19:27 AM
480 ทองหล่อ หาริกันย์ หมู่ 7 บ้านนางาม หนองแวง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 9:19:40 AM
481 มะลิ คุณงาม หมู่ 6 แสงทอง หนองแสง หนองแสง อุดรธานี 1/21/2019 9:19:43 AM
482 ถนอม แสนบุตร หมู่ 13 ดงน้อย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 9:57:25 AM
483 วินัย มุงคุลแสน หมู่ 8 โนนสวรรค์ ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:00:29 AM
484 นายปรีดา ปัญญาใส หมู่ 4 ตูมเหนือ ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:02:32 AM
485 นายปรีดา ปัญญาใส หมู่ 4 ตูมเหนือ ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:02:34 AM
486 เอนก ไพรคำนาม หมู่ 5 สวัสดี สามัคคี น้ำโสม อุดรธานี 1/21/2019 10:04:12 AM
487 ปภาวดี ภูพื้น หมู่ 2 ตาลเดี่ยว พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 10:20:28 AM
488 ปภาวดี ภูพื้น หมู่ 2 ตาลเดี่ยว พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 10:20:28 AM
489 วีระวัต เรืองชัย หมู่ 5 ดงกลาง ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 10:34:32 AM
490 สุภาพ โคตรนุกุล หมู่ 2 ตูมกลาง ตูมใต้ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:39:57 AM
491 ลำดวน เข็มจันทร์ หมู่ 2 โสมสวรรค์ โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/21/2019 10:52:02 AM
492 ถวิล ยอดเยี่ยม หมู่ 8 สมประสงค์ โนนทอง นายูง อุดรธานี 1/21/2019 10:55:36 AM
493 วิทูรย์ ศรีวิชา หมู่ 3 ไชยวานน้อย บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 10:55:48 AM
494 กนกกร เชื้อจันทร์ทา หมู่ 17 ใหม่คำเจริญ พันดอน กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:56:09 AM
495 สุปรียา กระทุ่มขันธ์ หมู่ 15 โป่งค่อม เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:56:10 AM
496 สุปรียา กระทุ่มขันธ์ หมู่ 15 โป่งค่อม เวียงคำ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 10:56:14 AM
497 สิทธิชัย ไกรทิพย์ หมู่ 6 โนนสังวาลย์ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 10:56:28 AM
498 รุ่งนภา ยศพล หมู่ 10 ไผ่ล้อม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 10:56:36 AM
499 รุ่งนภา ยศพล หมู่ 10 ไผ่ล้อม เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 10:56:38 AM
500 สิทธิชัย ไกรทิพย์ หมู่ 6 โนนสังวาลย์ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 10:56:39 AM
501 นันทนา พิลึกเรือง หมู่ 3 หนองเขื่อน หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 10:56:50 AM
502 อนงค์ คำออน หมู่ 8 นาแมน เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 10:57:18 AM
503 จริยา ตางจงราช หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 10:57:29 AM
504 จริยา ตางจงราช หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 10:57:34 AM
505 จริยา ตางจงราช หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 10:57:47 AM
506 จริยา ตางจงราช หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 10:57:59 AM
507 จริยา ตางจงราช หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 10:58:01 AM
508 นุภา พรมโคตร หมู่ 6 โคกเล้า บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 10:58:28 AM
509 จริยา ตางจงราช หมู่ 7 โนนสีทอง บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 10:58:59 AM
510 ราตรี จันท?วงษ์? หมู่ 11 มีชัยพัฒนา นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 10:59:17 AM
511 นาย บุญกว้าง ราตรีวงค์ หมู่ 7 ศรีสว่าง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 1/21/2019 10:59:20 AM
512 นาย บุญกว้าง ราตรีวงค์ หมู่ 7 ศรีสว่าง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 1/21/2019 10:59:22 AM
513 นาย บุญกว้าง ราตรีวงค์ หมู่ 7 ศรีสว่าง ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน อุดรธานี 1/21/2019 10:59:25 AM
514 นายสหพุฒิ สีหาชาติ หมู่ 8 นาทา ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 11:00:23 AM
515 นางอัมภา รักกุศล หมู่ 2 ดงบัง หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:00:38 AM
516 รัตดาวัน คำสอน หมู่ 8 บ้านตาดน้ำพุ คำด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 11:00:49 AM
517 อุทัย รักษางาม หมู่ 12 ป่าก้าว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:01:57 AM
518 นส บังอร จันทา หมู่ 12 ทุ่งสว่าง พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:02:55 AM
