รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
รุ่นที่ 1 วันที่ 31 ม.ค. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 กัญญา ศรีสุวรรณ์ หมู่ 4 บ้านต้นสน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:06:15 AM
2 อุดม ชูแสง หมู่ 5 ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:08:05 AM
3 อ้าหมัด สวยโอ หมู่ 1 หาดไข่เต่า นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 10:57:44 AM
4 ภัทราพร ช่วยเอี่ยม หมู่ 3 ควนโหมด นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 10:59:36 AM
5 จรรยา ศัยวเดช หมู่ 10 คลองชีพสหกรณ์ นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:01:06 AM
6 สมชาย ชอบงาม หมู่ 14 คลองกระอาน นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:03:02 AM
7 สุทัศน์ อุไรวงศ์ หมู่ 3 ลอน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:04:45 AM
8 สมคิด อุไรวงศ์ หมู่ 11 บ่อนางชี โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:10:41 AM
9 สุนทร สังข์ทอง หมู่ 12 ทวดทอง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:12:00 AM
10 ประเสริฐ แดงปรก หมู่ 13 ทุ่งนายพัน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:13:16 AM
11 วิชาญ แสงจันทร์ หมู่ 5 หูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 11/21/2018 11:14:45 AM
12 ประไพ ศรีน้อย หมู่ 4 วัดกระ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:46:32 PM
13 ฉลวย จันทวิเศษ หมู่ 1 ชุมพลระวาง ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:43:35 PM
14 มนตรี สงขวัญ หมู่ 5 หนองโหละ ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:48:35 PM
15 อนันต์ อินทองแก้ว หมู่ 6 ทุ่งยวน ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:50:08 PM
16 สุขุม พรหมปาน หมู่ 9 หนองหว้า ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:51:41 PM
17 นงลักษณ์ นุ้ยเนียม หมู่ 11 ต้นธง ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:53:22 PM
18 พงศักดิ์ อินทรเหมือน หมู่ 13 หนองโหรง ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:55:13 PM
19 โกวิทย์ มากอินทร์ หมู่ 14 ชุมทอง ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:56:20 PM
20 สุลีรัตน์ ทัศนีย์ หมู่ 1 นาวง บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:58:01 PM
21 สถิตย์ ถินนา หมู่ 8 หนองโต๊ะ บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 4:59:18 PM
22 กมลนุช อินทโม หมู่ 10 หนองโดน บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:01:58 PM
23 ปราณี จันชูทอง หมู่ 5 โหละไฟ ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:03:33 PM
24 สหจร ชุมคช หมู่ 7 บ้านขาม ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:04:36 PM
25 กาญจนา ก้งเส้ง หมู่ 1 ท่าแรต อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:05:44 PM
26 อภิชาติ หนูดำ หมู่ 4 ท่าแรต อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:06:49 PM
27 กาญจนา ผอมสวัสดิ์ หมู่ 5 หนองขี้วัว อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:07:49 PM
28 รัตนา สังเศษ หมู่ 6 อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:09:11 PM
29 อรอุมา พันเศษ หมู่ 7 คลองใต้ อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:10:16 PM
30 วิทวัฒน์ ชูอุบล หมู่ 8 บ้านตะแบกโพรง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:11:07 PM
31 สุนีย์ รามรินทร์ หมู่ 2 สวนหลวง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 11/23/2018 5:20:00 PM
32 ปราณี จุ้ยเหมือน หมู่ 1 พรุโอน ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 10:26:17 AM
33 วรรณโชค ภูมิประไพ หมู่ 2 ทุ่งคลองควาย ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:18:42 AM
34 ครรชิต เรืองแก้ว หมู่ 4 ป่าบากออก ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:20:44 AM
35 ดำรงค์ เอี่ยมสุข หมู่ 5 บ่อสน ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:22:55 AM
36 ศศิมา ขุนเพชร หมู่ 6 ยางขาคีม ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:29:12 AM
37 พร สระศรี หมู่ 7 โหละหาร ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:35:03 AM
38 หละ ฤทธิโต หมู่ 8 ต้นส่าน ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:36:35 AM
39 ศักดิ์ชัย จันทร์แก้วเพชร หมู่ 2 คอนเคี่ยม วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:38:07 AM
40 กิตติขจร เอียดปราบ หมู่ 4 ท่าดินแดงออก วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:39:40 AM
41 วรรวิลาศ จันทรัตน์ หมู่ 8 ควนช้างตาย วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:40:53 AM
42 สุทัศน์ ขาวผ่อง หมู่ 2 กลาง ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:41:55 AM
