รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ (ห้องคริสตัล แกรนด์บอลรูม ชั้น 1) ถ.กาญจนวนิช ซ.เมืองบ้านพรุ 4 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ก.พ. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 รอมาดอน หม้ดอาดัม หมู่ 10 บ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 11/15/2018 5:24:32 PM
2 นายยูนัน เส็นหมุด หมู่ 6 ปริกตก ปริก สะเดา สงขลา 11/21/2018 10:43:45 AM
3 นายนิติวุธ ประทุมวรรณ หมู่ 7 ปริกใต้ตก ปริก สะเดา สงขลา 11/21/2018 10:45:28 AM
4 นางสาวรุ่งทิพย์ เพชรสองสี หมู่ 1 ตีนนา เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 11/21/2018 10:46:46 AM
5 นางสาวอุธาทิพย์ เชื้อพราหมณ์ หมู่ 5 ท่าสะท้อน ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 11/21/2018 10:48:40 AM
6 นางสาวนิศา อนุชาล หมู่ 4 โคกเนียนตก ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 11/21/2018 10:50:52 AM
7 รัตนา ทองอยู่ หมู่ 1 ดอนแย้ กระดังงา สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 11:56:10 AM
8 นายกอบชัยกิจ อักษรวงศ์ หมู่ 2 หนองมวง กระดังงา สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 11:58:03 AM
9 นางรสสุคนธ์ ม่วงทอง หมู่ 4 พังเป็ด กระดังงา สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 11:59:28 AM
10 นายอุดม จินดาวงศ์ หมู่ 1 ท่าโพธิ์ คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:00:40 PM
11 นายวันชาติ ชูชีพ หมู่ 2 โพธิ์ใหม่ คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:01:51 PM
12 นายโสรส แสงประดับ หมู่ 3 จาก คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:03:01 PM
13 นายประพันธ์ ทองบริบูรณ์ หมู่ 6 คลองหนัง คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:04:25 PM
14 นายเฉลิม สังข์ศิลป์ชัย หมู่ 7 ถิน คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:05:57 PM
15 นายสุชาติ อักษรวงศ์ หมู่ 8 ท่าคูระ คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:07:52 PM
16 นายศุภกฤษณ์ ศรีสุวรรณโน หมู่ 9 ท่าคูระ คลองรี สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:09:27 PM
17 นายสุภัทร์ บัวหัน หมู่ 1 เลียบ ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:11:41 PM
18 นายอมร เรืองศรี หมู่ 3 ชะลอน ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:14:14 PM
19 นายสุวัฒน์ ขุนทอง หมู่ 5 พังไทร ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:17:53 PM
20 นายบัณฑิต จันทสุริยา หมู่ 6 ชะแม ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:20:03 PM
21 นายฉัตรชัย ปิ่นทองพันธ์ หมู่ 7 บ่อใหม่ ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:21:31 PM
22 นายสายัณห์ เพรชรัตน์ หมู่ 8 พังไม้ไผ่ ดีหลวง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:22:47 PM
23 นายสมศักดิ์ สักพันธ์ หมู่ 1 หัวยาง วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:50:25 PM
24 นายไพศาล เรืองสุข หมู่ 5 พังเถร วัดจันทร์ สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:51:33 PM
25 นางละออง ทองอ่อน หมู่ 1 ดอนตาเหลือง ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:52:59 PM
26 พลฯบุญช่วย บุญพันธ์ หมู่ 2 หินสามก้อน ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:55:28 PM
27 นายไพโรจน์ นุ่นสวัสดิ์ หมู่ 3 ทองลัง ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:57:13 PM
28 นายปราโมทย์ ล่องชุม หมู่ 4 ท่าหินใต้ ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:58:29 PM
29 นายบุญให้ น้อยผา หมู่ 7 มิไร ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 12:59:36 PM
30 นายสุพัฒ หมื่นภัคดี หมู่ 8 พรวน ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:00:45 PM
31 นายธวัฒชัย รุ่งกลิ่น หมู่ 9 พรวน ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:02:37 PM
32 นายทิพย์มงคล ขุนไชย หมู่ 2 สนามชัย สนามชัย สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:04:02 PM
33 นายบรรจง แก้วแสงอ่อน หมู่ 3 วัดสนามชัย สนามชัย สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:05:08 PM
34 นางวรรณา หนูคง หมู่ 4 ปลัดมุม สนามชัย สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:06:28 PM
35 นายพิภพ นพรัตน์ หมู่ 5 ประเจียก สนามชัย สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:07:34 PM
36 นายสมพงศ์ พรหมดำ หมู่ 1 แค บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:08:40 PM
37 นายทวีรัตน์ จันทจิตร หมู่ 2 แคบน บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:09:50 PM
38 นายวิชิต ผุดผ่อง หมู่ 4 พังช้างตาย บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:10:57 PM
39 นายสิงหา แก้วละเอียด หมู่ 5 แคใต้ บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:12:04 PM
40 นายวรพล แก้วจันทร์ หมู่ 6 วัดพิกุล บ่อแดง สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:13:15 PM
41 นางเรณู เที่ยงแก้ว หมู่ 4 พังตำเสา บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:14:24 PM
42 นายอำนวย แก้วมณี หมู่ 5 ม่วงด้วน บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:15:32 PM
43 นายอำนวย ภักดี หมู่ 6 พังแหวน บ่อดาน สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:16:41 PM
44 นายเจือ จันทร์แก้ว หมู่ 1 บางด้วน คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:17:53 PM
45 นายสมศักดิ์ สุขสว่าง หมู่ 2 ศรีไชย คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:18:57 PM
46 นางสาวมัลวิดา เฉลิมวัย หมู่ 5 คูขุดใต้ คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:20:24 PM
47 นางสาวธมลวรรณ สุวรรณะ หมู่ 6 แหลมวัง คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:21:50 PM
48 นางปาณิสรา ทองพรหม หมู่ 7 ดอนคันเหนือ คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:23:08 PM
49 นางรจนา แก้วขาว หมู่ 8 ดอนคันใต้ คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:27:50 PM
50 นางกีรติกานต์ สุวรรณะ หมู่ 9 บ้านปลายหาร คูขุด สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:29:06 PM
51 นายสมนึก แสงมาก หมู่ 1 ชุมพลระวาง ชุมพล สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:30:21 PM
52 นายโชคชัย ชูแสง หมู่ 3 นางเหล้า ชุมพล สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:31:27 PM
53 นายมงคล หวานทอง หมู่ 4 วัดกระ ชุมพล สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:32:38 PM
54 นายศิวัช อ่อนหวาน หมู่ 5 หนองโหละ ชุมพล สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:33:46 PM
55 นายประสิทธิ์ สุวรรณศิลป์ หมู่ 6 พะโคะ ชุมพล สทิงพระ สงขลา 11/21/2018 1:35:07 PM
56 นายปรีชา รัตนากรสกุล หมู่ 2 พังลาออก พังลา สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:29:00 PM
57 นายโกมินทร์ ตัญจะโร หมู่ 1 บ้านใหม่ ปริก สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:35:02 PM
58 นางสาวเจนจิรา สมบูรณ์ หมู่ 9 ยางเกาะ ปริก สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:38:18 PM
59 นางสุดใจ ทองออนสี หมู่ 7 บางคราย ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:47:22 PM
60 ณัชวัลย์นาท ดำแก้ว หมู่ 1 สองพี่น้อง ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:51:20 PM
