รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ (ห้องทับทิมสยาม 3 )อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 ธ.ค. 61§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 รพีโดก พะคี หมู่ 7 ดอนขลุบ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 11/23/2018 4:22:43 PM
2 นางปัทมาพร แพงคุณ หมู่ 6 ตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:43:46 PM
3 นางศิริพร สิงห์เชื้อ หมู่ 2 หนองกุง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/13/2018 10:36:25 AM
4 นายพิศมัย อาสาเหลา หมู่ 13 ดอนอีด่อน ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/13/2018 10:37:41 AM
5 นายไวพจน์ สระแสง หมู่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:01:30 AM
6 นายถาวร คำสาริกา หมู่ 3 ดงกระซู ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:02:15 AM
7 นายเสียน เวาวัง หมู่ 4 บ้านสวายน้อย ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:04:18 AM
8 นายวิทยา คำสาริกา หมู่ 6 บ้านหนองม่วง ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:05:10 AM
9 นายเทวา พระพงษ์ หมู่ 9 บ้านยางน้อย ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:06:09 AM
10 นยงสุนทร จันธรรม หมู่ 10 บ้านยางพัฒนา ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:07:35 AM
11 นางสาวสุจิต เสนคราม หมู่ 11 บ้านบูรพารุ่งเรือง ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:08:34 AM
12 นายวิชัย ดวงศรี หมู่ 12 หนองกระต่าย ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:09:27 AM
13 นายสมพงษ์ บรรทะโก หมู่ 10 บ้านจันลา โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:10:30 AM
14 นายถาวร บุญล้อม หมู่ 11 บ้านคำข่า สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:11:46 AM
15 นายประยุทธ บุญสา หมู่ 9 บ้านพรสวรรค์ บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 9:12:34 AM
16 ฉลอง ปรนปรือ หมู่ 11 ภูวิไล ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:10:26 PM
17 ทองมวล สายทอง หมู่ 13 ตาโองเหนือ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:12:04 PM
18 สวาด ไพรบึง หมู่ 6 ไพบูลย์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:14:01 PM
19 สายชล คำทา หมู่ 9 สามแยกวังเสือ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:14:49 PM
20 สาวิตรี อุตราษฎร์ หมู่ 14 ดอนเจริญ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:15:45 PM
21 ลัดดา คำจันทร์ หมู่ 15 หนองดุมตะวันออก ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:16:33 PM
22 นายอุทัย ประพันธ์ หมู่ 2 บ้านป่าแขม คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/6/2018 3:07:28 PM
23 นายสมจิต จิตจันทร์ หมู่ 3 บ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/6/2018 3:10:16 PM
24 นายสำรอง พันภักดิ์ หมู่ 4 บ้านห้วยทราย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/6/2018 3:12:52 PM
25 นายสมศรี ทางชอบ หมู่ 10 นาน้ำคำ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:03:13 AM
26 นายบุญชู ต้นวงษ์ หมู่ 6 นาหนองทุ่ง แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:22:48 AM
27 นายธงศักดิ์ สีดา หมู่ 8 ทรายทอง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:19:33 AM
28 นายทำนอง วงษ์คูณ หมู่ 7 บ้านหนองกบ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 11:20:31 AM
29 นายสุพล สุขเสริม หมู่ 7 โนนศิลา หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:24:40 AM
30 นายมลทา ชื่นแช่ม หมู่ 8 คำหมากไหล หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:28:02 AM
31 นายสงกาณ สุภาษร หมู่ 15 ศรีโคกกลาง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:34:28 AM
32 นายโยคี ใจเอื้อ หมู่ 16 ดอนแซง ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:37:02 AM
33 นายศักดิ์ดา ใสสด หมู่ 17 นางาม ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:40:22 AM
34 นายไวพจน์ อ้วนทูน หมู่ 2 ส้มป่อยใหญ่ ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:43:10 AM
35 นายคำพันธ์ แก้วพร หมู่ 6 หนองโก ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:45:34 AM
36 นายสกัด ทองทับ หมู่ 7 นาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:25:30 AM
37 นายประกิจ มณีสาย หมู่ 8 ฮ่องไผ่ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 9:30:15 AM
38 นายประยงศรี ขันขวา หมู่ 7 หินฮาว ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:29:41 AM
39 นางทองสุข แสนเจริญสุข หมู่ 10 ห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:32:12 AM
40 นายดาว โมหา หมู่ 12 หนองคูณ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:35:35 AM
41 นางหวานใจ สีมาฤทธิ์ หมู่ 16 ดอนบาก เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:37:29 AM
42 นางหนูนิด ประชุมเหล็ก หมู่ 17 สามแยกถ้ำเสือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:39:56 AM
43 นางเสาวลักษณ์ จันทร์อ่อน หมู่ 5 บ้านหนองบัว คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 10:40:09 AM
44 นางทองพูล สายหม่อน หมู่ 18 ห่องข่อย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:42:29 AM
45 นายธนวัฒน์ เหม็งพานิช หมู่ 2 บุ่งชวย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:44:54 AM
46 นางปิยรัตน์ แก้วกนก หมู่ 21 ภูสวรรค์ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:47:15 AM
47 นางรัศมี ศรีบุญนำ หมู่ 2 นานวน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:49:12 AM
48 นายธีระวุฒิ แดงกันหา หมู่ 4 นาตาปอ เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:52:08 AM
49 นายสังวาลย์ อ้วนผิว หมู่ 6 บ้านแก้งยาง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 10:53:17 AM
50 นายจันลา ฑีฆะ หมู่ 9 ภูเขาเงิน เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:54:50 AM
51 นางวัจนา อูปแก้ว หมู่ 1 บุ่งข้อง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 10:57:22 AM
52 นายชูศักดิ์ อินธิแสง หมู่ 10 ลาดเจริญ นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:00:39 AM
53 นายจักรกฤษณ์ สืบญาติ หมู่ 4 บุ่งขี้เหล็ก นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:03:48 AM
54 นายนพพล บุตรหา หมู่ 5 ลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:08:53 AM
55 นายบุญเรือง ถาวร หมู่ 7 นาสะอาด นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:16:35 AM
56 นายวิชัย หนูงาม หมู่ 9 หลักเขต หนองนกทา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:30:41 AM
57 นายมานะ แก้วนิล หมู่ 8 บ้านหนองเรือ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 11:33:46 AM
