รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงเเรมมรกต ทวิน ถ.ทวีสินค้า ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร
รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ทดสอบ ระบบ หมู่ 1 ร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่ 11/25/2018 3:09:35 PM
2 นายภานุพงศ์ เยาวละออง หมู่ 5 วังปลา ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 11/26/2018 11:37:27 AM
3 ภูวเดช เสียดี หมู่ 9 แหลมน้ำ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1/12/2019 12:34:38 AM
4 ทวีศิลป์ โรยสุวรรณ หมู่ 10 ฉานเรน ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 11/30/2018 2:29:11 PM
5 นางสาวสุดารัตน์ โต๊ะขวัญแก้ว หมู่ 4 บ้านแหลมยางนา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 11/30/2018 2:30:37 PM
6 นางคนึงนิตย์ เรืองรัตน์ประภา หมู่ 11 เนินทอง ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 11/30/2018 2:31:40 PM
7 ศรัญย์พัฒน์ จินาคม หมู่ 9 สร้างสมบูรณ์ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 1:44:04 PM
8 นายวิโรจน์ ดวงใหม่ หมู่ 3 คลองเหนกซอยสอง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 11:36:30 AM
9 ประภาส ขวัญราช หมู่ 6 พูนสุข พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 11:39:16 AM
10 ประภาส อินเกล้า หมู่ 6 ในหยาน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 11:41:27 AM
11 นัฒชัย สุขท่ามะพลา หมู่ 3 คลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 11:46:46 AM
12 ประภาส โพธิ์ภักดี หมู่ 12 บ้านตรัง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 11:44:11 AM
13 พิทักษ์ สวัสดี หมู่ 4 คลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 11:49:56 AM
14 สุภีร์ โจกงาม หมู่ 6 บ้านสะพานสอง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 2:04:06 PM
15 จีระพล แสงแช่ม หมู่ 17 ศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 2:39:57 PM
16 ปัญญา ขอมแพ หมู่ 1 บ้านต่อตั้ง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 2:44:15 PM
17 สมบุญ คิวศรีสวัสดิ์ หมู่ 8 ในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร 12/11/2018 2:47:12 PM
18 สมจิตร หีดฤทธิ์ หมู่ 10 ในจอก พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 12/12/2018 10:22:19 AM
19 อำภาพร จำปี หมู่ 19 ปิยะภูมิ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 12/12/2018 10:27:23 AM
20 สุทธิพงษ์ แสงทอง หมู่ 11 พรุปริง สะพลี ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:20:25 PM
21 เกวลี จันทร์มณ๊ หมู่ 4 วังช้าง ชุมโค ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:44:47 PM
22 ฐิติชญา สมบัติพิบูลย์ หมู่ 1 หน้าทับ บางสน ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:01:39 PM
23 อดิศักดิ์ สุขมากผล หมู่ 4 บางเสียบ บางสน ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:06:10 PM
24 อภิรัช พรมนีรัตน์ หมู่ 6 คอกม้า บางสน ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:08:02 PM
25 วชิราภรณ์ สงวนหงษ์ หมู่ 8 บ้านแหลมยาง บางสน ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:09:48 PM
26 สุภาพ บุษทิพย์ หมู่ 5 ปากบ่อ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:11:14 PM
27 จรัญ อินทรัตน์ หมู่ 6 บ่อนก ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:13:41 PM
28 รัศมิ์ธนัน สายนาค หมู่ 7 เจริญทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:15:16 PM
29 อินทร์ทอง แสงศิลป์ หมู่ 6 พรุใหญ่ สะพลี ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:17:27 PM
30 ลลิตา คุ้นเคย หมู่ 10 ฝ่ายเขา สะพลี ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:19:10 PM
31 โสพจน์ ธรรมรักษา หมู่ 1 แหลมแท่น ชุมโค ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:22:54 PM
32 สุชานาฏ แสงสุวรรณ หมู่ 5 บ้านบางจาก ชุมโค ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:26:17 PM
33 อุสมาน มินิ หมู่ 7 ทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:27:18 PM
34 ศุภลักษณ์ นิลเพชร หมู่ 11 ทุ่งยอ ชุมโค ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:29:41 PM
35 พัทธดนย์ สืบถวิลกุล หมู่ 14 ประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:33:50 PM
36 ภาณุพงษN อักษรเขต หมู่ 2 ห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:36:20 PM
37 นิพาภรณ์ ภูมิสุวรรณ์ หมู่ 4 ดอนทราย ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:37:29 PM
38 ทัศนีย์ ศรีสังข์ หมู่ 5 ทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:39:31 PM
39 วาสนา พูลสวัสดิ์ หมู่ 8 ทุ่งเศรษฐี ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:41:27 PM
40 วรรทนีย์ ทองเหลือ หมู่ 9 ดอนสัก ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:47:15 PM
41 ธราวุฒิ สุดใจ หมู่ 11 กรมหลวง ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:49:47 PM