61 นางวิลาวัลย์ แก้วคง หมู่ 6 หนำคอก ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:54:14 PM
62 นายสมหมาย บุญสว่าง หมู่ 7 เขาวังชิง ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:55:41 PM
63 นางสาวณัฐธิดา จันสี หมู่ 4 ห้วยคู สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:57:16 PM
64 นางสาววิไลวัณย์ สุขโข หมู่ 5 ควนตานิ สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 11/21/2018 3:58:45 PM
65 นายจิรพันธุ์ แก้วงาม หมู่ 9 ควนยาง สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 11/21/2018 4:02:42 PM
66 นางสาวสวรส บัวสาย หมู่ 10 ทุ่งใหญ่ สำนักแต้ว สะเดา สงขลา 11/21/2018 4:04:54 PM
67 นายสุธีร์ เกลี้่ยงช่วย หมู่ 3 ท่าข่อย ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 11/21/2018 4:07:47 PM
68 ยาแมล กาเซ็ง หมู่ 4 ป่าเร็ด ปลักหนู นาทวี สงขลา 11/22/2018 9:47:02 AM
69 นางสุวรรณี ทองไฝ หมู่ 10 เกาะจง ทับช้าง นาทวี สงขลา 11/22/2018 9:50:42 AM
70 นายวิมล แก้วชื่น หมู่ 3 พรุเมา นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 11/16/2018 4:39:38 PM
71 อติสัย แก้วสนิท หมู่ 9 คลองยา บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:17:40 AM
72 ศิริรัตน์ หวังจิตต์ หมู่ 1 โคกขี้เหล็ก ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:20:39 AM
73 ดลก็เดร์ มูเก็ม หมู่ 2 ม่วงค่าย ฉลุง หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:24:07 AM
74 สานิต เถาถวิล หมู่ 2 บางโหนดใน คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:30:04 AM
75 มูสา บิลอะหลี หมู่ 3 แหลมโพธิ์ คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:32:51 AM
76 พัสวี แก้วจารนัย หมู่ 4 เกาะนก คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:37:29 AM
77 บนเล๊าะ เดชบินหมัด หมู่ 5 บ้านควน คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:39:16 AM
78 กมลวรรณ ณรงค์รัตน์ หมู่ 8 วัดดอน คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:40:46 AM
79 กรรกนก ศรีจิ๋ว หมู่ 7 พรุชะบา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:42:52 AM
80 ไกรรัตน์ บุตรบุรี หมู่ 9 วังพา ทุ่งตำเสา หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:44:14 AM
81 สุธรรม จันทะมณี หมู่ 5 ท่านางหอม น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:45:49 AM
82 ปกฤษฎิ์ ไชยวรรณ หมู่ 10 บนเขา น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:47:08 AM
83 ศศิวรินทร์ เกี่ยวม่าน หมู่ 4 วังหรัง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 11:48:31 AM
84 อนุช กุลนิล หมู่ 4 ปีก ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 2:12:11 PM
85 คมสันต์ สุริวงค์ หมู่ 5 หนองบัว ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 2:14:13 PM
86 อาวิระ จันทรักษ์ หมู่ 6 หินเกลี้ยง ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 2:15:40 PM
87 พงศ์พันธ์ ไพยรัตน์ หมู่ 7 ทุ่งปรือ พะตง หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 3:36:53 PM
88 จุฬาพร สุวรรณลักษณ์ หมู่ 8 เขากลอย ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 11/19/2018 3:43:03 PM
89 นางประไพ ขวัญสุข หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 10:37:26 AM
90 อริสา เม่งช่วย หมู่ 3 มาบเตย แดนสงวน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:18:30 PM
91 อนันต์ ดำเพชร หมู่ 4 ขี้นาค แดนสงวน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:19:08 PM
92 ประจวบ คงยัง หมู่ 5 แม่ใหญ่ แดนสงวน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:20:02 PM
93 นฤชาติ รัตติโชติ หมู่ 6 ลานควาย บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:30:20 PM
94 สิทธิโชค รามมาก หมู่ 7 ขี้นาค บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:31:02 PM
95 วรรณนา รัตนคำ หมู่ 7 พังตรี ระวะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:43:45 PM
96 มนัญชยา หมันหลัง หมู่ 8 เขานา คลองทราย นาทวี สงขลา 11/22/2018 10:34:56 AM
97 ประคอง ปินละมัย หมู่ 9 ช้อนทอง ทับช้าง นาทวี สงขลา 11/22/2018 10:36:37 AM
98 อารียา สุวรรณโณ หมู่ 10 วังใหญ่ นาทวี นาทวี สงขลา 11/22/2018 11:44:30 AM
99 ฝาตีเม๊าะ ร่าหนิ หมู่ 8 นาบ้านไร่ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:45:18 AM
100 คีไลล๊ะห์ หามะ หมู่ 12 ลำลอง นาทวี นาทวี สงขลา 11/22/2018 11:46:29 AM
101 นายเชาวลิตร ชูเพชร หมู่ 12 ปากจด นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:47:52 AM
102 ยามีละ โตะมา หมู่ 13 คลองทุเรียน นาทวี นาทวี สงขลา 11/22/2018 11:49:05 AM
103 สุนิสา รัตนะ หมู่ 3 ท่าล้อ สะพานไม้แก่น จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:49:50 AM
104 อนุสรณ์ ขะมิโดย หมู่ 15 ป่าขี้เหล็ก นาทวี นาทวี สงขลา 11/22/2018 11:51:08 AM
105 นางสาวสายฝน ชุมมิ่ง หมู่ 2 ทุ่งพระ ป่าชิง จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:52:06 AM
106 ศิริชัย จันทร์จิตจริงใจ หมู่ 5 ไร่ ป่าชิง จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:52:39 AM
107 ดวงกมล ทองเพชร หมู่ 10 ชายนา คลองเปียะ จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:56:34 AM
108 รัตนา บุญเพ็ชร หมู่ 8 ทุ่งหม้อแตก ฉาง นาทวี สงขลา 11/22/2018 11:57:02 AM
109 ซารีฟ๊ะ นิเด็น หมู่ 6 นาตีน ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 11/22/2018 11:58:41 AM
110 เรวดี ศรีเพ็ง หมู่ 6 คูนายสังข์ แค จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:00:54 PM
111 นายอาซิส นวลศรี หมู่ 10 ปึก นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:02:33 PM
112 นางสาวทักษิณา ใบหมะ หมู่ 1 สุเหร่า ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:04:47 PM
113 ณัฐนันท์ มาศศรี หมู่ 10 บ่อต้นแซะ บ้านนา จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:06:31 PM
114 นุจรี ล่อหลี หมู่ 2 เกาะทากเหนือ นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:09:32 PM
115 นางสาวกาญจนีย์ แก้วหนู หมู่ 8 เตาอิฐ นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:12:39 PM
116 รอฮานี หมะสาแหละ หมู่ 4 โคกเค็ด บ้านนา จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:12:52 PM
117 ยารีนา นิเด หมู่ 3 เกาะทากใต้ นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:17:14 PM
118 นายสุริยา สมาน หมู่ 7 ลางา บ้านนา จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:18:57 PM
119 ละออง ขรีดาโอ๊ะ หมู่ 8 หัวดินเหนือ ป่าชิง จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:19:26 PM
120 อนุวัฒน์ หมะหนอ หมู่ 4 ท่าคลอง ป่าชิง จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:20:14 PM
121 นัสเร๊าะ อุทัยรังษี หมู่ 7 นาใน นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:24:46 PM
122 ขอฝีเส๊าะ หัดขะเจ หมู่ 10 วังหาร ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:27:07 PM
123 อุมาพร พรุเพชรแก้ว หมู่ 5 ประจ่าเหนือ นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:27:42 PM
124 ภาณุพงศ์ หมินสะแล๊ะ หมู่ 7 สำนักยอ แค จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:15:38 PM
125 กุสุมา แดงแสละ หมู่ 9 ตรับเหนือ จะโหนง จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:33:40 PM
126 นายร่อซิ นุ้ยไหน หมู่ 7 นาเสมียน นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:34:33 PM