58 นายบัวลี พวงทอง หมู่ 13 ใหม่เมืองทอง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:34:20 AM
59 นายประยูร บำเพ็ญ หมู่ 2 นาหว้า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:51:57 AM
60 นายสมพร โนรี หมู่ 3 โนนประทาย หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:54:22 AM
61 นายจรัส แจ่มจันทร์ หมู่ 6 โบกม่วง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:13:51 AM
62 นางกอนศรี บุญราศรี หมู่ 6 หนองโพน หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:56:29 AM
63 บัญชา พันธ์โบ หมู่ 3 บ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/7/2018 12:41:19 PM
64 นายคำมี นวนงาม หมู่ 12 บ้านโนนน้อย เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/7/2018 1:21:45 PM
65 นายสมใจ ลาพิมพ์ หมู่ 8 โป่งคอม หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:26:24 PM
66 นายบัวสอน พรมอินทร์ หมู่ 9 ทุ่งเจริญ หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:29:30 PM
67 นายบัว บุญวัน หมู่ 8 บ้านน้อยตาหวาน โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/7/2018 1:31:08 PM
68 นายเฉลียว แสนสุข หมู่ 1 ศรีโคกกลาง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:33:15 PM
69 นายภาณุวัฒน์ ชิณวงศ์ หมู่ 12 ตาดภูขาม หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:36:30 PM
70 นายกัณหา พูลทวี หมู่ 15 โคกสว่าง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:39:45 PM
71 นางสาวพัชรี ศรีษะ หมู่ 3 โพนวิสัย หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:37:23 AM
72 นายคำใส พุทธรักษา หมู่ 6 หนองหอย หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:40:09 AM
73 นายวินัย เชื้อศรี หมู่ 8 ม่วงหวาน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:45:33 AM
74 นางหนูเรียม ก้อนคำ หมู่ 9 หนองผือพัฒนา หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:47:39 AM
75 นายสยัน แสนหอม หมู่ 1 อุดมศิลป์ หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 11:49:43 AM
76 นายสุกี คำหล่อ หมู่ 7 ป่าข่า หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 12:55:56 PM
77 นายประทิน โสมเกตรินทร์ หมู่ 3 นาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:42:07 PM
78 นายวสันต์ บุญโจม หมู่ 4 ยางเครือ หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:45:15 PM
79 หนูแดง กันตัด หมู่ 11 บ้านหนองครก โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/7/2018 1:45:55 PM
80 นายสมคิด สุขเสริม หมู่ 7 อีเติ่ง หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 1:48:17 PM
81 นายแสวง พานอ่อน หมู่ 5 บึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 2:05:31 PM
82 นายประเสริฐ ภูต้ายผา หมู่ 7 แก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/7/2018 2:10:32 PM
83 คำพันธ์ พัฒนา หมู่ 8 บ้านโนนสูง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:26:57 PM
84 นคร หล้าศรี หมู่ 10 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:29:54 PM
85 อิสระ ทองเกิด หมู่ 12 บ้านโพธิ์เงิน หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:31:18 PM
86 ณรงค์เดช พวงแก้ว หมู่ 14 บ้านกรุงเจริญ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:34:22 PM
87 นายสมยศ ศรีสะอาด หมู่ 9 บ้านขอนแป้น คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:34:23 PM
88 บัญจอน ก้อนแก้ว หมู่ 16 บ้านโนนเลียง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:35:54 PM
89 วันทา บุญฉวี หมู่ 2 บ้านหนองม่วง หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:38:13 PM
90 ปรีชา มั่นอ้น หมู่ 20 บ้านม่วงงาม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:39:35 PM
91 ทองสา ไพรชิต หมู่ 21 บ้านหนองม่วงใต้ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:43:02 PM
92 สุระพล ธรรมนิยม หมู่ 23 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:44:17 PM
93 บุญศรี ทอสวัสดิ์ หมู่ 5 บ้านโนนจิก หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:46:00 PM
94 นายอาคม สังคะรินทร์ หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 2:49:45 PM
95 ศรีฟอง อุวิทัต หมู่ 7 บ้านส้มเสี้ยว หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:17:16 PM
96 สมาน ยาเลิศ หมู่ 8 บ้านนาโดม หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:24:00 PM
97 บุญเทียม สายสี หมู่ 10 บ้านหนองเหนี่ยว ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:28:41 PM
98 คำพูล อ่อนพันธ์ หมู่ 11 บ้านโป่งยอ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:30:34 PM
99 ฉลอง คำโฮม หมู่ 12 บ้านเก่ากลาง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:35:42 PM
100 อิด สิงห์โคตร หมู่ 14 บ้านโสกก่อ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:36:59 PM
101 นายสนิท สุวรรณ์ หมู่ 11 บ้านทรายทอง คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:37:58 PM
102 วีระศักดิ์ นุสนธ์ หมู่ 16 บ้านโนนลำดวน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:38:12 PM
103 อาคม สุรทัตโชค หมู่ 17 คำขุนราษฏร์ ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:42:34 PM
104 บุญหลาย นิพัฒน์ หมู่ 18 บ้านหนองหว้าพัฒนา ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:44:08 PM
105 นายสมพาร พรมตา หมู่ 13 บ้านศิลาชัย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:44:35 PM
106 ไสว ปริโส หมู่ 19 บ้านแคนทอง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:45:28 PM
107 นายไมตรี กุลบุตร หมู่ 14 บ้านเจริญชัย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:46:07 PM
108 บุญมี สิงห์ไส หมู่ 2 บ้านหนองแปก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:47:13 PM
109 นายสมชาย คำศรี หมู่ 15 บ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:47:44 PM
110 ทวี ศรีสุพรม หมู่ 20 บ้านแสนสุข ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:50:08 PM
111 นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย หมู่ 16 บ้านหนองบัว คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:50:12 PM
112 จันที คำมีรัตน์ หมู่ 21 บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:51:26 PM
113 นายสุดใจ สุระพี หมู่ 17 บ้านคำสมบูรณ์ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:51:58 PM
114 สมชาย หาลี หมู่ 22 บ้านสร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:52:33 PM
115 ศักดิ์ดา บุญกว้าง หมู่ 3 บ้านหนองแปน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:53:58 PM
116 ประยงค์ สุนา หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:55:04 PM
