รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมโฆษะ (ห้องมงกุฎเพชร) จ.ขอนแก่น
รุ่นที่ 2 วันที่ 14 ม.ค. 62§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 นายประยงค์ ดวงวิเศษ หมู่ 1 โนนแดงใหญ่ โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 3:56:49 PM
2 นายสุริยา พรมมาหลง หมู่ 2 โนนแดงน้อย โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 3:59:21 PM
3 นายประหยัด อุสาย หมู่ 3 หนองทุ่ม โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:01:31 PM
4 นายสุวรรณ ขุนทอง หมู่ 4 โนนรัง โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:03:14 PM
5 นายปริญญา สารพวง หมู่ 6 สระบัว โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:04:54 PM
6 นายทองพูน โพธิ์ด้วง หมู่ 7 ดู่น้อย โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:05:59 PM
7 นายอภิชัย สุดโต หมู่ 5 วังยาว บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:07:41 PM
8 นายทองสุข โคยะบุตร หมู่ 6 หนองขี้เห็น บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:09:02 PM
9 นายโสภา ชมโง หมู่ 7 ห้างข้าว บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:11:07 PM
10 นายสัมฤทธิ์ สุ่ยหล้า หมู่ 8 หนองน้ำขุ่นเหนือ บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:12:49 PM
11 นายทองอินทร์ เอนอ่อน หมู่ 10 กุดกว้าง บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:22:32 PM
12 นายสุพิษ นาตาแสง หมู่ 12 หนองแวงน้อย บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:47:19 PM
13 นายสำราณ โพธิ์อุดม หมู่ 13 หนองทุ่ม บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:48:34 PM
14 นายพรเทวา ศรีนาง หมู่ 14 กุดหลง บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:50:23 PM
15 นางเรณู คำตา หมู่ 15 ดอนกู่ บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:51:53 PM
16 นายภัลลภ สุ่ยหล้า หมู่ 16 หนองน้ำขุ่นเหนือ บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 11/21/2018 4:58:30 PM
17 นายอำนวย จาระบับ หมู่ 3 เก่าน้อย เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:23:09 PM
18 นายสุริยา เทียบฤทธิ์ หมู่ 4 นาโพธิ์ เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:24:38 PM
19 นายจิตร์ติ บุญหยาด หมู่ 5 ชาด เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:26:13 PM
20 นายเจริญ ครุฑไชย หมู่ 6 หัวฝาย เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:27:30 PM
21 นายวรรณ์ชัย ไชโย หมู่ 7 หนองบ่อ เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:31:51 PM
22 นายลิวัลย์ ตั้งชารี หมู่ 8 สว่าง เปือยใหญ่ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:33:17 PM
23 นายจำเริญ นาคำ หมู่ 3 หนองกุง หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:36:03 PM
24 นายถนอม อายุคง หมู่ 2 ศรีสง่า หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:37:30 PM
25 นายดำรงค์ พูลผล หมู่ 3 หนองกุง หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:38:53 PM
26 นายดาวทอง ทิพวงษ์ หมู่ 4 ห้วยเสียว หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:40:18 PM
27 นายสุนทร ภักดีดำรงรัตน์ หมู่ 5 ผักหวาน หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:41:27 PM
28 นายสมคิด บุญทัน หมู่ 8 ผักหวาน หนองปลาหมอ โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:42:58 PM
29 นายสุเทพ จันภิรมย์ หมู่ 6 ระหอกโพธิ์ โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:44:10 PM
30 นายอำนวย ไชยศรีจันทร์ หมู่ 7 หลุบคา โนนศิลา โนนศิลา ขอนแก่น 11/22/2018 1:47:08 PM
31 ทองหล่อ สุวรรณศรี หมู่ 6 โสกนาค วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 11:40:53 AM
32 สิรัตน์ อินทร์นอก หมู่ 7 ห้วยแร่ วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 11:45:57 AM
33 บุณยอร สมอคำ หมู่ 5 ห้วยโป่ง วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 1:24:25 PM
34 กฤติมา สุทธิ หมู่ 5 หนองนกเขียน ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 1:56:21 PM
35 รัชนีกร ซินโซ หมู่ 6 หนองโก ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 1:57:52 PM
36 วิรญา ปินะถา หมู่ 10 หนองนกเขียน ขามป้อม เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 2:12:48 PM
37 อนิสญา บรรยง หมู่ 6 โคกสว่าง สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 11/20/2018 2:17:29 PM
38 นายนิคม หลามพา หมู่ 2 หนองกุง คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 2:52:38 PM
39 นายสมพร หลงน้อย หมู่ 3 ชาดใหญ่ คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 2:55:09 PM
40 นายสำราญ มืดอินทร์ หมู่ 4 หนองแวงตอตั้ง คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 2:56:43 PM
41 นายศักดิ์เสนา มาตย์นอก หมู่ 5 ศุกชัย คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 2:58:47 PM
42 นายสุมิตร ดีวงษ์ หมู่ 6 ปอแดง คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 3:00:22 PM
43 นายนริศชัย สกลหล้า หมู่ 7 ศรีสมบูรณ์ คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 3:02:21 PM
44 นายชายทอง คำผาย หมู่ 8 หนองชุมพล คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 3:03:59 PM
45 นายบุญคุ้ม บรรยงค์ หมู่ 9 หนองแวงเหนือ คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 3:06:29 PM
46 นายทรงเดช สีหามาตย์ หมู่ 10 หนองกุงใหม่ คึมชาด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 3:09:26 PM
47 นายสมมุ่ง วงษ์สุวรรณ หมู่ 1 หนองหญ้าขาว ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:36:17 PM
48 นายสมพร เพียรสมอ หมู่ 2 หนองมะยาว ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:37:54 PM
49 นายไตรคม หยวกพิมพ์ หมู่ 3 หนองพลวง ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:42:04 PM
50 นางทองสุข รุ่งเรือง หมู่ 4 หนองช้างน้ำ ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:43:55 PM
51 นายเชษฐา โพธิ์แสง หมู่ 5 หนองชาด ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:45:15 PM
52 นายสมควร ทับขวา หมู่ 10 ห้วยตะกั่ว ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:10:22 PM
53 นายวิเชียร ภูเมฆ หมู่ 11 ป่าหวาย ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:12:19 PM
54 นายธงชัย บรรยงค์ หมู่ 12 ดอนดู่เหนือ ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:13:39 PM
55 นายสุพล บุปผาลา หมู่ 2 หนองตะครอง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:14:50 PM
