รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรมแรมรอยัล นาคาราและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จ.หนองคาย
รุ่นที่ 1 วันที่ 13 ธ.ค. 61§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ปรียาพร ใจงาม หมู่ 9 เทพประทับ นางิ้ว สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:53:56 PM
2 ทองพูล การะภักดี หมู่ 7 ฟ้าประทาน สังคม สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:55:26 PM
3 ถนอม เนาว์แก้งใหม่ หมู่ 6 ม่วงน้ำไพร สังคม สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:56:19 PM
4 วรัท บุตรเสรีชัย หมู่ 3 ผาแดง สังคม สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:57:04 PM
5 อนุวรรัตน์ ชานัย หมู่ 7 ภูเขาทอง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:58:00 PM
6 พงษ์พันธ์ ชัยวิยนต์ หมู่ 3 หนอง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:58:59 PM
7 ละออง สุโข หมู่ 1 โสกกล้า แก้งไก่ สังคม หนองคาย 11/19/2018 3:59:53 PM
8 อำพร วงรินยอง หมู่ 7 ไทยพัฒนา ผาตั้ง สังคม หนองคาย 11/19/2018 4:00:45 PM
9 กิจติศักดิ์ พลตื้อ หมู่ 6 โนนสว่าง บ้านม่วง สังคม หนองคาย 11/19/2018 4:17:54 PM
10 บรรลือ บุญภา หมู่ 6 หนองแสง แก้งไก่ สังคม หนองคาย 11/19/2018 4:18:50 PM
11 หนูเขียน นันดี หมู่ 4 นาโคก ผาตั้ง สังคม หนองคาย 11/19/2018 4:19:43 PM
12 อดุล บุญเต็ม หมู่ 5 ห้วยไซงัว ผาตั้ง สังคม หนองคาย 11/19/2018 4:21:12 PM
13 ไพทูล สุริยะ หมู่ 4 ห้วยค้อ บ้านม่วง สังคม หนองคาย 11/19/2018 4:24:24 PM
14 รัตนา ระศร หมู่ 1 บ้านนาฮำ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/22/2018 5:53:34 PM
15 รัตดาวัลย์ โลกธาตุ หมู่ 2 บ้านคำชิ อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:13:27 AM
16 นางสุภาพร นวลใส หมู่ 3 บ้านหนองบัวเงิน อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:14:53 AM
17 ใส สีพลลา หมู่ 6 บ้านคำสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:21:24 AM
18 พยอม สุทธิประภา หมู่ 7 บ้านคำโคนสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:22:56 AM
19 บุญเพ็ง อุฒมนตรี หมู่ 9 บ้านโพธิ์จุมพล อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:25:08 AM
20 พรมจันทร์ จอดนอก หมู่ 1 บ้านโคกอุดม อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:08:46 AM
21 ปัญญา หัดโนนตุ่น หมู่ 4 บ้านนาดูน อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:16:54 AM
22 นางลำใย เห็มมันตา หมู่ 5 บ้านโนนสะอาด อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:18:22 AM
23 ปลัด บุญนิยม หมู่ 11 บ้านบูรพา อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:27:00 AM
24 สมยงค์ ชนูนันท์ หมู่ 12 บ้านคำแก้ว อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:32:16 AM
25 เพทาย เหง้าพรมมินทร์ หมู่ 13 บ้านแสงสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:34:43 AM
26 บุญเรือง ชูเลิศ หมู่ 14 ใหม่พัฒนา อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:36:37 AM
27 สมเพียร ประสมพืช หมู่ 3 บ้านจับไม้ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:40:52 AM
28 ขันชัย สมีกลาง หมู่ 4 บ้านท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:53:00 AM
29 หลอม ญารังสี หมู่ 6 บ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 11:54:26 AM
30 สุดใจ อินนอก หมู่ 7 บ้านท่าสำราญ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 12:01:02 PM
31 ยุพาภรณ์ พันธ์ชมภู หมู่ 7 บ้านเจริญสุข นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:53:25 PM
32 อทิตยา อุปัฌา หมู่ 2 บ้านแบง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:55:43 PM
33 ธีระชัย ปกรณ์อังกูร หมู่ 8 บ้านโนนห้วยทราย หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:00:25 PM
34 เพ็ญ โพธิเกษ หมู่ 10 บ้านวังไฮ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:03:14 PM
