รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ (ห้องประชุม) จ.แพร่
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 มาลี ลำดวน หมู่ 4 หนองบัวลอย แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:00:33 PM
2 ปิยะฉัตร ทนันชัย หมู่ 7 ห้วยหอย ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:04:01 PM
3 หทัยกาญจน์ คำวังจันทร์ หมู่ 4 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:05:52 PM
4 วิชาญ ปานจิ่ง หมู่ 7 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:07:34 PM
5 โสภา ไชยบุญเรือง หมู่ 6 ปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:10:33 PM
6 ปิยะมาศ ทนันชัย หมู่ 3 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:11:45 PM
7 สุรัตน์ คำราพิศ หมู่ 1 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:12:42 PM
8 เดชา แก้วทิพย์ หมู่ 10 บน(สวนเขื่อน) สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:14:59 PM
9 นางสุวรรณา คำภูษา หมู่ 1 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:19:08 PM
10 วารุณี ภิรมนัด หมู่ 2 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:21:03 PM
11 สมบูล เสียงเพราะ หมู่ 3 แม่หล่ายกาซ้อง แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:22:21 PM
12 กุลจิรา ทองคำโฮ้ง หมู่ 1 เวียงตั้ง วังธง เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:23:53 PM
13 ศิริรัตน์ วันมหาใจ หมู่ 4 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:25:47 PM
14 มารี เพ็ชรหาญ หมู่ 3 หนองกลาง แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:26:48 PM
15 กัญญา พูลผล หมู่ 8 บุญเจริญ แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:27:42 PM
16 ยศพัทธ์ นันกต หมู่ 3 ทุ่งเหนือ สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:28:33 PM
17 ธนิน สิริจันทรพิมล หมู่ 6 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:29:38 PM
18 ประไพ ดาวดึงษ์ หมู่ 2 ไผ่ล้อม ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:31:22 PM
19 ประชา หงษ์สี่ หมู่ 4 วังหงส์ วังหงส์ เมืองแพร่ แพร่ 11/15/2018 4:32:23 PM
20 จุรีพร เวียงทอง หมู่ 9 แม่ยุ้น ปงป่าหวาย เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:35:41 PM
21 นารี แดนโภชน์ หมู่ 5 แม่พวก ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:38:02 PM
22 สามารถ ขันนาโพธิ์ หมู่ 6 ฮ้านน้ำหม้อ ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:40:05 PM
23 สุทธิดา มุ้งทอง หมู่ 7 แม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:41:43 PM
24 ธัญลักษณ์ มะโนสีลา หมู่ 1 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:43:55 PM
25 เอกพัน สีวัน หมู่ 8 บ้านปง ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:45:05 PM
26 วนิดา มานะเจริญจิรชนม์ หมู่ 2 ห้วยฮุง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:45:14 PM
27 ปพิชญา อินประดิษฐ์ หมู่ 3 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:46:34 PM
28 เปล่ง คำพิยะ หมู่ 9 ดงเจริญ ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:47:04 PM
29 นันทรัตน์ อุดคำมี หมู่ 5 หนองห้า แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:48:49 PM
30 ทองสุข จันทร์จักร์ หมู่ 10 ห้วยลากปืน ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:49:48 PM
31 เหลี่ยน เย็นจิตร หมู่ 13 ห้วยม้า ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:49:56 PM
32 บัวผิน รอดทุกข์ หมู่ 6 ทุ่งล้อม ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:50:55 PM
33 ชัยเดช สุฤทธิ์ หมู่ 3 ปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:51:43 PM
34 นาตาชา ชนสยอง หมู่ 5 ศรีสิทธิ์ ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:51:44 PM
35 เทวิการ์ แสงรัตน์ หมู่ 3 ปากห้วย วังธง เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:52:35 PM
