รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ห้องประชุมโกวิท อาคาร นวตปัญญา จ.บุรีรัมย์
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 ธ.ค. 61§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 จันจนา ศิริสุข หมู่ 8 หนองบอน ลำนางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 11/10/2018 1:06:03 PM
2 พีระพัฒน์ วงศ์กระต่าย หมู่ 4 ตะคร้อ พรสำราญ คูเมือง บุรีรัมย์ 11/21/2018 4:48:19 PM
3 สมศรี ชวารีรัมย์ หมู่ 9 ดอนพัฒนา ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:57:01 AM
4 สมหมาย จันทา หมู่ 11 ใหม่นำเจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 11:04:41 AM
5 พรพิมล วงค์คต หมู่ 5 ทวีทรัพย์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 12:26:32 PM
6 กิตติพันธุ์ พวงเกตุ หมู่ 7 ซับสมบูรณ์ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 12:27:41 PM
7 บุญสวย อนุอัน หมู่ 6 โนนสำราญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 12:31:29 PM
8 อุเทน กำจิตเอก หมู่ 4 หนองแค ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 12:33:51 PM
9 วิเชียร ศรีลาเลิศ หมู่ 13 ซับอุดม ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 12:34:52 PM
10 เสวียง ศรีวงษา หมู่ 14 ไผ่ทอง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:48:51 AM
11 สุริยันต์ เลื่อนศักดิ์ หมู่ 4 ผาแดง โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 10:55:16 AM
12 ทองเยื้อน สวัดรัมย์ หมู่ 9 ซับเจริญ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 11:38:09 AM
13 จำลอง การสร้าง หมู่ 14 ทุ่งพัฒนา ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 11:47:38 AM
14 ไพวรรณ์ พลทา หมู่ 12 ไผ่งาม โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 2:02:29 PM
15 พิเนตร ปาชิโร หมู่ 10 ไร่สมบูรณ์ โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 2:07:24 PM
16 ชุติกาดญจน์ ดอกไธสง หมู่ 10 ทุ่งเศรษฐี ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 2:19:34 PM
17 บุญนำ ด่านกลา หมู่ 9 หนองบอน ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:39:40 AM
18 วิโรจน์ หยวกทองหลาง หมู่ 11 น้อยอุบลสามัคคี 2 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 2:37:29 PM
19 เศรษฐพงศ์ ด้วงสูงเนิน หมู่ 3 ราษฎร์พัฒนา โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:08:10 PM
20 ภานุมาศ สีนวนพะเนา หมู่ 4 สระสะแก บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:20:56 PM
21 สุริพงศ์ ภาษี หมู่ 3 หนองนกเขา ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:22:11 PM
22 บุญชอบ เปรมสวัสดิ์ หมู่ 2 โคกกระพี้ ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:23:35 PM
23 พรมรินทร์ เทียทอง หมู่ 8 โคกกล้วย เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:25:03 PM
24 เพ็ญ เกาะกลาง หมู่ 2 โพนสว่าง โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:25:47 PM
25 อานัติ หลอดทอง หมู่ 6 หนองสระแบง ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:26:31 PM
26 วันดี สินสุพรรณ์ หมู่ 4 คูขาดน้อย ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:27:23 PM
27 วิพร รวดเร็ว หมู่ 8 โคก บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:28:07 PM
28 สุวรรณ สารโซติ หมู่ 6 หนองสระแบง ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:29:07 PM
29 ดวงใจ กัญญาพันธ์ หมู่ 5 น้อยอุบลสามัคคี โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:29:09 PM
30 วิเชียร เวียนนอก หมู่ 5 นาสีนวล โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:32:46 PM
31 วิศณุกร นวลงาม หมู่ 9 ตะโกเปียน เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:33:36 PM
32 เกษม ุรคร หมู่ 4 กลัน เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:34:23 PM
33 ดิเรก ฉิมจารย์ หมู่ 7 หนองม่วง เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:35:27 PM
34 สุชาติ ฉิมจารย์ หมู่ 1 หนองปรือ เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:36:26 PM
35 ฉอง ยิ่งนอก หมู่ 7 โคกล่าม โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:37:18 PM
36 แสงอรุณ ปิงปอง หมู่ 5 โคกสะอาด ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:38:11 PM
37 บุญช่วย ศรีโภคา หมู่ 13 โคกอุดม ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:39:05 PM
38 เนาว์รัตน์ นิโกรัมย์ หมู่ 8 หนองหิน ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:44:18 PM
39 เสถียร ฉิมมาบี หมู่ 6 ไทรงาม ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:44:51 PM
40 วิชัย สุรีรัมย์ หมู่ 12 น้อยพัฒนา เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:45:56 PM
41 นาริทร์ แซ่อึง หมู่ 11 โคกรัก ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:46:55 PM
42 ประเสริฐ จอดนอก หมู่ 8 โคกสว่าง โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:47:55 PM
43 ไพรินทร์ อยู่รัมย์ หมู่ 9 โกรกหวาย โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 3:58:14 PM
44 ทองสุข แป้นชุมแสง หมู่ 5 ซับบอน โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:01:43 PM
