รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรม S-Tawan Hotel
รุ่นที่ 2 วันที่ 16 ม.ค. 62§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ณัฐพล เทียบชัย หมู่ 6 วังหิน หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/17/2018 5:59:56 AM
2 ศุภโชค ดอกสูงเนิน หมู่ 7 ผือ หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 11/21/2018 5:44:38 PM
3 นายสุเมธ ใจเดียว หมู่ 10 ก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 11/16/2018 12:30:43 PM
4 สุภัทร บุบผาเต หมู่ 10 หลุบเปลือย ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/24/2018 9:50:49 PM
5 บวร เทียงดีฤทธิ์ หมู่ 9 เหล่ากว้าง สำโรง นาเชือก มหาสารคาม 11/29/2018 12:19:22 PM
6 นายคำมี ตลอดไธสง หมู่ 11 กลาง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:33:46 PM
7 นายปรีชา ธรรมกาโร หมู่ 2 หัวหนอง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:35:07 PM
8 นางสมร หอมมาลัย หมู่ 3 หนองบึง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:36:09 PM
9 นายวิธวัช สุทธิเภท หมู่ 4 หัวโสก หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:37:29 PM
10 นายสวัสดิ์ วาวิลัย หมู่ 8 หัวสระ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:02:18 PM
11 นายประมวล แสนศรี หมู่ 9 โคกล่าม หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:03:28 PM
12 นายโชติวัฒน์ จันทา หมู่ 10 นางเลิ้ง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:04:43 PM
13 นายคำพัน แสนศรี หมู่ 11 นาเหนือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:05:50 PM
14 นายเต็ม แสวงสุข หมู่ 13 ตลาดเหนือ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:07:05 PM
15 นายไพบูล ปะติทานะโต หมู่ 2 ตำแย สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:09:34 PM
16 นายบุญมา หนไธสง หมู่ 3 หนองงู สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:10:58 PM
17 นายประสิทธิ์ ปิดตาระโพธิ์ หมู่ 4 โนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:12:03 PM
18 นายหนูพันธ์ ปะถานะ หมู่ 5 กระต่าย สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:13:05 PM
19 นายประเสริฐ เตชะแก้ว หมู่ 6 โคกมน สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:14:14 PM
20 นายบุญมี คำบุญตรี หมู่ 7 โนนทอง สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:15:30 PM
21 นายสุดที แม้นศรลา หมู่ 9 ปลาขาว สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:16:38 PM
22 นายบุญตา ปิดตาระโส หมู่ 10 โนนสูง สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:17:41 PM
23 นายกิตติ ปิดตาทะสา หมู่ 11 ท่าศิลา สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:18:47 PM
24 นายถวิล ศรีรูปี หมู่ 12 ร้านหญ้า สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:19:45 PM
25 นายสมชาย สายไพสงค์ หมู่ 1 อีโต้ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:21:44 PM
26 นายสิทธิศักดิ์ ปิดตามานัง หมู่ 2 หนองแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:23:16 PM
27 นายสมพงษ์ ประทุมชู หมู่ 11 ขี้เหล็ก สำโรง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 10:53:57 AM
28 นายเรืองยศ ประดิษฐ์ หมู่ 14 ขี้เหล็กใต้ สำโรง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 10:55:29 AM
29 นายคำเพ็ชร เลิศไธสง หมู่ 1 กุดน้ำใส หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 10:57:24 AM
30 นายวันทา ภูลายยาว หมู่ 2 หนองมะเขือ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:04:33 AM
31 นายนิคม จันมาค้อ หมู่ 4 อุปโป หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:07:19 AM
32 นายสุพัฒน์ ปะมะทะโก หมู่ 5 หนองแฮ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:08:52 AM
33 นายบุญเศียร ปะโมนะตา หมู่ 6 หมากหม้อ หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:10:33 AM
34 นายคมคาย เขตชมพู หมู่ 10 ชาดน้อย หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:11:53 AM
35 นายสมบัติ พรดี หมู่ 11 แฮดน้อย หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:13:44 AM
36 นายฤกษ์ชัย เพียรอดวงศ์ หมู่ 12 หนองแหน หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:15:18 AM
37 นายเฮียง ปะโมทะโก หมู่ 13 โนนเกษตร หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:16:49 AM
38 นายวงเดือน เยิงไธสง หมู่ 15 น้าอ้อม หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:18:51 AM
39 นายนรงค์กร ตะทาดวง หมู่ 17 เม็กใหม่พัฒนา หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:20:27 AM
