รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
รุ่นที่ 1 วันที่ 12 ธ.ค. 61§=9.00-12.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายพรชัย ห้วงทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกระเบากลัก ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:24:31 AM
2 นายจรัญ อำพันทอง หมู่ 3 บ้านแหลมเพิ่ม ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:26:38 AM
3 นายสนธยา หนุนบุญ หมู่ 4 บ้านโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:27:39 AM
4 นายสวัสดิ์ ดงเย็น หมู่ 5 บ้านน้ำบ่อ ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:28:46 AM
5 นางบุญอร เกตุอยู่ หมู่ 8 บ้านกระเบากลัก ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:29:58 AM
6 นายนฤพนธ์ ผิวแตง หมู่ 12 บ้านเขาตีหิน บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:31:43 AM
7 นายสยาม วังทอง หมู่ 6 เขาสาริกา สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:33:12 AM
8 นางวิไล ทิศหล้า หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:34:27 AM
9 นายสายยัน สมัครการ หมู่ 6 บ้านสระใหญ่ หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:36:22 AM
10 นายประเชิญ วงประกรคำ หมู่ 8 บ้านสระกระเบื้อง หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:37:46 AM
11 นายสุภชัย หลวงสิทธิ์ หมู่ 4 บ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:39:29 AM
12 นางรัชณี สีใส หมู่ 7 บ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 11/16/2018 9:40:36 AM
13 กิตติพงษ์ คลังหิรัญ หมู่ 4 วังตะเคียน ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:30:30 AM
14 ลัดดา เพียเฮียง หมู่ 5 โคกสมบูรณ์ ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:34:50 AM
15 ธัญญะ วงษ์เขียว หมู่ 6 วังก้านเหลือง ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:36:55 AM
16 สนิท ช้างป่าต้น หมู่ 6 ท่าฉาง ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:42:43 AM
17 สังเวียน ละออง หมู่ 2 เขาตำบล นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:44:00 AM
18 ส้มแป้น รอดเชื้อ หมู่ 4 ทรัพย์เจริญ นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:53:33 AM
19 สมจิตร์ ฉิมสุนทร หมู่ 5 หนองใหญ่ นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:54:38 AM
20 ประภาพร ปรีชานนท์ หมู่ 6 ซับงูเหลือม นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:56:08 AM
21 สรินทร์ลักษณ์ ศิริสุวรรณ์ หมู่ 6 โค้งรถไฟ นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 11:58:32 AM
22 วรดา ถึงใจ หมู่ 5 เตาขนมจีน บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:01:02 PM
23 ไพวัน แสนพันธ์ หมู่ 6 วังอ่าง บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:02:38 PM
24 สายยัน ชัยเสนา หมู่ 7 ซับสะแก บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:03:51 PM
25 สมหวัง เสมสกุล หมู่ 8 ธงชัยสามัคคี บัวชุม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:04:56 PM
26 สมพร สีด้วง หมู่ 2 โป่งสามหัว บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:06:07 PM
27 ธนภัทร ปราศรี หมู่ 5 ห้าหลัง ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:07:15 PM
28 กิตติพงษ์ แก้วจวง หมู่ 1 หินเพลิง ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:08:26 PM
29 ชวลิต แก้วศรีนนท์ หมู่ 2 ตะเคียนคู่ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:14:19 PM
30 อนันท์ ชูมนต์ หมู่ 3 ซับยาง ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:15:25 PM
31 ไพศาล ยุวัฒชะนะ หมู่ 4 เขาหางตลาด ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:16:41 PM
32 ทองสิน พรหมสุข หมู่ 5 ซับสมบูรณ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:17:53 PM
33 สุรชัย เดชแทน หมู่ 6 ซับไทร ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:19:13 PM
34 สัมฤทธิ์ จูเทศ หมู่ 8 มอญี่ปุ่น ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:20:15 PM
35 ปภาวะรินทร์ ศรดา หมู่ 9 ซับผาสุข ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:21:24 PM
36 อำนวย ประกอบผล หมู่ 10 เขาสลัดได ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:22:25 PM
37 ทองสุข ทามี หมู่ 11 สันตีเหล็ก ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:23:32 PM
38 วิโรจน์ ศิริไทย หมู่ 12 สุขเจริญ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:24:47 PM
39 รังสัน อุนาพันธุ์ หมู่ 5 บ่อน้ำ หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:25:49 PM
40 ละเอียด ยานะพันธุ์ หมู่ 6 ท่ารวก หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:27:09 PM
41 บุญอนันต์ เพชรบัวทอง หมู่ 2 ห้วยดีเลิศ ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:28:13 PM