43 เจนจิรา ขุนไชยทัน หมู่ 5 โคกนาคบุตร ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:42:56 AM
44 ธัญญรัศม์ บัวชุม หมู่ 7 ป่าบอนต่ำ ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:44:22 AM
45 โชคชัย สุขขี หมู่ 11 ห้วยแม่ลอน ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:46:55 AM
46 คนอง เล็กพุ่ม หมู่ 5 หลักสิบ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:48:21 AM
47 บรรจบ คีรีสวัสดิ์ หมู่ 6 เขาจันทร์ หนองธง ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:51:24 AM
48 ปรีชา เลื่อนแก้ว หมู่ 9 สายกลาง หนองธง ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:57:06 AM
49 ขันติชัย สังแท่น หมู่ 1 พรุพ้อ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 11:58:10 AM
50 วิโรจน์ คงสม หมู่ 4 หนองบ่อ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 12:01:59 PM
51 อนุวัตน์ สมบูรณ์ หมู่ 5 หัวควน โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 12:03:36 PM
52 ส่อง สุวรรณจันทร์ หมู่ 7 ควนแหวง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 12:05:31 PM
53 สนอง ดำคง หมู่ 8 ควนปอม โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 2:19:51 PM
54 อภิวิชญ์ นระโต หมู่ 9 ควนหินแท่น โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 2:22:44 PM
55 บุญยงค์ คงพูน หมู่ 10 หนองผักบุ้ง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 2:25:01 PM
56 น้อม หนูสว่าง หมู่ 11 ควนแหวงตก โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 2:26:11 PM
57 เทพ ทองจันทร์แก้ว หมู่ 12 พรุพ้อใต้ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 11/24/2018 2:27:36 PM
58 นางจันทนา แท่นมณี หมู่ 1 โหละท่อม เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:22:29 PM
59 นางมยุรี บุญสนิท หมู่ 2 ห้วยกรวด เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:26:15 PM
60 นางอุไร เม่าน้ำพราย หมู่ 3 บางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:27:44 PM
61 นายอำไพย สังข์แก้ว หมู่ 13 นา เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:31:42 PM
62 นางสุรัชนี วุ่นบัว หมู่ 4 บ่อทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:34:03 PM
63 นางสายชล ยกซ้าย หมู่ 10 ห้วยปริง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:29:28 PM
64 นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย หมู่ 5 ไสอ้อ บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:36:26 PM
65 นางกล่อมจิต จีนเยี้ยน หมู่ 10 บ่อทรายใน บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:37:56 PM
66 นางอุทัยวรรณ มณีทอง หมู่ 5 ไสเลียบ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:40:09 PM
67 นายประจวบ จันทร์สุขศรี หมู่ 11 เกาะยวน เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:41:39 PM
68 นายโชคดี เกิดแก้ว หมู่ 6 โคกกอ ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:43:00 PM
69 นายคำนึง จันทร์ไหม หมู่ 3 ทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:44:23 PM
70 นายพิชิตพล ไชยเพชร หมู่ 6 มาดนั่ง ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:45:50 PM
71 นายสานนท์ อุ่นชู หมู่ 7 ห้วยศรีเกษร ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 11/27/2018 2:47:01 PM
72 อารีรัตน์ ปล้องอ่อน หมู่ 6 โคกกอ ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 12/7/2018 4:06:12 PM
73 ธนกฤษ จันศรี หมู่ 2 เกาะยวน เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 12/7/2018 4:17:48 PM
74 วีรพงษ์ ออสันตินุตสกุล หมู่ 3 บ้านศาลาแม็ง คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1/14/2019 2:45:50 PM
75 หร้อเฉต เหมรินี หมู่ 3 หัวหรั่ง ชะรัด กงหรา พัทลุง 1/14/2019 2:47:20 PM
76 ศักรชัย เพชรโชติ หมู่ 5 นอก กงหรา กงหรา พัทลุง 1/14/2019 2:48:26 PM
77 ยุสบ ยาชะรัด หมู่ 9 สะพานแต้ว ชะรัด กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:06:43 PM
78 เจษฎาภรณ์ อินนุรักษ์ หมู่ 1 ไสแตระ กงหรา กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:08:54 PM
79 เรวดีย์ จีนศรีพานิช หมู่ 6 ป่าไสออก กงหรา กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:09:57 PM
80 พรรณี อักษรเนียม หมู่ 7 ไสเคียน กงหรา กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:11:46 PM
81 สุณีย์ ศรีเทพ หมู่ 10 ในควน คลองเฉลิม กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:13:14 PM
82 ชัยทัต ยอดณรงค์ หมู่ 3 ในวัง คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:15:01 PM
83 สุมานา เส็นบัตร หมู่ 5 ทอนตรน คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:16:21 PM
84 บูบากาด หม่าหลี หมู่ 6 ท่าเหนาะ คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:17:40 PM
85 วาสนา หนูโท หมู่ 1 บ้านทุ่งเลียบ สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:18:41 PM
