รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ศูนย์ราชการ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่าง ศอ.บต ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 ก.พ. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ซัลมา บดินทร์เราะห์มาน หมู่ 5 สะปาเราะ ยะหา ยะหา ยะลา 11/16/2018 1:40:30 PM
2 ซัยนุง สะตือบา หมู่ 1 บายอ ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 1:44:41 PM
3 มารีเย๊าะ ยาแม หมู่ 2 ลือเน็ง ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 1:46:25 PM
4 นิรัตน์ นิยอ หมู่ 3 สะปอง ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 1:55:47 PM
5 ซูรอฮานี นิสนิ หมู่ 5 บาจุ ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 1:57:41 PM
6 ตออีหม๊ะ แวยูโซะ หมู่ 6 ปะแต ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:02:24 PM
7 กามีลา เมาะมาแล หมู่ 7 กาโต๊ะ ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:03:45 PM
8 โนรมา แวยูโซ๊ะ หมู่ 9 ตะโละเว ปะแต ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:05:56 PM
9 อะห์มัด สุหลง หมู่ 3 ลีตอ บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:07:49 PM
10 นูรีมะห์ มะนิหิยา หมู่ 6 กูวิง บาโร๊ะ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:11:33 PM
11 วาไรฮัลย์ ฉิมรักษ์ หมู่ 1 ปาแดรู กาตอง ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:13:40 PM
12 มิสวาณี เจ๊ะมะ หมู่ 2 กาตอง กาตอง ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:14:57 PM
13 รัตนา สาเร๊ะ หมู่ 3 บุเกะคลูโค กาตอง ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:16:11 PM
14 ฮานีซะหื เจ๊ะมิง หมู่ 4 เจาะตาแม กาตอง ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:17:36 PM
15 รอฆายะห์ คาเดร์ หมู่ 5 ปอเนาะ กาตอง ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:18:53 PM
16 ดุสตี ดูเซ็ง หมู่ 1 ละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:21:14 PM
17 พูซียา มาหะ หมู่ 2 ตาเปาะ ละแอ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:22:43 PM
18 ยารียะห์ อูเซ็ง หมู่ 3 กือยา ละแอ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:24:01 PM
19 มาฮาดี สามอ หมู่ 4 กูแบรายอ ละแอ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:25:19 PM
20 รอสือนี บาดา หมู่ 5 ชะเมาะ ละแอ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:26:59 PM
21 สือนะห์ ลือแบกาเซ็ง หมู่ 6 ปือรอ ละแอ ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:29:23 PM
22 ซูนีลาย์ ยอฆอร์ หมู่ 2 บูเก๊ะ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:33:45 PM
23 ฮาซีปะห์ อาลีกาแฮ หมู่ 4 โปโฮ บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:35:41 PM
24 อับดุลรอซะ อับดุลมูตาเละ หมู่ 6 บาโงยซิแน บาโงยซิแน ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:36:44 PM
25 ณัตฐิญา ไกรวัลล์ หมู่ 2 บ้านนอก ตาชี ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:39:26 PM
26 จินตนา วิเศษศรี หมู่ 3 บ้านออก ตาชี ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:41:15 PM
27 ศรีสุดา แก้วรัฐ หมู่ 4 ไร่ ตาชี ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:42:25 PM
28 มณีรัตน์ หลวงดง หมู่ 5 เหมืองล่าง ตาชี ยะหา ยะลา 11/16/2018 2:44:44 PM
29 คอดีเยาะห์ มูซอ หมู่ 6 ก.ม.18 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 11/16/2018 4:59:35 PM