56 นางอรุณี ผอนนอก หมู่ 3 หนองเปล่ง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:16:14 PM
57 นางอำนวยพร เข็มทอง หมู่ 4 หนองคูบัว ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:17:27 PM
58 นายกัมปนาท บวกไธสง หมู่ 6 สระขาม ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:18:18 PM
59 นายจันทร์ ด้วงตะกั่ว หมู่ 9 โนนตาล ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:23:07 PM
60 นายสงัด ปอศรี หมู่ 10 นาสวน ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:44:07 AM
61 นายคำวงศ์ แพงศรี หมู่ 2 สำราญน้อย โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:45:25 AM
62 นายชยันต์ แสงสุข หมู่ 4 สำราญน้อย โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:46:45 AM
63 นายบุญเพ็ง ประทุมมาตย์ หมู่ 5 โนนแต้ โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:47:47 AM
64 นายประดิส พิมพ์ทอง หมู่ 6 โคกสูง โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:49:13 AM
65 นายสมบัติ พรมกลาง หมู่ 7 โนนสวัสดิ์ โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:50:40 AM
66 นายประเสริฐ เกียรตินอก หมู่ 10 ชาดใหญ่ โนนธาตุ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:52:05 AM
67 นายอภิชาติ สำโรงพล หมู่ 2 วังทอง วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:53:51 AM
68 นายคำผล อดใจ หมู่ 3 หนองศาลา วังหิน หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:55:10 AM
69 นายสมหมาย โคตรชาดา หมู่ 1 สำโรงเหนือ สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:56:39 AM
70 นายไทยรัฐ ชันพิมาย หมู่ 10 เหล่าชาด หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:23:40 AM
71 บัญชา สมเหล็ก หมู่ 2 นายอน้อย นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 12/30/2018 8:00:55 AM
72 นายประดิษฐ์ ปะภาคินัง หมู่ 6 หัวละเลิง ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:46:44 PM
73 นายพุทธจักร คำเหนือ หมู่ 7 โนนม่วง ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:47:39 PM
74 นายบุญส่ง จันทร์ฝ้าย หมู่ 9 หนองดู่ ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:49:20 PM
75 นายน้อย คูนอก หมู่ 10 โกรก ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:50:23 PM
76 นางสาวดวงใจ จิตนอก หมู่ 11 หนองสรวง ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:51:56 PM
77 นางบุปผา แก้วโก หมู่ 13 หนองโบสถ์พัฒนา ดงเค็ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:53:10 PM
78 นางพิกุล แก้วพรม หมู่ 2 กระนวน ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:55:27 PM
79 นายสนิท มาตย์แท่น หมู่ 3 หนองทุ่ม ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:57:01 PM
80 นายอุดร ภูศรีฤทธิ์ หมู่ 7 หินแร่ ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:58:21 PM
81 นายสะอาด อุตมรัตน์ หมู่ 4 หนองวัดป่า ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 4:59:20 PM
82 นายบุญเคน ชาชัย หมู่ 8 หนองแวงน้อย ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:00:20 PM
83 นายทวี กุดมนต์ หมู่ 9 โนนทัน ดอนดั่ง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:01:30 PM
84 นายเสถียร โนนตาเถร หมู่ 2 หนองแสง ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:03:00 PM
85 นายเที่ยง ปะระกา หมู่ 3 โนนท่อน ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:03:57 PM
86 นายทุน ปะสาวะเท หมู่ 4 หนองไผ่น้อย ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:05:07 PM
87 นายบุญช่วย กองผา หมู่ 6 โนนสะอาด ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:06:16 PM
88 นายวิทยา จันทร์เอน หมู่ 8 หนองบัวลอง ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:07:05 PM
89 นายสงวน ศรีจันทร์ หมู่ 9 กุดหว้า ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/27/2018 5:08:26 PM
90 นายสงัด นามลิวัลย์ หมู่ 2 หนองกาว สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:57:51 AM
91 นายสมศักดิ์ พันธชาติ หมู่ 3 ดอนแดง สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 8:59:28 AM
92 นายแสวง วงค์บุราณ หมู่ 7 หนองคลองใหญ่ สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:43:44 AM
93 นายชัยยันต์ นันทอง หมู่ 9 หนองคลองเจริญ สำโรง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:44:43 AM
94 นายสมใจนึก ปัดถา หมู่ 2 ขุมปูน หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:45:37 AM
95 นายนกสัน พรมนอก หมู่ 6 โนนจอมศรี หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:48:16 AM
96 นางกนกพร โนนโพธิ์ หมู่ 2 ท่า หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:53:14 AM
97 นายมิตรประชา ดีทองหลาง หมู่ 3 หัวขัว หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:54:10 AM
98 นางจวน จันดา หมู่ 4 วังคูณ หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:55:06 AM
99 นางเรณูนคร ทิ้งโคตร หมู่ 5 หนองบังแดง หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:56:01 AM
100 นายปริญญาชัย ชัยพระอินทร์ หมู่ 6 โนนเหลื่อม หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:56:57 AM
101 นายอภิชาติ ธรมีฤทธิ์ หมู่ 8 โคกสูง หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:57:50 AM
102 นายวิโรจน์ แสงสุข หมู่ 9 โนนสมบูรณ์ หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:58:59 AM
103 นางหอมหวน ขามประไพร หมู่ 11 หนองไทร หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 9:59:51 AM
104 นายสมบูรณ์ ชัยวังราช หมู่ 12 หนองสรวง หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:00:51 AM
105 นายสมอ แก้วพรม หมู่ 13 หนองแวง หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:01:41 AM
106 นายประสงค์ คลื่นสนั่น หมู่ 14 เหล่าดาราหนองตระกร้า หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:02:40 AM
107 นายสมพาน พรมศรี หมู่ 15 หนองเม็กเหนือ หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:03:25 AM
108 นายศิริพงษ์ ประตังเวสา หมู่ 11 โนนรัง หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:09:17 AM
109 นายโกวิท อาชนะชัย หมู่ 12 เปาะ หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:10:22 AM
110 นายปรีดานันท์ กาลวรรณา หมู่ 14 ขาม หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:13:48 AM
111 นายสาคร ทักศิลป์ หมู่ 2 หนองกุง หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:16:05 AM