42 พรศักดิ์ มากศักดิ์ หมู่ 14 ดอนทรายงาม ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:51:22 PM
43 ธนารัตน์ ขวัญสมคิด หมู่ 1 ทุ่งมหา ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:52:51 PM
44 อัญชลี ดอร์วิเนน หมู่ 4 บางแหวน ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:54:12 PM
45 เสาวรักษ์ มะลิรัมย์ หมู่ 6 บนไร่ ปากคลอง ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:55:19 PM
46 มรกต หมายมั่น หมู่ 1 เขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:56:24 PM
47 กรณินทร์ ปาลกะวงศ์ณอยุธยา หมู่ 2 ทุ่งพัด เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:58:53 PM
48 จินดาพร แก้วน้อย หมู่ 6 ทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 2:59:57 PM
49 พโยม ทองเกลี้ยง หมู่ 7 ม่วงแถว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 3:01:10 PM
50 ดาวเรือง เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 3:02:21 PM
51 ปานใจ กลิ่นขจร หมู่ 9 ทรายเงิน เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 3:03:33 PM
52 พะนะ สุโพธิ์ หมู่ 10 ไชยราชสันติสุข เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 3:04:48 PM
53 สุรัตน์ สมเนียม หมู่ 11 ทุ่งทอง เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 11/20/2018 3:06:11 PM
54 นายสารัช เกิดกุลรัตน์ หมู่ 3 อ่าวมะม่วง ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 11/23/2018 3:14:01 PM
55 นายสุพจน์ ช่วยอุดม หมู่ 4 เกาะแก้ว ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 11/26/2018 12:14:36 PM
56 นายฉัตรชัย ยังทรัพย์ หมู่ 14 สามแยกจำปา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 11/26/2018 12:16:10 PM
57 ทวัชชัย อินทวิสัย หมู่ 7 วิสัยเหนือ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:15:00 PM
58 สุรินทร์ ไกรนาจันทร์ หมู่ 7 ท่าญวน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:41:50 PM
59 ณฐพงศ์ กาลสังข์ หมู่ 8 เขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:43:13 PM
60 อารี อินทะเสม หมู่ 4 นาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 10:49:04 AM
61 ทรงศักดิ์ สังข์ช่วย หมู่ 3 นาเหนือ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:23:07 AM
62 จรัญ จินาเกต หมู่ 4 นาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:34:14 AM
63 ทัศนีย์ นาคขวัญ หมู่ 5 บ้านท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:36:01 AM
64 สุชาติ พรมบังเกิด หมู่ 8 พรุซิง วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:38:18 AM
65 สุพิศ เกตุสถิตย์ หมู่ 7 ช่องชะอม ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:39:26 AM
66 สมศักดิ์ ชัยสังข์ หมู่ 4 ถ้ำเพิง ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:40:43 AM
67 จรูญ โผดโผน หมู่ 5 ห้วยแก้ว ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:41:47 AM
68 มณี แป้งอ่อน หมู่ 2 บางเจริญ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:43:32 AM
69 สมบัติ ชุมพินิจ หมู่ 6 สำเภาทอง ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:45:14 AM
70 ภาดอน ศิลป์ชุมพล หมู่ 7 เขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:46:47 AM
71 ธรรมนูญ ปราบมาก หมู่ 9 นาปรือ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:47:53 AM
72 อุดม พงษ์พัฒน์ หมู่ 10 ดอนรักษ์ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:49:09 AM
73 ยุทธนา เนียมสุวรรณ หมู่ 11 หนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:51:50 AM
74 ภิทูณ พลชนา หมู่ 12 เขาแรดตาย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 11:52:41 AM
75 แสงเทียน เพียรมาก หมู่ 9 คอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:34:10 PM
76 พงษ์ศักดิ์ แซ่ตั้ง หมู่ 10 ดอนเสือฮูก บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:36:18 PM
77 สุทิน นาคสังข์ หมู่ 7 ท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:39:19 PM
78 สุรินทร์ ทวยนาค หมู่ 8 ในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:46:03 PM
79 ถนอมศักดิ์ กองช่าง หมู่ 9 ส้านแดง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:50:25 PM
80 ภูมิพัฒน์ ศรีพีรกานต์ หมู่ 10 นาแซะ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:52:52 PM
81 พจนา พิทักษ์สุข หมู่ 5 หัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 2:54:11 PM
82 ทศพล ศรียาภัย หมู่ 6 ใน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:07:40 PM
83 สุวพันธ์ ปุนจุบัน หมู่ 2 เชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:09:02 PM
84 มานะ มณฑิราช หมู่ 3 ไซตู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:12:04 PM
85 คมวิศิษฎิ์ ศุภรัตน์ หมู่ 5 ล่าง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:13:08 PM
86 คธาวุธ สมตน หมู่ 6 กลาง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:13:58 PM
87 อดุลย์เดช ชูทาสุทธิ์ หมู่ 8 เขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:16:04 PM
