รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี (ห้องน้ำพราว) ถ.หนองจิก ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ก.พ. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 รอฮาณา กอตอ หมู่ 3 โสร่ง เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 11/21/2018 10:40:56 AM
2 อายุ รอเย็ง หมู่ 6 โคกขี้เหล็ก เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 11/21/2018 10:42:25 AM
3 นิฟาซีย๊ะ ลือเมาะ หมู่ 7 นิปิกูเละ เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 11/21/2018 10:50:09 AM
4 ฟาอีซะห์ เตะเเต หมู่ 2 ละหารยามู กอลำ ยะรัง ปัตตานี 11/21/2018 10:51:34 AM
5 ยาลี เจะแต หมู่ 6 ตะโละโต๊ะโน ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 3:04:15 PM
6 อาลียาส มานิ หมู่ 4 มะนังยง ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:40:14 PM
7 อาดนัน กือจิ หมู่ 2 แลแวะ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:08:37 PM
8 ดอรอแม อูมา หมู่ 3 ตะโละแมะนา ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:13:29 PM
9 อุสมาน หามะ หมู่ 1 ปาแดปาลัส ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:16:39 PM
10 อายุ มะซานิ หมู่ 2 ปาเซปูเตะ ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:20:06 PM
11 มะนาเซ หะดีมอ หมู่ 3 เขาดิน ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:27:42 PM
12 ยาลาลุุดดีน อิมือซษ หมู่ 6 ตะโละโต๊ะโน ปากู ทุ่งยางแดง ปัตตานี 11/21/2018 2:43:54 PM
13 นางสาวนิรูฮานิง นิตยรักษ์ หมู่ 1 บูดี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 11:12:21 AM
14 มลฑา สาอิ หมู่ 1 ลำหยัง ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 11/19/2018 11:20:30 AM
15 สุภาวดี มูณีมูสี หมู่ 4 ควนลังงา ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 11/19/2018 11:22:25 AM
16 อาสีย๊ะ บากา หมู่ 6 ลำอาน ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 11/19/2018 11:24:32 AM
17 สาธนา ละเอียดเหลือ หมู่ 5 ทรายขาวตก ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 11/19/2018 11:30:46 AM
18 ฐิติมา ทับทิมทอง หมู่ 2 หลวงจันทร์ ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี 11/19/2018 11:34:30 AM
19 นายนิมะ นิกูแม หมู่ 4 ดาโต๊ะ แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 11:53:19 AM
20 นางสาวสุลสวัลย์ รังทอง หมู่ 1 ปาโฮะแฮ บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 11:57:58 AM
21 oางสาวหัซมะห์ เจะแต หมู่ 1 โต๊ะตีเต ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:00:13 PM
22 นางสาวโซเฟียนี มอลอ หมู่ 2 บากง ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:08:42 PM
23 นางสาวคอตีย๊ะ กิจประมงกุล หมู่ 3 สีปาย ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:10:32 PM
24 นางสาวลาตีพะ กูนิง หมู่ 4 ใหม่ ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:12:00 PM
25 นางสาวดารียะ มะยูโซะ หมู่ 2 ปาโฮะฆาเยาะ ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:18:08 PM
26 นางสาวยาวาเฮ มะมิง หมู่ 3 บือแนละที ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:19:30 PM
27 นางสาวรุสนี สะเตาะ หมู่ 4 เจาะกือแล ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:21:13 PM
28 นางสาวรอตีปะห์ เจะบาราเฮง หมู่ 5 ท่ากุน ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:23:09 PM
29 นายตูแวอิบรอเห็ม มะแตนิง หมู่ 4 ท่าพง ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:24:38 PM
30 นางสาวนาซอพะ หมู๊หนา หมู่ 2 โต๊ะตีแต บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:13:55 PM
31 นางสาวไซตง สาเมาะ หมู่ 4 กูวิง บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:15:30 PM
32 นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ หมู่ 2 มูหลง ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:52:07 PM
33 นางสาวคอรีเยาะ ลาเตะ หมู่ 3 พังกับ ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:54:27 PM
34 นางสาวแวซง สะตียา หมู่ 5 กะลาขอ ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 12:56:22 PM
35 นางสาวรอซีดะห์ ยือแมง หมู่ 5 กะลาขอ ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:08:08 PM
