รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรม บีเคเพลส (ห้องประชุม บีเคแกรนด์ ) ถ.บึงกาฬ-พังโคน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายอุทัย อ้วนสุนำ หมู่ 5 เกษมพัฒนา นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 12/8/2018 4:41:00 PM
2 นภาพร ฐานเจริญ หมู่ 3 ยางเรียน โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 12/25/2018 4:57:59 PM
3 พรทิพ บูชาพันธุ์ หมู่ 6 อพป.ดงสาร ซาง เซกา บึงกาฬ 1/5/2019 2:31:49 PM
4 นายประยงค์ แสนตั้งใจ หมู่ 12 นาสาร โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/11/2019 11:19:57 AM
5 นางสาวรัตติกาล กงเพ็ชร หมู่ 11 หนองแสงพัฒนา ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/11/2019 12:45:30 PM
6 นายเนรมิต แก่นจำปา หมู่ 4 บัวโคก โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/11/2019 12:54:55 PM
7 นายเนรมิต แก่นจำปา หมู่ 4 บัวโคก โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/11/2019 12:55:01 PM
8 นางเยาวเรศ เดชทะสอน หมู่ 4 หนองแสง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/11/2019 1:25:17 PM
9 นางสาวยุพิน หอมเมือง หมู่ 16 ห้วยหินลาด บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/11/2019 1:29:59 PM
10 มัทรี คำมั่น หมู่ 5 อพป.บ่อพนา โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/11/2019 6:50:46 PM
11 นางชลธี พันธ์อ่อน หมู่ 5 นาอ่าง โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/14/2019 8:10:47 AM
12 นายถวิล จันทร์พุฒ หมู่ 2 ท่าไร่ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/14/2019 4:27:55 PM
13 ระยอง อองตัน หมู่ 1 นาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 1/21/2019 3:31:03 PM
14 รัศมี พินกลาง หมู่ 3 ไทยเจริญ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/16/2019 11:26:32 AM
15 นิภาพร อุปไพศรี หมู่ 5 ท่าเรือ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 9:56:16 AM
16 กิ่งดาว พลช้าง หมู่ 6 ซำบอน เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 9:57:18 AM
17 รุ่งนภา ละมุงทวาย หมู่ 11 ดอนโพธิ์ทอง คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 9:58:41 AM
18 ณรงค์ อ่อนสุวรรณ หมู่ 18 นารวงทอง โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:01:24 AM
19 บุญเจริญ มาตโสภา หมู่ 9 โนนเค็ง คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:02:22 AM
20 ผาสุข จันทาอ่อน หมู่ 12 ท่าเจริญ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:03:08 AM
21 สมคิด จันทร์โยธา หมู่ 9 สามหนอง บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:05:44 AM
22 มนูญ ศิริบรรณ์ หมู่ 4 ดอนเสียด คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:06:33 AM
23 ระเบียบ ขามกอง หมู่ 8 หนองนาดี บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:09:22 AM
24 รังสรรค์ นาหัวนิล หมู่ 10 โนนสวางใต้ ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:10:08 AM
25 โต้ง วารี หมู่ 5 ท่าคำรวม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:10:45 AM
26 สงวน ทาอ่อน หมู่ 4 สามหนอง บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:12:15 AM
27 วร สวนจันทร์ หมู่ 2 โนนสะแบง คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:14:37 AM
28 ทรงฤทธิ์ พรมดอนกลอย หมู่ 8 โคกกระแซ ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:15:26 AM
29 อุดร อุทัยบุรม หมู่ 5 ศรีนาวา ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 10:30:50 AM
30 อุทิตย์ จันทร์แดง หมู่ 1 โนนคำสอน เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 11:04:18 AM
31 เสวียง จำปาวัน หมู่ 3 ศรีอุบล เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:25:04 PM
32 บัณทิต แสงสุด หมู่ 2 คลองทิพย์ เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:25:55 PM
33 ราตรี สุริพล หมู่ 11 หนองตะไก้ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:28:13 PM
34 บุญโฮม ผิวแดง หมู่ 11 ท่าคำมิด บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:29:02 PM
35 กิตกรณ์ ภาแกดำ หมู่ 1 นางวงสุ่ม คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:29:42 PM
36 บุญทัน แสงพารา หมู่ 3 คำเตาะเลาะ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:33:27 PM