127 วิภา เจ๊ะจาโรจน์ หมู่ 4 ป่าเส ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:35:59 PM
128 สุนิสา ปานเส็ม หมู่ 3 โพรงงู ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:37:30 PM
129 นางสาวสนิยา ร่าหนิ หมู่ 8 แพร้ว ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:40:47 PM
130 นิสา ชั่งหมาน หมู่ 6 ลิวง ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:42:26 PM
131 อาภา สามนารี หมู่ 3 ป่ายาง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:45:42 PM
132 วิยะดา แก้วทอง หมู่ 1 บ้านป่าชิง ป่าชิง จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:45:48 PM
133 นางสาวภรทิพย์ ขุนฤทธิ์ หมู่ 7 สลุด ป่าชิง จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:50:45 PM
134 พีรดิศ เหร็มแอ หมู่ 4 ท่าคลอง นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:55:25 PM
135 รพีพรรณ ขุนทอง หมู่ 3 ปลักปลิง จะโหนง จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:00:15 PM
136 กมลวรรณ หมะและ หมู่ 3 เลียบ สะกอม จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:04:03 PM
137 นายอาซีด สายวารี หมู่ 11 ตรับใต้ จะโหนง จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:05:05 PM
138 นางสาววรรณา หมะเก หมู่ 3 ป่างาม ตลิ่งชัน จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:10:54 PM
139 นางสาวนุสรี สมาน หมู่ 9 คูน้ำรอบ นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:14:01 PM
140 พัชรินทร์ เพชรพงษ์ หมู่ 5 ในเมือง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:23:42 PM
141 อภิรดี มามะ หมู่ 6 ท่าชะมวง บ้านนา จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:24:43 PM
142 นายยามารูดีน สมะดอเล๊าะ หมู่ 9 ปลักพ้อ คู จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:26:18 PM
143 นางสาวพนิดา เส็นหีม หมู่ 3 ท่ายาง นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:26:21 PM
144 อัชรา เหล็มนุ้ย หมู่ 9 น้ำเค็ม บ้านนา จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:28:27 PM
145 นางสาวอุมัย เหล๊าะเหม หมู่ 11 คลองทิง นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:33:32 PM
146 กาษานดิ์ เหร็มแอ หมู่ 5 ม้างอน นาทับ จะนะ สงขลา 11/22/2018 12:53:06 PM
147 เบญจมาศ อินทสุวรรณโณ หมู่ 11 ควนยาง นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:45:38 PM
148 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทกานต์ จันทรปาน หมู่ 3 เลียบ สะกอม จะนะ สงขลา 11/22/2018 1:52:26 PM
149 รัชนก บัวเพชร หมู่ 11 หัวควน น้ำขาว จะนะ สงขลา 11/22/2018 3:09:11 PM
150 สุภัทรา แก้ววิชิต หมู่ 2 ตุหรง จะโหนง จะนะ สงขลา 11/22/2018 3:47:22 PM
151 นางสาวอุทัย ทองแกมแก้ว หมู่ 1 เลียบ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 10:28:35 AM
152 นางธิดารัตน์ เพ็ชราการ หมู่ 3 ห้วยหลอ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 10:31:26 AM
153 นายวุ่ยหิ้น แซ่ว่อง หมู่ 6 คลองนกกระทูง ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 10:34:34 AM
154 อุไรวรรณ เกิดทิพย์ หมู่ 3 ปากเหมือง ตะเครียะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 10:55:37 AM
155 นางณัฐริยา สุขชาญ หมู่ 2 บางกล่ำกลาง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 11:23:09 AM
156 นางรัตนา ชูช่วยชีวิต หมู่ 4 บางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 11:25:57 AM
157 นายวรพจน์ ด้ามทอง หมู่ 5 ท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 11:27:50 AM
158 นายชาญวิฑูร สุขสว่าง หมู่ 3 หัวนอนวัด แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 11:38:59 AM
159 สุพรรณี สดตรง หมู่ 13 หนองกวางข้อง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 11:55:30 AM
160 ฉลอง ผ่องสุวรรณ หมู่ 13 หนองกวางข้อง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 12:04:28 PM
161 นางสาวทักอษร แก้วชะโน หมู่ 18 ป่ายางใหม่ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 11/20/2018 1:41:49 PM
162 นางสาวปิยะนุช จันทร์ฉาย หมู่ 1 ท่าเข็น คลองแดน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:15:51 PM
163 นายชริสภน จันทร์เล็ก หมู่ 1 ทุ่งสงวน แดนสงวน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:16:43 PM
164 นางสุนีย์พร บุญสุข หมู่ 2 ช่อนฉา แดนสงวน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:17:26 PM
165 อารีย์ ธรรมโชติ หมู่ 1 รับแพรก ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:21:05 PM
166 ภรณ์ชนก มุสิกรังษี หมู่ 10 มาบปรือ ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:21:55 PM
167 สุเจตน์ แสงแก้ว หมู่ 2 อู่ตะเภา ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:22:34 PM
168 วินิตย์ แสงสุวรรณ หมู่ 4 ศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:23:39 PM
169 สินธุ์ไชย เฉิดฉิ้ม หมู่ 6 ศาลาหลวงล่าง ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:24:33 PM
170 สุภาพ กาษรสุวรรณ หมู่ 7 ขี้นาค ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:25:23 PM
171 ชาญชัย เพชรประดับ หมู่ 8 คลองเป็ด ท่าบอน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:25:59 PM
172 สุเมธ ยินดี หมู่ 3 พังขี้พร้า บ่อตรุ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:26:40 PM
173 สุทธิรักษ์ คงสุวรรณ หมู่ 4 วัดประดู่ บ่อตรุ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:27:17 PM
174 เพ็ญศรี รัตรี หมู่ 5 โพธิ์ บ่อตรุ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:27:58 PM
175 วัชระ รัตนกาญจน์ หมู่ 4 ผักกูด บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:28:54 PM
176 ไพรัตน์ ดำบัว หมู่ 5 หัววัง บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:29:34 PM
177 ชัยญา ธรรมโม หมู่ 8 มาบด้วน บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:31:41 PM
178 ธวัชชัย เส้งชู หมู่ 9 สระหมื่นแสน บ้านใหม่ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:32:18 PM
179 ชไมพร พุ่มดำ หมู่ 1 ตะพังหม้อ ปากแตระ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:33:06 PM
180 สุจิตรา หนูรักษ์ หมู่ 2 เลียบ ปากแตระ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:33:47 PM
181 ยุพาวดี จันทรเพท หมู่ 4 หัวเกาะ ปากแตระ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:34:29 PM
182 ปัทมา ยกรัตน์ หมู่ 5 หัวเกาะช้าง ปากแตระ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:35:13 PM
183 ณิชชารีย์ ไชยรักษ์ หมู่ 1 สามี พังยาง ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:36:15 PM
184 ทัศนีย์ จาโร หมู่ 3 หน้าเมือง พังยาง ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:37:01 PM
185 กรรณิการ์ รัตนแก้ว หมู่ 4 หัวถิน พังยาง ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:37:45 PM
186 สุชาติ ชูชื่น หมู่ 1 มหาการ ระโนด ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:38:27 PM
187 มุกดาวัลย์ ขวัญเกื้อ หมู่ 7 หัวถิน ระโนด ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:39:11 PM
188 สาริศ มุ่ยบง หมู่ 1 หัวโหนด ระวะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:39:56 PM
189 แน่งน้อย นารีหวานดี หมู่ 2 ชายเคือง ระวะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:40:45 PM