45 วีระ โตสกุล หมู่ 8 นาตากลม โกรกแก้ว โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:21:03 PM
46 หนูกี แสงจันทร์ หมู่ 11 ดอนเจริญ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:22:01 PM
47 สังเวียน ศรีสืบมา หมู่ 12 ทุ่งรวงทอง ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:23:49 PM
48 สุริยัน เฉลียวกลาง หมู่ 3 ฝายใหญ่ ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:25:05 PM
49 ธนกร วัฒนะ หมู่ 1 ดอนสมบูรณ์ ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:26:04 PM
50 สุดใจ เพ็งมูล หมู่ 7 ม่วงงาม ดงอีจาน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 11/26/2018 4:27:17 PM
51 ประสิทธิ์ เยื้องรัมย์ หมู่ 8 หนองอ้อยช้าง ดอนอะราง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:42:44 AM
52 สาคร ร่มเย็น หมู่ 9 ใหม่สระขุด ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:43:40 AM
53 ไท ทองแม้น หมู่ 2 สระขาม เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:44:30 AM
54 อภิรักษ์ ริ้วกระโทก หมู่ 9 โคกหนองหิน บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:45:16 AM
55 อนุวัฒน์ ด้วงคตช้าง หมู่ 7 โคกเพชร ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:40:42 AM
56 สมควร ไตรพรม หมู่ 1 สระขุด ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:48:39 AM
57 สมศักดิ์ นามโคตร หมู่ 10 หนองโสน เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:55:58 AM
58 เปียน การะเกตุ หมู่ 5 ขามน้อย เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:49:28 AM
59 อุโฆษ พันธุ หมู่ 17 โนนจันทา เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:50:42 AM
60 คุ้มภัย ฉิมจารย์ หมู่ 15 หนองพันธุ์ชุลี เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:51:34 AM
61 สุวิน หมายชื่นกลาง หมู่ 16 น้อยหนองแก เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:52:23 AM
62 วันเพ็ญ ผลเจริญ หมู่ 18 ขามใหญ่ เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:53:21 AM
63 แสวง อินพะเนาว์ หมู่ 8 น้อยหนองหัวหมู ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:54:12 AM
64 อาทิตย์ กลางสวัสดิ์ หมู่ 9 หนองหิน โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:55:07 AM
65 อุมาภรณ์ ทานกระโทก หมู่ 10 หนองโบสถ์ บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:56:52 AM
66 สา สุพันธ์ หมู่ 5 หนองกราด ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:57:33 AM
67 เรณู จวบรัมย์ หมู่ 6 เขื่อนด่าน โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:58:50 AM
68 วิไลวรรณ์ บุตรทอง หมู่ 5 สระขามใหญ่ เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 9:59:44 AM
69 สนศักดิ์ คชศักดิ์ หมู่ 1 ลุงขี้หนู ท่าโพธิ์ชัย หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:13:04 PM
70 ณัฐกิตติ์ เพ่งพิศ หมู่ 14 หนองไผ่ล้อม เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:43:04 PM
71 เดชา ทิพย์วัน หมู่ 6 นาจาน เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 1:52:23 PM
72 นางสาวสุภาพ โคตรชัย หมู่ 5 โคกยาง กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:57:29 PM
73 นางวนาลี วิเวกรัมย์ หมู่ 7 หนองขอน กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:00:21 PM
74 สมชาย คำสุวรรณ์ หมู่ 8 หนองนกเขา โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:03:59 PM
75 นางสาวสมพร พะนัดรัมย์ หมู่ 10 โคกกลาง ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:04:16 PM
76 นายไนย์ นพรัมย์ หมู่ 11 หนองเจริญสุข ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:07:08 PM
77 นายเลือม เกือกรัมย์ หมู่ 13 สำโรง กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:42:59 PM
78 บุญมี ถนอมกลาง หมู่ 7 สระตะเคียน โคกสูง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:46:52 PM
79 นายปัญญา นุชาญรัมย์ หมู่ 1 กันทรารมย์ กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:47:36 PM
80 นางนวลนารี แก้วพิกุล หมู่ 10 ปรีเวง กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:49:50 PM
81 นายประสบ กาดรัมย์ หมู่ 11 เสม็ด กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 2:54:01 PM
82 คูณ ทองดวง หมู่ 6 หนองคูใหญ่ ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:08:34 PM
83 วาสนา สังฒทะยาย หมู่ 7 โคกสะอาด ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:10:22 PM
84 นางศิราพร คิดกล้า หมู่ 2 จาน ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:11:33 PM
85 อุดม บุญกล้า หมู่ 4 โคกลอย โคกสว่าง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:13:01 PM
86 นางวรรณี ถิ่นทัพไทย หมู่ 3 ไม้แดง ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:16:57 PM
87 นายบุญชู คงมี หมู่ 6 ระกาเสม็ด กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:17:38 PM
88 นางภัทราภา นะรมรัมย์ หมู่ 8 กะโลง กันทรารมย์ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:19:28 PM
89 นางจีระนันท์ บัวถา หมู่ 12 หนองโพธิ์ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:20:39 PM