42 กฤษณะ ศิริมานพ หมู่ 3 ทุ่งตาแก้ว ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:30:31 PM
43 เชิญ ราชวงษ์ หมู่ 4 ดีเลิศพัฒนา ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:31:44 PM
44 บุญมี ไพสิทธิ์ หมู่ 7 วิเศษสมบูรณ์ ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:38:28 PM
45 ทวี กรอบจินดา หมู่ 8 ฝายพัฒนา ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 11/21/2018 12:40:11 PM
46 นายสุรชัย ทองนุ่ม หมู่ 1 หนองไทร ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 1:24:18 PM
47 ธิดารัตน์ จำนงค์สาตร หมู่ 2 หนองตาอ้น ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 1:45:45 PM
48 พัชราภรณ์ บุญเกิด หมู่ 6 หนองคู ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 1:48:33 PM
49 สุทธิดา แก้วเกิดเพชร หมู่ 7 หนองขาม ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 2:07:43 PM
50 พิรดา แก้วใส หมู่ 9 ใหม่ศรีอุดม ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 2:09:29 PM
51 ฐิติรัตน์ เครือคำ หมู่ 11 หนองกรวด ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 2:23:04 PM
52 วัชราภรณ์ มาใหญ่ หมู่ 12 หนองบุ ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 2:44:22 PM
53 สมคิด จิตจำนงค์ หมู่ 1 สระพม่า ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 2:47:48 PM
54 สราวุธ สันทารุนัย หมู่ 7 หนองกำพร้า ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:01:40 PM
55 พรรณวุฒิ กองเมือง หมู่ 4 โคกกลาง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:02:54 PM
56 จิราพร พลจันทึก หมู่ 5 หนองขุด ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:05:53 PM
57 ดำรงค์ศักดิ์ หลงทอง หมู่ 6 บ่อดินสอพอง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:10:17 PM
58 วรวรรณ นาคภู่ หมู่ 10 หน่วยประคอง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:12:39 PM
59 ชนินทร์ เกตุคง หมู่ 8 หนองใหญ่ ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:35:45 PM
60 ประจักร์ บานเย็นประสบสุข หมู่ 2 ชอนเหล็กไฟ ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:40:50 PM
61 สุวนันท์ สิทธิ หมู่ 11 หนองหิน ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:42:10 PM
62 นิภาพร มีบุญเกิด หมู่ 5 เขากระทิง บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:43:53 PM
63 นิสารัตน์ โฉมม่วง หมู่ 8 เขาลำแพน บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:45:28 PM
64 สมพร ปานเจริญ หมู่ 4 หนองตาแดง ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:46:52 PM
65 บำรุง ศรีกาขาว หมู่ 10 หนองมะกรูด ยางโทน หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:47:52 PM
66 สมศักดิ์ นาคนวล หมู่ 9 หนองระเริง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 3:49:33 PM
67 น้อย คงบรรจง หมู่ 2 ป่าเขว้า ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 11/16/2018 4:24:08 PM
68 ยุทธพล ประเสริฐสุข หมู่ 12 วังมโนราห์ นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 11/18/2018 7:03:56 PM
69 มนตรี เชียงทอง หมู่ 11 ร่องเพกา สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 11/19/2018 8:56:05 AM
70 นิภา ชุนดี หมู่ 10 หัวเขา มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 11/19/2018 9:14:17 AM
71 ชัยยุธ สำเนียงเพราะ หมู่ 5 กระดานเลื่อน มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 11/19/2018 9:16:04 AM
72 ทองหยิบ พานทอง หมู่ 8 ใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:30:48 PM
73 สุทิน วงศ์แก้ว หมู่ 4 หนองแกเตย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:32:24 PM
74 นายทองพูล ถาวรวรรณ์ หมู่ 4 สามแยกมาเจริญ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี 11/18/2018 5:36:30 PM
75 นายเสถียร พาหา หมู่ 7 ดงใต้ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี 11/18/2018 5:40:40 PM
76 นางสาวณัฐธิดา นาคทอง หมู่ 6 ด่านจันทร์ นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 11/18/2018 5:43:26 PM
77 จริญ ไชรวงค์ หมู่ 3 ดงหลุ่ม นิยมชัย สระโบสถ์ ลพบุรี 11/18/2018 5:46:23 PM
78 พิชิต เปรมทอง หมู่ 9 หนองกระทุ่ม มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 11/18/2018 5:50:53 PM
79 วัฒน พ่วงเพ็ชร หมู่ 6 นิคม 2 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 2:13:29 PM
80 สุเทพ อินทร์เลิศ หมู่ 7 หนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 2:15:44 PM
81 ชินพัตร์ คำภีร์พงษ์ หมู่ 11 หนองแก้ว บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 2:32:40 PM
82 คำพัน เหมหอม หมู่ 2 น้ำจั้น เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 2:34:24 PM
83 ภิรมย์ พรมโสภา หมู่ 1 ห้วยขมิ้น โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 2:38:33 PM