88 วรวุฒิ วงศ์วรชาติ หมู่ 9 เขายาว วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 3:17:33 PM
89 สมชื่อ นาคนิยม หมู่ 10 หน้าเขา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:33:46 PM
90 ทวี ทองแก้ว หมู่ 12 ดอนโชน วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:34:35 PM
91 กฤตพร แซ่ลิ้ม หมู่ 3 ทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:35:45 PM
92 ประยงค์ มุสิกพล หมู่ 4 ดอนพลับ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:36:35 PM
93 ณิชปานต์ ไทยวงษ์ หมู่ 4 เขาล้าน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:37:35 PM
94 สุภาพร ทองไตรภพ หมู่ 6 นาป่าตอ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:40:36 PM
95 สุวรรณ คณา หมู่ 9 หนองจันทร์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:44:18 PM
96 ประเสริฐ วัฒนครใหญ่ หมู่ 10 เขากล้วย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:45:08 PM
97 วิศาล พรหมขุนทอง หมู่ 11 เขาเหลียง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:46:34 PM
98 สุพจน์ สุทธิพล หมู่ 12 ห้วยหินราง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 11/16/2018 4:47:38 PM
99 นางบุญเจือ คำยอด หมู่ 8 ทุ่งคอกช้าง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 10:51:45 AM
100 นายวิชา ทองอยู่ หมู่ 4 ทั่ง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 10:57:17 AM
101 นายอุทิศ บุญสิทธิ์ หมู่ 3 เขาสวนทุเรียน นาโพธิ์ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:03:55 AM
102 นางรุ่งนภา คูณมา หมู่ 9 ไร่ใน นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:05:25 AM
103 นางมัลลิกา หนูอิ่ม หมู่ 1 ดอนตาเหลือง ท่าหิน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:06:27 AM
104 นางไล ทองสำลี หมู่ 12 ป่ากล้วย นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:08:00 AM
105 นางสาวคนึงนิจ เพชรสร หมู่ 2 หินสามก้อน ท่าหิน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:09:41 AM
106 นางวาสนา ส่งเสริม หมู่ 7 แก่งตะเคียน ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:11:10 AM
107 นายวรพงษ์ วงษาหมี หมู่ 6 ห้วยแห้ง ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:12:25 AM
108 นายวารี นามเวช หมู่ 8 กลางนา ด่านสวี สวี ชุมพร 11/19/2018 11:13:35 AM
109 นายสมหมาย ทองช่างเหล็ก หมู่ 10 ปลายกริม ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:15:31 AM
110 นางวราภรณ์ ทองพิชัย หมู่ 9 ภูเขาทอง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:17:07 AM
111 นายประสาศน์ ศรีวิสัย หมู่ 4 ควน วิสัยใต้ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:20:08 AM
112 นางสำรวย สุดสวาสดิ์ หมู่ 6 หน้าคราม ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:22:25 AM
113 นางสุทธิษา สมบูรณ์โภคา หมู่ 5 น้ำฉา ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:27:13 AM
114 นายอนุพิน จกโป หมู่ 4 ไทรล่า ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:28:30 AM
115 นายธีรันทร์ แดงหีต หมู่ 7 ถ้ำตาทอง เขาค่าย สวี ชุมพร 11/19/2018 11:29:54 AM
116 นายสนั่น สุปินะ หมู่ 1 นาเหรี่ยง ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:31:31 AM
117 นายปรีชา เมืองสวี หมู่ 11 ช่องรอ ครน สวี ชุมพร 11/19/2018 11:33:57 AM
118 นายอภิชาติ เคี้ยนบุ้น หมู่ 2 หนองบัว นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:36:11 AM
119 นายนิคม พรหมเจริญ หมู่ 7 น้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:44:35 AM
120 นายเอกชัย หัตถา หมู่ 2 แก่งกระทิง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:45:42 AM
121 นายภาณุ จันทร์สถิตย์ หมู่ 15 แก่งปรุ นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:47:39 AM
122 นายสุวิทย์ ถึงเสียบญวน หมู่ 11 ดอนทราย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:49:00 AM
123 นายธนเดช ณัฐวัฒน์จิะประไพ หมู่ 17 หนองกรุษ นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:50:52 AM
124 นางสาวพรรณี โขมพัตร หมู่ 3 ลุ่มญวน ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:52:02 AM
125 นายธนูศักดิ์ ถึงเสียบญวน หมู่ 10 น้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:53:44 AM
126 นางสวาอัญชลี ศรีสินธ์ หมู่ 6 แก่งกระทั่ง นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:55:07 AM
127 นายวัชรินทร์ ทองศิริ หมู่ 1 พ้อแดง นาโพธิ์ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:56:19 AM
128 นายศักดิ์ภิญโญ เพียงจันทร์ หมู่ 5 ยางงาม นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 11:57:41 AM
129 นางสาวอังสุมา พินโยธาร หมู่ 10 แก่งอนุรักษ์ วิสัยใต้ สวี ชุมพร 11/19/2018 11:58:56 AM
130 นาวสาวเบญจมาศ สุวรรณวิธี หมู่ 8 หัวนาคำ นาโพธิ์ สวี ชุมพร 11/19/2018 12:00:12 PM
131 นายธีรศักดิ์ เดชทุ่งคา หมู่ 1 ไร่ล่าง ปากแพรก สวี ชุมพร 11/19/2018 12:01:16 PM