36 นางสาวซุรญานา มะเย็ง หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:13:27 PM
37 นางสาวซอบารียะห์ ยีหามะ หมู่ 4 ชะเอาะ มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:15:30 PM
38 นางสาวอานีซะห์ เจะเตะ หมู่ 4 ชะเอาะ มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:17:53 PM
39 นางมาสตูรอ วามิง หมู่ 4 ตาหมน ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:20:10 PM
40 นางสาวนิสริญ ดอเลาะ หมู่ 5 ปาโต๊ะ ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:22:43 PM
41 นางสาวพาอีซะ ยานยา หมู่ 1 ตะโละแอเราะ ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:24:46 PM
42 นายฮาซัน มามะ หมู่ 2 เปาะกูแม ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:29:21 PM
43 นางสาวเขมาวดี ทองขวัญสุข หมู่ 4 ลุวง ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:31:03 PM
44 นางสาวณิชารีย์ ไชยศรี หมู่ 3 ป่าศรี ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:32:52 PM
45 นางสาวสุไรดา หะยีเจ๊ะมะ หมู่ 5 ตะโละสมูหลง ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:35:34 PM
46 นางสาวซูไวบะห์ มิง หมู่ 6 นาหอม จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 1:56:39 PM
47 กูยานา ตูแวปูเตะ หมู่ 4 โต๊ะซา ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:21:41 PM
48 พนิดา หิรัญพิจิตร หมู่ 4 บ้านดอนตะวันออก ดอน ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:27:39 PM
49 ซานีรา สาและแดง หมู่ 1 บางหมู บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:30:08 PM
50 นางสาวสูลีตา มะเซ็ง หมู่ 4 บือแนลุวง หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:30:53 PM
51 นายมะสอเร ลาแม็ง หมู่ 3 แบรอ หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:32:22 PM
52 สอบารีหย๊ะ ปูเตะ หมู่ 2 น้ำบ่อ บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:32:30 PM
53 นางสาวอลิสา ดาแม หมู่ 6 วอซา หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:33:43 PM
54 นางสาวรอฮานา สือมุ หมู่ 1 เทียรยา ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:35:24 PM
55 เปาซียะห์ ซากอ หมู่ 2 ท่าชะเมาะ บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:35:45 PM
56 กูมะรอวี ยูโซะ หมู่ 3 หัวเขาแก้ว บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:37:36 PM
57 นายมูฮำหมัดยากี ดอเลาะ หมู่ 2 ตะแกะ ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:37:56 PM
58 อับดุลบาซิด เจะเลง หมู่ 6 บ่ออิฐ บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:39:20 PM
59 นางสาวซารีปะ สาอิ หมู่ 3 ฝาง ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:39:25 PM
60 นางสาวจุฑามณี สนิง หมู่ 4 กุหมัง ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 11/19/2018 2:41:08 PM
61 โนรีญา แฮะ หมู่ 2 บ้านเกาะ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:41:21 PM
62 มะสอบรี กาเร็ง หมู่ 5 บ้านปุลามาวอ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:44:34 PM
63 ฟารีดา วาจิ หมู่ 6 บ้านปูตะ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:45:55 PM
64 มาสก๊ะ สาและ หมู่ 1 บ้านเคียน พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:47:50 PM
65 รอสีด๊ะ บือราเฮง หมู่ 2 บ้านนาจาก พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:49:49 PM
66 แซมซู มะสา หมู่ 4 บ้านใหม่ พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:51:31 PM
67 กมลเนตร วิมลสิริกานต์ หมู่ 2 บ้านหัวนอน คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:53:59 PM
68 ปัทวิกาญจน์ แก้วศรีหน่อ หมู่ 3 บ้านปากช่อง คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:55:36 PM
69 รอหิมะ สาเม๊าะ หมู่ 4 มะรวด คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี 11/19/2018 2:57:17 PM
70 อานีต้า มะหะมะ หมู่ 4 บินยา ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 11/19/2018 5:00:56 PM
71 นูรซาวาตี ยูโซะ หมู่ 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 11/19/2018 5:30:55 PM
72 รูซนี แคเมาะ หมู่ 2 ทะเล ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 11/19/2018 5:33:37 PM