36 อรอรุณ แก้วบุญมา หมู่ 9 ทุ่งล้อม ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:54:07 PM
37 ปวีนา น้ำหล่าย หมู่ 4 แม่หล่ายกาซ้อง แม่หล่าย เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:55:08 PM
38 อำพร โปร่งใจ หมู่ 9 ปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:55:55 PM
39 จีรพร ม้าเพ็ง หมู่ 14 ห้วยม้าพัฒนา ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:56:14 PM
40 กาญจนา อินทาหลา หมู่ 5 ท่าขวัญ ท่าข้าม เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 2:57:02 PM
41 จันทร์ดี วงค์แสนสี หมู่ 11 ปางเคาะ ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 2:59:33 PM
42 ศิรินันท์ เมฆหมอก หมู่ 12 ไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 11/16/2018 3:01:07 PM
43 เหลี่ยน สืบแก้ว หมู่ 1 นันทาราม แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 4:18:32 PM
44 พิมพร ม้าห้วย หมู่ 1 วังเย็น ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 4:13:35 PM
45 ยุรนันท์ ฝายถิ่น หมู่ 8 ปง ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 11/16/2018 4:14:27 PM
46 เมธาวี สวัสดิ์เอก้ว หมู่ 4 หนองเสี้ยว หัวเมือง สอง แพร่ 12/7/2018 4:11:37 PM
47 นางธันยพร ไทยพริ้ง หมู่ 1 ศรีดอนชัย ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/9/2019 1:59:09 PM
48 พร บัวบุตร หมู่ 12 ทุ่งทอง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/9/2019 2:07:05 PM
49 นายสุทิน อินสม หมู่ 12 กองฝาย บ้านปิน ลอง แพร่ 1/9/2019 3:53:10 PM
50 นายสมบัติ ทะสุตะ หมู่ 1 ห้วยกี้ ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 10:59:57 AM
51 นายเกียรติศักดิ์ อินทา หมู่ 2 ห้วยแก๊ต ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:02:15 AM
52 นางจีราภรณ์ กรุงศรี หมู่ 3 ห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:05:05 AM
53 นายภรัณยู สาพิน หมู่ 4 ห้วยโรงใน ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:06:46 AM
54 นายทองสุข แก้วคำแสน หมู่ 7 น้ำพุน้อย ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:08:34 AM
55 นายศิริชาติ พุฒตาล หมู่ 1 ไทรพร้าว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:10:24 AM
56 นายเชาว์ กาศเจริญ หมู่ 3 แม่กระทิง ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:12:03 AM
57 นางอรุณศรี ตายัน หมู่ 6 ปางยาว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:13:12 AM
58 นางสาวศิริพร กันทะชัย หมู่ 7 ห้วยเอียด ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:14:36 AM
59 นายสินธุ์ มิวันเบี้ย หมู่ 8 ทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:15:53 AM
60 นายพนมเพียร แก้วพรม หมู่ 9 กิ่วนาค ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:17:17 AM
61 นางสมัย หอมรส หมู่ 1 แม่ยางเปรี้ยว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:18:34 AM
62 นายวิเชียร วิลัย หมู่ 2 แม่ยางหลวง แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:19:58 AM
63 นายวิท บุญมา หมู่ 3 แม่ยางหล่ายทุ่ง แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:21:14 AM
64 นายเทวฤทธิ์ ใจตั้ง หมู่ 4 แม่ยางเปรี้ยว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:22:38 AM
65 นายนฤพนธ์ บุญศัพท์ หมู่ 5 แม่ยางเตาปูน แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:23:47 AM
66 นายสมศักดิ์ วิลัย หมู่ 6 แม่ยางเปรี้ยว แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:24:58 AM
67 นายบุญเล่ง สันป่าแก้ว หมู่ 2 หนองเจริญ แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:26:03 AM
68 นายนิเวช ยะวัน หมู่ 4 แม่ยางโทน แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:27:07 AM
69 นายจำรูญ พันเลิศ หมู่ 5 แม่ยางใหม่ แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:28:25 AM