40 นายอารัญ สอนจันทร์ หมู่ 20 หนองเลิง หนองเม็ก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:22:06 AM
41 นายไกรสร เทียงเดช หมู่ 2 โกทา เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:24:16 AM
42 นายเพิ่ม มีพันธ์ หมู่ 3 หัวหนองคู เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:25:57 AM
43 นายปรีชา เทียงฤทธิ์ หมู่ 4 ดอนกลอย เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:27:31 AM
44 นายสมหมาย ทิพชรา หมู่ 5 เห็ดไค เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:29:21 AM
45 นายทองโรจน์ แพงคำแสน หมู่ 7 ห้วยหลาว เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:32:34 AM
46 นายวีรวัฒน์ ปริชัยยะ หมู่ 8 หนองคูน้อย เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:34:12 AM
47 นายคมสัน เทียงดี หมู่ 9 หนองบัวแดง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:35:39 AM
48 นายสมบัติ สุวรรณกาโล หมู่ 11 บุตรตะโคตร เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:38:16 AM
49 นายสุมิตร ทิพย์อำนวย หมู่ 12 หนองบัวน้อย เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:39:47 AM
50 นายทรงศิลป์ กองชา หมู่ 14 หนองบัวเหนือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:41:16 AM
51 นายสุกีรชัย ริศรี หมู่ 15 ห้วยหลาวเหนือ เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:43:08 AM
52 นายบรรจง ทบพักตร์ หมู่ 16 โพนงาม เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:46:48 AM
53 นายสุขถนัด อินทร์แก้ว หมู่ 17 โนนชัยศรี เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:48:00 AM
54 นายบุญส่ง วาทสิทธิ์ หมู่ 18 ท่าช้าง เขวาไร่ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:49:16 AM
55 นายทน สาระคำ หมู่ 3 ห้วยหิน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:54:46 AM
56 นายสัมฤทธิ์ ข่าขันมะรี หมู่ 4 หัวหนอง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:56:27 AM
57 นางสุปราณี คาทิพาที หมู่ 5 หนองทิศสอน นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:57:47 AM
58 นายพชาติยภูมิ ปริลุน หมู่ 7 โคกกลม นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 11:59:03 AM
59 นายวชิรานนท์ อุดสุระ หมู่ 8 หัวช้าง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:00:10 PM
60 นางชูศรี คำจันลา หมู่ 9 หินตั้ง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:01:34 PM
61 นายสมพงษ์ ปุเรชะตัง หมู่ 10 หนองม่วง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:02:43 PM
62 นายทองสา โพธิ์บัติ หมู่ 11 เหล่าใหญ่ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:04:01 PM
63 นายถนอม วงศ์ปัญญา หมู่ 12 โนนสวรรค์ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:06:09 PM
64 นายบุญสม นนทะศรี หมู่ 13 ค้อธิ นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:07:22 PM
65 นายวิทสุมีน จันทา หมู่ 14 ดำรงพัฒนา นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:15:05 PM
66 นายสมบัติ แก้วกั้น หมู่ 16 ค้อม่วง นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:16:10 PM
67 นายอำนาจ สุทธิปัญโญ หมู่ 17 สระแก้ว นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:17:23 PM
68 นายคำปน ประทุมศิลา หมู่ 18 ม่วงงาม นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:19:16 PM
69 นายประเสริฐ ริสา หมู่ 5 กุดหลวง ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:20:44 PM
70 นายเข็มเพชร ปุราชะทำมัง หมู่ 6 หนองสระ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:22:09 PM
71 นายพัชรพล ปัญโยวัฒน์ หมู่ 8 เหล่าค้อ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:23:46 PM
72 นายลิตร โทดำมา หมู่ 9 เหล่าคา ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:24:49 PM
73 นางพรมพร ราชเจริญ หมู่ 10 หลุบเปลือย ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:25:56 PM
74 นายสุวิทย์ ปุยละเทิม หมู่ 12 เหล่าค้อใหม่ ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:27:11 PM
75 นายสมบัติ งามเชย หมู่ 13 สระใหม่สามัคคี ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:28:13 PM
76 นายประยูร บรรยง หมู่ 16 เหล่าค้อ 2 ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:29:34 PM
77 นายบัวศร ดงประทีป หมู่ 1 ตลาดม่วง หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:31:07 PM
78 นายบาง ลาดศรี หมู่ 2 หนองปอ หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:32:24 PM
79 นายปรีชา ปะกิลาพัง หมู่ 3 หัวเข่าแตก หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:33:45 PM