73 นายอิสมาแอล บาแม หมู่ 1 ป่าไหม้ ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี 11/19/2018 5:54:45 PM
74 นัสริน แวอูมา หมู่ 4 กระจูด ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 11/19/2018 5:56:27 PM
75 อานีซะห์ สะอิ หมู่ 2 ปาเส ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี 11/19/2018 6:32:34 PM
76 มะดาโอะ เจ๊ะอุเซ็ง หมู่ 6 บากง สะดาวา ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 3:30:31 PM
77 วนิซะห์ เจ๊ะหะ หมู่ 4 ต้นมะขาม เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:41:17 AM
78 อาเเอเส๊าะ มาหะมะ หมู่ 3 ต้นแชะ เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:44:32 AM
79 การีหม๊ะ กาหลง หมู่ 6 ดารุสสลาม เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:48:43 AM
80 มะกาเซ็ม สะดียามู หมู่ 2 บือแนจือปอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:52:12 AM
81 เปาซียะห์ เจ๊ะอุบง หมู่ 3 บือแนดาแล สะนอ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:54:23 AM
82 อาอีเสาะ เต๊ะเด็ง หมู่ 4 คางา สะนอ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:56:08 AM
83 มะกือตา มะยี หมู่ 4 กูแบปาเซ วัด ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 9:58:48 AM
84 หมาด โตะปะ หมู่ 3 เกาะหวาย วัด ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 10:00:16 AM
85 มาหารูดิง สะเตาะ หมู่ 5 ปายอกะลูแว วัด ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 10:02:07 AM
86 ปาอีซะห์ อาลี หมู่ 5 สาเลาะ กระโด ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 10:04:16 AM
87 ซารีนา ดือราเเม หมู่ 5 ปอซัน ปิตูมุดี ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 10:06:02 AM
88 นูรียะห์ มาแต หมู่ 4 ศาลาสอง สะดาวา ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 10:22:24 AM
89 สามัญ หะยีมะ หมู่ 1 กอตอสะนอ คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 12:12:08 PM
90 สาการียา ยะหริ่ง หมู่ 5 โฉลง คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 12:22:00 PM
91 มะสารี ยะโกะ หมู่ 6 โคกหญ้าคา คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 12:24:06 PM
92 เจ๊ะมูหามะรูดิง โว๊ะ หมู่ 3 กาแลสะนอ คลองใหม่ ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 12:25:39 PM
93 นูรีย๊ะ ปิ หมู่ 6 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:03:05 PM
94 เชาวฤทธิ์ เจะอาลี หมู่ 1 กาหยี ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:06:48 PM
95 อารยะ หยีเตะ หมู่ 2 ท่ากูโบ ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:10:14 PM
96 สุไรดา มะคาเร็ง หมู่ 1 ยาบีใต้ ยาบี หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:13:36 PM
97 สุวรรณี ยูโซะ หมู่ 3 ยาบีเหนือ ยาบี หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:17:12 PM
98 สาวาตี มะแซ หมู่ 4 บ้านใหม่ ยาบี หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:21:08 PM
99 ฟะอีซะห์ หนิเฮง หมู่ 6 หนองปู ยาบี หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:24:18 PM
100 นางสาวนาซีเราะ กาเจมูสอ หมู่ 1 บางไร่ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:28:33 PM
101 นายดีน หะยีมะแซ หมู่ 3 บางทัน บางเขา หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:31:45 PM
102 นางสาวนัสรียะห์ อาแว หมู่ 5 ดอนนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:34:35 PM
103 นางสาวไซนับ สามะ หมู่ 6 สายหมอ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:51:13 PM
104 นางสาวซูใบด๊ะ วาหนิ หมู่ 7 แคนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:55:31 PM
105 นางสาวฟารีด๊ะ สุหลง หมู่ 1 ท่ากำซำ ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 1:58:31 PM
106 นางสาวอาลีซา สายิ หมู่ 3 ท่ายามู ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:00:39 PM
107 นางสาวอามีนา เจ๊ะเล๊ะ หมู่ 4 ตันหยงเปาว์ ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:03:53 PM
108 นางสาวฟากีตะห์ อาแว หมู่ 5 บางราพา ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:08:07 PM
109 นางสาวนูรฮายาตี หะยีเจะนะ หมู่ 6 เกาะหม้อแกง ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:11:06 PM