86 วิรัตน์ โอฬาริ หมู่ 2 บ้านกิ่งทอง สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:19:44 PM
87 สุนันต์ พานุรัตน์ หมู่ 3 หวังตก สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:20:52 PM
88 ฐานิตย์ หอยสกุล หมู่ 5 ไสคุณเปลือย สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:23:11 PM
89 จุรีพร ประเสริฐ หมู่ 7 ทุ่งเลียบ สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:25:25 PM
90 กิตติศักดิ์ ราชเล็ก หมู่ 6 พรุนาแด้ สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/14/2019 3:36:19 PM
91 ภิญญาวัฒน์ สุขแก้ว หมู่ 1 บ่อนนท์ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1/16/2019 3:52:02 PM
92 นายประสิทธิ์ ด้วงสง หมู่ 2 ใสประดู่ เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 1/24/2019 2:08:18 PM
93 เอกธวัช ดำจวนลม หมู่ 4 ทุ่งยูง เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 1/24/2019 2:09:35 PM
94 นายบรรจบ อนุวัฒนากุล หมู่ 8 โหละเรดออก เขาย่า ศรีบรรพต พัทลุง 1/24/2019 2:13:57 PM
95 นายประจบ สงจันทร์ หมู่ 6 หน้าควน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1/24/2019 2:15:21 PM
96 นายสวาท สังข์ปลอด หมู่ 8 ท่าข้าม ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1/24/2019 2:17:04 PM
97 นายอภิวัฒน์ จันทร์รักษ์ หมู่ 7 หัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1/24/2019 2:18:02 PM
98 ฟารีดา เส็นบัตร หมู่ 4 บ้านไร่ลุ่ม โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:37:21 PM
99 จิระพัตร จินตะรัตน์ หมู่ 2 ห้วยแตน หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:36:37 PM
100 สมเกียรติ คงมี หมู่ 3 ต้นโดน หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:37:30 PM
101 ณพดล ปล้องพันธุ์ หมู่ 5 ใหญ่ หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:38:25 PM
102 สมมารถ ลักษณะ หมู่ 7 ม่วงงาม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:39:47 PM
103 สมนึก ชุมประยูร หมู่ 8 คลองขุด หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:40:37 PM
104 ประยูร ยิ่งขำ หมู่ 9 โคกเค็ด หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:41:36 PM
105 สุชาติ ณรงค์ หมู่ 10 บ้านนาดอน หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:42:33 PM
106 สุธรรม หมื่นพล หมู่ 12 สะทัง หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:43:18 PM
107 ทวี พรหมสังคหะ หมู่ 7 บ้านควนหมอทอง โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:45:09 PM
108 พิเชษฐ กาญจนอนันต์ หมู่ 13 ทุ่งเคียน โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:46:09 PM
109 ชูชัย พูลอิน หมู่ 6 เทพราช เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:47:06 PM
110 สมบูรณ์ สงสุรินทร์ หมู่ 4 ควนยาน ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:48:56 PM
111 ธนะเกียรติ ชูปู หมู่ 4 อาพัด จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:50:56 PM
112 พิสิษฐ์ รักเล่ง หมู่ 4 อาพัด จองถนน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 2:52:19 PM
113 ธนภรณ์ มหาแสน หมู่ 12 บ้านควนท้อน โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:38:54 PM
114 ประเสริฐ ใจผ่องใส หมู่ 1 บ่อนนท์ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:40:13 PM
115 สุภาภรณ์ เยาว์แสง หมู่ 2 โคกขาม เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:41:13 PM
116 เอก แก้วคง หมู่ 11 ทุ่งสลำ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:42:16 PM
117 สวัสดิ์ ชูแก้ว หมู่ 14 ป่ายูง เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:43:22 PM
118 วนิดา บัวคง หมู่ 4 พูล หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:44:47 PM
119 จรัสศรี ช่วยจำแนก หมู่ 11 ป่าแหลม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:45:50 PM
120 พิพล แก้วเหมือน หมู่ 3 ท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 1/25/2019 1:47:09 PM
121 นายฮ้าดล นวลดำ หมู่ 2 ทุ่งเหรียง แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:34:12 AM
122 นายสุชาติ สาเหล็ม หมู่ 3 ด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:38:15 AM
123 นายหมีนหยาน เหล็มลุย หมู่ 4 มาบ แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:39:20 AM
124 นายชวลิต จำนงค์ หมู่ 5 ปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:40:38 AM
125 นายวิระศักดิ์ บุหงา หมู่ 9 หนองปด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:47:10 AM
126 นายธิปัตย์ ชนะสุวรรณ์ หมู่ 10 คลองปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:48:11 AM
127 นายสหลาม จงกลบาน หมู่ 11 ควนล่อน แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 9:49:01 AM