80 นายประดิษฐ์ แก้ววันนา หมู่ 5 ป่าโน หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:34:49 PM
81 นายประจิตร วงศ์มาตร์ หมู่ 6 ป่ารังหนา หนองเรือ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 12:53:54 PM
82 นายสมบูรณ์ พลไชยขา หมู่ 3 มะอึ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:24:23 PM
83 นายวินิจ ปิดตาระโพธิ์ หมู่ 5 ป่าแดง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:26:08 PM
84 นายสมพงษ์ ปิดตาระโพธิ์ หมู่ 6 หนองคู หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:27:30 PM
85 นายบุญลุ ปิดตามานัง หมู่ 7 หนองใหม่ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:28:45 PM
86 นายเกรียงไกร ชาบรรทม หมู่ 8 ป่าดู่ หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:30:03 PM
87 นายเสริมชาติ ภักดี หมู่ 9 หนองแสง หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:31:10 PM
88 นายจรัญ ทองจุลละ หมู่ 10 หนองหว้าสามัคคี หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:32:31 PM
89 นายสังคม นาชันสินธุ์ หมู่ 6 วังหิน หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:49:12 PM
90 นายสมจิตร อนันทา หมู่ 5 คึมบง หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:39:09 PM
91 นายคำภีร์ อนุศิริ หมู่ 6 สี่เหลี่ยม หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:40:14 PM
92 นายกิตติยศ ปิดตาเทสัง หมู่ 8 บึงสามัคคี หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:41:33 PM
93 นายสำรวย อุปะมะนัย หมู่ 9 หัวหนองสามัคคี หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:42:46 PM
94 นายศักดิ์ชาย มูลธิยะ หมู่ 11 บงใหม่พัฒนา หนองโพธิ์ นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:43:52 PM
95 นางแก้ว ประจวบกลาง หมู่ 2 นาด่าน หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:45:29 PM
96 นางศิริภรณ์ อุดทารุณ หมู่ 3 ดอนแฮด หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:46:36 PM
97 นางมณฑกานต์ แก้วสีหา หมู่ 4 เก่าใหญ่ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:48:06 PM
98 นายเผด็จชัย เทียมจันทร์ หมู่ 10 หนองแดงสหมิตร หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:52:15 PM
99 นางพิศมัย หลงสิม หมู่ 8 โคกสูง หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:50:07 PM
100 นายสมเกียรติ ประทุมมาตร์ หมู่ 9 หนองแต้ หนองแดง นาเชือก มหาสารคาม 11/30/2018 1:51:08 PM
101 นายทวี พรมแสนสอน หมู่ 6 หนองสระ ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:42:40 PM
102 นายยอดชาย ประนัดสุดจ่า หมู่ 7 ประชาอาสา ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:44:18 PM
103 นายสุรชัย ศูนย์ธรรมลา หมู่ 2 ส้มป่อยใหญ่ ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:32:13 PM
104 นายสมบัติ วรรณศรี หมู่ 8 หนองบก ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:33:38 PM
105 นายสมจิต หอมคำผัด หมู่ 9 วังผือ ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:34:49 PM
106 นายบุญเส็ง คำสอนพันธ์ หมู่ 10 โพธิ์ทอง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:36:12 PM
107 นางสาวปราณี ปักเคทัง หมู่ 13 หนองง่อง ขามป้อม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:37:40 PM
108 นายสมบัติ วิเศษศรี หมู่ 22 สองห้องกลาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:26:39 PM
109 นายธงชัย คุณสีขาว หมู่ 13 บมทุ่ง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:28:11 PM
110 นายไวยวิทย์ มัตตนามะ หมู่ 14 ปลาบู่ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:29:29 PM
111 นายทองดี ติละโพธิ์ หมู่ 15 โสกยาง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:30:51 PM
112 นายจิรายุทธ ชาลี หมู่ 17 โคกใหญ่ใต้ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 4:19:56 PM
113 นายสมหวัง วิรุวรรณ หมู่ 4 หนองโจด แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 3:43:29 PM
114 นายบุญเรือง คำมูล หมู่ 5 โคกกลาง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 4:07:19 PM
115 นายสุวัฒน์ชัย คิมมหันต์ หมู่ 6 เขวาค้อ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 4:09:56 PM
116 นายหล้า โครตธาดา หมู่ 16 โคกสะอาด แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 4:12:33 PM
117 นายประมวลทรัพย์ นนยะโส หมู่ 11 โคกช้าง แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 4:14:09 PM
118 นายคมสันต์ เสนาจันทร์ หมู่ 12 โคกใหญ่ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/11/2018 4:17:40 PM
