รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม ศูนย์OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ธ.ค. 61§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายประสิทะิ์ อภัยศิลา หมู่ 6 ไฮ ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:49:38 PM
2 นางมลิวรรณ์ พิมพาพันธ์ หมู่ 3 ทุ่งสว่าง สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:52:02 PM
3 นางรุธิรา สุขสำราญ หมู่ 6 หนองขาม สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:54:38 PM
4 นายสเลียว จันศรี หมู่ 7 หนองอะเลา สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:57:54 PM
5 นางนิวรณ์ ศรีสะอาด หมู่ 10 ไผ่งาม สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:00:49 PM
6 นายศรีณรงค์ สายสังข์ หมู่ 13 นาเจริญ สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:02:53 PM
7 นางบุญยัง เวกวัง หมู่ 14 ศรีสว่างพัฒนา สะพุง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:04:48 PM
8 นางสมนึก จันทร์แดง หมู่ 2 หนองรุง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:22:02 PM
9 นายโสภณ ศรีลาชัย หมู่ 7 นิคมเขต7 นิคมพัฒนา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 3:58:12 PM
10 นางเอ็ด ธงชัย หมู่ 5 เวียน ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 3:59:56 PM
11 นายนัย ไชยภา หมู่ 4 ขยุง ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:02:12 PM
12 นายวิทยา ศรัทธาธรรม หมู่ 5 ศรีอุดม ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:04:23 PM
13 นายเจริญ ปรือปรัก หมู่ 5 ปรือคันตะวันออก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:34:17 PM
14 นายนิง ปรือปรัง หมู่ 7 ปรือคันตะวันตก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:38:35 PM
15 นายโชคดี บุญขาว หมู่ 9 คลองลำเจียก ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:44:17 PM
16 นายทองกูล จูลพล หมู่ 8 ตลาด ปราสาท ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:06:57 PM
17 สุพรรณา ปรือปรัง หมู่ 4 มะขาม ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:11:04 PM
18 สวัสดิ์ สะเดา หมู่ 8 เขวิก สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:37:48 PM
19 บุญตา พุทธรักษ์ หมู่ 9 จะลง สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:39:46 PM
20 พชร รับรอง หมู่ 11 หนองลุง สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:42:56 PM
21 ชาติชาย บุษบก หมู่ 3 หนองคล้า โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:47:18 PM
22 เสรี บูรณะ หมู่ 5 คำเผือ โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:52:09 PM
23 สมจิตร พรมประเสริฐ หมู่ 6 สนามสามัคคี โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:54:54 PM
24 ประเทศ นะเรนสด หมู่ 7 สวาย โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:57:33 PM
25 เฉลิม บัวศรี หมู่ 8 ขนุน โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:59:00 PM
26 สมศักดิ์ ลูกอินทร์ หมู่ 10 ไพรวรรณพัฒนา โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:01:24 PM
27 รัชดาวัลย์ อสิพงษ์ หมู่ 12 แหลมทอง โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:04:18 PM
28 คร ธรรมบรรเทิง หมู่ 13 อาวอยใต้ โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:06:34 PM
29 สมาน แท่งทอง หมู่ 14 หนองคล้าใต้ โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:08:32 PM
30 สมชัย จันดำ หมู่ 16 โนนสว่าง โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:10:05 PM
31 นายสุทน ปรือปรัง หมู่ 11 เนินแสง ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:47:44 PM
32 นายพรชัย ปรือปรัง หมู่ 12 แสนสุข ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 4:51:54 PM
33 สมิต นิยาย หมู่ 9 สวน ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 7:47:04 PM
34 สุพี ดวงสิน หมู่ 13 นาจะเรีย ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 7:49:09 PM
35 ลักษมี สัมพุทธานนท์ หมู่ 15 บางกระวาน ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 7:54:10 PM
36 สิม ปรือปรัง หมู่ 15 บางกระวาน ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 7:58:54 PM
37 สิทธิชัย ทองอินทร์ หมู่ 16 หนองอาเสร ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:02:30 PM
38 บุญเพ็ง สมเสนา หมู่ 18 เนินเสรี ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:04:57 PM
39 ชัยสิทธิ์ ผิวนวล หมู่ 3 กะเจา ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:06:59 PM
40 สด สาระพงษ์ หมู่ 4 กลาง ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:08:45 PM
41 สมนึก ชมเมือง หมู่ 5 หนองกาด ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:10:45 PM
42 สมยศ วงษ์ปลั่ง หมู่ 6 หนองกาดน้อย ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:18:55 PM
43 พีรศักดิ์ วรรณทะวงษ์ หมู่ 8 จันลม ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:21:21 PM
44 ละมัย วรรณทะวงษ์ หมู่ 9 วิทย์ ลมศักดิ์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:23:23 PM
45 ตะวัน เวียงอินทร์ หมู่ 5 ตาฮิง ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:26:30 PM
46 สาคร ทรารมย์ หมู่ 2 ภูมิร่มเย็น ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:28:39 PM
47 สมพงษ์ พานทอง หมู่ 5 โคกกว้าง ศรีสะอาด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:30:25 PM
48 บุญรมย์ ชมเมือง หมู่ 1 ติม สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:32:51 PM
49 บุญทง ทองเกิด หมู่ 2 ใหม่ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:36:16 PM
50 วิเชียน ดิษฐ์ประสพ หมู่ 3 สำโรงสูง สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 8:40:34 PM
51 สวาสดิ์ ปลื้มใจ หมู่ 5 สะเดาตะวันตก สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:11:51 PM
52 สำราญ พิมพ์แต้ม หมู่ 7 โพง สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:14:38 PM
53 บุญศรี ยินสุข หมู่ 12 โคกสำราญ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:46:50 PM
54 แปลก นันทะสิงห์ หมู่ 13 สะเดาเหนือ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:48:54 PM
55 พวน นันทะสิงหฺ์ หมู่ 16 ติมเหนือ สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:50:52 PM