84 สมบัติ เทพนม หมู่ 3 ห้วยสามพันตา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:08:51 PM
85 จำเนียร วัตโต หมู่ 8 ห้วยบง โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:11:11 PM
86 ครรชิต อภัยพัฒน์ หมู่ 9 หนองหอย โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:12:55 PM
87 ณรงค์ สักบุ หมู่ 16 หนองแกเตี้ยมเหนือ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:15:15 PM
88 จำปา พะศรี หมู่ 5 ศรีษะกระบือ ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:17:01 PM
89 อนันต์ กล่อมกูล หมู่ 6 ไดโสน ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:20:25 PM
90 นิรันต์ กองแก้ว หมู่ 7 สามหลัง ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:22:36 PM
91 วิชัย ฉิมพาลี หมู่ 14 ห้วยเสาร์ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:25:40 PM
92 ชุรีพร ยุ้งศิริ หมู่ 10 คีรีวงศ์ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:28:52 PM
93 หทัยรัตน์ พรมอินทร์ หมู่ 10 ซับเสือแบบ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 11/19/2018 3:35:45 PM
94 ชัชเชาว์ฤทธิ์ เตียวตระกูล หมู่ 2 ท่าเยี่ยม ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี 11/19/2018 4:52:53 PM
95 สันต์ เคนวงษ์ หมู่ 2 แหลมชนแดน หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 11/19/2018 4:53:36 PM
96 สุรินทร์ เทศนา หมู่ 3 โพธิ์งาม ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี 11/19/2018 4:54:02 PM
97 นัฐพล แซ่ลิ้ม หมู่ 3 ลำโป่งเพชร หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 11/19/2018 4:55:06 PM
98 อัชรา จุลโพธิ์ หมู่ 4 ห้วยซาราม หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 11/19/2018 4:56:09 PM
99 รจนา บุญเพชร หมู่ 7 หินสามบ่อ หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 11/19/2018 4:58:32 PM
100 วาสนา วิเชียร หมู่ 1 หนองบง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:38:18 PM
101 ไพศาล บุญโชตนาการ หมู่ 4 หนองปล้อง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:42:22 PM
102 สุเทพ วงษ์ช่วย หมู่ 5 ซับน้ำหวาน เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:46:20 PM
103 สมควร เริงจิตร หมู่ 6 ซับกระบอก เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:49:01 PM
104 ถวิล ชัยชนะ หมู่ 7 ซับม่วง เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:50:24 PM
105 ทนนท์ อภัยนอก หมู่ 9 พูลทรัพย์ เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:51:43 PM
106 ไพศาล พรมขันธ์ หมู่ 10 หนองไม้แก่น เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:52:51 PM
107 ชรินทร์ กระโจมแก้ว หมู่ 1 ห้วยหิน เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:54:31 PM
108 ศักดิ์ศรี นวลนิล หมู่ 6 สี่แยกตลาดหงษ์ไทย เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:55:31 PM
109 ประเษียร วงษ์กวี หมู่ 7 ฝายพัฒนา เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:56:23 PM
110 เพชรประเสริฐ ภักดีณรงค์ หมู่ 8 ห้วยตระคร้อ เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 6:57:23 PM
111 บัวพา การเจน หมู่ 3 โกรกรกฟ้า ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:26:37 PM
112 ธีรพงศ์ ภู่โพธิ์ หมู่ 5 ซับนารี ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:28:18 PM
113 พูนศรี วุฒิสาร หมู่ 3 คลองไทร ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:29:53 PM
114 อุษนา หอมขุนทด หมู่ 5 ถนนสุด ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:30:52 PM
115 พิเชษ สุขสลุง หมู่ 3 สามแยกเขาตำบล นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:31:58 PM
116 น้ำอ้อย พัดดำ หมู่ 7 ไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:33:27 PM
117 สายชล พรมจารี หมู่ 8 เนินหาด นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/19/2018 7:35:27 PM
118 รัตนา ไหมบังลี หมู่ 1 วังกระทุ่ม โคกสำโรง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:20:23 PM
119 นางสาวณัฐกานต์ สลุงอยู่ หมู่ 3 ใหม่โพธิ์ทอง ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:45:22 PM
120 กวี หล่อเงิน หมู่ 9 เกาะแก้วพัฒนา เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:45:34 PM
121 นายรังสรรค์ บุญคุ้ม หมู่ 6 ฟ่าวงาม น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:08:41 PM
122 นายชูศักดิ์ อินท์นาท หมู่ 5 โนนหนองเบ็ญ หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:18:12 PM
123 นางสาวปนิชา แก้วอ่อน หมู่ 6 ไชยวาร หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:19:23 PM
124 บุญนาค ฮวบขุนทด หมู่ 5 หนองนา ลำสนธิ ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:20:24 AM