190 ธนกร ศรีสงค์ หมู่ 3 วัดพร้าว ระวะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:41:59 PM
191 พรเพ็ญ เจริญกิจ หมู่ 4 สำโรงแฉ้ ระวะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:42:35 PM
192 วันเพ็ญ คงศรี หมู่ 6 สำโรงแฉ้ ระวะ ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:43:12 PM
193 สะเทือน เชื้อช่วยชู หมู่ 1 สามบ่อ วัดสน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:45:52 PM
194 ปัญญา จันทวาส หมู่ 2 วัดนก,ยางเอน วัดสน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:47:09 PM
195 สมใจ ขุนราช หมู่ 4 พังขาม วัดสน ระโนด สงขลา 11/20/2018 3:47:55 PM
196 นางภรสวรรค์ แหล๊ะละ หมู่ 4 สีสอน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 3:57:27 PM
197 นางสาวบุญเรือง สรเพ็ชร หมู่ 5 ควนดินแดง เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:02:00 PM
198 นายทัศนะ หมัดล๊ะ หมู่ 7 คลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:04:52 PM
199 นายถาวร จันทรน้อย หมู่ 9 ทุ่งคมบาง เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:07:03 PM
200 นางสุพรรณี อุไรรัตน์ หมู่ 1 พังลาตก พังลา สะเดา สงขลา 11/20/2018 4:07:26 PM
201 นายสงวน นิลรัตน์ หมู่ 12 คลองหิน เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:08:50 PM
202 นายอรัญดร สวนทอง หมู่ 6 หนองเลาธง ควนรู รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:14:19 PM
203 นางสุภาพ กมลเจริญ หมู่ 8 โคกค่าย ควนรู รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:16:01 PM
204 นายนิกร หนุดหละ หมู่ 9 ไสท้อน ควนรู รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:19:45 PM
205 นางกมลทิพย์ ชูช่วย หมู่ 6 กองอิฐ คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:22:08 PM
206 นายอดิศักดิ์ สันหรีม หมู่ 5 ปริกออก ปริก สะเดา สงขลา 11/20/2018 4:22:13 PM
207 นางสาวศิริพร แก้วรอด หมู่ 11 จังโหลน คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:23:59 PM
208 นายพลวัฒน์ ขุนทองเพ็ชร หมู่ 13 เกาะยาว คูหาใต้ รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:25:32 PM
209 นายแอน สามัญ หมู่ 5 หูนบ ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:26:55 PM
210 นายคล่อง วิจิตร์ หมู่ 6 เนินนิมิตร ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:28:05 PM
211 นายก่อเดร์ ฤทธิ์โต หมู่ 8 ท่ามะปราง ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:29:30 PM
212 นางสาวสาวิตรี ทองวิเชียร หมู่ 10 ทุ่งเคี่ยม ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:30:46 PM
213 นายอรุญ เกษมุล หมู่ 11 นิคมพัฒนา 2 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:32:28 PM
214 นางปราณี ทองศรี หมู่ 13 ยางแดง ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:35:02 PM
215 นายบรรจบ จันทระ หมู่ 14 หนองไม้แก่น ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:36:28 PM
216 นายอะเฉ็ม ล่าแหละหมัน หมู่ 15 คลองกรอย ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา 11/20/2018 4:38:15 PM
217 นายจารึก พุฒแก้ว หมู่ 2 โคกทัง พิจิตร นาหม่อม สงขลา 11/20/2018 5:06:40 PM
218 นางเตือนใจ พรมประถม หมู่ 3 โคกพยอม พิจิตร นาหม่อม สงขลา 11/20/2018 5:08:33 PM
219 นายสุกิจ แก้วชื่น หมู่ 2 ลานไทร ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 11/20/2018 5:10:34 PM
220 นางปุณยาพร พรมเจริญ หมู่ 3 ทุ่งโพธิ์ ทุ่งขมิ้น นาหม่อม สงขลา 11/20/2018 5:11:57 PM
221 นายเขียน ผลบุญ หมู่ 5 ต้นปริง คลองหรัง นาหม่อม สงขลา 11/20/2018 5:13:10 PM
222 นางมาลี อธิการโกวิทย์ หมู่ 3 ตลาดปริก ปริก สะเดา สงขลา 11/20/2018 5:43:49 PM
223 ไทพร อุทัยหอม หมู่ 3 ควนเนียง พะตง หาดใหญ่ สงขลา 11/21/2018 8:56:58 AM
224 เลี้ยม หอมทอง หมู่ 5 คลองนุ้ย พะตง หาดใหญ่ สงขลา 11/21/2018 8:58:45 AM
225 เขมจุฑา ไดนา หมู่ 6 ควนขี้แรด พะตง หาดใหญ่ สงขลา 11/21/2018 9:00:16 AM
226 สามารถ อินทรัตน หมู่ 7 เขากลอยนอก ท่าข้าม หาดใหญ่ สงขลา 11/21/2018 9:05:21 AM
227 หรรษกาณ พันะชิต หมู่ 1 บางโหนดนอก คูเต่า หาดใหญ่ สงขลา 11/21/2018 9:14:50 AM
228 นางสาวสิริลักษณ์ สุวรรมะโร หมู่ 7 โหนด คู จะนะ สงขลา 11/22/2018 2:50:55 PM
229 นางสาวเสาวลักษณ์ บุญรัตน์ หมู่ 8 นาปรือ คู จะนะ สงขลา 11/22/2018 2:53:21 PM
230 สราวุธ สุดขาว หมู่ 4 ช่องเขา คลองเปียะ จะนะ สงขลา 11/22/2018 2:53:36 PM
231 ศิริขวัญ ขะสะหมะ หมู่ 12 แม่เตย นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 3:24:19 PM
232 เบญจวรรณ บุรีรัตน์ หมู่ 10 หว้าหลัง นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 3:53:33 PM
233 กิ่งกมล แก้วทอง หมู่ 8 ควนไม้ไผ่ นาหว้า จะนะ สงขลา 11/22/2018 4:27:23 PM
234 ฝีซอล มุทะจันทร์ หมู่ 4 ปากบางสกอม สะกอม จะนะ สงขลา 11/22/2018 5:21:41 PM
235 กมลวรรณ สุวรรณรัตน์ หมู่ 8 ศาลาน้ำ คลองเปียะ จะนะ สงขลา 11/22/2018 5:26:23 PM
236 กมลนิตย์ แดงไชย หมู่ 2 ลำชิง คลองทราย นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:35:35 AM
237 จิราพร แก้วสุข หมู่ 5 ล่องมุด คลองทราย นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:37:53 AM
238 รจนาภรณ์ สร้อยสูงเนิน หมู่ 7 โต้นนท์ คลองทราย นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:45:13 AM
239 พงษ์วุฒิ เอียดยอด หมู่ 2 ต้นไทร ปลักหนู นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:47:32 AM
240 พิชญะ อินแก้ว หมู่ 3 โคกแค ปลักหนู นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:49:28 AM
241 ทวีศักดิ์ ยอดเอียด หมู่ 5 เลียบ ปลักหนู นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:50:55 AM
242 ชาตรี และอะ หมู่ 6 หมอคง ปลักหนู นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:51:56 AM
243 สุรเดช สาแล๊ะ หมู่ 7 สม็อง ปลักหนู นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:52:59 AM
244 ดำรง สีทอง หมู่ 2 ดังหมูเหนือ ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:54:27 AM
245 นภัทร เรืองแก้ว หมู่ 3 ดังหมูใต้ ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:56:30 AM
246 สราวุธ ศรีเพชร หมู่ 4 พอบิด ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 11/23/2018 9:58:24 AM
247 ปิยะพร ยูโซะ หมู่ 7 ป่ากัน ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:00:40 AM
248 วิชิต บัวคง หมู่ 8 ทุ่งข่า ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:01:57 AM
249 ธัญพิชชา ทองแก้ว หมู่ 1 นาปรัง คลองกวาง นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:05:12 AM
250 นิรมล ผลกล่ำ หมู่ 3 ช้างให้ คลองกวาง นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:07:03 AM
251 ภัทราพร ทองแดง หมู่ 4 เขาวัง คลองกวาง นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:08:56 AM
252 วิสา รักษายศ หมู่ 5 เก่า คลองกวาง นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:10:35 AM
253 โสภิญา แสงสุวรรณ์ หมู่ 7 คลองบอน คลองกวาง นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:13:01 AM
254 ภัทราพร ผดุงเดช หมู่ 10 ป่ายาง สะท้อน นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:14:37 AM
255 ประคอง ปินละมั่ย หมู่ 9 ช้อนทอง ทับช้าง นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:16:13 AM
256 นูรองนีซา สะไร หมู่ 4 ทุ่งเปรียง ประกอบ นาทวี สงขลา 11/23/2018 10:18:01 AM