56 สังวูณ อินแพง หมู่ 17 สนวน สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:53:45 PM
57 กนกวรรณ ไชยาฤทธิ์ หมู่ 2 ทะลุโนนม่วง สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:57:02 PM
58 ประดิษฐ์ แก่นอาสา หมู่ 3 โนนดู่ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 9:58:55 PM
59 สมเกียรติ จันทสมุทร หมู่ 4 ศาลา สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:01:16 PM
60 สมบัติ ภิญโญ หมู่ 5 สระบาน สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:03:46 PM
61 ศิริศักดิ์ จันสมุทร์ หมู่ 16 สำโรงสามัคคี สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:34:15 PM
62 ประสิทธิ์ สว่างภพ หมู่ 17 สนวน สะเดาใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:38:16 PM
63 สวาท บุตวงษ์ หมู่ 2 อาวอย โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:40:47 PM
64 เสรียน แทนนปทิตย์ หมู่ 8 กระโพธิ์ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:09:02 PM
65 วิลัย ศรีเสน หมู่ 9 โนนสาย สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:11:09 PM
66 ปราณี ประจญ หมู่ 10 เริงรมย์ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:14:47 PM
67 บุญเลิศ อุรา หมู่ 11 อำนาจเจริญ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:16:50 PM
68 จำนงค์ พรหมศักดิ์ หมู่ 13 สำโรงเหนือ สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:19:39 PM
69 สมาน สะใบ หมู่ 14 นาทุ่งพัฒนา สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:21:44 PM
70 สมจิตร มาลัยพาน หมู่ 15 หนองคลอง สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 10:24:53 PM
71 อรทัย บุญขาว หมู่ 2 ก่อ ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:13:09 PM
72 อุเทน บุญขาว หมู่ 12 ตากรุด ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:16:24 PM
73 วาน บุละ หมู่ 4 คะนาสามัคคี ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:18:22 PM
74 จำรัตน์ ครบสุวรรณ์ หมู่ 5 ตะครอง ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:20:25 PM
75 ราดี เบ็ญเจิด หมู่ 8 ยางชุมภูมิตำตรวจ ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:22:26 PM
76 สุพล นันทะสิงห์ หมู่ 5 เรียม ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:25:47 PM
77 จำเริญ ทองเกิด หมู่ 9 ชำแระตะวันตก ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:27:58 PM
78 เกชา ศรีสมบัติ หมู่ 2 วังเย็น หัวเสือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:30:27 PM
79 วรรณวิไลย์ บุตะเคียน หมู่ 11 กระเบา ห้วยใต้ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/13/2018 9:18:19 AM
80 นางสาวสุมาลี วรรณ์อุบล หมู่ 3 ตาเหมา ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:24:43 PM
81 นายเหรียญหวัง ปัญญาคม หมู่ 5 โนนแก ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:26:48 PM
82 นายลำพูน ทะยาน หมู่ 6 โนนหนองบัว ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:28:42 PM
83 นางสมบัติ กางนอก หมู่ 7 หนองหัวลิง ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:30:18 PM
84 นายกรมศิล ภาคพรม หมู่ 9 หนองโบสถ์ ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:32:04 PM
85 นายสมิง อุ่นเรือน หมู่ 3 จานบัว เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:39:00 PM
86 นายทองใบ เสาว์ชัย หมู่ 4 หนองปิงโปง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:41:28 PM
87 นายสมพันธ์ พันธ์แก่น หมู่ 4 หนองจิก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:00:00 PM
88 นายอุ่น สีดา หมู่ 6 หนองสังข์ พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:01:45 PM
89 นางละมุน มะโนชาติ หมู่ 10 โนนทอง พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:04:03 PM
90 นายศุภจิต กลำเงิน หมู่ 11 หนองสังข์ตะวันออก พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:05:42 PM
91 นายเสริม ชื่นต้น หมู่ 2 บัวน้อย สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:07:55 PM
92 นางพนิดา เครือพันธ์ หมู่ 3 ปุน สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:10:13 PM
93 นายโกวิท มาตยารักษ์ หมู่ 4 บัวใหญ่ สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:12:22 PM
94 นายพิทักษ์ นางวงค์ หมู่ 5 ขนาด สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:17:20 PM
95 นายสันต์ภพ มะณีจันทร์ หมู่ 7 ตายู สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:19:20 PM
96 นายสิทธิ์ เทียนชัย หมู่ 8 กล้วย สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:21:15 PM
97 นางมะลิวรรณ์ ทองดี หมู่ 10 กันจาน สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:23:06 PM
98 นายทองพูน ทุมทัน หมู่ 12 ศรีสุข สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:24:54 PM
99 นางรุจิรา พรมสำลี หมู่ 14 ศรีโพธิ์งาม สระเยาว์ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 3:26:41 PM
100 นางแจ๋ว ภาษี หมู่ 10 หนองรุงน้อย ศรีโนนงาม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:33:41 PM
101 นายนพรัตน์ บุญทะสิม หมู่ 2 กระหวัน เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:35:58 PM
102 นายธวัชชัย พรมวรรณ์ หมู่ 5 โนนแสนคำ เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:44:54 PM
103 นางสุภินทร์ ทองอ่อน หมู่ 6 โนนแสง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:46:31 PM
104 นางสาวสุจิรา สีฟ้า หมู่ 7 โนนสมบูรณ์ เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:48:29 PM
105 นางรัตติญาภา เยื่อไม้ หมู่ 8 โนนสว่าง เสื่องข้าว ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ 12/6/2018 4:50:01 PM
106 นายวิชิต เศษศรี หมู่ 1 หนองฮาง หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:33:23 AM
107 นายวิชิต แก้วสง่า หมู่ 2 ไผ่หนองแคน หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:39:13 AM
108 นายสมาน วงษ์แก้ว หมู่ 4 หนองตอ หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:47:18 AM
109 นายไพบูรณ์ วรุณธรรม หมู่ 2 คำกลาง ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:10:04 AM
110 นายลือชัย นางวงศ์ หมู่ 5 โนนสำโรง ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:12:45 AM
111 นายโกมังย์ อุดมสุข หมู่ 3 หนองคับคา ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:15:15 AM