125 สมศักดิ์ แก้วมณี หมู่ 4 หนองเกตุ หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:21:40 AM
126 ฐิตาภา กุลวงศ์ หมู่ 9 หนองสองห้อง หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:23:55 AM
127 อนุชาติ ป้อมสนาม หมู่ 11 ทรายทอง หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:24:46 AM
128 อนงค์รักณ์ เพียรปรุใหญ่ หมู่ 4 คลองมะนาว เขารวก ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:25:44 AM
129 ฐิติวัชร์์ วงษ์สุริยะภัทร หมู่ 2 ยุบเสลี่ยง กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:26:43 AM
130 อุดม พุทชงค์ หมู่ 7 วังเชื่อม กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:27:49 AM
131 ทองจันทร์ ศรีระสา หมู่ 8 หินลาว กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:28:45 AM
132 อรทัย พรเอนก หมู่ 4 ย่านตาขาว ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 10:29:08 AM
133 สมภพ ป้องคสูตร หมู่ 9 หนองประดู่ตอ กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:30:08 AM
134 สุพัตรา ผ่อนปรน หมู่ 5 ตะกรุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 10:33:17 AM
135 กชพรรณ ปล้องธรรม หมู่ 6 ตะกรุดหว้า ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 10:36:49 AM
136 นฤมล เรียงสันเที่ยะ หมู่ 9 ดงหนาม ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 10:39:19 AM
137 แฉล้ม เหลาผา หมู่ 10 หนองโกน้อย กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:41:54 AM
138 บริบูรณ์ สนธิการณ์ หมู่ 2 ปรางค์น้อยพัฒนา เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:43:21 AM
139 ฉัตรมงคลชัย ใหญ่ไล้บาง หมู่ 4 เหวตาบัว เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:44:24 AM
140 จำลอง จิตรัศมี หมู่ 5 ลำน้ำเขียว เขาน้อย ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:45:37 AM
141 สกล พุ่มคำ หมู่ 4 ป่าไผ่พัฒนา ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:47:41 AM
142 อภัยวงศ์ พรมน้ำ หมู่ 7 พูลทรัพย์ ซับสมบูรณ์ ลำสนธิ ลพบุรี 11/20/2018 10:48:38 AM
143 มัจฉา อุ่นเพ็ญ หมู่ 11 น้อยนาโสม ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:01:50 AM
144 ยุพาวดี หลอดยา หมู่ 3 เนินจันทร์ ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:04:04 AM
145 ประสงฆ์ พิมทอง หมู่ 3 หนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:06:01 AM
146 เอนก แก้วคงวงษ์ หมู่ 4 สะพานคง สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:08:12 AM
147 ประพันธ์ ปกป้อง หมู่ 7 หนองขุย สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:09:44 AM
148 บุญถึง เสนา หมู่ 10 รักไทย สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:11:10 AM
149 นที สวัสดี หมู่ 15 ใหม่โคกพรม สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:12:22 AM
150 มนูญ คูณหาร หมู่ 14 เก่าสำโรงน้อย สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:14:04 AM
151 แตง ทองอินทร์ หมู่ 8 สะแกราบใต้ สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:15:29 AM
152 ศุภามน ศรีพร หมู่ 13 โคกแจงใหญ่ สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:16:58 AM
153 นางสลิลทิพย์ วงษ์ขนิฐ หมู่ 1 ห้วยสำราญพัฒนา ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:17:01 AM
154 ประจวบ แก้วคงวงษ์ หมู่ 12 หนองโพธิ์ทอง สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:18:30 AM
155 อัมรินทร์ สุขเกิด หมู่ 11 หนองเต้าปูน สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:19:53 AM
156 ขจร โพนทอง หมู่ 4 หนองหอย ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:21:24 AM
157 นางสุภาพร สว่างใจ หมู่ 9 ปากช่องสาริกา ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:22:28 AM
158 ทิวา ยืนยั้ง หมู่ 6 ไม้ซางหนาม ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:24:10 AM
159 ราตรี บุญแสง หมู่ 11 สระพรานพุฒ ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:25:32 AM
160 ชูเดช หมวดอิน หมู่ 10 โพธิ์งาม ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:27:06 AM
161 ชนกภกร สินศิริ หมู่ 12 น้อย ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:29:35 AM
162 รุ่งโรจน์ สาคร หมู่ 1 มะขามเฒ่า คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:32:14 AM
163 สมคิด วนกลาง หมู่ 3 โคกกระถิน คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:33:41 AM
164 วาสนา ประวัติ หมู่ 4 หนองบัว คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:34:51 AM
165 ศุภกิจ กริ่งกรับ หมู่ 5 หัวดง คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:36:17 AM
166 มงคล บุญโฉ หมู่ 6 ห้วยรวก คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:38:02 AM
167 ประถม รั่วลี หมู่ 7 โคกสะอาด คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:39:36 AM