90 ทาลิกา นินนานนท์ หมู่ 1 หนองทำนบ บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:21:46 PM
91 ปัญญา สุพันธ์ หมู่ 7 หนองปรือ เย้ยปราสาท หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:25:11 PM
92 สุวัชระ ศรีขาว หมู่ 9 หนองเต่า เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:32:18 PM
93 วิสิทธิ์์ อิ่มสำราญ หมู่ 7 สวายสอ เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:21:37 PM
94 เฟื่องฟ้า พิศงาม หมู่ 10 ระกาใต้ บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:23:02 PM
95 อรวรา ปันหอม หมู่ 8 โคกกล้วย เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:23:03 PM
96 คนึง กุยราพเนาว์ หมู่ 13 โนนรัง เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:35:48 PM
97 บุญมี ศรีบัว หมู่ 3 โนนสำราญ เมืองไผ่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:37:41 PM
98 ฉลอม เทศกระโทก หมู่ 5 ถนนถั่ว บุกระสัง หนองกี่ บุรีรัมย์ 11/27/2018 3:40:00 PM
99 นางสาวอนุสรา แสงทับทิม หมู่ 6 ตะคร้อ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:13:54 PM
100 นายชนาภัทร แสนกล้า หมู่ 8 สวายสอ ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:16:33 PM
101 นางวิไล โคตะมิตร หมู่ 9 กระโดน ชุมแสง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:20:26 PM
102 นางวรรณา ศิริสำราญ หมู่ 12 นาราน้อย บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:25:03 PM
103 เจียม พินองรัมย์ หมู่ 13 ขามโคกโพธิ์ ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:26:01 PM
104 สิทธินนท์ วงค์จันทร์ หมู่ 15 หนองแช่เสา ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:27:26 PM
105 สุพตรา วงจันทร์ หมู่ 3 หนองพลวง ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:28:30 PM
106 กนกวรรณ เนตรทิพย์ หมู่ 13 สมบูรณ์ บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:29:47 PM
107 มยุรี ลาสา หมู่ 5 โนนสว่าง ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:29:48 PM
108 ธนาวัฒน์ ยืนยง หมู่ 6 แซว ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:31:21 PM
109 นายประกอบ โกรัมย์ หมู่ 14 ระกาน้อย บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:31:46 PM
110 วิภารัตน์ พะนิรัมย์ หมู่ 7 กระเจา ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:32:23 PM
111 นพพล สังเสวี หมู่ 9 ตะโกเปียน เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:24:37 PM
112 นางนุชชิตา มีสัตย์ หมู่ 3 เพชร บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:33:33 PM
113 สุรีรัตน์ ซ่อนกลิ่น หมู่ 9 กระโดน ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:34:25 PM
114 กมลชัย ภาคเดียว หมู่ 11 ติม สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:35:35 PM
115 นางธิดารัตน์ วงงาม หมู่ 4 กะนัง บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:36:26 PM
116 บัวลอย สุยารัมย์ หมู่ 12 เสม็ดน้อย สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:36:45 PM
117 ธนัชชา กองรัมย์ หมู่ 15 หนองปุ่น สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:37:42 PM
118 ลัดดา นารัมย์ หมู่ 4 เสม็ดประชาฯ สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:38:46 PM
119 ฮวด เพ็ชรเลิศ หมู่ 7 จอม สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:39:51 PM
120 นางช้อย ยอดเครือ หมู่ 5 สำโรง บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:40:30 PM
121 นันทิกานต์ สุทธิ หมู่ 8 ตาราม สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:40:51 PM
122 สุนิษา พรมทอง หมู่ 10 ชำแระ หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:41:47 PM
123 นสศุภรัตน์ สุขสำราญ หมู่ 8 หนองน้ำขุ่น บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:42:30 PM
124 อารีรัตน์ มั่นหมาย หมู่ 6 จาน หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:42:44 PM
125 จิราภรณ์ เจริญชัย หมู่ 7 เสม็ด หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:43:50 PM
126 นางกนกวรรณ เพราะแก้ว หมู่ 9 ปรุ บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:44:25 PM
127 พลวรรธน์ สุดละไม หมู่ 12 ครองสุข ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:44:49 PM
128 ดวงดาว แสนกล้า หมู่ 13 ครองสมบูรณ์ ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:45:44 PM
129 นางรัตนา ถุกโฉลกดี หมู่ 10 สก๊วน เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:46:16 PM
130 ชาตรี อินทร์รัมย์ หมู่ 6 ประดู่ ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:47:30 PM
131 นางสำอางจิต พรรณสน หมู่ 11 หนองโสน เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:49:34 PM
132 นางรุ่งนภา ประจันบาล หมู่ 12 โคกกลาง เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 4:51:32 PM
133 นางเพ็ญจันท์ จันทร์แดง หมู่ 13 สวาย เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:02:19 PM
134 อารีรัตน์ พิรัมย์ หมู่ 6 ตระเสก เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:08:18 AM
135 มาลี มีแก้ หมู่ 2 แสลงพัน ลำดวน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:15:24 AM
