รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จ.นราธิวาส
รุ่นที่ 1 วันที่ 6 ก.พ. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นอราปีซะ ฮามิ หมู่ 1 ลูโบ๊ะลาเซาะ ร่มไทร สุคิริน นราธิวาส 11/21/2018 11:49:48 AM
2 ธีรศักดิ์ บินมูซอ หมู่ 7 กวาลอซีรา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:10:34 PM
3 แมะนะ มุสตอปา หมู่ 8 ลูโบ๊ะซามา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:12:56 PM
4 นางสาวมารญัง อาแว หมู่ 2 ยะลูตง กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 11/21/2018 3:15:05 PM
5 ไลลาห์ ยะโก๊ะ หมู่ 1 ลาแล ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:15:32 PM
6 สุรียานี มูหะมะ หมู่ 3 โต๊ะเวาะ ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:17:06 PM
7 นุงนีรา ยูโซ๊ะ หมู่ 4 กูแบอีแก ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:21:08 PM
8 อรทัย ชิวะกุล หมู่ 5 โต๊ะแดง ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:24:43 PM
9 ซูไฮลาห์ อาแวเงาะ หมู่ 6 โคกสือแด ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:26:02 PM
10 มาหะมะไซฟู อาแวสะนิ หมู่ 2 ลูโบ๊ะลือซง มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:27:27 PM
11 นางสาวฮานานี เจะเตะ หมู่ 1 จำปากอ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 11/21/2018 3:27:59 PM
12 อาซูรา บาบู หมู่ 3 ปาดังยอ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:28:39 PM
13 ซูรียานา บือซา หมู่ 4 ปูโปะ มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 11/21/2018 3:30:06 PM
14 นางสาวฮานาซะห์ เจ๊ะแต หมู่ 4 ยามูแรแน บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 11/21/2018 3:31:00 PM
15 นางสาวนูรฮาฟีซา มาหะ หมู่ 5 อีโยะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 11/21/2018 3:33:56 PM
16 นายมักตา มารี หมู่ 10 ยารอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 3:51:42 PM
17 นายอาสือมาน บือราเฮง หมู่ 4 ปารี จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 3:53:08 PM
18 นายอุสมาน เจ๊ะนิ หมู่ 5 สะโก จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 3:54:35 PM
19 นายอับดุลฮากิม เจ๊ะหะ หมู่ 9 ไอร์มือเซ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 3:55:49 PM
20 นายแวสุไรดี เต๊ะ หมู่ 1 น้ำวน ช้างเผือก จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 3:57:31 PM
21 นายมะรอยาลี เจ๊ะอาบู หมู่ 5 กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 3:58:51 PM
22 นายแวอูเซ็ง มิหิแอ หมู่ 6 กาเตาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 4:00:01 PM
23 นางสาวฟาตีเม๊าะ แตบาตู หมู่ 7 น้ำหอม ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 4:01:16 PM
24 นายนาซือลี ด๊ะตอ หมู่ 3 ริแง ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 4:02:24 PM
25 นางซัลเม๊าะ ดารอมะ หมู่ 4 เมาะตาโก๊ะ ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 4:03:32 PM
26 นายแวซำรี แวยูโซ๊ะ หมู่ 6 บ้านไอร์กรอส จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 11/21/2018 4:04:54 PM
27 อลิกอีดาฮัน หามะ หมู่ 4 กูเว บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/21/2018 7:44:58 PM
28 นางสาวรอกีเยาะ สาเมาะ หมู่ 8 ไอสะเตียร์ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:44:03 PM
29 นางสาวคอลีเยาะ มีเด็ง หมู่ 9 บือราแง บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:45:31 PM
30 นางสุนีย์ รัตนโกสินทร์ หมู่ 10 ปิเหล็งตะวันออก มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:34:03 PM
31 นายซุลกิปลี ยูโซะ หมู่ 4 กูเว บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:37:13 PM
32 นายสิงห์ทอง เมืองพิล หมู่ 6 ปีเหล็งเหนือ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:38:03 PM
33 นายมาหามะสูไฮมิง ดาราซิ หมู่ 11 ชอมอง มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:40:24 PM
34 นายนรายุทธ ยูนุ๊ หมู่ 1 มะรือโบออก มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:42:06 PM
35 นายมะรอซี มาลีกี หมู่ 5 จูโวะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:43:02 PM
36 นายบือราเฮง มามุ หมู่ 2 ตาโงะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:50:48 PM
37 นายปรายเมษ พรหมสีลาย หมู่ 4 โคกสิแด มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:51:35 PM
38 นายมะลาเย็ง อาลีเย๊าะ หมู่ 7 ปีเหล็งใต้ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 3:52:19 PM
39 นายซูไฮมิง ยูโซะ หมู่ 11 กำปงบารู บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 4:05:48 PM
40 นางสาวยูนัยนะฮ์ บาฮอ หมู่ 10 ปีแนมูดอ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 4:06:41 PM
41 นางสาวอาซียะห์ อับดุลลาเต๊ะ หมู่ 6 ปาตาปาเซ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 11/20/2018 4:07:44 PM
42 มูหามัดนูรดิน เบ็ญสนิ หมู่ 3 บือราเป๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 11/23/2018 10:45:15 AM
43 พาตีเม๊าะ มะโซ๊ะ หมู่ 3 ลาเมาะนอก รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:31:26 PM
44 ยีสมาณี เจีะนะ หมู่ 5 ลาเมาะใน รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:32:56 PM
45 ฟาตีเมาะห์ มะมิง หมู่ 3 สวนพลู โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:34:55 PM
46 อารซู ดาโอ๊ะ หมู่ 8 ตะบิงรูโตะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:38:31 PM
47 นูรอานีซา ลอนา หมู่ 1 ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:44:32 PM
48 ซัลวานา นิเดร์ หมู่ 3 นาดา รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:46:00 PM
49 ตูแวมะเพาซัน กูอาแซ หมู่ 7 สโลว์ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:48:11 PM
50 รอตีพ๊ะ ยามา หมู่ 2 สุเป๊ะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:50:16 PM
51 สีตีคออีเราะ เรียง หมู่ 3 บ้านบาโงปูโละ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:51:50 PM