128 นายบรรฑิต หน้องมา หมู่ 1 ทุ่งโพธิ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:00:14 AM
129 นายวิชัย ดำหนู หมู่ 2 หัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:07:59 AM
130 นายทนงศักดิ์ รุ่งเรือง หมู่ 4 โพธิ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:08:59 AM
131 นายกฤษณะ ชนะสิทธิ์ หมู่ 5 คลองนุ้ย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:10:08 AM
132 นายเติม เกื้อคลัง หมู่ 6 โละจันกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:11:09 AM
133 นายดำรงค์ แสงเดือน หมู่ 8 โหละเหรียง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:12:47 AM
134 นายเจริญสิงห์ ชนะสิทธิ์ หมู่ 9 ป่าพงศ์ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:14:18 AM
135 นายวิทร สุขเกษม หมู่ 11 นาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:15:18 AM
136 นายราเชษฐ์ ดำเเม็ง หมู่ 12 ในโป๊ะ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:16:44 AM
137 นายเอกชัย ช่วยปู หมู่ 2 เกาะเรียน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:18:17 AM
138 นายสวาท สันหละ หมู่ 3 ท่าเชียด คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:19:22 AM
139 นายกอนี หีมเขียว หมู่ 4 โละบ้า คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:21:35 AM
140 นายดำริห์ ไชยเซ่ง หมู่ 5 หนองเลน คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:22:33 AM
141 นายณัฐพงศ์ ไชยชนะ หมู่ 8 สายคลอง คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:23:40 AM
142 นายสมพร วงศ์วานิช หมู่ 9 ทุ่งนุ่น คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:24:48 AM
143 นายวรัญญู ครูเส็น หมู่ 10 ทุ่งหนักยอ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/29/2019 10:25:43 AM
144 นายชัยภัทร เศรษฐรักษา หมู่ 6 ไร่ ปากพะยูน ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:48:53 AM
145 นายเคลิ้ม บัวแก้ว หมู่ 1 ห้วยลึก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:50:17 AM
146 นายธนากร เสนีย์ หมู่ 2 เกาะเสือ ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:51:57 AM
147 นายอุทัย สุกพรหม หมู่ 4 ทุ่งนอก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:53:07 AM
148 นายประกอบ นักการรอง หมู่ 5 ทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:54:32 AM
149 นายสมนึก ยิ้มแก้ว หมู่ 10 ควนนกหว้า หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:55:41 AM
150 นายศราวุธ ชูชื่น หมู่ 2 ช่องฟืน เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:57:19 AM
151 นางสาวสาลิฝ๊ะ หลีหนุด หมู่ 11 เกาะหมากเมืองใหม่ เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 11:58:23 AM
152 นายเอนก ชูแก้ว หมู่ 1 เขากอย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 1:28:34 PM
153 นายวอน พรหมแก้ว หมู่ 4 ห้วยเรือ หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 1:54:20 PM
154 นายนันทนา แสงประสิทธิ์ หมู่ 5 โคกทราย ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 1:55:35 PM
155 นายสมพร ขวัญจุ้ย หมู่ 6 ต้นขี้เหล็ก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 1:57:04 PM
156 นายณรงค์ ชุมพล หมู่ 5 ปากบางนาคราช เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 1:58:27 PM
157 สุวรรณ์ ขวัญทองยิ้ม หมู่ 6 หัวควน ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 1:59:36 PM
158 ชินโชติ นวลศรี หมู่ 10 หลาทวด ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:00:32 PM
159 สุภัทศร แก้วสุกแสง หมู่ 4 เกาะนางคำใต้ เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:01:52 PM
160 ฝนทิพย์ โพธิ์ฆัง หมู่ 6 บางพลาง เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:03:00 PM
161 เปื้อม ขุนทอง หมู่ 7 บางตาล เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:03:59 PM
162 วิชาญ แซ่ฮ่อ หมู่ 8 เกาะนางทอง เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:04:50 PM
163 ทวี ศิริ หมู่ 9 ปอนน เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:05:51 PM
164 ราตรี สุวรรณโร หมู่ 6 บางขวน ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 2:20:27 PM
165 นายวีระภัย ขุนพลช่วย หมู่ 6 ในไร่ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:11:09 PM
166 นายสงบ หวานเกลี้ยง หมู่ 7 โพธิ์ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:13:16 PM
167 นางอมร เทพแก้ว หมู่ 8 สุนทราออก ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:15:02 PM
168 นายอุทัย นุ่นแจ้ง หมู่ 11 ทุ่งลาน ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:18:00 PM
169 นายชัยรัตน์ หนูมาก หมู่ 12 บ้านหารเจ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:19:39 PM
170 นายประจักษ์ บุญชูดำ หมู่ 4 เตง แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:21:09 PM