136 ภัคจิรา เพื่อนรัตน์ หมู่ 2 ไทรปวน ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:19:25 AM
137 มอบ สายดี หมู่ 13 เสม็ด สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:26:09 AM
138 อภิชิต ดวงศรี หมู่ 15 โชค สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:28:04 AM
139 นวด แก้วสอน หมู่ 16 อังกรวง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:29:34 AM
140 ระคร วงษ์ไพเราะ หมู่ 3 ตะครองใต้ สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:31:03 AM
141 สุเทพ มุ่งมี หมู่ 6 ปราสาท สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:32:34 AM
142 ชุติวัต การเพียร หมู่ 7 ทุ่งสว่าง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:34:37 AM
143 ประณีต ไชยสุวรรณ์ หมู่ 9 หนองพลวง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:37:05 AM
144 เฉลิม พะตูม หมู่ 11 สวนรวม ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:39:01 AM
145 นายบุญจื้อ ศิลาชัย หมู่ 2 เมืองไผ่ถาวร เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:06:38 PM
146 นายอภิชัย นิเรียงรัมย์ หมู่ 3 บุตาแพง เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:09:32 PM
147 นายมณฑา เกือมรัมย์ หมู่ 4 กลัน เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:13:00 PM
148 นายประทีป นะรนรัมย์ หมู่ 5 อโณทัย เมืองไผ่ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:15:21 PM
149 นายมานพ แก้วรัมย์ หมู่ 15 ปทุมเมฆ บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/27/2018 5:17:24 PM
150 วนิดา จันทร์ทอง หมู่ 11 กระทุ่ม สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 10:27:50 AM
151 หงษ์รุ่ง ภรรยาทอง หมู่ 12 มะระ หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 1:05:46 PM
152 สุบิน เพิ่มนิตย์ หมู่ 4 ตะแบก ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:53:45 AM
153 ธีรพัฒน์ พิโรจน์รัมย์ หมู่ 5 ตาฮ้อ ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:55:26 AM
154 สงัด นิรัมย์ หมู่ 7 ติม ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:57:14 AM
155 จรีรัตน์ พิรัมย์ หมู่ 9 โคกสูงใต้ ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 9:58:44 AM
156 ประกอน บุญยงค์ หมู่ 10 หนองม่วง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 10:26:02 AM
157 กฤษฎา หนูชิต หมู่ 12 ป่ายาว สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 10:32:19 AM
158 สกลวรรณ์ จีนรัมย์ หมู่ 14 โคกเพชร สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 10:34:06 AM
159 โสลัดดา โคตรศรีวง หมู่ 19 หนองเต็ง สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 10:36:15 AM
160 บุญเทอด ชัยสุวรรณ หมู่ 2 ตะแบก สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 10:38:24 AM
161 เบญจมภรณ์ ก่ำรัมย์ หมู่ 13 สระเพลง สองชั้น กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:00:29 AM
162 ประกอบ ช่อมะลิ หมู่ 11 หนองแวง หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:02:28 AM
163 เมคา แก้วยก หมู่ 8 หนองเต็งน้อย หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:04:33 AM
164 วิโรจน์ พะนิจรัมย์ หมู่ 14 ห้วยแสนสุข ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:06:16 AM
165 ชลอ ทองนำ หมู่ 2 น้ำอ้อม ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:07:53 AM
166 เยือน ประสานรัมย์ หมู่ 8 ตาเบ้า ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:09:31 AM
167 นวน บุญต่อ หมู่ 9 โนนอิน ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:11:12 AM
168 สมจิต พันรัมย์ หมู่ 2 สระตะเคียน บ้านปรือ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:26:04 AM
169 ดวงใจ แย้มรัมย์ หมู่ 8 ขาม ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 11:27:36 AM
170 ศิวกร คำเปล่ง หมู่ 17 สำราญโกน สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 2:05:01 PM
171 สุพิน พะนิจรัมย์ หมู่ 5 ตะครอง ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 2:10:35 PM
172 สำรวย รักธง หมู่ 3 โคกสูง ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 2:18:57 PM
173 วิชิต นะมิตรัมย์ หมู่ 10 ตาดี ห้วยสำราญ กระสัง บุรีรัมย์ 11/28/2018 3:55:03 PM
174 สมาน สุทธิประภา หมู่ 3 บาก กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 8:56:23 AM
175 เกษม เทิ่งไธสง หมู่ 5 โนนไฮ กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:02:44 AM
176 ทิพย์พวัลย์ กิจการ หมู่ 11 นาฝาย กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:04:40 AM
177 กัลยา แทนไธสง หมู่ 7 โคกจิกน้อย กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 9:10:56 AM
178 สุทิน กุลนอก หมู่ 10 หนองนกคู่ หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:35:48 PM
179 วนา พิมพ์โคตร หมู่ 12 หลุบทุ่ม กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:01:25 PM
180 ปิยวัตน์ สอนกลาง หมู่ 10 น้อย กู่สวนแตง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:03:38 PM
181 นิภา กลางสวัสดิ์ หมู่ 4 โศกนาค แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:05:22 PM
