รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (ใหม่) ถ.เลี่ยงเมือง-หัวคู ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
รุ่นที่ 2 วันที่ 15 ม.ค. 62§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 สองเมือง ศรีประไหม หมู่ 2 โพธิ์ไทร หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:07:16 PM
2 เชิญสม อัฐนาค หมู่ 4 โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:11:00 PM
3 ธนศักดิ์ บุษดี หมู่ 7 หนองกว้าง หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:17:32 PM
4 รุ่งตะวัน บุญแสน หมู่ 8 ม่วงหวาน หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:24:08 PM
5 พิศมัย อุ่นบุญเรือง หมู่ 9 หนองผือพัฒนา หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:27:46 PM
6 สมชาย พันธุ์คุ้มเก่า หมู่ 10 โพนนาดี หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:29:54 PM
7 ชรินทร์ วรสาร หมู่ 3 โนนสะอาด สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:31:45 PM
8 อาณัติ เยี่ยมเจริญ หมู่ 4 ส้มป่อย สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:32:38 PM
9 พนิดา วรรณทอง หมู่ 6 โพธิ์ศรี สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:34:49 PM
10 ลลิตา อารมสวะ หมู่ 1 ดอนไม้คุ้ม สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:35:47 PM
11 เกษม ศรีหาตา หมู่ 2 หนองแสง สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:36:40 PM
12 เพ็ญณี แคล่วคล่อง หมู่ 3 หนองหญ้าโยย สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:37:39 PM
13 ตึ่ง คนซื่อ หมู่ 12 โนนสวรรค์ คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:38:40 PM
14 รัตติยากร บาลเพชร หมู่ 4 กุดบอด สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:41:00 PM
15 วรุณ ศิริเวิน หมู่ 6 นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:43:24 PM
16 แอ้ ยมกลิ่น หมู่ 7 นาวี สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:44:27 PM
17 เนตร นนศิริ หมู่ 8 ดอนสวรรค์ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:45:26 PM
18 สุดใจ ธรรมศิลป์ หมู่ 12 โชคชัยพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:46:36 PM
19 กัลยาณี อุทโท หมู่ 13 โชคพัฒนา สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:47:44 PM
20 วิเชียร นิลจำเริญ หมู่ 15 นาคำ สงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:49:05 PM
21 รัตณะศักดิ์ ศรีพอ หมู่ 6 โพนสวาง กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:50:31 PM
22 อุทิตย์ แสนพาน หมู่ 7 โพนวิมาน กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:51:32 PM
23 กิตติศักดิ์ ภูมิรัง หมู่ 12 โพนสวรรค์ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:53:16 PM
24 พิสประภา มัจฉาผาย หมู่ 13 โนนเจริญ กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:54:19 PM
25 คำรณ เสนาะเสียง หมู่ 3 กุดตูม กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:55:21 PM
26 ประสิทธิ์ ทิพย์สิงห์ หมู่ 7 สันติสุข กุดปลาค้าว เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:56:23 PM
27 สิทธิพงษ์ ชาทะศรี หมู่ 11 ดงหมู คุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 12/21/2018 4:57:21 PM
28 นายศุรพล ดอนโคตรจันทร์ หมู่ 2 พานสุวรรณ ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 9:48:30 AM
29 นายเสาร์ ราชโคตร หมู่ 5 ป่ายาง ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 9:49:30 AM
30 นายประยูร แสงจันทร์ หมู่ 8 หัวดง ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 9:50:36 AM
31 นายสมหวัง เหล่ามาลา หมู่ 4 หนองแวงดง กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 9:52:01 AM
32 นายวิเชียร เหมกุล หมู่ 5 นาค้อ กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 9:53:51 AM
33 นายประสิทธิ์ วงศ์อนัน หมู่ 6 หนองปะโอ กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:06:39 AM
34 นายศิริเดช พินิจ หมู่ 7 บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:20:16 AM
35 นายโชติ อาจดวงดี หมู่ 11 นาคำ กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:22:56 AM
36 นางอรทัย ชินพะวอ หมู่ 1 หัวสนาม คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:41:15 AM
37 นางสาวทองหลาง บุญเลี้ยง หมู่ 2 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:42:42 AM
38 นางอุลัย นิตยาชิต หมู่ 4 นาดี คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:52:29 AM
39 นางละมุล ศรีจันทร์ฮด หมู่ 5 ห้วยยาง คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:53:53 AM
40 นางพัชรินทร์ ชาลีวรรณ หมู่ 9 โพธิ์ทอง คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:56:37 AM
41 นางสาวลำพันธ์ สีสม หมู่ 10 โคกป่ากุง คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:58:02 AM
42 นางศรัญญา ไกยรัตน์ หมู่ 12 คำเจริญ คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 10:59:49 AM
43 นางสาวจุฑาลักษณ์ บุญหล้า หมู่ 1 คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:01:11 AM
44 นายชัยยนต์ ฤทธิ์คำ หมู่ 2 โนนศิลาอาสน์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:02:38 AM
45 นายทองยศ แก้วภิรมย์ หมู่ 3 คำเหมือดแก้ว คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:04:40 AM
46 นายบุญเรือน แก้วมาลุน หมู่ 5 ป่ากุง คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:06:15 AM
47 นายสมาน ศรีพลไกร หมู่ 6 คำมันปลา คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:07:38 AM