171 สุจิรา สุขศรี หมู่ 5 หนองสามก้อน แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:23:08 PM
172 นางประทีป สีนุ่นขาว หมู่ 4 หนองในวัง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:24:47 PM
173 ภักดี ไชยคีรี หมู่ 5 กล้วยเภา ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:26:05 PM
174 นายสาธิต ชัยด้วง หมู่ 6 ขันหมู่ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:26:59 PM
175 อากร เพ็ชรตีบ หมู่ 7 ชายพรุ ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:27:19 PM
176 ประหยัด มะหับผลา หมู่ 2 เกาะยวน เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:28:39 PM
177 นางจรรยา เต่าจันทร์ หมู่ 7 สะพานข่อย นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:29:14 PM
178 อำนาจ จิตร์พรหม หมู่ 4 พระเกิด ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:29:35 PM
179 นายบุญโชค เมืองแก้ว หมู่ 3 จันนาใหญ่ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 2:53:34 PM
180 นางปิยภรณ์ สงกลับ หมู่ 4 ลำรุน ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 2:55:45 PM
181 นางสุทิรา ชูแก้ว หมู่ 5 ควนเหลง ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 2:57:45 PM
182 นายประหยัด จิตติศักดิ์ หมู่ 6 เกาะทอง ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 2:59:38 PM
183 นายสุชาติ ด้วงนุ้ย หมู่ 9 ใสอ้อย ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:01:26 PM
184 ชอุ่มเอม อินทร์เมฆ หมู่ 10 ใสโพธิ์ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:03:45 PM
185 จริยา แก้วนพรัตน์ หมู่ 3 สำนักกอ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:06:36 PM
186 นายนิวัฒน์ ด้วงเอียด หมู่ 8 โงกน้ำ นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 4:34:36 PM
187 นางสุวรรณี ทิพย์กองลาส หมู่ 6 ควนพลี ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 4:51:27 PM
188 อาจิน ยังดำ หมู่ 5 ควนนางพิมพ์ ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:30:32 PM
189 นายบุญเลิศ หนูขาว หมู่ 9 ทุ่งสำโรง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:31:26 PM
190 จำนงค์ ไชยสินโณ หมู่ 7 ปากเครียว ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:32:42 PM
191 นางอัธยา เต็มราม หมู่ 11 ไสควายฟัน นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:33:39 PM
192 เจริญ สุวรรณเจริญ หมู่ 8 แหลมไก่ผู้ ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:33:47 PM
193 วินัย ทองปี้ หมู่ 11 บ้านควนหวัง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:34:45 PM
194 นายโกศล คงเจือ หมู่ 12 เขาวังทอง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:36:07 PM
195 ปราณี ทองอิน หมู่ 7 ค่ายไพออก ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:38:32 PM
196 สุเทพ สุภเพียร หมู่ 2 ท่าไหล ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:39:16 PM
197 มนูญ เห็นดีน หมู่ 3 บางมวง ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/29/2019 3:40:14 PM
198 นางกาญจนา จันทร์ปาน หมู่ 8 ค่ายไพตก ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:40:46 PM
199 นายสมคิด เหลือจันทร์ หมู่ 12 บ้านสามหนอง ชะมวง ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:42:41 PM
200 วณรัตน์ ทวาสิโก หมู่ 9 ใสเลียบ มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:44:46 PM
201 นางบุษรา ทองนวล หมู่ 7 หัวป่าเขียว ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:47:30 PM
202 นายทักษิณ ชูสังข์ หมู่ 1 ม่วงเตี้ย แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:49:21 PM
203 นายณรงค์ ไข่หนู หมู่ 7 ไสหยี แพรกหา ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:50:52 PM
204 นายบุญฤทธิ์ สีราม หมู่ 1 ควนบก ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 3:57:47 PM
205 นางพิภาวรรณ ศรีจันทร์ หมู่ 4 ชายคลอง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 4:07:49 PM
206 นายจินตวีย์ ช่วยอินทร์ หมู่ 9 สุนทราตก ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/29/2019 4:17:09 PM
207 สมหมาย ชูสมัคร หมู่ 16 ค่ายไทย ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:12:27 PM
208 พรทิพย์ ชัยศรียา หมู่ 8 ควน โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:16:06 PM
209 พรศักดิ์ บุญชูช่วย หมู่ 9 ไสใหญ่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:17:08 PM
210 เตือนใจ สงแสง หมู่ 8 ศาลาไม้ไผ่ ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:18:05 PM
211 นิภาพร บัวเนียม หมู่ 9 ไสนายขัน ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:18:55 PM
212 เชิด แก้วสุข หมู่ 10 บ้านโคกโพธิ์ ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:19:40 PM