52 อาหะมะ มามะแตฮะ หมู่ 4 ซือเลาะ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:56:54 PM
53 นูซีลา ซีดีดี หมู่ 6 บ้านดาระ เรียง รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 2:58:39 PM
54 อาอีเสาะ อุเซ็ง หมู่ 8 กำปงบารู เรียง รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:00:20 PM
55 สาระนี ยูโซ๊ะ หมู่ 1 บือแรง ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:02:24 PM
56 ซูไรนี เจ๊ะโว๊ะ หมู่ 2 บูเกะนากอ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:03:35 PM
57 อาหะมะ สาและ หมู่ 4 กูยิ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:05:35 PM
58 สุรยาณี เจะวานิ หมู่ 6 ไอบูโละ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:06:56 PM
59 มูฮำหมัด เจ๊ะแน หมู่ 8 ไทยสุข ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:08:07 PM
60 ยูนัยน๊ะ โล๊ะมะ หมู่ 1 ปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:10:16 PM
61 ดารูณี วาเด็ง หมู่ 3 ลูโบะปูโละ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:12:07 PM
62 สารีนา หะบาแย หมู่ 4 บาโงกือเต๊ะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:13:19 PM
63 มูฮำมัดวาฟี บินโนะ หมู่ 5 ละหาน สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:15:57 PM
64 ซูนากีย๊ะ ลาโล๊ะมะ หมู่ 6 โต๊ะแนปา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:17:10 PM
65 พาตือนะห์ บาดิ หมู่ 7 บลูกา สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:18:20 PM
66 ไอนี เละนิยะ หมู่ 8 ยาเบ๊าะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:20:10 PM
67 วิภา กามาสะ หมู่ 1 มือและห์ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:21:21 PM
68 นูสตารีย๊ะ ซาแม็ง หมู่ 3 จือแร สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:22:35 PM
69 บิลยานา ยะโต๊ะ หมู่ 4 ดือแย สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:24:17 PM
70 ฟาตีฮะห์ สาหะโต หมู่ 5 บือเจาะ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:25:56 PM
71 มูนีลา สาแม หมู่ 3 ยือลาแป สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:28:41 PM
72 มาหะมะนุรดิน มะลี หมู่ 5 กูโบร์ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:29:44 PM
73 โรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:30:47 PM
74 ภิตรี ดีหะมะ หมู่ 7 ตาเปาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:31:50 PM
75 นูรีฮา กาเร็ง หมู่ 8 บน สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:33:56 PM
76 รอกีเย๊าะ โต๊ะสี หมู่ 6 สาวอ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 11/26/2018 3:27:25 PM
77 รุสลาม มะเซ็ง หมู่ 9 ไอร์บลือแก ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:28:26 AM
78 ดารียา สะแลแม หมู่ 5 ไอร์จือนะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 11/27/2018 9:40:00 AM
79 ดอฮะ ราพู หมู่ 5 จือแรง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:15:38 AM
80 มลฤดี ซี หมู่ 2 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:21:03 AM
81 อามีเน๊าะ มาลือเต๊ะ หมู่ 6 บ้านบลูกาฮีเล บาตง รือเสาะ นราธิวาส 11/27/2018 10:21:11 AM
82 ซาฟียา อามิงโต๊ะตา หมู่ 7 กำปงบูเก๊ะ บาตง รือเสาะ นราธิวาส 11/27/2018 10:22:31 AM
83 อานีซะห์ กูโน หมู่ 7 ไอร์จูโจ๊ะ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:23:52 AM
84 อาสะมิง กะจิ หมู่ 8 สะกูปา ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:26:25 AM
85 รอกีเย๊าะ สาแมง หมู่ 2 ป่าไผ่ กาหลง ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 9:56:51 AM
86 มากลือซง มะลี หมู่ 1 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:01:27 AM
87 ฟายีซ๊ะ ปาเนาะ หมู่ 2 ตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:04:57 AM
88 สุภาภรณ์ สุขเสนา หมู่ 5 ไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:06:58 AM
89 อาตีกะห์ นิแม หมู่ 1 ตอหลัง ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:09:18 AM
90 สูอัยบะห์ หะยีเจ๊ะโว๊ะ หมู่ 4 ลูโบ๊ะบาตู ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:13:21 AM
91 ฟาตีเมาะ เปะกะงอ หมู่ 5 บ้านตันหยง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 11/27/2018 10:17:09 AM
92 อิสบือราเฮง ยาซิ หมู่ 6 บือแนนากอ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 11/27/2018 10:17:42 AM
93 นางสาวซาบารีย๊ะ อาลี หมู่ 9 บ้านบาเคาะมาตี ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:30:56 AM
94 นายมนตรี วิรุณบุตร หมู่ 3 ตอหลัง ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:33:49 AM
95 นางสาวนูรฮาณีฟา มะมิง หมู่ 7 บ้านคลองเลย ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:42:01 AM
96 นางสาวดียานา มะดาโอ๊ะ หมู่ 2 บ้านแขยง เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:22:51 AM
97 นางสาวนาซีเราะห์ มะอารง หมู่ 3 แอแว เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:30:32 AM
98 นางสาวอัสมะ บินเจ๊ะสะอิ หมู่ 4 จาแบดูวอ เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:32:23 AM
99 นางสาวฟีซานี มฮำมัดอาลี หมู่ 5 หินสูง เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:34:21 AM
100 นางสาวสากีลา กือจิ หมู่ 6 ตอแล เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:36:29 AM
101 นายสูเด็ง ตอเฮ หมู่ 1 ตือมายู เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:38:20 AM
102 นางสาวอาสนีดา วาเด็ง หมู่ 7 ลูโบ๊ะสะโต เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:40:19 AM
103 นางสาวแวซาวียะห์ ดอเลาะ หมู่ 2 กะดูนง ฆอเลาะ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:44:11 AM
104 นางสาวลีซาวาตี สะมะแอ หมู่ 2 ตอแล แม่ดง แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:47:59 AM
105 นางสาวรอฮานี บินมะอุง หมู่ 7 เปราะห์ แม่ดง แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:50:22 AM