70 นายวชิรพงศ์ ดวงบุญ หมู่ 7 แม่ยางกวาว แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:29:54 AM
71 นายอภิชญา ศิริม๊อก หมู่ 8 ทรายมูล แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:31:20 AM
72 นายชัยพร พริบไหว หมู่ 9 หนองอ่วน แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/10/2019 11:32:18 AM
73 นายไพบูลย์ ช่างทองเก่ง หมู่ 4 หนองเสี้ยว หัวเมือง สอง แพร่ 1/10/2019 1:39:48 PM
74 นายทองเหลี่ยน วิโรทุศ หมู่ 6 สันปู่สี หัวเมือง สอง แพร่ 1/10/2019 1:42:59 PM
75 นายสิงห์คาร ขันทะบุตร หมู่ 5 แม่เต้น สะเอียบ สอง แพร่ 1/10/2019 1:45:14 PM
76 นายมนัส พรมมา หมู่ 3 ป่าแดงใต้ แดนชุมพล สอง แพร่ 1/10/2019 1:47:35 PM
77 นายเกียรติ หล่ายหก หมู่ 3 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/10/2019 1:50:07 PM
78 นายนิคม หล่ายแก้ว หมู่ 5 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/10/2019 1:51:44 PM
79 บุญส่ง กาศเกษม หมู่ 2 ร่องถ่าน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 1:54:20 PM
80 นพพร ขอนพิกุล หมู่ 3 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 1:55:47 PM
81 สมศักดิ์ ศรีปัญญา หมู่ 4 ป่าคา ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 1:58:43 PM
82 สมศักดิ์ ธรรมลังกา หมู่ 5 ต้นหนุน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:00:15 PM
83 อุเทน มาลา หมู่ 8 ห้วยกาน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:01:54 PM
84 สุภรณ์ เชื้ออ้วน หมู่ 10 นาตอง ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:03:03 PM
85 วุฒิศักดิ์ เขียวอ่อน หมู่ 11 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:04:45 PM
86 สว่าง ธรรมโม หมู่ 12 ใหม่จัดสรร ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:06:23 PM
87 ลำดวน ขอนขะแจะ หมู่ 14 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:07:42 PM
88 ศุจินธร ขอนเอิบ หมู่ 16 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:09:17 PM
89 ฉลอง ตุสะมณี หมู่ 17 ห้วยหม้ายหล่ายห้วย ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/10/2019 2:10:34 PM
90 กิตติภณ วงค์พิชัย หมู่ 3 แม่ปานใน แม่ปาน ลอง แพร่ 1/21/2019 3:40:42 PM
91 อภิชน จันทะวิชัย หมู่ 10 ม่วงคำใต้ สรอย วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:47:17 AM
92 ธนภัทร ชาวนา หมู่ 5 โป่งตื้ด ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:48:57 AM
93 ปานรวีย์ แสงแก่ หมู่ 4 โคนป่าหิน แม่ปาน ลอง แพร่ 1/21/2019 3:17:07 PM
94 นายสมบูรณ์ ขุนชุ่ม หมู่ 3 ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/21/2019 4:58:27 PM
95 สมาน ใจยะสาร หมู่ 9 หาดทรายคำ ปากกาง ลอง แพร่ 1/21/2019 4:20:20 PM
96 พัฒนาการ อิมพิมพ์ หมู่ 7 วังเลียง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/21/2019 4:51:15 PM
97 รส ศรีประเสริฐ หมู่ 6 หาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:41:27 AM
98 เวชพิสิษฐ จันทร์เทพ หมู่ 1 ม่วงคำ สรอย วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:43:21 AM
99 อัจฉริยะพงษ์ ปันฟอง หมู่ 2 แม่ขมิง สรอย วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:44:28 AM
100 อัครเดช พุกจินดา หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:45:32 AM
101 จำรัส ปันฟอง หมู่ 8 แพะดอนมูล สรอย วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:46:29 AM
102 สุขสันต์ อินต๊ะพันธ์ หมู่ 8 ป่าสักบน ป่าสัก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:51:01 AM
103 สุวรรณ ทาคำ หมู่ 1 แม่แปง นาพูน วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:52:03 AM
104 ทองอยู่ เมฆวัน หมู่ 1 วังขอน แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:52:50 AM
105 คำมูล ยืนลา หมู่ 2 ค้างคำปัน แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:53:56 AM
106 บุญเทียม วงศ์ปินตา หมู่ 3 วังกวาง แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:55:58 AM
