รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ภูริศึกษาวิชชาลัย ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
รุ่นที่ 1 วันที่ 7 ก.พ. 62§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นางสาวอัสฟีญ่า ขาวเขาไคร หมู่ 3 ถ้ำทะลุ ควนโดน ควนโดน สตูล 11/16/2018 2:14:39 PM
2 นางสาวสุไหวญา ดาหมาด หมู่ 9 นาปริก ควนโดน ควนโดน สตูล 11/16/2018 2:16:36 PM
3 นางสาวฟารีณีย์ ใบกอเด็ม หมู่ 3 เขาน้อย ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 11/16/2018 2:22:11 PM
4 นายวัชระ ปันจอร์ หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 11/16/2018 2:24:02 PM
5 นางจิรา พรหมเมศว์ หมู่ 5 นาแค คลองขุด เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 3:30:25 PM
6 นายซีนาด ทิ้งปากถ้ำ หมู่ 3 โคกพิลา ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 3:32:31 PM
7 นายบาดล หลงกอหราบ หมู่ 6 ห้วยลึก ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 3:34:57 PM
8 นางสาวพรอุษา ราชเมืองขวาง หมู่ 7 สวนไทย แป-ระ ท่าแพ สตูล 11/16/2018 3:42:17 PM
9 สุพรรณี ขวัญทองเย็น หมู่ 5 สวนเทศ แป-ระ ท่าแพ สตูล 11/16/2018 3:45:40 PM
10 นายอาซีซัน ตีกาสม หมู่ 6 พรุต้นอ้อ ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 11/16/2018 3:51:12 PM
11 นางสาวธมนวรรณ ซอสกุล หมู่ 1 กาลันบาตู ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 3:53:01 PM
12 นางสาวสุภาวดี ทองแดง หมู่ 3 ตำมะลังใต้ ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 3:55:34 PM
13 นายสุภาพ สุวาหลำ หมู่ 3 ปาเต๊ะ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 3:59:16 PM
14 นายยูโสบ ยาประจัน หมู่ 5 ควนพัฒนา ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 11/16/2018 4:01:18 PM
15 นางสาววิมลมาตร เสียงดัง หมู่ 5 กาลันยินตัน เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 4:01:19 PM
16 นายอิสมาแอน เหตฉูนุ้ย หมู่ 6 ปาเต๊ะเหนือ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 4:03:46 PM
17 นายเอกพล หลงสาม๊ะ หมู่ 2 ตำมะลังเหนือ ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล 11/16/2018 4:05:11 PM
18 นายนัธทวัฒท์ ยาประจัน หมู่ 3 ไร่ทอน ท่าเรือ ท่าแพ สตูล 11/16/2018 4:19:32 PM
19 นางสาววีณา จิโส๊ะ หมู่ 6 ท่าข้ามควาย นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 11/19/2018 2:47:25 PM
20 นายบัณฑิต ศักดิ์แก้ว หมู่ 7 คีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 11/19/2018 3:04:48 PM
21 นางจุฑารัตน์ จิตต์ประสงค์ หมู่ 10 ธารปลิว ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 11/19/2018 3:06:46 PM
22 นางสาวอัสมาฮ์ หมีนคลาน หมู่ 5 ท่าศิลา นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 11/19/2018 3:08:27 PM
23 นางวรลักษณ์ ส่งแสง หมู่ 7 บารายี นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 11/19/2018 3:09:59 PM
24 นางสาวจุฑามาศ จันทะโร หมู่ 8 ทุ่งใหญ่ นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:05:49 AM
25 ณัฐณิชา ขำปราง หมู่ 3 ปาล์ม 4 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 12:56:20 PM
26 สานี้หย๊ะ สาม่าน หมู่ 7 ปาล์ม 7 ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 12:59:05 PM
27 ปรีดา เกลี้ยงกลม หมู่ 9 ควนดินดำ ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 1:01:55 PM
28 เรวดี ขุนทอง หมู่ 2 ผัง 118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 1:03:56 PM
29 สุทิศา แก้วสงค์ หมู่ 5 ผัง 50 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 1:06:06 PM