168 พรมสัน ชมบุญ หมู่ 8 เขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:40:41 AM
169 นางปรียาภรณ์ มาเหนี่ยง หมู่ 11 ห้วยสงบ ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:41:32 AM
170 ศิริเชษฐ์ บรรทัดจันทร์ หมู่ 10 เขานมนาง คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:42:32 AM
171 ชนาภา ถนอมศักดิ์ หมู่ 3 ชอนม่วง วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:43:52 AM
172 นายเกียรติศักดิ์ เหมสมิติ หมู่ 13 ถ้ำบ่อทอง ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:44:00 AM
173 ลักษิภา แก้วนวน หมู่ 4 เขาเตียน วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:45:18 AM
174 นางสาวกนกวรรณ เพ็ชรพลอย หมู่ 8 เขาขวาง โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:46:19 AM
175 อุษา จันทรเรือง หมู่ 5 พุหวาย วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:46:43 AM
176 นางสาวกานต์ชุดา บุญมากุล หมู่ 11 ซับโศก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:47:59 AM
177 ณัฐพงษ์ ทองแผ่ หมู่ 9 วัดเจ็ดต้น วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:48:02 AM
178 นายชัยยันต์ พลเขียว หมู่ 10 หนองมะค่า ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:49:16 AM
179 ศิริชัย แก้วลา หมู่ 10 เขาป่าหญ้า วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:54:20 AM
180 ทองลักย์ ชายะกุล หมู่ 7 โป่งยอ วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:56:14 AM
181 รัญจวน รุ่งเรือง หมู่ 11 หนองใหญ่ วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 11:58:00 AM
182 นางสาวจงกล เวียงนนท์ หมู่ 5 สามแสน พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 11:58:19 AM
183 ไกรทิพย์ สิงห์สนอง หมู่ 2 บ่อคู่ ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:10:59 PM
184 นายสมิตร พึ่งดี หมู่ 5 โพธิ์งาม ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:12:16 PM
185 นางสาวสุภักดิ์ศร สุหิรัญ หมู่ 8 ดอนเจริญ ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:13:25 PM
186 นางสุบรรณ์ มัชฉิมา หมู่ 4 ปึกรี แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:14:13 PM
187 นางสาวนิภาพร มาลัย หมู่ 7 น้ำทด แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:18:36 PM
188 นายนที บัวพนัส หมู่ 2 ทรัพย์เจริญ ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:19:19 PM
189 นายวันชัย ตาวงษ์ หมู่ 5 ซับเรือ ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:20:08 PM
190 นายขวัญชัย รุ่งจิราภิรัตน์ หมู่ 6 โป่งใต้ ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:29:36 PM
191 นายสาคร พานทอง หมู่ 7 คูเมือง ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:31:01 PM
192 นางอำไพร จักษุแจ้ง หมู่ 4 หนองน้ำใส หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:39:24 PM
193 นางดารุณี วงษ์ษา หมู่ 5 หนองกระสังข์ หนองผักแว่น ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:40:18 PM
194 นางสาวเจนจิรา ไทยรัตน์ หมู่ 3 โคกกลาง ทะเลวังวัด ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:41:10 PM
195 นายสุระ พิมพ์ทอง หมู่ 1 ซับยาง หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:42:04 PM
196 นายเจษฎาพงษ์ รอดลันดา หมู่ 2 หนองแก หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:43:34 PM
197 นายสำเริง บรรทัพ หมู่ 6 ทุ่งดินแดง หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:44:18 PM
198 นางอัมลา เรือนเพ็ง หมู่ 8 เขาใหญ่ หัวลำ ท่าหลวง ลพบุรี 11/20/2018 12:45:38 PM
199 เนตรนภา นาโสม หมู่ 1 ท่าม่วง หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 1:14:45 PM
200 จรัส เสนากร หมู่ 1 วังตาอินทร์ ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:17:02 PM
201 ณัฐพนธ์ โพธิ์เขียว หมู่ 4 สระเพลง ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:18:28 PM
202 ปรีชา ใจดี หมู่ 6 หัวเขา ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:19:51 PM
203 วารี กุญแจทอง หมู่ 2 ใหม่พัฒนา หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 1:20:19 PM
204 วันชัย วงษศรี หมู่ 7 เขาราบ ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:22:41 PM
205 ณรงค์ เสือยา หมู่ 8 วังวัด ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:24:05 PM
206 ถวิล โมกสีลา หมู่ 1 หนองถ้ำ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:25:02 PM
207 ภรทิพย์ สีสมุทร หมู่ 3 ทะเลทอง โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:26:06 PM
208 รัญจวน ชำนาญแก้ว หมู่ 8 ดินแดง โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:27:14 PM
209 มาโนตย์ หมวกขุนทด หมู่ 10 หนองประดู่ โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:28:20 PM