132 นายณัทธณกร ช่วยเต็ม หมู่ 2 โพธิ์ศรี ปากแพรก สวี ชุมพร 11/19/2018 12:02:33 PM
133 นายเอกสันต์ ภู่ขวัญเมือง หมู่ 9 พรวน ท่าหิน สวี ชุมพร 11/19/2018 12:03:54 PM
134 นายโกศล ปานสมุทร หมู่ 7 หน้าถ้ำ ด่านสวี สวี ชุมพร 11/19/2018 12:04:58 PM
135 นางสำเนา ชุ่มชื่น หมู่ 3 ล่าง วิสัยใต้ สวี ชุมพร 11/19/2018 12:05:49 PM
136 นายสันติ ใจรักษ์ หมู่ 8 เขาหลัก เขาทะลุ สวี ชุมพร 11/19/2018 12:06:50 PM
137 นางสาวอำไพพร วงศ์สุรินทร์ หมู่ 8 บ้านห้วยทรายขาว นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 12:08:02 PM
138 นางอนงค์ สกุลแพทย์ หมู่ 11 บ้านห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 12:09:21 PM
139 นายเสนอ สังข์สดุจ หมู่ 5 คลองน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร 11/19/2018 12:18:52 PM
140 นายบุญรัตน์ สมศรี หมู่ 1 ท่าดี วิสัยใต้ สวี ชุมพร 11/19/2018 12:19:59 PM
141 นางสุนิสา พรหมสวัสดิ์ หมู่ 13 ทุ่งม่วง นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 12:21:31 PM
142 นายสุรชัย ท้าวเชื้อลาว หมู่ 1 ทุ่งคาโตนด เขาค่าย สวี ชุมพร 11/19/2018 12:22:33 PM
143 นางพรรณี ศักดิ์ชุมพล หมู่ 14 ทุ่งยอ นาสัก สวี ชุมพร 11/19/2018 12:13:51 PM
144 นายพิทักษิน สุขแก้ว หมู่ 2 คลองหินดำ เขาค่าย สวี ชุมพร 11/19/2018 1:35:40 PM
145 นายวันชัย จินาเพ็ญ หมู่ 14 คลองราง นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:22:58 AM
146 เสริมศักดิ์ ผุดเอียด หมู่ 17 ห้วยตาสิงห์ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:23:07 AM
147 นางสาวจริยา หงส์พิริยะกุล หมู่ 8 บ่อโว้ ละแม ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:46:32 AM
148 จินดา สังขฤกษ์ หมู่ 19 เขาดิน นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:47:53 AM
149 พิรุณ หมายมั่น หมู่ 1 เขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 9:47:56 AM
150 ประมวล รัตนะ หมู่ 5 เหมืองทอง สลุย ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:48:29 AM
151 ประมวล รัตนะ หมู่ 5 เหมืองทอง สลุย ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:48:32 AM
152 กิตติยาพร ขุนราม หมู่ 12 ศาลาประชาคม ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:49:07 AM
153 วิรัช ณ นคร หมู่ 12 ห้วยหินราง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 1/28/2019 9:50:47 AM
154 กฤษฎา อิ้วเจริญ หมู่ 6 ควนมณี นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:51:26 AM
155 จรรยา สุขศรีแก้ว หมู่ 2 ดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:52:27 AM
156 วัลภา สอนวิสัย หมู่ 11 โป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:54:00 AM
157 นายวิสุทธิ์ สร้อยโสภา หมู่ 13 สมบูรณ์สุข ชุมโค ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 9:54:46 AM
158 มาโนชย์ อ้นมัจฉา หมู่ 7 วังพรหม หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:55:12 AM
159 มาโนชย์ อ้นมัจฉา หมู่ 7 วังพรหม หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:55:13 AM
160 ไพฑูรย์ จินาจิ้น หมู่ 1 ทุ่งตาชุม หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:57:10 AM
161 ประพันธ์ หนูทอง หมู่ 10 ชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:57:17 AM
162 ประพันธ์ หนูทอง หมู่ 10 ชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:57:45 AM
163 ประพันธ์ หนูทอง หมู่ 10 ชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:57:55 AM
164 ประพันธ์ หนูทอง หมู่ 10 ชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:58:20 AM
165 ฐิติชญา สมบัติพิบูลย์ หมู่ 1 หน้าทับ บางสน ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 9:06:50 AM
166 บุญลือ จันทร์ศิริ หมู่ 3 ทุ่งต้นยาง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:07:19 AM
167 อัมราภรณ์ ดำมุสิก หมู่ 3 ดอนยาง พ้อแดง หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:08:12 AM
168 อมรรัตน์ บุญมณี หมู่ 1 ท่าทอง ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 9:08:45 AM
169 พงษ์ศักดิ์ กาญจนดิษฐ์ หมู่ 15 เทพวังทอง ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:10:14 AM
170 นางอุทัยวรรณ กองสวัสดิ์ หมู่ 3 ในดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:12:06 AM
171 สมชาย แย้มรส หมู่ 3 วังพุง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:12:09 AM
172 นัฒชัย สุขท่ามะพลา หมู่ 3 คลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 1/28/2019 9:12:42 AM
173 นัฒชัย สุขท่ามะพลา หมู่ 3 คลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 1/28/2019 9:12:43 AM
174 วันชัย ฉิมมณี หมู่ 6 บางมุด บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:13:07 AM
175 สุดารัตน์ แก้วเจริญ หมู่ 3 คลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร 1/28/2019 9:14:00 AM
176 ศิริพร บุญทวี หมู่ 13 โตนดห้าต้น นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:15:36 AM
177 นายพรชัย โพธิ์ทอง หมู่ 12 สมานมิตร หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:16:20 AM