112 นายประยูร บุญจง หมู่ 4 หนองหญ้าขาว หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:17:25 AM
113 นางสาวศิรินาถ บาคะรม หมู่ 5 ตะเครือ หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:19:02 AM
114 นายพนมการ บัวนาค หมู่ 6 กุดหอยกาบ หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:20:01 AM
115 นายสามารถ มูลเปา หมู่ 7 แฝก หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:21:03 AM
116 นายอุดมรัตน์ ชัยดิษฐ์ หมู่ 8 ดอนข้าวโพด หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:21:53 AM
117 นายเชาวลิต พรมนอก หมู่ 9 ขามป้อม หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:22:47 AM
118 นางสมจิตร พันธ์ทอง หมู่ 11 สระหงษ์ หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:24:49 AM
119 นายมนัสนันท์ แผงตัน หมู่ 12 ชาดน้อย หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 12/28/2018 10:25:49 AM
120 ยุนิต โคตรทองหลาง หมู่ 7 เล้า ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 9:09:43 AM
121 นายอำมร โพธิ์ศรี หมู่ 3 โคกกลาง คำแมด ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:24:50 AM
122 นายเสาร์ วิสีสิทธิ์ หมู่ 4 ดอนเขียง คำแมด ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:27:08 AM
123 นายบุดดี เบ้าชะนะ หมู่ 2 หัวฝาย ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:28:45 AM
124 นายจำเนีรยร กัสปะ หมู่ 3 โสกขาแก้ว ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:30:21 AM
125 นายสมชาย ศรีกุดหล้า หมู่ 7 หนองขาม ห้วยเตย ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:31:42 AM
126 นายธนพล เสนบี้ หมู่ 4 หนองบัวคำมูล คูคำ ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:33:23 AM
127 นายทองดี สมภาร หมู่ 5 หม้อ คูคำ ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:34:41 AM
128 นายสง่า ศิลปการ หมู่ 6 หม้อคำ คูคำ ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:37:05 AM
129 นายอำพร ทองดี หมู่ 8 บ่อใหญ่ คูคำ ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:40:44 AM
130 นายจำนงค์ โนนจุ่น หมู่ 3 โพธิ์ศรี บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:42:11 AM
131 นายมนตรี แก้วน้ำใสย์ หมู่ 4 กุดทิง บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:43:24 AM
132 นายนิพนธ์ มูลลาด หมู่ 5 นายม บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:45:31 AM
133 นายวงศกร แสนบัวโพธิ์ศรี หมู่ 6 โคกใหม่ บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:47:05 AM
134 นายอดิศักดิ์ ทรงคะรักษ์ หมู่ 7 ดงซำ บ้านโนน ซำสูง ขอนแก่น 1/4/2019 9:48:22 AM
135 นายสมพร อำภาพล หมู่ 8 ดอนตะแบง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 10:06:44 AM
136 นายสามารถ สุวรรณโสภา หมู่ 9 หนองน้ำขุ่นใต้ บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 1/3/2019 4:38:59 PM
137 ลิขิต มุสิกพันธ์ หมู่ 2 หันแฮด บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:51:53 PM
138 นายสมพร อำภาผล หมู่ 8 ดอนตะแบง ตะกั่วป่า หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:16:59 PM
139 นายนาวิน กำเนิดขอนแก่น หมู่ 3 หนองกุงสว่าง หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:18:33 PM
140 นายอำนวย บับภาวะตา หมู่ 7 หนองกุงศรี หนองไผ่ล้อม หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:20:00 PM
141 นายบุญเลี่ยม สาเกตุ หมู่ 5 โนนชาด หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:25:05 PM
142 สมยุทธ์ ศรีชัย หมู่ 4 บ้านท่าช้าง วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:25:44 PM
143 วืเชียร ประสงสุข หมู่ 7 ห้วยทรายขาว วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:28:33 PM
144 เทพารักษ์ ไชยเสือ หมู่ 1 โคกไม้งาม ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:29:31 PM
145 นายสมบูรณ์ ดงแสง หมู่ 6 โคกล่าม หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:29:40 PM
146 นายบุญล้อม น้องคนึง หมู่ 13 โนนกราด หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:30:34 PM
147 นายธงชัย บุญคุณ หมู่ 1 หนองเหล็ก หันโจด หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:32:09 PM
148 ประหยัด พุทธาศรี หมู่ 14 วังทรายขาว ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:32:40 PM
149 นายสัมพันธ์ รังมาตย์ หมู่ 10 ชาดน้อย หนองเม็ก หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:33:10 PM
150 วิชัย บุญผล หมู่ 2 ลอมไผ่ ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:33:37 PM
151 นายนรินทร์ ชึดนอก หมู่ 7 บก หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/4/2019 1:34:00 PM
152 สุนันท์ ไชยพิเศษ หมู่ 3 โสกรัง ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:34:35 PM
153 พงษ์ศิลป์ สีชัยลา หมู่ 5 โนนหัวนา ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:35:30 PM
154 สุรศักดิ์ ชารินทร์ หมู่ 6 เก่าขาม ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:36:17 PM
155 เชิดชัย คำภูเขียว หมู่ 8 หินลาดทุ่งโพธิ์ ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:37:17 PM
156 อรรถชัย อบหอม หมู่ 1 โคกป่ากุง สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:38:03 PM
157 โอภาส ศรีศักดา หมู่ 9 โคกกุง ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:40:01 PM
158 อรัญ จิตพิทักษ์ หมู่ 9 โคกสูง สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:40:59 PM
159 สวรรค์ เพิ่มศักดิ์ หมู่ 2 วังมน สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:41:56 PM
160 สฤษดิ์ มีโนนทอง หมู่ 7 โนนทองหลาง สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:42:55 PM
161 สระไกร สมใจ หมู่ 8 ป่าน สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:43:42 PM
162 เจริญสุข วรรณไกร หมู่ 6 ห้วยสายหนัง สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:44:30 PM
163 บรรดิษฐ แสนราชไพบูลย์ หมู่ 10 โพธิ์ชัย หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:45:23 PM
164 สมพร พุทธเสน หมู่ 11 ห้วยโจด หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:46:08 PM
165 สุวัฒชัย สิงห์นวล หมู่ 3 หนองทุ่ม หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:46:57 PM
166 ภูมรินทร์ เสนงาม หมู่ 4 ซ่งหนองขาม หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:49:27 PM
167 วิทยา หลานวงค์ หมู่ 5 โคกจักจั่น หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:51:09 PM