48 นายประมุข พิชัยช่วง หมู่ 7 คำมะโฮ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:09:21 AM
49 นายทองเหลือง ภูจอมทอง หมู่ 2 โนนศิลาอาสน์ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 11:44:16 AM
50 นายนิกร ชัยเพชร หมู่ 2 ม่วงคำ โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:41:13 PM
51 นายทินกร ชมภูจักร หมู่ 3 คำคา โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:42:32 PM
52 นายคำแสน ศรีวิรัตน์ หมู่ 6 ม่วงกุญชร โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:44:04 PM
53 นายศุภชัย ไลยะมาร หมู่ 2 โนนศรีสวัสดิ์ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 5:14:36 PM
54 นายปานเดชา อำไพร หมู่ 3 ดงไร่ โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:24:59 AM
55 นางรัญจวน ภูแสนสั้น หมู่ 4 โป่งแดง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:26:04 AM
56 นายธีรวุฒิ คงสุข หมู่ 5 โคกใส โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:28:09 AM
57 นางสาวรัก ชวนจิตร หมู่ 6 นามน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:29:33 AM
58 นายภานุพงศ์ ภารจำรัส หมู่ 7 คำเชียงวัน โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:34:39 AM
59 นางสมร ปรีนึก หมู่ 8 โคกสะอาด โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:35:34 AM
60 นายคำปุ่น การผุด หมู่ 1 นามะเขือ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:48:08 AM
61 นายนิกรณ์ ขันแสง หมู่ 2 โคกเจริญ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:49:13 AM
62 นายอำพันธ์ ธรรมโชติ หมู่ 3 โป่งเชือก นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:50:00 AM
63 นายยนตะจิตร ทาบรรหาร หมู่ 5 โพนคำ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:53:34 AM
64 นายรังสิทธิ ไร่เจริญ หมู่ 8 โนนศรทอง นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:58:08 AM
65 นางเพลินพิศ คำบุดดี หมู่ 8 โนนศรทอง นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:59:04 AM
66 นางสุพรรณ สิทธิการ หมู่ 9 ดอนจันทร์ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 9:59:51 AM
67 นายโอภาส อุทุมทอง หมู่ 10 โนนอุดม นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 10:04:37 AM
68 นายเจียมศักดิ์ เทวิญญา หมู่ 11 ไทรทอง นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 10:27:26 AM
69 นางสาวอนุทิน นาถวิล หมู่ 12 นามะเขือ นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 10:28:19 AM
70 นายบุญชัด สมบัติ หมู่ 6 ห้วยม่วง คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:03:37 AM
71 นายสุพงษ์พิศ ภูขาว หมู่ 2 ห้วยมะทอ หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:09:45 AM
72 นางสาวเพชรพิณ มิจินดา หมู่ 1 โคกล่าม หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:04:16 PM
73 นายสุพรรณ์ ปนัดตะแน หมู่ 4 โคกกลาง หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:06:49 PM
74 นางปัทมาภรณ์ ประทุมวัน หมู่ 5 โคกกลางเหนือ หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:08:29 PM
75 นายสุดใจ ภูสิงห์หา หมู่ 6 โนนสมบูรณ์ หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:11:34 PM
76 นางจิรากรณ์ ภูจอมจิตร หมู่ 1 โนนสวัสดี โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:25:02 PM
77 นางสาวราตรี แก้วสีขาว หมู่ 2 โนนสวรรค์ โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:26:59 PM
78 นางสาวสุดตา ภูยาดาว หมู่ 3 โนนขี้ควง โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:28:02 PM
79 นางพยอม สมใจนึก หมู่ 5 ท่าวัด โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:29:24 PM
80 นายประมวล ค่ายเพชร หมู่ 7 โนนสะอาด โนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:47:28 PM
81 นายศิลา สีคาม หมู่ 1 เดชอุดม พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:48:42 PM
82 นายวิบูลย์ อาษาราช หมู่ 2 พิมูล พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:53:42 PM
83 นายก้านแก้ว ไชยเนตร หมู่ 3 โนนพิมาน พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 3:55:21 PM
84 นายคุณ เที่ยงขัน หมู่ 4 หาดทรายมูล พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:11:17 PM
85 นายพงษ์ศิริ ภูสง่า หมู่ 5 หาดทรายมูล พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:12:53 PM
86 นายแก่นแก้ว เมืองศรีมาตย์ หมู่ 6 หาดทรายมูล พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:15:13 PM
87 นายพิชัย ภูสง่า หมู่ 7 พิมูล พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:16:51 PM
88 นายพิมพ์พา ชาวงษี หมู่ 1 โนนเตาไห ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:18:27 PM
89 นายสุพรม แสงจันทร์ หมู่ 2 ทรายงาม ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:32:57 PM
90 นายสุระ แสงจันทร์ หมู่ 3 ทรายเงิน ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:34:16 PM
91 นายเหลา อินทะมาตร์ หมู่ 5 ทรายทอง ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/2/2019 4:35:25 PM
92 นายบุญตา ไชยหาเทพ หมู่ 7 ดงสว่าง โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 5:03:28 PM
93 นายบุญมาก สารจันทร์ หมู่ 9 ม่วงเหนือ โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 5:04:55 PM
94 นายสมดี มีโคตรกอง หมู่ 13 คำคาเหนือ โนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 5:06:14 PM
95 นายสมาน เวียงอินทร์ หมู่ 1 คอนผึ้ง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/2/2019 5:08:00 PM
96 นายไชยา ไชยเสริม หมู่ 7 ห้วยเตย สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:57:53 AM