178 สรัญพรน์ เหมาะช่วย หมู่ 1 นาจีนซิ้ว สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:16:42 AM
179 อนันต์ หนูแก้ว หมู่ 13 เกล่า-บางเกตุ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:18:15 AM
180 รุ่งทิพย์ แก้วแดง หมู่ 15 ห้วยจรเข้ นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:18:36 AM
181 อริยณัฐ ไหมเชื้อจีน หมู่ 8 เขาเหรง ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 9:19:03 AM
182 อดิศักดิ์ กิ้มจันทร์ หมู่ 3 คลองเพรา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 9:19:13 AM
183 อัครเดช สุขนิรันดร์ หมู่ 2 เชี่ยวยาหมู หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:20:03 AM
184 จิรพงว์ มุขสุข หมู่ 4 เขาชก บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:21:41 AM
185 วัลภา ตังสุรัตน์ หมู่ 3 บ่อโค นาขา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:21:53 AM
186 สมชาย เสนทอง หมู่ 8 ควนผาสุข สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:22:03 AM
187 วีระวัฒน์ ปราชญ์เปรื่อง หมู่ 7 ดอนเมา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 9:22:42 AM
188 นายสุวัฒน์ ประสารวุธ หมู่ 13 ทับพระ ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:22:56 AM
189 สถิต บุญเสถียร หมู่ 9 นาพญา นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:23:59 AM
190 นายสมพิศ หนูขวัญ หมู่ 4 เกาะอม ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:24:19 AM
191 ปวันรัตน์ ชีช้าง หมู่ 5 แหลมดิน สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:25:19 AM
192 แฟน วรรณาวิเศษ หมู่ 5 จันทึง หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:25:38 AM
193 อลิษา แก้วนาบอน หมู่ 8 หนองฉ้ง ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:27:06 AM
194 โสภิตา ฉิมสะอาด หมู่ 3 ห้วยทรายขาว ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:28:45 AM
195 สมเกียรติ สุดใจ หมู่ 5 คลองขนาน นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:28:55 AM
196 ไพโรจน์ รอดอุนา หมู่ 1 หนองหอย พ้อแดง หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:29:10 AM
197 สาธร น้อยสน หมู่ 3 แก่งเพกา ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:29:55 AM
198 ประธาน มณีนวล หมู่ 6 ห้วยหอย บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:31:32 AM
199 ประธาน มณีนวล หมู่ 6 ห้วยหอย บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:31:34 AM
200 ประสิทธิ์ เนตรลำภู หมู่ 1 เขาวอ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:31:58 AM
201 ประสิทธิ์ เนตรลำภู หมู่ 1 เขาวอ บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:32:00 AM
202 สุเมธ นุ้ยพิน หมู่ 5 ช่องสะท้อน บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:32:41 AM
203 วิชัย มุสิกสาร หมู่ 18 บ้านห้วยกรวด นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:32:46 AM
204 อาสา บุญทิพย์ หมู่ 6 ยางงาม พ้อแดง หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:33:22 AM
205 จิตนา นวลเพชร หมู่ 14 สามแยกจำปา ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 9:33:46 AM
206 สาโรจน์ มีแก้ว หมู่ 8 ทุ่งใน นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:34:24 AM
207 สาโรจน์ มีแก้ว หมู่ 8 ทุ่งใน นาพญา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:34:33 AM
208 วัลลภ อบแพทย์ หมู่ 9 แหลมน้ำ วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:38:01 AM
209 เยาวภา อริยะเศรณี หมู่ 10 เขาตากุน สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:38:25 AM
210 สุวัฒน์ สุดสวาสดิ์ หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 9:38:38 AM
211 อุทิศ แย้มลังกา หมู่ 1 สามไกร หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:39:08 AM
212 สุชล จันทร์สุข หมู่ 3 ฝ่ายคลอง ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:40:34 AM
213 จิตตรา พันธ์เจริญ หมู่ 4 ทรายทอง ละแม ละแม ชุมพร 1/28/2019 9:40:44 AM
214 โชคชัย เหล็กทอง หมู่ 13 หินช้างสี วังตะกอ หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:42:13 AM
215 จินดาพร แก้วน้อย หมู่ 6 ทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 9:42:20 AM
216 เดือนเพ็ญ ศรีสุบัติ หมู่ 6 ชายเขา ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:43:18 AM
217 กชกร ศรีพรรณ หมู่ 13 ยายหม่อน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:44:56 AM
218 สังคม ทิพย์วิเศษ หมู่ 2 ท่าสะท้อน ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:46:25 AM
219 panu chansathit หมู่ 15 แก่งปรุ นาสัก สวี ชุมพร 1/28/2019 10:46:32 AM
220 ฐิติชญา สมบัติพิบูลย์ หมู่ 1 หน้าทับ บางสน ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:47:01 AM
221 อัมพันธ์ พิมพ์เสน หมู่ 10 สันตินิมิต รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:47:05 AM