210 ชาตรี ร้ายกลับดี หมู่ 1 หนองอีเก้ง โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:29:32 PM
211 สุรเชษ ใจเหี้ยม หมู่ 2 ใหม่ไพศาลี โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 1:34:16 PM
212 จรัญ วงษ์นิ่ม หมู่ 3 หนองไผ่เหลือง หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 1:40:19 PM
213 ทองสาย คล้ายคลึง หมู่ 4 หนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 1:55:36 PM
214 สุพัฒตรา หมิ่งทอง หมู่ 7 หนองข่อย หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 1:57:34 PM
215 นายธันวา คำประไพ หมู่ 10 คลองตะเคียน ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 1:58:55 PM
216 จินดา โต๊ะเงิน หมู่ 8 พุน้ำทิพย์ หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 1:58:56 PM
217 อุเทน สุขสว่าง หมู่ 9 กลุ่มสิงห์ หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:00:16 PM
218 สำลี หน่ายสุภาพ หมู่ 11 หนองจับเขียด หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:01:46 PM
219 สันติชัย ภูมิพลับ หมู่ 13 ไร่เจริญ หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:03:19 PM
220 ศิริลักษณ์ เกลี้ยงเกลา หมู่ 4 ห้วยวัวตาย วังขอนขว้าง โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:05:15 PM
221 นางพัชราภรณ์ วงษ์แดง หมู่ 1 โป่งสวอง ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:08:27 PM
222 สมสนิท แสงโสม หมู่ 2 หนองโดน ซับตะเคียน ชัยบาดาล ลพบุรี 11/20/2018 2:20:59 PM
223 กิตติพล เกิดแสวง หมู่ 6 หนองปล้อง เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:21:55 PM
224 นุชนาจ แก้วสิงห์ หมู่ 10 หนองสะแก เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:24:38 PM
225 สังวาลย์ หอมจันทร์ หมู่ 3 หนองปลาไหล ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 11/20/2018 2:25:19 PM
226 พัชราภรณ์ พัดเงิน หมู่ 4 นกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:26:31 PM
227 นางสาวรจิตา เจริญยิ่ง หมู่ 3 ซับโศก ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:27:53 PM
228 นายสุรัตน์ พระนารี หมู่ 5 โป่งเกตุ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:29:45 PM
229 พณิชา วงศ์นารินทร์ หมู่ 1 วังกระเบียน วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:33:33 PM
230 นางสาวคมขำ ทองศิลป์ หมู่ 6 สี่ซับ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:35:32 PM
231 สฤษณ์ รอดเอี่ยม หมู่ 2 วังหัวแหวน เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:35:52 PM
232 นางสาวนิตยา ลักทิม หมู่ 8 คลองกุ่ม ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:37:27 PM
233 ชัยรัตน์ โตน้อย หมู่ 3 หนองชนะชัย เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:38:04 PM
234 นางสาวชนาภา อุบลวัตร์ หมู่ 9 ศรีสวัสดิ์ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:38:57 PM
235 ทองล้วน ชัยชนะ หมู่ 4 บุ่งเข้ เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:39:33 PM
236 สำราญ สีตาล หมู่ 5 หนองตานน เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:40:58 PM
237 สุกัญญา สุภาพรรณ์ หมู่ 6 หน้าพระ เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:42:39 PM
238 นายปรีชา ชมชื่น หมู่ 2 ห้วยแก้วสามัคคี ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 2:43:18 PM
239 บุญมา นาโสม หมู่ 8 ชอนบอน เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:44:03 PM
240 น้องนาง แก้วโพธิ์กาง หมู่ 10 ชอนอุดม เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:47:30 PM
241 ศุภณัฐ วงอิน หมู่ 11 เกาะสัมพันธ์ตา เกาะแก้ว โคกสำโรง ลพบุรี 11/20/2018 2:49:24 PM
242 นางสาวนิตยา กองชนะ หมู่ 2 มะขามคู่ ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:00:20 PM
243 นางสมคิด อินพานิช หมู่ 7 โป่งมะนาว ห้วยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:01:31 PM
244 นางสายพิณ เพ็งสลุง หมู่ 11 กุดตาฉิม โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:02:47 PM
245 นายสมพงษ์ สุขคล้าย หมู่ 3 บ่อน้ำเดือด น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:05:34 PM
246 นางอำนวย เกตกานดา หมู่ 4 คลองสาริกา น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:11:48 PM
247 นายพรชัย โสภณ หมู่ 2 พรมลี หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:16:55 PM
248 นางสาวนภัสสร อุดมทรัพย์ หมู่ 10 ตะโกบาตร หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:25:42 PM
249 นางสาวศิโรรัตน์ วิแหลม หมู่ 11 คำพราน หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:27:26 PM
250 นางสาวสัตตบงกช หงษ์ทอง หมู่ 9 เขาพระ หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:28:58 PM
251 นายสวัสดิ์ ฝ้ายสิงห์ หมู่ 5 ศรีประชาราม ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 3:39:55 PM