182 อิศริยาภรณ์ กลางสวัสดิ์ หมู่ 6 อีเม้ง แดงใหญ่ บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:07:03 PM
183 นงนุช บรรยงค์ หมู่ 4 ตลาดแบ้ ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:08:46 PM
184 สุกัญญา เพ็ชรรักษา หมู่ 5 กอกออนพยอม ทองหลาง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:10:09 PM
185 ลำใย แววไธสง หมู่ 5 ยางทะเล หนองเยือง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:11:36 PM
186 สุดารัตน์ โสภัณ หมู่ 15 หนองนกคู่น้อย หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:13:10 PM
187 หนูกัณฑ์ ปะกิทัง หมู่ 9 บง หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:42:34 PM
188 ศิริศักดิ์ มาตรนอก หมู่ 13 หลักศิลา หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์ 11/30/2018 1:44:21 PM
189 ปรากาล แสนบุตรมี หมู่ 3 บ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:58:59 PM
190 สมบัติ สิทธิสังค์ หมู่ 3 ตลุงเก่า โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 2:59:11 PM
191 จงกล เเย้มงาน หมู่ 9 ตลุงเก่า โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:00:03 PM
192 ถี โพธิ์แก้ว หมู่ 13 โคกอาหงวน จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:01:07 PM
193 สำราญ สุขประโคน หมู่ 1 ไสยา สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:02:19 PM
194 ปราณี บุญยงค์ หมู่ 15 โคกเมือง จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:02:41 PM
195 ยอด เย็งประโคน หมู่ 3 โคกเพชร สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:03:19 PM
196 ปรึกษา บุตรประโคน หมู่ 16 บ้านบัว จรเข้มาก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:04:06 PM
197 พลกฤต เพ็งประโคน หมู่ 8 โคกเพชร สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:04:22 PM
198 รัตยา ทำพูน หมู่ 4 จรอกใหญ่ ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:07:26 PM
199 อริสา โพธิ์แก้ว หมู่ 10 หนองคูณ ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:12:22 PM
200 สมพร ขุมทอง หมู่ 6 สาวงาม ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:13:51 PM
201 สุไพ โทไปสอน หมู่ 9 หนองนา ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:15:31 PM
202 สุกล ใมสุข หมู่ 7 โพธิ์ไทร ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:17:09 PM
203 นิพล สมมติรัมยบ์ หมู่ 13 โพธิ์ไทรทอง ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:19:45 PM
204 ธนกฤติ ทรงประโคน หมู่ 1 เขว้า ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:21:38 PM
205 ปรมะ สมหวัง หมู่ 6 หนองม่วง บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:21:59 PM
206 เติม พหุนาลุ หมู่ 8 โคกกี่ บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:25:47 PM
207 สำรวย วิงประโคน หมู่ 5 หัวเสือ ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:26:13 PM
208 ศรีสมพร สุดาบุตร หมู่ 9 ไพบูลย์ บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:27:00 PM
209 สุพิศ บริสุทธฺิ์ หมู่ 6 โคกใหญ่ ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:27:58 PM
210 ชอบ ประประโคน หมู่ 10 โคกตะแบก บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:28:05 PM
211 ทองพูน เจือจันทร์ หมู่ 12 หนองม่วง บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:29:08 PM
212 วิชัย ปิยมิธุธรรม หมู่ 7 พาชี ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:29:41 PM
213 บันชา นารินทร์ หมู่ 8 โคกสะอาด ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:31:09 PM
214 ประโมทย์ วรายโทก หมู่ 12 ศรีตะครอง ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:35:49 PM
215 บุญทรง ประกายเเก้ว หมู่ 7 ระแหง ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:36:07 PM
216 บรรจง สวายประโคน หมู่ 11 หนองกันงา ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:18:28 PM
217 อสิวันย์ บุญขัน หมู่ 2 เขว้า ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:23:14 PM
218 พลภัทร ประเสริฐ หมู่ 7 โคกสำโรง บ้านไทร ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:24:37 PM
219 วิเชียร แรมประโคน หมู่ 3 โคกวัด ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:24:41 PM
220 ทวน อิดประโคน หมู่ 9 ห้วยปอ ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:32:40 PM
221 เบิน กระเเจะจันทร์ หมู่ 1 ไพศาล ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:32:41 PM
222 สุวรรณ เอี้ยงประโคน หมู่ 11 หนองหิน ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:34:14 PM
223 เสนอ สุขเเสวง หมู่ 3 หนองเก็ม ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:34:59 PM
224 นายสิน ชินวงษ์ หมู่ 5 โคกไม้แดง หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:56:28 PM
225 นายปัญจพล มากศรี หมู่ 8 โคกสง่า หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:59:20 PM
226 นางอิ แก้วชาติ หมู่ 9 หนองต้อ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:00:03 PM
227 นายอนัญญา เดิมทำรัมย์ หมู่ 10 สุขสำราญ 2 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:00:52 PM