110 นางสาวตูแวยามีละห์ ไซดอูเซ็ง หมู่ 1 เกาะเปาะเหนือ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:14:47 PM
111 นางสาวเป๊าวาตี หลงหมัด หมู่ 2 เกาะเปาะใต้ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:16:58 PM
112 นางสาวพาตีเมาะ ดาโอะ หมู่ 1 มะพร้าวต้นเดียว ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:19:39 PM
113 นางสาวมือล๊ะ หะมะ หมู่ 2 ปากาลียะ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:21:45 PM
114 นางสาวฮามีดะห์ เซ็ง หมู่ 3 กาเดาะ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:24:55 PM
115 นางสาวอามาณี ยามา หมู่ 4 ท่ากูโบ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:28:39 PM
116 นางสาวเจ๊ะนาปีเสาะ เจะมะ หมู่ 5 ทุ่งโพธิ์ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:31:07 PM
117 นางสาวสากียะ สุหลง หมู่ 4 ต้นสะท้อน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:34:11 PM
118 นางสาวจิรัสยา ทองฉิม หมู่ 6 บ้านไร่ คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:36:53 PM
119 นายมะซาลี แวกือจิ หมู่ 7 แม่โอน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:39:58 PM
120 นางสาวรอหานา เย็นนิยม หมู่ 8 บาโงแนแต คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:42:33 PM
121 นายกิตติพงศ์ อาแว หมู่ 1 ปากน้ำ บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:46:34 PM
122 วีระยา จันทรแจ่มเสน หมู่ 2 ป่าสวย แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 2:47:20 PM
123 นางสาวนูรีซัม เจะเลาะ หมู่ 1 เปี๊ยะ ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:49:22 PM
124 นางสาวประณีต มาตรูปสม หมู่ 2 โคกหมัก ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:52:11 PM
125 นางสาวต่วนยานีละห์ ต่วนกือจิ หมู่ 5 กูแบกีแย ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี 11/20/2018 2:54:13 PM
126 อุไรวรรณ ศรแก้ว หมู่ 8 โคกพันตัน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:05:49 PM
127 ปวณี เขียวจันทร์ หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:10:14 PM
128 พาตีเมาะ อุเซ็ง หมู่ 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:21:21 PM
129 ซูวัยบะ สะมะแอ หมู่ 7 กำปงลูวา ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:24:50 PM
130 นิดา กะโด หมู่ 2 คูระ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:27:37 PM
131 อนิตา เจ๊ะอุบง หมู่ 5 อาโห สะดาวา ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 3:28:51 PM
132 อับดุลเลาะ เบ็ญดาโอะ หมู่ 7 กูแบบาเดาะ สะดาวา ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 3:32:00 PM
133 อับดุลรอเซะ เปาะอีเเต หมู่ 8 ปูตะ สะดาวา ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 3:34:03 PM
134 รอบียะ วะวา หมู่ 3 ตันหยง ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:41:12 PM
135 ฮาซีซะห์ มะเตะเมาะ หมู่ 5 ทำนบ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 3:56:52 PM
136 นูรีย๊ะ ดูวา หมู่ 6 กือลองแตยอ ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 11/20/2018 4:01:00 PM
137 กามีลา เตาะสาตู หมู่ 1 ปูลา ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 4:15:31 PM
138 สูรียานี ดรอนิง หมู่ 2 จือโระ ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 4:18:10 PM
139 ซากีเราะ กาซอ หมู่ 3 มาปะ ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 4:21:09 PM
140 อิสคันดาร์ มะมิง หมู่ 4 จาแบปะ ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 4:23:03 PM
141 คอรีเยาะ ยาโงะ หมู่ 8 กูนิง ประจัน ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 4:26:25 PM
142 มิสบะห์ มาดอ หมู่ 9 บือแน ประจัน ยะรัง ปัตตานี 11/20/2018 4:29:36 PM
143 ดาโอะ บือเเน หมู่ 4 ปูลากาซิง กอลำ ยะรัง ปัตตานี 11/21/2018 10:54:21 AM
144 ซูไฮมี บือเเน หมู่ 3 สะตา กอลำ ยะรัง ปัตตานี 11/27/2018 3:07:56 PM
145 ยาการียา หะยีบากา หมู่ 7 บือแนปีแน ประจัน ยะรัง ปัตตานี 11/28/2018 9:43:27 AM
146 เเวรอมียะห์ โต๊ะเเวเด็ง หมู่ 7 บือแนปีแน ประจัน ยะรัง ปัตตานี 11/28/2018 9:45:26 AM
147 พัชรัตน์ นวลจันทร์ หมู่ 9 ปลักใหญ่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 12/20/2018 5:14:31 PM