168 สุวรรณ์ เติมภูเขียว หมู่ 6 สันติสุข หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:52:20 PM
169 อภิลักษณ์ แซงดวงดี หมู่ 8 หนองขาม หนองแดง สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:53:12 PM
170 สาคร สอนกอง หมู่ 7 กุดบัว ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 1:54:42 PM
171 บุญถิ่น ศรีเชียงสา หมู่ 9 โสกหาด วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 2:01:48 PM
172 ลำเชิญ เรืองสุวรรณ หมู่ 10 โคกม่วง ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 2:02:37 PM
173 โชติกา วินทไชย หมู่ 11 โนนอุดม ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 2:03:26 PM
174 บัวพัน แก้วลือชัย หมู่ 15 โคกเจริญ ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น 1/4/2019 2:04:19 PM
175 บรรเทา บัวอาจ หมู่ 1 ห้วยไร่ใต้ โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:37:39 PM
176 สุมิตร กองแสง หมู่ 3 ห้วยค้อ โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:39:34 PM
177 อาทิตย์ ตาเขียม หมู่ 6 โนนพะยอม โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:40:43 PM
178 ดวงปี สะใบ หมู่ 7 หนองเต่าน้อย โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:43:19 PM
179 สะอาด โนนพะยอม หมู่ 8 โนนพะยอมน้อย โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:44:52 PM
180 สุพัฒน์ ใจกล้า หมู่ 9 หนองเบ็ญ โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:46:07 PM
181 สมชาย สินแสง หมู่ 10 โนนพะยอมใต้ โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:47:16 PM
182 ธนดล ทับทิมไสย หมู่ 3 หัวนากลาง บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:53:12 PM
183 จิระศักดิ์ สินโพธิ์ หมู่ 4 สระแก้ว บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:54:27 PM
184 ปรัชญา โยโส หมู่ 5 โนนแดงน้อย บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:55:44 PM
185 ก้องกังวาลย์ ชินน้อย หมู่ 6 โคกกลาง บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:57:04 PM
186 ละออง เลบ้านแท่น หมู่ 7 โนนสมนึก บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:58:26 PM
187 สุรพล สินโพธิ์ หมู่ 8 นาหนองทุ่ม บ้านแท่น ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:59:56 PM
188 สุรัตน์ ดอนเส หมู่ 3 หนองไฮ ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:02:14 PM
189 สำรอง แสงเขียว หมู่ 4 หนองแวง ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:03:47 PM
190 อำนาจ ภูอินนา หมู่ 5 มาบตากล้า ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:04:59 PM
191 สมาน โคตรแป หมู่ 6 โนนสะอาด ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:06:00 PM
192 ธวัช อินทโคตร หมู่ 7 หนองโน ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:07:03 PM
193 สุวรรณ คำละมูล หมู่ 8 หนองแต้ ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:08:21 PM
194 ไพบูลย์ สมลา หมู่ 9 ร่มเย็น ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:09:49 PM
195 นิยม ประชากูล หมู่ 10 วงษ์สว่าง ปอแดง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:10:48 PM
196 ทองเปลว ชะทา หมู่ 3 ห้วยไผ่ วังแสง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:13:22 PM
197 สายฝน ศรีชู หมู่ 5 หนองยายเกลี้ยง วังแสง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:14:35 PM
198 ทวีศักดิ์ ทาป้อง หมู่ 7 ห้วยยาง วังแสง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:15:37 PM
199 ประยุทธ ซื่อตรง หมู่ 8 โนนศิลา วังแสง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:16:46 PM
200 สัมฤทธิ์ ไสวันหวั่ง หมู่ 12 ใหม่ศิวิไลย์ ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:22:36 PM
201 อุดร ดีมีวงค์ หมู่ 1 โซ่ง ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:23:48 PM
202 สงบ สุขโข หมู่ 4 เหล่าเหนือ ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:34:34 PM
203 เสนห์ สินโพธิ์ หมู่ 5 หนองหญ้าม้า ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:35:42 PM
204 สมชาย ปะนัดเท หมู่ 8 หนองสะแบง ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:36:46 PM
205 ประยุทธิ์ โตโส หมู่ 9 เหล่านาดี ห้วยแก ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 7:37:41 PM
206 กองเงิน ทะน้อม หมู่ 2 กุดเพียขอมเหนือ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:14:04 PM
207 สุรสิทธิ์ พรมดี หมู่ 4 เสาเล้า กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:22:55 PM
208 วีระ เทพนะ หมู่ 5 ร่องดูก กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:24:44 PM
209 ประหยัด หล้าปุย หมู่ 6 หญ้าเครือ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:26:07 PM
210 ดุสิต ดีหลี หมู่ 7 โนนสังข์ กุดเพียขอม ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:27:21 PM
211 นาวี ตีเมืองสอง หมู่ 5 ท่าข่อย ชนบท ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:29:44 PM
212 สมนึก ติยะภา หมู่ 7 ดอนข่า ชนบท ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:31:23 PM
213 พยอม พรมฉวี หมู่ 8 นาขามเปี้ย ชนบท ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:32:42 PM
214 ศิริพันธ์ อัตถาชน หมู่ 9 นาดอกไม้ ชนบท ชนบท ขอนแก่น 1/5/2019 6:34:08 PM
215 ชัยณงค์ ทองก้านเหลือง หมู่ 6 เจ็ดธรรมมาสน์ ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:07:19 PM
216 ผลิตผล ตราชู หมู่ 2 หนองแวงโอง ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:08:25 PM
217 อดุลย์ สอยโพธิ์ หมู่ 3 โสกจาน ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:09:25 PM
218 สุริยา เหล้าท้าว หมู่ 4 โสกตลิ่ง ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:11:25 PM
219 อริรุทธ งามฉลวย หมู่ 5 เนินจันทร์ ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:12:46 PM
220 อาคม มหัสธนะ หมู่ 6 ศิลา ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:13:36 PM
221 นายสมศักดิ์ ชากำนัน หมู่ 6 ศิลา ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:14:38 PM
222 บรรจง ประธงศิลป์ หมู่ 8 หนองแวงไร่ ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:15:28 PM
223 ไชยวรรณ แก้วสุโพธิ์ หมู่ 9 หนองแวงไร่ใหม่ ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:16:29 PM
224 นายลิสไส พรมมาอาจ หมู่ 10 บ่อแปดร้อย ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:17:21 PM
225 บัวลี ชาเวียง หมู่ 11 ขี้เหล็ก ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:19:32 PM