106 นายอัมรี อาแวบือซา หมู่ 1 ตอออ กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:52:04 AM
107 นางสาวโรฮานา หะมะ หมู่ 2 บาโงตือบู กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:53:26 AM
108 นางสาวสุวลี โฉมอำไพ หมู่ 3 น้ำขาว กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:54:55 AM
109 นางฟัตมา อาลี หมู่ 4 บาโงตือบู กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:56:29 AM
110 นางสาวมารีนี มะเระ หมู่ 5 ตาฮิบาเดาะ กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 10:57:53 AM
111 นายนัสรี มะแซ หมู่ 7 ฮูแตมาแจ กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:01:04 AM
112 นางสาวโนร์บี วาเตะ หมู่ 8 ไม้ฝาด กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:02:24 AM
113 นายอาลิฟศักดิ์ สะนิ หมู่ 3 ศรีพงัน เกาะสะท้อน ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:04:19 AM
114 นางสาวปรารถนา เอี้ยงเจริญ หมู่ 9 ศาลาอูมา กายูคละ แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:04:30 AM
115 นางสาวกัลยาณี ถนอมสงวน หมู่ 2 บอฆอ โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:07:20 AM
116 นางสาวมารยานา มูดอ หมู่ 1 นูโระ โละจูด แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:08:18 AM
117 นางสาวยูรีนา มะลี หมู่ 4 เจ๊ะเด็ง โละจูด แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:09:57 AM
118 นางสาวยุสนีรา อูเซ็ง หมู่ 5 บาลา โละจูด แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:11:23 AM
119 นางสาวรอฮานา มามะ หมู่ 8 สาวอ โละจูด แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:12:48 AM
120 นางสาวนูรีซา หะมะ หมู่ 3 ปะลุกา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:13:02 AM
121 นางสาวมยุรี อูเซ็ง หมู่ 3 เจ๊ะเหม แว้ง แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:14:56 AM
122 นางสาวยูรีนา เจ๊ะเล๊าะ หมู่ 4 กรือซอ แว้ง แว้ง นราธิวาส 11/28/2018 11:17:13 AM
123 นางสาวกัสซือมะ หนิเน๊าะ หมู่ 4 โคกมือบา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:17:47 AM
124 นางสาวอาไอเซ๊าะ เจ๊ะกา หมู่ 5 ปลักปลา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:19:47 AM
125 นายสุระกิต นุดดี หมู่ 6 ยูโย บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:22:49 AM
126 นางสาวอ้อยทิพย์ สายวรณ์ หมู่ 5 โคกยาง พร่อน ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:25:12 AM
127 นางสาวรอซีดะห์ บินมะยะโก๊ะ หมู่ 10 บ้านบึงฉลาม ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:27:19 AM
128 นางสาวแฉล้ม ขุนพรม หมู่ 2 บาวง บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 12:42:56 PM
129 นางสมจิตร์ พรมแก้ว หมู่ 5 โคกชุมบก บางขุนทอง ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:37:58 AM
130 นางสาวอีดาวาตี สาและ หมู่ 6 ศาลาเชือก ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:40:24 AM
131 นางสาวรูฮานี ยูโซ๊ะ หมู่ 8 บ้านปูลาโต๊ะบีซู ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:44:00 AM
132 นางสาวอารีนา บินอาแซ หมู่ 1 จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:50:31 AM
133 นางศิริรัตน์ ยอดคง หมู่ 2 ตะเซะ นานาค ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 11:58:03 AM
134 นายอิสมะแอ ยาเร๊าะสาลี หมู่ 3 ปะดาดอ นานาค ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 12:00:42 PM
135 นางสาวฮานีดา สาระสีนา หมู่ 4 กัวลอด๊ะ นานาค ตากใบ นราธิวาส 11/28/2018 12:03:15 PM
136 นายสามะแอ บินอูเซ็ง หมู่ 3 จาแบปะ กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:29:57 PM
137 นายนพดล พันธุ์โภชน์ หมู่ 2 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:33:59 PM
138 นายปัสรี เจ๊ะอาแซ หมู่ 4 ลูโบ๊ะบาตู ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:36:28 PM
139 นางสาวสีตีโซเฟีย เต็งปราแม หมู่ 3 ดอเฮะ ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:48:19 PM
140 นายมูฮำหมัดยากี โซะโก หมู่ 4 บาลูกา ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:53:04 PM
141 นายมูฮำหมัดนาอิง สาและ หมู่ 6 กำปงบือแน ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:55:40 PM
142 นายไพโรจน์ เหสามี หมู่ 1 ตือระ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:59:54 PM
143 นายสันติสุข หะยีเต๊ะ หมู่ 5 โคกสยา ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:39:25 PM
144 นายมูฮำหมัดฟัฏลี สะแลแม หมู่ 7 ปอเนาะ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:43:07 PM
145 นายฟุรกรณ์ สนาวี หมู่ 2 ตะโละบูเกะ ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 2:45:37 PM
146 นายสอแล๊ะ อับดุลรอนิง หมู่ 2 บอเกาะ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:06:03 PM
147 นายอับดุลอีซำ บินหามะ หมู่ 6 กะลูบี สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:08:30 PM
148 นายอันวา บินดอเล๊าะ หมู่ 10 บ้านตันหยง สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:13:34 PM
149 นางสาวรอฮีมะห์ เจ๊ะโซ๊ะ หมู่ 11 บาโงยือริง สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:18:38 PM
150 นายซูลกิฟลี บินสาและ หมู่ 1 ไอกูบู สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:21:24 PM
151 นายวิโรจน์ แก้วเมฆ หมู่ 8 ป่าหวาย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:23:32 PM
152 นายเฉลิม จันทร์เพ็ญ หมู่ 10 ป่าเย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:25:22 PM
153 นายอามาน มานี หมู่ 1 ไอกูบู สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 11/28/2018 3:28:04 PM
154 นายการียา ปิ หมู่ 6 โคกศิลา กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:17:30 PM
155 นายมาหามัดอัดนัน เจะอีซอ หมู่ 7 รอตันบาตู กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:19:48 PM