30 นางสาวสุภาภรณ์ มีบุญลาภ หมู่ 1 ก.ม.29 อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 11/19/2018 4:28:15 PM
31 นางสุวดี ชุมทอง หมู่ 5 วังใหม่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 11/19/2018 4:31:14 PM
32 นางสาวสารีป๊ะ ดาราแม หมู่ 7 ดอน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 11/19/2018 4:33:44 PM
33 นางสาววารุณี สะอา หมู่ 8 อัยเยอร์ควีน อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 11/19/2018 4:35:37 PM
34 สีตีคอลีเยาะ สมาแฮ หมู่ 8 คลองชิง บาละ กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:37:07 AM
35 รอฮานา มะตาหยง หมู่ 1 บันนังดามา กาบัง กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:25:10 AM
36 ยารีย๊ะ โตะลี หมู่ 3 ลูโบ๊ะปันยัง กาบัง กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:27:27 AM
37 วารีดา สะแปะอิง หมู่ 7 กาบัง กาบัง กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:29:47 AM
38 ซูรัยดา อาลี หมู่ 1 บาละ บาละ กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:31:20 AM
39 นูรีซะห์ แวหามะ หมู่ 2 คลองน้ำใส บาละ กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:33:44 AM
40 อารีย์ สาและ หมู่ 5 สี่สิบ บาละ กาบัง ยะลา 11/20/2018 10:35:30 AM
41 อามีเน๊าะ ละฮา หมู่ 2 กะลูแป (เบญญา) ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:23:12 PM
42 ฮัยเราะห์ อุมา หมู่ 3 ตาเชะ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:26:07 PM
43 ต่วนซารียะห์ ปาแซ หมู่ 4 วังกระ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:28:38 PM
44 อานีซะห์ หาแว หมู่ 2 บังนังลูวา หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:30:57 PM
45 ใสนะ ลีกา หมู่ 3 กูแบอีเต๊ะ หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:33:30 PM
46 วนิตา เย็ง หมู่ 1 หน้าถ้ำ หน้าถ้ำ เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:35:24 PM
47 อาซะห์ ลาเต๊ะ หมู่ 6 จาหนัน พร่อน เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:37:32 PM
48 กูอารีฟีน มามุ หมู่ 1 ยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:39:24 PM
49 รอสนะ สตาปอ หมู่ 2 กูเบ ยะลา เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:41:25 PM
50 รุสดี อีแมดือเระ หมู่ 3 ปาโจ ยะลา เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:43:02 PM
51 อิบรอเหม โต๊ะแว หมู่ 6 กำปั่น ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:44:31 PM
52 ซารีพ๊ะ ลาเต๊ะ หมู่ 5 บือเราะ ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:45:50 PM
53 อาซีแกน เจ๊ะเย๊ะ หมู่ 1 เปาะเส้ง เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:47:42 PM
54 ดารุณี เซะแง หมู่ 3 กูแบปาแย เปาะเส้ง เมืองยะลา ยะลา 12/3/2018 2:49:24 PM
55 นายอาเซ็ม อิสแม หมู่ 3 บางลาง บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 9:30:07 PM
56 นายสุไลมาน กาจะลากี หมู่ 4 บียอ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 9:33:32 PM
57 นายซุลกิฟลี หะยีแวนิ หมู่ 5 คอลอกาเอ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 9:35:07 PM
58 นางสาวแวนะ คาเร็ง หมู่ 5 กาโสด บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 9:52:46 PM
59 นางฮากีมะห์ ยะลา หมู่ 8 ตือระ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 9:56:10 PM
60 นายมาฮาซันฐ์ ดอเลาะ หมู่ 9 เจาะปันตัง บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 9:59:32 PM