213 ณิชชา นิ่มวุ่น หมู่ 3 ยางงาม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:20:22 PM
214 สังเวียร บัวเนียม หมู่ 7 นาโหนด นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:21:27 PM
215 วีรดา ยิ่งสมบูรณ์ หมู่ 1 ดอนแบก ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:22:36 PM
216 สุจิตรา หนูจุ้ย หมู่ 6 ม่วง พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:23:52 PM
217 สุดา ช่วยชุมชาติ หมู่ 6 ยางยายขลุย ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:24:57 PM
218 จริยา เกื้อสุข หมู่ 7 ลำ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:25:42 PM
219 ประทีป ปานนิล หมู่ 8 ป่าตอง ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:26:36 PM
220 วิจิตร อินทรสมบัติ หมู่ 9 บ้านนาภู่ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:27:39 PM
221 กานดา สมมาตร หมู่ 8 ปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:29:09 PM
222 อนงค์ การทวี หมู่ 10 ปากหวะ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/30/2019 5:30:02 PM
223 รัชนี รองพล หมู่ 3 บางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 8:50:49 AM
224 ปราณี จันทร์สุขศรี หมู่ 11 เกาะยวน เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 8:52:13 AM
225 ปราณี จันทร์สุขศรี หมู่ 11 เกาะยวน เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 8:52:31 AM
226 ชฎารัตน์ ปล้องพันธุ์ หมู่ 5 ใหญ่ หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/31/2019 8:53:34 AM
227 วิภารัตน์ เทพฉิน หมู่ 6 โคกกอ ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 8:54:27 AM
228 ธีระวุฒิ ณะมณี หมู่ 3 เตาปูน ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 8:54:30 AM
229 สายชล ยกซ้าย หมู่ 10 ห้วยปริง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 8:55:41 AM
230 ขนิษฐา ปานแก้ว หมู่ 13 นา เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 8:55:54 AM
231 วิเดช ไหมช่วย หมู่ 9 ทุ่งสำโรง นาขยาด ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 8:58:56 AM
232 สุภัทรา ชุมเพชร หมู่ 8 ปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 8:59:51 AM
233 สุดใจ ใจกล้า หมู่ 11 ชายคลอง ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:01:23 AM
234 นงลักษณ์ นุ้ยเนียม หมู่ 11 ต้นธง ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 9:02:24 AM
235 แสงเดือน เพชรกาศ หมู่ 6 ห้วยไก่ ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:03:05 AM
236 ประทีป ปาลนิล หมู่ 8 ป่าตอง ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:04:55 AM
237 สุชาติ ด้วงนุ้ย หมู่ 9 เขาถ้ำ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 9:08:00 AM
238 สมบัติ แก้วพิบูลย์ หมู่ 7 โหละหาร ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:08:59 AM
239 เจษฎาภรณ์ อินนุรักษ์ หมู่ 1 ไสแตระ กงหรา กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:09:46 AM
240 นพดล ฉีดอิ่ม หมู่ 12 พรุพ้อใต้ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:10:33 AM
241 มีนา โบ่โสย หมู่ 1 หาดไข่เต่า นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 9:11:01 AM
242 ประเสริฐ อ่อนแก้ว หมู่ 4 เตง แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 9:11:13 AM
243 ณฐพัชร์ ไชยคำ หมู่ 2 บ้านกิ่งทอง สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:11:45 AM
244 ณฐพัชร์ ไชยคำ หมู่ 2 บ้านกิ่งทอง สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:11:56 AM
245 ศิริภรณ์ นาคบาตร์ หมู่ 5 หูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 9:13:50 AM
246 หละ ฤทธิโต หมู่ 8 ต้นส่าน ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:14:04 AM
247 วิสัชนา จีนศรีพานิช หมู่ 5 นอก กงหรา กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:16:25 AM
248 จิราภร พงษ์ชู หมู่ 8 หูยาน นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:17:16 AM
249 ประจบ สงจันทร์ หมู่ 6 หน้าควน ตะแพน ศรีบรรพต พัทลุง 1/31/2019 9:17:48 AM
250 วิโรจน์ ขาวทอง หมู่ 5 หัวควน โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:17:53 AM
251 สมชัย ชูจิตร หมู่ 10 คลองปลักปอม แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 9:18:05 AM
252 ประดิษฐ์ อินใหม หมู่ 7 ทุ่งยาว โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:18:38 AM
253 ชอุ่มเอม อินทร์เมฆ หมู่ 10 ใสโพธิ์ ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 9:23:51 AM
254 ณิชชา นิ่มวุ่น หมู่ 3 ยางงาม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:27:14 AM
255 สมมารถ ลักษณะ หมู่ 7 ม่วงงาม หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/31/2019 9:29:21 AM
256 วีระศักดิ์ บุหงา หมู่ 9 หนองปด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 9:30:20 AM