148 สมศักดิ์ สมน้อย หมู่ 6 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 1/5/2019 6:43:28 PM
149 หายาตี บูสะมัน หมู่ 6 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 1/22/2019 11:46:57 PM
150 เสะอากะเดะ เสะดอเล๊าะ หมู่ 2 เกาะเปาะใต้ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 1/27/2019 2:23:59 AM
151 กัยยีซะห์ เจ๊ะแต หมู่ 5 ลานช้าง ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:07:40 AM
152 ณัฐพล แว่นแก้ว หมู่ 1 กะโผะ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 8:50:25 AM
153 กูนาวีละห์ บูซาแล หมู่ 2 จะเฆ่ แป้น สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 8:51:25 AM
154 รุสรีนา ดอเลาะ หมู่ 6 จลาโก มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 9:43:33 AM
155 นางสาวต่วนมัสตูรอ นิหะ หมู่ 6 จ่ากอง ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 9:45:57 AM
156 สุไลลา สาแม หมู่ 3 กือบง มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 9:47:46 AM
157 อานีซา ยูโซะ หมู่ 5 กงหงษ์ มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 9:52:09 AM
158 พารีดะห์ สาแม็ง หมู่ 4 ป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:02:59 AM
159 กิตติยา หะยีดาราวี หมู่ 4 แซะโมะ ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:03:00 AM
160 นางสาวขอลีเย๊าะ มะดีเยาะ หมู่ 9 ปลักใหญ่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 2:08:40 PM
161 น.ส อานีซะห์ เจะเตะ หมู่ 4 ยือริง ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 2:10:27 PM
162 ซัรวาน ซีนา หมู่ 3 ตุนหยง สาคอบน มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:11:22 PM
163 นายอดิศร มะสา หมู่ 4 บ้านใหม่ พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 2/4/2019 2:12:30 PM
164 นาซีมา อารง หมู่ 4 ป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:18:46 PM
165 นาซีมา อารง หมู่ 4 ป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:18:56 PM
166 นาซีมา อารง หมู่ 4 ป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:19:20 PM
167 อาซีซะห์ กาซอ หมู่ 2 บือแนจือปอ สะนอ ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 2:22:26 PM
168 กามีลา เตาะสาตู หมู่ 1 ปูลา ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 2:23:49 PM
169 เจะมะแอ เจะมะ หมู่ 7 กำปงลูวา ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 2:27:25 PM
170 อาแอเส๊าะ มาหะมะ หมู่ 3 ต้นแชะ เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 2:30:21 PM
171 นาวี มุสตาฟา หมู่ 4 ต้นมะขาม เมาะมาวี ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 2:34:10 PM
172 สีตีรอกีเยาะห์ ดือเระ หมู่ 4 บ้านใหม่ ยาบี หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 2:36:33 PM
173 ฟะอีซะห์ หนิเฮง หมู่ 6 หนองปู ยาบี หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 2:38:00 PM
174 อิลมี กะเจะ หมู่ 5 โต๊ะบาลา กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:43:54 AM
175 อาลียะ เจะแว หมู่ 6 ละอาร์ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:45:20 AM
176 นายอับดุลเลาะ มะดุ หมู่ 7 บือแนบาแด กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:47:58 AM
177 นิตา กือจิ หมู่ 3 ปายอ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 10:57:15 AM
178 มูหะมะรอฟีอิง กูโน หมู่ 2 บางเก่าใต้ บางเก่า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 11:04:45 AM
179 อะหมัด ยาสาและ หมู่ 3 จะเฆ่ตก แป้น สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 11:39:08 AM
180 นส.กามารีย๊ะ มาแจ หมู่ 2 อุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:02:33 PM
181 นส.กามารีย๊ะ มาแจ หมู่ 2 อุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:02:39 PM
182 นส.กามารีย๊ะ มาแจ หมู่ 2 อุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:02:51 PM
183 นส.กามารีย๊ะ มาแจ หมู่ 2 อุแตบือราแง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:03:10 PM
184 ยูซรีนี สาและ หมู่ 6 กอลี ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:21:04 PM
185 นส.ปัทมา บือราเฮง หมู่ 5 บีติง ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:22:02 PM