61 นายลุกมาน ซูมามะ หมู่ 10 บาโงแอเกาะ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:01:16 PM
62 นางสาวนูรีซัน เจ๊ะแวกูนิง หมู่ 1 สนามบิน เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:03:09 PM
63 นายซาการียา เจ๊ะแวกูนิง หมู่ 6 ดาแลแป เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:05:57 PM
64 นางสานุรลัยลา ตือตือลีมา หมู่ 1 ตะบิงติงงี ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:07:51 PM
65 นางสาวซัลมา ปะดอ หมู่ 4 บายิ ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:09:56 PM
66 นางสาวยามีล๊ะ ยะโก๊ะ หมู่ 5 สายตาเอียด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:11:39 PM
67 นางสาวนูรียะห์ มะสะรี หมู่ 9 คีรีลาด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:20:25 PM
68 นายอนันต์ เจ๊ะเลาะ หมู่ 11 ยีลาปัน ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:22:08 PM
69 วนาลี แก้วแก่นเพชร หมู่ 1 พิกุลทอง คีรีเขต ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:22:12 AM
70 กัญญา มณีรัตน์ หมู่ 4 ไทยพัฒนา คีรีเขต ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:27:11 AM
71 นางสาวแวตีเมาะ ลอเด็ง หมู่ 1 กม.26 นอก ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:31:22 PM
72 นางสาวรอกีเย๊าะ จินตารา หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:32:59 PM
73 นายบัสรี มูเซะ หมู่ 3 กาสัง ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:34:25 PM
74 นางสาวอามีเนาะ มะสะแต หมู่ 4 ตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:37:29 PM
75 นางสาวรอฮานา เจ๊ะแต หมู่ 5 ทำนบ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:40:38 PM
76 นางสาวพรกนก ศรีทอง หมู่ 6 กาสังใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:41:59 PM
77 นายซัมซูรี วาเย็ง หมู่ 7 ซอยเหมือง ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:44:05 PM
78 นายอับดุลอาซิส อีซอ หมู่ 8 รานอ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:45:46 PM
79 นายมารียะ อะหะมะ หมู่ 9 ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:47:25 PM
80 นางสาวสุดาภัทร ขวัญหวาน หมู่ 3 บันนังบูโบ ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:49:18 PM
81 นางสาวอรสา ชูทอง หมู่ 2 นาซัว ถ้ำทะลุ บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:53:13 PM
82 นางสาวสีฮัน สะมะแอ หมู่ 6 บือซู บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 12/8/2018 10:58:07 PM
83 ภัทฑิรา บุญเวช หมู่ 6 นครธรรม คีรีเขต ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:30:32 AM
84 โนรมา สะเตาะ หมู่ 1 แหร บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:31:43 AM
85 สุไลมาน มะลี หมู่ 10 ควนดินดำ บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:34:06 AM
86 แวอูเซ็ง ซีนา หมู่ 2 บัวทอง บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:36:41 AM
87 อาแอเสาะ ดอฆอ หมู่ 3 ซาไก บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:38:04 AM
88 นูรีซา ดอเลาะ หมู่ 4 ปูโละสะนีแย บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:39:11 AM
89 มัสก๊ะห์ แม็ง หมู่ 5 บ่อหินใน บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:40:06 AM
90 ปราณี รักกะเปา หมู่ 7 วังศิลา บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:41:59 AM
91 ดาราณี มาหะมะ หมู่ 8 เจาะซีโป๊ะ บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:43:31 AM
