รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงเเรมภูงา (ห้องประชุม) อ.เมือง จ.พังงา
รุ่นที่ 1 วันที่ 4 ก.พ. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 สุเทพ ทองสกุล หมู่ 5 เหนือ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 1:40:01 PM
2 ธัญวลัย พิกุลทอง หมู่ 6 บางนุ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 1:44:28 PM
3 นิพนธ์ เขตนคร หมู่ 8 สามช่องใต้ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 1:46:41 PM
4 น้อย แก้วบำรุง หมู่ 12 พรุกก กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 1:52:30 PM
5 รัชนีย์พร คงบุตร หมู่ 11 ท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 1:54:24 PM
6 สุทรณ์ ณตะกั่วทุ่ง หมู่ 1 ชีน้อย ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 1:57:13 PM
7 นัยนา นาวารักษ์ หมู่ 8 ลำปี ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:01:01 PM
8 สมปรารถนา คงพิทักษ์ หมู่ 6 ท่าแตง นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:02:28 PM
9 ธัญชนก ขันภักดี หมู่ 2 บางทราย ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:03:32 PM
10 รุ่งนภา จิตชำนาญ หมู่ 7 ในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:03:35 PM
11 ภูริทัต สร้อยมาศ หมู่ 9 นาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:04:38 PM
12 อารมณ์ สิทธิบุตร หมู่ 3 ผักฉีด ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:05:22 PM
13 สุนันทา พลีตา หมู่ 2 เกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:05:44 PM
14 สุมิตร พรหมแก้ว หมู่ 5 เชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:06:44 PM
15 สรยุทธ สละกม หมู่ 3 ฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:06:48 PM
16 จิดาภา ประกอบการ หมู่ 4 นาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:07:40 PM
17 ภีมวัซซ์ รองแก้ว หมู่ 5 เขากล้วย ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:09:03 PM
18 สุเทพ ทับไทย หมู่ 7 ลำวะใน ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:09:28 PM
19 ศุภชัย บุญอินทร์ หมู่ 8 นิคมพัฒนา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:10:25 PM
20 เจน สุวรรณกิจ หมู่ 9 โตนดิน ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:11:07 PM
21 ศรีสุดา ดวงดี หมู่ 9 สร้างตนเอง ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:11:22 PM
22 สนิท รัศมี หมู่ 11 นิคมสามัคคี ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/3/2019 2:12:17 PM
23 สุดี สุวิสัน หมู่ 3 นา หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:12:47 PM
24 สุกัญญา แสงระวี หมู่ 5 ควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:14:02 PM
25 สุดใจ จิตชำนาญ หมู่ 6 แหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/3/2019 2:15:33 PM
26 สุรศักดิ์ เวชรัตน์ หมู่ 5 นอก ป่ากอ เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 10:20:19 AM
27 รชนิชล ส่งศรี หมู่ 6 นาโทง ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/1/2019 2:27:29 PM
28 วิศิษฏ์ ศิริกุล หมู่ 6 หินสามก้อน กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/1/2019 5:22:23 PM
29 ธนัง ทองพัฒน์ หมู่ 1 ฝ่ายนา กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/1/2019 5:25:37 PM
30 จักรกฤช งานดี หมู่ 4 ตก กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/1/2019 5:27:27 PM
31 น.ส.ขนิษฐา บุญมา หมู่ 3 ลำรู่ กะปง กะปง พังงา 2/4/2019 8:11:39 AM