35 เกรียงศักดิ์ มาตรา หมู่ 9 บ้านทรัพย์เจริญ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:10:26 PM
36 ธนกร พรมรักษ์ หมู่ 12 บ้านเกษตรเจริญ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:12:04 PM
37 อนุรี หงษ์คำ หมู่ 15 บ้านเจริญศรี เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:14:40 PM
38 รัสมี ไชยโคตร หมู่ 4 บ้านโพนทอง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:17:46 PM
39 มนัส กัณหารา หมู่ 5 บ้านท่าคำบง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:22:23 PM
40 สมใจ ขวานอก หมู่ 8 บ้านหนองแวงคำภู วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:24:27 PM
41 บัวเรียน หงทอง หมู่ 13 บ้านโนนแสงทอง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:26:34 PM
42 สุวิทย์ อุเหล็ก หมู่ 14 บ้านคำศิลา วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:30:49 PM
43 นุช สุทธิศรี หมู่ 3 บ้านเหล่าเจริญ นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:44:20 PM
44 วิไล แสงจันทร์ หมู่ 4 บ้านโนนต้อง นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 3:50:37 PM
45 ประมวล ก้อนคำ หมู่ 12 บ้านศรีวิไล หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:05:20 PM
46 ลำดวน จันทาศรี หมู่ 13 บ้านใหม่วังไฮ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:07:28 PM
47 อำไพ เหรียญทอง หมู่ 9 บ้านเลิศไมตรี หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:14:15 PM
48 สมบัติ ยาวะโร หมู่ 6 บ้านนาอุดม นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:16:05 PM
49 ปิยะดา ผาบชุม หมู่ 20 บ้านแบงใหม่ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:26:26 PM
50 สุพล สีดาน้อย หมู่ 17 บ้านนาฮำพัฒนา เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 11/23/2018 4:33:54 PM
51 นางสุมณฑา ตู้ทอง หมู่ 8 ดงมุข คอกช้าง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:13:11 PM
52 นายปัญญา คำภา หมู่ 5 โพนสวรรค์ สระใคร สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:23:22 PM
53 นายวิระพงษ์ หงส์ทับ หมู่ 11 ห้วยทราย บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:29:36 PM
54 นายบุญทอม เกษานุช หมู่ 7 โนนแดง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:30:42 PM
55 นายประสิทธิ์ พาเวียง หมู่ 8 โนนดู่ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:31:41 PM
56 นายสฤษดิ์ ชากุทน หมู่ 6 นากอ คอกช้าง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:15:36 PM
57 นายสถาพร ป้อมเชียงพัง หมู่ 7 สมสะอาด คอกช้าง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:17:09 PM
58 นายกมล สุริยะ หมู่ 15 โพนสวรรค์ สระใคร สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:20:20 PM
59 นายทนงศักดิ์ เตนากุล หมู่ 8 ดงนาเทา สระใคร สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:25:18 PM
60 นายสุริยา ปัตตะนนท์ หมู่ 7 โพนหวาย สระใคร สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:26:41 PM
61 นางกฤษณา หอมหวน หมู่ 6 หนองบัว บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 11/26/2018 2:28:34 PM
62 กนกพัชร กำมหาวงศ์ หมู่ 2 บ้านอาญา โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 12/13/2018 12:17:23 PM
63 สิทธิโชค ทบวงศรี หมู่ 14 ทรายทอง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:30:27 PM
64 ธนรัตน์ ผ่านคำ หมู่ 3 ห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:30:40 PM
65 ไพทูน สุริยะ หมู่ 4 ห้วยค้อ บ้านม่วง สังคม หนองคาย 12/13/2018 12:34:51 PM
66 อนันต์ มีวิชา หมู่ 10 เกษตรผล ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 12/13/2018 12:35:22 PM
67 ทรงกรด ขุนทอง หมู่ 24 หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:36:25 PM
68 ไพบูรณ์ วรรณสาร หมู่ 24 หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:38:43 PM
69 บัวลัย ผิวเหลือง หมู่ 8 ดอนขม บ้านเดื่อ ท่าบ่อ หนองคาย 12/13/2018 12:39:16 PM