228 นางวันเพ็ญ ภูตะลา หมู่ 17 เนินทอง หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:01:05 PM
229 นายสัมฤทธิ์ แก้วหล้า หมู่ 11 โคกว่านพัฒนา หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:01:49 PM
230 นายมานัส ชูแฉล้ม หมู่ 12 น้อยสามัคคี หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:02:43 PM
231 นายสมคิด มิ่งขวัญ หมู่ 13 เนินสะอาด หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:03:33 PM
232 นายอำนวย ตุ้มจงกล หมู่ 18 หนองต้อพัฒนา หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:03:36 PM
233 นางเกษร กรอบไธสง หมู่ 14 ซับประดู่ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:04:22 PM
234 นายสมชัย ชุมเสนา หมู่ 15 ศรีสมบูรณ์ หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:05:23 PM
235 นายบรรจง เพชรประกอบ หมู่ 19 ใหม่ใสสว่าง หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:05:58 PM
236 นางรุ่งฤดี เกรียงศรี หมู่ 16 สี่เหลี่ยมโนนทอง หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:06:29 PM
237 นางสมพาน ประทุมทอง หมู่ 8 เริงแก้ว โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:07:29 PM
238 นายสิรภพ สีสันต์ หมู่ 9 ปลื้มใต้ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:08:34 PM
239 นายสมบัติ พลบุตรศรี หมู่ 1 ไทยเจริญ ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:08:56 PM
240 สำรวน รัมย์ประโคน หมู่ 14 บัวโคก ปังกู ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:37:24 PM
241 จรูญ วุฒิยา หมู่ 2 สี่เหลี่ยม เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:38:53 PM
242 สมพงษ์ ขาวงาม หมู่ 11 ศรีถาวร ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:40:17 PM
243 หงษ์ ทุตา หมู่ 3 หนองเอียน เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:40:40 PM
244 สายบัว ใจกล้า หมู่ 4 โคกกลอย เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:42:00 PM
245 สมเกียรติ ศรีเพชร หมู่ 12 สวายสอ ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:42:21 PM
246 จำลอง พาสีทอง หมู่ 6 โคกกะนัง เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:43:30 PM
247 เสมียน จันทร์เเรม หมู่ 7 ใหม่ถาวร โคกมะขาม ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:43:59 PM
248 อ่าน อยู่ยั่งยืน หมู่ 7 หนองตะโก เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:46:13 PM
249 อาทิตย์ โกรธา หมู่ 8 ละหอกกระสัง เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:47:33 PM
250 บุญเสริม ศรสุข หมู่ 9 โนนศิลา เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:48:54 PM
251 อนนท์ วนไธสง หมู่ 10 ไพรวัลย์น้อย เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:50:07 PM
252 ทวีศักดิ์ สุนทเสน หมู่ 11 โคกเศรษฐี เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:52:33 PM
253 สุทัศน์ เสาร์วงศ์ หมู่ 12 หนองมะกอก เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:54:01 PM
254 นายชยพล สง่ากลาง หมู่ 2 หนองขนุน หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:54:17 PM
255 วิรัฒน์ บัวโฮม หมู่ 13 โนนสวรรค์ เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:55:26 PM
256 นายพงศกร จันศรีระมี หมู่ 3 โคกว่าน หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:55:26 PM
257 เกษร ตอรบรัมย์ หมู่ 14 ใหม่ถาวร เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:56:53 PM
258 นายเสน่ห์ เทียมบุญ หมู่ 7 น้อยพัฒนา หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:57:32 PM
259 ประเสริฐ ละโสล หมู่ 15 เขาคอก เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 3:58:34 PM
260 นายจรัญ มากนอก หมู่ 10 โคกเขาพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:09:39 PM
261 นายสุพรรณ พิพ่วนนอก หมู่ 11 เทพเจริญ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:10:32 PM
262 นายสุริยนต์ ปิยมาตย์ หมู่ 12 โคกวัด โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:11:28 PM
263 นายคำใหม่ พรมดาว หมู่ 15 บ่อน้ำใส โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:12:18 PM
264 นางสมเพียร มีภักดิ์ หมู่ 16 เขาย้อยพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:13:42 PM
265 นายวิษณุ จำจิตร หมู่ 18 เริงทรัพย์ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:14:25 PM
266 นางสนอง โพธิ์นางรอง หมู่ 19 คลองหลวงพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:15:26 PM
267 นายปรีชา พงษ์ศิลา หมู่ 20 ศรีเมืองใหม่ โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:16:33 PM
268 นายมณี เหมวิหก หมู่ 3 โคกลอย ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:17:30 PM
269 นายนคร ตันสุ หมู่ 22 ปลื้มอุดม โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:17:30 PM
270 นางอรุณรุ้ง ขุนเวียงแก้ว หมู่ 2 พรมลี หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:18:33 PM
271 นางสุจรรยา กล่ำเจริญ หมู่ 4 โคกสมบูรณ์ ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:20:52 PM
272 นายกฤต คงเครือ หมู่ 4 บ่อทอง หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:21:07 PM