226 ศรีเนาว์ คนล่ำ หมู่ 12 ทองหลาง ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:20:41 PM
227 จุลทัย นราฤทธิไกร หมู่ 13 ดง ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:21:51 PM
228 สุดตา นาคนชม หมู่ 4 หนองเตาปูน ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:22:40 PM
229 กิติศักดิ์ มูลโพธิ์ หมู่ 9 หนองแวงไร่ใหม่ ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:23:36 PM
230 ชาติชาย โครงมี หมู่ 10 โนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:25:23 PM
231 จำรัส มหาเสนา หมู่ 10 โนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:26:10 PM
232 ชาญวุธ ใจศิริ หมู่ 10 โนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:28:46 PM
233 สุริยา สิทธิ หมู่ 4 หนองบัว เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:29:24 PM
234 สุภาพ ศรีโคตรอัน หมู่ 10 โนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:30:13 PM
235 สถาพร สิมมาคำ หมู่ 6 โคกม่วง เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:31:11 PM
236 บุญสนอง หมั่นมี หมู่ 10 โนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:32:29 PM
237 นภิสา หมั่นมี หมู่ 8 หนองนาคำ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:34:02 PM
238 คำพันธ์ วันพุดชา หมู่ 9 หินร่อง เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:34:56 PM
239 สมคิด วันพุดชา หมู่ 10 โนนสวรรค์ เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:35:48 PM
240 ปรีชา สอนโพธิ์ หมู่ 1 บ่อ เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:38:57 PM
241 ปิยะ ปะนะทัง หมู่ 2 นาทุ่ม เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:41:12 PM
242 ถนอม ภาระบาล หมู่ 3 เขาน้อย เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:42:08 PM
243 ประสงค์ ไชยชิน หมู่ 4 เหวตาบัว เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:42:59 PM
244 เจริญ ฮามพิทักษ์ หมู่ 5 โคกสว่าง เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:43:55 PM
245 ครึกฤทธิ์ ราชาวงษ์ หมู่ 6 นาตาล เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:44:46 PM
246 บุญสูง ศรีบุญ หมู่ 7 ถ้ำแก้ว เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:45:47 PM
247 สุพิน คำภาหล้า หมู่ 3 ห้วยน้ำโจน เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:46:47 PM
248 บรรจง กิติตยะวงษ์ หมู่ 9 มีชัย เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:47:44 PM
249 สุริยัน ผิวเวียง หมู่ 10 โนนสว่าง เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น 1/7/2019 2:48:30 PM
250 สมัย คำภาเวียง หมู่ 11 ศรีปทุม เขาน้อย ขอนแก่น 1/7/2019 2:49:20 PM
251 เทพนม มาตมูลตรี หมู่ 1 นาสีนวน ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 3:50:04 PM
252 บุญเรือง แสงใส หมู่ 6 โคกม่วง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 3:52:02 PM
253 มนตรี อ่างคำหงษ์ หมู่ 9 โนนศิลา ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 3:53:42 PM
254 พัฒนพงษ์ แสงจันทึก หมู่ 2 ไชยสอ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 3:55:31 PM
255 คำพอง ใจกว้าง หมู่ 4 โนนทองหลาง ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 3:56:58 PM
256 บุญหลาย ลบบำรุง หมู่ 6 ท่าเดื่อ ไชยสอ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 3:59:50 PM
257 สยาม พันธ์โกศล หมู่ 5 สว่างหนองแก ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:02:27 PM
258 สันติ บุดดี หมู่ 7 โคกม่วง ขัวเรียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:03:37 PM
259 บุญมี ทองดี หมู่ 1 แห่ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:04:56 PM
260 ปรีชา ชนะ หมู่ 2 นาดอกไม้ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:05:50 PM
261 สนิท พุทธาศรี หมู่ 6 เชิญ ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:06:38 PM
262 สมยศ ทุยเวียง หมู่ 7 หนองจิก ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:07:33 PM
263 รังรอง จราฤทธิ์ หมู่ 8 แก้งยาว ชุมแพ ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:08:53 PM
264 นิมิต พรมพิมพ์ หมู่ 4 เหมือดแอ่ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:10:33 PM
265 สมพร จาปรุง หมู่ 2 โนนลาน นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:11:24 PM
266 คำปูน โทศรี หมู่ 5 โนนโพธิ์ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:12:32 PM
267 จำเนียร ลาดี หมู่ 1 นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:48:50 PM
268 ณัฐพล อนุพันธ์ หมู่ 2 โนนทองหลาง นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:49:36 PM
269 สังวาลย์ มาเพชร หมู่ 4 ธาตุ หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:49:59 AM
270 ปรีชา อุ่นสวัสดิ์ หมู่ 5 หนองกุง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:51:26 AM
271 ประวัติ ขาวลา หมู่ 6 โนนศิลา หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:52:41 AM
272 ทรงศักดิ์ แพงไทย หมู่ 7 หนองหว้า หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:54:57 AM
273 ชาติชาย เคนอรุณ หมู่ 8 หนองหนามแท่ง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:56:14 AM
274 กิติ สอนจ้อย หมู่ 7 หนองผือ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:19:33 PM
275 สุภคม เพชรภูเขียว หมู่ 8 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:20:53 PM
276 อภิลักษณ์ ลังด่านจาก หมู่ 9 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:23:04 PM
277 นางวรรณวิสา เพชรสูงเนิน หมู่ 10 ส้มกบ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:25:24 PM
278 นายเพชร พันธ์ศิลา หมู่ 12 อาจสามารถ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:26:50 PM
279 นางดำ เกตุภู หมู่ 14 หนองโป่งใส นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:30:03 PM
280 นายมลตรี รินอินทร์ หมู่ 2 เหมือดแอ่ โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:31:42 PM
281 สุรเวช นาคนชม หมู่ 3 โนนสงเปลือย โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:33:37 PM
282 แสงทอง มูลปัง หมู่ 6 หนองไฮ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:35:25 PM
283 สังเวียน ราชวงค์ หมู่ 7 สนามบิน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:37:09 PM
284 สวิง บุญบุรี หมู่ 8 โนนเรียน โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:38:36 PM