92 มารีแย สิเดะ หมู่ 9 บัวทองใต้ บ้านแหร ธารโต ยะลา 12/11/2018 9:45:18 AM
93 วงศพัทธ์ เบ็ญบุหงา หมู่ 1 ลูโบ๊ะลาบี บาโงย รามัน ยะลา 12/24/2018 8:38:50 PM
94 มาริษา เจ๊ะนิ หมู่ 1 โต๊ะพราน ท่าธง รามัน ยะลา 1/14/2019 12:03:16 PM
95 ดาตีนิง มาหะวอ หมู่ 3 พรุ ท่าธง รามัน ยะลา 1/14/2019 12:04:45 PM
96 วรศมน สุกระ หมู่ 4 สาเมาะ ท่าธง รามัน ยะลา 1/14/2019 12:06:02 PM
97 พรทิพย์ ซอรอเอะ หมู่ 5 เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 1/14/2019 12:07:22 PM
98 อาลียาซ ดือเร๊ะ หมู่ 1 ดุซงกูจิ สะเอะ กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:52:49 PM
99 สุไรยา หะรงปีแน หมู่ 2 บาตูบือละ สะเอะ กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:54:04 PM
100 รอซีด๊ะ ดะเลง หมู่ 4 สะเอะใน สะเอะ กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:55:20 PM
101 นุรฮายาตี ดอเล๊าะ หมู่ 5 แปแจง สะเอะ กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:56:58 PM
102 ฟารีด๊ะ สมาแอ หมู่ 2 แบหอ ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:59:22 PM
103 ซามียะห์ เจ๊ะมะ หมู่ 3 บารู ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 2:00:33 PM
104 ซูลียะห์ หะ หมู่ 4 ควนนางา ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 2:08:46 PM
105 สูรียะ ลาเต๊ะ หมู่ 3 ปูลาสะนอ จะกว๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 10:22:15 AM
106 ยามีละ อูมา หมู่ 4 บ้านลีเซ็ง จะกว๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 10:29:38 AM
107 สาปียะ ดะเจ๊ะตู หมู่ 5 ยือ-นือ-เระ จะกว๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 10:35:32 AM
108 มะ ยิงตูวา หมู่ 1 บาลอ บาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 10:38:37 AM
109 นันทชา ตอแลมา หมู่ 2 ปาโฮะ บาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 10:40:50 AM
110 พาตีเม๊าะ ดือเระ หมู่ 5 ละแอ บาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 10:46:18 AM
111 นาซีนะ มะเก๊ะ หมู่ 1 บ้านบือเล็ง ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:35:27 AM
112 รอกีเยาะ มะวะวา หมู่ 4 บือแนบูเก๊ะ ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:36:46 AM
113 รุสมีนี มะละวา หมู่ 5 บ้านบึงน้ำใส ตะโล๊ะหะลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:41:28 AM
114 พาวาตี ดอลี หมู่ 1 มีดิง เนินงาม รามัน ยะลา 1/14/2019 11:42:39 AM
115 มารีแย ดือราแม หมู่ 1 แบหอ กาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:44:05 AM
116 พารีด๊ะ สารอ หมู่ 2 กาเตาะ กาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:45:14 AM
117 รอสน๊ะ เฮงลอโอ๊ะ หมู่ 4 ตะโละมีแย กาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:46:43 AM
118 สุไรดา เจ๊ะโน๊ะ หมู่ 1 ลูโบ๊ะลาบี บาโงย รามัน ยะลา 1/14/2019 11:48:16 AM
119 สารีนา ดอมะ หมู่ 6 บ้านควน วังพญา รามัน ยะลา 1/14/2019 11:49:22 AM
120 มะยูกี สะอง หมู่ 2 ปาแตรายอ เกะรอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:55:21 AM
121 รอกีเย๊าะ ปารามะ หมู่ 4 พะปูเงาะ เกะรอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:58:15 AM
122 ซาย๊ะ สามะโต หมู่ 7 อูแตบาโงย เกะรอ รามัน ยะลา 1/14/2019 11:59:27 AM
123 รุสนี กูนิ หมู่ 1 เกะรอ เกะรอ รามัน ยะลา 1/14/2019 12:00:35 PM
124 นูรีซัน มาศเสน หมู่ 1 โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา 1/14/2019 12:01:54 PM