30 นฤมล พลนุ้ย หมู่ 6 วังพระเคียน นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 1:07:51 PM
31 ศิริรักษ์ อิศดุลย์ หมู่ 9 ก้าวใหม่พัฒนา นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 11/22/2018 1:11:40 PM
32 นางกิตติมา เกอากะ หมู่ 1 ขอนคลานตะวันออก ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:08:07 AM
33 นางมารีหย๊ะ แหน่งนุ้ย หมู่ 2 ราไวใต้ ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:10:29 AM
34 นางสาวดาลิกา รวนเร หมู่ 4 ราไวเหนือ ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:12:17 AM
35 นายประกิจ หลีเหมือน หมู่ 1 มะหงัง ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:16:35 AM
36 นางสาวชลันดา สันสมัน หมู่ 2 ทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:18:46 AM
37 นางสาวชารีดา แอหลัง หมู่ 4 ท่านา ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:21:33 AM
38 นายเอกชัย ล่องโลก หมู่ 1 ป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:26:54 AM
39 นางสาวอุทัยทิพย์ พรหมเสน หมู่ 2 คลองห้วยป่า ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:28:27 AM
40 นายกฤษดา รักรณรงค์ หมู่ 3 ทุ่งดินลุ่ม ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:29:57 AM
41 นางเสาวลักษณ์ วิไลรัตน์ หมู่ 4 ขุมทรัพย์ ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:31:40 AM
42 นายณรงค์ พงศ์ภิรมย์พันธุ์ หมู่ 6 ทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:33:10 AM
43 นางจิฎารัตน์ สุขไชย หมู่ 7 เขาแดง ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 11/20/2018 10:34:32 AM
44 นางบุษรา จันทร์นูน หมู่ 5 ปิใหญ่ กำแพง ละงู สตูล 12/25/2018 9:40:45 AM
45 นางสาวจรรยา ชายเกตุ หมู่ 2 ท่าแลหลา กำแพง ละงู สตูล 12/25/2018 9:45:51 AM
46 นางสาวอรทัย กันหา หมู่ 6 ปลักมาลัย กำแพง ละงู สตูล 12/25/2018 9:49:57 AM
47 พิชญฎา คลังข้อง หมู่ 8 อุไร กำแพง ละงู สตูล 12/25/2018 9:54:03 AM
48 ดาลัน อุรามา หมู่ 8 นาพญา ละงู ละงู สตูล 12/25/2018 9:54:47 AM
49 กิ่งกาญจน์ ชูอ่อน หมู่ 9 ป่าฝาง กำแพง ละงู สตูล 12/25/2018 9:56:22 AM
50 อนงค์ รอดเสน หมู่ 11 ห้วยมะพร้าว ละงู ละงู สตูล 12/25/2018 9:57:08 AM
51 กิจวดี เจ้ยจู หมู่ 11 ทุ่งเสม็ด กำแพง ละงู สตูล 12/25/2018 9:59:31 AM
52 ภาคภูมิ บุญเกิด หมู่ 18 โคกพยอม ละงู ละงู สตูล 12/25/2018 10:01:05 AM
53 สมยศ เร่สัน หมู่ 1 ท่าชะมวง ละงู ละงู สตูล 12/25/2018 10:01:09 AM
54 แอลจรา อุ่นอินทร์ หมู่ 6 สนใหม่ แหลมสน ละงู สตูล 12/25/2018 10:03:31 AM
55 ปิยะพันธ์ ปากบารา หมู่ 7 ท่าพยอม ปากน้ำ ละงู สตูล 12/25/2018 10:05:35 AM
56 ยุภาวดี เเก้วเอียด หมู่ 11 วังยาว น้ำผุด ละงู สตูล 12/25/2018 10:06:49 AM
57 สีกะ รอเกตุ หมู่ 8 หนองยูง น้ำผุด ละงู สตูล 12/25/2018 10:10:20 AM
58 เพ็ญศรี คลังข้อง หมู่ 3 ห้วยเร็จ น้ำผุด ละงู สตูล 12/25/2018 10:14:37 AM
59 รัตพล ตะรุรักษ์ หมู่ 7 บากันโต๊ะทิด ละงู ละงู สตูล 12/25/2018 10:17:13 AM
60 นายสะกะริย่า มูเก็ม หมู่ 7 ซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1/9/2019 1:10:42 PM
61 นายภักดี มูลจันทร์ หมู่ 7 ผัง 119,120 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1/9/2019 3:59:13 PM
62 นายเสรี เตชะวันโต หมู่ 7 ผัง 119,120 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1/9/2019 4:01:29 PM
63 นางนูรียะห์ เหมปันดัน หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1/9/2019 4:05:55 PM
64 นายนิพัฒ อินทองแก้ว หมู่ 7 ผัง 119,120 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1/9/2019 1:12:41 PM