112 นางธันยพร ทุมสิงห์ หมู่ 6 ดอนเขียว ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:18:39 AM
113 นายยอด ทุมทอง หมู่ 7 หนองยาว ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:21:34 AM
114 นางวรรณภา บุญศิริ หมู่ 8 คำสะอาด ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:23:51 AM
115 วัฒนา ทองปลิว หมู่ 9 ไร่เย็นเจริญ ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:28:42 AM
116 นายจำเนียร ไชยภัคดี หมู่ 10 โนนสำโรงเหนือ ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:30:58 AM
117 นางสาววงเพชร สิงหาชัย หมู่ 11 ห้วยน้ำทิพย์ ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:34:41 AM
118 นายลิคิด ไชยขันตรี หมู่ 4 แดง เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:38:00 AM
119 นายประชารชัย สายสิงห์ หมู่ 12 ศรีเจริญทรัพย์ ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:39:47 AM
120 นายวีระวัฒน์ ศรีหาเวช หมู่ 5 หนองผือ เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:40:29 AM
121 นางสาวผ่องใส ศรีบัว หมู่ 13 ห้วยเจริญ ท่าคล้อ เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:42:53 AM
122 นายอัมพร อะนันต์ หมู่ 3 หนองฮางเหนือ หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:44:01 AM
123 นายจำนอง ลาภบุญ หมู่ 7 กุดผักหนาม หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:51:25 AM
124 นายชาญ ดวงดาจ หมู่ 8 ห้วยตามาย หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:54:35 AM
125 นายเสงี่ยม เชื้อสา หมู่ 9 ท่าคำน้อย หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 9:59:52 AM
126 นางพิมพิสอน ยศศิริ หมู่ 11 สร้างเม็กใต้ หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:03:04 AM
127 นางสาวขวัญใจ มนตรี หมู่ 12 วังทอง หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:06:16 AM
128 นายอดิศักดิ์ วงษ์ประเทศ หมู่ 8 หนองคู เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:43:10 AM
129 นายนลินพรรณ ไชยคุณ หมู่ 13 หนองเรือ เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:44:28 AM
130 นายสายทอง สายกัญญา หมู่ 2 โนนสะแบง หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:45:16 AM
131 นายสาคร ลูกรัตน์ หมู่ 3 หนองนกเขียน หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:46:03 AM
132 นายสมหมาย ธาตุทอง หมู่ 4 เขวาธะนัง หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:47:26 AM
133 นายไพทูรย์ หอมรวง หมู่ 3 หนองบัวใหญ่ หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:48:17 AM
134 นางกิตติยา เหมือนมาตย์ หมู่ 7 โนนมีชัย หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:48:50 AM
135 นางฉวีวรรณ แก้ววิชัย หมู่ 10 หนองชนะ หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:50:00 AM
136 นางสมศรี เพิ่มชื่น หมู่ 8 เพ็กน้อย หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:50:51 AM
137 นายปุ่น บุษดี หมู่ 9 หนองขาม หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:51:43 AM
138 นายสรวัติ รุ่งเรือง หมู่ 9 โนนเชียงสี หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:53:07 AM
139 นายเด่นชัย พงษ์บรรเทา หมู่ 12 เขวาธะนังใต้ หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:54:33 AM
140 นายสุริยา สายทรัพย์ หมู่ 11 โนนคูณน้อย หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 10:57:09 AM
141 นายสาคร คำแสนราช หมู่ 12 หนองหว้าน้อย หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:00:18 AM
142 นายพระยอม เครือบุตร หมู่ 15 หนองหว้าใหม่ หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:08:30 AM
143 นางสาวผลิต ไชยคุณ หมู่ 14 หนองบัวใหญ่ใต้ หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:12:56 AM
144 นายสมร ลอดคำทุย หมู่ 5 โพนสูง หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:43:39 AM
145 นางสมร พะขัน หมู่ 10 หนองแคน หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:45:13 AM
146 นางคำไข วันแก้ว หมู่ 4 โนนคำตื้อ หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:47:52 AM
147 นายบวร สุริโย หมู่ 5 เพ็ก หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:49:43 AM
148 นายธรรมารัตน์ พันธ์วิลัย หมู่ 6 ป่าเลา หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:51:55 AM
149 นายธนานันท์ พงษ์ธนาพิมาย หมู่ 10 กุดสมิง หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:54:51 AM
150 นางสาวสุทาภร คำเคนบ้ง หมู่ 13 หนองโสน หนองหว้า เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:57:03 AM
151 นางทองดี ฤทธิเดช หมู่ 10 โนนหว้านไฟ เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 11:59:45 AM
152 นายบุญเกิ่ง เท็นโสภา หมู่ 5 สวาสดิ์ หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 12:02:23 PM
153 นายพนม นาคำลอด หมู่ 8 หนองแก หนองงูเหลือม เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 1:20:24 PM
154 นางดอกดิน นันทา หมู่ 3 หนองปลาซิว เสียว เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 12/11/2018 2:03:15 PM
155 วิชัย ดาดี หมู่ 3 ภูคำ น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:30:39 PM
156 แหนง เปร่งสุข หมู่ 10 โนนตำแย ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:19:27 PM
157 จักรินทร์ ธงชัย หมู่ 11 บอน ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:20:05 PM
158 อุดม ป้องกัน หมู่ 12 มิตรเจริญ ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:20:45 PM
159 หนูถิน สัมฤทธิ์ หมู่ 5 หนองพะแนง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:23:16 PM
160 ธานี คำเพราะ หมู่ 7 หนองระไง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:24:27 PM
161 สมจิตร ประทุมศิลา หมู่ 8 หนองแคน รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:25:09 PM
162 สุนทร ศรีด้วง หมู่ 9 หนองแลง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:26:17 PM
163 บัวรี ปัญญา หมู่ 10 โนนโพธิ์ รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:27:37 PM
164 บุญหนา บัวศรี หมู่ 11 โนนไชยงาม รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:28:26 PM
165 สมร พงษ์บรรเทา หมู่ 2 ลุมภู น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:29:10 PM