273 นายสนิท วาปีเน หมู่ 5 โคกปราสาท ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:22:39 PM
274 จรัต ทาเงิน หมู่ 2 ห้วยเสลา หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:23:00 PM
275 นางสาวกมลลักษณ์ แซมกระโทก หมู่ 5 ดอนนางงาม หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:23:56 PM
276 นายสายชล ดีระหาญ หมู่ 6 โคกสูง ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:24:59 PM
277 นายกิ่ง คล้ายตะคุ หมู่ 6 ตลาดแย้ หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:25:02 PM
278 นายทศพร พันณรงค์ หมู่ 7 ดอนใต้ หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:26:21 PM
279 นางธัญวรัตน์ อยู่ในวงค์ หมู่ 8 หนองน้ำใส หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:27:45 PM
280 นายสุธรรมา กลมเกลียว หมู่ 7 หนองเสม็ด ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:27:51 PM
281 นายสำรอง ทิพย์อักษร หมู่ 9 ดอนใต้พัฒนา หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:29:00 PM
282 นายประจักษ์ ปักกะตา หมู่ 8 หนองพังศรี ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:30:33 PM
283 นายวสันต์ เพชรประกอบ หมู่ 10 โคกเจริญ หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:30:34 PM
284 นายอุทิศ จรจรรย์ หมู่ 11 ดอนเจริญสุข หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:31:32 PM
285 นายสุภาพ ฝ่ายสิง หมู่ 9 โนนสวรรค์ ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:32:42 PM
286 นายสัติธรรม จิตนา หมู่ 12 คลองหวาย หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:32:43 PM
287 นายสันติ สุคนธา หมู่ 1 เทพพัฒนา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:33:36 PM
288 นายสุพจน์ เจริญรัมย์ หมู่ 3 โคกมะม่วง โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:35:28 PM
289 นายโอริน ทองดี หมู่ 11 สินพัฒนา ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:36:17 PM
290 นายสวิง เฉยไธสง หมู่ 6 โคกเขาหญ้าคา โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:38:07 PM
291 นายสุรัตน์ ประทุมตรี หมู่ 12 ปราสาทพร ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:39:22 PM
292 นายประเคน อบเชย หมู่ 13 โคกสามัคคี ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:43:45 PM
293 นายวิเชียร เขียวนิล หมู่ 14 โคกลอย 2 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:45:44 PM
294 นางสุวรรณา เย้ยกระโทก หมู่ 1 หนองน้ำขุ่น หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:49:25 PM
295 ขวัญ โสกงโสด หมู่ 5 โจด ประทัดบุ ประโคนชัย บุรีรัมย์ 12/14/2018 4:50:21 PM
296 ศักดิ์ชาย แก้วด้วง หมู่ 3 แก้งสองคอน บ้านยาง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 12/14/2018 6:13:48 PM
297 ทวี สายรัมย์ หมู่ 2 ยางใหม่ บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:16:39 AM
298 อำนาจ วิหกเหิน หมู่ 3 ซำแฮด บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:18:10 AM
299 ประวิทย์ สินรัมย์ หมู่ 4 หนองบอน บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:19:20 AM
300 อินสม พิมเชื้อ หมู่ 5 หนองกระทุ่ม บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:20:28 AM
301 ณรงค์ ซาไธสง หมู่ 6 สระสี่เหลี่ยม บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:21:38 AM
302 สมร เข็มขาว หมู่ 7 ยางพัฒนา บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:28:16 AM
303 ฉัตรมงคล เผือกพันธ์ หมู่ 8 กลาง บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:30:05 AM
304 เปลี่ยน จันทร์บุปผา หมู่ 10 หนองขี้ตุ่น บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:31:21 AM
305 นิชาพัฒน์ พาพันธ์ หมู่ 11 หนองม่วง บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:32:27 AM
306 วัลลภ เนาว์สูงเนิน หมู่ 12 ตะเคียน บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:33:40 AM
307 ลิขิต วิหกเหิน หมู่ 13 โนนสำราญ บ้านยาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:34:50 AM
308 กานต์สินี สิริรุ่งอนันตโชติ หมู่ 1 หนองเฒ่ากา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:37:36 AM
309 สมร ปักกาโร หมู่ 3 สนวน โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:39:43 AM
310 สุรพงค์ ศรีโนนเคน หมู่ 9 ห้วยหวาย โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:49:22 AM
311 สมาน ขันหงษ์ หมู่ 12 หนองแสง โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:50:50 AM
312 สุริสา มุ่งดี หมู่ 13 สนวนพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:53:15 AM
313 พัทยา ชมภูกุล หมู่ 15 ห้วยหวายพัฒนา โคกสะอาด ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:54:11 AM
314 สุชาดา ณอุบล หมู่ 6 บริหารชนบท ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:55:25 AM
315 วัชรินทร์ อินทะดก หมู่ 8 หนองไทร ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:56:19 AM
316 วีรยุทธ สรารัมย์ หมู่ 8 หนองกระโดน หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 11:58:19 AM
317 ปองทิพย์ สังข์รัมย์ หมู่ 13 หนองโสน หนองคู ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:00:45 PM