107 วีระ ใจญา หมู่ 4 ค้างปินใจ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:56:53 AM
108 ตะวันทอง แก้วยัว หมู่ 5 แม่แฮด แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:57:50 AM
109 สงกรานต์ จันทร์นวล หมู่ 7 ป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:58:48 AM
110 สนิท กันเอ้ย หมู่ 8 ปางไฮ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 9:59:51 AM
111 สฐาน น้อยเอ้ย หมู่ 9 ป่าม่วง แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:01:43 AM
112 กฤษฎา ใจงาม หมู่ 11 ป่าไผ่ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:02:43 AM
113 รัญ สุนันต๊ะ หมู่ 12 ปางมะโอ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:03:48 AM
114 ประวิทย์ วันดิกัน หมู่ 13 ขุนห้วย แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:04:51 AM
115 รณเกียรติ คำน้อย หมู่ 15 แม่พุงหลวง แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:05:52 AM
116 นิทัศน์ เหล็กคำ หมู่ 1 โป่ง แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:06:53 AM
117 สมคิด รินตัน หมู่ 3 แม่บงใต้ แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:07:52 AM
118 สมบัติ เรือนน้อง หมู่ 5 แม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:08:38 AM
119 ประสิทธิ์ จันทร์แสง หมู่ 8 แม่จอกนอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:09:23 AM
120 สุรินทร์ แสงแก้ว หมู่ 9 เหล่า แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:10:00 AM
121 สุทิน วันมูล หมู่ 10 วังน้ำเย็น แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:10:44 AM
122 นายพัฒนเชษฐ์ กิติเขียว หมู่ 5 สบป้าก แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:11:33 AM
123 นายมงคล ใจข้อง หมู่ 7 ค้างใจ แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 1/22/2019 10:12:11 AM
124 ชัยรัตน์ ขัดคำ หมู่ 7 ต้นม่วง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 1/22/2019 3:23:53 PM
125 ศรีวัน ปู่หล้า หมู่ 8 แม่รัง บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 1/22/2019 4:48:12 PM
126 นาตาชา ชนสยอง หมู่ 5 ศรีสิทธิ์ ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 8:39:46 AM
127 รัชนีพันธ์ วิลัย หมู่ 2 แม่ยางหลวง แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 9:00:55 AM
128 นายวิโรจน์ วงค์แก้ว หมู่ 9 ใหม่ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/23/2019 9:03:47 AM
129 เกรียรติ หล่ายหก หมู่ 3 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/23/2019 9:14:42 AM
130 เกรียรติ หล่ายหก หมู่ 3 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/23/2019 9:14:50 AM
131 เกรียรติ หล่ายหก หมู่ 3 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/23/2019 9:15:11 AM
132 เกรียรติ หล่ายหก หมู่ 3 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/23/2019 9:15:22 AM
133 เกรียรติ หล่ายหก หมู่ 3 ร่องเย็น ทุ่งน้าว สอง แพร่ 1/23/2019 9:15:26 AM
134 วุฒิไกร วุฒิเจริญ หมู่ 4 หนองบัวลอย แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 9:20:41 AM
135 Pitak Somlai หมู่ 3 ป่าแดงใต้ แดนชุมพล สอง แพร่ 1/23/2019 9:20:44 AM
136 นางตรีสุคนธ์ ชุ่มใจ หมู่ 1 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 9:20:51 AM
137 Pitak Somlai หมู่ 3 ป่าแดงใต้ แดนชุมพล สอง แพร่ 1/23/2019 9:20:58 AM
138 เสถียร ปินไข หมู่ 1 วังน้ำเย็น แม่ปาน ลอง แพร่ 1/23/2019 9:22:00 AM
139 ปภาวดร ฟูเทพ หมู่ 3 แม่บงใต้ แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:26:08 AM
140 นงคราน สนแก้ว หมู่ 1 แม่เกี๋ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 1/23/2019 9:27:59 AM
141 นงคราน สนแก้ว หมู่ 1 แม่เกี๋ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 1/23/2019 9:28:01 AM