32 อาหรีด มัจฉาเวช หมู่ 3 นา หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/4/2019 8:28:01 AM
33 หทัยรัตน์ คงจันทร์ หมู่ 5 หัวสวน แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/4/2019 8:34:11 AM
34 พรสุริยา พิศแก้ว หมู่ 8 โชคอำนวย แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/4/2019 8:37:39 AM
35 สาวิตรี อุ้ยเฉ้ง หมู่ 1 เขาตำหนอน ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 2/4/2019 8:42:58 AM
36 สาวิตรี อุ้ยเฉ้ง หมู่ 1 เขาตำหนอน ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 2/4/2019 8:43:03 AM
37 สาวิตรี อุ้ยเฉ้ง หมู่ 1 เขาตำหนอน ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 2/4/2019 8:43:12 AM
38 สาวิตรี อุ้ยเฉ้ง หมู่ 1 เขาตำหนอน ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 2/4/2019 8:43:15 AM
39 อคิชาติ มลิวัลย์ หมู่ 5 เกาะเคี่ยม บางเตย เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 8:48:08 AM
40 จันทนา สุปันตี หมู่ 4 ในวัง ถ้ำทองหลาง ทับปุด พังงา 2/4/2019 8:50:49 AM
41 สุนันทา พลีตา หมู่ 2 เกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 2/4/2019 8:57:24 AM
42 เขิดชาย ปัทมยุตานนท์ หมู่ 5 บางมรวน บางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 2/4/2019 9:03:23 AM
43 สมศักดิ์ สิทธิบุตร หมู่ 9 โตนดิน ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/4/2019 9:03:26 AM
44 จเร การะเกตุ หมู่ 1 บางเตยเหนือ บางเตย เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 9:04:29 AM
45 ธีรพงษ์ โก้สกุล หมู่ 1 ทุ่งโตนด้วนเหนือ บางไทร ตะกั่วป่า พังงา 2/4/2019 9:04:51 AM
46 นิคม คำเอียด หมู่ 2 ไสเสียด บ่อแสน ทับปุด พังงา 2/4/2019 9:05:06 AM
47 นางจิรารัตน์ รักษ์ทอง หมู่ 3 ลำรู่ กะปง กะปง พังงา 2/4/2019 9:10:51 AM
48 วัชรพงศ์ จันทร์ดำ หมู่ 8 โรงกลวง นบปริง เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 9:11:37 AM
49 จำนงค์ ระงับทุกข์ หมู่ 7 เผล นบปริง เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 9:17:00 AM
50 บรรเจิด อุดม หมู่ 5 เชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/4/2019 9:18:12 AM
51 ประกยัด ว่องปลูกศิลป์ หมู่ 4 บางกัน ทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 9:19:50 AM
52 กิตติพงศ์ คงบุตร หมู่ 11 ท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 2/4/2019 9:31:30 AM
53 สุกัญญา แสงระวีย์ หมู่ 5 ควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา 11/29/2018 2:51:01 PM
54 อรุณ เกตุแก้ว หมู่ 3 ในโตน ป่ากอ เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 10:26:36 AM
55 กัณหา หยู่ศรี หมู่ 1 ทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/4/2019 10:29:27 AM
56 นพดล พงษ์เดช หมู่ 2 ปลายวา เหมาะ กะปง พังงา 2/4/2019 10:45:46 AM
57 นพดล พงษ์เดช หมู่ 2 ปลายวา เหมาะ กะปง พังงา 2/4/2019 10:46:02 AM
58 นางสาวสุกัญญา คาวิจิตร หมู่ 6 บางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 2/4/2019 10:47:15 AM
59 นางสาวสุกัญญา คาวิจิตร หมู่ 6 บางติบ บางวัน คุระบุรี พังงา 2/4/2019 10:47:19 AM
60 วัชรพงษ์? อนันตมงคลกุล หมู่ 4 บางพาง ท่านา กะปง พังงา 2/4/2019 10:48:45 AM
61 วัชรพงษ์? อนันตมงคลกุล หมู่ 4 บางพาง ท่านา กะปง พังงา 2/4/2019 10:48:48 AM
62 วัชรพงษ์? อนันตมงคลกุล หมู่ 4 บางพาง ท่านา กะปง พังงา 2/4/2019 10:48:55 AM
63 วัชรพงษ์? อนันตมงคลกุล หมู่ 4 บางพาง ท่านา กะปง พังงา 2/4/2019 10:49:14 AM
64 วัชรพงษ์? อนันตมงคลกุล หมู่ 4 บางพาง ท่านา กะปง พังงา 2/4/2019 10:49:17 AM
65 นายวิชัช ชูดวง หมู่ 2 สวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 10:53:26 AM