186 ฮานีปะห์ สาลา หมู่ 1 บือแต ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:24:00 PM
187 นายนูนดีมาน แมเราะ หมู่ 6 โลทู ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:59:25 PM
188 นายนูนดีมาน แมเราะ หมู่ 6 โลทู ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 12:59:30 PM
189 น.ส.ภัทราวดี ศรีสุข หมู่ 9 นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:04:50 PM
190 นางสาวอารีนา มะแวซา หมู่ 1 มะกอ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:07:36 PM
191 นางสาวนูรมา สมาแอ หมู่ 8 บือแนลาแล ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:08:45 PM
192 นางสาวนูรมา สมาแอ หมู่ 8 บือแนลาแล ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:08:55 PM
193 อรุณี ธรรมเจริญ หมู่ 2 ป่าไร่ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:10:24 PM
194 ณิชารีย์ ไชยศรี หมู่ 3 ป่าศรี ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:16:59 PM
195 นางสาวฝาติเหม๊าะ นั่นแน่ หมู่ 6 โคกอ้น ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:19:55 PM
196 นางสาวรีนี สาฮะ หมู่ 3 บาโงสาเมาะ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:20:40 PM
197 ซอบารีย๊ะ อาแซ หมู่ 10 ตะโละบาโระ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:21:05 PM
198 ซอบารีย๊ะ อาแซ หมู่ 10 ตะโละบาโระ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:21:11 PM
199 ซอบารีย๊ะ อาแซ หมู่ 10 ตะโละบาโระ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:21:18 PM
200 ซอบารีย๊ะ อาแซ หมู่ 10 ตะโละบาโระ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:21:26 PM
201 ซอบารีย๊ะ อาแซ หมู่ 10 ตะโละบาโระ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:21:33 PM
202 น.ส.ฮาบีบ๊ะ เจะซอ หมู่ 5 คอกวัว ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:21:43 PM
203 นัชรียะ หะมะ หมู่ 7 มือลอ ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:24:15 PM
204 นางสุฮายนี หมะ หมู่ 4 คลองช้าง นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:24:52 PM
205 น.ส.ยูไฮดา ตีมุง หมู่ 7 ตะโละโตะและห์ ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:26:08 PM
206 น.ส.ยูไฮดา ตีมุง หมู่ 7 ตะโละโตะและห์ ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:26:18 PM
207 จุฑารัตน์ มณีละเอียด หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:26:22 PM
208 จุฑารัตน์ มณีละเอียด หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:26:28 PM
209 จุฑารัตน์ มณีละเอียด หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:26:32 PM
210 จุฑารัตน์ มณีละเอียด หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:26:34 PM
211 รอมละห์ หมะและ หมู่ 6 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 1:26:41 PM
212 รอมละห์ หมะและ หมู่ 6 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 1:26:52 PM
213 นางสาวจุฑา ไกรแก้ว หมู่ 6 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:27:21 PM
214 นางสาวจุฑา ไกรแก้ว หมู่ 6 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:27:29 PM
215 นาย? มังโซร์? ดาเระมูซอ หมู่ 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:27:41 PM
216 นายมันโซ มะแส หมู่ 3 บาโงยือริง บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:30:15 PM
217 นางตุแวใรนุง มะเกะ หมู่ 2 บ้านนาจาก พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 2/4/2019 1:32:04 PM
218 นางสาวฮุซนา อาลีเยาะมิง หมู่ 2 กอตอ บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:32:04 PM
219 นางสาวสุดา ลี หมู่ 3 หัวเขาแก้ว บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี 2/4/2019 1:32:16 PM
220 นางสาวอัสมาร์ มะสาแม็ง หมู่ 3 นาหว้า ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:32:30 PM
221 นางสาวจุฑา ไกรแก้ว หมู่ 6 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:27:41 PM
222 นาย? มังโซร์? ดาเระมูซอ หมู่ 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:27:45 PM
223 นาย? มังโซร์? ดาเระมูซอ หมู่ 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:27:54 PM
224 นางอิตจพร ชูช่วย หมู่ 4 หนองครก ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:28:00 PM