257 ธนพล ขวัญทองยิ้ม หมู่ 6 ประจ่าใต้ นาหว้า จะนะ สงขลา 11/23/2018 11:09:51 AM
258 ศศิมา นวลหอ หมู่ 9 ควนขี้แรด นาหว้า จะนะ สงขลา 11/23/2018 2:59:52 PM
259 ราตรี วงศ์สุวรรณ หมู่ 7 หนองม่วง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/26/2018 10:44:30 AM
260 อ้อยใจ วงศ์สุวรรณ หมู่ 6 ยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/26/2018 10:42:51 AM
261 ฉัตรชัย ขุนสุยหนู หมู่ 3 บางกล่ำใต้ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/26/2018 10:54:47 AM
262 นายชัยญา ทองเนื้อแข็ง หมู่ 3 คลองโหน กระแสสินธุ์ กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 8:46:05 AM
263 นางปทิตตา ศรีสุวรรณ หมู่ 4 แหลมบ่อท่อ เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 8:47:53 AM
264 นายสุเทพ ศรีใส หมู่ 5 ยางทอง เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 9:01:34 AM
265 นายพิเชษฐ์ หวานช่วย หมู่ 6 แหลมหาด เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 9:02:36 AM
266 นายปรวัฒน์ โขมพัฒน์ หมู่ 9 แหลมซัน เกาะใหญ่ กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 9:17:37 AM
267 นางสาวนทีธรรม ทองเนื้อแข็ง หมู่ 1 เขาใน เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 9:19:17 AM
268 นายวิโรจน์ ทิพรองพล หมู่ 2 กาหรำ โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 9:21:15 AM
269 นายอนนท์ นวลทอง หมู่ 3 โคกแห้ว โรง กระแสสินธุ์ สงขลา 11/27/2018 9:22:30 AM
270 นางสาวรูไกหย๊ะ รัตนญาติ หมู่ 7 ทุ่งไม้ควน ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 11/28/2018 10:07:38 AM
271 นางเกสร แซ่จู่ หมู่ 10 บ้านไร่ ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 11/28/2018 10:52:25 AM
272 เอกวิวิษย์ ถนอมศรีมงคล หมู่ 1 บางกล่ำบน บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 11/28/2018 10:59:17 AM
273 ฉัตรฉาย พรหมจันทร์ หมู่ 1 หนองหิน แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา 11/28/2018 11:09:18 AM
274 นายเฉลิมพล ทองนวล หมู่ 8 หัวถนน ปริก สะเดา สงขลา 11/28/2018 11:21:21 AM
275 นายอนุวัต ดอหล๊ะ หมู่ 4 ตะเคียนเภา ปริก สะเดา สงขลา 11/28/2018 1:59:53 PM
276 นายดนอารี พรหมใหม่ หมู่ 5 บ้านนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 11/28/2018 2:26:57 PM
277 นางสาวเสาวนีย์ ธรรมโชติ หมู่ 6 เขารูปช้าง ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 11/28/2018 3:05:13 PM
278 นายสยามชัย เลี้ยงหทัยธรรม หมู่ 4 ทับโกบ สำนักขาม สะเดา สงขลา 11/28/2018 4:16:27 PM
279 นายนิพนธ์ จุ้ยนุ่ม หมู่ 3 หน่ำฮั้ว สำนักขาม สะเดา สงขลา 11/30/2018 11:38:32 AM
280 นายพิสุทธิ์ บุญมี หมู่ 4 ท่าโต้ เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา 11/30/2018 11:40:22 AM
281 นางมยุรา ไสยะ หมู่ 5 ระฆัง บางเขียด สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:28:06 PM
282 นายชอบ บางพงษ์ หมู่ 1 ปากช่อง ชะแล้ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:29:25 PM
283 นายสุธรรม บุญส่ง หมู่ 2 ชายเหมือง ชะแล้ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:30:39 PM
284 นายประสาร ชาญณรงค์ หมู่ 5 เขาผี ชะแล้ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:31:54 PM
285 นายศุภชัย แท่นมณี หมู่ 6 ชิงโคท่าออก ชิงโค สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:33:45 PM
286 นายปรีชา ขุนเจริญ หมู่ 7 บ่อสระท่าออก ชิงโค สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:34:53 PM
287 นายประดิษฐ์ มุขดา หมู่ 8 บ่อสระ ชิงโค สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:35:56 PM
288 นายสมบูรณ์ เอียดพันธ์ หมู่ 9 ดีหลวง ชิงโค สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:37:25 PM
289 นายวีรศักดิ์ เสียงดัง หมู่ 1 ดอนทิ่ง ปากรอ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:39:34 PM
290 นายไพฑูรย์ ไชยานุวงศ์ หมู่ 2 บ่อทราย ปากรอ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:41:19 PM
291 นายอาดนรัต หมัดศรี หมู่ 3 บางไหน ปากรอ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:42:18 PM
292 นายถาวร เถี้ยมไล่ หมู่ 1 หัวลำภู ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:44:55 PM
293 นายธงชัย ปะติสุวรรณ หมู่ 3 เทพยา ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:46:06 PM
294 นายสุเทพ ช่อดอก หมู่ 5 สว่างอารมณ์ ป่าขาด สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:47:07 PM
295 นายรำพัน อินทคง หมู่ 1 ปะโอ ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:48:12 PM
296 นายเกียรติกร ยอดช่วย หมู่ 1 หนองโด รำแดง สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:49:31 PM
297 นายสันติ จิตโสภา หมู่ 2 ชมวน รำแดง สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:50:45 PM
298 นางสาวอัมพิรา เสน่หา หมู่ 4 หนองโอย รำแดง สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:52:05 PM
299 นายสนธยา พ้นภัย หมู่ 5 นอก รำแดง สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:53:14 PM
300 นายจักรชัย สระศรี หมู่ 7 ป่าขวาง รำแดง สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:55:05 PM
301 นางถนอม ทองธีรภาพ หมู่ 1 ดีหลวง วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:56:28 PM
302 นางสมพร มัชฌิมาภิโร หมู่ 3 ขาม วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:58:03 PM
303 นายสมปอง เลขานุกิจ หมู่ 1 บ่อสี่กั๊ก ทำนบ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:16:13 PM
304 นายสถาพร อินทวิสัย หมู่ 2 หัวไม้ไผ่ ทำนบ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:17:46 PM
305 นายไพศาล ดิสสระ หมู่ 3 แม่ลาด ทำนบ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:19:12 PM
306 นายสุรศักดิ์ โสมะพันธ์ หมู่ 4 พร้าว ทำนบ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:20:43 PM
307 นายปราโมทย์ ทองอยู่ หมู่ 6 หัวขี้เหล็ก ทำนบ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:23:18 PM
308 นายจรรยา แสงอำไพ หมู่ 7 ตางหน ทำนบ สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:24:35 PM
309 นายมานพ รัตนโชติ หมู่ 1 ตากแดด บางเขียด สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:25:40 PM
310 นายถาวร พันละม้าย หมู่ 2 ใหญ่ บางเขียด สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 1:26:47 PM
311 นายสิทธิศักดิ์ แก้วกาธร หมู่ 6 ท่าออก วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 2:00:12 PM
312 นายหล่อหมาด หวังขะเด่ หมู่ 7 ชายเล วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 12/11/2018 2:05:21 PM
313 นายณัฐวุฒิ บาเห็ม หมู่ 3 เกาะแลหนัง ปากบาง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:09:40 PM
314 นายอิบราฮิม หมัดหมาน หมู่ 4 คลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:12:03 PM
315 นางสุภาพร เหล็มแหละ หมู่ 11 ลำเปาเหนือ ลำไพล เทพา สงขลา 12/11/2018 3:30:48 PM
316 นายอิรอเหม การดี หมู่ 2 สวรรค์ สะกอม เทพา สงขลา 12/11/2018 2:28:35 PM
317 นายยาวาเหตุ มะสะหมะ หมู่ 3 ม่วงถ้ำ สะกอม เทพา สงขลา 12/11/2018 2:30:54 PM
318 นายอำนวย โนระดี หมู่ 5 ท่าแมงลัก สะกอม เทพา สงขลา 12/11/2018 2:33:10 PM
319 นายวิน บุญเรืองรุ่ง หมู่ 6 แซะ สะกอม เทพา สงขลา 12/11/2018 2:36:04 PM