142 นงคราน สนแก้ว หมู่ 1 แม่เกี๋ยม ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 1/23/2019 9:28:07 AM
143 สุบิน ต๊ะแก้ว หมู่ 10 วังน้ำเย็น แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:30:08 AM
144 สุบิน ต๊ะแก้ว หมู่ 10 วังน้ำเย็น แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:31:06 AM
145 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:33:42 AM
146 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:33:51 AM
147 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:34:07 AM
148 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:34:27 AM
149 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:34:34 AM
150 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:35:06 AM
151 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:35:11 AM
152 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:35:14 AM
153 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:35:25 AM
154 นายบุญธรรมตุ้ยแก้ว ตุ้ยแก้ว หมู่ 5 แม่จอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:35:46 AM
155 อุเทน แสนแจั หมู่ 11 ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/23/2019 9:37:12 AM
156 น.ส ณปภัช ป้อเรียน หมู่ 6 ปางงุ้น สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:41:11 AM
157 คำป้อ แก้วบุตร หมู่ 4 ปากจอก ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/23/2019 9:51:51 AM
158 ภิญญาภัชญ์ เสนากลาง หมู่ 1 ม่วงคำ สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:53:59 AM
159 สวนีย์ คำรณ หมู่ 8 แม่จอกนอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:58:26 AM
160 สวนีย์ คำรณ หมู่ 8 แม่จอกนอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:58:30 AM
161 สวนีย์ คำรณ หมู่ 8 แม่จอกนอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:58:39 AM
162 สวนีย์ คำรณ หมู่ 8 แม่จอกนอก แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 9:58:42 AM
163 ชูชาติ อินสองใจ หมู่ 3 ท่าเดื่อ ปากกาง ลอง แพร่ 1/23/2019 9:59:54 AM
164 นิธิพล สิงห์คาน หมู่ 8 ทรายมูล แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:02:37 AM
165 วิจิตตรา สุขปุ๊ด หมู่ 9 ป่าม่วง แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:04:48 AM
166 วิจิตตรา สุขปุ๊ด หมู่ 9 ป่าม่วง แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:04:55 AM
167 ปภัสรา คำลือ หมู่ 9 เหล่า แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:06:20 AM
168 ปภัสรา คำลือ หมู่ 9 เหล่า แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:06:32 AM
169 ปภัสรา คำลือ หมู่ 9 เหล่า แม่ป้าก วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:06:48 AM
170 ทองใบ ระบอบ ระบอบ หมู่ 7 ป่าคา แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:06:56 AM
171 ูัธัญพร หนองหล่าย หมู่ 9 ทุ่งล้อม ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:07:51 AM
172 สาริกา คำฟู หมู่ 9 ปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1/23/2019 10:14:02 AM
173 สาริกา คำฟู หมู่ 9 ปากปาน ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1/23/2019 10:14:04 AM
174 นิตยา วงค์แสนศรี หมู่ 8 บ้านปง ห้วยไร่ เด่นชัย แพร่ 1/23/2019 10:14:56 AM
175 รัชฎาภรณ์ ชุบไธสง หมู่ 8 ปางไฮ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:15:06 AM
176 รัชฎาภรณ์ ชุบไธสง หมู่ 8 ปางไฮ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:15:11 AM
177 บุญเล่ง สันป่าแก้ว หมู่ 2 หนองเจริญ แม่ยางตาล ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:15:53 AM
178 ลักษมณ อันสนธิ์ หมู่ 11 ป่าไผ่ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:16:01 AM
179 รุจิรา อุโอ หมู่ 6 ปางยาว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:16:02 AM