225 นาย? มังโซร์? ดาเระมูซอ หมู่ 6 ควนแปลงงู ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:28:02 PM
226 คอลีเยาะ สาและมะ หมู่ 7 กำปงลูวา ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:28:42 PM
227 มารีแย มะกาเซ็ง หมู่ 7 กำปงลูวา ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:28:49 PM
228 นางสาวจุฑา ไกรแก้ว หมู่ 6 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:29:17 PM
229 นางสาวอัสมาร์ มะสาแม็ง หมู่ 3 นาหว้า ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:32:39 PM
230 ยามีละห์ กาหมะ หมู่ 3 โสร่ง เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 1:36:27 PM
231 ซามีฮ๊ะ อุเซ็ง หมู่ 6 โคกขี้เหล็ก เขาตูม ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 1:37:39 PM
232 ซารีฟะ เจะหะ หมู่ 1 บ้านเคียน พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี 2/4/2019 1:37:53 PM
233 นางสาวซัยนะ หะแว หะแว หมู่ 2 จะเฆ่ แป้น สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:37:58 PM
234 ปาตีเมาะ การี หมู่ 3 กาหยี ตะโละดือรามัน กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 1:38:21 PM
235 ปริยา แก้วทองประคำ หมู่ 1 กะโผะ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:38:32 PM
236 นางสาวมาเรียม ตาเละ หมู่ 8 สามยอด โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:38:56 PM
237 แอเสาะ บือซา หมู่ 4 ด่าน แป้น สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:39:05 PM
238 แอเสาะ บือซา หมู่ 4 ด่าน แป้น สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:39:17 PM
239 นางปวีณา ยูโซะ หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:39:32 PM
240 กูไซนุง นิโอะ หมู่ 10 ท่าคลอง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:39:35 PM
241 นางปวีณา ยูโซะ หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:39:36 PM
242 นางปวีณา ยูโซะ หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:39:42 PM
243 นางปวีณา ยูโซะ หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:39:52 PM
244 นางปวีณา ยูโซะ หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:40:00 PM
245 นางปวีณา ยูโซะ หมู่ 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:40:07 PM
246 อาสีซะห์ กะลูแป หมู่ 12 ท่าพรุ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:40:10 PM
247 รอฮานา โตะโยะ หมู่ 1 ควน ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:40:33 PM
248 อามาณี ยามา หมู่ 4 ท่ากูโบ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 1:40:34 PM
249 นส แมะนะ จันหลง หมู่ 4 ควนแตน ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:41:37 PM
250 น.ส.ไซนับ สามะ หมู่ 6 สายหมอ บางเขา หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 1:42:39 PM
251 ชัญญณัท สุกศรีทอง หมู่ 4 ปุหรน ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:43:22 PM
252 พารีละ สาแม หมู่ 7 บือแนบาแด กะดุนง สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 1:44:28 PM
253 นางณิสริญ ดอเลาะ หมู่ 5 ปาโต๊ะ ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:46:26 PM
254 ฑีฆปัญ เวียงนาค หมู่ 8 โคกพันตัน แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 1:46:44 PM
255 ฮาซัน มามะ หมู่ 2 เปาะกูแม ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 1:48:30 PM
256 อาเดลย์ เจ๊ะอูเซ็ง หมู่ 8 สลาม นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 1:50:58 PM
257 มะซาลี แวกือจิ หมู่ 7 แม่โอน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 1:57:33 PM
258 มะซาลี แวกือจิ หมู่ 7 แม่โอน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 1:57:43 PM
259 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:02:59 PM
260 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:02:59 PM
261 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:02:59 PM
262 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:02:59 PM
263 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:02:59 PM
264 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:03:31 PM