97 นายอรุณ อุตะมะชะ หมู่ 8 โสกทราย สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:58:41 AM
98 นางสุภาวดี คาดสนิท หมู่ 6 หนองแก ทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:16:48 AM
99 นางบุดสี สมคะเณย์ หมู่ 1 คำลือชา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:37:52 AM
100 นายฉลอง โพธิคำภา หมู่ 3 ถ้ำปลา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:42:03 AM
101 นายพลอยเพ็ชร คำประเสริฐ หมู่ 4 นาคูณ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:43:24 AM
102 นายชัยณรงค์ คำฤาเดช หมู่ 5 นาสีนวล สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 11:50:32 AM
103 นายคำพันธ์ ยอดมงคล หมู่ 9 นาสมบูรณ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:40:48 PM
104 นายทองแดง โสนะวัด หมู่ 11 ถ้ำปลา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:42:01 PM
105 นายบุญมา น้อยอ่อนหล้า หมู่ 12 คำตะใกล้ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:42:44 PM
106 นายปัญญา ธาตุแสง หมู่ 3 โคกไม้งาม โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:46:57 PM
107 นางสาวฐิติพร จันทสิทธิ์ หมู่ 5 โคกสง่า โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:47:52 PM
108 นางประมวน ขันรักษา หมู่ 1 โนนน้ำเกลี้ยง โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:52:11 PM
109 นางประยูร ภูพาดแร่ หมู่ 6 โคกศาลาทอง โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:53:50 PM
110 นายวาสนา เรืองไธสงค์ หมู่ 7 โนนทอง โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:55:19 PM
111 นายประจวบ มลัยจันทร์ หมู่ 1 เสริมชัยศรี นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 2:58:40 PM
112 นายวินัย บุญไสย์ หมู่ 4 ศรีสมบูรณ์ นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:10:55 PM
113 นายวุฑฒิ สุธรรมมา หมู่ 5 คำแคน นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:12:16 PM
114 นายไพทูล มริษา หมู่ 6 คำประถม นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:13:06 PM
115 นายบุญเนา มีวงค์ หมู่ 7 แก้งนคร นิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:13:56 PM
116 นางพิศมัย ชัยมาตร หมู่ 6 โนนสวาท โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:14:43 PM
117 นายเสกสรร ชัยมาตร์ หมู่ 7 วังมะพลับ โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:15:44 PM
118 นางจรัญญา อัคคะมาตร หมู่ 9 โนนวิเศษ โนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:16:51 PM
119 นางวิไล สุรันนา หมู่ 1 โนนสมบูรณ์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:17:45 PM
120 นายประมวล บริสุทธิ์ หมู่ 2 โนนอุดม ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:18:38 PM
121 นายสมหมาย ภูอาจสูง หมู่ 3 ดอนดู่ ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:19:35 PM
122 นางสาวมลฤดี จัตวากุล หมู่ 4 ดงน้อย ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:20:31 PM
123 นายสนั่น บุญเลิศ หมู่ 5 หนองฝาย ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:21:29 PM
124 นายประสิทธิ์ แก้วอำลา หมู่ 6 ท่าศรี ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:22:21 PM
125 นายเกษม พันธ์งาม หมู่ 8 โนนปลาขาว ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:23:14 PM
126 นายมนิตย์ ศรีลาพัฒน์ หมู่ 9 ท่าเรือภูสิงห์ ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:23:59 PM
127 นายเรืองศรี จำปารา หมู่ 2 โนนศรีสวัสดิ์ สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:25:25 PM
128 นางนงคราญ วงษ์พล หมู่ 2 บ้านสร้างแก้ว กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:12:42 AM
129 นางสาวพรทิพย์ นาคันรัตน์ หมู่ 3 บ้านโนนมะค่า กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:13:56 AM
130 นางอรทัย พินิจมนตรี หมู่ 4 บ้านกุดขอนแก่น กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:17:01 AM
131 นายประสงค์ มีแสนสัตย์ หมู่ 5 บ้านกุดขอนแก่น กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:18:30 AM
132 ไพพนอม สกุลซ้ง หมู่ 3 โพนวิสัย หนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 1/3/2019 3:50:59 PM
133 นายธนากร มงคลธรรม หมู่ 2 คู้มหัวเมือง ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:03:52 PM
134 นายชนัต วรรณทอง หมู่ 6 บ้านนำคำ ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:06:11 PM
135 นางพัชรีภรณ์ ไชยสินธุ์ หมู่ 4 บ้านหนองห้าง โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:17:31 PM
136 นางสาวฉวีวรรณ เพียรภูเขา หมู่ 7 บ้านโนนสูง โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:20:53 PM
137 นายสอ เตรียมกรม หมู่ 8 บ้านนาขาม โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:22:02 PM
138 นายกิตติคุณ ภูดี หมู่ 3 บ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:24:03 PM
139 นายประยุง ธุปัญญา หมู่ 4 บ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:25:41 PM
140 นายสมศักดิ์ สายสิงห์ หมู่ 6 บ้านนากระเดา สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:26:57 PM
141 นางนววรรณ หอมจันทร์ หมู่ 7 บ้านกุดตาใกล้ สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:28:41 PM
142 นางสุดใจ อุดล หมู่ 8 บ้านนากุดสิม สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:30:01 PM
143 นายทองพูล จำปาม่วง หมู่ 13 ม่วงกุล บ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ 1/3/2019 4:31:30 PM
144 นายนิพน ศรีรักษา หมู่ 9 บ้านโคกกลาง กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:21:50 AM