180 จรัญ ทาสี หมู่ 12 กองฝาย บ้านปิน ลอง แพร่ 1/23/2019 10:16:16 AM
181 สันติ ชัยวิรัช หมู่ 5 หนองห้า แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:16:17 AM
182 สันติ ชัยวิรัช หมู่ 5 หนองห้า แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:16:24 AM
183 สันติ ชัยวิรัช หมู่ 5 หนองห้า แม่คำมี เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:16:31 AM
184 พรจิตร ต๊ะแฝง หมู่ 3 วังกวาง แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:16:51 AM
185 สังวาล จอมดวง หมู่ 10 ม่วงคำใต้ สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:18:13 AM
186 ปวริศา. ปวริศา มาน้อย หมู่ 1 ไทรพร้าว ไผ่โทน ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:18:14 AM
187 สังวาล จอมดวง หมู่ 10 ม่วงคำใต้ สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:18:19 AM
188 น.สจันทร์ดพ็ญ คำเหลือง หมู่ 7 ค้างใจ แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:19:14 AM
189 สนิท บุญทา หมู่ 3 ห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:20:04 AM
190 กัลยา เสนาป่า หมู่ 3 ทุ่งเหนือ สวนเขื่อน เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:21:17 AM
191 ชลธิชา สุทธนะ หมู่ 1 นันทาราม แม่ยม เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:22:10 AM
192 สนิท บุญทา หมู่ 3 ห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:24:12 AM
193 สนิท บุญทา หมู่ 3 ห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง แพร่ 1/23/2019 10:24:36 AM
194 นายศรักษ์ ชูมภู หมู่ 2 แม่จองไฟ ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 1/23/2019 10:25:29 AM
195 นายศรักษ์ ชูมภู หมู่ 2 แม่จองไฟ ห้วยอ้อ ลอง แพร่ 1/23/2019 10:25:40 AM
196 ภัณฑิลา ส่างแก้ว หมู่ 5 ศรีสิทธิ์ ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:27:53 AM
197 ภัณฑิลา ส่างแก้ว หมู่ 5 ศรีสิทธิ์ ห้วยม้า เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:28:04 AM
198 วีระ ใจญา หมู่ 4 ค้างปินใจ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:28:39 AM
199 นายศิริศักดิ์ วรกิจ หมู่ 4 ป่าคา ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/23/2019 10:29:38 AM
200 นายพรเทพ ภักดี หมู่ 4 น้ำชำ น้ำชำ เมืองแพร่ แพร่ 1/23/2019 10:32:39 AM
201 พยนต์ ขอนขะแจ๊ะ หมู่ 14 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/23/2019 10:33:45 AM
202 ประหยัด เพ็งแสน หมู่ 6 หาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:40:08 AM
203 ประหยัด เพ็งแสน หมู่ 6 หาดรั่ว วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:40:11 AM
204 สุคน โอดเหมย หมู่ 1 วังขอน แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:40:15 AM
205 วีระ ใจญา หมู่ 4 ค้างปินใจ แม่พุง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:41:27 AM
206 จำลอง ปัญญาก๋อง หมู่ 5 สบป้าก แม่เกิ๋ง วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:41:39 AM
207 นิธิ? ปินตาจันทร์ หมู่ 2 แม่ขมิง สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:43:13 AM
208 สังวาล จอมดวง หมู่ 10 ม่วงคำใต้ สรอย วังชิ้น แพร่ 1/23/2019 10:47:53 AM
209 สุนันทา จินารักษ์ หมู่ 11 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/23/2019 10:57:26 AM
210 Amporn Kassombokn หมู่ 12 ไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1/23/2019 11:04:51 AM
211 Amporn Kassombokn หมู่ 12 ไทรย้อย ไทรย้อย เด่นชัย แพร่ 1/23/2019 11:04:52 AM
212 วรรณา บัวบุตร หมู่ 12 ทุ่งทอง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/23/2019 8:49:03 PM
213 วรรณา บัวบุตร หมู่ 12 ทุ่งทอง ทุ่งแล้ง ลอง แพร่ 1/23/2019 8:49:12 PM
214 ศศิธร ขอนขะแจ๊ะ หมู่ 14 ห้วยขอน ห้วยหม้าย สอง แพร่ 1/26/2019 5:44:52 PM
215 Wetphisit Janthep หมู่ 1 ม่วงคำ สรอย วังชิ้น แพร่ 2/10/2019 8:05:24 PM