285 ประภาส ทุยเวียง หมู่ 4 โนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:44:13 PM
286 ลือชัย ใจซื่อ หมู่ 7 หนองม่วง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:45:00 PM
287 กิตติพศ นามนัย หมู่ 8 หนองคอง โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:46:20 PM
288 สกล ไชยทองศรี หมู่ 9 หลังโนนชาติ โนนหัน ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:47:06 PM
289 สงกรานต์ พุทธวงษ์ หมู่ 8 นาหนองทุ่ม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:48:02 PM
290 อนุพงษ์ ฟองสังข์ หมู่ 3 ห้วยอีเปาะ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:50:20 PM
291 บรรจง จันทะปัญญา หมู่ 4 วังยาวใหญ่ นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:51:11 PM
292 สมชาย พรมหลวงศรี หมู่ 5 โนนชาด นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:52:22 PM
293 ธิษณ์พิสุทธิ์ พุทธวงษ์ หมู่ 6 โนนโก นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:54:53 PM
294 สุวิทธิ์ โคตรทองทิพย์ หมู่ 7 วังยาวน้อย นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:56:33 PM
295 ดาวเรือง ภูด่านงัว หมู่ 9 น้อยพัฒนา นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:57:29 PM
296 ทองคำ ตาแดง หมู่ 10 สระแก้ว นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:58:12 PM
297 เอกชัย พรมหลวงศรี หมู่ 11 ซำผักหนาม นาหนองทุ่ม ชุมแพ ขอนแก่น 1/9/2019 4:59:22 PM
298 กล้า ประกอบดี หมู่ 2 โนนทองหลาง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:57:27 AM
299 ประดิษฐ หารขี้มอด หมู่ 7 โนนสะอาด หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:05:33 AM
300 ปรีชา พรสูงเนิน หมู่ 8 ยอดห้วย หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:10:03 AM
301 เกียรติศักดิ์ ปัตถะพงษ์ หมู่ 11 เทพนคร หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:11:37 AM
302 ธวัชชัย เสนานนท์ หมู่ 12 วังหูกวาง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:12:55 AM
303 สมยศ งาสีแดง หมู่ 13 สุขสมบูรณ์ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:14:07 AM
304 จิระศักดิ์ โพธิ์สาร หมู่ 14 ถิ่นอุดม หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:15:37 AM
305 บัวผัน อนันทศิลป์ หมู่ 15 ใหม่นาคำ หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:16:52 AM
306 โชควัฒนา บุญสิทธิ์ หมู่ 2 หนองโพงโพด หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:17:42 AM
307 เข็มเนียร เชิดหนองผือ หมู่ 6 หนองหว้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:18:32 AM
308 พุฒิพงศ์ พินิจมนตรี หมู่ 4 โนนขาม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:07:14 AM
309 ภิราฬ ลาสอน หมู่ 1 โนนอุดม โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:09:12 AM
310 อิสระ ลาปะ หมู่ 2 หนองโน โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:10:27 AM
311 พนม จรูญศรี หมู่ 10 โนนสูง โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:13:42 AM
312 ประกาศ แสงขาว หมู่ 11 หอย โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:16:49 AM
313 ยุทธนา ชินทะนาม หมู่ 6 โสกก้อง วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:20:43 AM
314 กองเมือง สีแสงน้อย หมู่ 2 หนองทุ่ม วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:23:33 AM
315 ธนโชติ สีหานาถ หมู่ 3 นาคำน้อย วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:25:31 AM
316 โกวิท เพศกุญจร หมู่ 5 โป่งแห้ง วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:29:06 AM
317 สังเวียน มีศาสตร์ หมู่ 4 ฝายหิน วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:31:14 AM
318 ประดิษฐ์ อุปนันท์ หมู่ 7 โสกอุดม วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:33:01 AM
319 สงกรานต์ ทองสน หมู่ 8 หนองไผ่เหนือ วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:34:36 AM
320 เสวียน ฝ้ายป่าน หมู่ 9 นาดี วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:36:27 AM
321 ตะวัน มลตรีพิลา หมู่ 10 วังเจริญ วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:38:08 AM
322 ธงชัย ศรีดาวงศ์ หมู่ 11 บ้านหนองทอง วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:40:15 AM
323 ดวงจิตร จารย์โพธิ์ หมู่ 12 ก้องเจริญ วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:41:57 AM
324 นาวา พิมพุก หมู่ 10 โนนรัง หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:43:39 AM
325 สุกัน ทาเทา หมู่ 2 จอมศรี หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:44:26 AM
326 ประมอน แสนธรรมา หมู่ 3 โคกงาม หนองเขียด ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 9:45:34 AM
327 ภูเมฆ ถ้าขี้นาค หมู่ 10 หนองหว้า หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:29:32 AM
328 ดาวรุ่ง กุดกันยา หมู่ 4 วังหูกวาง หนองไผ่ ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:31:00 AM
329 วนิดา เฮ้าจำนงค์ หมู่ 13 เหมือดแอ่ นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:42:16 AM
330 เกษรินทร์ ศิริเบ้า หมู่ 5 บัวสิมมา โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:43:23 AM
331 อรุณ เย็นวัฒนา หมู่ 8 โนนตุ่น หนองเสาเล้า ชุมแพ ขอนแก่น 1/10/2019 10:44:19 AM
332 นายทองเลื่อน แสนตี หมู่ 8 หัน พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:28:47 PM
333 นายสุบรรณ์ ชนะโยธา หมู่ 7 ใหม่ชัยพร พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:39:07 PM
334 นายชำนาญ ชนะบัว หมู่ 6 ท่างาม พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:40:09 PM
335 นายพงษ์พันธ์ ทองล้วน หมู่ 5 โพธิ์ขุมดิน พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:41:20 PM
336 นายเสรี สอนเสนา หมู่ 4 โจดน้อย พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:42:11 PM
337 นายเศรษฐพล สุขเสาร์ หมู่ 3 หัน พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:43:17 PM
338 นางสาวประกายดาว ศรีศักดิ์ หมู่ 2 พระเนาว์ พระบุ พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:45:06 PM
339 นายสากล วงษาหาร หมู่ 4 โนนบ่อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:47:25 PM
340 นายจิตร จุดสี หมู่ 12 โนนบ่อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:48:20 PM
341 นายบุญนาค นามภู่ หมู่ 15 โนนบ่อ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:49:12 PM