519 สุภาวดี ช่ำมณี หมู่ 9 โนนสะอาดใต้ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 11:04:16 AM
520 ก้าน อินทจำปา หมู่ 4 หนองกบ เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 11:06:06 AM
521 มงคลลชัย โคตสพล หมู่ 7 คำล่อง ท่าลี่ กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 11:06:40 AM
522 ทองดา ศรีแนน หมู่ 10 ดอนยางเดี่ยว โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:07:45 AM
523 ทองดา ศรีแนน หมู่ 10 ดอนยางเดี่ยว โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:07:56 AM
524 ธนพร ชารีโคตร หมู่ 8 เหล่าหว้า สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:07:59 AM
525 นายคมสัน ไชยวงศ์ หมู่ 15 ม่วงสวรรค์ พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:08:03 AM
526 ทองดา ศรีแนน หมู่ 10 ดอนยางเดี่ยว โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:08:30 AM
527 สิทธิพล โพธิ์ลาย หมู่ 4 ดอนเดื่อ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 11:09:26 AM
528 พลัง จันทร์อัมพร หมู่ 7 กระพี้ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:12:22 AM
529 สหรัฐ กาสี หมู่ 10 กั้ง ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:15:38 AM
530 แดง ชาติโสม หมู่ 4 นามั่ง บ้านยวด สร้างคอม อุดรธานี 1/21/2019 11:16:26 AM
531 นายสาคร คำมงคล หมู่ 7 นาโป่ง บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 11:16:33 AM
532 บุญจันทร์ พละสาร หมู่ 8 หนองไผ่ นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 11:20:11 AM
533 สมศรี หอมทรัพย์ หมู่ 8 ดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 11:21:11 AM
534 ประจวบ จันชุม หมู่ 5 ป่าหวาย ปะโค กุมภวาปี อุดรธานี 1/21/2019 11:23:57 AM
535 วิกาล นันทะจันทร์ หมู่ 9 โนนโพธิ์ศรี หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:30:57 AM
536 สอาด สาทอน หมู่ 9 ขัวล้อ จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 11:37:00 AM
537 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:00 PM
538 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:10 PM
539 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:24 PM
540 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:34 PM
541 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:39 PM
542 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:52 PM
543 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:42:59 PM
544 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 12:43:02 PM
545 สุเทพ ชาวยศ หมู่ 15 โนนแสงจันทร์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:43:58 PM
546 พิมนภา ชิณบุตร หมู่ 9 โนนดู่ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:44:36 PM
547 พิมนภา ชิณบุตร หมู่ 9 โนนดู่ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:44:36 PM
548 พิมนภา ชิณบุตร หมู่ 9 โนนดู่ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:44:36 PM
549 สำรวย ทิ้งโคตร หมู่ 4 หม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:17:19 PM
550 ศิริรัตน์ ชุมมณี หมู่ 7 ลานเต อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:44:47 PM
551 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:33 AM
552 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:37 AM
553 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:39 AM
554 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:40 AM
555 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:40 AM
556 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:40 AM
557 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:40 AM
558 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:44 AM
559 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:45 AM
560 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:45 AM
561 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:46 AM
562 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:46 AM
563 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:46 AM
564 กษมาวันทน์ ปัดถาวะโร หมู่ 10 หนองประเสริฐ ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 1/22/2019 10:41:46 AM
565 พลัง จันทร์อัมพร หมู่ 7 กระพี้ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:12:22 AM
566 หนูพิน แก้วหา หมู่ 8 โนนทองคำ บ้านหยวก น้ำโสม อุดรธานี 1/21/2019 11:13:05 AM