320 นายสิรวิชญ์ ไชยทอง หมู่ 7 พรุโต๊ะคอน สะกอม เทพา สงขลา 12/11/2018 2:43:20 PM
321 นายอชิ หมัดเจริญ หมู่ 8 เขาน้อย สะกอม เทพา สงขลา 12/11/2018 2:45:45 PM
322 นายเจริญ เตะหมัดหมะ หมู่ 2 พระพุทธ เทพา เทพา สงขลา 12/11/2018 2:47:25 PM
323 นายดลเลาะ ยีกับจี หมู่ 6 ป่าโอน เทพา เทพา สงขลา 12/11/2018 2:49:45 PM
324 นายสรยุทธ์ หมัดขาว หมู่ 8 ปากทุ่ง เทพา เทพา สงขลา 12/11/2018 2:51:34 PM
325 นายดนัย ใจเย็น หมู่ 2 บ่อน้ำส้ม เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12/11/2018 3:00:38 PM
326 นายสุธรรม เจียมจรัสศรี หมู่ 6 พรุตู เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12/11/2018 3:04:23 PM
327 นายรอย๊ะ โน๊ะสุธรรม หมู่ 4 กรงอิตำ เกาะสะบ้า เทพา สงขลา 12/11/2018 3:02:23 PM
328 นายวิทยา บือราเฮง หมู่ 2 ตูหยง ปากบาง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:07:09 PM
329 นายอำนวย สังรี หมู่ 7 ควนติหมุน ปากบาง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:14:54 PM
330 นายดุลรอหมาน ดามิ หมู่ 8 คลองควาย ปากบาง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:18:06 PM
331 นายสมพงษ์ จันทอง หมู่ 3 ควนหมาก วังใหญ่ เทพา สงขลา 12/11/2018 3:20:07 PM
332 นายอัดดือนันต์ มิง หมู่ 8 ควนหินเภา วังใหญ่ เทพา สงขลา 12/11/2018 3:23:36 PM
333 นายเดชฤทธิ์ หัดสาหมัด หมู่ 6 ควนเจดีย์ ลำไพล เทพา สงขลา 12/11/2018 3:25:31 PM
334 นายหามิ เตะเหร็ม หมู่ 9 ลำเปา ลำไพล เทพา สงขลา 12/11/2018 3:27:16 PM
335 นายอดุลย์ อิแอ หมู่ 10 พระยอด ลำไพล เทพา สงขลา 12/11/2018 3:29:13 PM
336 นายดนรอหีม หลงมิหน่า หมู่ 13 ทุ่งลานช้าง ลำไพล เทพา สงขลา 12/11/2018 3:32:22 PM
337 นายอับดุลนาเซ โต๊ะทา หมู่ 2 นาจวก ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:34:17 PM
338 นายธนาเดช พิรุณ หมู่ 3 พุทธนิมิตร ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:36:16 PM
339 นายสันติ ล่ากูด หมู่ 4 กระอาน ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:37:47 PM
340 นายเอกชัย หลีมะพันธ์ หมู่ 5 ทุ่งโดน ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:39:40 PM
341 นายประยูร หีมงอย หมู่ 7 พรุชิง ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:41:14 PM
342 นายมะยูโซ๊ะ แฉะ หมู่ 8 หนองสาหร่าย ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:42:52 PM
343 นายพิชัย ทัศวา หมู่ 9 ทุ่งทวด ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:45:06 PM
344 นายฮานาฟี ประสิทธิ์มะ หมู่ 10 ควนหรัน ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:46:36 PM
345 นายชัยฤทธิ์ ดำแดง หมู่ 11 โคกกอ ท่าม่วง เทพา สงขลา 12/11/2018 3:48:11 PM
346 กรกฤช พัทบุรี หมู่ 1 เขาใน เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 12/16/2018 12:39:08 PM
347 อานนท์ หมานระโต๊ะ หมู่ 8 ดอนเหรียง ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 12/23/2018 12:06:26 PM
348 วาสนา แสงสุวรรณ หมู่ 4 ทับโกบ สำนักขาม สะเดา สงขลา 1/21/2019 6:27:55 PM
349 ทิพวรรณ์ จันทวิเชียร หมู่ 8 นาปรือ คู จะนะ สงขลา 1/27/2019 9:01:40 AM
350 นางสาวจีรวรรณ์ จันสมคง หมู่ 1 ทุ่งไพล เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 8:57:36 AM
351 นายนิมิต ชัยศรี หมู่ 2 สวนชาม เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 9:00:38 AM
352 นายประเสริฐ ทมราตรี หมู่ 4 น้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 9:13:21 AM
353 นายชัย แก้วประสม หมู่ 5 สำนักเอ๊าะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 9:38:56 AM
354 นายวิสิทธิ์ ถิระผะลิกะ หมู่ 1 คลองคล้า บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 9:59:01 AM
355 นางสาวสนธยา ล่องแดง หมู่ 2 ยางหัก บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:02:49 AM
356 นางฤดี เพ็ชรแก้ว หมู่ 3 บางเหรียงตก บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:05:58 AM
357 นางเชวง ธนะโชโต หมู่ 4 บางเหรียงบน บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:09:06 AM
358 นายสุภชัย แซ่ซั้ว หมู่ 5 บางเหรียงใต้ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:10:36 AM
359 นายวัฒนพล ทวีวงค์ หมู่ 6 เกาะน้ำรอบ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:11:53 AM
360 นายมนตรี ภูพรมมี หมู่ 7 บางทีง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:13:25 AM
361 นายทวีศักดิ์ นวลละออง หมู่ 9 คลองช้าง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:14:38 AM
362 นายสายัน รักจิตต์ หมู่ 10 โหละหนุน บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:16:49 AM
363 นางสาวพิไลวรรณ ตรีผ่อง หมู่ 11 แพรกสุวรรณ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:18:05 AM
364 นายประทีป พวงแก้ว หมู่ 12 โคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:20:14 AM
365 นายศุภสิน นกแก้ว หมู่ 13 หน้าควน บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:21:32 AM
366 นางสาวธิดารัตน์ วรรณโร หมู่ 4 อ่าวทึง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:22:57 AM
367 นายจรูญ จันทร์มโณ หมู่ 6 ในไร่ รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:24:40 AM
368 นายวีระ นวลจริง หมู่ 8 หนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:25:52 AM
369 นายประภาส ทองขาว หมู่ 12 วังเนียน รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:31:51 AM
370 นายวิเชียร นกน้อย หมู่ 1 ผลุ้ง ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:33:25 AM
371 นางนงเยาว์ แก้วรัตนะ หมู่ 3 ควนโส ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:37:27 AM
372 นายสมภพ แก้วชุม หมู่ 4 โคกทราย ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:38:56 AM
373 นายประนอบ กลับใจได้ หมู่ 5 ปากจ่า ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:40:25 AM
374 นายจรินทร์ นุ่นมี หมู่ 7 นาลิง ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:41:22 AM
375 นายรัตนะ เตชะวรรณโต หมู่ 8 สวน ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:42:20 AM
376 นายสมพบ จันทภาโส หมู่ 9 โคกสัก ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:44:24 AM
377 นายสัญญา พาหุมันโต หมู่ 11 บ่อหว้า ควนโส ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:47:49 AM
378 นายมะฝาด หลีหมัด หมู่ 3 หัวไทร ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:49:44 AM
379 นายกะเส็ม สุหลี หมู่ 4 ป่า ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:50:43 AM
380 นางสาวสะเหม๊าะ เภอเกลี้ยง หมู่ 5 พุตูม ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:51:49 AM
381 นายพีรวัส เทพจิตต์ หมู่ 6 ท่าหยี ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:53:03 AM
382 นายมณี ห้องโสภา หมู่ 7 ท้ายบ่า ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:54:27 AM
383 นางสาวอุสมา สามาย หมู่ 8 ดอนเหรียง ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:55:48 AM
384 นายตั้น ธรรมรัตน์ หมู่ 9 ใหม่ ห้วยลึก ควนเนียง สงขลา 1/28/2019 10:56:44 AM
385 นายชัย แก้วประสม หมู่ 5 สำนักเอ๊าะ เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 11:12:01 AM
386 นายพล ขุนศรีรักษา หมู่ 6 ถ้ำตลอด เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 11:34:50 AM