257 นายอำพล อินแพง หมู่ 9 บ้านนาภู่ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 8:30:26 AM
258 สุชีรา อินแพง หมู่ 9 บ้านนาภู่ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 8:36:57 AM
259 พงศักดิ์ วรดิษฐ์ หมู่ 5 เกาะทัง นาโหนด เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 8:46:12 AM
260 สมเสริญ เพ็งมี หมู่ 5 โคกนาคบุตร ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 8:47:44 AM
261 วิโรจน์ คงสม หมู่ 4 หนองบ่อ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:30:31 AM
262 บุญยง คงพูล หมู่ 10 หนองผักบุ้ง โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:32:10 AM
263 พิสัน เด็มเพ็ชรหน็อง หมู่ 10 ทุ่งหนักยอ คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 9:33:04 AM
264 ประกาศิต ช่วยแก้ว หมู่ 12 ทวดทอง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 9:34:18 AM
265 อนงค์ จันทร์ทองอ่อน หมู่ 3 ทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 9:38:08 AM
266 เคลิ้ม บัวแก้ว หมู่ 1 ห้วยลึก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 9:39:19 AM
267 สงบ หวานเกลี้ยง หมู่ 7 โพธิ์ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 9:39:21 AM
268 จิตติมา จิตประพันธ์ หมู่ 4 ชายคลอง พนางตุง ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 9:39:45 AM
269 อุทัย สุกพรหม หมู่ 4 ลำรุน ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 9:39:45 AM
270 สุรัชนี วุ่นบัว หมู่ 4 บ่อทราย บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 9:41:06 AM
271 สมพร ขวัณจุ้ย หมู่ 6 ต้นขี้เหล็ก ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 9:42:14 AM
272 สงบ หวานเกลี้ยง หมู่ 7 โพธิ์ ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 9:43:00 AM
273 ปิยนุช คงสมคิด หมู่ 2 คอนเคี่ยม วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:43:11 AM
274 สุคนธ์ นิตย์โชติ หมู่ 3 ด่านโลด แม่ขรี ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 9:44:16 AM
275 จำนงค์ ไชยสินโณ หมู่ 7 ปากเครียว ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 9:44:51 AM
276 ธณกร เสรีย์ หมู่ 2 เกาะเสือ ดอนทราย ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 9:45:45 AM
277 กาญจนา พลผอม หมู่ 13 ทุ่งเคียน โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1/31/2019 9:47:04 AM
278 กิตติมศักดิ์ ราชเล็ก หมู่ 6 พรุนาแด้ สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:47:34 AM
279 กิตติมศักดิ์ ราชเล็ก หมู่ 6 พรุนาแด้ สมหวัง กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:47:35 AM
280 ธวัช อ่อนสง หมู่ 4 ท่าดินแดงออก วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 9:48:24 AM
281 กล่อมจิตร จีนเยี้ยน หมู่ 10 บ่อทรายใน บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง 1/31/2019 9:48:53 AM
282 อรเนตร เรืองรักษ์ หมู่ 4 นาโอ๋ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 9:52:47 AM
283 หร้อเฉต เหมรินี่ หมู่ 3 หัวหรั่ง ชะรัด กงหรา พัทลุง 1/31/2019 9:53:55 AM
284 วิไลพร กำแหงส่อง หมู่ 2 หัวช้าง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 9:56:00 AM
285 สมยศ ฉางวางปราง หมู่ 6 หัวควน ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 9:59:22 AM
286 อัมพวัน แก้วชูทอง หมู่ 8 สายคลอง คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 9:59:45 AM
287 ชนากร เพชรโชติ หมู่ 6 ป่าไสออก กงหรา กงหรา พัทลุง 1/31/2019 10:01:17 AM
288 แสงประดับ คำชู หมู่ 3 ลอน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 10:02:49 AM
289 อวยพร หนูทอง หมู่ 2 บ่อโพธิ์ ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:03:20 AM
290 ธนภรณ์ มหาแสน หมู่ 12 บ้านควนท้อน โคกม่วง เขาชัยสน พัทลุง 1/31/2019 10:04:40 AM
291 อนงค์ การทวี หมู่ 10 ปากหวะ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:07:56 AM
292 อนงค์ การทวี หมู่ 10 ปากหวะ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:07:58 AM
293 พัชรี จันทร์สุขศรี หมู่ 4 ลำพายตก โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:10:03 AM
294 พรจิรา เจ้ยแก้ว หมู่ 8 ควน โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:14:19 AM
295 สมนึก ยิ้มแก้ว หมู่ 10 ควนนกหว้า หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 10:17:15 AM
296 นายสมนึก ชุมประยูร หมู่ 8 คลองขุด หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 1/31/2019 10:19:46 AM
297 นายพิเชตฐ สว่างรัตน์ หมู่ 6 เกาะเหรียง อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 10:20:50 AM
298 อภิวิชญ์ นระโต หมู่ 9 ควนหินแท่น โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 10:24:15 AM