37 สุวันณา เหล่าสุโพธิ์ หมู่ 13 หนองสวรรค์ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/16/2019 3:34:12 PM
38 สมร กิจสามารถ หมู่ 7 ขี้เหล็กน้อย ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/17/2019 9:21:33 AM
39 หนูพาน อุ่นคำ หมู่ 2 นาเหว่อ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/17/2019 9:22:20 AM
40 ลัดดา สิงห์ทอง หมู่ 11 หนองตะไก้ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/17/2019 9:23:00 AM
41 นคเรศ ไชยปากดี หมู่ 16 ห้วยหินลาด บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/18/2019 3:37:45 PM
42 นคเรศ ไชยปากดี หมู่ 16 ห้วยหินลาด บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/18/2019 3:37:53 PM
43 วิไลวรรณ คำทะเนตร หมู่ 10 โชคอำนวย ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/21/2019 12:53:46 PM
44 ผจงจิตต์ ปัญญาดี หมู่ 14 โนนวิทยา บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/21/2019 2:45:16 PM
45 สำเภา ทาอ่อน หมู่ 2 นาทราย นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 1/21/2019 3:29:20 PM
46 นายโสภา มีสัตย์ หมู่ 2 อพป.ห้วยคอม เซกา เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:04:12 PM
47 นางอุบลวรรณ คำหงษา หมู่ 3 โนนสูง เซกา เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:06:32 PM
48 นายเชษฐา นิติธรรม หมู่ 9 ห้วยเรือ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:07:52 PM
49 นางหนูพัน บุญสาร หมู่ 12 สุขสมบูรณ์ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:09:00 PM
50 นายอัมพันธ์ ดาวใส หมู่ 21 โนนสูงเหนือ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:20:12 PM
51 นายบุญโฮม บุญเดช หมู่ 23 อุดมทรัพย์ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:22:12 PM
52 นายสมคิด สืบสิงห์ หมู่ 2 อพป.ท่าสำราญ ซาง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:24:28 PM
53 นายสุริยัน แปนไมล์ หมู่ 3 ซ่อมกอก ซาง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:25:41 PM
54 นางบุญโฮม แก่นการณ์ หมู่ 11 ซ่อมกอกเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:29:55 PM
55 นางลัดดาวัลย์ อ่อนมิ่ง หมู่ 1 อพป.หนองทุ่ม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:32:30 PM
56 นางดารา คุณาคม หมู่ 2 บึงเค็ง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:34:20 PM
57 นายทินกฤต สุราช หมู่ 3 เหล่าสวนกล้วย หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:35:42 PM
58 นายคำพันธ์ แสงฉวี หมู่ 4 ม่วง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:36:47 PM
59 นายศุภฤกษ์ อินทรประเสริฐ หมู่ 12 หนองทุ่มใต้ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:41:31 PM
60 นายสิริวัฒน์ แสงศรี หมู่ 7 หนองคล้า น้ำจั้น เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:47:05 PM
61 นายทูล นามเดช หมู่ 7 โนนยางคำ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:50:16 PM
62 นางบุดสะกร มะโนมัย หมู่ 8 ดอนสวรรค์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:51:38 PM
63 นายบุญโฮม สีหาไชย หมู่ 14 ภูทรายทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:52:53 PM
64 นายพรศักดิ์ ตาลลาด หมู่ 2 ท่าเชียงเครือ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:54:20 PM
65 นายภูริพัฒน์ ขันตี หมู่ 15 โคกแสงทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:56:22 PM
66 นายอติพล เหลาคำ หมู่ 4 โคกโขง ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 2:58:08 PM
67 นายสุนทร พิษคำ หมู่ 12 โนนตาผา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 3:01:27 PM
68 นายสุริยา สืบสุนทร หมู่ 4 หนองปะต่าง โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 3:12:07 PM
69 นายสุริยะ กุลไพรศาล หมู่ 6 อพป.ดงสว่าง โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 3:15:27 PM
70 นายทานตะวัน อาดโนนลา หมู่ 9 ถ้ำพระ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 3:18:27 PM
71 นางอาริศรา สามารถ หมู่ 10 โนนสำราญใต้ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 3:20:06 PM
72 นางสาวมลิวรรณ บุญปก หมู่ 11 โนนงาม โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/22/2019 3:21:30 PM
73 นายสมภาร โสภักดร หมู่ 4 ตาลเดี่ยว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 1/23/2019 8:19:59 AM