65 นายอนันต์ หนูขาว หมู่ 7 ผัง 119,120 อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1/9/2019 1:19:50 PM
66 นายพิเชษฐ โสรัสสะ หมู่ 3 ซอย (ควนล่อน) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 1/14/2019 1:56:43 PM
67 นายสิน สมแก้ว หมู่ 6 น้ำหรา ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 1/14/2019 1:59:01 PM
68 นายชัยเจริญ เล็กบางพงค์ หมู่ 8 ผัง 42 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 1/14/2019 2:00:18 PM
69 นายอดุลย์ ลัสมาน หมู่ 3 หัวกาหมิง ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 1/14/2019 1:49:05 PM
70 กัญญารัตน์ ตำเผือก หมู่ 1 มะหงัง ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 2:40:37 PM
71 นายปรีชา สมาธิ หมู่ 7 คีรีวง ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:13:46 PM
72 นายธนกฤษณ์ เขียวสงวน หมู่ 10 ธารปลิว ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:15:13 PM
73 นายวีรยุทธ เอ้งฉ้วน หมู่ 5 ท่าศิลา นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:16:40 PM
74 นางกมลทิพย์ ช่วยเอียด หมู่ 6 ท่าข้ามควาย นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:17:58 PM
75 นายรุ่งตะวัน ส่งแสง หมู่ 7 บารายี นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:18:57 PM
76 นายสมศักดิ์ ยุจันทร์ หมู่ 8 ทุ่งใหญ่ นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:20:02 PM
77 นายมานพ ทอดทิ้ง หมู่ 1 ขอนคลานตะวันออก ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:21:07 PM
78 นายสมคิด ชายเกตุ หมู่ 2 ราไวใต้ ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:22:47 PM
79 นายพิษณุ แซ่ตัน หมู่ 4 ราไวเหนือ ขอนคลาน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:23:59 PM
80 นางฮารอยะ สันสมัน หมู่ 2 ทุ่งสะโบ๊ะ ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:25:05 PM
81 นางสาวกรรณิกา โวหาร หมู่ 4 ท่านา ทุ่งบุหลัง ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:26:59 PM
82 นายปัก ชูแสง หมู่ 1 ป่าแก่บ่อหิน ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:27:56 PM
83 นายประกิจ ทองดี หมู่ 2 คลองห้วยป่า ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:28:50 PM
84 นางมยุรา ดิ่นนุ้ย หมู่ 3 ทุ่งดินลุ่ม ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:29:46 PM
85 นางกรรณิกา กิ้มเส้ง หมู่ 4 ขุมทรัพย์ ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:30:45 PM
86 นายบุญทิ้ง ไข่ดำ หมู่ 6 ทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:32:00 PM
87 นางสาวณัฐกานต์ แซ่ตัน หมู่ 7 เขาแดง ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 1/29/2019 3:33:17 PM
88 ประเสริฐ ยี่สุ้นแสง หมู่ 6 น้ำหรา ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 9:18:15 AM
89 นาย พิเชษฐ โสรัสสะ หมู่ 3 ซอย (ควนล่อน) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:41:03 AM
90 ชัยเจริญ เล็กบางพงค์ หมู่ 8 ผัง 42 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:44:12 AM
91 กิตติพงษ์ รงค์สมัคร หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:35:43 AM
92 กิตติพงษ์ รงค์สมัคร หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:35:52 AM
93 วราภรณ์ มุสิกะจินดา หมู่ 5 สวนเทศ แป-ระ ท่าแพ สตูล 2/7/2019 8:36:08 AM
94 กิตติพงษ์ รงค์สมัคร หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:36:12 AM
95 กิตติพงษ์ รงค์สมัคร หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:36:16 AM