252 นายสุรพล ภักดิ์ชื่น หมู่ 4 แสนสุข มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 11/20/2018 4:00:17 PM
253 สถาพร หัตถกิจ หมู่ 1 ห้วยสาราม วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 4:04:23 PM
254 เสกสรรค์ นุชจุ้ย หมู่ 2 หนองปากช่อง วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 4:05:55 PM
255 วิไลวรรณ์ ทองดี หมู่ 9 หนองร่าเริง วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 11/20/2018 4:07:46 PM
256 นายเพียรพงษ์ ชื่นเพ็ง หมู่ 2 ท้ายหนอง บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 11/26/2018 6:33:03 PM
257 คงศักดิ์ คุ่มเขต หมู่ 12 น้อย ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 12/12/2018 11:19:55 PM
258 ลลิตา น้อยดา หมู่ 2 น้ำจั้น เขาสามยอด เมืองลพบุรี ลพบุรี 12/12/2018 6:13:16 AM
259 สลิ ดวงจันทร์ หมู่ 10 หัวเขา มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 12/12/2018 9:19:29 AM
260 วันเพ็ญ คูณหาร หมู่ 14 เก่าสำโรงน้อย สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 12/12/2018 9:22:00 AM
261 เลศสิน ศิริไทย หมู่ 12 สุขเจริญ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 9:26:46 AM
262 ชนิกานต์ หงษ์ร่อน หมู่ 3 หนองสำโรง สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 12/12/2018 9:29:04 AM
263 สิทธิศักดิ์ สมบูรณ์ศิลป หมู่ 11 สันตีเหล็ก ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 9:33:21 AM
264 สมชาย ลาเกลี้ยง หมู่ 8 บ้านสระกระเบื้อง หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 12/12/2018 8:48:00 AM
265 เนาวรัตน์ ศรีเพ็ง หมู่ 7 ดงใต้ ห้วยใหญ่ สระโบสถ์ ลพบุรี 12/12/2018 9:06:35 AM
266 สุวิมล พวงศรี หมู่ 2 บ่อคู่ ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 12/12/2018 9:13:11 AM
267 สุภักดิ์ศร สุหิรัญ หมู่ 8 ดอนเจริญ ท่าหลวง ท่าหลวง ลพบุรี 12/12/2018 9:14:16 AM
268 บุญส่ง ทองแท้ หมู่ 11 หนองกรวด ชอนสมบูรณ์ หนองม่วง ลพบุรี 12/12/2018 9:53:50 AM
269 สมบัติ ปลื้มเย็น หมู่ 7 ไร่พัฒนา นิคมลำนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 10:09:49 AM
270 อำพร สุขสละ หมู่ 7 หนองถ้ำ นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 12/12/2018 9:33:39 AM
271 นเรศ รอดสกุล หมู่ 2 ทรัพย์เจริญ ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 12/12/2018 9:39:24 AM
272 สมเกียรติ พันธุ์บุตรน้อย หมู่ 5 ซับสมบูรณ์ ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 9:39:38 AM
273 สุรพล ภักดิ์ชื่น หมู่ 4 แสนสุข มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 12/12/2018 10:25:09 AM
274 วิภาดา หอมจันท์ หมู่ 3 หนองปลาไหล ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 10:35:46 AM
275 บุญมี ไพรสิทธิ์ หมู่ 7 วิเศษสมบูรณ์ ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 11:03:59 AM
276 นายไพศาล พรมขันธ์ หมู่ 10 หนองไม้แก่น เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 10:47:45 AM
277 สุรพล เมฆอรุณ หมู่ 16 หนองแกเตี้ยมเหนือ โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 12/12/2018 10:59:19 AM
278 อุษณีย์ ทุมนอก หมู่ 6 ท่าฉาง ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 12/12/2018 11:16:00 AM
279 ประพันธ์ ปกป้อง หมู่ 7 หนองขุย สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 12/17/2018 5:33:05 PM
280 นพเก้า จันทร์ทอง หมู่ 10 สะแกงาม นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 1/15/2019 3:13:36 PM
281 นพเก้า จันทร์ทอง หมู่ 10 สะแกงาม นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 1/15/2019 3:13:39 PM
282 นพเก้า จันทร์ทอง หมู่ 10 สะแกงาม นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 1/15/2019 3:13:43 PM
283 ศราวุฒิ สุบแจ่ม หมู่ 1 วังกระเบียน วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี 1/31/2019 12:49:59 AM
284 เชน ภาพเจริญ หมู่ 4 คลองสาริกา น้ำสุด พัฒนานิคม ลพบุรี 2/1/2019 9:47:33 AM
285 ศรีณรงค์ กองแก้ว หมู่ 7 สามหลัง ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2/1/2019 10:08:10 AM
286 บุญยืน พุทธรักษา หมู่ 8 ใดยาว ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 2/1/2019 10:15:44 AM
287 วัลลภ วัตโต หมู่ 3 ห้วยสามพันตา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 2/1/2019 10:18:36 AM
288 สายันต์ คำตั๋น หมู่ 3 ห้วยสามพันตา โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 2/1/2019 10:22:36 AM
289 ดุสิต ประสมสู่ หมู่ 6 บ้านสระใหญ่ หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 2/1/2019 10:26:33 AM
290 แสงจันทร์ ประสมสู่ หมู่ 6 บ้านสระใหญ่ หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 2/1/2019 10:29:23 AM