145 นางน้อย โมบุตรศรี หมู่ 7 บ้านดงจันทร์ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:23:19 AM
146 นายปรีชา พรนิคม หมู่ 9 บ้านไทยเจริญ ดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:24:14 AM
147 นายมนต์โท เบ้าเรือง หมู่ 8 บ้านกุงเก่า กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:19:34 AM
148 นายทองพูล อาจเอี่ยม หมู่ 6 บ้านโคกกลาง กุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:20:54 AM
149 นางจารุวรรณ์ กุลสุวรรณ หมู่ 10 โนนแหลมทอง โนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 12:25:54 PM
150 นายทองสุข วงษ์ชัย หมู่ 9 บ้านโนนอำนวย นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:25:40 AM
151 วิชชุรัตน์ฎา แก้วคูณ หมู่ 8 บ้านโนนอำนวย นาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 1/4/2019 10:38:32 AM
152 นางสริยา บุษมงคล หมู่ 5 กุดกอก สระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:15:57 PM
153 นางสาวเอมอร มังสุไร หมู่ 4 กุดครอง ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:25:20 PM
154 นางสาวกฤตชญา วิทูลศิลป์ หมู่ 5 ด่านแต้เหนือ ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:28:27 PM
155 นางสายรุ้ง ภารวิจิตร หมู่ 7 กุดครอง ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:41:52 PM
156 นายบุญสี ภูยางผือ หมู่ 3 โคกเจริญ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:45:03 PM
157 นายประดิษฐ์ มาตรา หมู่ 7 สระแก้ว หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:46:28 PM
158 นายทองบ่อ อุ่นทะยา หมู่ 8 คำไฮ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:48:20 PM
159 นายขวัญชัย จรทะผา หมู่ 10 โคกเจริญ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:49:50 PM
160 นางอนุกูล บุตตะพล หมู่ 11 คำไฮ หนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:50:58 PM
161 นายชูวิทย์ ภูจอมขำ หมู่ 1 ศรีสว่าง หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:54:03 PM
162 นายคณิน พุฒบุรี หมู่ 2 พรมลี หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:56:39 PM
163 นายบุญเสริม ภูไสว หมู่ 3 คำศรี หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:58:07 PM
164 นายวิทยา ลาโพธิ์ หมู่ 5 หนองสามขา หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 2:59:09 PM
165 นางผ่องพัชร์ ไชยมาต หมู่ 6 ไชยวาร หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:00:15 PM
166 นายนรินทร์ ภูกิ่งเงิน หมู่ 7 โคกใหญ่ หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:01:25 PM
167 นายสมพร แสนคำ หมู่ 9 ไชยวาร หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:10:43 PM
168 แหวนมะณี กระธรรมะ หมู่ 11 ไชยวาร หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:12:06 PM
169 นายมีชัย แก้วบุญ หมู่ 12 ศรีสว่าง หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:13:02 PM
170 นายประมวล ภูนบผา หมู่ 2 หนองไม้ตาย โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:14:06 PM
171 นายเจริญ พัฒนา หมู่ 4 นางาม โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:15:08 PM
172 นายเสน่ห์ ทองชา หมู่ 5 หนองโน โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:16:08 PM
173 นายรัศมี โยทะคง หมู่ 8 ห้วยยางดง โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:17:04 PM
174 นายไพโรจน์ ภูลายขาว หมู่ 13 หนองโน โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:18:02 PM
175 นายอุทัย วิเชียรสาร หมู่ 15 หนองไม้ตาย โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:18:57 PM
176 นายประสิทธิ์ สิงหมาตย์ หมู่ 3 นาบง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:19:49 PM
177 นางเครือวัลย์ จำนงอุดม หมู่ 6 คำโอง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:20:44 PM
178 นางลิ้ม ยอดแก้ว หมู่ 7 ทับปลา หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:22:06 PM
179 นายเทอด กุลชะโมรินทร์ หมู่ 8 นาบง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:24:14 PM
180 นางคำเปลื่อง ไชยสาร หมู่ 9 คำแคน หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:25:04 PM
181 นายบุญเลี้ยง น้อยเสนา หมู่ 11 นาบง หนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:26:03 PM
182 นายพลรัตน์ ศรีสุพัฒ หมู่ 1 คำถาวร เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:27:10 PM
183 นายวิไล ผจงศิลป์ หมู่ 2 หนองโนทอง เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:30:02 PM
184 นายธีรศักดิ์ จันอบ หมู่ 3 หนองไผ่ เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:31:01 PM
185 นายสุวรรณ เค็งชัยภูมิ หมู่ 5 ศรีบุญเรือง เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:32:10 PM
186 นายวิรัตน์ ภูกิ่งผา หมู่ 6 นาศรีนวล เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:33:07 PM
187 นายรัศมี กงมหา หมู่ 7 โนนสมบูรณ์ เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:34:05 PM
188 นายวิเชียร แรงสาริกิจ หมู่ 9 โนนสว่าง เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:34:55 PM
189 นายกิตติศักดิ์ อรัญมาลา หมู่ 10 โนนมีกิจ เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:35:50 PM
190 นางสาวรินลณี อ่อนสว่าง หมู่ 11 นาโก เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:36:51 PM
191 นายสมคิด อ่อนสว่าง หมู่ 13 น้อยศรีสุข เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:37:43 PM
192 นายจุล พิกุล หมู่ 14 หนองไผ่ เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:38:33 PM