119 นายสมยศ ศาลาแดง หมู่ 3 แวงชัย แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 9:42:05 AM
120 นายพิชัย นครขัย หมู่ 9 ดู่ แคน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 9:43:50 AM
121 นายจิตติ สุทธิสา หมู่ 2 หนองก้านเหลือง นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 9:50:39 AM
122 นายสุนทร หัดที หมู่ 4 หัวฝาย นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 9:56:03 AM
123 นายสันติ ดากรุง หมู่ 6 หนองไม้ตาย นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 9:59:22 AM
124 นายสมดี สีหาบุดโต หมู่ 13 นาคำแก้ว นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:04:22 AM
125 นายวิชัย ดีพรม หมู่ 15 นาเสียว นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:05:40 AM
126 นายอัมพร ไกรสีห์ หมู่ 16 วังเหนือ นาข่า วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:09:19 AM
127 นายสิทธิ์ธิ สีหา หมู่ 7 หนองดู่ หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:19:31 AM
128 นายสุวิชัย สาวิกัน หมู่ 5 หนองแสง หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:15:36 AM
129 นายบรรจง ประวันเณย์ หมู่ 10 โนนสมบูรณ์ หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:31:13 AM
130 นายสุวิทย์ เพียงเกตุ หมู่ 4 หนองเคน หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:35:06 AM
131 นายเสวยพร นิลแสน หมู่ 7 ไก่นา เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:39:16 AM
132 นายกลม ปัจจะแก้ว หมู่ 1 ศาลา เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:03:07 AM
133 นายบุญถม พลยุง หมู่ 6 ดงน้อย เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:04:36 AM
134 นายลำใย วรเชษฐ์ หมู่ 8 หนองคูม่วง หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:08:38 AM
135 นายเสถียร เจิมแสน หมู่ 8 หนองโก หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:29:31 AM
136 นายสมพงษ์ นนทศรี หมู่ 1 ท่าสะอาด หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:32:50 AM
137 นายสุเทพ ประวาระณะ หมู่ 9 หนองแสนใต้ หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:36:39 AM
138 นายสมควร ฝายกาง หมู่ 6 โนนลาน หนองแสน วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:37:56 AM
139 นายถนอม ทิพวันนา หมู่ 8 หนองผือ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:42:55 AM
140 นายอุทัย ภูนา หมู่ 9 ไก่นากลาง เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:44:30 AM
141 นายสุรพล ชินอาด หมู่ 5 หนองกุง เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:55:52 AM
142 นายสมบูรณ์ สังฆบุรินทร์ หมู่ 14 ป่าเรไร เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:57:36 AM
143 นายสายสิน เกตุคำขวา หมู่ 16 ธาราทิพย์ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 10:58:47 AM
144 นายวันชัย ปะวะเสนะ หมู่ 18 เครือวัลย์ เสือโก้ก วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:00:04 AM
145 นายสมพงษ์ หาญแจ้ด หมู่ 1 หนองแต้ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:12:31 AM
146 นายวรวิทย์ พิลาลัย หมู่ 12 ศรีสมพร หนองไฮ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:11:06 AM
147 นายชัยโย คลองสาดี หมู่ 5 หนองคลอง บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:15:24 AM
148 นางกรษฎา กุลวงษ์ หมู่ 17 คลองใหม่ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:16:53 AM
149 นายสมหมาย ครองสิงห์ หมู่ 2 ตลาด บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:18:37 AM
150 นายพิกุล สุพะกำ หมู่ 3 โนนโพธิ์ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:19:47 AM
151 นายทองสุก ศรีภูวงษ์ หมู่ 11 หวายน้อย บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:21:15 AM
152 นายประภาส อ่อนมา หมู่ 6 เปลือย บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:22:39 AM
153 นายหนูกุล ครองรุ้ง หมู่ 8 โนนสำราญ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:23:47 AM
154 นายบุญมี สังคะโห หมู่ 12 หัวนาคำ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:25:14 AM
155 นางนุชนาถ ตะนะภักดี หมู่ 13 ดอนมันน้ำ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:26:31 AM
156 นายหนูกัน หงสาคู หมู่ 17 คลองใหม่ บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:31:11 AM
157 นายสละ แตงอ่อน หมู่ 9 มะแซว บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:32:50 AM
158 นายสายเพรช คลองสิงห์ หมู่ 10 หนองโง้ง บ้านหวาย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:49:41 AM