166 มณี บุตระดาษ หมู่ 8 ชมพูทอง น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:32:32 PM
167 ฉวี เติบโต หมู่ 10 ทุ่งศรีอุดม น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:33:22 PM
168 อัมพร ทัพที หมู่ 1 สะเต็ง คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:37:55 PM
169 ณัฐชนะพงศ์ ศรีเสริม หมู่ 3 โนนหนองสิม เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:54:53 PM
170 บุญเลิศ พรำนัก หมู่ 2 สร้างแก้ว คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:56:47 PM
171 คำพูน ศรีเสริม หมู่ 5 โนนหนองสิม เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:57:09 PM
172 สุพรม สิงห์ซอม หมู่ 3 คูบ คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:57:39 PM
173 บุญหลาย มิตรรักษ์ หมู่ 6 สะพุง คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:58:25 PM
174 อนันตชัย ใจซื่อ หมู่ 7 โนนยาง คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:59:15 PM
175 สำราญ พงษ์พันธ์ หมู่ 6 โนนสว่าง เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 3:59:16 PM
176 ไพรวัลย์ รักษาเชื้อ หมู่ 8 โนนเชียงสี คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:00:15 PM
177 ทศพล เหลียวสูง หมู่ 9 คูบใต้ คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:01:10 PM
178 บุดดี เฉลิมวง์ หมู่ 7 ไร่เอราวัณ เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:01:37 PM
179 บุญจันทร์ มะโน หมู่ 10 โนนชมภู คูบ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:02:13 PM
180 ประมวญ ท่วงที หมู่ 3 แวด ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:03:07 PM
181 นิภัทร ว่องไว หมู่ 10 หนองอะโลม เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:03:23 PM
182 แสวง สีแดด หมู่ 4 หนองโสน ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:04:00 PM
183 บุญสุข สิทธิพร หมู่ 5 พิทักษ์สันติ ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:04:48 PM
184 คำสอน วงค์สิน หมู่ 12 โนนหนองคลอง เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:05:15 PM
185 คารมย์ นันทะเสน หมู่ 8 เตาเหล็ก ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:05:36 PM
186 วงค์เดือน ศรีปัตเนตร หมู่ 10 เชือก ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:06:24 PM
187 ทองลา พรมตา หมู่ 13 เขิน เขิน น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:06:44 PM
188 บุญเชิญ นามวิชา หมู่ 11 เขวา ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:07:02 PM
189 พัด โสผล หมู่ 12 นวลละออ ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:07:50 PM
190 ดาวเด่น จันทร์เกษ หมู่ 2 ยางน้อย ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:08:29 PM
191 เอิบ อินธิเดช หมู่ 13 ทรัพย์สมบูรณ์ ละเอาะ น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:08:40 PM
192 ทำนอง ศรีลาโชติ หมู่ 13 สบายกลาง รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:09:29 PM
193 สุวรรณ พงษ์พิลา หมู่ 3 งิ้ว ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:10:02 PM
194 มงคล แก้วรักษา หมู่ 4 บาก ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:11:12 PM
195 จิตร สังขพงษ์ หมู่ 15 รุ่งเหนือ รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:11:29 PM
196 วิทยา ศิริบูรณ์ หมู่ 5 ลุมพุก ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:12:43 PM
197 สำรวย อนัน หมู่ 6 สวนกล้วย ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:13:50 PM
198 ธนกฤต อินธิเดช หมู่ 7 บัวระรมย์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:17:05 PM
199 โสภา พรหมสมบัติ หมู่ 8 กะวัน ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:18:04 PM
200 ธงชัย เหล่าแค หมู่ 9 คูวงค์ ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:18:45 PM
201 ไทยอุดม ราษี หมู่ 14 หนองสิม ตองปิด น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:21:32 PM
202 จันดี บุญเหลือง หมู่ 4 โนนงาม รุ่งระวี น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ 12/11/2018 4:22:26 PM
203 อิน สำเภา หมู่ 3 บ้านกฤษณา กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 11:54:44 AM
204 นนท์ ศรีบุญเรือง หมู่ 4 วังโรงน้อย กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:34:07 PM
205 ผกาสิต ครรณา หมู่ 7 หนองเข็ง กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:41:08 PM
206 เฉลิมชัย ศรีบุญเรือง หมู่ 8 ฮ่องธาตุ กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:46:30 PM
207 นายเอนก ปะติเส หมู่ 9 ตารงค์ กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:49:56 PM
208 นายสุพิน ศรีบุญเรือง หมู่ 10 หนองเข็งน้อย กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:51:37 PM
209 นายสาธิต ศรีบุญเรือง หมู่ 11 อะลาง กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:56:17 PM
210 ยุภาพร อินทร์คำ หมู่ 5 พอก กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:35:58 PM
211 กิตติปกรณ์ ทองแดง หมู่ 6 ธาตุจังเกา กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:38:05 PM
212 นายอำนวย บุญมา หมู่ 12 หนองเข็งน้อยตะวันตก กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:57:57 PM
213 นายทองขัน สมศรี หมู่ 13 บุตาด กฤษณา ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 1:59:37 PM
214 นายประจวบ ตะเคียนจันทร์ หมู่ 6 ระกาเสม็ด กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:01:33 PM
215 นายครอง เสียงเพราะ หมู่ 10 บ้านลุมพุก กันทรารมย์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:03:24 PM
216 นายเวช แพงมา หมู่ 5 ระกา โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:04:56 PM
217 นายเสนาะ สิงหะ หมู่ 7 โนนสำราญ โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:07:50 PM
218 นางลำไย ใจดี หมู่ 10 ตาองค์ โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:16:31 PM
219 นายสมยศ ขุมเงิน หมู่ 11 สุขเกษม โคกเพชร ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:18:30 PM
220 นายสุวิทย์ คำเก่ง หมู่ 10 ไลย์พัฒนา จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:20:13 PM
221 นายชาญชัย ขุมเงิน หมู่ 12 หนองรุง จะกง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:21:50 PM