193 นายประสพ แสนละคร หมู่ 1 หนองใหญ่ หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:39:33 PM
194 นางไกษร ภูยาทิพย์ หมู่ 2 หนองบัวแดง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:51:19 PM
195 นายไสว ทองจันทร์ หมู่ 3 นามูล หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:52:12 PM
196 นายอภิสิทธิ์ ศรีบุญเรือง หมู่ 4 โนนสมบูรณ์ หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:53:06 PM
197 นางสาวกิ่งกาญจน์ ภูธรวงศ์ หมู่ 5 หนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:54:29 PM
198 นายขวัญชัย แพนน้อย หมู่ 7 หนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:55:20 PM
199 นายอธิพงษ์ เมืองมนตรี หมู่ 8 หนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:56:15 PM
200 นายบุญเรียน บุตราศรี หมู่ 12 นาคลองแสน หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:57:16 PM
201 นางวนิดา เสริฐศรี หมู่ 13 หนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:58:10 PM
202 นายทองผัด สังฆะพันธ์ หมู่ 14 หนองชุมแสง หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 3:59:09 PM
203 นายอุทัย แข็งฤทธิ์ หมู่ 1 คำขาม ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:00:03 PM
204 นายวาสนา บุญชมภู หมู่ 2 หนองแข้ ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:00:58 PM
205 นางสาวสมจิตร แม่นเมือง หมู่ 3 ภูฮัง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:01:53 PM
206 นายประจักษ์ สาระสา หมู่ 4 โคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:03:41 PM
207 นายปรีชา มูลนาม หมู่ 5 ภูฮัง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:04:38 PM
208 นายประยูร ชัยสาตร์ หมู่ 6 โคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:05:29 PM
209 นางสาวกริยาภรณ์ นันทะแสง หมู่ 7 หนองแข้ ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:06:23 PM
210 นายวุฒิชัย ศรีระพันธ์ หมู่ 8 ห้วยหินลาด ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:07:15 PM
211 นายอำนาจ อัศวะภูมิ หมู่ 9 โนนศรีสวัสดิ์ ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:08:01 PM
212 นายบุญอาจ ภูกาบเพชร หมู่ 11 ดงมูล ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:08:52 PM
213 นายบุญเพ็ง สืบทอง หมู่ 12 ประชาสามัคคี ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:09:44 PM
214 นายทองคำ วัฒโน หมู่ 13 คำขาม ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:10:36 PM
215 นายเกรียงไกร ฆารสมบูรณ์ หมู่ 8 กุดครอง ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:10:49 PM
216 นายเสถียร นาถมทอง หมู่ 14 โคกกลาง ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:11:25 PM
217 นางสาววิยะดา ระวิเวทย์ หมู่ 9 ด่านแต้ ดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:12:06 PM
218 นางฉวี มาตรา หมู่ 4 หนองกุงเผือก ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:12:11 PM
219 นางยุพิน บุญชูหล้า หมู่ 6 หนองกุงเผือก ลำหนองแสน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:13:03 PM
220 นายสุเทพ จำปารุณ หมู่ 1 หนองพอก สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:13:05 PM
221 นายพิชัย ผิวดำ หมู่ 2 หนองบัวชุม หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:13:58 PM
222 นายสุภชัย ผดุงภักดิ์ หมู่ 2 หนองพอก สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:14:09 PM
223 นายทองสา แสงเทพ หมู่ 3 สว่างศรีมงคล หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:15:07 PM
224 นายประยงค์ แดนดงเมือง หมู่ 4 สายป่าแดง สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:15:19 PM
225 นางสาวทอฝัน บุญยาพัฒน์ หมู่ 9 หนองบัวชุม หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:16:06 PM
226 นายหงษ์ ภารพิบูรณ์ หมู่ 6 โนนกกโพธิ์ สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:16:31 PM
227 นางสาวสว่าง อุ่นวิจิตร หมู่ 7 อ่างคำ สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:17:30 PM
228 นางสาวสด ฉายผุด หมู่ 8 ภูเงิน สะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:18:26 PM
229 นางอำภา ไร่สวงน หมู่ 1 ดงพยุงใต้ ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:19:41 PM
230 นายสมพร ผลแสน หมู่ 3 ดอนหนองแซง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:21:20 PM
231 นางภักดิ์ ภูอุทา หมู่ 5 หัวคูดิน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:27:49 PM
232 นางสาวสุกัญญา ชนะพันธ์ หมู่ 2 หนองแสง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:28:38 PM
233 นางสาวสมคิด กงกาหน หมู่ 3 โนนสะอาด ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:29:36 PM
234 นางโสภา ภูละมูล หมู่ 6 โนนกกจิก ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:29:40 PM
235 นายเทพพนม เจริญแนว หมู่ 5 คำกุง ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:30:27 PM
236 นายบุญเถิง โสมา หมู่ 7 หลุบเปลือย ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:31:22 PM
237 นายสุชาติ พรมเสนา หมู่ 7 แก้งนาง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:31:58 PM
238 นายสมส่วน แสงพาลา หมู่ 3 โคกกลาง ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:32:10 PM
239 นายกองสี ภูมิพนา หมู่ 4 หนองแสงน้อย ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:32:59 PM
240 นางพรมมา การเลิศ หมู่ 8 โนนเมืองทอง ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:33:02 PM
241 นายคัมภีร์ วรนารถ หมู่ 5 หนองไผ่นพคุณ ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:33:50 PM