74 นาอุทิศ เดชอุดร หมู่ 11 โนนศิลา โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/23/2019 10:03:33 AM
75 เจริญ มากะฐิน หมู่ 6 เหล่าหมากผาง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/23/2019 10:07:24 AM
76 อัจจิม โทนสิมมา หมู่ 12 สุขสมบูรณ์ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/23/2019 11:34:40 AM
77 ว่าที่ ร.ต. ศักดิ์ดา เหล่าทอง หมู่ 6 ศิริพร ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/23/2019 11:37:18 AM
78 นายอธิพงษ์ ทีหอคำ หมู่ 8 หนองแสง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/23/2019 11:47:30 AM
79 เดือน อินทะสร้อย หมู่ 5 หนองบัวงาม นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 1/23/2019 1:41:51 PM
80 เด่นดาว บุญสิทธิ์ หมู่ 6 นาทรายเจริญสุข นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 1/23/2019 1:45:08 PM
81 ครรชิต จันตา หมู่ 11 ท่าคำมิด บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/23/2019 11:38:34 AM
82 ประดิษฐ แสงชาติ หมู่ 13 โนนสมบูรณ์ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/23/2019 4:54:12 PM
83 นางสาวเบญจมาศ ชมภู่ทอง หมู่ 3 เหล่าสวนกล้วย หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 6:42:31 AM
84 หนูพัน บุญสาร หมู่ 12 สุขสมบูรณ์ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 8:38:37 AM
85 ลำใย โสหัด หมู่ 3 โนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 8:38:40 AM
86 ศิริลักษณ์ ตอพิมพ์ หมู่ 9 ห้วยบอนพัฒนา นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 8:56:17 AM
87 บุญญรัตน์ ศรีพันลม หมู่ 3 ยางเรียน โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 8:56:23 AM
88 บุญญรัตน์ ศรีพันลม หมู่ 3 ยางเรียน โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 8:57:07 AM
89 บุญญรัตน์ ศรีพันลม หมู่ 3 ยางเรียน โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 8:57:16 AM
90 ลำไพร คล่องดี หมู่ 7 อพป.โนนสำราญ โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:01:06 AM
91 เกษฤทธิ์ ติดวงษา หมู่ 8 ใหม่สามัคคี ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:03:17 AM
92 สมภาร โสภักดี หมู่ 4 ตาลเดี่ยว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:04:03 AM
93 ราตรี สุริพล หมู่ 11 หนองตะไก้ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 9:08:03 AM
94 น.ส.อาภาพร รูปสิงห์ หมู่ 5 โคกก่อง หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:15:38 AM
95 หนูพวน ทะขุ่ย หมู่ 23 อุดมทรัพย์ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:17:16 AM
96 เจริญ มากะฐิน หมู่ 6 เหล่าหมากผาง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/24/2019 9:18:16 AM
97 นายสุวรรณ กรีรัมย์ หมู่ 12 ถ้ำจันทร์ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 9:31:27 AM
98 ระยอง อองตัน หมู่ 1 นาสะแบง นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 1/24/2019 9:48:52 AM
99 ธีระยุธ ภูมิเทศ หมู่ 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 9:50:42 AM
100 ธีระยุธ ภูมิเทศ หมู่ 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 9:50:42 AM
101 มงคล โคตะ หมู่ 3 โนนสูง เซกา เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:51:12 AM
102 นายประมวล แก้วคม หมู่ 14 โคกกลางสามัคคี ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 9:52:04 AM
103 สมร กิจสามารถ หมู่ 7 ขี้เหล็กน้อย ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 9:52:19 AM
104 ลำดวน ถาพรมวงค์ หมู่ 3 เหล่าสวนกล้วย หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:53:32 AM
105 ณรงค์ เอ้หวัง หมู่ 10 โนนมันปลา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 9:54:16 AM
106 อภิชาติ จิตรไชยศรี หมู่ 1 อพป.หนองทุ่ม หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 9:57:17 AM
107 นายประยง อัฒจักร หมู่ 9 ท่าสวาท โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 9:57:18 AM
108 เอกชัย พิมพาเรือ พิมพาเรือ หมู่ 12 ท่าสำราญเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:00:15 AM
109 น.ส.วันเพ็ญ ภูมิอ่อน หมู่ 6 หนองจิก หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:01:39 AM
110 ผจงจิตต์ ปัญญาดี หมู่ 14 โนนวิทยา บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:07:16 AM