222 นายแสวง หมื่นสอน หมู่ 5 ตะแบง ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:23:14 PM
223 นายสมใจ กอกหวาน หมู่ 9 สมใจ ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:24:25 PM
224 นายสุทธิชัย สมร หมู่ 9 สมใจ ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:26:57 PM
225 นายสิงห์ทอง สงแก้ว หมู่ 6 กระโพธิ์ช่างหม้อ ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:28:57 PM
226 นายประเสริฐ เสาตรง หมู่ 7 ตราด ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:30:48 PM
227 นายดำรงค์ กลางมณี หมู่ 8 ตาโคล ดองกำเม็ด ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:32:04 PM
228 นายเทวฤทธ์ คำสอน หมู่ 2 ตาเสก ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:33:47 PM
229 นายสมชัย วรรณา หมู่ 4 กะกำ ตะเคียน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/12/2018 2:37:59 PM
230 บุญยืน พันธ์แก่น หมู่ 6 โนนสมบูรณ์ ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/13/2018 4:45:06 PM
231 อุดม สว่างภพ หมู่ 12 สนวน สำโรงตาเจ็น ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/13/2018 4:50:05 PM
232 สวิน ทิพบำรุง หมู่ 11 ชำแระเหนือ ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/13/2018 4:52:08 PM
233 พัส จันครา หมู่ 3 สนวนตะวันออก ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 12/13/2018 4:48:03 PM
234 ประดิษฐ์ อนันต์ หมู่ 3 หนองมะเกลือ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:43:46 PM
235 หนูกูล กุลแก้ว หมู่ 4 หนองจิก โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:45:16 PM
236 วิไล กุลบุตร หมู่ 6 หนองสามขา โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:46:27 PM
237 อำพร ก่อสุข หมู่ 10 เหล่าเชือก โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:47:35 PM
238 สมพงษ์ ธรรมทวี หมู่ 19 ดอนแก้ว โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:48:48 PM
239 อำคา จงรักษ์ หมู่ 20 หนองมะเกลือเหนือ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:49:40 PM
240 ส่อง พานถม หมู่ 3 โนนสว่าง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:50:46 PM
241 คำมี อรชร หมู่ 4 เหล่าเสน บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:52:23 PM
242 บุญเรียม บุญพามา หมู่ 5 หนองดินดำ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:53:43 PM
243 กฤษฎา ดาดี หมู่ 6 หัวเหล่า บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:55:32 PM
244 จันทราภรณ์ เรืองหงษา หมู่ 7 โพนงาม บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:57:52 PM
245 สมยศ เชื้อทุม หมู่ 8 แดง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:58:59 PM
246 สงวน กิ่งผา หมู่ 9 ผักขะย่าน้อย บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 4:59:53 PM
247 ธวัช สีเทา หมู่ 10 หนองไม้ใต้ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:00:40 PM
248 สมคิด คูหา หมู่ 11 หัวเหล่าเหนือ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:01:24 PM
249 ศักดิ์ชัย ทองสุ หมู่ 12 หนองดินแดง บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:02:06 PM
250 มนตรี บุตรดี หมู่ 13 แสนสำราญ บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:03:03 PM
251 วรยุทธ จิตวิสุทธิ์ หมู่ 16 ใหม่พัฒนา บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:04:11 PM
252 พลชัย โพธิ์ชัย หมู่ 17 แสนสุข บก โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:05:00 PM
253 วันเพ็ญ สายแก้ว หมู่ 3 ผักขะย่าใหญ่ โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:06:06 PM
254 สมศรี ศรีรักษา หมู่ 7 โนนยาง โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:09:49 PM
255 สุก สังกะสาย หมู่ 8 หนองก่อไหล่ โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:10:48 PM
256 สิทธิศักดิ์ บุญรัตน์ หมู่ 10 หนองปลาเข็ง โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:12:53 PM
257 สมพงษ์ บุญมา หมู่ 11 ห้วยขะยุง โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:13:42 PM
258 อุดม คะมี หมู่ 12 หนองปลาเข็งกลาง โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:14:27 PM
259 คูณ ก้อนทอง หมู่ 4 โนนรัง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:16:29 PM
260 กิตติศักดิ์ อ่อนวรรณะ หมู่ 6 หนองหิน หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:17:30 PM
261 อัศวิน คำศรี หมู่ 7 โคกสะอาด หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:18:41 PM
262 สมบูรณ์ ศรีสุธรรม หมู่ 8 โนนสมบูรณ์ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:19:39 PM
263 ศรีไพร เสนคำสอน หมู่ 9 โนนดู่ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:20:48 PM
264 อดิศักดิ์ โพธิ์ชัย หมู่ 10 หนองแวงใต้ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:22:20 PM
265 ใหม่ บุญเจริญ หมู่ 11 ทุ่งเจริญ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:24:18 PM
266 หาญศึก บุญจริง หมู่ 14 เหมือดแอ่ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:25:27 PM
267 สมาน มูลคำเหลา หมู่ 15 หนองหินเหนือ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:26:41 PM
268 ศักดิ์ชัย วรรณะเวช หมู่ 16 บากใหญ่ หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:27:41 PM
269 บัวลา อัมภรัตน์ หมู่ 17 สันติสุข หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:28:31 PM
270 อมรเทพ คำแสนราช หมู่ 18 โนนสมบูรณ์กลาง หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:29:23 PM
271 สมชัย ชัยศรี หมู่ 1 หนองสนม เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:30:20 PM
272 บุญช่วง ศรีงาม หมู่ 2 นาม่อง เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:31:11 PM
273 สมาน ประเคน หมู่ 3 หยอด เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:32:10 PM
274 สุระศักดิ์ แก้วอุบล หมู่ 4 หนองตลาด เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:33:08 PM
275 นงลักษ์ กันเทพา หมู่ 5 เวาะ เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:34:12 PM
276 เกตุ อนันต์ หมู่ 6 เหล่าฝ้าย เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:34:53 PM
277 สมัย แม่นทอง หมู่ 7 เวาะใต้ เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:35:40 PM