96 กิตติพงษ์ รงค์สมัคร หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:36:20 AM
97 กิตติพงษ์ รงค์สมัคร หมู่ 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:36:28 AM
98 อัสมาอ์ บัวนาค หมู่ 5 สวนเทศ แป-ระ ท่าแพ สตูล 2/7/2019 8:42:51 AM
99 อุบลวรรณ แก้วเอียด หมู่ 9 นาปริก ควนโดน ควนโดน สตูล 2/7/2019 8:44:38 AM
100 สมมาตร ชำนาญดง หมู่ 6 วังพระเคียน นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 2/7/2019 9:11:27 AM
101 ประเสริฐ ยี่สุ้นแสง หมู่ 6 น้ำหรา ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 9:18:15 AM
102 สุไมเร๊าะ เงดฉูนุ้ย หมู่ 3 ปาเต๊ะ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 2/7/2019 10:22:18 AM
103 เรวดี สุกแดง หมู่ 2 ผัง 118 นิคมพัฒนา มะนัง สตูล 2/7/2019 10:27:17 AM
104 นิวัตร มูสิกพันธ์ หมู่ 7 ซอย 8 ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:27:27 AM
105 นายสุริยา ยีอา หมู่ 5 กาลันยินตัน เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 2/7/2019 10:27:51 AM
106 นายสุริยา ยีอา หมู่ 5 กาลันยินตัน เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล 2/7/2019 10:27:58 AM
107 สุพรรณี ขวัญทองเย็น หมู่ 5 สวนเทศ แป-ระ ท่าแพ สตูล 2/7/2019 10:29:29 AM
108 อนุวัฒน์ ไชยศักดิ์ หมู่ 5 นาแค คลองขุด เมืองสตูล สตูล 2/7/2019 10:31:22 AM
109 ประจวบ ทองมาก ทองมาก หมู่ 11 ห้วยมะพร้าว ละงู ละงู สตูล 2/7/2019 10:32:17 AM
110 สง มณีภาค หมู่ 8 ทุ่งใหญ่ นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 2/7/2019 10:34:51 AM
111 กัลยา หลีเจริญ หมู่ 6 ปลักมาลัย กำแพง ละงู สตูล 2/7/2019 10:37:18 AM
112 จรรยา ศรีสมพงษ์ หมู่ 3 ทุ่งดินลุ่ม ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 2/7/2019 10:39:55 AM
113 รุ่งตะวัน ส่งแสง หมู่ 7 บารายี นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 2/7/2019 10:39:56 AM
114 นูรียะห์ เหมปันดัน หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:39:58 AM
115 นูรียะห์ เหมปันดัน หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:39:59 AM
116 กรรณิการ์ กิมเส้ง หมู่ 4 ขุมทรัพย์ ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 2/7/2019 10:40:24 AM
117 กรรณิการ์ กิมเส้ง หมู่ 4 ขุมทรัพย์ ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 2/7/2019 10:40:26 AM
118 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:40:39 AM
119 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:40:44 AM
120 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:40:51 AM
121 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:40:57 AM
122 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:40:59 AM
123 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:41:02 AM
124 นาย พิเชษฐ โสรัสสะ หมู่ 3 ซอย (ควนล่อน) ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:41:03 AM
125 สุชาดา ขุนกาญ หมู่ 8 เหนือคลอง ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:41:15 AM
126 ชัยเจริญ เล็กบางพงค์ หมู่ 8 ผัง 42 อุไดเจริญ ควนกาหลง สตูล 2/7/2019 10:44:12 AM
127 บุญทิ้ง ไข่ดำ หมู่ 6 ทุ่งขมิ้น ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 2/7/2019 10:51:16 AM
128 ปนัดดา คุณาธรรม หมู่ 5 นาแค คลองขุด เมืองสตูล สตูล 3/8/2019 12:18:52 PM
129 ปนัดดา คุณาธรรม หมู่ 5 นาแค คลองขุด เมืองสตูล สตูล 3/8/2019 12:42:51 PM
130 ขอรีย๊ะ สุวาหลำ หมู่ 3 ไทรทอง กำแพง ละงู สตูล 3/21/2019 4:21:42 PM