125 ดอเล๊าะ สาลีมิง หมู่ 6 จำปูน ท่าธง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:20:16 PM
126 นูรซัลวา แมเราะ หมู่ 7 เจาะกาแต ท่าธง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:21:38 PM
127 นัทลียา มิง หมู่ 2 บือมัง บือมัง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:24:39 PM
128 อุสมาน แวบือซา หมู่ 3 มาแฮยาโต๊ะ บือมัง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:25:59 PM
129 คอรีเย๊าะ มะหะมะ หมู่ 4 มาแฮ บือมัง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:27:22 PM
130 สารีพ๊ะ ราแดง หมู่ 5 ปงตา บือมัง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:28:32 PM
131 มูฮำหมัด เปาะลี หมู่ 2 ตูกู ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 1:29:43 PM
132 ซูไรดา หะเด็ง หมู่ 3 ตะโละ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 1:30:59 PM
133 สูเฟียน อาสาบาโง หมู่ 4 อูแบ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 1:32:12 PM
134 ซูไบดะ สาแม หมู่ 5 ตีบุ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 1/14/2019 1:35:28 PM
135 พาซียะ นอจิ หมู่ 1 กาแมง อาซ่อง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:36:41 PM
136 ไฮฟะห์ สาแม หมู่ 2 แยะ อาซ่อง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:37:45 PM
137 รอซีด๊ะ ซามะเฮง หมู่ 3 บูเก๊ะบือราแง อาซ่อง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:38:55 PM
138 พารีด๊ะ รีเด็ง หมู่ 4 เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 1/14/2019 1:39:47 PM
139 กิสตีนา เจ๊ะเต๊ะ หมู่ 9 อุเป กรงปินัง กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:47:33 PM
140 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 1/14/2019 1:48:07 PM
141 นูรีฮะห์ อาเระ หมู่ 1 โฉลง ปุโรง กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:49:12 PM
142 ซารีนี มิตรอนุรักษ์ หมู่ 2 ปุโรง ปุโรง กรงปินัง ยะลา 1/14/2019 1:50:36 PM
143 เกศกนก บุญจันทร์ หมู่ 1 แค่ ตาชี ยะหา ยะลา 1/31/2019 5:16:00 PM
144 มะรีซัม เจ๊ะโซ๊ะ หมู่ 1 ตะโละเลาะ บือมัง รามัน ยะลา 2/1/2019 8:56:19 AM
145 ฮู สาและ หมู่ 11 บ่อหินนอก บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/1/2019 10:12:50 AM
146 เซ็ง หะมิมะดิง หมู่ 6 ตะโละสะโต สะเอะ กรงปินัง ยะลา 2/1/2019 10:56:48 AM
147 อนุชา ไชยเดช หมู่ 1 ตะบิงติงงี ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2/2/2019 2:41:13 PM
148 อนุชา ไชยเดช หมู่ 1 ตะบิงติงงี ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2/2/2019 2:41:21 PM
149 นาปีเสาะ ไพเราะ หมู่ 4 ตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/3/2019 6:17:45 PM
150 ไลลา วาเด็ง หมู่ 9 เจาะปันตัง บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 2/1/2019 2:39:45 PM
151 หายาตี มูซอ หมู่ 5 ใบ้ บุดี เมืองยะลา ยะลา 2/2/2019 11:28:11 AM
152 สมศรี พลอยสมบูรณ์ หมู่ 1 บาละ บาละ กาบัง ยะลา 2/3/2019 5:23:12 PM
153 ซูไรดา หมะสาแม หมู่ 1 ละแอ ละแอ ยะหา ยะลา 2/4/2019 8:17:11 AM
154 นางสาวศรีสุดา แก้วรัฐ หมู่ 4 ไร่ ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 8:03:59 AM
155 จินตนา วิเศษศรี หมู่ 3 บ้านออก ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 8:06:40 AM
156 อดินันท์ แยแย หมู่ 5 สะปาเราะ ยะหา ยะหา ยะลา 2/5/2019 8:09:15 AM
157 อาซิ อะหะมะ หมู่ 4 ตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 8:34:21 AM