159 นายสุบรรณ สะแกทอง หมู่ 1 เหล่าก้างปลา โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 11:51:33 AM
160 นายวีระพงษ์ มุกดา หมู่ 11 เหล่าราษฎรพัฒนา ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:45:46 PM
161 นายจำลอง พรมยะมาตร์ หมู่ 5 หนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:47:01 PM
162 นายบุญธรรม บุษบา หมู่ 14 เหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:48:08 PM
163 นายธนวินท์ ปองไป หมู่ 13 ซองแมว หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:49:53 PM
164 นายสมพงษ คลองสี หมู่ 16 ดงเค็ง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:51:07 PM
165 นายสุทัศน์ ปาปะไพร หมู่ 7 กุดอ้อ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:52:31 PM
166 นายประเสริฐ ก้อนทอง หมู่ 14 เหล่าหุ่ง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:53:47 PM
167 นายสวัสดิ์ ทรีศรี หมู่ 5 ฝาง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:56:07 PM
168 นายเล็ก คลองสี หมู่ 19 หนองบัวทอง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:57:23 PM
169 นายดาวเรือง อ่านเขียน หมู่ 9 ยาง หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:58:36 PM
170 นายทองใบ บุตรโชติ หมู่ 11 หนองแก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:02:53 PM
171 นายเจริญ วิชาชาติ หมู่ 15 ดอนเม็ก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:10:25 PM
172 นายชยุตรานันท์ มะลาศูนย์ หมู่ 6 กอก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:13:20 PM
173 นายสำรวย อินธิแสง หมู่ 8 หนองบัว หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:14:27 PM
174 นายสม ทาทิพย์ หมู่ 21 ดอนกอก หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:16:03 PM
175 นายสุวรรณ์ เกณฑ์มา หมู่ 1 ชาดใหญ่ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:17:18 PM
176 นายสุทัศน์ สิตะสัง หมู่ 2 ชาดใหญ่ หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:18:35 PM
177 นายพรชัย กุมชาด หมู่ 3 ชาดน้อย หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:19:36 PM
178 นายเสกสรร อันสุวรรณ หมู่ 18 วังประทุม หัวเรือ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:20:37 PM
179 นายเด่นศิลป์ ทอนโพธิ์ หมู่ 10 โพธิ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:21:53 PM
180 นายสายยันต์ ปองไป หมู่ 11 โนนท่อน หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:22:54 PM
181 นายอุทิศ ทอนโพธิ์แก้ว หมู่ 20 โพธิ์ หนองแสง วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 3:24:34 PM
182 นาไพบูลย์ จุลศรี หมู่ 2 หนองแวง โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 12:56:58 PM
183 นายสุข กระทุ่มขันธ์ หมู่ 3 จำปา โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:03:23 PM
184 นายชมพู่ ปาติสัตย์ หมู่ 12 เหล่านาดี โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:11:15 PM
185 นายศักดิ์ศิลป์ แก้วสังข์ หมู่ 6 แก่นเท่า โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:13:09 PM
186 นายอ่อนสา โพธิ์จักร หมู่ 7 ตำแย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:14:41 PM
187 นายสุทิตย์ สีชะนะ หมู่ 8 ตำแยน้อย โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:16:07 PM
188 นายฉลอง อ้วนเลิง หมู่ 11 ห้วยบง โพธิ์ชัย วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:17:38 PM
189 นางพรรณี ชาวพงษ์ หมู่ 10 ก่อ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:27:21 PM
190 นายประพันธ์ ดงตะใน หมู่ 11 หนองโน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:35:07 PM
191 นายนนทชัย เพ็งจันทร์ หมู่ 7 ดอนเจริญ ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:40:10 PM
192 นายสท นามสมบูรณ์ หมู่ 12 ดอนหัน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:41:53 PM
193 นายทองพูล ปะโสติยัง หมู่ 1 อพป.หนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:44:00 PM
194 นายสุเมธ จูมพลา หมู่ 8 หนองแสงน้อย หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:45:13 PM
195 นายแสงจันทร์ ไชยราช หมู่ 4 ม่วง หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:46:31 PM
196 นายจำเนียร ปาปะเก หมู่ 7 หนองเสือ หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:48:08 PM
197 นายสมพร บัวบุญ หมู่ 9 หนองทุ่มพัฒนา หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:49:14 PM
198 นายคาวี ปทุมสังข์ หมู่ 10 หนองทุ่ม หนองทุ่ม วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:50:26 PM