70 วาสนา นามอญ หมู่ 6 หาดสั่ง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:43:21 PM
71 คำปุ่น เครือทอง หมู่ 3 ดงเจริญ หินโงม เมืองหนองคาย หนองคาย 12/13/2018 12:46:24 PM
72 สุมิตา ชัยวงค์ หมู่ 3 ป่าสัก บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/13/2018 12:48:48 PM
73 บุญเลิง หงษ์คำ หมู่ 15 บ้านเจริญศรี เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 12/13/2018 12:52:59 PM
74 ภัทรนันท์ วัจจะรินทร์ หมู่ 12 มีสุข เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:57:04 PM
75 ภาคิน แก้วใจ หมู่ 14 บ้านเตชะไพบูลย์ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 12/10/2018 7:51:16 PM
76 ส ณ หมู่ 13 เชียงอาดเหนือ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/10/2018 7:59:43 PM
77 คำมูล จอมศรี หมู่ 6 ดงม้วย วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:19:31 PM
78 สังวาลย์ ไม้แพ หมู่ 7 ดงกำพี้ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:20:30 PM
79 ริชาร์ด ไชยตะมาตย์ หมู่ 12 โนนศิลา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:24:04 PM
80 อัศศิธร โยธะวงศ์ หมู่ 16 โคกเจริญ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:25:40 PM
81 ทองวัน อัศจรรย์ หมู่ 7 นาไม้เฮียว กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:26:51 PM
82 สมวงค์ ศรีเมยดง หมู่ 8 โนนฤาษี กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:28:59 PM
83 ดาวเรื่อง เสาธง หมู่ 6 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 2:30:08 PM
84 พิลา ไกรโหล หมู่ 7 อ่างเก็บน้ำ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 2:32:21 PM
85 เสน่ห์ วงศ์ละคร หมู่ 3 คำเจริญ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:43:34 PM
86 เสถียร เบญจปัก หมู่ 4 ปัก บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:44:48 PM
87 ถาด พันสะเถียร หมู่ 6 คำจำปา บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:45:57 PM
88 สำรวย จงสีหา หมู่ 8 คำแสนสุข บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:46:58 PM
89 วุฒิพงษ์ เทศนอก หมู่ 10 ดงอ่าง บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:47:59 PM
90 วันชัย ปู่วัง หมู่ 13 ปักใหม่ บ้านโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:48:57 PM
91 สุทิน สงวนรัตน์ หมู่ 6 หนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:53:21 PM
92 ทองใบ โคตรชมภู หมู่ 4 ดอนสนุก สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:55:27 PM
93 จันดา คำภินัน หมู่ 5 หนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:57:57 PM
94 ไพรัช อ่อนโก้ก หมู่ 6 หาดสั่ง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 5:59:11 PM
95 แสน จันทะสุวรรณ หมู่ 7 หาดทรายทอง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 6:00:10 PM
96 ศุภชัย ศรีเผลา หมู่ 8 คำบอน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 6:01:06 PM
97 ธนู โฆสิต หมู่ 6 ดงสระพัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 7:54:29 PM
98 ธนโชติ ก่องขันธ์ หมู่ 7 ต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 7:55:30 PM
99 จงรักษ์ ศรีบุญเรือง หมู่ 8 หนองหอย นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 7:57:02 PM
100 สมร กองแก้ว หมู่ 10 โคกพัฒนา นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 7:58:29 PM
101 จักร ทองละไม หมู่ 12 โพธิ์ศรี นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 7:59:30 PM
102 ประหยัด ดวงคำรักษ์ หมู่ 14 ห้วยคู่ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:00:59 PM
103 สมศรี พาภักดี หมู่ 16 สระพังคำ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:02:11 PM
104 อภิสิทธิ์ อานาม หมู่ 2 นาตาลเหนือ ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:03:20 PM
105 ทองสา พิสัยพันธ์ หมู่ 8 นาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 2:56:16 PM