156 นายมหามาตร์รอยาลี สะอะ หมู่ 8 กาโมแร กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:22:37 PM
157 นายมะรอนิง ยูนุ หมู่ 10 คีรี กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:26:06 PM
158 นายอานนท์ ลอตันหยง หมู่ 11 ตือลาฆอปาลัส กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:27:34 PM
159 นายรอสมัน สะตาปอ หมู่ 5 ใหม่ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:29:06 PM
160 นายสือมะแอ สุหลง หมู่ 8 โคกสยา กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:31:11 PM
161 นายเสกสรรค์ ธัญญเกษตร หมู่ 9 โพธิ์ทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:33:20 PM
162 นายรอบีดีห์ ดาแม หมู่ 3 บือราเป๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:35:44 PM
163 นายฮารน เงาะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:37:43 PM
164 นายอิสเฮาะ อาแว หมู่ 6 ปาเซปูเต๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:39:53 PM
165 นายอับดุลตอเละ ยูนุ หมู่ 1 ยาบี กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:07:07 PM
166 นายจีรพันธ์ สกุลจี๋ หมู่ 2 กำแพง กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:08:32 PM
167 นายกูอารมัน ตูแวดอเล๊าะ หมู่ 3 กาแนะ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:10:25 PM
168 นายรอสาลี หะยีเปาะแต หมู่ 4 กูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:12:04 PM
169 นายวีรยุทธ เจะปอ หมู่ 5 จาเราะสะโตร์ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:13:55 PM
170 นายสุทธิพงศ์ หลีเหล็ม หมู่ 1 คลองไทร ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:05:38 PM
171 นายอาลียาสะ ยูโซ๊ะ หมู่ 3 ทุ่งขนุน ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:06:48 PM
172 นายนูซี เจ๊ะมิ๊ หมู่ 1 ยารอ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:47:32 PM
173 นางซูบายด๊ะ ลอเฮะ หมู่ 3 โคกสุมุ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:49:00 PM
174 นายยาลาฮีนิง อาบ๊ะ หมู่ 5 ทำนบ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:50:15 PM
175 นายมูฮัมหมัดยาฮิด ดอเล๊าะ หมู่ 6 จืองา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:51:53 PM
176 นายอับดุลเล๊าะ เซ๊ะ หมู่ 7 แคนา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:56:51 PM
177 นายวันมาหมูด วาเด็ง หมู่ 8 ทุ่งโต๊ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:58:45 PM
178 นายเอาตัด มะแซ หมู่ 9 ตะโละแน็งอามาน บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 2:59:56 PM
179 นายวิเชียร คงสุวรรณ หมู่ 4 โคกโก ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:08:11 PM
180 นายรุสลี ดือเร๊ะ หมู่ 5 รามา ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:09:10 PM
181 นายอับดุลฮาเล็ง เจ๊ะเต๊ะ หมู่ 6 ทำเนียบ ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:10:41 PM
182 นายฮาซัน สะอะ หมู่ 3 โคกแมแน มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:15:46 PM
183 นายซาการียา ยีดิง หมู่ 4 โต๊ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:16:49 PM
184 นายสมศักดิ์ พรหมชาติ หมู่ 9 ทุ่งงาย ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:11:58 PM
185 นายอับดุลอารีฟ สะมะแอ หมู่ 2 บือแนแล มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:13:47 PM
186 นายแวสะมะแอ บินหะยีอารง หมู่ 5 สุไหงบาลา มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:19:47 PM
187 นายสุรเดช แวสุหลง หมู่ 6 จูดแดง มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:21:06 PM
188 นายนิรันดร์ สะแปอิง หมู่ 7 จะแลเกาะ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 12/3/2018 3:22:10 PM
189 นางสาวกัสตูรา คะ หมู่ 2 ยะลูตง กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 9:42:17 AM
190 นางสาวการีมะห์ เด็งซา หมู่ 2 บูเกะสูดอ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 9:46:29 AM
191 นางสาวคอไซม๊ะ ดิเย๊าะ หมู่ 3 คลอแระ บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 9:49:56 AM
192 นางสาวยาซีเราะ ดิง หมู่ 4 ตันหยง บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 9:54:43 AM
193 นายฮัมดี อาบูหลง หมู่ 5 ชูโว บาเระใต้ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 9:56:59 AM
194 นายบูรฮานูเดน เหาะมะ หมู่ 6 ยาโต๊ะ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:22:32 AM
195 นางสาวฟารีดา สะเต หมู่ 7 แคและ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:29:47 AM
196 นางสาวฟารีดา สะเต หมู่ 7 แคและ บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:30:13 AM
197 นางสาวนูรอัยนี กะนา หมู่ 1 บือแนปีแย ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:33:20 AM
198 นางสาวทัศนีย์ ตูนอ หมู่ 3 ตะโละตา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:37:03 AM
199 นางสาวบาดารียะ ยิมิ หมู่ 4 เชิงเขา ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:39:28 AM
200 นายซามีอูน วันลาเต๊ะ หมู่ 5 มะยูง ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:48:37 AM
201 นางสาวสุฮายลา และเถาะ หมู่ 7 ปะลุกาแปเราะ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:51:10 AM
202 นางสาวไรนะ แตแว หมู่ 9 กาบุ๊ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:52:53 AM
203 นางสาวนูรมา ดาตูมะดา หมู่ 3 กะทุง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:54:40 AM
204 นางสาวการีมะห์ สะมะนิ หมู่ 5 สุไหงบาตู ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:56:56 AM
205 นายอับดุลการิม สามะ หมู่ 6 บากง ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 1/2/2019 10:58:30 AM
206 ซูดิง สีดัง หมู่ 8 ลูโบ๊ะซามา ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส 1/7/2019 2:45:41 PM
207 อุสมาน ยะโก๊ะ หมู่ 1 นูโระ โละจูด แว้ง นราธิวาส 1/21/2019 3:13:05 PM
208 ฟาดีละห์ ดาเลาะ หมู่ 5 กาบุ๊ ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:07:02 PM