291 ทองสุก หลวงสิทธ์ หมู่ 4 บ้านหนองแก หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 2/1/2019 10:31:46 AM
292 ธนภัท โชคสุวะกุล หมู่ 2 บ้านหนองโพธิ์ หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 2/1/2019 10:33:34 AM
293 ประดิษฐ์ โยสังข์ หมู่ 7 บ้านหนองแฟบ หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 2/1/2019 10:35:09 AM
294 อำนาจ เขียนสอาด หมู่ 11 ดอนกระทุ่ม บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2/1/2019 10:37:11 AM
295 ทวี อินทร์เอม หมู่ 12 หนองหลวง บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2/1/2019 10:38:27 AM
296 นิกร ทับงาม หมู่ 10 หนองกลม บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 2/1/2019 10:39:26 AM
297 บุญจันทร์ พวงเพชร หมู่ 4 ปึกรี แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 2/1/2019 10:45:29 AM
298 แดง พงษ์ปาน หมู่ 7 คูเมือง ซับจำปา ท่าหลวง ลพบุรี 2/1/2019 10:47:02 AM
299 ธานี สุธารส หมู่ 1 สระพม่า ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 2/1/2019 10:52:31 AM
300 ณรงค์ พันธะ หมู่ 7 หนองกำพร้า ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 2/1/2019 10:54:23 AM
301 ณัฏฐณิชา สุขสำราญ หมู่ 5 เขากระทิง บ่อทอง หนองม่วง ลพบุรี 2/5/2019 9:43:07 AM
302 รัตนา สอาดเอี่ยม หมู่ 4 หนองเกตุ หนองรี ลำสนธิ ลพบุรี 2/5/2019 10:20:17 AM
303 เชาวลิตร วงษ์ละคร หมู่ 9 หนองประดู่ตอ กุดตาเพชร ลำสนธิ ลพบุรี 2/5/2019 10:22:47 AM
304 สมกฤษณ์ หนุนบุญ หมู่ 4 บ้านโป่งแค ดอนดึง บ้านหมี่ ลพบุรี 2/5/2019 10:33:23 AM
305 นันทนา แหล่ยัง หมู่ 2 โป่งสามหัว บ้านใหม่สามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี 2/7/2019 4:39:01 PM
306 พัชรี สอนคำเสน หมู่ 9 ซับผาสุข ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/7/2019 4:41:20 PM
307 บุญเริ่ม เย็นจุระ หมู่ 13 ไร่เจริญ หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 3:55:12 PM
308 นิกร สีหาบุตร หมู่ 4 นกเขาเปล้า เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 3:57:22 PM
309 นงนุช รัดห่วง หมู่ 6 หนองปล้อง เพนียด โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 3:58:39 PM
310 อุดร มีอ่วม หมู่ 11 สระพรานพุฒ ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 4:00:10 PM
311 กฤษณา บุญลือลัน หมู่ 8 สะแกราบใต้ สะแกราบ โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 4:01:28 PM
312 มานะ สร้อยวันเพ็ญ หมู่ 10 เขานมนาง คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 4:03:28 PM
313 ขวัญเรือน เพ็ขรสุก หมู่ 4 เขาเตียน วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 4:04:42 PM
314 สุธิดา แก้วลา หมู่ 11 หนองใหญ่ วังเพลิง โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 4:06:25 PM
315 สมบัติ จันทปัส หมู่ 4 หนองไผ่ หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 2/7/2019 4:08:39 PM
316 สุกัญญา บุญนารักษ์ หมู่ 5 บ่อน้ำ หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/7/2019 4:55:00 PM
317 อโนชา เนียมขุนทุด หมู่ 6 ท่ารวก หนองยายโต๊ะ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/7/2019 4:58:57 PM
318 เฉริมเกียส สีสุภาพ หมู่ 7 หนองกำพร้า ชอนสารเดช หนองม่วง ลพบุรี 2/8/2019 5:35:21 PM
319 หลอด แสงคำ หมู่ 2 เขาตำบล นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 8:49:28 PM
320 อนันต์ วันทอง หมู่ 1 หินเพลิง ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 8:51:50 PM
321 วารุณี แก้วกระมล หมู่ 3 ซับยาง ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 8:54:23 PM
322 สำรวย นิลสิงข์ขร หมู่ 4 เขาหางตลาด ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 8:56:35 PM
323 ติ๋ม มาคำ หมู่ 10 เขาสลัดได ศิลาทิพย์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 9:00:31 PM
324 ธวัชชัย พุกทรัพย์ หมู่ 3 ทุ่งตาแก้ว ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 9:06:09 PM
325 สมศักดิ์ จันมาก หมู่ 8 ฝายพัฒนา ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 9:08:35 PM
326 จีรนันท์ ทองใบ หมู่ 6 ซับกระบอก เกาะรัง ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 9:10:06 PM
327 วิภาดา หอมจันทร์ หมู่ 3 หนองปลาไหล ท่าดินดำ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/9/2019 9:16:14 PM
328 สมพร ชมบุญ หมู่ 8 เขาดิน คลองเกตุ โคกสำโรง ลพบุรี 2/10/2019 8:59:24 AM
329 นิพาวรรณ แซ่ซื้อ หมู่ 5 ซับนารี ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 2/11/2019 2:05:43 PM
330 บุญช่วย ทองเมือง หมู่ 9 ดงหนาม ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 3/1/2019 10:24:03 AM
331 บุญช่วย ทองเมือง หมู่ 9 ดงหนาม ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 3/1/2019 10:24:26 AM
332 บุญช่วย ทองเมือง หมู่ 9 ดงหนาม ดงมะรุม โคกสำโรง ลพบุรี 3/1/2019 10:24:46 AM