342 นายไพวรรณ พาจันทร์ หมู่ 8 แก่นประดู่ พระยืน พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:50:31 PM
343 นางไพวรรณ พาจันทร์ หมู่ 9 ป่าส่าน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:51:54 PM
344 นายวิชล ผุยคำพิ หมู่ 10 ป่าส่าน พระยืน พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:53:08 PM
345 นายอัมพร ลายโถ หมู่ 11 บ่อทอง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:56:28 PM
346 นายจิรากร กองเคน หมู่ 2 น้อยชานบึง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:57:43 PM
347 นายวิโรจน์ ทองแพง หมู่ 7 โพธิ์ทอง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 8:58:43 PM
348 นายสุรนาย ทัพซ้าย หมู่ 10 โพธิ์ทอง ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:00:02 PM
349 นายสุพจน์ บุตรทะนา หมู่ 5 หนองทุ่งมน ขามป้อม พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:01:01 PM
350 นายสุรศักดิ์ ขุมดินพิทักษ์ หมู่ 3 โจดใหญ่ บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:02:35 PM
351 นางสมจิตร เฮียงจันทา หมู่ 6 หินกอง บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:03:35 PM
352 นายณรงค์ศักดิ์ แสนชัย หมู่ 2 หนองโพธิ์ หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:06:32 PM
353 นายเบ็ญจ์ คำสอนทา หมู่ 3 หนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:07:37 PM
354 นายคำผัด ไทยทองหลาง หมู่ 4 โนนตุ่น หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:08:35 PM
355 นายเกรียงศักดิ์ นามมุงคุณ หมู่ 5 หนองจิก หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:09:44 PM
356 นายสมจิตร ศรีคันธะรักษ์ หมู่ 6 หนองหญ้าข้าวนก หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:10:41 PM
357 นางสุจิตรา บุญศรี หมู่ 8 หนองโพธิ์ หนองแวง พระยืน ขอนแก่น 1/10/2019 9:11:45 PM
358 นายชวด ขาวสร้อย หมู่ 3 เหล่า หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 1:58:25 PM
359 นายวิเชียร นมพระโสก หมู่ 4 หนองกุง หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:00:06 PM
360 นายทัศนัย ดีเรือง หมู่ 3 หนองแสง บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:00:32 PM
361 นายสุภาพ เสนาพล หมู่ 4 โพธิ์ตาก บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:01:23 PM
362 นายทองแดง แสนสีคำม้วน หมู่ 7 สะอาด หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:01:40 PM
363 นายสมาน อ่อนตาแสน หมู่ 5 โนนฆ้อง บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:02:10 PM
364 นายสุด สมบัติหอม หมู่ 8 ท่าศาลา หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:02:30 PM
365 นายทองใบ เหล่าพร หมู่ 6 หนองผือ บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:02:58 PM
366 นายอนุชา สนอุป หมู่ 12 นากลาง หนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:03:26 PM
367 นายวรตร เครือมา หมู่ 7 หนองผือ บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:03:49 PM
368 นายประเสริฐโชค อ่อนสีทัน หมู่ 15 ใหม่สันติสุข โนนสะอาด หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 2:04:27 PM
369 นายนิพนธ์ แหล่ป้อง หมู่ 3 หนองหว้า ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:08:47 PM
370 นายบัญชา พานตง หมู่ 4 ดอนแขม ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:10:28 PM
371 นายสมจิตร สุวรรณคำ หมู่ 5 นางิ้ว ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:11:33 PM
372 นายประคอง สมศรี หมู่ 6 ดอนคอม ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:15:01 PM
373 นายกัลยา พรภักดี หมู่ 8 ดอนหัน ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:16:12 PM
374 นายสำรวย ศรีขำ หมู่ 10 หนองแดง ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:16:57 PM
375 นายโกมล มูลแวง หมู่ 11 แดงน้อย ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:17:47 PM
376 นายพิรมย์ รินทาวุธ หมู่ 12 นางิ้ว ยางคำ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:18:47 PM
377 นายวันชัย ผิวเหลือง หมู่ 6 นา โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:19:49 PM
378 นายสิงห์ขร ถมมา หมู่ 8 กุดฉิม โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:21:03 PM
379 นายสมพงษ์ อินทร์จจักษ์ หมู่ 10 ร่องสมอ โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 4:22:00 PM
380 นายประกอบ กาพน์แก้ว หมู่ 1 โคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:15:50 PM
381 นายสาคร กาพย์แก้ว หมู่ 2 โนนค้อ โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:17:33 PM
382 นายอุทัย ศรีน้อยขาว หมู่ 3 โสกดั่ง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:19:58 PM
383 นายบุญศรี บรรยงค์ หมู่ 5 ปากช่อง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:21:19 PM
384 นายสุทน นุบาล หมู่ 6 คำหญ้าแดง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:22:12 PM
385 นายเพิน พุทธสนธิ์ หมู่ 9 โนนม่วง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:23:23 PM
386 นายแสงเดือน สมผุย หมู่ 10 โคกกว้าง โคกงาม บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:24:42 PM
387 นายบุญถิ่น กุระขันธ์ หมู่ 4 หินฮาว โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:26:07 PM
388 นางเพ็ญทิพย์ สวัสดิ์ทา หมู่ 6 ห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:27:15 PM
389 นายคำผล จิตใบ หมู่ 7 หินตั้ง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:28:14 PM
390 นายวิษณุ คำภู หมู่ 8 ห้วยหว้า โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:32:02 PM
391 นายเยี่ยม สว่างนึก หมู่ 9 หนองอีเลิง โนนฆ้อง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:33:09 PM
392 นายธวัชชัย พรมดอนกลอย หมู่ 9 โนนเขวา บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:34:12 PM
393 นางรัติยากร ศรีระวรรณ หมู่ 12 แดง บ้านเหล่า บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:35:21 PM
394 นายสายหยุด ถมมา หมู่ 2 โนนตุ่น ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:36:32 PM
395 นายสถิต แก้วหามูล หมู่ 3 คำหัวช้าง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:38:41 PM
396 นายสมนึก เรือมา หมู่ 4 หินกอง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:39:44 PM
397 นางบานเย็น หาแก้ว หมู่ 5 แก่นเท่า ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:40:39 PM
398 นายสุริยา หล่อยดา หมู่ 6 วังโพน ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:41:40 PM