117 เหลา ศิริโท หมู่ 5 บ้านแก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:56:25 PM
118 เมือง กุสะโก หมู่ 6 บ้านคำบาก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:57:58 PM
119 คำ กาศรี หมู่ 7 บ้านสร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 3:59:11 PM
120 บัวสอน สุระพล หมู่ 8 บ้านบก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:00:21 PM
121 ถนอม อ้วนล้ำ หมู่ 7 บ้านขุมคำ นาโพธิ์ บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:02:59 PM
122 หนูจร บุสรินทร์ หมู่ 6 บ้านหนองยู โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:04:37 PM
123 สวาสดิ์ นาควัน หมู่ 7 บ้านหนองเม็ก โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:05:39 PM
124 จงมี ทีอุทิศ หมู่ 11 บ้านหาดเหนือ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:12:30 PM
125 คำผลาน ศรีษะ หมู่ 2 บ้านบกเจริญ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:13:36 PM
126 นาร วาที หมู่ 3 บ้านนาแคน บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:14:35 PM
127 เพียร วงษาไชย หมู่ 5 บ้านโนนสมบูรณ์ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:15:48 PM
128 อุทัย ก้อนสุวรรณ หมู่ 7 บ้านโนนกาหลงน้อย บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:16:52 PM
129 สุวรรณี เรือนเจริญ หมู่ 8 บ้านหาดใต้ บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:17:57 PM
130 มีชัย พรมวงษ์ หมู่ 10 บ้านนาแคนพัฒนา บ้านแมด บุณฑริก อุบลราชธานี 12/7/2018 4:11:25 PM
131 นายสุริยา แก้วโสภา หมู่ 3 บ๋าฮี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/11/2018 9:06:55 AM
132 นายไสว คำสมพร หมู่ 13 ดอนหัน โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/11/2018 9:20:33 AM
133 นายปิว ราชมาลา หมู่ 4 บ้านโนนหุ่ง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/11/2018 10:18:23 AM
134 นายสมภักดิ์ ศรีโสภา หมู่ 5 บ้านป่าสน โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/11/2018 10:25:16 AM
135 นายสมหมาย แสงศรี หมู่ 14 บ้านโนนแถลง โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/11/2018 9:57:18 AM
136 นางวิไลพร แสงศรี หมู่ 2 บ้านโนนน้อย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/11/2018 10:03:43 AM
137 นายบรรจบ เกษม หมู่ 6 บ้านหลักป้าย โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี 12/11/2018 10:06:25 AM
138 นายพงษ์ พรมกอง หมู่ 1 บ้านยางกลาง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:44:10 AM
139 นายสุรพงษ์ กาญจนพัฒน์ หมู่ 2 บ้านโนนขาวสะอาด ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:45:08 AM
140 นายรวมพล สุทธัง หมู่ 3 บ้านปลาขาว ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:46:41 AM
141 นายวัฒธนไทรย์ สุธา หมู่ 5 บ้านบูรพา ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:47:52 AM
142 นายสมพร ศรีนวล หมู่ 6 บ้านโนนป่าเลา ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:48:41 AM
143 นายอำคา ชาดา หมู่ 7 บ้านศรีอุดร ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:50:42 AM
144 นายพรมมา สัจธรรม หมู่ 8 บ้านเนินงาม ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:52:02 AM
145 นายเดช จันทสิงห์ หมู่ 9 บ้านหนองตาบุญ ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:53:33 AM
146 นายสุวรรณ ศรีถาการ หมู่ 10 บ้านปลาขาวใน ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:56:08 AM
147 นายประครอง บรรจง หมู่ 11 บ้านโนนเรืองศรี ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:56:57 AM
148 นายสุพด กาญจนพัฒน์ หมู่ 12 บ้านทุ่งพัฒนา ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:58:01 AM
149 นายสมศักดิ์ สุโกษฐ์ หมู่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 10:58:48 AM
150 ประสิทธิ์ พาสง่า หมู่ 4 คำกลาง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 12:54:31 PM
151 นายสำเริง ศิริโชติ หมู่ 11 บ้านโชคสมบูรณ์ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 1:22:44 PM
152 นายถวัลย์ พันพรม หมู่ 4 โนนสวรรค์ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:10:23 PM
153 นายสุพี สีบัว หมู่ 6 หนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:12:14 PM
154 นายเข็ม ไชยเทพ หมู่ 8 หนองขอน ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:13:37 PM
155 นายโบ อุดมคำ หมู่ 1 หนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:29:15 PM
156 นายปัญญา แก่นอาสา หมู่ 2 อีสานเศรษฐกิจ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:30:15 PM
157 นายทองไล หงษ์คำ หมู่ 1 หนองดินดำ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:01:50 PM
158 นายไพ เจียระเนีย หมู่ 2 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:07:01 PM
159 นายปัญญา ศรีรักษา หมู่ 3 ห้วยเสลา ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:08:23 PM
160 นายณรงค์ ประสงค์เสียง หมู่ 12 โนนแสบง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:16:40 PM
161 นายโชคชัย ศิรินัย หมู่ 5 โนนแสงเพชร โคกสะอาด น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:22:03 PM
162 นายบุญลือ หอมจันทร์ หมู่ 5 โนนโฮม ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:24:19 PM
163 นายเฉลิม ไชยพงษ์ หมู่ 7 บ้านค้อ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/11/2018 3:24:50 PM
164 นายสะอาด การะวงค์ หมู่ 8 ซำสะกวยน้อย ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:25:20 PM
165 นางชรินทิพย์ คงสมมนต์ หมู่ 11 จันทร์สว่าง ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:26:27 PM
166 นายดำรง ธาดาวงษา หมู่ 12 ซำเหนือ ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:27:43 PM
167 นายบุญจันทร์ ชมชื่น หมู่ 4 หนองดุม ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:32:37 PM
168 นายภูฤทธิ์ พรหมศักดิ์ หมู่ 5 แสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:33:47 PM
169 นายประจวบ การะวงค์ หมู่ 7 ดอนโมกข์ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:35:11 PM
170 นายณรงค์ รื่นเริง หมู่ 8 โนนคำแก้ว ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:36:06 PM
171 นายปัญญา บุญเพ็ง หมู่ 11 หนองดุมเหนือ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:39:27 PM
172 นางศศิธร ดวงอินทร์ หมู่ 12 หนองโดน้อย ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/11/2018 3:40:55 PM
173 นางสาวสุรคนา วิลามาศ หมู่ 13 บ้านปลาขาวใหม่ ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/12/2018 8:56:03 AM
174 นางสมใจ สร้อยคำ หมู่ 8 บ้านเนินงาม ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/12/2018 9:08:34 AM