318 นายสมศักดิ์ ซุยรัมย์ หมู่ 1 ห้วยศาลา หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:01:56 PM
319 ประจวบ ยอดเจริญ หมู่ 2 หนองจานเกี๊ยว หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:02:53 PM
320 สมาน แข็งแรง หมู่ 7 หนองตาดกง หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:05:03 PM
321 รวงทอง ศรีหอม หมู่ 2 โคกสนวน หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:07:47 PM
322 องอาจ พิมพ์ละมาศ หมู่ 3 โคกสะอาด หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:10:09 PM
323 วิชิต หนองหว้า หมู่ 11 โคกสอาดน้อย หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:11:27 PM
324 บุญถม ปะตังทะสา หมู่ 15 ครองประดู่ หินโคน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:12:32 PM
325 นัฐพงษ์ แสนชูปา หมู่ 1 โคกซาด ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:14:51 PM
326 เพขรรัตน์ สิมาจารย์ หมู่ 5 โคกสูง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:16:34 PM
327 สมศรี ประสพพงษ์ หมู่ 6 โคกสว่าง ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:17:33 PM
328 เพชรา ปิ่นแก้ว หมู่ 7 สีชวา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:18:33 PM
329 น้อม หนองเหล็ก หมู่ 9 โคกซาดน้อย ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:20:02 PM
330 ประภาส ทองดี หมู่ 14 โคกตาเงิน ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:21:21 PM
331 ปัญญา บัวชัย หมู่ 12 หัวยศาลาใต้ หนองบัวโคก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:05:55 PM
332 นภัส โกเลือน หมู่ 18 โนนศิลา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:22:42 PM
333 ศรีรุ้ง ใยคำ หมู่ 19 ผไทรินทร์พัฒนา ผไทรินทร์ ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:23:37 PM
334 คมสุข เสือไธสง หมู่ 1 หนองกะทิง หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:24:45 PM
335 สุพล มาลาศรี หมู่ 2 หนองเมืองต่ำ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:25:38 PM
336 ถนาภรณ์ นาคกุล หมู่ 3 หนองซอแซ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:26:47 PM
337 ชนะ ไพรดอน หมู่ 7 หนองบัว หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:27:59 PM
338 ศัทยา บัวลา หมู่ 8 สระแร่ หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:29:28 PM
339 สยุมภู เต็งบุษราคัม หมู่ 11 หนองกะทิงพัฒนา หนองกะทิง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:31:04 PM
340 นพพร คำเกลี้ยง หมู่ 5 หนองสองห้อง เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:31:56 PM
341 ทวี สมร่าง หมู่ 6 หนองขุนปราบ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:33:45 PM
342 ณัฐวัฒน์ วันโท หมู่ 12 หนองนกเขียน เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:34:42 PM
343 บารมี บุญเกิด หมู่ 15 เมืองไผ่ เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:35:45 PM
344 สมาน คำโพล้ง หมู่ 4 หนองฟักทอง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:36:53 PM
345 อนันต์ พิทักษา หมู่ 5 ดอนลอย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:37:53 PM
346 บุญมี เลไธสง หมู่ 6 โกรกประดู่ โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:38:36 PM
347 จิราพร นิลวรรณ์ หมู่ 7 กวางงอย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:39:28 PM
348 ไผ่ เภสัชชา หมู่ 8 หนองโดนน้อย โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:40:23 PM
349 สมาน นาควิเศษ หมู่ 9 หนองขวาง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:41:11 PM
350 คมสันต์ ปาปะโข หมู่ 10 หนองพลวง โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:42:11 PM
351 จุฑามาศ จันทร์บุปผา หมู่ 13 กวางงอยพัฒนา โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:43:40 PM
352 บุญสิภา ชารี หมู่ 15 ไทรงาม โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:44:41 PM
353 สมบัติ สันรัมย์ หมู่ 16 ร่มเย็น โคกกลาง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:45:52 PM
354 วิเชียร ผาแสง หมู่ 2 โนนสำราญ โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:47:01 PM
355 จอมภพ มีมาก หมู่ 5 หนองกุง โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:48:02 PM
356 สิน คำคง หมู่ 8 หนองโดนน้อย โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:49:08 PM
357 วชิระ มุ่งดี หมู่ 10 หนองเติ่นวัว โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:49:58 PM
358 บุญพรม เชื่อมรัมย์ หมู่ 11 ใหม่สามัคคี โคกล่าม ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 12/16/2018 12:51:01 PM
359 ธงชัย ทิพย์กระโทก หมู่ 5 หนองเพิก ละลวด ชำนิ บุรีรัมย์ 1/4/2019 8:53:46 PM
360 กันตพล ดาวศรี หมู่ 14 หนองตราดพัฒนา ไทยสามัคคี หนองหงส์ บุรีรัมย์ 2/9/2019 6:12:55 PM
361 อรทัย ไชยบัว หมู่ 13 หัวสนาม หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 3/10/2019 3:17:39 PM
362 อรทัย ไชยบัว หมู่ 13 หัวสนาม หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 3/10/2019 3:17:43 PM
363 อรทัย ไชยบัว หมู่ 13 หัวสนาม หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 3/10/2019 3:17:49 PM