111 บุญชู ยมโคตร์ หมู่ 15 โนนงาม ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:07:53 AM
112 ศิริโชติ สังกะเพชร หมู่ 3 คำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:10:18 AM
113 ศิริโชติ สังกะเพชร หมู่ 3 คำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:10:34 AM
114 ศิริโชติ สังกะเพชร หมู่ 3 คำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:10:50 AM
115 ศิริโชติ สังกะเพชร หมู่ 3 คำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:10:57 AM
116 จุฑามาศ ชัยนาม หมู่ 3 อาฮง ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:11:00 AM
117 ศิริโชติ สังกะเพชร หมู่ 3 คำไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:11:04 AM
118 วัชรพงศ์ สุขแน่น หมู่ 10 ผาสวรรค์ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:12:19 AM
119 วัชรพงศ์ สุขแน่น หมู่ 10 ผาสวรรค์ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:12:27 AM
120 วีระ สังข์ขาว หมู่ 14 ท่าเชียงเครือเหนือ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:13:56 AM
121 ภาณุวิชญ์ สีลาวงศ์ หมู่ 7 โนนยางคำ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:18:58 AM
122 ยุพดี อุสหพันธ์ หมู่ 6 โนนวังเยี่ยม โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:20:07 AM
123 เกตุแก้ว พรมดี หมู่ 8 ดอนสวรรค์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:20:45 AM
124 สิทธิพล กุตเสนา หมู่ 10 วังด่าน หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:20:50 AM
125 นายบุญเพ็ง หาญธงชัย หมู่ 15 หนองชัยวานใต้ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:25:12 AM
126 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:25:59 AM
127 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:26:01 AM
128 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:26:12 AM
129 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:26:23 AM
130 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:26:32 AM
131 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:27:31 AM
132 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:27:41 AM
133 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:28:14 AM
134 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:28:29 AM
135 ขันชัย ตรีศาสตร์ หมู่ 4 โนนศิลา ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 10:29:32 AM
136 นายเกรียงศักดิ์ อินทะมาตร หมู่ 13 หนองสวรรค์ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 10:29:34 AM
137 เสวย พลไกร หมู่ 14 ภูทรายทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:32:38 AM
138 ประกอบ แม้นศรี หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 11:22:58 AM
139 นายธาวร เอี่ยมใส หมู่ 9 สรรเสริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 11:24:59 AM
140 นายสำเภา ทาอ่อน หมู่ 2 นาทราย นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 1/24/2019 11:25:35 AM
141 พัชรินทร์ อ่อนกาสิน หมู่ 7 หนองตอ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 11:25:56 AM
142 พัชรินทร์ อ่อนกาสิน หมู่ 7 หนองตอ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 11:26:01 AM
143 นายบุญน้อย ดอนหอมตา หมู่ 7 โคกสะอาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 11:30:32 AM
144 เยาวเรศ เดชทะสอน หมู่ 4 หนองแสง ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/24/2019 11:38:21 AM
145 ชัยยงค์ คุณขอนยาง หมู่ 12 หนองทุ่มใต้ หนองทุ่ม เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 11:38:29 AM
146 พีระพัฒน์ พระภูมิ หมู่ 2 หนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 11:39:27 AM
147 พีระพัฒน์ พระภูมิ หมู่ 2 หนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 11:39:34 AM
148 พีระพัฒน์ พระภูมิ หมู่ 2 หนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 11:39:37 AM
149 พีระพัฒน์ พระภูมิ หมู่ 2 หนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 11:39:42 AM
150 ไสว โพธิสาร หมู่ 3 ไทยเจริญ ท่าดอกคำ บึงโขงหลง บึงกาฬ 1/24/2019 11:43:34 AM
151 จักรกฤษณ์ โสหัด หมู่ 3 โนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 3:38:47 PM