175 อาชวิน สัญญารักษ์ หมู่ 8 บ้านหนองเต็ง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/12/2018 10:15:14 AM
176 นางบุบผา มามาก หมู่ 13 หนองแวง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:46:47 PM
177 นายบุญมี เหลากลม หมู่ 7 ศรีสมบูรณ์ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:50:46 PM
178 นางบัวทอง วงค์ป้อม หมู่ 4 หนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:52:57 PM
179 นายสมภาส ศิลชาติ หมู่ 8 รวมไทย หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:54:04 PM
180 นายสมบัติ ชื่นชม หมู่ 12 นาสะแบง กาบิน กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 1:54:55 PM
181 นายสมพงค์ เย็นใจ หมู่ 6 แก้งกกก่อ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 1:57:31 PM
182 นางจันทร์แดง ชายแก้ว หมู่ 3 หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:03:03 PM
183 นายแสงชัย มหานิติพงษ์ หมู่ 9 ขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:04:27 PM
184 นายเสริม สียา หมู่ 11 บุ่งแสง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:07:23 PM
185 นายประสาน คำภา หมู่ 11 หนองนกทา โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:09:09 PM
186 นายประพัน ยอดเพชร หมู่ 10 ศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:11:04 PM
187 นายอำนวยสง่าจิต เนินพลับ หมู่ 5 หนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:12:47 PM
188 นายบุญมี อินเพ็ญ หมู่ 12 โคกกลาง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:14:47 PM
189 นายกมล วิมลวงค์ หมู่ 12 ลาดหญ้าคา โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:16:47 PM
190 นายเทียนชัย ดำบรรพ์ หมู่ 6 คำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:18:16 PM
191 นายปริญา ภู่อ่อน หมู่ 13 หนองคู หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:19:59 PM
192 นางยุพิน แสงใส หมู่ 10 ดอนตาเข แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:21:33 PM
193 นางสาวเพชรหงษ์ ชนะพาห์ หมู่ 14 โคกสว่าง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:23:26 PM
194 นางหนูจร บุญเกื้อ หมู่ 7 แก้งลิง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:25:12 PM
195 นางบังอร จันทะเนตร หมู่ 11 แสนอุดมเหนือ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:28:17 PM
196 นายผจญ โพธิ์พา หมู่ 7 ตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:30:51 PM
197 นายอุดร แก่นสาร หมู่ 3 น้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:32:18 PM
198 นายทองใส ยาตรา หมู่ 10 ดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:36:18 PM
199 นางอุลัย แพงคุณ หมู่ 9 ไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:38:59 PM
200 นางคำไพร ประพันธ์ หมู่ 6 แสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:40:17 PM
201 นางอมรรัตน์ ที่ดี หมู่ 13 ดงตาหวาน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/12/2018 2:41:51 PM
202 นายบึงการ พวงบุตร หมู่ 7 บ้านเกษตรสมบูรณ์ บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 10:31:11 AM
203 นายปิยะศักดิ์ ศิลาไชย หมู่ 10 บ้านทรัพย์เกษตร โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 11:34:17 AM
204 นายทองพูล มีชัย หมู่ 8 บ้านห้วยแก้ว สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 11:35:03 AM
205 นานิธิทัศน์ สาระจิตร์ หมู่ 8 บ้านแสงเจริญ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 11:37:54 AM
206 สมบูรณ์ แสงแดง หมู่ 7 บ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:28:30 PM
207 นายวรรณชัย ไชยรัตน์ หมู่ 3 บ้านโนนสูง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 11:20:08 AM
208 นายแสวง ธิวงษ์ หมู่ 17 บ้านทุ่งสมเด็จ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 11:24:46 AM
209 ประเสริฐ สีแหล้ หมู่ 10 บ้านโนนใหญ่ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:14:14 PM
210 ธวัชชัย แก้วชิณ หมู่ 12 บ้านวังแซ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:17:29 PM
211 จารึก เหล่าสิงห์ หมู่ 12 บ้านจงพะไล ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:32:45 PM
212 สงกาญจน์ ภาพันธ์ หมู่ 6 บ้านตูม ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:34:42 PM
213 หนูพุก ผุกกูด หมู่ 2 บ้านดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:37:01 PM
214 สังวาลย์ พละไกร หมู่ 3 บ้านโปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:39:33 PM
215 ปรีชา สมตัว หมู่ 5 บ้านนาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:42:55 PM
216 เฉลิมศักดิ์ สังขะวรรณ หมู่ 10 บ้านดอนพัฒนา สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:46:53 PM
217 เอกชัย ชื่นจิต หมู่ 4 พะลอง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:54:48 PM
218 นายสมชาย ทันเต หมู่ 7 บ้านค้อ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:25:50 PM
219 นายคำแปลง สารวัน หมู่ 5 บ้านหนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:25:55 PM
220 นายทองมี หมื่นภูวงศ์ หมู่ 4 บ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:27:44 PM
221 กุลศักดิ์ แก้วเนตร หมู่ 8 บ้านภูเวียง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 1:56:51 PM
222 หนูสอน เพิ่มศรี หมู่ 9 บ้านหนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:00:36 PM
223 หนูสอน สิงโต หมู่ 1 บ้านนาเจริญ สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:03:38 PM
224 นายสาย เรืองเนตร หมู่ 7 บ้านเกาะโรง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:30:00 PM
225 ธรรมมี โพธิ์คำมา หมู่ 10 บ้านน้ำคำ สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:05:44 PM
226 อนัญญา คงมั่น หมู่ 11 บ้านสะเอิงทอง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:08:19 PM
227 นายเตียง ภูงอก หมู่ 3 บ้านนาหว้า สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:10:43 PM
228 นายสริด คำหงษา หมู่ 6 บ้านร่องคันแยง สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:12:14 PM
229 นายคำพันธ์ เชิดไชย หมู่ 7 บ้านผาชัน สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:13:43 PM
230 นายทองมา คำหงษา หมู่ 8 บ้านร่องคันแยงน้อย สำโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:15:44 PM
231 นายวิลักษณ์ จันทะชารี หมู่ 1 บ้านปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:19:42 PM
232 นายไทรทอง คุณพาที หมู่ 3 บ้านคำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:22:45 PM
233 นายสุบิน พัดนาพันธ์ หมู่ 9 บ้านหนองอุดม โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:23:46 PM