567 หนูจันทร์ เพ็งผ่าน หมู่ 6 ถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 11:13:17 AM
568 อ่อนจันทร์ เสนคำ หมู่ 4 หนองบัวน้อย หนองสระปลา หนองหาน อุดรธานี 1/21/2019 11:13:41 AM
569 เสถียร โภคาพานิช หมู่ 10 นายม ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1/21/2019 11:14:08 AM
570 สมศรี หอมทรัพย์ หมู่ 8 ดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 11:21:11 AM
571 พิมนภา ชิณบุตร หมู่ 9 โนนดู่ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:44:36 PM
572 วิทยา วงษ์ประชุม หมู่ 2 นารายณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:48:27 PM
573 พลับพลึง โสภาที หมู่ 14 บ่อแก้ว ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 12:49:01 PM
574 วันที โคตรตาล หมู่ 6 ข่า จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 12:52:15 PM
575 วิจิตร วันเนาว๋ หมู่ 10 เสาเล้า โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 12:56:59 PM
576 หนูเพียร ลักษณะ หมู่ 12 หนองหว้า บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 12:58:10 PM
577 สมัย จันทร์เรือง หมู่ 2 โคกผักชี โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 12:59:32 PM
578 บัวทอง พิมมา หมู่ 9 ม่วงเหนือ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:00:28 PM
579 ณรงค์ หงษ์ทอว หมู่ 6 ห้วยหมากหล่ำ ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:01:17 PM
580 โอภาส จุดจันทึก หมู่ 12 โพนพิมาน บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:01:41 PM
581 เตียงทอง เทพคุณ หมู่ 8 ศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:01:43 PM
582 เกษร. ธัญญเชียงพิณ หมู่ 11 ดอนอุดม นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:03:14 PM
583 กุหลาบ กุดจิก หมู่ 10 ม่วงใต้ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:03:34 PM
584 ทัศนีพร สนิทชัย หมู่ 4 โคกล่าม บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:04:24 PM
585 นายไพฑูรย์ บัวเงิน หมู่ 5 ดอนกลอย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:07:26 PM
586 วราวุธ กันหา หมู่ 4 คำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:08:18 PM
587 วราวุธ กันหา หมู่ 4 คำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:08:22 PM
588 ดาราธร แสวงศรี หมู่ 8 หนองแวงฮี หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:08:40 PM
589 จันทร์เพ็ญ สมบุตร หมู่ 4 ท่าหลักดิน นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:09:59 PM
590 สุวัฒน์ ภาภักดี หมู่ 11 แสงอร่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:10:21 PM
591 คำภูมิ จันขอนแก่น หมู่ 12 สุขสบาย โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:12:04 PM
592 นางสวี เกาะยุทธ หมู่ 2 วังดารา วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:13:16 PM
593 นางอาทิตยา แก้วจันดา หมู่ 4 สงเปลือย จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:14:59 PM
594 บัวเงิน ชาติหาร หมู่ 6 โคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:15:41 PM
595 หนูเตืยง พวกภะรับ หมู่ 4 หนองเม็ก โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:16:28 PM
596 สำรวย ทิ้งโคตร หมู่ 4 หม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:17:19 PM
597 สำรวย ทิ้งโคตร หมู่ 4 หม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:17:19 PM
598 นาบสนิท ดุมา หมู่ 7 หมูม่น บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:18:37 PM
599 นายประภาส อำคา หมู่ 1 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:18:59 PM
600 นายประภาส อำคา หมู่ 1 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:19:07 PM
601 นายประภาส อำคา หมู่ 1 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:19:23 PM
602 นายศรัญญู อธิราช หมู่ 4 นาพระ บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:20:18 PM
603 นายประดิษฐ์ กงซุย หมู่ 10 นพแก้ว โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 1:20:53 PM
604 นายวรกิจ บัวชัย หมู่ 16 โนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:21:45 PM
605 สวาท ทาดี หมู่ 10 ดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:24:22 PM
606 พรจิตร์ นาคคำ หมู่ 6 วังขอนกว้าง ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:24:59 PM