158 สุภัทรร สมัครงาน หมู่ 1 ยะลา พร่อน เมืองยะลา ยะลา 2/5/2019 8:34:56 AM
159 นายบัสรี มูเซะ หมู่ 3 กาสัง ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:27:31 AM
160 นายบัสรี มูเซะ หมู่ 3 กาสัง ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:27:50 AM
161 นส.รอบียะห์ บาโด หมู่ 8 ปีแซคละ ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:27:55 AM
162 สมศรี พลอยสมบูรณ์ หมู่ 1 บาละ บาละ กาบัง ยะลา 2/4/2019 6:53:31 PM
163 มะสือล่ำ มณีลักขณา หมู่ 1 โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา 2/5/2019 8:30:59 AM
164 มะสือล่ำ มณีลักขณา หมู่ 1 โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา 2/5/2019 8:31:09 AM
165 มะสือล่ำ มณีลักขณา หมู่ 1 โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา 2/5/2019 8:31:20 AM
166 อาซิ อะหะมะ หมู่ 4 ตาเนาะปูเต๊ะ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 8:34:10 AM
167 ซูลียะห์ หะ หมู่ 4 ควนนางา ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 2/5/2019 8:38:21 AM
168 ซูลียะห์ หะ หมู่ 4 ควนนางา ห้วยกระทิง กรงปินัง ยะลา 2/5/2019 8:38:29 AM
169 อาเซ็ง วามิง หมู่ 3 ตาเชะ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 2/5/2019 8:40:21 AM
170 สมชาย กาญจนบุษย์ หมู่ 6 นครธรรม คีรีเขต ธารโต ยะลา 2/5/2019 8:47:55 AM
171 ตออีหม๊ะ แวยูโซะ หมู่ 6 ปะแต ปะแต ยะหา ยะลา 2/5/2019 8:51:14 AM
172 นางโนรมา แวยูโซ๊ะ หมู่ 9 ตะโละเว ปะแต ยะหา ยะลา 2/5/2019 8:52:31 AM
173 นางโนรมา แวยูโซ๊ะ หมู่ 9 ตะโละเว ปะแต ยะหา ยะลา 2/5/2019 8:52:35 AM
174 นายมะยูกี สะอง หมู่ 2 ปาแตรายอ เกะรอ รามัน ยะลา 2/5/2019 8:55:54 AM
175 มารีแย สิเดะ หมู่ 9 บัวทองใต้ บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:00:38 AM
176 สุวดี ชุมทอง หมู่ 5 วังใหม่ อัยเยอร์เวง เบตง ยะลา 2/5/2019 9:01:42 AM
177 สมชาย กาญจนบุษย์ หมู่ 6 นครธรรม คีรีเขต ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:06:07 AM
178 สมชาย กาญจนบุษย์ หมู่ 6 นครธรรม คีรีเขต ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:06:11 AM
179 ยามีล๊ะ ยะโกะ หมู่ 5 สายตาเอียด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:06:47 AM
180 นูรียะห์ มะสะรี หมู่ 9 คีรีลาด ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:07:39 AM
181 สุไลมาน มะลี หมู่ 10 ควนดินดำ บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:08:34 AM
182 มัสก๊ะห์ แม็ง หมู่ 5 บ่อหินใน บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:15:57 AM
183 มัสก๊ะห์ แม็ง หมู่ 5 บ่อหินใน บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:16:10 AM
184 มัสก๊ะห์ แม็ง หมู่ 5 บ่อหินใน บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:16:16 AM
185 มัสก๊ะห์ แม็ง หมู่ 5 บ่อหินใน บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:16:29 AM
186 มัสก๊ะห์ แม็ง หมู่ 5 บ่อหินใน บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:16:33 AM
187 น.ส .แวตีเมาะ ลอเด็ง หมู่ 1 กม.26 นอก ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:20:50 AM
188 นายมูฮำหมัด เปาะลี หมู่ 2 ตูกู ยะต๊ะ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:20:57 AM
189 ซัมซูรี วาเย็ง หมู่ 7 ซอยเหมือง ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:21:08 AM
190 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:23:48 AM