278 พิทักษ์ โพธิ์พุ่ม หมู่ 8 นาเมือง เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:36:26 PM
279 ปั่นชัย วงษ์แก้ว หมู่ 9 หนองกุ้ง เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:47:09 PM
280 พิมพ์ ดาดี หมู่ 4 ปลาข่อ โพธิ์ โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:47:54 PM
281 ทวีชัย เครือคุณ หมู่ 2 ม่วงเป หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 12/14/2018 5:48:40 PM
282 นายวันชัย ศรดอก หมู่ 1 ขาม กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 2:15:20 PM
283 นางวิภาดา บัวไข หมู่ 7 มะหลี่ กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 2:55:50 PM
284 นายบุญมาก ศรีคำ หมู่ 9 นาดี กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 2:58:30 PM
285 นางอ่อน คำผาย หมู่ 1 หนองบัวทอง หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:03:06 PM
286 นางเบญจมาส มวลศรี หมู่ 2 โนนสมบูรณ์ หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:06:26 PM
287 นางสาวบรรพตรี ศรีคำ หมู่ 12 มะหลี่ กุง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:08:23 PM
288 นายประดิษฐ์ คำสุธี หมู่ 5 ทับส่วย หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:10:37 PM
289 นายอำนวย อบเชย หมู่ 7 หนองจอก หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:12:18 PM
290 นางสาวประไพร เพชรักษา หมู่ 8 ตู้ หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:14:01 PM
291 นางลำพูน จันทารัมย์ หมู่ 11 ดอนอนามัย คลีกลิ้ง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 12/19/2018 3:15:24 PM
292 สหัส ใจมนต์ หมู่ 4 จอก ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:13:27 AM
293 แทน แสงแดง หมู่ 5 ตาเม็ง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:16:17 AM
294 สุวรรณ มูลจัด หมู่ 6 นกยูง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:19:23 AM
295 มินทร์ สกุลพงษ์ หมู่ 8 โคกทะลอก ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:20:43 AM
296 ฉลาด บุญอ่อน หมู่ 5 วนาสวรรค์ ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:21:47 AM
297 สวัสดิ์ บุญกู่ หมู่ 13 นกยูงทอง ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:22:43 AM
298 พร คำสุข หมู่ 17 นกยูงเงิน ห้วยตึ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:24:47 AM
299 สุเทพ พวงยอด หมู่ 2 ทำนบ ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:25:08 AM
300 ประมวล ตะเคียนเกลี้ยง หมู่ 4 ขยอง ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:27:54 AM
301 สาคร เกษหอม หมู่ 7 ตาโตว ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:30:32 AM
302 เสริม บุตะเคียน หมู่ 8 ตาโสม ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:33:38 AM
303 กำพล ธรรมพร หมู่ 2 ไร่พัฒนา ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:34:31 AM
304 นพกิต โพธิ์มงคล หมู่ 9 พยอม ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:35:07 AM
305 เฉลียว วงศ์มา หมู่ 3 จำปานวง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:36:27 AM
306 ศิริพงษ์ กุลวงษ์ หมู่ 10 อุดมพัฒนา ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:36:42 AM
307 ยศ บุตะเคียน หมู่ 14 ใหม่สามัคคี ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:38:39 AM
308 วิชัย ราศรี หมู่ 5 กลาง ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:39:05 AM
309 ประยูร บุญศรี หมู่ 7 โพธิ์เงิน ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:41:12 AM
310 สังวาลย์ คำภีร์ หมู่ 7 โนนจำปา ดงรัก ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:41:18 AM
311 ชมพูนุช ไชยชาญ หมู่ 9 ตาเนียม ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:43:01 AM
312 เวิน ศรีบันดิษฐ์ หมู่ 7 คลองลำโคกแต้ โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:44:28 AM
313 อธิวัฒน์ จันครา หมู่ 12 เขาแดง โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 8:45:50 AM
314 นายสมเกียรติ กองแก้ว หมู่ 1 ขนุน ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 12:49:10 PM
315 นายบัญชา ปัญญานี หมู่ 11 โตนดตะวันออก ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:14:29 PM
316 ศิริกมล แสงทอง หมู่ 13 โนนสมบูรณ์เหนือ ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:16:48 PM
317 จำปา ปูพบุญ หมู่ 13 โนนสมบูรณ์เหนือ ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:19:16 PM
318 นิคม ศรีทะ หมู่ 2 โตนด ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:20:58 PM
319 ชุมทอง บุ้งทอง หมู่ 4 ตาเครือ ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:23:23 PM
320 ปรีชา พิมพันธ์ หมู่ 5 นาขนวน ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:25:08 PM
321 พนม ศรีกะชา หมู่ 6 หนองหัวช้าง ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:27:01 PM
322 สมชัย คุชพันธ์ หมู่ 7 นารุ่งเรือง ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:28:58 PM
323 สมาน ร่วมสุข หมู่ 8 หนองผักกรูด ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:30:55 PM
324 กาน ทองพูน หมู่ 9 ขนุนตะวันออก ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:35:59 PM
325 บุญธรรม โสดา หมู่ 3 โนนใหญ่ เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:38:06 PM
326 บุญเพ็ง เรณู หมู่ 10 มหาราช จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:38:52 PM
327 สนัส แจ่มสงค์ หมู่ 4 หนองคัน จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:41:00 PM
328 นิยม สาสาย หมู่ 8 โนนงาม กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:41:54 PM
329 ดาวเรือง อุดมพันธ์ หมู่ 9 ซะวาซอ กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:44:32 PM
330 รัตน์ ทองทิพย์ หมู่ 6 ไร่เจริญ จานใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:46:35 PM
331 ไพรวรรณ์ หงษ์ศิลา หมู่ 7 หนองตอนาเจริญ เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:47:02 PM
332 เดือน ยอดพงศ์ หมู่ 1 หนองตระกาศ ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:47:14 PM
333 ภูมิวรินทร์ เนียมจิตร์ หมู่ 2 แจงแมง ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:49:27 PM