106 สมควร พงพะลาด หมู่ 9 นาเพียงน้อย จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 2:58:03 PM
107 พวงทิพย์ สิทธิโชติ หมู่ 11 ปักหมู จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 2:59:35 PM
108 สุดใจ อุทาทัย หมู่ 12 อยู่ดีมีสุข จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 3:16:59 PM
109 เบญจมาศ พิมพ์ศักดิ์ หมู่ 17 โปร่งเย็น จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 3:18:51 PM
110 แพงศรี แพงแสน หมู่ 21 นาตาลใหม่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 3:21:19 PM
111 ชาญชัย พิสัยพันธ์ หมู่ 22 นาเพียงใหม่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 3:32:47 PM
112 ทองวัน แสงประสิทธิ์ หมู่ 23 นาเมือง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 3:55:27 PM
113 บุญลับ โยธะวงษ์ หมู่ 3 ห้วยทรายขาว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:04:16 PM
114 บุญมา พรมสุวรรณ์ หมู่ 4 หนองแหวน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:05:33 PM
115 คำสอน ชาวยศ หมู่ 5 หัวมาด ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:06:33 PM
116 ละเอียด ทุ่งหลวง หมู่ 6 เขานาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:07:30 PM
117 เพชร สุกรรณ หมู่ 10 หนองตาจอน ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:08:19 PM
118 พร้อม นาระกุล หมู่ 11 หนองวัวดำ ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:09:07 PM
119 คำแพง ชาวยศ หมู่ 12 พุยาง ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:10:56 PM
120 เชิดชัย ต่างโอฐ หมู่ 3 ห้วยน้ำเย็น เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:12:12 PM
121 ทินวัฒน์ ผาทอง หมู่ 4 เชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:13:03 PM
122 บรรจบ ผาทอง หมู่ 5 สุขสำราญ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:14:02 PM
123 ธวัชชัย เที่ยงภักดี หมู่ 6 โนนตาล เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:15:04 PM
124 ธีรเดช วงษาเทพ หมู่ 7 นาเมย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:16:36 PM
125 บุญเสียง ศรีแก้วต่างวงษ์ หมู่ 8 โคกหัวภู เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:17:35 PM
126 สายันห์ จันทร์สว่าง หมู่ 9 โคกคอย เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:18:22 PM
127 ชูศักดิ์ ผาทอง หมู่ 12 มีสุข เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:20:03 PM
128 อิสระ ผาทอง หมู่ 15 โนนภูทอง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:23:27 PM
129 แดง ประเจริญ หมู่ 5 ท่าหนองพันทา เซิม โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:24:22 PM
130 ประดิษฐ์ ทิพย์วรรณ หมู่ 6 โคกสง่า เซิม โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:25:14 PM
131 สมหมาย สายสุด หมู่ 7 คำตอยุ่ง เซิม โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:25:58 PM
132 ธนากร ประทุมทอง หมู่ 10 นาสวรรค์ เซิม โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 8:26:40 PM
133 สายสมร แอ่งมูล หมู่ 24 หมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:16:07 PM
134 บุญธรรม จันทร์หอม หมู่ 26 นาสมบูรณ์ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:17:24 PM
135 เฉลียว ศรีจำปา หมู่ 9 โคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:21:40 PM
136 สมเกียรติ จอมศรี หมู่ 11 สองแพ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:22:50 PM
137 สุกัน เปรมประชา หมู่ 10 กลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:31:38 PM
138 สมัย สวัสดิ์เอื้อ หมู่ 12 โนนฤาษีใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:32:59 PM
139 วีระ ศรีพา หมู่ 9 บัว ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:34:20 PM
140 อภิวัฒน์ แสนขวา หมู่ 11 คำเสน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:35:27 PM
141 อนุพงศ์ ธรรมขันธ์ หมู่ 12 น้ำโล้ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:36:48 PM