387 นายสุธรรม ชายอิน หมู่ 7 เกาะยาง เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 11:36:10 AM
388 นายสมบัติ สัจทวีมิตร หมู่ 1 ทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:02:21 PM
389 นายนุดี สาและ หมู่ 7 ห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:25:55 PM
390 นายอุสมาน แวเย็ง หมู่ 8 ทับยาง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:28:14 PM
391 นายริดวาน อับดุลเลาะ หมู่ 2 ตราย จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:29:50 PM
392 นายต่วนพา ตูแวมะ หมู่ 5 นาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:31:44 PM
393 นายอับดลรอพะ เลาะสมาน หมู่ 1 โคกสิเหรง ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:43:54 PM
394 นายอาซมัน ล่อเต๊ะ หมู่ 2 สนี ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:44:55 PM
395 นางสาวรอกีเย๊าะ ใบเหย็มหมะ หมู่ 5 บาว ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:47:59 PM
396 นายการิม ใบเย็มหมะ หมู่ 6 เมาะลาแต ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:56:13 PM
397 นายรอมซีย์ กาเดาะ หมู่ 8 บ้านโคกออก-ยอดสุก ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 1:57:22 PM
398 นายอับดุลอาซิ อาแด หมู่ 3 ดารู ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:07:47 PM
399 นายวินัย อุทัดทอง หมู่ 4 นาม่วง บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:09:31 PM
400 นายนิวัฒน์ มาหนจันทร์ หมู่ 5 โคก บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:10:44 PM
401 นายสุริยา บ่อสู หมู่ 2 ควนหรัน เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:11:38 PM
402 นางสาววรรณี มณีประวัติ หมู่ 4 ราไมล์ เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:12:30 PM
403 นายมุสตอพา เลาะดีเยาะ หมู่ 7 ราไมบ์ต้นมะขาม เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:13:27 PM
404 นายเสรี ยอกอราช หมู่ 5 ไร่ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:14:25 PM
405 นายวินัย วิรัตน์ หมู่ 6 ทำเนียบ สะบ้าย้อย สะบ้าย้อย สงขลา 1/28/2019 2:15:15 PM
406 นายธีรยุทธ ใจสงัด หมู่ 3 ไร่ - นา เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 1/29/2019 10:58:17 AM
407 นายมาหะมุด กายียุ หมู่ 1 ตาฆอ ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 1/29/2019 10:59:38 AM
408 นายรอสาลี หนิหมะ หมู่ 1 กะเชะ บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 1/29/2019 11:01:47 AM
409 นางสาวญามีล๊ะ ยูโซ๊ะ หมู่ 2 ห้วยบอน บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 1/29/2019 11:03:13 AM
410 นายกาแม สมาเฮาะ หมู่ 6 ล่องควน คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 1/29/2019 11:59:38 AM
411 ไชยวัฒน์ แก้วสุวรรณ์ หมู่ 2 บ้านด่านงา คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:18:15 PM
412 ประคอง คงเอียด หมู่ 5 ทุ่งเลียบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:23:39 PM
413 สันติศักดิ์ รัตนพันธ์ หมู่ 6 เก่าร้าง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:27:08 PM
414 จาริยา ทวะกาญจน์ หมู่ 4 ยูงทอง คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:29:22 PM
415 กัลยา บิลสะเพ็ชร หมู่ 7 ควนกบ คลองหอยโข่ง คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:32:01 PM
416 ไพศาล วิวัชนะ หมู่ 1 สะพานหมาก คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:34:14 PM
417 เรวัต สังแก้ว หมู่ 3 ใหม่ คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:35:21 PM
418 ประวัติ ทองกาญจน์ หมู่ 4 ทอนไม้ไผ่ คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:36:42 PM
419 วินัย แก้วอรุณ หมู่ 5 สายแซะ คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:37:51 PM
420 ดิเรก ขาวจันทร์ หมู่ 6 ต้นส้าน คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:38:54 PM
421 ขนิษฐา พวงมาลัย หมู่ 7 ช่างแก้ว คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:39:53 PM
422 พิชญาภา เขียวไชย หมู่ 2 ทุ่งแม่บัว ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:40:57 PM
423 วิศิษฎ์ แก้วสุวรรณ์ หมู่ 6 คลองบ่อ ทุ่งลาน คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:42:01 PM
424 วิรัตน์ อารมณ์รัตน์ หมู่ 7 ทุ่งโชน โคกม่วง คลองหอยโข่ง สงขลา 1/31/2019 1:43:17 PM
425 อภินัทธ์ ไชยสุขัง หมู่ 1 นาปรัง คลองกวาง นาทวี สงขลา 1/31/2019 6:08:05 PM
426 ปุณยนุช ขตรทุกทิศ หมู่ 1 เขาใน เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 2/1/2019 8:29:54 AM
427 ราเชน หมัดอาด้ำ หมู่ 3 ห้วยหลอ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 8:33:21 AM
428 พัทธดนย์ อินคะเน หมู่ 9 คลองยา บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 2/1/2019 8:33:54 AM
429 สมชาย เหลาะเหม หมู่ 7 ทรายขาว ทุ่งหวัง เมืองสงขลา สงขลา 2/1/2019 8:34:55 AM
430 กิตติศักดิ์ เบ็ญดูสะ หมู่ 4 วังหรัง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 2/1/2019 8:37:52 AM
431 เอกพงษ์ ทัศวา หมู่ 9 ทุ่งทวด ท่าม่วง เทพา สงขลา 2/1/2019 8:42:46 AM
432 นางรัตนา บุญเพ็ชร หมู่ 8 ทุ่งหม้อแตก ฉาง นาทวี สงขลา 2/1/2019 8:49:10 AM
433 นางรัตนา บุญเพ็ชร หมู่ 8 ทุ่งหม้อแตก ฉาง นาทวี สงขลา 2/1/2019 8:49:16 AM
434 นางรัตนา บุญเพ็ชร หมู่ 8 ทุ่งหม้อแตก ฉาง นาทวี สงขลา 2/1/2019 8:49:23 AM
435 วิรุฬ ราญฏร หมู่ 10 บนเขา น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 2/1/2019 8:52:03 AM
436 ทวี ทองอ่อน หมู่ 1 ดอนตาเหลือง ท่าหิน สทิงพระ สงขลา 2/1/2019 8:55:56 AM
437 สุภกิจ ทัพภะ หมู่ 7 เขาวังชิง ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 2/1/2019 8:56:20 AM
438 สมเกียรติ เรืองมณี หมู่ 4 ทอนไม้ไผ่ คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 2/1/2019 9:03:51 AM
439 กชมน คงเป็นยอด หมู่ 7 ซาว ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 9:04:23 AM
440 น้ำฝน หนิอะ หมู่ 9 ปลักพ้อ คู จะนะ สงขลา 2/1/2019 9:04:43 AM
441 น.ส.รัชนก บัวเพชร หมู่ 11 หัวควน น้ำขาว จะนะ สงขลา 2/1/2019 9:10:01 AM
442 ภรณ์ชนก มุสิกรังษี หมู่ 10 มาบปรือ ท่าบอน ระโนด สงขลา 2/1/2019 9:12:08 AM
443 พัชรินทร์ เพชรพงษ์ หมู่ 5 ในเมือง คลองเปียะ จะนะ สงขลา 2/1/2019 9:19:29 AM
444 สม ทองพูล หมู่ 1 เลียบ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 9:20:02 AM
445 บุญช่วย จิตทอง หมู่ 18 ป่ายางใหม่ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 9:20:27 AM
446 อุดม ฮิ่นเซ่ง หมู่ 12 โคกเมือง บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 2/1/2019 9:21:27 AM
447 พีรดิศ เหร็มแอ หมู่ 4 ท่าคลอง นาทับ จะนะ สงขลา 2/1/2019 9:22:22 AM
448 วุ้ยหิ้น แซ่ว่อง หมู่ 6 คลองนกกระทูง ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 9:23:14 AM
449 ฉัตรชัย ขุนสุยหนู หมู่ 3 บางกล่ำใต้ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 9:23:53 AM
450 นายชาตรี และอะ หมู่ 6 หมอคง ปลักหนู นาทวี สงขลา 2/1/2019 9:24:33 AM
451 นายชาตรี และอะ หมู่ 6 หมอคง ปลักหนู นาทวี สงขลา 2/1/2019 9:24:56 AM
452 ปิลันรนา ติ หมู่ 3 ต้นปราง ป่าชิง จะนะ สงขลา 2/1/2019 9:25:37 AM
453 ระพิน ด้ามทอง หมู่ 6 เกาะน้ำรอบ บางเหรียง ควนเนียง สงขลา 2/1/2019 9:27:26 AM
454 บุญชอบ เมืองแก้ว หมู่ 8 ศาลาน้ำ คลองเปียะ จะนะ สงขลา 2/1/2019 9:28:05 AM