242 นายรุ่งระวี มาพร หมู่ 9 ป่าไผ่ ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:34:12 PM
243 นายวินัย การนา หมู่ 11 กอก ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:34:42 PM
244 นางสาวรัญจวน แสนบุดดี หมู่ 11 คำหอม ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:35:24 PM
245 นายประหยัด จันทะบาล หมู่ 1 โคกกว้าง มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:35:43 PM
246 นายไพศิษฎ์ วงศ์อินทร์อยู่ หมู่ 12 ดงอุดม ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:36:34 PM
247 นางสาวทองจันทร์ ศรีแก้ว หมู่ 12 บัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:36:37 PM
248 นายบวร มังคะรัตน์ หมู่ 2 หนองขาม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:37:29 PM
249 นางลำดวน บุญโสม หมู่ 13 โนนทัน ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:37:44 PM
250 นายไหม มาตรา หมู่ 4 โคกกลาง หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:38:24 PM
251 นายกษาปณ์ มาตประสงค์ หมู่ 1 ม่วงกลาง ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:39:09 PM
252 นายอุดมชัย พิมพ์โสม หมู่ 7 หนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:39:15 PM
253 นายบุญล้น บริบูรณ์ หมู่ 10 บ้านพรสวรรค์ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:40:11 PM
254 นางสาวรัศมี แสนเมืองชิน หมู่ 2 ม่วงเหนือ ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:40:33 PM
255 นายวิชา ภูศรี หมู่ 12 หนองผ้าอ้อม หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:41:08 PM
256 นางดวงดาว ด้วงคำจันทร์ หมู่ 3 ม่วงใต้ ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:42:57 PM
257 นายชาลี สาระการ หมู่ 4 นาใหญ่ ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:44:10 PM
258 นายธรรมณี ชินลา หมู่ 15 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:45:33 PM
259 นางสาวปิยะรักษณ์ ยลถวิล หมู่ 5 นาน้อย ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:45:50 PM
260 นายฉลาม ไร่วิชัย หมู่ 6 นาเหนือ ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:47:31 PM
261 นางสาวจริยา กมลนัส หมู่ 7 หนองเขื่อนช้าง ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:50:06 PM
262 นายจรรยา พัฒบุบผา หมู่ 8 หนองมั่ง ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:51:59 PM
263 นางสาวกฤติกา การประไพ หมู่ 9 ม่วงใหม่พัฒนา ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:53:31 PM
264 นายจรัส ย่อมไธสง หมู่ 1 โพนสวรรค์ นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:54:44 PM
265 นางพิศมัย การช่วง หมู่ 2 หนองแวงแสน นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:55:49 PM
266 นางสาวธะนะวรรณ วิชระโภชน์ หมู่ 4 ดงเย็น นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 4:58:18 PM
267 นายพงษเดช ภารจำนงค์ หมู่ 5 โนนสมบูรณ์ นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 5:00:02 PM
268 นางทับทิม ผลชื่น หมู่ 7 โนนสามัคคี นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 5:01:16 PM
269 นายวงค์ ภารสำเร็จ หมู่ 9 โนนหนามแท่ง นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 1/4/2019 5:02:55 PM
270 สรัญ วงษ์งาม หมู่ 2 บ้านนาอุดม นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:21:33 PM
271 นายฐานกิจ คำสำแดง หมู่ 9 บ้านโนนสำราญ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:23:16 PM
272 นายประมวล ประทุมชาติ หมู่ 13 บ้านห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:24:41 PM
273 นางจงรักษ์ อุประ หมู่ 15 บ้านร่องแก่นคูณ นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:26:17 PM
274 นายนิรโฆษ ศรีชมภู หมู่ 5 บ้านนิคมหนองบัว หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:28:12 PM
275 นายอรุณ ขาวพรมรินทร์ หมู่ 6 บ้านหัวนาคำ หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:30:00 PM
276 นางฉวีวรรณ กัณทากลม หมู่ 7 บ้านนาหัวเมย หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:31:28 PM
277 นายสมควร ภูแข่งหมอก หมู่ 3 หนองบัวน้อย หนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 1/4/2019 7:19:25 PM
278 นายสันติ จอมทะรักษ์ หมู่ 6 หนองไผ่ โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/4/2019 7:20:35 PM
279 นายเวส สียาฤทธิ์ หมู่ 7 หนองอีกุ้ม โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/4/2019 7:21:42 PM
280 นายสมเด็จ สุทธิโท หมู่ 9 หนองไผ่พัฒนา โคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/4/2019 7:22:55 PM
281 นายสรศักดิ์ ภูรุ่ง หมู่ 6 จิกงาม ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 1/4/2019 7:24:08 PM
282 นายทองจันทร์ มิอามาตร หมู่ 1 บ้านคลองอุดม นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/4/2019 7:25:39 PM
283 นายถวัลย์ มูลมี หมู่ 8 บ้านหนองขอนแก่น หนองอีบุตร ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:40:51 PM
284 นางสาวสายฝน สมีกาง หมู่ 3 บ้านหนองบัว โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:42:18 PM
285 นายประสิทธิ์ ขาชัยภูมิ หมู่ 4 บ้านหนองเม็ก โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:43:24 PM
286 นายวิรัตน์ วังแพน หมู่ 8 บ้านหนองมะทอ โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:45:02 PM
287 นางประภาพร นาทองบ่อ หมู่ 11 บ้านหนองบัว โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:46:14 PM
288 นายสมจิตร ดอนสถิตย์ หมู่ 2 บ้านดอนแคน ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:47:16 PM