199 นายมานิตย์ เดชสุภา หมู่ 4 สระแก้ว งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:52:08 PM
200 นายวราพงศ์ โนนธิราช หมู่ 8 หนองคู งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:53:31 PM
201 นายพรมมี จ้อยนุแสง หมู่ 16 สระแก้วพัฒนา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:57:09 PM
202 นายนิยม วรรณปะโพธิ์ หมู่ 13 หนองนกเขียน ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:36:43 PM
203 นางณิชาดาภ์ ชาวพงษ์ หมู่ 14 น้ำโจ้ก ดงใหญ่ วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 1:38:43 PM
204 นายไพรีย์ บาริศรี หมู่ 1 งัวบา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:28:10 PM
205 นายสุรพงษ์ ชาวระ หมู่ 2 งัวบา งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:30:51 PM
206 นายชุมเกตุ ฉัตรศรี หมู่ 10 โนนหน่อง งัวบา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:32:14 PM
207 นายสุเทพ พิมพล หมู่ 8 หนองข่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:33:17 PM
208 นายคำภีร์ แพงทุย หมู่ 10 ประชาสามัคคี ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:34:50 PM
209 นายจิรศักดิ์ ราชแก้ว หมู่ 2 ประแหย่ง ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:37:08 PM
210 นายคำภา พรมแพน หมู่ 3 โคกสะอาด ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:38:32 PM
211 นายคนอง จูมพล หมู่ 4 หนองอีหมัน ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:39:50 PM
212 นายชารี พรมศรี หมู่ 5 หนองเหล่า ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 12/12/2018 2:41:05 PM
213 สมบัติ อรุณโน หมู่ 3 นาหาด พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 1:49:12 PM
214 ราตรี ภิรมย์ภักดิ์ หมู่ 2 โกทา พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:17:59 PM
215 ชนาภา รัชชะ หมู่ 5 ดงน้อย พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:19:02 PM
216 ทองสุข เตวิชา หมู่ 9 เครือซูด ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:20:02 PM
217 บังอร ประสังขิณี หมู่ 1 โพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:21:09 PM
218 ปกรณ์เดช อืดทุม หมู่ 3 โนนมะเกลือ หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:22:17 PM
219 เบญจพร สีหาบูราณ หมู่ 1 ยางอิไล กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:23:44 PM
220 จำรัส เพิ่งจันดา หมู่ 3 ดงสวรรค์ กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:24:44 PM
221 ณัฐวุฒิ ปัจจัยโค หมู่ 5 หนองทุ่ม กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:25:57 PM
222 สุรพงษ์ นามมะ หมู่ 6 สระบัว กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:26:48 PM
223 วิธู ปักกาเวสา หมู่ 7 หนองเปือยน้อย กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:27:42 PM
224 สมเกียรติ ลาวัลย์ หมู่ 8 ดอนก่อ กู่สันตรัตน์ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:28:51 PM
225 บุญเก็ง ปินะพัง หมู่ 1 แดงโพง ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:29:47 PM
226 ทอง ทุมมี หมู่ 2 หนองบัวน้อย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:30:35 PM
227 ณัฐกมล จุปะมัดถา หมู่ 3 หนองยางน้อย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:31:37 PM
228 เสาวลักษณ์ แก้วจุมพล หมู่ 4 หนองจิก ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:32:39 PM
229 สุภัชชา ปิติทะโน หมู่ 5 โคกยาว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:33:34 PM
230 ชูศักดิ์ บุญมาพิลา หมู่ 6 นาฝาย ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:34:47 PM
231 มยุรา คำสุข หมู่ 7 เหล่าส้มลม ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:36:01 PM
232 เสถียร หล้าสุดตา หมู่ 4 ดงน้อย พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:22:14 PM
233 นายยอด สะเสนา หมู่ 5 โนนจาน ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 12/24/2018 2:22:55 PM
234 วัชระ ยุ้งทอง หมู่ 6 ปอพาน พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:23:18 PM
235 รัศมี เพียงเกษ หมู่ 7 หนองจิก พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:24:17 PM
236 นางสาวรัศมี ทองย่อม หมู่ 7 ดงบาก ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 12/24/2018 2:24:44 PM
237 บุบผา หล้าสุดตา หมู่ 8 โต้น พระธาตุ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:25:45 PM
238 สมัย ยิ่งยืน หมู่ 1 หนองปลิง ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:26:59 PM
239 สุรชัย ล่อดงบัง หมู่ 2 ยางสะอาด ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:27:58 PM