191 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:23:57 AM
192 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:24:06 AM
193 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:24:34 AM
194 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:25:34 AM
195 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:25:45 AM
196 พรกนก ศรีทอง หมู่ 6 กาสังใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:26:02 AM
197 พรกนก ศรีทอง หมู่ 6 กาสังใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:26:08 AM
198 คล้าว ร้ตนวรรณ์ หมู่ 2 กม.26 ใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:26:14 AM
199 พรกนก ศรีทอง หมู่ 6 กาสังใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:26:15 AM
200 นส.นูรีซัน มาศเสน หมู่ 1 โกตาบารู โกตาบารู รามัน ยะลา 2/5/2019 9:26:31 AM
201 นุรฮายาตี ดอเล๊าะ หมู่ 5 แปแจง สะเอะ กรงปินัง ยะลา 2/5/2019 9:30:36 AM
202 อาแอเสาะ ดอฆอ หมู่ 1 แหร บ้านแหร ธารโต ยะลา 2/5/2019 9:31:30 AM
203 นางสาวรอฮานี มะตาหยง หมู่ 1 บันนังดามา กาบัง กาบัง ยะลา 2/5/2019 9:33:05 AM
204 อาลียาซ ดือเร๊ะ หมู่ 1 ดุซงกูจิ สะเอะ กรงปินัง ยะลา 2/5/2019 9:37:45 AM
205 นางสาวลาตีพะห์ มะแซตือกานุง หมู่ 3 ตะโละ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:39:08 AM
206 นันทชา ตอแลมา หมู่ 2 ปาโฮะ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:39:34 AM
207 นูรซัลวา แมเราะ หมู่ 7 เจาะกาแต ท่าธง รามัน ยะลา 2/5/2019 9:45:09 AM
208 สาปียะ ตะเจ๊ะตู หมู่ 5 ยือ-นือ-เระ จะกว๊ะ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:47:00 AM
209 พรทิพย์ ซอรอเอะ หมู่ 5 เกาะ ท่าธง รามัน ยะลา 2/5/2019 9:48:53 AM
210 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:54:15 AM
211 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:54:19 AM
212 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:54:23 AM
213 นางสาวอามีเนาะ มะมิง หมู่ 4 บียอ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:54:27 AM
214 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:54:29 AM
215 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:54:32 AM
216 อมิตา มะทา หมู่ 3 บือแนนากอ บาลอ รามัน ยะลา 2/5/2019 9:54:32 AM
217 นางสาวอามีเนาะ มะมิง หมู่ 4 บียอ บาเจาะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 9:54:38 AM
218 รอซีด๊ะ ซามะเฮง หมู่ 3 บูเก๊ะบือราแง อาซ่อง รามัน ยะลา 2/5/2019 10:06:22 AM
219 นุรลัยลา ตือตือลีมา หมู่ 1 ตะบิงติงงี ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:27:30 AM
220 นูรีซัน เจ๊ะแวกูนิง หมู่ 1 สนามบิน เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:31:23 AM
221 นูรีซัน เจ๊ะแวกูนิง หมู่ 1 สนามบิน เขื่อนบางลาง บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:31:43 AM
222 วรศมน สุกระ หมู่ 4 สาเมาะ ท่าธง รามัน ยะลา 2/5/2019 10:32:07 AM
223 วรศมน สุกระ หมู่ 4 สาเมาะ ท่าธง รามัน ยะลา 2/5/2019 10:32:11 AM
224 วรศมน สุกระ หมู่ 4 สาเมาะ ท่าธง รามัน ยะลา 2/5/2019 10:32:19 AM
225 นางสาวฮัยเราะห์ อูมา หมู่ 3 ตาเชะ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 2/5/2019 10:32:47 AM
226 นางสาวฮัยเราะห์ อูมา หมู่ 3 ตาเชะ ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 2/5/2019 10:32:53 AM
227 นางสาวอามีเน๊าะ ละฮา หมู่ 2 กะลูแป (เบญญา) ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 2/5/2019 10:34:16 AM