66 สุนทร เต็มรัตน์ หมู่ 4 นายทุย แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/4/2019 11:14:29 AM
67 นาย ธีระพงษ์ หะสะเล็ม หมู่ 11 แสงธรรม คุระ คุระบุรี พังงา 2/4/2019 11:15:08 AM
68 เสาวรัตน์ สุวรรณรัตน์ หมู่ 6 ห้วยทรัพย์ คุระ คุระบุรี พังงา 2/4/2019 11:18:39 AM
69 แสงเดือน กองเปง หมู่ 12 สวนใหม่ คุระ คุระบุรี พังงา 2/4/2019 11:19:25 AM
70 ชัชชัย วรรณจักร หมู่ 2 สวนพริก ตากแดด เมืองพังงา พังงา 2/4/2019 11:28:04 AM
71 นายธีระพงษ์ หะสะเล็ม หมู่ 11 แสงธรรม คุระ คุระบุรี พังงา 2/4/2019 12:13:40 PM
72 สายพิณ มีสุข หมู่ 1 ทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/6/2019 10:22:03 PM
73 นฤทัย พัฒน์เเก้ว หมู่ 1 ทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/6/2019 8:14:08 PM
74 เริงชัย มีสุข หมู่ 1 ทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/7/2019 3:03:06 AM
75 เริงชัย มีสุข หมู่ 1 ทับช้าง แม่นางขาว คุระบุรี พังงา 2/7/2019 3:03:10 AM
76 นิตยา ลือกำลัง หมู่ 7 เผล นบปริง เมืองพังงา พังงา 2/7/2019 8:41:33 PM
77 นิตยา ลือกำลัง หมู่ 7 เผล นบปริง เมืองพังงา พังงา 2/7/2019 8:41:50 PM
78 นิตยา ลือกำลัง หมู่ 7 เผล นบปริง เมืองพังงา พังงา 2/7/2019 8:52:00 PM
79 คมเพชร แสนทวีสุข หมู่ 9 สร้างตนเอง ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 3/15/2019 11:22:39 PM
80 สุริน หัศนี หมู่ 3 คลองบ่อแสน บ่อแสน ทับปุด พังงา 2/4/2019 10:44:22 AM
81 โอภาส จิตแป้น หมู่ 4 แหลมตุ๊กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2/4/2019 10:45:45 AM
82 พีระ ซื่อจ่อย หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 3/23/2019 11:54:26 PM
83 มูสา งานแข็ง หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/14/2019 12:56:19 PM
84 นางสาวจุรีวรรณ ทวนดำ หมู่ 4 แหลมตุ๊กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2/4/2019 10:51:15 AM
85 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:29:46 AM
86 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:30:08 AM
87 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:28:26 AM
88 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:28:40 AM
89 ดลธรรม ไชยงาม หมู่ 4 แหลมตุ๊กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 12/18/2018 9:07:48 PM
90 กนกพร แซ่ลี้ หมู่ 4 แหลมตุ๊กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 2/1/2019 4:50:56 AM
91 มณีรัตน์ ปัญญายง หมู่ 4 แหลมตุ๊กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 11/13/2018 10:58:50 AM
92 นิคม ก่ออินทร์ หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 11/15/2018 3:10:05 PM
93 โอภาส จิตแป้น หมู่ 4 แหลมตุ๊กแก รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 11/15/2018 3:32:22 PM
94 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:30:14 AM
95 น.ส.กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:30:38 AM
96 น.ส.กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:31:18 AM
97 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:23:03 AM
98 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:23:14 AM
99 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:25:02 AM
100 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:25:59 AM
101 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:26:21 AM
102 กมลนัทธิ์ แก่นเก่า หมู่ 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 2/4/2019 10:26:31 AM