152 จักรกฤษณ์ โสหัด หมู่ 3 โนนอุดม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 3:38:52 PM
153 เสถียร อรอินทร์ หมู่ 16 ท่าสวรรค์เหนือ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:22:32 AM
154 วรวุฒิ. ชัยสน หมู่ 8 สังคมพัฒนา ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 10:23:27 AM
155 บุตรดี ไตรยสุทธิ์ หมู่ 1 นางวงสุ่ม คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 5:41:06 PM
156 น.ส นันทิยา ฤาชัย หมู่ 1 นางวงสุ่ม คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 5:46:19 PM
157 ถาวร อุทาน หมู่ 15 โคกแสงทอง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/24/2019 6:12:40 PM
158 บัวลา กองแก้ว หมู่ 1 นางวงสุ่ม คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/24/2019 6:22:28 PM
159 นาย วิทูรย์ เนื่องชมภู หมู่ 3 สมัยสำราญ โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 1/24/2019 6:47:06 PM
160 กิตติ ตะกาน หมู่ 1 นางวงสุ่ม คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/25/2019 8:57:19 AM
161 อรุณ อ้วนสุนำ หมู่ 5 เกษมพัฒนา นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 1/25/2019 12:50:38 PM
162 สงวน? ชุมนุม?ราษฎร์? หมู่ 12 สุขสมบูรณ์ เซกา เซกา บึงกาฬ 1/25/2019 4:44:16 PM
163 ปาริชาติ จอมทอง หมู่ 15 โนนงาม ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/25/2019 8:19:58 PM
164 ยอดชาย สุภาพันธ์ หมู่ 3 คำเตาะเลาะ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1/29/2019 1:18:27 PM
165 พัฒนา? ดิคกิ้นส์ หมู่ 3 โนนสูง เซกา เซกา บึงกาฬ 1/29/2019 11:44:17 PM
166 นฺส,ประกายเพชร เรือนศรีวรรญ์ หมู่ 8 ดอนสวรรค์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/29/2019 8:09:58 PM
167 นฺส,ประกายเพชร เรือนศรีวรรญ์ หมู่ 8 ดอนสวรรค์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/29/2019 8:09:58 PM
168 นฺส,ประกายเพชร เรือนศรีวรรญ์ หมู่ 8 ดอนสวรรค์ บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 1/29/2019 8:10:27 PM
169 สุรีรัตน์ พิลาจันทร์ หมู่ 6 ท่าโพธิ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/13/2018 10:18:22 AM
170 บุญมี ศรีพลลา หมู่ 3 สมัยสำราญ โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/22/2018 10:21:35 AM
171 สมศักดิ์ รัชโน หมู่ 5 โนนยาง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/22/2018 10:37:36 AM
172 ปฏิภาน โมลา หมู่ 3 หนองแข็ง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/22/2018 10:38:26 AM
173 ณรงค์ พรมลิ หมู่ 8 หนองไฮ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/22/2018 10:40:03 AM
174 ถาวร สีคุณโคตร หมู่ 2 ห้วยอีแฮต คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 11:36:05 AM
175 พวงเพ็ญ นันทอง หมู่ 3 นาเจริญ คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 11:39:16 AM
176 ประสิทธิ์ ศรีชุม หมู่ 4 ห้วยเรือใหญ่ คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 11:40:50 AM
177 บุษยา ศรีจอมพล หมู่ 6 โนนอินทร์แปลง คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 11:44:03 AM
178 สุดใจ ชัยปาน หมู่ 7 ชมภูทอง คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 11:45:32 AM
179 นิคม เจริญศักดิ์ หมู่ 8 ห้วยภูสามัคคี คำนาดี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:20:21 PM
180 อภิศักดิ์ ชัยทอง หมู่ 2 โนนสา โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:23:00 PM
181 ทองม้วน พรมวัง หมู่ 3 นาคำ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:25:19 PM
182 ชำนาญ ป้องกัน หมู่ 7 โคกก่องใต้ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:27:02 PM
183 ชัยยุทธ ระวิชัย หมู่ 4 ห้วยดอกไม้ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:28:22 PM
184 ประคอง สอนเฒ่า หมู่ 5 ท่าอินทร์แปลง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:29:56 PM
185 สง่า อุสหพันธ์ หมู่ 6 โนนวังเยี่ยม โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:32:17 PM
186 ทวี ศรีเชียงสา หมู่ 8 โนนไทรทอง โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:35:59 PM
187 สาวิตรี นาคพี่น้อง หมู่ 9 ไร่สุขสันต์ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:37:32 PM
188 มงคล ทรัพย์ไสย หมู่ 3 อาฮง ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:39:38 PM