142 วิรัตน์ เวธิตะ หมู่ 14 ทรายทอง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:37:57 PM
143 ธีระชัย ระหารนอก หมู่ 19 ตาดสำราญ ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:38:54 PM
144 บุญมี กองแก้ว หมู่ 3 ดงบัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:40:14 PM
145 สิทธิชัย โสภารักษ์ หมู่ 5 ก่องขันธ์ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 12/11/2018 4:41:20 PM
146 อรุณี สุขใส หมู่ 4 ท่ากฐิน บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/12/2018 11:01:42 AM
147 สุดสาคร บัวแก้ว หมู่ 12 หัวทราย พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/12/2018 11:02:32 AM
148 สุมิตรา ชัยวงค์ หมู่ 3 ป่าสัก บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/12/2018 10:59:08 AM
149 สาริกา บุญสมพงค์ หมู่ 6 ยางคำ บ้านหม้อ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/12/2018 11:00:03 AM
150 ไพวรรณ ทองโอ หมู่ 10 ห้วยไฮ พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/12/2018 11:00:54 AM
151 แวง ัเทพพิทักษ์ หมู่ 6 เบิดใหญ่ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 12/13/2018 11:53:41 AM
152 ประสงค์ มนัสศิลา หมู่ 4 บ้านกุดลึก พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 12/13/2018 11:54:35 AM
153 เสาวรักษ์ อานาม หมู่ 2 นาตาลเหนือ ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 11:57:33 AM
154 อดิศร เป็งสวัสดิ์ หมู่ 12 หัวทราย พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 12/13/2018 1:29:05 PM
155 คำสอน ชาวยศ หมู่ 5 หนองอั้ว ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 3:44:19 PM
156 พัสชนิดา สมบัติศรี หมู่ 8 ดงนาเทา สระใคร สระใคร หนองคาย 12/13/2018 3:47:19 PM
157 ประภาส การสะอาด หมู่ 6 นาตาล จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 12:58:24 PM
158 ธนกร พรมรักษ์ หมู่ 12 บ้านเกษตรเจริญ เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 12/13/2018 12:58:47 PM
159 ศุภกฤต นิลเกตุ หมู่ 8 สังคมพัฒนา สีกาย เมืองหนองคาย หนองคาย 12/13/2018 1:00:09 PM
160 หันลี ผาทอง หมู่ 4 เชียงอาด เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:09:54 PM
161 นงรักษ์ ผาทอง หมู่ 5 สุขสำราญ เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:14:31 PM
162 อิสระ ผาทอง หมู่ 15 โนนภูทอง เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:15:10 PM
163 พิพัฒน์ บรรณารักษ์ หมู่ 11 วังยางเหนือ วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย 12/13/2018 1:15:16 PM
164 สำราญ พรมคำ หมู่ 12 โนนศิลา วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:16:59 PM
165 พงศ์ศิริ โสภากุล หมู่ 6 โคกสง่า เซิม โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:18:11 PM
166 บุญรัตน์ โยธะวงศ์ หมู่ 14 โนนสะอาด ทุ่งหลวง โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:19:39 PM
167 พิการ สีหาบุตร หมู่ 1 บ่อแปบ พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 12/13/2018 1:20:29 PM
168 ดอกรัก อรรคราช หมู่ 12 หนองหญ้าม้า พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย 12/13/2018 1:24:11 PM
169 สุพัชรีย์ ศรีเผลา หมู่ 8 คำบอน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 12/13/2018 1:25:17 PM
170 นัทพงษ์ เทศนา หมู่ 13 บ้านใหม่วังไฮ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 12/13/2018 3:49:47 PM
171 สี แสงฤษธิ์ หมู่ 11 บ้านโนนสำราญ พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย 12/13/2018 3:51:38 PM
172 สังคม มานะดี หมู่ 13 บ้านแสงสว่าง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 12/13/2018 3:54:49 PM
173 ธนากร สมสนิท หมู่ 6 หนองแอก บ้านผือ โพนพิสัย หนองคาย 12/20/2018 12:35:18 PM
174 ประจวบ คีนีขัร หมู่ 9 บ้านโพธิ์จุมพล อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 1/18/2019 4:48:22 PM