240 สุวิทย์ รุ่งรัตน์ หมู่ 3 วังดู่ ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:29:12 PM
241 อ่อนสา สิงมาดา หมู่ 6 โนนเขวา ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:30:51 PM
242 บัวพันธ์ หล้าสุดตา หมู่ 6 โนนเขวา ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:31:48 PM
243 อธิภัทร ศรีวิเศษ หมู่ 7 หนองพอก ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:32:57 PM
244 ณัฐพล เอ่นเแคน หมู่ 11 กุงชัย ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:34:06 PM
245 พรมมี สนามพรม หมู่ 2 หนองโปร่ง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:35:24 PM
246 ประวิทย์ ตุลพิพาก หมู่ 3 หนองแคน ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:36:36 PM
247 ชิดชัย ปักการะนัง หมู่ 4 ยางดินเหลือง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:38:03 PM
248 ฐิติกานต์ บุญพา หมู่ 5 โคกเครือ ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:39:46 PM
249 บุญศรี กะตะศิลา หมู่ 6 หัวฝาย ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:40:50 PM
250 ประไพร อัปมาเก หมู่ 7 โนนตาล ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:41:51 PM
251 สิทธิชัย พิทักษ์ หมู่ 8 หนองผง ดงยาง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:42:46 PM
252 ซิล ภูเดช หมู่ 7 หนองโนใต้ นาดูน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:43:52 PM
253 คำพันธ์ ปะโสทะกัง หมู่ 2 หนองแต้น้อย หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:45:12 PM
254 ทองอุ่น นามล้ำ หมู่ 4 หนองป้าน หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:46:16 PM
255 ปราณี โพธิ์ศรี หมู่ 5 เหล่าจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:48:20 PM
256 อุเทน ปัสสาโก หมู่ 6 หนองโนทับม้า หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:49:17 PM
257 เตียง คันดุไล หมู่ 7 โนนชาด หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:50:07 PM
258 บานเย็น สุกใส หมู่ 8 ขี้เถ้า หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:51:16 PM
259 สมสวย อาปามะเก หมู่ 9 ร่วมใจ 2 หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:52:26 PM
260 มะโรง แก้วพวง หมู่ 10 น้อยหนองแวง หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:53:22 PM
261 ละมุลเพชร บุญเข็ม หมู่ 11 โนนเขวา หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:54:36 PM
262 พรรณี ตะภูวิญญู หมู่ 12 โพนทอง หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:55:36 PM
263 ธีระ สีหาบุญทอง หมู่ 13 เหล่าจั่น หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:56:51 PM
264 บุญเส็ง อาปะเม หมู่ 14 หนองป้าน หนองคู นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 2:57:56 PM
265 ใจ วงบ้านดู่ หมู่ 8 คำแก้ว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:37:25 PM
266 บุญมา ปินะถา หมู่ 9 โคกยาว ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:38:25 PM
267 สุรัส พาสี หมู่ 10 นาเจริญ ดงดวน นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:39:51 PM
268 ทองใบ ปะทัง หมู่ 2 ลิ้นฟ้า หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:40:51 PM
269 ลาตรี ธงศรี หมู่ 3 โนนเห็ดไค หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:41:51 PM
270 อภิสรา บัวศรี หมู่ 4 หนองบัวคู หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:42:42 PM
271 สงัด ลามี หมู่ 5 ด้ามขวาน หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:43:32 PM
272 เกษร ปะระติ หมู่ 6 หนองนกคู่ หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:45:03 PM
273 เบญจวรรณ กำหัวเรือ หมู่ 7 อีเลิ้ง หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:46:18 PM
274 หนูเพียร เมรุด หมู่ 8 หนองบัวน้อย หนองไผ่ นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:47:13 PM
275 บุญถัน จันทปลาขาว หมู่ 2 หนองซำ หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:48:15 PM
276 วิชัย ยิ่งยืน หมู่ 3 โนนหูลิง หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:49:39 PM
277 ทองสุข จำปาเรือง หมู่ 4 หนองข่า หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:50:40 PM
278 จิระศักดิ์ ต้นโพธิ์ หมู่ 5 โคกกลาง หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:51:44 PM
279 ดนุสรณ์ สอนวงษ์แก้ว หมู่ 6 โคกเพิ่ม หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:52:41 PM
280 คมสัน แพงพงมา หมู่ 7 ดอนดู่ หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:53:36 PM