607 วัชระ พาจันดี หมู่ 7 โคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:25:06 PM
608 วัชระ พาจันดี หมู่ 7 โคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:25:11 PM
609 ถนอม ชาวยศ หมู่ 6 ป่าเป้าน้อย ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:27:50 PM
610 เดช ลาสม หมู่ 8 หนองแวงเหนือ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:27:55 PM
611 เดช ลาสม หมู่ 8 หนองแวงเหนือ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:27:57 PM
612 หนูเทียน ภาษาเวทย์ หมู่ 6 โพธิ์ชัย ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:28:14 PM
613 หนูเทียน ภาษาเวทย์ หมู่ 6 โพธิ์ชัย ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:28:14 PM
614 นายบรรจง..จาระ จาระ หมู่ 1 ท่าไฮ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:28:23 PM
615 นางสายใจ กำลังรัมย์ หมู่ 14 แพงศรี สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:29:26 PM
616 สาคร บัวอาจ หมู่ 3 โนนทอง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:29:58 PM
617 สาคร บัวอาจ หมู่ 3 โนนทอง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:30:00 PM
618 จักพงษ์ กองสะดี หมู่ 2 ไผ่ นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:30:31 PM
619 ปัดสี. โสภากุล หมู่ 9 โนนทรายฟอง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:30:46 PM
620 ตุย แก้วชิน หมู่ 3 หนองนกเขียน นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:30:47 PM
621 พิทักษ์ ปุนเสน หมู่ 2 นามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:31:13 PM
622 นางนงนุช พิมพิศาล หมู่ 7 ผัง 1 ใหม่ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 1:31:23 PM
623 นางนงนุช พิมพิศาล หมู่ 7 ผัง 1 ใหม่ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 1:31:35 PM
624 ฉลาด หารคุโน หมู่ 6 หนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:32:21 PM
625 นายเกรียงศักดิ์ วงพันธ์ หมู่ 2 หัวสาย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:32:28 PM
626 นายสมบรูณ์ สอนสกุล หมู่ 7 คำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:33:38 PM
627 จามจุรี แข็งข็น หมู่ 3 นายาง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:33:41 PM
628 นายสมบรูณ์ สอนสกุล หมู่ 7 คำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:33:42 PM
629 นายสมบรูณ์ สอนสกุล หมู่ 7 คำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:33:51 PM
630 นายสมบรูณ์ สอนสกุล หมู่ 7 คำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:34:02 PM
631 ประทีป? แม้น?พยัคฆ์? หมู่ 7 วังสมบัติ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:34:55 PM
632 สุธิชา แสงแก้ว หมู่ 4 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:35:41 PM
633 วีระศักดิ์ มีบุญ หมู่ 10 วังแสง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:35:43 PM
634 สุธิชา แสงแก้ว หมู่ 4 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:35:50 PM
635 สุธิชา แสงแก้ว หมู่ 4 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:35:53 PM
636 วันนา ศิริบุตร หมู่ 2 กาน ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 1:36:14 PM
637 นายสมาน คำมงคล หมู่ 6 ราษฎร์สมบูรณ์ หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:37:39 PM
638 ทองรัตร์ สีนาฤทธิ์ หมู่ 14 โคกเจริญ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:38:02 PM
639 ทองจันทร์ ทิมิลกุล หมู่ 5 หนองแปน บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 1:39:40 PM
640 สุธิชา แสงแก้ว หมู่ 4 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:40:24 PM
641 สุธิชา แสงแก้ว หมู่ 4 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:40:30 PM
642 นางเสงียม สมบูรณ์ หมู่ 6 หนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:40:42 PM
643 แข็งแรง ทองออน หมู่ 6 โนนสิมมา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:41:24 PM
644 กัลยาณี ขมิ้นผง หมู่ 15 โพธิ์ตาก นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:42:07 PM
645 ชัยณรงค์ เนื่องไชยยศ หมู่ 11 เมืองปัง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:42:49 PM
646 นายอุทัย ธรรมวงศ์ หมู่ 12 กุดจับ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 1:42:55 PM
647 นายปอย เวียงอินทร์ หมู่ 5 หลวง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:44:14 PM