209 นัศรินทร์ อูเซ็ง หมู่ 6 คอลอแว ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:08:23 PM
210 อับดุลรอมัน สุกูมุง หมู่ 3 แยะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:09:41 PM
211 ซูไฮลา ยูโซ๊ะ หมู่ 4 พงปือเราะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:10:57 PM
212 อามีเนาะ วาราวอ หมู่ 6 นากอ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:12:00 PM
213 อาอีเสาะ มะยีดิง หมู่ 7 ลุโบะปาเระ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:13:16 PM
214 มารีญาฮ มะสาเล็ง หมู่ 8 ตะลาฆอสะโต จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:14:34 PM
215 อดุล ยะโกะ หมู่ 9 บ้านยือเลาะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:16:15 PM
216 อุไร อาแวลาเต๊ะ หมู่ 1 ตะโละมีญอ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:17:37 PM
217 ฟาฎีละห์ หะสนิ หมู่ 2 บูเก๊ะบากง ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:18:53 PM
218 โซเฟีย กาเร็งสานา หมู่ 4 บลูกาสนอ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:19:42 PM
219 ฟาระห์ แวกามีลา หมู่ 5 กูยิ ตะปอเยาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:20:46 PM
220 ลีซา ดาโอะ หมู่ 3 ปูต๊ะ ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:22:16 PM
221 นิฮาบีหบ๊ะ สาอุวา หมู่ 4 กูแบลิบิส ละหาร นราธิวาส 2/1/2019 2:29:32 PM
222 มาหะมะซอรี จะมาจี หมู่ 9 จือแร สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 2/1/2019 2:31:17 PM
223 ซีรีฮัน ลาลา หมู่ 2 กาแร ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:31:19 PM
224 สูไฮมิง มะลา หมู่ 2 บือแนกาเซ็ง ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:32:54 PM
225 นายธีรยุทธ เฉลิมขวัญ หมู่ 3 บ้านคลองหงษ์ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 2/1/2019 2:33:54 PM
226 รอฮานี มะแซ หมู่ 5 กูแว ลุโบะบายะ ยี่งอ นราธิวาส 2/1/2019 2:33:55 PM
227 อับดุลบาซิ เง๊าะ หมู่ 5 ยาโงะ ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส 2/4/2019 10:51:49 AM
228 ชนิดาภา ลิ่มซุ่น หมู่ 2 ทุ่งคา 1 ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 2/4/2019 10:56:07 AM
229 ซูไอรา อาแว หมู่ 6 ศาลาลูกไก่ ละหาร ยี่งอ นราธิวาส 2/4/2019 10:57:40 AM
230 นูรีมาน เจ๊ะแฮ หมู่ 7 บูเกะตาโมง บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 2/4/2019 11:53:01 AM
231 ซาแลฮา มะปีเย๊าะ หมู่ 1 สาเมาะ บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:03:53 PM
232 มาริสา หะยีดอเล๊าะ หมู่ 3 กูตง บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:10:09 PM
233 ฮานา บูละ หมู่ 5 ลาไม บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:12:23 PM
234 พาตีเม๊าะ กียะ หมู่ 6 บาโงกูโบ บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:14:08 PM
235 ซำมีหลัน เซะหะ หมู่ 8 อาแน-โต๊ะอีแต บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:15:40 PM
236 รูสือนิง อีแมดอสะ หมู่ 9 จุฬาภรณ์พัฒนา 5 บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:18:40 PM
237 รอฮานา อาแซ หมู่ 10 ยะหอ บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:20:01 PM
238 บุรฮัน ยูโซ๊ะ หมู่ 1 มะรือโบตก มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:21:33 PM
239 สารีมะห์ มะแซ หมู่ 2 บราเอ็ง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:22:43 PM
240 อพันดี เจ๊ะฮามะ หมู่ 3 นิบง มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:24:01 PM
241 มารียานี ยะมะ หมู่ 5 บาโงระนะ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:25:23 PM
242 สุฟเฟีย เจ๊ะแมง หมู่ 7 กูแบบาเด๊าะ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:26:34 PM
243 มารีแย วาแมง หมู่ 8 กำปงปาเระ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:28:23 PM
244 มะเซาดี มะรง หมู่ 9 สะโล มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:30:38 PM
245 ซูไรบ๊ะ มามะ หมู่ 1 ตะโละ ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:31:40 PM
246 ซารีตา แซรอโซ๊ะ หมู่ 2 ทุ่งขมิ้น ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:33:19 PM
247 เสาวณีย์ จันทร์แก้ว หมู่ 4 ทุ่งเกร็ง ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:35:02 PM
248 ยามีละห์ ตาเล๊ะ หมู่ 2 เจ๊ะเก บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:36:45 PM
249 กัรมีย์ อุเซ็ง หมู่ 5 ตราแด๊ะ บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:37:51 PM
250 อาตีกะห์ เปาะมะ หมู่ 8 บาโย บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:39:07 PM
251 นูรา อาบูเล็ง หมู่ 1 ทำนบ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:41:08 PM
252 พาตีเม๊าะ ยูโซ๊ะ หมู่ 2 ปาเซ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:42:36 PM
253 รูพีดา บูละ หมู่ 3 ซีโป เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:44:07 PM
254 รูซีตา ยูโซ๊ะ หมู่ 4 กูจิงลือปะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:45:16 PM
255 มารียะ เซ็ง หมู่ 5 ลูโบะกาเยาะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:46:18 PM
256 ต่วนรอยนี ลือบา หมู่ 2 ลาแป บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:47:58 PM
257 มาซีเตาะ มะหะ หมู่ 6 สะโลตราแด๊ะ เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:49:26 PM
258 บาฮารี สูแน หมู่ 2 กาลิซา กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:51:13 PM
259 อับดุลเล๊าะ แยนา หมู่ 3 ฮูลู กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:52:37 PM
260 นูรวานี ซากาปลายะ หมู่ 6 กาเด็ง กาลิซา ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:54:59 PM
261 รอมือละห์ อาแวแฉะ หมู่ 4 แกแม ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:57:56 PM
262 พาลีดะห์ อามิง หมู่ 6 บาโงอาแซ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 12:59:29 PM