334 กรองแก้ว ประสงค์ หมู่ 10 โดนเอาว์ใต้ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:49:59 PM
335 สันติ วันรสุทธิ์ หมู่ 10 ภูคำ ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:50:43 PM
336 นางสมคิด ผันผอง หมู่ 10 หนองคงคา ขนุน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 12:54:07 PM
337 สงวน บุตรสุวรรณ หมู่ 6 โนนเรือ สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:38:24 PM
338 ประกาย นามรักษ์ หมู่ 7 สายเจริญ สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:39:29 PM
339 นิคม ธรรมรักษ์ หมู่ 2 ไหล่ดุม สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:40:19 PM
340 วิเชียร ธาดาวงษา หมู่ 8 คำบอน สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:40:32 PM
341 คำพอง ลิกลาก หมู่ 9 ท่าสว่างสามัคคี โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:40:43 PM
342 ประยุตร์ วันทวี หมู่ 9 มะลิวัลย์ สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:41:36 PM
343 อุทัย ชมชื่น หมู่ 17 โนนเกตุ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:13:56 PM
344 แสงสุรีย์ จันทร์เพ็ง หมู่ 19 ถนนวิหารใต้ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:15:39 PM
345 ทองคำ มีศรี หมู่ 2 น้ำขวบ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:16:59 PM
346 สลัด วงค์คำจันทร์ หมู่ 20 โนนเยาะเหนือ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:18:24 PM
347 บุญลื่อน ธะนะพล หมู่ 3 ตาแท่น บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:20:04 PM
348 อภิชยา แก้วมงคล หมู่ 4 โนนดู่ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:21:19 PM
349 เสงี่ยม มีคุณ หมู่ 12 หนองตาอุด บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:22:57 PM
350 ศิรพร พลับเพลิง หมู่ 7 โนนศิริ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:24:21 PM
351 ทองสุข คำแก้ว หมู่ 4 โศกขามป้อม ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:29:34 PM
352 สว่าง วงศ์ใหญ่ หมู่ 2 ด่านใต้ ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:31:01 PM
353 ประเสริฐ ศรีสวย หมู่ 6 กูผาหมอก ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:35:28 PM
354 บุญเรือน ใจมี หมู่ 2 สมบูรณ์ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:51:20 PM
355 เล็ก ทำพันธ์ หมู่ 3 นาโพธิ์ ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:51:58 PM
356 วันดี บูรพา หมู่ 11 หนองกระทิง ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:52:22 PM
357 สนัน สมเพชร หมู่ 4 ตามูล ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:53:52 PM
358 บุญมี บุญแสน หมู่ 12 ทางโค้ง ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:54:19 PM
359 มิตร ไตรุภพ หมู่ 3 ตาทวด รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:55:16 PM
360 กัญญา ศิลาคำ หมู่ 8 แจงแมงเหนือ ชำ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:55:27 PM
361 สุมาลี ปัญญามาศ หมู่ 9 โนนคำแก้ว สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:55:28 PM
362 จำปี เหินศรี หมู่ 13 ศรีสมบูรณ์ ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:56:37 PM
363 บุญหลาย บุญมาก หมู่ 10 ศรีเจริญ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:57:05 PM
364 ประดิษฐ์ ดาราศาสตร์ หมู่ 4 โดนเอาว์ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:57:09 PM
365 วิยดา ย่างเยื่อง หมู่ 14 นาซำ ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:58:17 PM
366 อภิชัย ปัดคำ หมู่ 5 หนองอุดม รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:58:47 PM
367 ประเทศ ไชยเกิด หมู่ 15 ดงสูง หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:59:05 PM
368 นภัสสร ใจมั่น หมู่ 12 ตระกาจตะวันตกพัฒนา ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 1:59:28 PM
369 วินัย เพชรดี หมู่ 6 แก หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:00:24 PM
370 ธนะสิน สายบุญมี หมู่ 6 ห้วยทิพย์ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:00:32 PM
371 เข็มทอง ศรสุข หมู่ 15 สันติสุข ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:00:42 PM
372 ธนัฎฐา ศรีสุข หมู่ 6 แสงเจริญ ตระกาจ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:01:06 PM
373 ไพบูล ตรีเงิน หมู่ 8 นาน้ำคำ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:02:02 PM
374 บัวศรี แก้วมาคูณ หมู่ 16 ป่าโมง ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:02:03 PM
375 ถนอม จันทร หมู่ 17 บูรพา ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:03:47 PM
376 วันดี อินทรพันธ์ หมู่ 9 ดงก่อ หนองหญ้าลาด กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:04:06 PM
377 เทวินทร์ อินทร์ชื่น หมู่ 10 โนนสะอาด ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:04:20 PM
378 ลัมกัด เทาศิริ หมู่ 18 นาเหนือ ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:05:01 PM
379 สมเกียรติ แก้วทำ หมู่ 14 โคกใต้พัฒนา ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:05:44 PM
380 สุวรรณ พันธ์พงศ์ หมู่ 19 ภูดิน ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:06:23 PM
381 สาธี โภชนัง หมู่ 2 ตูมน้อย ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:07:53 PM
382 ทอง จันทรืหมื่น หมู่ 2 กระแชงใต้ กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:08:47 PM
383 จิตราภรณ์ ดวงแก้ว หมู่ 12 กุดปลาขาว น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:09:24 PM
384 มนัส จันทร์เปรี้ยง หมู่ 3 นา ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:09:24 PM
385 ละไม วันศรี หมู่ 16 ขะยูงตะวันออก น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:10:26 PM
386 สังวาลย์ โพธิ์ชัย หมู่ 3 ไฮ กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:11:05 PM
387 ชอบ วันศรี หมู่ 4 ขะยูง น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:11:25 PM
388 เลียม แก้วศรี หมู่ 10 โนนสำราญใต้ โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:12:45 PM
389 สวาท บัวทอง หมู่ 5 ระโยง กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:12:53 PM
390 บัญชา กัลยา หมู่ 11 โนนสำเริง โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:13:30 PM