648 ศิริรัตน์ ชุมมณี หมู่ 7 ลานเต อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:44:47 PM
649 วุฒิชัย ตาน้อย หมู่ 12 หนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 1:48:45 PM
650 นายชาญยุทธ นาคม หมู่ 1 หนองนกเขียน หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:49:02 PM
651 บัญชาการ ศิริมาตย์ หมู่ 13 นาเจริญ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:49:46 PM
652 สมหวัง จันแดง หมู่ 4 สามัคคี บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:50:02 PM
653 นายยุทธชัย สิงห์อ้น หมู่ 16 นาสีทอง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:50:54 PM
654 นิยม เที่ยงธรรม หมู่ 3 คำม่วง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 1:54:34 PM
655 บัญชา? แสวงศรี หมู่ 7 ทุ่งห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 1:55:16 PM
656 นาง รัฐภรณ์ โพธิ์ศรี หมู่ 16 โคกใหญ่ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:55:35 PM
657 รถยนต์ โพธิ์ศรี หมู่ 5 ศรีเมือง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 1:55:53 PM
658 ณัฐวิภา กะตะสีลา หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 1:55:56 PM
659 ณัฐวิภา กะตะสีลา หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 1:56:05 PM
660 บุญจันทร์ สิมพา หมู่ 6 โนนม่วง จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 1:56:08 PM
661 ณัฐวิภา กะตะสีลา หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 1:56:12 PM
662 ณัฐวิภา กะตะสีลา หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 1:56:20 PM
663 พรประภา พันธุ หมู่ 6 จุ้ม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 1:56:30 PM
664 อุไร ปัดชา หมู่ 6 หนองลุมพุก นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:59:07 PM
665 บรรทัด มูลทอง หมู่ 1 หนองไชยวาน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 1:59:57 PM
666 คำจันทร์ ศรีสอาด หมู่ 2 โนนศึกษา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:02:47 PM
667 อารุณ ลุนพิจิตร หมู่ 7 เหล่าสวนกล้วย โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 1/21/2019 2:03:35 PM
668 จิรวรรณ์ พรมมาโอน หมู่ 5 หนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 2:03:41 PM
669 ฐนันดร เสาหล่อน หมู่ 7 นาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 2:03:58 PM
670 สุพจน์ แสงหมี หมู่ 11 บ่อน้อย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/21/2019 2:05:48 PM
671 ศิริรัตน์ ชุมมณี หมู่ 7 ลานเต อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:44:47 PM
672 ศิริรัตน์ ชุมมณี หมู่ 7 ลานเต อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:44:49 PM
673 ขันตรี คุณธนัง หมู่ 5 หว้าน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:46:16 PM
674 ขันตรี คุณธนัง หมู่ 5 หว้าน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 1:46:21 PM
675 สายสุดา สิงห์สาธร หมู่ 4 หนองเม็ก อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 1:47:36 PM
676 บุญตอม ทองเพ็ญ หมู่ 9 ยามกาน้อย บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:05:55 PM
677 นายทองแดง ภูดินดาน หมู่ 5 นาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 2:07:24 PM
678 นายพิชิตชัย ธาตุทอง หมู่ 19 วังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:08:35 PM
679 เพ็ญนภา ประชานอก หมู่ 3 กมลศิลป์ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:08:52 PM
680 สงกรานต์ จำปาหวาย หมู่ 7 โคกสง่า โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 2:09:10 PM
681 ธนณัญา ทานฝน หมู่ 2 โนนสะอาด คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 1/21/2019 2:09:47 PM
682 ไกรราช อุ่นวิเศษ หมู่ 9 ภูเงิน หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 2:14:21 PM
683 อมรรัตน์? ผาวิชัย? หมู่ 10 หนองแวงศรีวิลัย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 2:14:33 PM
684 อุบล สิงสุข หมู่ 8 หนองแวงสีชมพู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 2:16:41 PM
685 อุบล สิงสุข หมู่ 8 หนองแวงสีชมพู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 2:16:49 PM
686 อุบล สิงสุข หมู่ 8 หนองแวงสีชมพู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 2:16:53 PM
687 อุบล สิงสุข หมู่ 8 หนองแวงสีชมพู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 2:16:58 PM