228 นางสาวอามีเน๊าะ ละฮา หมู่ 2 กะลูแป (เบญญา) ตาเซะ เมืองยะลา ยะลา 2/5/2019 10:34:21 AM
229 น.ส.มณีรัตน์ หลวงคง หมู่ 5 เหมืองล่าง ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 10:34:48 AM
230 น.ส.มณีรัตน์ หลวงคง หมู่ 5 เหมืองล่าง ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 10:35:00 AM
231 น.ส.มณีรัตน์ หลวงคง หมู่ 5 เหมืองล่าง ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 10:35:09 AM
232 น.ส.มณีรัตน์ หลวงคง หมู่ 5 เหมืองล่าง ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 10:35:17 AM
233 กุลนิตา ยอดเอียด หมู่ 6 บ้านควน วังพญา รามัน ยะลา 2/5/2019 10:35:23 AM
234 กุลนิตา ยอดเอียด หมู่ 6 บ้านควน วังพญา รามัน ยะลา 2/5/2019 10:35:24 AM
235 น.ส.มณีรัตน์ หลวงคง หมู่ 5 เหมืองล่าง ตาชี ยะหา ยะลา 2/5/2019 10:35:24 AM
236 กุลนิตา ยอดเอียด หมู่ 6 บ้านควน วังพญา รามัน ยะลา 2/5/2019 10:35:24 AM
237 กุลนิตา ยอดเอียด หมู่ 6 บ้านควน วังพญา รามัน ยะลา 2/5/2019 10:35:24 AM
238 แวนะ คาเร็ง หมู่ 5 กาโสด บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:35:43 AM
239 แวนะ คาเร็ง หมู่ 5 กาโสด บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:35:48 AM
240 นางสาววารีดา สะแปะอิง หมู่ 7 กาบัง กาบัง กาบัง ยะลา 2/5/2019 10:37:10 AM
241 นางสาวรอฮานา เจะแต หมู่ 5 ทำนบ ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:37:12 AM
242 นายตะนาอิง สแม หมู่ 2 คลองน้ำใส บาละ กาบัง ยะลา 2/5/2019 10:37:38 AM
243 ลุกมาน ซูมามะ หมู่ 10 บาโงแอเกาะ บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:37:41 AM
244 น.สแวนะ คาเร็ง หมู่ 5 กาโสด บันนังสตา บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:38:01 AM
245 อารีย์ สาและ หมู่ 5 สี่สิบ บาละ กาบัง ยะลา 2/5/2019 10:38:03 AM
246 น.ส.สารีนา ดอมะ หมู่ 6 บ้านควน วังพญา รามัน ยะลา 2/5/2019 10:39:07 AM
247 พาซียะ นอจิ หมู่ 1 กาแมง อาซ่อง รามัน ยะลา 2/5/2019 10:39:10 AM
248 น.ส.มารียะ อะหะมะ หมู่ 9 ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:39:49 AM
249 น.ส.มารียะ อะหะมะ หมู่ 9 ตาเนาะปูเต๊ะใน ตาเนาะปูเต๊ะ บันนังสตา ยะลา 2/5/2019 10:40:02 AM
250 น.ส.พารีด๊ะ. รีเด็ง หมู่ 4 เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 2/5/2019 10:40:33 AM
251 รักษ์สุดา ขุนเพ็ชร หมู่ 6 ก.ม.18 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 2/5/2019 11:07:55 AM
252 รักษ์สุดา ขุนเพ็ชร หมู่ 6 ก.ม.18 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 2/5/2019 11:07:58 AM
253 รักษ์สุดา ขุนเพ็ชร หมู่ 6 ก.ม.18 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 2/5/2019 11:08:03 AM
254 รักษ์สุดา ขุนเพ็ชร หมู่ 6 ก.ม.18 ตาเนาะแมเราะ เบตง ยะลา 2/5/2019 11:08:05 AM
255 นส.พารีด๊ะ รีเด็ง หมู่ 4 เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 2/5/2019 11:32:21 AM
256 นส.พารีด๊ะ รีเด็ง หมู่ 4 เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 2/5/2019 11:32:33 AM
257 นส.พารีด๊ะ รีเด็ง หมู่ 4 เจาะลีมัส อาซ่อง รามัน ยะลา 2/5/2019 11:32:37 AM
258 ลาตีพะห มะแซตือกานุง หมู่ 3 ตะโละ ยะต๊ะ รามัน ยะลา 2/6/2019 8:09:54 AM
259 นางสาวรอสน๊ะ เฮงลอโอ๊ะ หมู่ 4 ตะโละมีแย กาลอ รามัน ยะลา 2/6/2019 6:27:04 PM
260 อัมไมสุหรี เฮ็งตาแก๊ะ หมู่ 1 ยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2/27/2019 7:25:50 AM
261 สุไลมาน วานิวารง หมู่ 1 ยะลา ยะลา เมืองยะลา ยะลา 3/7/2019 2:48:32 AM