234 นายวิชัย สมรูป หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/14/2018 2:24:14 PM
235 นายสมหมาย ก้อนหิน หมู่ 2 บ้านแปดอุ้ม โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:24:53 PM
236 นางวันนี ทองวัน หมู่ 19 บ้านโนนสูง โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 2:59:11 PM
237 นายคงคา หงษ์ลอย หมู่ 3 ห้วยน้ำใส คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:05:37 PM
238 ดาวเรือง ตริโส หมู่ 2 บ้านท่าก่อ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:05:41 PM
239 สมัย ศรนวล หมู่ 4 บ้านคำโทน นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:07:47 PM
240 นายนิคม พลูศรี หมู่ 4 ปากบุ่ง คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:11:13 PM
241 นายบรรยง สืบบุญ หมู่ 7 ป่ากุง คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:13:14 PM
242 นายสุนทร สายเนตร หมู่ 12 หนองโดน คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:20:08 PM
243 นายสมบูรณ์ ทรายมูล หมู่ 14 สุขเกษม คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:21:38 PM
244 บุตร สุทนัง หมู่ 5 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:27:19 PM
245 ประสิทธิ์ คำจันทร์ หมู่ 9 บ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:28:44 PM
246 นายบรรจง สมโคตร หมู่ 7 ห้วยน้ำใส ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:28:51 PM
247 พัทยา ชาภักดี หมู่ 14 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:29:54 PM
248 อุดร บรรเดาะ หมู่ 16 บ้านหนองมันปลา นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:30:53 PM
249 สมบัติ จันหอม หมู่ 17 บ้านคำน้ำอ้อม นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:32:05 PM
250 ปัญญาไว หลังคา หมู่ 5 บ้านทุ่งเงิน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:35:51 PM
251 นางนารี ศิริพันธ์ หมู่ 8 ส่งช้าง คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:17:48 PM
252 นายทองแดง ยุบลวัตน์ หมู่ 5 หินสูง ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:24:07 PM
253 นายชาตรี ยืนมี่น หมู่ 8 ทุ่งหนองใหญ่ ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:33:01 PM
254 วรพล สุขพันธ์ หมู่ 18 บ้านไร่นาเจริญ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:33:14 PM
255 สมัย แอบแฝง หมู่ 4 บ้านโคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:34:11 PM
256 นายสุรินทร์ นนท์ศิริ หมู่ 11 สวนป่า ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:34:49 PM
257 ประทิน สุดท้าย หมู่ 5 บ้านโนนว่าน โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:55:49 PM
258 อ่อนนิกา สุดท้าย หมู่ 7 บ้านโนนป่ารัง โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:56:40 PM
259 นายมิตรชัย ขันคำ หมู่ 6 ห้วยไฮ คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 4:01:04 PM
260 นายเพชร ชัยรัตร หมู่ 8 คำมันปลา คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 4:04:12 PM
261 นายสวย ผ่องศรี หมู่ 11 โนนกลาง คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 4:05:35 PM
262 นายศักดิ์ชาย พวงพันธ์ หมู่ 14 ลาดวารี คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 4:07:04 PM
263 นายบรรชา สุดดี หมู่ 16 ใหม่นาคำ คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 4:08:05 PM
264 นายอานนท์ชัย พันธ์โชติ หมู่ 1 บากชุม โนนก่อ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:36:19 PM
265 ทองดี วาภพ หมู่ 6 บ้านดอนยาว บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:36:48 PM
266 นายสุนทร ชูบุญ หมู่ 7 คำน้ำแซบ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:37:41 PM
267 พัชรินวดี มะศรีหา หมู่ 7 บ้านโนนเจริญ บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:37:47 PM
268 สัตยา จันริสา หมู่ 9 บ้านโคกน้อย บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:38:53 PM
269 นายชัยโชค ทองจันทร์ หมู่ 8 คำวังยาง นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:39:02 PM
270 พัตร อาสาสู้ หมู่ 10 บ้านหนองแวง บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:39:45 PM
271 นายอำนวย พาสุข หมู่ 9 สุขสำราญ นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:40:14 PM
272 ประมวล อ่างชิน หมู่ 11 บ้านคำบอน บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:40:33 PM
273 ไพบูลย์ ช้อนสุข หมู่ 16 บ้านดอนเจริญ บ้านตูม นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:41:26 PM
274 นายครีม อรสาร หมู่ 11 โนนหินกอง นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:41:47 PM
275 พิศมัย พิมพสุทธื์ หมู่ 2 บ้านโพนเอวขัน โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:42:25 PM
276 นางสาวอัญชณา เท่าสาร หมู่ 12 โนนสูง นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:43:17 PM
277 บัวกัน เจือจันทร์ หมู่ 3 บ้านคำม่วง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:43:18 PM
278 บุญเติม ผุยผง หมู่ 6 บ้านดอนชัยชนะ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:44:07 PM
279 หนูพุด ศรีบุญเรือง หมู่ 7 บ้านโนนสว่าง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:44:58 PM
280 วิระพร ฝางคำ หมู่ 8 บ้านป่าไร่ โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:46:16 PM
281 สฤทธิ์ สุภาพ หมู่ 9 บ้านโสกแสง โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:47:11 PM
282 บรรจง มิชารี หมู่ 2 บ้านกวางดีด โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:48:47 PM
283 พลเมือง วงษ์ขึง หมู่ 3 โคกเทียม โนนสมบูรณ์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:49:41 PM
284 นายหนูนา แสนทวีสุข หมู่ 2 ฝางเทิง ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:50:24 PM
285 ประวัติ แสงกล้า หมู่ 1 บ้านบ้านฝั่งเพ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:50:36 PM
286 เลียน สำเร็จ หมู่ 5 บ้านแสนชนี พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:51:28 PM
287 อนุพันธ์ สิงขรรค์ หมู่ 6 บ้านแก้งขอ พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:52:22 PM
288 นายพญาหงค์ทอง สาปัดสี หมู่ 3 โนนจิก ฝางคำ สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:53:08 PM
289 พงษ์ศักดิ์ อำพันธ์ หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง พรสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:53:18 PM
290 พรพิเศษ มณีสังข์ หมู่ 3 บ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:54:12 PM
291 นายแสวง บัวสด หมู่ 4 หนองชาด คำเขื่อนแก้ว สิรินธร อุบลราชธานี 12/14/2018 3:54:36 PM