222 ขัวญตา อ้นกรูด หมู่ 10 นาแซะ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 1/28/2019 10:47:21 AM
223 ประพันธ์ หนูทอง หมู่ 10 ชุมแสง หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:58:30 AM
224 สุธรรม คงอรุณ หมู่ 6 แหลมปาย หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:59:26 AM
225 สุธรรม คงอรุณ หมู่ 6 แหลมปาย หาดยาย หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:01:20 AM
226 สุณิชษา วงษ์จีน หมู่ 8 ละมุ นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:04:20 AM
227 ไทยทิพย์ ละมุล หมู่ 7 ช่องเอี่ยว ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1/28/2019 10:04:37 AM
228 สมควร เนตรสุวรรณ หมู่ 9 หนองจันทร์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร 1/28/2019 10:05:06 AM
229 ยุพิน ชินวงศ์ หมู่ 4 ดอนแค สวนแตง ละแม ชุมพร 1/28/2019 10:06:57 AM
230 สำรวย รวดเร็ว หมู่ 12 น้ำลอด บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:10:12 AM
231 เสนอ ศรีศิลป หมู่ 13 ท้องครก บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:10:14 AM
232 ณรงค์ ผลสอาด หมู่ 10 ชายเขา บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:11:36 AM
233 มนตรี ทองสุข หมู่ 7 ทัพนายสังข์ บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:13:22 AM
234 พัชรี วงค์เรือง หมู่ 8 หนองทองดีหนึ่ง บางมะพร้าว หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:15:22 AM
235 อรุณ คงสุวรรณ หมู่ 8 ดอนม่วง พ้อแดง หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:17:14 AM
236 สนั่น สุปินะ หมู่ 1 นาเหรี่ยง ครน สวี ชุมพร 1/28/2019 10:22:21 AM
237 นายวิโรจน์ กุลเพ็ง หมู่ 13 เกล่า-บางเกตุ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:22:25 AM
238 กำพล เมืองทิพย์ หมู่ 3 แหลมหญ้า บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:22:57 AM
239 สมรักษ์ รุ่งเรือง หมู่ 7 ทุ่งใหญ่ ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 10:23:37 AM
240 สนั่น สุปินะ หมู่ 1 นาเหรี่ยง ครน สวี ชุมพร 1/28/2019 10:23:58 AM
241 นงเยาว์ มาตย์สถิตย์ หมู่ 4 บางหยี บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:24:23 AM
242 นาย ทวีวัฒน์ ศรีสุชล หมู่ 5 ทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:24:57 AM
243 อดิศักดิ์ ชัยชนะกสิกรรม หมู่ 13 คลองลาด ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 10:27:03 AM
244 นางสาวปานใจ กลิ่นขจร หมู่ 9 ทรายเงิน เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:29:12 AM
245 นายประพันธ์ คำหริ่ม หมู่ 6 ช่วยอนันต์ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:29:14 AM
246 นายประพันธ์ คำหริ่ม หมู่ 6 ช่วยอนันต์ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:29:22 AM
247 นายประพันธ์ คำหริ่ม หมู่ 6 ช่วยอนันต์ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:29:30 AM
248 นายรัชนิพล ชูพยันต์ หมู่ 1 เขาเสร็จ ทุ่งหลวง ละแม ชุมพร 1/28/2019 10:29:34 AM
249 นายประพันธ์ คำหริ่ม หมู่ 6 ช่วยอนันต์ คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:29:36 AM
250 คนึง เล็กบรรจง หมู่ 2 นาหวาน ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:31:59 AM
251 สุภาพร กระจ่าง หมู่ 9 กรายทอง รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:34:40 AM
252 บุญเลิศ ซ่านฮู่ หมู่ 5 ทับช้าง ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 1/28/2019 10:35:09 AM
253 คณพรณ์ เกษแดงสกลวุฒิ หมู่ 7 หัวว่าว ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:36:18 AM
254 Sukanda Sripa หมู่ 12 ป่ากล้วย นาสัก สวี ชุมพร 1/28/2019 10:38:00 AM
255 สายสมร กัลยาณ หมู่ 10 ดินก้อง ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:40:07 AM
256 เชาวลิต รัตนะ หมู่ 8 สะพานสูง นาขา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:40:20 AM
257 นางสาวอุไรรัตน์ จันทับ หมู่ 13 เกล่า-บางเกตุ รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 8:45:17 AM
258 ยงยุทธ อินทวิสัย หมู่ 6 ห้วยแห้ง ครน สวี ชุมพร 1/28/2019 8:46:48 AM
259 สุชาติ ตังสุรัตน์ หมู่ 9 หนองพ้อ บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 9:00:12 AM
260 จีระวรรณ แพ่งอินทร์ หมู่ 4 ร้านตัดผม สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:02:17 AM
261 จิรา ตราชู หมู่ 3 งาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:02:30 AM
262 จิรา ตราชู หมู่ 3 งาช้าง สองพี่น้อง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:02:42 AM
263 นส.ศิริพร จัตวานิตย์ หมู่ 2 หาดใน รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 9:03:30 AM
264 อนงค์ ทวยนาค หมู่ 8 ในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร 1/28/2019 10:42:18 AM
265 ระพีพัฒน์ คล้ายโสม หมู่ 11 โป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:42:39 AM
266 ระพีพัฒน์ คล้ายโสม หมู่ 11 โป่งบอน หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:42:46 AM