391 ไพบูลย์ อุดด้วง หมู่ 4 หิน ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:13:38 PM
392 กอบกิจ บุษพงษ์ หมู่ 8 หนองโปร่งใหญ่ รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:13:53 PM
393 รัศมี วิเศษสังข์ หมู่ 6 โนนจิก กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:14:40 PM
394 ประมวล สุขตรี หมู่ 5 ไพรงาม ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:14:59 PM
395 ประสิทธิ์ สายทอง หมู่ 9 รุงตะวันออก รุง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:15:18 PM
396 นวลจันทร์ เสมามิ่ง หมู่ 2 ท่าสว่าง โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:15:29 PM
397 อนันต์ คำมุ้งคุณ หมู่ 8 ชำเบ็ง กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:16:25 PM
398 สมชาย ผิวนวล หมู่ 10 ห้วยตาเสก ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:16:31 PM
399 สุจิตรา พรหมโลก หมู่ 8 นาสมบูรณ์ ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:17:19 PM
400 ทวีติยาพร อุทัย หมู่ 9 ซำผักแว่น ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:18:40 PM
401 อุดร นรุณ หมู่ 15 ศรีษะอโศก กระแชง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:18:46 PM
402 วิทยา กำลังดี หมู่ 11 โคกเจริญใหม่ ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:19:14 PM
403 บุญทอง ลายสิงห์ หมู่ 3 ตาเสก โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:19:19 PM
404 มานิต ศรีสะอาด หมู่ 1 เดียงตะวันออก เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:19:57 PM
405 ทวีศักดิ์ บุญชัย หมู่ 2 สามเส้า ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:20:33 PM
406 สุคนค์ อินทร์โสภา หมู่ 2 เดียงตะวันออก 2 เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:21:04 PM
407 วิเชียร นุพันธ์ หมู่ 4 ทุ่งยาว ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:21:45 PM
408 แสวง พงษ์สุระ หมู่ 4 จันทร์หอม โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:22:11 PM
409 อุบล ครองใจ หมู่ 8 เดียงใต้พัฒนา เวียงเหนือ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:22:24 PM
410 ภานุพงษ์ ศรีเพ็ง หมู่ 5 คำโปรย ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:23:14 PM
411 สนองศักดิ์ ยินธนานนท์ หมู่ 3 ซำเม็ง เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:23:50 PM
412 ประหยัด สุขจิตร หมู่ 6 โคกเจริญ ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:24:20 PM
413 ชัด เทียนคูณ หมู่ 7 ก่อ ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:25:51 PM
414 ธงไชย วงษ์ศรี หมู่ 8 โคกสมบูรณ์ ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:26:56 PM
415 เสรือน เสาะหาได้ หมู่ 9 โนนมีชัย ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:29:00 PM
416 สุพจน์ วงค์บุตร หมู่ 5 โนนสว่าง เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:30:07 PM
417 ปราณี จันหอม หมู่ 12 โคกพัฒนา ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:30:21 PM
418 ณัฐนนท์ เงาศรี หมู่ 7 หัวทด เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:31:09 PM
419 บัวสอน บุญประดิษฐ์ หมู่ 11 ทุ่งขนวนเหนือ สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:31:47 PM
420 ภานุวัฒน์ แจ่มสงค์ หมู่ 5 กระหวัน โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:31:58 PM
421 หนูกร สิมพร หมู่ 12 ทุ่งขนวนใต้ สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:32:57 PM
422 สุธา บุญเริ่ม หมู่ 8 ห้วยน้ำใส เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:33:04 PM
423 บัวกัน อุ่นอ่อน หมู่ 10 โนนเจริญ เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:34:09 PM
424 ภานุวัฒน์ สนิทวิชนันท์ หมู่ 15 โคกใหม่ ทุ่งใหญ่ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:34:11 PM
425 ประทุมมา ศิริบูรณ์ หมู่ 2 หนองหิน สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:34:19 PM
426 ทองสุน กิ่งทอง หมู่ 13 หนองแสง สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:35:20 PM
427 เรือง สวัสดี หมู่ 6 โนนเหลื่อม โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:36:01 PM
428 บุญหลาย ทองกุลี หมู่ 3 จำนัน สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:36:02 PM
429 ปรีชา จันทราช หมู่ 15 เขื่อนช้าง สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:36:34 PM
430 ณัฐฎสิทธิ์ บุญปัญญา หมู่ 5 โนนสะแบง สวนกล้วย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:37:18 PM
431 ผัน มนตรี หมู่ 8 หนองติม โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:37:26 PM
432 ชนินทร์ วารินทร์ หมู่ 17 กันตมพัฒนา สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:37:35 PM
433 มะลิวัลย์ ชมชื่น หมู่ 11 ถนนพระวิหาร บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:42:51 PM
434 ประหยัด คันที หมู่ 11 สามแยก กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:42:56 PM
435 อดุลย์ อ่อนวงค์ หมู่ 10 โนนเปือย บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:43:55 PM
436 กิตติชาติ พิมพาฉัตร หมู่ 5 หินกอง กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:44:13 PM
437 พรชัย อินธิมาศ หมู่ 7 หนองรุง กุดเสลา กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:45:38 PM
438 ทับทิม ผิวแดง หมู่ 2 ไหล่ดุม สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:46:58 PM
439 สังเวียน ประสงค์ หมู่ 16 บึงมะลูเหนือ บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:47:24 PM
440 กาญจนา จันทร์ประสิท หมู่ 3 ทุ่งโพธิ์ สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:48:33 PM
441 บุญเกิด สิงห์ทอง หมู่ 14 ตาแท่นตะวันออก บึงมะลู กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:45:46 PM
442 วิทูล เคนชมภู หมู่ 6 ตาเหมา สังเม็ก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 2:50:31 PM
443 บุญรฤธ์ ผิวขาว หมู่ 1 ผือใหม่ เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:36:50 PM
444 มนตรี สำลี หมู่ 2 หนองเดียงน้อย เมือง กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 12/20/2018 3:39:02 PM
445 พิม เมตตราจิตร์ หมู่ 11 กอก ปะอาว อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 12/21/2018 3:56:19 PM