292 เคน วรรณศรี หมู่ 4 บ้านดงสว่าง โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:54:59 PM
293 สีโคช ภักดี หมู่ 9 บ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/14/2018 3:57:29 PM
294 นายสมัย นาคำมูล หมู่ 7 บ้านศรีทอง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 5:26:56 PM
295 นายทำนอง ประทุม หมู่ 1 บ้านแข้ด่อน โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 5:29:10 PM
296 นายท่อน สะพล หมู่ 6 บ้านตายอย โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 5:29:50 PM
297 นายอนันต์ ทองเหลือง หมู่ 20 บ้านลำนารายณ์ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 5:30:55 PM
298 นายจิระศักดิ์ พวงจำปา หมู่ 7 บ้านศรีทอง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/15/2018 5:22:09 PM
299 สุนทร ดาสอาด หมู่ 13 หนองแวง ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 9:27:19 AM
300 ดำรง ธาดาวงษา หมู่ 12 ซำเหนือ ตาเกา น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 9:27:45 AM
301 วิชัย เหลากลม หมู่ 12 บ้านสว่างพัฒนา อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:33:02 AM
302 บุตฤดี อิดอ่อน หมู่ 4 หนองมะแซว โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/17/2018 9:33:37 AM
303 นิพัน สีจันทร์อ่อน หมู่ 5 บ้านาชุม บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:01:56 AM
304 นายถวิล พุ่มจันทร์ หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:01:56 AM
305 นิคม สาเวช หมู่ 3 หินแห่ ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 10:19:25 AM
306 ทอง สายคำ หมู่ 8 บ้านเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 11:18:18 AM
307 วราภรณ์ เรือนเจริญ หมู่ 4 บ้านหนองคูณ บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:02:55 AM
308 สมควร วรรณพรม หมู่ 8 ม่วงตอย ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:07:35 AM
309 พิมพา สีลาเพชร หมู่ 16 หินเจริญ ค้อน้อย สำโรง อุบลราชธานี 12/17/2018 10:17:26 AM
310 นายสุดใจ อนิกุล หมู่ 1 บ้านโนนกาหลง โนนกาหลง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:27:38 AM
311 อภิสิทธิ์ กาเผือก หมู่ 8 บ้านโนนสว่าง อ่างศิลา พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 9:29:20 AM
312 นางพนิดา มานุตร หมู่ 9 ดอนกลอย โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 12/17/2018 9:31:13 AM
313 วรรณา เรือนฤทธิ์ หมู่ 1 บ้านอ่างหินน้อย บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:44:26 AM
314 นางสาวอุไรวรรณ สีหมอก หมู่ 3 โพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:45:37 AM
315 ยุทธะยา หอมแก้ว หมู่ 1 บ้านอ่างหินน้อย บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 12/17/2018 10:46:27 AM
316 นางสาวจริญญา กันหามาลา หมู่ 7 โพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี 12/17/2018 10:47:49 AM
317 นางไพจิตร เกษียร หมู่ 5 หนองกุงใต้ หนองกุง ตาลสุม อุบลราชธานี 12/17/2018 10:58:30 AM
318 กิตติศักดิ์ จำปาแก้ว หมู่ 9 โนนโพธิ์ ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 12/17/2018 1:13:25 PM
319 บุญกอง พึ่งพรหม หมู่ 10 สระเกษ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:14:07 PM
320 สมบูรณ์ แสงแดง หมู่ 7 บ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:14:22 PM
321 นายไฉน เทศวงศ์ หมู่ 10 โนนสว่าง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:14:44 PM
322 มี เดชคำภู หมู่ 12 ดอนส้มโฮง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:15:05 PM
323 นายไมตรี เขมสีดา หมู่ 7 สองห้อง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:16:14 PM
324 จักรี ชาวกะเดียน หมู่ 2 หนองหอย พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:16:56 PM
325 นายวิชิต เสียงสนั่น หมู่ 13 นาสะเดา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:19:32 PM
326 ชาติชาย หอมชื่น หมู่ 4 คันพะลาน นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:23:55 PM
327 ถนิท เเจ่มจันทร์ หมู่ 9 ดอนงิ้ว นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:23:59 PM
328 บัวฮอง ไปพนา หมู่ 6 ดงแถบ ห้วยยาง โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:11:17 PM
329 ฐาปกรณ์ ปวงสุข หมู่ 7 หนองแสง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:25:31 PM
330 บุญนาค ยั่งยืน หมู่ 10 ทุ่งนางาม ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:25:35 PM
331 สมคิด มะลิรัมย์ หมู่ 6 บ้านตูม ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 12:26:20 PM
332 นายสุพี สีบัว หมู่ 6 หนองหัวลิง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:27:40 PM
333 ไพวัลย์ อาจสมัย หมู่ 1 หนองโด ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:29:06 PM
334 อำคา ใจเอื้อ หมู่ 8 นาดี หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:31:10 PM
335 สมาน กาฬพันธ์ หมู่ 5 บึงหอม หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:31:40 PM
336 บัวลี พวงทอง หมู่ 13 ใหม่เมืองทอง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:33:28 PM
337 สมัย พิมพาวัฒน์ หมู่ 2 อีสานเศรษฐกิจ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:35:09 PM
338 นายปัญญา ศรีรักษา หมู่ 3 โนนสังข์ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:35:10 PM
339 ณรงค์ ประสงเสียง หมู่ 12 โนนแสบง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:36:40 PM
340 ประจวบ ชื่นใจ หมู่ 2 เหล่า ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:36:41 PM
341 นายสายชล คำทา หมู่ 9 สามแยกวังเสือ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:36:55 PM
342 เวท สายภิใจ หมู่ 9 นาเกษม นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:38:13 PM
343 นายวิชา ป้องวงษ์ หมู่ 7 นาโป่งโพน ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:38:41 PM
344 พนจ์ สาธุพันธ์ หมู่ 3 หนองผักแพว ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:38:42 PM
345 รัศมี สิงห์ทองบุญ หมู่ 4 ป่ากุงใหญ่ ลาดควาย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:38:42 PM
346 มงคล ไหว้พรม หมู่ 1 ตะบ่าย ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:40:47 PM
347 บุญเพ็ง ทองแก้ว หมู่ 5 ตุงลุงกลาง ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:42:43 PM
348 นายสมัคร เติมทรัพย์ หมู่ 4 ไร่ ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:42:44 PM
349 นางทองมวล สายทอง หมู่ 13 ตาโองเหนือ ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:43:05 PM
350 บัวแย้ม จันสืบ หมู่ 4 ดงบาก หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:43:25 PM