263 ซัลมีย์ หะยีเจ๊ะแว หมู่ 8 ปูลาไซร์ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 1:00:43 PM
264 สุกัญญา แสนสุข หมู่ 3 ไทย ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/4/2019 1:02:04 PM
265 นายอุสมัน บาโ หมู่ 4 ปารี จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 2/4/2019 3:29:35 PM
266 นายมะกอรี มะมิง หมู่ 6 บ้านไอร์กรอส จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 2/4/2019 3:31:50 PM
267 นายรอนิง สือยุ หมู่ 9 ไอร์มือเซ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 2/4/2019 3:33:36 PM
268 นายฮาซัน บากา หมู่ 10 ยารอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 2/4/2019 3:35:28 PM
269 นายมหามะสักรี หะมิ หมู่ 5 กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/4/2019 3:37:44 PM
270 ซาลีนา เจะเฮง หมู่ 7 รอตันบาตู กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 8:18:44 AM
271 นูรไอมี อูเซ็ง หมู่ 8 กาโมแร กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 8:19:22 AM
272 รัฐศาสตร์ ลิ้มเจริญ หมู่ 3 ไทย ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 8:21:01 AM
273 อับดุลเล๊าะ มามุ หมู่ 4 โต๊ะนอ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 8:33:31 AM
274 อิสมาแอ ยะโกะ หมู่ 8 ไอสะเตียร์ บูกิต เจาะไอร้อง นราธิวาส 2/6/2019 8:40:46 AM
275 นายวัชเรนทร์ ขวัญใจ หมู่ 1 คลองไทร ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 8:55:40 AM
276 อัสมะ สะอะ หมู่ 3 โคกแมแน มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:01:06 AM
277 ซาบารียะห เจ๊ะเต๊ะ หมู่ 6 ทำเนียบ ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:02:03 AM
278 มูฮำหมัด เจ๊ะแน หมู่ 8 ไทยสุข ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 9:03:02 AM
279 ทนงศักดิ์ พูลเทพ หมู่ 9 โพธิ์ทอง กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:03:25 AM
280 สาระนี ยูโซ๊ะ หมู่ 1 บือแรง ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 9:03:48 AM
281 ลาลีณี ยูโซ๊ะ หมู่ 5 รามา ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:04:20 AM
282 เจ๊ะสะมะแอ มะนุ หมู่ 3 บือราเป๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:05:19 AM
283 ชุดามาส บุญมี หมู่ 2 กำแพง กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:06:20 AM
284 ซีตีพาตีเมาะ ปานาบากา หมู่ 5 จาเราะสะโตร์ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:07:20 AM
285 นางสาวมารือน๊ะ มะรือเสาะ หมู่ 9 ตะโละแน็งอามาน บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:07:54 AM
286 ฮาฟิซ ยูโซ๊ะ หมู่ 7 จะแลเกาะ มะนังตายอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:08:22 AM
287 ซอบะห์ ดอแม หมู่ 3 บือราเป๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:09:06 AM
288 มารีแย วาแมง หมู่ 8 กำปงปาเระ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:09:57 AM
289 นายอาแวนุ อาแว หมู่ 8 ทุ่งโต๊ะดัง บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:11:41 AM
290 นางสาวรอมือละห์ อาแวแฉะ หมู่ 4 แกแม ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:13:02 AM
291 นายอารซู ดาโอ๊ะ หมู่ 8 ตะบิงรูโตะ โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 9:13:43 AM
292 อาอีซะ กาเซ็ง หมู่ 9 ทุ่งงาย ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:14:36 AM
293 อาฟี เจะปูเตะ หมู่ 10 คีรี กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:14:56 AM
294 ซาแลฮา มะปีเย๊าะ หมู่ 1 สาเมาะ บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:14:59 AM
295 อับดุลราสะ สาและยายอ หมู่ 4 โคกโก ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:15:19 AM
296 น.ส.อูยาย กูโน หมู่ 4 กัวลอด๊ะ นานาค ตากใบ นราธิวาส 2/6/2019 9:16:34 AM
297 อาไอเซ๊าะ เจ๊ะกา หมู่ 5 ปลักปลา โฆษิต ตากใบ นราธิวาส 2/6/2019 9:16:35 AM
298 ฟารีดะห์ มามุ หมู่ 2 ตาโงะ มะรือโบออก เจาะไอร้อง นราธิวาส 2/6/2019 9:18:29 AM
299 ไพศาล เละดุวี หมู่ 4 กูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:18:50 AM
300 ไพศาล เละดุวี หมู่ 4 กูแบสาลอ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:18:59 AM
301 นิฮายาตี นิแปเราะ หมู่ 1 ยาบี กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:19:34 AM
302 ซาวียะห์ แวหะมะ หมู่ 6 ปาเซปูเต๊ะ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:20:53 AM
303 สุภาภรณ์ สุขเสนา หมู่ 5 ไอร์เจี๊ยะ ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:23:06 AM
304 อาซูรา อาแวกือจิ หมู่ 1 ตือระ สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 9:23:23 AM
305 น.ส.มีตรา นุ้ยอ่อน หมู่ 3 ทุ่งขนุน ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:24:19 AM
306 นางสาวนีตา สูหลง หมู่ 3 โคกสุมุ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:25:22 AM
307 สาบารียะห์ สิทธามาศ หมู่ 6 โคกศิลา กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:25:34 AM
308 ต่วนรอยนี ลือบา หมู่ 2 ลาแป บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:25:35 AM
309 นางสาวซายน๊ะห์ ดอเล๊าะ หมู่ 7 แคนา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:25:36 AM
310 นางสาวซายน๊ะห์ ดอเล๊าะ หมู่ 7 แคนา บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:25:48 AM
311 มลฤดี ซี หมู่ 2 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:25:50 AM
312 ซูรียานี เจ๊ะนุ หมู่ 8 กาโมแร กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:26:11 AM
313 วิไลวรรณ บุตรจีน หมู่ 8 ป่าหวาย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 9:26:24 AM
314 วิไลวรรณ บุตรจีน หมู่ 8 ป่าหวาย สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 9:26:28 AM
315 มะเซาดี มะรง หมู่ 9 สะโล มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:27:09 AM
316 นาวนูรฮาณีฟา มะมิง หมู่ 7 บ้านคลองเลย ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 2/6/2019 9:28:30 AM