289 นายธนภัทร พลเรือง หมู่ 4 บ้านโนนเขวา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:48:54 PM
290 นายไพบูลย์ พงษ์สิงห์ หมู่ 5 บ้านโนนเขวา ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:50:30 PM
291 นายพสิษฐ์ วิชาชัย หมู่ 6 บ้านเหล่าใหญ่ ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:51:42 PM
292 นางบุญชู ศรีชะตา หมู่ 11 บ้านชาด ฆ้องชัยพัฒนา ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:52:39 PM
293 นายประสาน ภูเผ่า หมู่ 4 บ้านวังเดือนห้า โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:53:47 PM
294 นายสุดสวาท มูลเอก หมู่ 5 บ้านหนองคู โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:58:24 PM
295 นางทิพย์วัลย์ นาถมทอง หมู่ 2 บ้านโนนแดง ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 4:59:47 PM
296 นางไพรรัตน์ ภูลำสัตย์ หมู่ 3 บ้านกุดเชือม ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:00:58 PM
297 นางสมาน พัสดร หมู่ 4 บ้านหนองหวาย ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:02:06 PM
298 นางคนึงนิจ นาสินพร้อม หมู่ 5 บ้านวังยาง ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:03:23 PM
299 นางสาววิภาภรณ์ นาสมฝัน หมู่ 8 บ้านสะดำศรี ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:04:37 PM
300 นางภาสินี แสงชำนิ หมู่ 1 บ้านตูม เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:05:35 PM
301 นายไชย สิงหาบุตร หมู่ 2 บ้านตูม เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:06:38 PM
302 นายอัคพล ชาบัวน้อย หมู่ 3 บ้านคุยโพธิ์ เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:07:38 PM
303 นางสาวสุดใจ นาใจแก้ว หมู่ 4 บ้านหัวนาคำ เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:08:44 PM
304 นางสาวเนตรนภา วิทยเวทย์ หมู่ 5 บ้านหัวโนนเปลือย เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:09:42 PM
305 นางดวง ศรีทาคูณ หมู่ 6 บ้านกระเดา เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:10:35 PM
306 นายบุญรอด อัดโดดดร หมู่ 7 บ้านหัวหนอง เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:11:41 PM
307 นางสมยงค์ คำสมหมาย หมู่ 8 บ้านโนนทัน เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:12:47 PM
308 นางสาวอมร ระวิสี หมู่ 1 ยอดแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:16:46 PM
309 นายบุญชอบ ลีลานุช หมู่ 2 ยอดแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:17:56 PM
310 นายถาวร การรัตน์ หมู่ 3 แห่ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:19:08 PM
311 นางจุไรรัตน์ ภูเนานิล หมู่ 4 พัฒนาอนามัย ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:20:07 PM
312 นายวิชัย กมลเหลา หมู่ 5 หนองโพนสูง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:21:05 PM
313 นายณรงค์ วิลาจันทร์ หมู่ 6 หนองหญ้าปล้อง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:23:38 PM
314 นายคำพุฒ เวียงอินทร์ หมู่ 7 โนนศรีสวัสดิ์ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:24:40 PM
315 นายคำจันทร์ จันทดวง หมู่ 9 โนนศรีเจริญ ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:26:05 PM
316 นายสุระพงษ์ ดอนประทุม หมู่ 10 ห้วยแกง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:27:25 PM
317 นายไพรสันต์ แสนสำราญ หมู่ 11 ศรีพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:28:22 PM
318 นายสังเวียน วังชัย หมู่ 12 ประชาพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:29:29 PM
319 นางสาวเพ็ญศรี ภารรัศมี หมู่ 13 หนองโพนพัฒนา ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:31:20 PM
320 นายนราธิป มยุโรวาส หมู่ 14 ศรีสุข ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:32:25 PM
321 นางนงค์รักษ์ ศรีแพงมน หมู่ 15 ประสานสามัคคี ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:35:38 PM
322 นายวิชัย ขอดประนาม หมู่ 16 จิตรประชา ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:36:39 PM
323 นายยิ่งสัน เขาวง หมู่ 17 หนองโพนสามัคคี ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:37:57 PM
324 นายสมจิตร วรพันธ์ หมู่ 18 สระวังทอง ยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:42:07 PM
325 นายศิริพงษ์ พะธะนะ หมู่ 14 ดงสยาม นามน นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:43:12 PM
326 นายวิชาญ นาสมจิตร หมู่ 4 หัวงัว สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:51:00 PM
327 นางสุมาลี ศรีจรัญ หมู่ 6 ดงสวาง สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:52:07 PM
328 นางแก้วตา สร้อยอุดม หมู่ 7 หนองน้อย สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:53:16 PM
329 นายเดชา กำจร หมู่ 8 หนองแวง สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:54:14 PM
330 นายปัญญา นนทภา หมู่ 12 โพธิ์ทอง สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:55:20 PM
331 นายสมยศ มาศภูมี หมู่ 13 นาใต้ สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:56:09 PM
332 นางสาวฐิติพร พิกุลหอม หมู่ 15 จันทร์เจริญ สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:57:36 PM
333 นายวิเชียร สมบัติจันทร์ หมู่ 16 ท่างาม สงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:58:55 PM
334 นายสวัสดิ์ ชมสิน หมู่ 1 หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/6/2019 5:59:51 PM
335 นายเสริม บุตรแก้ว หมู่ 1 หนองป่าอ้อย ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:35:54 PM