351 เกศศรี เเคนังเรียะ หมู่ 2 ขี้เหล็ก ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 12:44:34 PM
352 นายสมนึก พุ่มทอง หมู่ 6 โพนทอง บ้านไทย เขื่องใน อุบลราชธานี 12/17/2018 12:45:39 PM
353 ไมตรี ประสารแสง หมู่ 6 หนองแสงน้อย หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:49:27 PM
354 สมศรี ศรีสม หมู่ 2 นาหว้า นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:49:31 PM
355 สมบัติ บุตำ หมู่ 1 นาเลิน นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:50:22 PM
356 สมบัติ บุตำ หมู่ 1 นาเลิน นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:50:23 PM
357 นาที คัดทรินทร์ หมู่ 3 บ้านดงเมย คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 12:51:32 PM
358 อุดร เสมอสุข หมู่ 10 บ้านโนนสำราญ คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 12:52:35 PM
359 นายก้านแก้ว คายศรี หมู่ 8 กุดเรือคำ หนองแสงใหญ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:53:02 PM
360 ดอน ชะนะนิล หมู่ 7 น้อยพัฒนา นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:55:59 PM
361 สมภาร บุญยัง หมู่ 6 ไร่เจริญ นาเลิน ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 12:56:48 PM
362 บรรชา โสดามุข หมู่ 6 โนนสว่าง นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 12:58:23 PM
363 ไมตรี โคตอนันต์ หมู่ 7 บ้านหนองเม็ก โนนค้อ บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 12:58:24 PM
364 ณคร หล้าศรี หมู่ 10 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 12:58:33 PM
365 สุระพล ธรรมนิยม หมู่ 23 บ้านสมพรรัตน์ หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 1:00:20 PM
366 ไวพจน์ สรแสง หมู่ 1 บ้านยางใหญ่ ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 1:01:58 PM
367 อาคม บัวเเก้ว หมู่ 6 โนนกุง นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:03:22 PM
368 อาคม บัวเเก้ว หมู่ 6 โนนกุง นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:03:23 PM
369 ธวัชชัย แก้วชิณ หมู่ 12 บ้านวังแซ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:04:08 PM
370 ซ่อนกลิ่น พรมเวียง หมู่ 2 หนองถาวร นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 1:04:24 PM
371 โชคชัย กิ่งสกุล หมู่ 10 หนองห้าง นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:05:06 PM
372 โชคชัย กิ่งสกุล หมู่ 10 หนองห้าง นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:05:06 PM
373 โชคชัย กิ่งสกุล หมู่ 10 หนองห้าง นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:05:07 PM
374 โชคชัย กิ่งสกุล หมู่ 10 หนองห้าง นาคำ ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:05:07 PM
375 อนงเดช ไปวันเสาร์ หมู่ 9 บ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/17/2018 1:05:45 PM
376 ถาวร สมบัติ หมู่ 4 นาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 1:06:05 PM
377 คำพาน ทุมยา หมู่ 8 คำน้อย ตะบ่าย ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:06:50 PM
378 พรพิเศษ มณีสังข์ หมู่ 3 บ้านคำอุดม โนนสวรรค์ นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/17/2018 1:07:23 PM
379 ณรงค์ รื่นเริง หมู่ 8 โนนคำแก้ว ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 1:07:36 PM
380 ณรงค์ รื่นเริง หมู่ 8 โนนคำแก้ว ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 1:07:36 PM
381 บุญมา พิวิโส หมู่ 5 แสนถาวร ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 1:08:41 PM
382 เอกชัย ชื่นจิต หมู่ 4 พะลอง สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:09:04 PM
383 ประกิจ มณีสาย หมู่ 8 ฮ่องไผ่ แก้งเหนือ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:10:54 PM
384 สุนทร สุดไชย หมู่ 9 บ้านหนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:12:01 PM
385 จตุภณ สุรีบุตร หมู่ 2 เหล่าผักหอม สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:24:34 PM
386 จำปี คำสินธ์ หมู่ 6 หนองฆ้อง ห้วยไผ่ โขงเจียม อุบลราชธานี 12/17/2018 1:24:45 PM
387 นายสุระพล อนุญานัตร์ หมู่ 4 พังเคน พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:24:54 PM
388 อำนวย แพงเเก้ว หมู่ 14 ใหม่พัฒนา สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:25:24 PM
389 ทองมี หมื่นภูวงค์ หมู่ 4 บ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:26:21 PM
390 อาดุน นาทองบ่อ หมู่ 12 โป่ง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:26:32 PM
391 สุนีย์ ภาระเวช หมู่ 6 สระคำ สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:26:50 PM
392 พนม โพธิ์คาร หมู่ 4 สิม สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:27:55 PM
393 ศรชวน ใจแก้ว หมู่ 14 ทุ่งสว่าง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:28:07 PM
394 สมัย บุญสืบ หมู่ 7 สำโรง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:28:19 PM
395 นายวันดี ดำหนา หมู่ 3 ศรีคุณ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:28:32 PM
396 สมชัย สารีลม หมู่ 15 ภูหล่น สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:29:35 PM
397 นายสมเกียรติ สูงสง่า หมู่ 10 นาเวียง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:30:38 PM
398 ถาวร สมบัติ หมู่ 4 นาเจริญ นาเกษม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 1:30:58 PM
399 อุทัย พิมพ์เสน หมู่ 10 ห้วยยาง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:31:08 PM
400 วารี คำภาค หมู่ 11 หนองไผ่ สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:32:12 PM
401 วีระพงษ์ คำแสนราช หมู่ 3 หนองน้ำขุ่น นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 1:32:24 PM
402 นายวิเชียร แสงสุกวาว หมู่ 7 โนนขุมคำ พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:32:41 PM
403 ทรงฤทธิ์ พลถาวร หมู่ 1 นาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 3:03:41 PM
404 นายอุทัย โลหะกุล หมู่ 1 สงยาง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 3:04:53 PM
405 สุพล กลำเงิน หมู่ 3 หนองหว้า กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 3:11:59 PM
406 สุนทร สุดไชย หมู่ 9 บ้านหนองผักแว่น สารภี โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 12/17/2018 1:33:00 PM
407 สมพร บุญสืบ หมู่ 13 นาบะหว้า สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:33:05 PM
408 ประยงค์ ภูงาม หมู่ 3 แก้ง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:34:14 PM
409 เดช จันทสิงห์ หมู่ 9 บ้านหนองตาบุญ ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 1:34:23 PM
410 จุไรพร จักรศรี หมู่ 5 สัน แก้งกอก ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:38:30 PM