317 มลฤดี ซี หมู่ 2 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:29:28 AM
318 มลฤดี ซี หมู่ 2 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:29:33 AM
319 มลฤดี ซี หมู่ 2 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:29:38 AM
320 มลฤดี ซี หมู่ 2 อีนอ ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:29:43 AM
321 สูฮายบ๊ะห์ หะยีเจ๊ะโวะ หมู่ 4 ลูโบ๊ะบาตู ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:29:52 AM
322 อาสนีดา วาเด็ง หมู่ 7 ลูโบ๊ะสะโต เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:30:11 AM
323 อาสนีดา วาเด็ง หมู่ 7 ลูโบ๊ะสะโต เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:30:34 AM
324 อาสนีดา วาเด็ง หมู่ 7 ลูโบ๊ะสะโต เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:31:42 AM
325 อาสนีดา วาเด็ง หมู่ 7 ลูโบ๊ะสะโต เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:31:51 AM
326 อาสะมิง กะจิ หมู่ 8 สะกูปา ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:33:12 AM
327 นางสาวมากลือซง มะลี หมู่ 1 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:33:17 AM
328 นางสาวมากลือซง มะลี หมู่ 1 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:33:24 AM
329 นางสาวมากลือซง มะลี หมู่ 1 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:33:32 AM
330 นางสาวสากีลา กือจิ หมู่ 6 ตอแล เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:33:41 AM
331 อิสบือรอเฮง ยาซิ หมู่ 6 บือแนนากอ ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:33:42 AM
332 นางสาวสากีลา กือจิ หมู่ 6 ตอแล เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:34:00 AM
333 มะพัสดี ยูโซ๊ะ หมู่ 5 ใหม่ กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:34:57 AM
334 นางสาวซัลมีย์ หะยีเจ๊ะแว หมู่ 8 ปูลาไซร์ ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:35:26 AM
335 นางสาวสูฮานา บินมะเย็ง หมู่ 6 กะลูบี สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 9:35:46 AM
336 นางสาวสูฮานา บินมะเย็ง หมู่ 6 กะลูบี สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 9:35:57 AM
337 นางสาวดียานา มะดาโอ๊ะ หมู่ 2 บ้านแขยง เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:35:58 AM
338 karmee useng หมู่ 5 ตราแด๊ะ บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:36:48 AM
339 มุนีลา สาแม หมู่ 3 ยือลาแป สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 9:40:34 AM
340 สุลกีพลี มะแสะ หมู่ 1 จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 2/6/2019 9:41:29 AM
341 สุลกีพลี มะแสะ หมู่ 1 จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 2/6/2019 9:41:29 AM
342 สุลกีพลี มะแสะ หมู่ 1 จาเราะ ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส 2/6/2019 9:41:38 AM
343 นูรีซา มะซาแม หมู่ 5 ทำนบ บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 9:42:10 AM
344 ปรารถนา เอี้ยงเจริญ หมู่ 9 ศาลาอูมา กายูคละ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 9:42:52 AM
345 สุกัญญา แสนสุข หมู่ 3 ไทย ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:44:07 AM
346 น.ส.ฟายีซ๊ะ ปาเนาะ หมู่ 2 ตามุง เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 9:49:37 AM
347 ฟุรกรณ์ สนาวี หมู่ 2 ตะโละบูเกะ ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 9:55:13 AM
348 รูสือนิง อีแมดอสะ หมู่ 9 จุฬาภรณ์พัฒนา 5 บองอ ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 9:55:48 AM
349 โนรีซา มานะ หมู่ 5 กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 9:59:56 AM
350 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:15 AM
351 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:16 AM
352 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:15 AM
353 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:16 AM
354 ซูไฮลา ยูโซ๊ะ หมู่ 4 พงปือเราะ จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส 2/6/2019 10:01:45 AM
355 ยูนัยน๊ะ โล๊ะมะ หมู่ 1 ปูโป สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:05:07 AM
356 มูฮำมัดวาฟี บินโนะ หมู่ 5 ละหาน สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:05:26 AM
357 มูฮำมัดวาฟี บินโนะ หมู่ 5 ละหาน สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:05:40 AM
358 น.ส.ไอนี เละนิยะ หมู่ 8 ยาเบ๊าะ สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:07:03 AM
359 นายอับดีเล๊าะ วอลี หมู่ 5 บาโงระนะ มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 10:17:08 AM
360 พาตีเม๊าะ โพธิ์ประสาท หมู่ 3 ลาเมาะนอก รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:18:13 AM
361 น.ส.สูรียานี อาลี หมู่ 5 บ้านตันหยง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:26:54 AM
362 มูฮำหมัดฟัฎลี สะแลแม หมู่ 7 ปอเนาะ ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 10:28:13 AM
363 ฟาตีฮะห์ สาหะโต หมู่ 5 บือเจาะ สาวอ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:34:41 AM
364 นายยูนัยดี สารีกะ หมู่ 6 กำปงบือแน ริโก๋ สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 10:34:56 AM
365 ฟารุค สะมะแอ หมู่ 3 ทุ่งขนุน ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 10:38:56 AM
366 นายฮาลูซี บือซา หมู่ 6 กาเตาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 10:55:29 AM
367 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:16 AM
368 นางสาวฟาตีหม๊ะ สาและ หมู่ 6 กาเตาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:23 AM
369 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:26 AM
370 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:00:29 AM
371 รุสลาม มะเซ็ง หมู่ 9 ไอร์บลือแก ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 10:00:51 AM