267 สิทธิพร กรแก้ว หมู่ 4 ในรักษ์ หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:44:35 AM
268 สว่าง มุขส่ข หมู่ 9 ดอนนนท์ ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:44:43 AM
269 เกวลี จันทร์มณี หมู่ 4 วังช้าง ชุมโค ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:45:40 AM
270 เกวลี จันทร์มณี หมู่ 4 วังช้าง ชุมโค ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:45:52 AM
271 สังคม ทิพย์วิเศษ หมู่ 2 ท่าสะท้อน ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:46:25 AM
272 อภิรัช พรมนีรัตน์ หมู่ 6 คอกม้า บางสน ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:47:59 AM
273 นางศุภลักษณ์ นิลเพชร หมู่ 11 ทุ่งยอ ชุมโค ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:51:30 AM
274 สุจิลดา อินทปักษ์ หมู่ 5 ทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:52:24 AM
275 สุจิลดา อินทปักษ์ หมู่ 5 ทุ่งกระทิงทอง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:52:26 AM
276 พงษ์ศักดิ์ ขวัญราช หมู่ 2 หนองสิต บ้านควน หลังสวน ชุมพร 1/28/2019 10:54:08 AM
277 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:59:27 AM
278 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:59:34 AM
279 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:59:43 AM
280 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:59:54 AM
281 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 10:59:57 AM
282 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 11:01:16 AM
283 ฐนรรษวรรณ เทพประสิทธิ์ หมู่ 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 1/28/2019 11:01:28 AM
284 ชุติมา ตาพะขาว หมู่ 2 ใหม่อุดม คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 11:07:20 AM
285 ชุติมา ตาพะขาว หมู่ 2 ใหม่อุดม คุริง ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 11:07:24 AM
286 สำรวย สินณรงค์ หมู่ 9 กรายทอง รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 5:15:14 PM
287 นายไพศาล ดาญจนดิฐ หมู่ 9 กรายทอง รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 5:29:07 PM
288 พงษ์พันธ์ สุพผล หมู่ 2 ห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ชุมพร 1/29/2019 11:31:22 AM
289 นางอุทัยวรรณ กองสวัสดิ์ หมู่ 3 ในดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 1/30/2019 1:05:18 AM
290 นางอุทัยวรรณ กองสวัสดิ์ หมู่ 3 ในดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 1/30/2019 1:05:23 AM
291 นางอุทัยวรรณ กองสวัสดิ์ หมู่ 3 ในดวด สวนแตง ละแม ชุมพร 1/30/2019 1:05:28 AM
292 สุวรรณ แสงทวี หมู่ 3 วังมะปราง คุริง ท่าแซะ ชุมพร 2/1/2019 11:24:32 AM
293 นายสุนทราภรณ์ นาคนาวาแน่นะ หมู่ 13 สมบูรณ์สุข ชุมโค ปะทิว ชุมพร 2/5/2019 12:27:47 PM
294 สนอง เตือนวึระเดช หมู่ 13 สมบูรณ์สุข ชุมโค ปะทิว ชุมพร 2/5/2019 12:28:49 PM
295 บัญชา มังคลัง หมู่ 13 สมบูรณ์สุข ชุมโค ปะทิว ชุมพร 2/5/2019 12:29:56 PM
296 เจนณรงค์ แก้วพัฒ หมู่ 15 ห้วยจรเข้ นาพญา หลังสวน ชุมพร 2/7/2019 12:05:49 PM
297 บุญชอบ เพียรทอง หมู่ 2 ทุ่งพัด เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร 2/8/2019 10:06:24 PM
298 มนัสชนก มณีนวล หมู่ 15 ห้วยจรเข้ นาพญา หลังสวน ชุมพร 2/6/2019 7:36:40 PM
299 โชคชัย ทองคำ หมู่ 2 หินสามก้อน ท่าหิน สวี ชุมพร 2/7/2019 9:03:07 AM
300 เรวัต ทองศรี หมู่ 3 หาดสูง ละแม ละแม ชุมพร 1/28/2019 10:48:07 AM
301 วรรณภา เยาวหลี หมู่ 3 หาดแตง รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 10:48:07 AM
302 มนต์ฤทัย ลิสวัสดิ์์ หมู่ 8 ห้วยใหญ่ ช่องไม้แก้ว ทุ่งตะโก ชุมพร 11/26/2018 2:33:08 PM
303 นายประดิษฐ์ ซั่วเซ่งอิ้ว หมู่ 17 ในเลาะ ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร 1/28/2019 11:29:05 PM
304 นายสายันต์ สรไกรจันทร์ หมู่ 6 กลาง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร 2/19/2019 1:33:17 PM
305 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:08:37 AM
306 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:08:44 AM
307 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:08:55 AM
308 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:09:04 AM
309 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:09:20 AM
310 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:09:27 AM
311 ภิญโย เขียวละแม หมู่ 2 หนองไม้แก่น ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร 3/3/2019 2:09:31 AM
312 นายชาตรี ดีเอง หมู่ 3 น้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 1/29/2019 8:32:19 AM
313 บรรจบ ขนอม หมู่ 10 คอกช้าง กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 11/27/2018 1:10:08 PM
314 ประเสริฐ แก้วเครือ หมู่ 5 นกงาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/28/2019 10:48:11 AM
315 สนธญา ชูแก้ว หมู่ 6 คลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/28/2019 10:51:26 AM