265 นูฮายาตี แวดาโอะ หมู่ 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 2:03:35 PM
266 อาดนัน กือจิ หมู่ 2 แลแวะ ตะโละแมะนา ทุ่งยางแดง ปัตตานี 2/4/2019 2:05:18 PM
267 นางสาวขอลีเย๊าะ มะดีเยาะ หมู่ 9 ปลักใหญ่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 2:08:40 PM
268 สูรียานี ดรอนิง หมู่ 2 จือโระ ระแว้ง ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 2:30:21 PM
269 ซัลวานี จิใจ หมู่ 1 บูดี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 2:44:57 PM
270 หูสนา เด็งโด หมู่ 4 มอแซง ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 2:47:59 PM
271 หูสนา เด็งโด หมู่ 4 มอแซง ปล่องหอย กะพ้อ ปัตตานี 2/4/2019 2:48:05 PM
272 ดอฮะ วิชา หมู่ 4 ปูลากาซิง กอลำ ยะรัง ปัตตานี 2/4/2019 2:52:31 PM
273 นางสาวรอหานา สือมุ หมู่ 1 เทียรยา ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 2:54:43 PM
274 สุไรดา การี หมู่ 5 บางราพา ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 2:56:11 PM
275 นูรีซัน อาแว หมู่ 7 บูเกะกุง ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:56:45 PM
276 รูซนานี ยามาปาแน หมู่ 4 ตะบิงตีงี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:57:20 PM
277 น.ส.หัซมะห์ เจะแต หมู่ 1 โต๊ะตีเต ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 2:58:03 PM
278 เป๊าะวาตี หลงหมัด หมู่ 2 เกาะเปาะใต้ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 2:58:33 PM
279 ดานุณี แลกือเซาะ หมู่ 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:58:37 PM
280 นายอะฟันดี หะยีดอเลาะ หมู่ 5 บือเระ กระเสาะ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:59:08 PM
281 ดานุณี แลกือเซาะ หมู่ 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:59:26 PM
282 ดานุณี แลกือเซาะ หมู่ 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 2:59:31 PM
283 ดานุณี แลกือเซาะ หมู่ 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 3:00:01 PM
284 ดานุณี แลกือเซาะ หมู่ 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 3:00:09 PM
285 สากียะ สุหลง หมู่ 4 ต้นสะท้อน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 3:00:12 PM
286 นายอดุลย์ แวมูซอ หมู่ 10 ท่าคลอง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 3:00:14 PM
287 บุญชนะ เพ่งพิโรจ หมู่ 6 หนองปู ยาบี หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 3:01:44 PM
288 ลาตีพะห์ อับดุลซอมะ หมู่ 6 บ้านไร่ คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 3:02:17 PM
289 โปษัณ ดาโอ๊ะ หมู่ 3 บุหวะ กระเสาะ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 3:02:57 PM
290 นายวีระพล เพชรยอด หมู่ 5 ควนประ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 2/4/2019 3:03:29 PM
291 นางสาวอามีเนาะ ยูโซะ หมู่ 2 มูหลง ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 3:03:43 PM
292 ดารณี ดอเลาะ หมู่ 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี 2/4/2019 3:04:31 PM
293 มะรอนิง แยนา หมู่ 1 ยาบีใต้ ยาบี หนองจิก ปัตตานี 2/4/2019 3:04:32 PM
294 สุไฮหล้า มูซอ หมู่ 3 ตันหยง ม่วงเตี้ย แม่ลาน ปัตตานี 2/4/2019 3:08:36 PM
295 รอมีฃ๊ะ เตะแต หมู่ 4 ม่วงเงิน ตรัง มายอ ปัตตานี 2/4/2019 3:12:00 PM
296 จุไรรัตน์ ลือบาน๊ะ หมู่ 3 ควนหยี ปะโด มายอ ปัตตานี 2/4/2019 3:13:41 PM
297 นิมะ นิกูเเม หมู่ 4 ดาโต๊ะ แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 3:21:47 PM
298 สุไรดา หะยีเจ๊ะมะ หมู่ 5 ตะโละสมูหลง ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/4/2019 3:26:10 PM
299 สามีลา ดือราแม หมู่ 7 ช่องหมู แป้น สายบุรี ปัตตานี 2/4/2019 4:33:03 PM
300 สุกัญญา จันทร์นวล หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/5/2019 11:26:43 AM
301 สุกัญญา จันทร์นวล หมู่ 3 ละโพะ ป่าไร่ แม่ลาน ปัตตานี 2/5/2019 11:26:53 AM
302 นุสนีตา อาแว หมู่ 4 ต้นสะท้อน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 2/6/2019 4:23:38 AM
303 นุสนีตา อาแว หมู่ 4 ต้นสะท้อน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี 2/6/2019 4:23:43 AM
304 นายอารี ซีเดะ หมู่ 2 ตะแกะ ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี 2/7/2019 4:25:37 PM