688 ลำภู สุกขะสอน หมู่ 15 ดงบาตร บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:18:08 PM
689 พรทิพย์ รามฤทธฺิ์ หมู่ 2 ยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:19:21 PM
690 สิทธิชัย จอนพงษ์ หมู่ 8 ดงยาง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:19:25 PM
691 บุญธรรม เยาวราช หมู่ 7 หนองเจริญ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/21/2019 2:28:46 PM
692 บุญธรรม โพธิ์พุ่ม หมู่ 14 ศรีเมืองใหม่ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:29:06 PM
693 อุดม ทองสุริยะ หมู่ 8 ศรีวัฒนา บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:29:11 PM
694 สุริยา บุตรม่วง หมู่ 13 หนองซุมฮุม บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:30:51 PM
695 ชัยรัช ขันยอด หมู่ 10 โนนศรีทอง อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:34:27 PM
696 ธีระพงษ์ กัญญสงค์ หมู่ 7 โนนสมบัติ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:37:31 PM
697 เครือสวรรค์ ไผ่ล้อมทำเล หมู่ 6 ศรีเจริญ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:40:41 PM
698 วุฒิชัย สิงห์บุญมี หมู่ 4 ไผ่ล้อม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:43:38 PM
699 ยงยุทธ รินเพ็ง หมู่ 8 โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:52:09 PM
700 วราพร สอนพินิจ หมู่ 8 เดชอุดม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 2:52:12 PM
701 นสภีรดา บัวลุล หมู่ 9 ป่าก้าว ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/21/2019 2:52:49 PM
702 มะลิวะลย์ อ่อนสา หมู่ 4 ดอนจันทร์ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:53:33 PM
703 รำพึง ชมชื่น หมู่ 9 คำเจริญ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:54:59 PM
704 นายเรืองยศ ศิริบูรณ์ หมู่ 5 ไทยสมพร หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/21/2019 2:56:05 PM
705 เปรมินทร์ ศิริวัฒนชัย หมู่ 10 โคกศรีแก้ว หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 2:57:17 PM
706 รังสรรค์ หินจันทร์ หมู่ 7 กิ่ว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:57:36 PM
707 สมชัย ธุระพระ หมู่ 8 ดอนหมากแก้ว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 2:58:57 PM
708 เนียม หุนติราช หมู่ 12 บ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 3:00:05 PM
709 อรุโนทัย พลทะศรี หมู่ 11 ดงหวาย บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 3:24:29 PM
710 นายประกอบ คล้ายกับคำ หมู่ 5 โนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1/21/2019 3:26:33 PM
711 จตุชัย พลนิโคตร หมู่ 6 คำยาง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1/21/2019 3:27:12 PM
712 สายลม พารา หมู่ 10 ท่าลุมพู บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 3:27:40 PM
713 ประเสริฐ โอดหมั่น หมู่ 8 เหล่าหลวงตา วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 3:27:57 PM
714 นาย เฉลิม สำนวนเลิศ หมู่ 3 โคกคำไหล อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 3:29:13 PM
715 ปอย เวียงอินทร์ หมู่ 5 หลวง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/21/2019 3:29:55 PM
716 อติกานต์? บัวครื้น หมู่ 4 โพธิ์ หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 3:32:34 PM
717 น.ส.รัตน์ อัศวภูมิ หมู่ 12 สมนรินทร์ วังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธานี 1/22/2019 6:47:55 AM
718 กิตตินันท์ ศรีบุญเรือง หมู่ 3 บึงสำราญ เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 1/22/2019 7:26:30 AM
719 สายชล แก้ววันทา หมู่ 9 ม่วงศรีสมพร โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/21/2019 3:53:21 PM
720 ธิติมา ปัตถาวโร หมู่ 1 สนามชัย หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/21/2019 3:56:22 PM
721 ณัฐพงษ์ นามวงทัศ หมู่ 8 เดชอุดม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 4:44:32 PM
722 ณัฐพงษ์ นามวงทัศ หมู่ 8 เดชอุดม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/21/2019 4:44:41 PM
723 ศุภชัย ประเสริฐไทย หมู่ 4 หนองหว้า หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/22/2019 8:52:18 AM
724 นางสาวโชติรัก บุญชัย หมู่ 8 ดงผักหนาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/22/2019 10:38:43 AM
725 สาลินี ศรีชำนาญ หมู่ 13 ดงเหล่าต้อง สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/22/2019 10:51:56 AM