411 วีรศักดิ์ นุสนธิ์ หมู่ 16 บ้านโนนลำดวน ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 1:39:09 PM
412 ธนวัฒน์ เดียงกุล หมู่ 8 บ้านหนองเต็ง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 1:40:19 PM
413 บุญศัย แสงจันทร์นวน หมู่ 14 ดอนดู่ นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:40:53 PM
414 บัวผัน จันทร์หอม หมู่ 5 ดงขวาง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:41:35 PM
415 นายสำเนียง เสียงใส หมู่ 6 นาคอม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:41:37 PM
416 ประชุม คนลาด หมู่ 17 โนนงาม นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:41:56 PM
417 รัชนี ฉัตรวิไล หมู่ 22 บ้านสร้างหอม ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 1:42:23 PM
418 จำปี คุณพาที หมู่ 3 ปากแซง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:45:26 PM
419 ดาวเรือง ตริโส หมู่ 2 บ้านท่าก่อ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/17/2018 1:50:01 PM
420 พิศมัย พิมพสุทธิ์ หมู่ 2 บ้านโพนเอวขัน โสกแสง นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/17/2018 1:50:13 PM
421 พัทยา ชาภักดี หมู่ 14 บ้านโคกใหญ่ นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/17/2018 2:47:45 PM
422 รถ เลือกนารี หมู่ 2 กุดเรือ กุดเรือ ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 3:16:16 PM
423 ไพรัตน์ อาสาสู้ หมู่ 14 นาห้วยแดง คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:53:16 PM
424 คำสอน ืืรวมวงค์ หมู่ 15 หนองนกทา คำไหล ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/17/2018 1:54:14 PM
425 สมิตร เหล่าหา หมู่ 2 ลุมพุก นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 12/17/2018 1:59:08 PM
426 ประสิทธิ์ คำจันทร์ หมู่ 9 บ้านแก้งขี้เหล็ก นาจะหลวย นาจะหลวย อุบลราชธานี 12/17/2018 2:00:31 PM
427 สุวรรณ ศรีถาการ หมู่ 10 บ้านปลาขาวใน ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 2:02:30 PM
428 หนูนิด ประชุมเหล็ก หมู่ 17 สามแยกถ้ำเสือ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 2:03:16 PM
429 ขนิษฐ์ ทองผุย หมู่ 12 หนองคูณ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 2:05:27 PM
430 ขนิษฐ์ ทองผุย หมู่ 12 หนองคูณ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 12/17/2018 2:07:42 PM
431 พรทิพย์ ดำรงค์ หมู่ 6 บ้านคำบาก ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 2:11:26 PM
432 บุญถิ่น แวววิเชียร หมู่ 5 บ้านแก้งสว่าง ห้วยข่า บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 2:16:00 PM
433 บุญศรี ทองสวัสดิ์ หมู่ 5 บ้านโนนจิก หนองสะโน บุณฑริก อุบลราชธานี 12/17/2018 2:30:24 PM
434 สมภาส ศิลชาติ หมู่ 8 รวมไทย หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/17/2018 2:33:20 PM
435 อุลัย ทันเต หมู่ 7 บ้านค้อ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 2:35:24 PM
436 สุคน พันธ์สว่าง หมู่ 7 โพธิ์ทอง ยาง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/17/2018 2:40:35 PM
437 กันยา อินทโชต หมู่ 3 หนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/17/2018 2:52:20 PM
438 บุญเทียม พาเชื้อ หมู่ 13 ดอนอีด่อน ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 12/17/2018 2:52:44 PM
439 วีราพร คําแดง หมู่ 1 นาห่อม นาห่อม ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี 12/17/2018 2:59:48 PM
440 นายทนงค์ วงค์อ่อง หมู่ 14 ดอนเจริญ ไพบูลย์ น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/17/2018 3:00:51 PM
441 นายชาญชัย ถารพันธ์ หมู่ 12 บ้านสร้างเชียงอินทร์ บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 11:51:55 AM
442 นายธีระพงษ์ รัชวงศ์ หมู่ 5 ตาโอง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 11:58:23 AM
443 สายสิน หวังปลื้ม หมู่ 9 เจริญชัย ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:00:29 PM
444 อุลัยวรรณ รัตนศรี หมู่ 10 ทุ่งนางาม ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:06:12 PM
445 ฐาปกรณ์ ปวงสุข หมู่ 7 หนองแสง ขี้เหล็ก น้ำขุ่น อุบลราชธานี 12/13/2018 12:08:42 PM
446 นายสิริวัฒน์ กิ่งแดง หมู่ 3 บ้านแก้งโตน บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 3:36:51 PM
447 นายถาวร พรหมเทพ หมู่ 11 บ้านโนนก่อ บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 3:38:54 PM
448 นายใจ อุมิสา หมู่ 8 บ้านเปือย บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 3:41:57 PM
449 นายไชยยง เรียงวัล หมู่ 5 บ้านหนองเทา โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:05:08 PM
450 นายทรงศักดิ์ ศรีพูล หมู่ 5 โนนสูง เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:46:42 PM
451 นายบุญศรี ศักดิ์ศรี หมู่ 3 บ้านแก้งโตน บุเปือย น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:47:50 PM
452 นายชัยสิทธิ์ พันธ์มะลิ หมู่ 4 บ้านตาโม โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:48:49 PM
453 นายวีรศักดิ์ สามิลา หมู่ 18 โดมประดิษฐ์ โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:50:00 PM
454 นายตุ้ย ผาวิง หมู่ 13 บ้านนาหนองหว้า โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:51:02 PM
455 นายไชยา จันดารัตน์ หมู่ 3 บ้านหัวน้ำ โซง น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 1:52:04 PM
456 นายสงัด แสนทวีสุข หมู่ 4 บ้านหนองโพด โดมประดิษฐ์ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 9:53:55 AM
457 นางเดือนเพ็ญ สายเนตร หมู่ 13 บ้านหนองหญ้าช้าง สีวิเชียร น้ำยืน อุบลราชธานี 12/14/2018 9:54:59 AM
458 นางสาวสุนารี มะลิหอม หมู่ 6 หนองทัพ เก่าขาม น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 4:17:58 PM
459 นายวิไล พานัด หมู่ 7 บ้านมหาชัย ยางใหญ่ น้ำยืน อุบลราชธานี 12/13/2018 4:19:49 PM
460 ไพรัช กลมเกลียว หมู่ 7 โนนยาง ห้วยขะยุง วารินชำราบ อุบลราชธานี 12/13/2018 4:22:10 PM
461 ถนัด ศรีหล้า หมู่ 1 สงยาง สงยาง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี 12/22/2018 1:37:11 PM
462 สาย กานบิน หมู่ 5 บ้านเดื่อโดม โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี 1/24/2019 12:15:44 PM
463 ดาว ดาว หมู่ 6 โนนสว่าง นาเกษม อุบลราชธานี 1/24/2019 7:53:48 PM
464 แม่ นก หมู่ 8 โคกสว่าง โคกสว่าง สำโรง อุบลราชธานี 1/27/2019 2:31:18 PM
465 นายณัฐพล วงมาลา หมู่ 1 โคกก่อง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 2/17/2019 10:55:18 AM
466 อุไรรัตน์ ดอกคำ หมู่ 4 โนนขวาว เตย ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 2/23/2019 9:02:08 PM
467 ธนะชัย ตาลอินทร์ หมู่ 14 นาเรือง โคกก่อง สำโรง อุบลราชธานี 11/16/2018 5:04:06 PM