372 รุสลาม มะเซ็ง หมู่ 9 ไอร์บลือแก ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 2/6/2019 10:00:55 AM
373 นางสาวโรฮานี สามะ หมู่ 6 ปอเนาะ สุวารี รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 10:01:03 AM
374 ปาจรีย์ พันธ์ุโภชน์ หมู่ 2 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 8:45:03 PM
375 บูคอรี สาเมาะ หมู่ 7 สโลว์ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 2/10/2019 3:20:31 AM
376 ซารีตา แซรอโซ๊ะ หมู่ 2 ทุ่งขมิ้น ตันหยงลิมอ ระแงะ นราธิวาส 2/14/2019 10:48:56 AM
377 นายอัมรี อาแวบือซา หมู่ 1 ตอออ กายูคละ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 10:59:28 AM
378 แวฟาตีเมาะ แตบาตู หมู่ 7 น้ำหอม ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 10:59:47 AM
379 นายอุสมาน เจะเระ หมู่ 11 ตือลาฆอปาลัส กะลุวอเหนือ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 11:00:24 AM
380 อาหะมะ สาและ หมู่ 4 กูยิ ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:01:03 AM
381 น.ส.รอฮานา มามะ หมู่ 8 สาวอ โละจูด แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 11:01:17 AM
382 นางสาวอัสวาณี เจ๊ะเด็ง หมู่ 1 ตือมายู เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 11:02:40 AM
383 นางสาวอัสวาณี เจ๊ะเด็ง หมู่ 1 ตือมายู เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 11:02:44 AM
384 นางสาวอัสวาณี เจ๊ะเด็ง หมู่ 1 ตือมายู เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 11:02:48 AM
385 นางสาวอัสวาณี เจ๊ะเด็ง หมู่ 1 ตือมายู เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 2/6/2019 11:02:54 AM
386 สารีณา มิงซานา หมู่ 5 บ้านตันหยง บาตง รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:03:28 AM
387 นาย อัลดุลเลาะ อาแว หมู่ 5 จาเราะสะโตร์ กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 11:04:51 AM
388 นางสาวซารีนา ดือเร๊ะ หมู่ 6 คอลอแว ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 2/6/2019 11:06:13 AM
389 ซูลกิฟลี บินสาและ หมู่ 1 ไอกูบู สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 11:06:23 AM
390 นางสาวซารีนา ดือเร๊ะ หมู่ 6 คอลอแว ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 2/6/2019 11:06:26 AM
391 แวอูเซ็ง มิหิแอ หมู่ 6 กาเตาะ ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 11:09:51 AM
392 อำนวย แก้วแสงสิม หมู่ 3 ริแง ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 11:11:55 AM
393 อำนวย แก้วแสงสิม หมู่ 3 ริแง ผดุงมาตร จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 11:12:00 AM
394 ไรนะ แตแว หมู่ 9 กาบุ๊ ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:12:17 AM
395 นูรอานีซา ลอนา หมู่ 1 ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:17:42 AM
396 นูรอานีซา ลอนา หมู่ 1 ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:17:53 AM
397 นูรอานีซา ลอนา หมู่ 1 ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:18:18 AM
398 นูรอานีซา ลอนา หมู่ 1 ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:20:26 AM
399 นูรอานีซา ลอนา หมู่ 1 ท่าเรือ รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส 2/6/2019 11:21:30 AM
400 ชลาลัย ขวัญดี หมู่ 3 ไทย ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส 2/6/2019 11:37:27 AM
401 มะรอยาลี เจ๊ะอาบู หมู่ 5 กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 12:31:47 PM
402 มะรอยาลี เจ๊ะอาบู หมู่ 5 กาแย ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 2/6/2019 12:31:54 PM
403 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:07:32 PM
404 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:07:39 PM
405 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:07:51 PM
406 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:10:24 PM
407 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:10:51 PM
408 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:11:05 PM
409 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:11:26 PM
410 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:11:30 PM
411 สารีป๊ะ มามะ หมู่ 4 ฮูแตทูวอ โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/6/2019 7:11:57 PM
412 น.ส.วัชรี จุลเทพ หมู่ 2 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 8:12:30 PM
413 นายนพดล พันธ์โภชน์ หมู่ 2 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 8:37:59 PM
414 ปาจรีย์ พันธ์ุโภชน์ หมู่ 2 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 8:45:03 PM
415 ปาจรีย์ พันธ์ุโภชน์ หมู่ 2 โคกโก โต๊ะเด็ง สุไหงปาดี นราธิวาส 2/6/2019 8:45:03 PM
416 ฟาตีเมาะห์ มะมิง หมู่ 3 สวนพลู โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 2/12/2019 9:18:45 AM
417 ฟาตีเมาะห์ มะมิง หมู่ 3 สวนพลู โคกสะตอ รือเสาะ นราธิวาส 2/12/2019 9:19:27 AM
418 นายฮารง บาแย หมู่ 10 ยารอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 2/12/2019 1:45:54 PM
419 ซุปฮา เจ๊ะมะ หมู่ 10 ยารอ จะแนะ จะแนะ นราธิวาส 2/12/2019 1:45:56 PM
420 ณรงค์? ขวัญใจ? หมู่ 1 คลองไทร ลำภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 2/17/2019 2:59:41 PM
421 มากูเซาะ กูโน หมู่ 1 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 3/4/2019 9:04:03 PM
422 มุสลีมะห์ ชูโว หมู่ 1 กะดี เชิงคีรี ศรีสาคร นราธิวาส 3/4/2019 9:12:33 PM
423 รอฎี เจ๊ะน๊ะ หมู่ 6 โคกศิลา กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส 3/6/2019 6:29:55 AM
424 อับดุลฟาตะห์ นครวงษ์ หมู่ 6 ศาลาเชือก ศาลาใหม่ ตากใบ นราธิวาส 3/10/2019 5:26:39 PM
425 มาหะมะนอ นิลี หมู่ 4 ยามูแรแน บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 3/11/2019 2:45:03 PM
426 อดุลย์ สือแม หมู่ 3 ลาเมาะนอก รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 3/20/2019 9:24:13 PM