316 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 5 ฝ่ายท่า นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:28:38 PM
317 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:28:56 PM
318 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:28:59 PM
319 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:29:11 PM
320 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:29:23 PM
321 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:29:36 PM
322 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:31:17 PM
323 กฤตธนา ทรวงศิลป์ หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 2/17/2019 4:31:20 PM
324 นายอํ่าคา ดวงมาลา หมู่ 3 บางใหญ่เหนือ บางใหญ่ กระบุรี ระนอง 1/28/2019 7:59:05 PM
325 จุรีย์ สังโสม หมู่ 3 ทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 1/28/2019 10:48:01 AM
326 ประเสริฐ แก้วเครือ หมู่ 5 นกงาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/28/2019 10:48:03 AM
327 วัชรินทร์ แสงพยับ หมู่ 3 ปลายคลองสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี ระนอง 1/28/2019 9:06:13 AM
328 อนงค์ ตึกขาว หมู่ 5 นกงาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/28/2019 10:40:35 AM
329 คมเดช จันทับ หมู่ 6 ดอนพลา มะมุ กระบุรี ระนอง 1/28/2019 10:06:12 AM
330 พิไลลักษณ์ ผ่องแผ้ว หมู่ 8 บางไทร มะมุ กระบุรี ระนอง 1/28/2019 9:25:57 AM
331 นายสุภาพ ประสิทธิพร หมู่ 1 ม่วงกลวง ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 9:32:36 AM
332 นายสมหมาย ชิดเอื้อ หมู่ 3 สำนัก ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 9:49:45 AM
333 นายสว่าง ยืนยง หมู่ 5 คลองทราย บางหิน กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 9:55:52 AM
334 นายสุรินทร์ สังข์สี หมู่ 4 วังกุ่ม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:01:11 AM
335 นายจำลอง สังข์สี หมู่ 3 ตะเคียนงาม บางหิน กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:03:52 AM
336 นายวินัย บุญสุข หมู่ 2 บางหิน บางหิน กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:06:08 AM
337 นายอนุภาพ ตันนุ้ย หมู่ 5 นาใน เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:11:22 AM
338 นายชูศักดิ์ ทับปาน หมู่ 4 ขุนรอง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:13:20 AM
339 นายธารินทร์ พลสิทธิ์ หมู่ 3 เชี่ยวเหลียง เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:16:00 AM
340 นายบุญจักร สงคราม หมู่ 7 ชนนิมิตร เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:23:38 AM
341 นายชัยวัฒน์ ณสุวรรณ หมู่ 1 ม่วงกลวง ม่วงกลวง กะเปอร์ ระนอง 1/27/2019 10:29:00 AM
342 นายวิจารณ์ จันทับ หมู่ 3 ปลายคลองสวัสดิ์ มะมุ กระบุรี ระนอง 11/19/2018 2:28:44 PM
343 นางจรีรัตน์ ทรงทิม หมู่ 6 ดอนพลา มะมุ กระบุรี ระนอง 11/19/2018 2:29:59 PM
344 นายกฤษฎา สุขทอง หมู่ 8 บางไทร มะมุ กระบุรี ระนอง 11/19/2018 3:20:15 PM
345 นางแวววลี พรมพัตร หมู่ 1 บางสองรา บางใหญ่ กระบุรี ระนอง 11/19/2018 3:21:28 PM
346 นายสุนัน มหานิล หมู่ 3 บางใหญ่เหนือ บางใหญ่ กระบุรี ระนอง 11/19/2018 3:22:35 PM
347 นายมานะ เต็มภาชนะ หมู่ 8 หาดตุ่น ปากจั่น กระบุรี ระนอง 11/19/2018 3:23:33 PM
348 รุ่งทิวา โคตรวงษา หมู่ 3 ทุ่งตาพล บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 12/17/2018 10:05:33 AM
349 สวาท หีตนา หมู่ 1 บางแก้วน้อย บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 12/17/2018 10:07:03 AM
350 ณัฐธยาน์ สวัสดี หมู่ 5 ระวิ บางพระเหนือ ละอุ่น ระนอง 12/17/2018 10:08:25 AM
351 สมเดช พัฒน์ทอง หมู่ 2 หินดาด ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 9:01:22 AM
352 บังอร พรหมมุนี หมู่ 3 น้ำตก ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:35:16 PM
353 วรวิทย์ โลหะผล หมู่ 1 ทุ่งคา หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:37:47 PM
354 วลัยทิพย์ คงรัตน์ หมู่ 5 นกงาง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:43:43 PM
355 สราวุธ ยุทธศิลป์ หมู่ 2 บางสังตี หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:45:53 PM
356 อดิศักดิ์ สุดจิตร หมู่ 7 ห้วยปลิง ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:50:41 PM
357 รุ่งโรจน์ เกษภิบาล หมู่ 6 คลองของ ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:54:01 PM
358 สมเกียรติ กลันตัน หมู่ 8 ช้างแหก ราชกรูด เมืองระนอง ระนอง 1/16/2019 2:55:14 PM
359 จารี แก้วดำ หมู่ 1 บางมัน นาคา สุขสำราญ ระนอง 11/26/2018 11:55:02 AM
360 สุชาดา นาคา หมู่ 2 นาพรุ นาคา สุขสำราญ ระนอง 11/26/2018 11:57:24 AM
361 วาศิณี พวงทอง หมู่ 4 ควนไทรงาม นาคา สุขสำราญ ระนอง 11/26/2018 11:59:09 AM
362 น้องนุช ชูแก้ว หมู่ 5 ฝ่ายท่า นาคา สุขสำราญ ระนอง 11/26/2018 12:00:36 PM
363 รุ่งนภา คงหวาน หมู่ 7 ไร่ใน นาคา สุขสำราญ ระนอง 11/26/2018 12:01:35 PM
364 จินตนา ปานมาศ หมู่ 8 ทุ่งถั่ว นาคา สุขสำราญ ระนอง 11/26/2018 12:02:41 PM