189 ลำพอง เชียงคำ หมู่ 4 โนนศิลา ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:43:52 PM
190 สุวัจนี รุ่งเรืองธรรม หมู่ 6 ศิริพร ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:45:30 PM
191 โชลม กัลยา หมู่ 6 นาต้อง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:46:21 PM
192 หนูเล็ก ปฏิทานัง หมู่ 9 โนนหัวอ่าง ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:47:21 PM
193 วัชรพงศ์ สุขแน่น หมู่ 10 ผาสวรรค์ ชัยพร เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:49:11 PM
194 พรชัย อ่อนกาสิน หมู่ 7 หนองตอ นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:50:07 PM
195 ภาณุพงษ์ อินทะมาตร หมู่ 9 ห้วยบอนพัฒนา นาสวรรค์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:55:15 PM
196 สมบูรณ์ บดมนทิน หมู่ 6 โคกกลาง โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:56:21 PM
197 สมาน มานิล หมู่ 2 ชัยบาดาล โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:57:31 PM
198 ซุนชัย ย่อดี หมู่ 5 ดอนปอ โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 1:58:52 PM
199 บัวผัน โสมวงศ์ หมู่ 7 ดงหมากยาง บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:01:41 PM
200 อภิสิทธิ์ พิศมัย หมู่ 6 ท่าโพธิ์ บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:00:39 PM
201 อนุสรา ภักดี หมู่ 1 ห้วยกกต้อง โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:05:42 PM
202 วรชน บรรณบดี หมู่ 2 โป่งเปื่อย โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:08:06 PM
203 บัตรชัย อินทะวัน หมู่ 5 หนองบัวบาน โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:09:04 PM
204 ประเสริฐ ผาสุข หมู่ 6 ห้วยสามยอดเทวกุล โป่งเปือย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:10:15 PM
205 ธีระยุธ ภูมิเทศ หมู่ 6 เหล่าถาวร วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:12:45 PM
206 ตวิษา พลวงศ์ษา หมู่ 12 นาสุขสันต์ วิศิษฐ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:13:37 PM
207 ืทองกุล น้อยคอน หมู่ 6 คลองเค็ม หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:14:25 PM
208 พิษณุวัฒน์ เมืองจันทร์ หมู่ 9 สรรเสริญ หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:16:46 PM
209 พิรพงษ์ บุุญเรืองนาม หมู่ 12 โนนสง่า หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:17:50 PM
210 ประหยัด ชัยจินดา หมู่ 8 หนองแสง หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:18:44 PM
211 พนม ศรีสุธะ หมู่ 10 วังด่าน หอคำ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/20/2018 2:19:54 PM
212 นายวิลัย ดีปาน หมู่ 3 โนนสวาง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 11:59:07 AM
213 เคน กิจสามารถ หมู่ 7 ขี้เหล็กน้อย ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 12:00:25 PM
214 พรพิพัฒน์ แววศรี หมู่ 13 โนนสมบูรณ์ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 12:02:47 PM
215 ทะนูสร แสงสุวรรณ หมู่ 14 ท่าลี่ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 12:07:41 PM
216 จำลอง จำปาศรี หมู่ 2 หนองแวง ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 12:09:13 PM
217 นายพรพิพัฒน์ แววศรี หมู่ 17 โนนศรีสง่า โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:26:52 PM
218 นายมงคล อุปไพศรี หมู่ 8 โคกกระแซ ถ้ำเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:29:26 PM
219 มงคลชัย อุปไพศรี หมู่ 5 ท่าเรือ คำแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:30:49 PM
220 นายประยง อัฒจักร หมู่ 9 ท่าสวาท โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:32:05 PM
221 บุญน้อย ดอนหอมทา หมู่ 7 โคกสะอาด โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:34:16 PM
222 ณรงค์ เอ้หวัง หมู่ 10 โนนมันปลา โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:35:33 PM
223 ฤชัย แก้วมุงคุณ หมู่ 18 นารวงทอง โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 11/26/2018 3:36:48 PM
224 ธนัยนันท์ สีมาพล หมู่ 9 ไร่สุขสันต์ โคกก่อง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 11/30/2018 10:01:44 AM
225 ประทีป กระรัมย์ หมู่ 16 โดนเตี้ย สะแกซำ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/7/2018 10:57:05 AM