336 นางประนอม วิชามาก หมู่ 2 สร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:36:56 PM
337 นางบุญชู คำสำลี หมู่ 3 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:38:02 PM
338 นางสาวผัด คำแหงพล หมู่ 5 โนนสมบูรณ์ ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:41:55 PM
339 นางพวงเพชร ศรีสุโพธิ์ หมู่ 6 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:43:23 PM
340 นายอภิชาติ มูลสมบัติ หมู่ 7 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:44:40 PM
341 นางฉวีวรรณ โสสุด หมู่ 8 บอน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:45:37 PM
342 นางไกรวรรณ์ พรหมคำบุตร หมู่ 9 สร้างแสน ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:47:36 PM
343 นายอดุลย์ สะภา หมู่ 1 หลุบเปลือย ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:48:30 PM
344 นายอุดร ถิตย์ผ่อง หมู่ 6 แก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:50:29 PM
345 นายชาญยุทธ จันทงาม หมู่ 8 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:51:32 PM
346 นายเกิด คำไสย์ หมู่ 9 ขมิ้น ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:52:36 PM
347 นายสุดใจ สุระ หมู่ 10 แก้งกะอาม ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:54:20 PM
348 นายอรักษ์ ศรีแก่นทราย หมู่ 4 นาทัน หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:56:37 PM
349 นางนงลักษณ์ น้อยนาจารย์ หมู่ 5 หนองไผ่ หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:57:51 PM
350 นายรังสรรค์ ศิลาพัฒน์ หมู่ 6 บึง หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 1:59:05 PM
351 นายพงษ์ศิริ อุตม์สีขันธ์ หมู่ 7 แก่งพฤาชัย หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:01:11 PM
352 นายทองดี ภูติโส หมู่ 8 ดงแหลม หมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:02:12 PM
353 นายพันธุ์ แกมนิรัตน์ หมู่ 5 คำหม่วย มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:06:22 PM
354 นายอาคม ขันทะ หมู่ 8 นาแก้ว มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:07:12 PM
355 นายพนาศักดิ์ เรืองแสน หมู่ 9 มหาไชยคุ้มใหม่ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:09:20 PM
356 นายทรงศักดิ์ การนา หมู่ 3 บึงบาดาล แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:10:59 PM
357 นายบรรดิษ นัยอรชร หมู่ 6 บัวสามัคคี แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:12:22 PM
358 นางณิชานันท์ วิระศรี หมู่ 9 โพธิ์คำ แซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:14:36 PM
359 นายณรงค์ ถิตย์เจือ หมู่ 5 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:16:31 PM
360 นางดวงใจ สุภารีย์ หมู่ 6 คำไผ่ หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:18:34 PM
361 นายชม สารผล หมู่ 8 โนนชาด หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:20:37 PM
362 นายพสุธา หาญไชย หมู่ 11 บ้านดงคำพัฒนา หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:21:58 PM
363 นายนุกุล จงสิทธิ์ หมู่ 13 สร้างแก้ว หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:24:48 PM
364 นางสุวรรณ สุภารีย์ หมู่ 14 ประชาสามัคคี หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:26:08 PM
365 นายชวนชัย เหมกุล หมู่ 9 คำปะโอ กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:37:16 PM
366 นายศิริชัย สารภักดิ์ หมู่ 12 หนองแวงดง กุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:40:29 PM
367 นางรุ่งฤดี มนสิมา หมู่ 4 อู้ มหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:04:49 PM
368 นายเพ็ญ กรงทิพย์ หมู่ 3 ชัยศรี คำใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:41:59 PM
369 นางสาววิลัยลักษณ์ เชยชะนันท์ หมู่ 2 สังคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:45:04 PM
370 นางอุบล อุ่นบุญเรือง หมู่ 3 หนองคอนเตรียม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:46:03 PM
371 นายสมบุญ เขจรภักดิ์ หมู่ 4 หลักเหลี่ยม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:55:33 PM
372 นายทองปาว มาตคำมี หมู่ 5 อุทัยวัน หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:56:46 PM
373 นางบัวเรียน พันเสนา หมู่ 6 โนนเหลี่ยม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 2:57:58 PM
374 นางสุมาลี ลุทโท หมู่ 8 สัมคมพัฒนา หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:00:27 PM
375 นายคำมี ไชยชำ หมู่ 9 หนองคอนเตรียม หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:02:54 PM
376 นายอาคม บุญจำรวญ หมู่ 10 ทรัพย์เจริญ หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:04:06 PM
377 นายมัย พิมมนตรี หมู่ 1 โนนยิ่งสันต์ หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:05:26 PM
378 นายนพดล แจ่มพงษ์ หมู่ 3 หนองบัวนอก หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:06:31 PM
379 นางไพรวรรณ เศรษฐสิงห์ หมู่ 5 โนนหนองเบ็ญ หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:07:42 PM
380 นายสมยศ แจ่มพงษ์ หมู่ 6 หนองบัวศรีวิลัย หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:09:08 PM
381 นายสุวัฒน์ หารรักษา หมู่ 7 หนองบัวทอง หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:10:26 PM
382 นายสุเทพ จ่าบุญ หมู่ 8 โนนสมบูรณ์ หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 1/7/2019 3:11:25 PM
383 อมรรัตน์ นาสมใจ หมู่ 9 หนองแปน หนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 2/25/2019 12:48:22 PM
384 อรพิมล อะวะศรี หมู่ 10 นาเรียง สามัคคี ร่องคำ กาฬสินธุ์ 3/22/2019 9:43:49 AM