455 ฉลอง ผ่องสุวรรณ หมู่ 13 หนองกวางข้อง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 2/1/2019 9:29:33 AM
456 ฉลอง ผ่องสุวรรณ หมู่ 13 หนองกวางข้อง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 2/1/2019 9:29:37 AM
457 ฉลอง ผ่องสุวรรณ หมู่ 13 หนองกวางข้อง กำแพงเพชร รัตภูมิ สงขลา 2/1/2019 9:29:53 AM
458 เสริมศักดิ์ ขวัญเอียด หมู่ 3 ดังหมูใต้ ท่าประดู่ นาทวี สงขลา 2/1/2019 9:30:28 AM
459 สิน พุทธศุกร์ หมู่ 4 อ่าวทึง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 2/1/2019 9:30:35 AM
460 สมพร สุวรรณสาม หมู่ 17 ควนเหนือ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 9:30:48 AM
461 อับดลรอพะ เลาะสมาน หมู่ 9 คลองยา บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา 2/1/2019 9:32:34 AM
462 สมเกษ แก้ววิเชียร หมู่ 4 กระอาน ท่าม่วง เทพา สงขลา 2/1/2019 9:32:52 AM
463 นายต่วนพา ตูแวมะ หมู่ 5 นาจะแหน จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 9:35:13 AM
464 รอกีเย๊าะ ใบเย็มหมะ หมู่ 5 บาว ทุ่งพอ สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 9:36:03 AM
465 ก้อง ขวัญเกื้อ หมู่ 7 หัวถิน ระโนด ระโนด สงขลา 2/1/2019 9:37:15 AM
466 วินิตย์ แสงสุวรรณ หมู่ 4 ศาลาหลวงบน ท่าบอน ระโนด สงขลา 2/1/2019 9:39:21 AM
467 นายทัศนะ หมัดล๊ะ หมู่ 7 คลองกั่ว เขาพระ รัตภูมิ สงขลา 2/1/2019 9:39:46 AM
468 สมหญิง เพ็ชรแก้ว หมู่ 4 เขาวัง คลองกวาง นาทวี สงขลา 2/1/2019 9:40:20 AM
469 นายอับดุลนาเซ โต๊ะทา หมู่ 2 นาจวก ท่าม่วง เทพา สงขลา 2/1/2019 9:41:03 AM
470 อิบราฮิม หมัดหมาน หมู่ 4 คลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา 2/1/2019 9:42:10 AM
471 หร่อมิด๊ะ เจริญเร๊ะ หมู่ 5 ดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา สงขลา 2/1/2019 9:47:16 AM
472 นิรัญ ตั้งเซ่ง หมู่ 7 เกาะยาง เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 9:47:52 AM
473 ภาณุเดชน์ เจนิญเร๊ะ หมู่ 5 ดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา สงขลา 2/1/2019 9:50:18 AM
474 ภาณุเดชน์ เจนิญเร๊ะ หมู่ 5 ดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา สงขลา 2/1/2019 9:50:24 AM
475 ภาณุเดชน์ เจนิญเร๊ะ หมู่ 5 ดอนขี้เหล็ก พะวง เมืองสงขลา สงขลา 2/1/2019 9:50:36 AM
476 นายประเสริฐ ทมราตรี หมู่ 4 น้ำเชี่ยว เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 9:55:57 AM
477 ศรัณยู เรืองสุข หมู่ 5 ท่าสะท้อน ทุ่งหมอ สะเดา สงขลา 2/1/2019 9:57:49 AM
478 นางสาวจริยา มุนีมะ หมู่ 7 ราไมบ์ต้นมะขาม เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 9:59:10 AM
479 น้อย จันทรภาโส หมู่ 8 หนองปลิง รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 2/1/2019 10:03:34 AM
480 ถนอม ทองธีรภาพ หมู่ 1 ดีหลวง วัดขนุน สิงหนคร สงขลา 2/1/2019 10:07:03 AM
481 อับดุลอาซิ อาแด หมู่ 3 ดารู ธารคีรี สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 10:09:14 AM
482 ประดิษฐ์ เรืองดำ หมู่ 8 โคกค่าย ควนรู รัตภูมิ สงขลา 2/1/2019 10:10:32 AM
483 ณัฐพร อิสโร หมู่ 5 ไร่ ป่าชิง จะนะ สงขลา 2/1/2019 10:11:08 AM
484 แอมิเน๊าะ หมานเหม หมู่ 9 หัวดินใต้ ป่าชิง จะนะ สงขลา 2/1/2019 10:19:45 AM
485 ประยูร หีมงอย หมู่ 7 พรุชิง ท่าม่วง เทพา สงขลา 2/1/2019 10:26:07 AM
486 ศิริชัย จันทร์จิตจริงใจ หมู่ 5 ไร่ ป่าชิง จะนะ สงขลา 2/1/2019 10:29:21 AM
487 สุชาติ ชูชื่น หมู่ 1 มหาการ ระโนด ระโนด สงขลา 2/1/2019 10:30:13 AM
488 นุษา ไชยขวัญ หมู่ 1 ทัพหลวง คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 10:49:36 AM
489 อ้อยใจ วงศ์สุวรรณ หมู่ 6 ยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 10:50:13 AM
490 อ้อยใจ วงศ์สุวรรณ หมู่ 6 ยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 10:50:23 AM
491 สถิตา ถวิลวรรณ หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 10:50:26 AM
492 สถิตา ถวิลวรรณ หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 10:50:30 AM
493 สถิตา ถวิลวรรณ หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 10:50:35 AM
494 สถิตา ถวิลวรรณ หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 10:50:59 AM
495 กนกพล บัวแก้ว หมู่ 6 หนำคอก ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 2/1/2019 10:52:03 AM
496 นาง ยุพเยาว์ เจริญมหัธชัย หมู่ 4 วังหรัง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 2/1/2019 10:52:26 AM
497 สมมารถ เหม หมู่ 3 วังโอะ จะแหน สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 10:52:41 AM
498 าายวีระพันธ์ นิลวิสุทธิ์ หมู่ 7 ห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 10:57:13 AM
499 นิวัฒน์ มาหนจันทร์ หมู่ 5 โคก บ้านโหนด สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 11:05:31 AM
500 วรพจน์ ด้ามทอง หมู่ 5 ท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา 2/1/2019 12:01:38 PM
501 ปฐพล หวันละเบ๊ะ หมู่ 4 ตะเคียนเภา ปริก สะเดา สงขลา 2/1/2019 10:37:30 AM
502 วรรณนา วงษ์ใหญ่ หมู่ 5 บ้านนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 2/1/2019 9:38:15 PM
503 วรรณนา วงษ์ใหญ่ หมู่ 5 บ้านนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 2/1/2019 9:38:27 PM
504 วรรณนา วงษ์ใหญ่ หมู่ 5 บ้านนา ปาดังเบซาร์ สะเดา สงขลา 2/1/2019 9:39:06 PM
505 รจนา จันทร์สองแก้ว หมู่ 2 สวนชาม เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 2/1/2019 11:09:24 PM
506 อภิรัต ราชอาษา หมู่ 3 ไร่ - นา เขาแดง สะบ้าย้อย สงขลา 2/6/2019 2:13:10 AM
507 อับดลเราะหมาน หมานสนิท หมู่ 4 คลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา 2/7/2019 7:41:22 PM
508 อับดลเราะหมาน หมานสนิท หมู่ 4 คลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา 2/7/2019 7:41:28 PM
509 วา เย็ดแม หมู่ 2 ต้นไทร ปลักหนู นาทวี สงขลา 2/9/2019 1:46:02 PM
510 สาโรจน์ มหาเจริญ หมู่ 4 คลองประดู่ ปากบาง เทพา สงขลา 2/7/2019 7:51:45 PM
511 รณภูมิ ศรประสิทธิ์ หมู่ 3 ใหม่ คลองหลา คลองหอยโข่ง สงขลา 2/13/2019 1:30:04 PM
512 กฤษฏา ดิษฐ์เจริญ หมู่ 7 นาป๋อง พะวง เมืองสงขลา สงขลา 2/19/2019 11:01:52 AM
513 นรากร บุสโร หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/26/2019 10:32:51 AM
514 นรากร บุสโร หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/26/2019 10:32:59 AM
515 นรากร บุสโร หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/26/2019 10:33:04 AM
516 นรากร บุสโร หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/26/2019 10:33:13 AM
517 นรากร บุสโร หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/26/2019 10:33:28 AM
518 นรากร บุสโร หมู่ 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา 2/26/2019 10:33:31 AM
519 น.ส ลำใย อมแก้ว หมู่ 4 โคกเนียนตก ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 3/10/2019 4:58:23 PM
520 น.ส ลำใย อมแก้ว หมู่ 4 โคกเนียนตก ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา 3/10/2019 4:58:28 PM
521 เสาวคนธ์ หวานนิมิตร หมู่ 5 ท่านางหอม น้ำน้อย หาดใหญ่ สงขลา 3/9/2019 2:49:48 AM
522 สุดารัตน์ ทิพย์ยอดสี หมู่ 4 วังหรัง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 3/10/2019 2:58:11 AM
523 ฮัมดัง จะโน หมู่ 7 ห้วยเต่า คูหา สะบ้าย้อย สงขลา 3/20/2019 8:04:32 PM