299 เจนตราภรณ์ ไชยงาม หมู่ 2 กลาง ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 1/31/2019 10:26:19 AM
300 สุเทพ สุภเพียร หมู่ 2 ท่าไหล ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 10:30:29 AM
301 นางสุดา ช่วยชุมชาติ หมู่ 6 ยางยายขลุย ร่มเมือง เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:38:24 AM
302 อำไพพรรณ มิตสินลา หมู่ 4 บ้านต้นสน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 10:39:09 AM
303 กิติอะยะ แขกพงศ์ หมู่ 14 คลองกระอาน นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 10:39:10 AM
304 ฝนทิพย์ โพธิ์ฆัง หมู่ 6 บางพลาง เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 10:39:40 AM
305 สาวิตรี บัสผัน หมู่ 13 ทุ่งนายพัน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 10:40:35 AM
306 สนิท หมานเส้ง หมู่ 5 ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 1/31/2019 10:42:35 AM
307 น.ส ถนอมศรี ศรีชมภู หมู่ 7 บางตาล เกาะนางคำ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 10:43:19 AM
308 ฉลอง นุ่มเรือง หมู่ 3 แหลมยาง ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:43:28 AM
309 พรพิมล ชูพุ่ม หมู่ 8 สุนทราออก ปันแต ควนขนุน พัทลุง 1/31/2019 10:45:31 AM
310 จรรยา หนูดำ หมู่ 4 โหละหนุน อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 10:46:24 AM
311 ประกอบ นักการรอง หมู่ 5 ทะเลเหมียง หารเทา ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 10:47:12 AM
312 วัชรินทร์ แสงมณี หมู่ 8 ปากประ ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:47:59 AM
313 ทวี นาคะวิโรจน์ หมู่ 11 ชายคลอง ลำปำ เมืองพัทลุง พัทลุง 1/31/2019 10:50:08 AM
314 สุขุม พรหมปาน หมู่ 9 หนองหว้า ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 10:50:49 AM
315 นางอากร เพชรตีบ หมู่ 7 ชายพรุ ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 10:55:52 AM
316 กมลนุช อินทโม หมู่ 10 นาแซะ บ้านนา ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 10:57:11 AM
317 สถาพร ไชยรัตน์ หมู่ 11 นาส้อง ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 11:00:39 AM
318 เยาวนิตย์ วรรณะ หมู่ 5 กล้วยเภา ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 11:07:37 AM
319 นายอนันต์ อินทองแก้ว หมู่ 6 ทุ่งยวน ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 11:12:14 AM
320 นายอนันต์ อินทองแก้ว หมู่ 6 ทุ่งยวน ชุมพล ศรีนครินทร์ พัทลุง 1/31/2019 11:12:18 AM
321 ชินโชติ นวลศรี หมู่ 10 หลาทวด ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง 1/31/2019 11:12:49 AM
322 อภัย หนูนุ่น หมู่ 9 ทุ่งนุ่น คลองใหญ่ ตะโหมด พัทลุง 1/31/2019 11:39:01 AM
323 วิราพรรณ อินทรสมบัติ หมู่ 3 ยางงาม นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 2/1/2019 9:11:35 AM
324 พรศักดิ์ บุญชูช่วย หมู่ 9 ไสใหญ่ โคกชะงาย เมืองพัทลุง พัทลุง 2/1/2019 11:32:05 AM
325 สมบัตร แก้วพิบูรณ์ หมู่ 7 โหละหาร ทุ่งนารี ป่าบอน พัทลุง 2/1/2019 2:34:07 PM
326 นพดล ฉีดอิ่ม หมู่ 12 พรุพ้อใต้ โคกทราย ป่าบอน พัทลุง 2/1/2019 2:37:21 PM
327 รัชนี รองพล หมู่ 3 บางหล่อ เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 2/1/2019 3:25:58 PM
328 แสงประดับ คำชู หมู่ 3 ลอน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 2/1/2019 3:48:07 PM
329 สาวิตรี บัวผัน หมู่ 13 ทุ่งนายพัน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง 2/1/2019 3:53:07 PM
330 นายเอิบ ยางสูง หมู่ 1 บ่อนนท์ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 2/2/2019 6:34:42 AM
331 นายเอิบ ยางสูง หมู่ 1 บ่อนนท์ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 2/2/2019 6:34:48 AM
332 ถาวร คงศรี หมู่ 8 หูยาน นาท่อม เมืองพัทลุง พัทลุง 2/2/2019 2:08:02 PM
333 รัญจวน ทองคง หมู่ 10 ห้วยปริง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 2/4/2019 9:33:17 AM
334 รัญจวน ทองคง หมู่ 10 ห้วยปริง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 2/4/2019 9:33:23 AM
335 รัญจวน ทองคง หมู่ 10 ห้วยปริง เกาะเต่า ป่าพะยอม พัทลุง 2/4/2019 9:33:42 AM
336 ธนดล ศิลปกร หมู่ 6 โละจันกระ ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 2/4/2019 6:39:21 PM
337 ชิต ชูดำ หมู่ 3 ท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 2/6/2019 1:56:12 PM
338 ชิต ชูดำ หมู่ 3 ท่าลาด ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง 2/6/2019 1:56:34 PM
339 นฤมล หนูปลอด หมู่ 1 บ่อนนท์ เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง 2/12/2019 2:11:09 PM
340 แฟ นิค่าบ หมู่ 9 โพธิ์ดก อ่างทอง ศรีนครินทร์ พัทลุง 2/13/2019 3:07:54 PM
341 กฤดา ปานทอง หมู่ 4 พระเกิด ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง 2/25/2019 6:17:26 PM
342 โยฮัน หนูโส๊ะ หมู่ 5 คลองนุ้ย ตะโหมด ตะโหมด พัทลุง 3/15/2019 4:58:04 PM