726 ทวี เนตไธสง หมู่ 12 ป่าก้าว ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 1/22/2019 2:31:27 PM
727 คุณากร อินทะศรี หมู่ 12 ดอนขี้เหล็ก เมืองพาน บ้านผือ อุดรธานี 1/22/2019 6:25:34 PM
728 สุเนตร แสงสีมนต๋ หมู่ 9 เหล่าอุดม บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/22/2019 7:59:07 PM
729 สมคิด ไชสพอ หมู่ 15 เขือน้ำ เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/22/2019 8:42:24 PM
730 พรทิพย์? ว่องไว หมู่ 5 ขาวัว พังงู หนองหาน อุดรธานี 1/24/2019 6:54:39 AM
731 องค์การณ์ ลุ่มนอก หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/25/2019 7:26:49 AM
732 นางอุเทน ด้วงโคตะ หมู่ 4 โนนสะอาด เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/25/2019 6:22:05 PM
733 รัตนพร ปัดถา หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/27/2019 12:35:34 PM
734 รัตนพร ปัดถา หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/27/2019 12:35:44 PM
735 รัตนพร ปัดถา หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/27/2019 12:35:46 PM
736 รัตนพร ปัดถา หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/27/2019 12:35:48 PM
737 รัตนพร ปัดถา หมู่ 7 นาคำวัง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 1/27/2019 12:36:14 PM
738 สุริยา บุตรม่วง หมู่ 13 หนองซุมฮุม บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/28/2019 5:32:17 PM
739 ฉัตรวัตถ์ นามโคตร หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 1/30/2019 9:46:48 AM
740 แก้วมณีรัตน์ บุญช่วย หมู่ 10 ลาน จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 2/1/2019 11:21:36 AM
741 แก้วมณีรัตน์ บุญช่วย หมู่ 10 ลาน จำปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 2/1/2019 11:21:46 AM
742 อภิญญา พิลากุล หมู่ 9 นาไฮ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 2/15/2019 10:02:17 AM
743 ฑิฆัมพร วงศ์ละ หมู่ 7 หนองบัว สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 2/6/2019 3:49:03 PM
744 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 8:17:42 PM
745 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 8:21:30 PM
746 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 7:18:37 PM
747 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 7:18:57 PM
748 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 7:19:17 PM
749 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 8:55:02 PM
750 อทิตติยา แสงพุทธวงค์ หมู่ 9 หนองแวง หนองหว้า กุมภวาปี อุดรธานี 2/22/2019 8:55:13 PM
751 สุริน ปึกา หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 3/5/2019 7:19:10 PM
752 สุริน ปีกา หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 3/5/2019 10:36:13 AM
753 สุริน ปีกา หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 3/5/2019 10:37:41 AM
754 สุริน ปีกา หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 3/5/2019 10:37:49 AM
755 สุริน ปีกา หมู่ 17 ดงเศรษฐี ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 3/5/2019 10:38:16 AM
756 ฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3/12/2019 9:56:11 PM
757 ฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3/12/2019 9:56:16 PM
758 ฉัตรชัย สังคะสี หมู่ 11 โนนสวรรค์ หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3/12/2019 9:56:21 PM
759 ปุณณาสา ปุนราชม หมู่ 9 โนนอุดม นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 3/14/2019 8:50:35 AM
760 ปุณณาสา ปุนราชม หมู่ 9 โนนอุดม นาคำ บ้านดุง อุดรธานี 3/14/2019 8:50:42 AM
761 กฤษณะ ตรีเนตร หมู่ 4 ดอนหาด สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 3/6/2019 10:24:01 AM
762 กานนท์ พิมดี หมู่ 3 โพธิ์ชัย โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 3/18/2019 4:26:47 AM
763 ไข่มุกข์ แสงทองเกิด หมู่ 6 ห้วยแสง โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 3/19/2019 1:33:15 PM
764 วงเดือน ภักดีวุฒิ หมู่ 6 ห้วยแสง โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 3/19/2019 1:45:02 PM
765 เสาวลักษณ์ ภักดีวุฒิ หมู่ 6 ห้วยแสง โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 3/19/2019 2:12:36 PM
766 นิวัติ บุตตะโคตร หมู่ 6 ห้วยแสง โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 3/19/2019 2:22:29 PM