399 นายสุภาพ พิมพ์บึง หมู่ 7 หนองคลองใหญ่ ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:42:42 PM
400 นายทองล้วน อินทร์จันทร์ หมู่ 8 หนองคลองน้อย ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:43:54 PM
401 นายวันชัย ซุยกระเดื่อง หมู่ 9 กระเดื่อง ป่ามะนาว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:44:53 PM
402 นายสุรพงษ์ กองจันทร์ดี หมู่ 3 สว่าง ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:45:57 PM
403 นายนิยม พลหมอ หมู่ 5 หนองเซียงซุย ป่าหวายนั่ง บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:46:50 PM
404 นายสมัย นิยมวัน หมู่ 2 นาโพธิ์ หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:54:14 PM
405 นายพรชัย พลแสนจันทร์ หมู่ 3 โสกม่วง หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:55:51 PM
406 นายอภิชาติ ภาภักดี หมู่ 5 นาฝาย หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:57:06 PM
407 นายสมบูรณ์ ผาสุโพธิ์ หมู่ 6 บะยาว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:58:25 PM
408 นายสุริยะ ซาสอน หมู่ 9 บะยาว หนองบัว บ้านฝาง ขอนแก่น 1/11/2019 5:59:23 PM
409 นางรจนา ชาธรรมา หมู่ 9 ผือพัฒนา บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:06:20 PM
410 นายคำสอน นามสิงห์ หมู่ 10 โพธิ์ตาก บ้านผือ หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:07:42 PM
411 นายไพฑูรย์ หล้าบ้านโพน หมู่ 3 เปือย บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:09:00 PM
412 นางสาวลาพร สุทำมา หมู่ 5 หนองเม็ก บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:10:22 PM
413 นายจำรูญ สีหาบุตร หมู่ 6 หนองทุ่ม บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:11:30 PM
414 นายนิรันดร์ ลอดกลาง หมู่ 10 โนนศิลา บ้านกง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:12:33 PM
415 นายฉลอง ตู้คำมูล หมู่ 6 ป่าเสี้ยว บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:14:05 PM
416 นางนวพร วงษ์กอง หมู่ 7 เหมือดแอ่ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:15:13 PM
417 นายทองใบ ไชยพล หมู่ 8 หนองโน บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 6:16:24 PM
418 นายสมหว้า ชมภูวิเศษ หมู่ 12 ดอนช้าง บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:30:28 PM
419 สมศรี พิศนอก หมู่ 4 โนนรัง โนนแดง โนนศิลา ขอนแก่น 1/14/2019 1:51:35 PM
420 นายมงคล ชำนาญเวช หมู่ 9 สว่างดอนดู่ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:35:23 PM
421 นายสุนทร ด่างทา หมู่ 10 หาด บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:36:50 PM
422 นายสมบัติ ภูผานิล หมู่ 11 หนองแสง บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:38:18 PM
423 นายบัวรอง ถาวงษ์กลาง หมู่ 15 นาคำ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:39:47 PM
424 นายโสพิศ รักษาสิทธิ์ หมู่ 16 เหมือดแอ่ บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:41:41 PM
425 นายจักรธร โงะบุดดา หมู่ 17 เม็งทอง บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:42:58 PM
426 นายบัวเรียน ลาน้อย หมู่ 2 หนองโดก โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:44:40 PM
427 นางสนธยา พินิจผล หมู่ 3 กุดเลา โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:46:39 PM
428 นายมิตร วรรณชาติ หมู่ 4 ภูมูลเบ้า โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:47:46 PM
429 นายทินกร กุดแคน หมู่ 5 สระพังข่า โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:48:59 PM
430 นายสมคิด แสนเสนา หมู่ 6 หนองเขื่อนช้าง โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:50:06 PM
431 นางเยาวภา พรประสิทธิ์ หมู่ 7 หนองนกเขียน โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:51:11 PM
432 นายสุพรรณ ดีทอง หมู่ 8 กุดแคน โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:52:11 PM
433 นายแหลมสิงห์ นาสุริย์ หมู่ 9 ฝางน้อย โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:53:32 PM
434 นายสุพิต อัตฤทธิ์ หมู่ 11 ไผ่ โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:55:01 PM
435 นายพ่น นวลปิด หมู่ 12 หินลาด โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:56:14 PM
436 นายโอวาท คำป้อง หมู่ 14 ดงน้อย โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:57:26 PM
437 นายสุบรรณ วัฒนราช หมู่ 16 ภูมูลเบ้า โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:58:37 PM
438 นายสุนทร โชติศรี หมู่ 18 ทรัพย์เจริญ โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 8:59:37 PM
439 นายอิสระ สมวงษา หมู่ 19 คลองเจริญ โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:00:34 PM
440 นายประดิษฐ์ หล้าแหล้ หมู่ 21 หนองนกเขียน โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:01:45 PM
441 นายสมนึก สิงหา หมู่ 1 หนองไผ่ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:02:46 PM
442 นายทรงธรรม พานุสิทธิ์ หมู่ 2 โคกสูง กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:03:50 PM
443 นายบุญเรือง โอดพิมพ์ หมู่ 3 ขนวน กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:04:55 PM
444 นายคารมค์ โทนุย หมู่ 5 โนนดู่ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:06:09 PM
445 นายประสาท แสนจำลา หมู่ 6 โคกกลาง กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:07:11 PM
446 นางณิชาพัชร์ ทองพูน หมู่ 10 โนนฟันเรือ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:08:20 PM
447 นายประดิษฐ์ ศรีบุญ หมู่ 14 หนองดินกี่ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:09:49 PM
448 นายสังคา ถมมา หมู่ 15 หนองกุง กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:11:08 PM
449 นายบุญฤทธิ์ ทิพยะ หมู่ 17 ขนวนนคร กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:12:17 PM
450 นายสงัด จันทมาร หมู่ 18 หนองแวง กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:13:18 PM
451 นายราตรี ธงชัย หมู่ 20 โนนฟันเรือ กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:14:30 PM
452 นายเหมือน ศรีคูณ หมู่ 21 หนองไผ่พัฒนา กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:15:43 PM
453 นายทรงพล จำปาหวาย หมู่ 9 บะยาว กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น 1/11/2019 9:16:48 PM
454 สมบูรณ์ ดงแสง หมู่ 6 โคกล่าม หนองสองห้อง หนองสองห้อง ขอนแก่น 1/14/2019 1:23:18 PM
455 ธนุรัฐ แดนบุญจันทร์ หมู่ 7 หนองนกทา โนนคอม ภูผาม่าน ขอนแก่น 3/7/2019 4:28:06 PM