281 คำพร ศรีวงษา หมู่ 9 วังบอน หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:54:26 PM
282 พัฒนา สีทองสา หมู่ 10 หนองหิน หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:55:35 PM
283 สุวรรณ พรมมากุล หมู่ 11 หนองสิม หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:56:37 PM
284 คำพันธ์ บัวรัตน์ หมู่ 12 หนองฝาง หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:57:38 PM
285 อุทัย สัตบุตร หมู่ 13 หนองยางน้อย หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:58:41 PM
286 รัดดา ลาดนอก หมู่ 14 โคกกลาง หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 3:59:45 PM
287 สุธารมณ์ กิ้นโบราณ หมู่ 15 หนองหิน หัวดง นาดูน มหาสารคาม 12/24/2018 4:00:44 PM
288 ปนัฑฎา เสียงใส หมู่ 4 โนนสวัสดิ์ สันป่าตอง นาเชือก มหาสารคาม 12/24/2018 6:41:52 PM
289 นายบุญหนา สีทาสี หมู่ 7 คูรัง ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:29:53 PM
290 นายบุญทัน คุ้มสุวรรณ หมู่ 9 โนน นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:32:16 PM
291 นายอภิสิทธิ์ เพชรแสนค่า หมู่ 12 โนนเมือง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:34:03 PM
292 นายคริตทวัล วงศ์ษาจันทร์ หมู่ 3 หนองห้าง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:35:58 PM
293 นายสุรศักดิ์ ผจวบโชค หมู่ 4 เมืองแล้ง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:38:43 PM
294 นายสวาส แสนเสนา หมู่ 7 น้อยโนนเจริญ ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:40:33 PM
295 นางบุดดี สิงห์แฮด หมู่ 2 โนนมันแกว ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:42:22 PM
296 นายสมบัติ เกวิโก หมู่ 4 เขวาทุ่ง ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:45:00 PM
297 นายขาล กำไธสง หมู่ 11 สำโรง เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 12/28/2018 3:47:17 PM
298 นายบุญเรียง ทาเพ็ชร หมู่ 3 หนองบะ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 9:49:10 AM
299 นายเฉลิมชัย แสนสี หมู่ 4 น้ำสร้าง นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 9:50:10 AM
300 นายธีระ บุญนาค หมู่ 5 โนนจาน ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 9:52:26 AM
301 นายศรีจันทร์ เชิดรัมย์ หมู่ 5 หนองแฝก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 9:52:58 AM
302 นายสุรพล บุญยัสสะ หมู่ 6 เตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 9:55:11 AM
303 นายทวี สอนหลง หมู่ 8 หนองแก นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 9:56:40 AM
304 นางสุมาลี สวยไธสง หมู่ 8 สุขสำราญ ดงเมือง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 9:56:56 AM
305 นางสุดารัตน์ เพชรแสนค่า หมู่ 11 ดงเค็ง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 9:58:24 AM
306 นายสังคม ปุริเส หมู่ 6 ป่าจิก นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 9:58:40 AM
307 นายสุภี ศรีบุญไชย หมู่ 7 สว่าง นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:00:44 AM
308 นางชลดา ลอยสุวรรณ หมู่ 8 ศาลา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:02:26 AM
309 นายสมภาร กองแก้ม หมู่ 6 โนนไทย ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:04:32 AM
310 นายหลอง พรอันแสง หมู่ 10 ป่าโพธิ์ นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:04:37 AM
311 นายธานินท์ แก่นศิริ หมู่ 16 ดงหนองไผ่ เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:05:35 AM
312 นายประสงค์ วันภักดี หมู่ 14 โนนทองพัฒนา นาภู ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:06:48 AM
313 นายสุดสาคร อันทะริน หมู่ 2 โนนรัง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:08:36 AM
314 นายประพันธ์ พูลเกษม หมู่ 17 เม็กน้อย เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:11:08 AM
315 นายคำแหง เวสา หมู่ 20 ดงดวน เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:12:08 AM
316 นายสมชาย วงษ์สวัสดิ์ หมู่ 12 โคกจันทร์หอม เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:14:53 AM
317 นายบรรจง ทองชนะ หมู่ 3 ป่าตอง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:15:40 AM
318 นายประมวล ศรีสุวรรณ หมู่ 5 ตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:16:05 AM
319 นายอดิศร ทองแก้ว หมู่ 6 พยอม เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:17:01 AM
320 นายรังสรรค์ เที่ยงดีฤทธิ์ หมู่ 4 หัวช้าง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:17:34 AM
321 นางมณีรัตน์ แสนท้าว หมู่ 7 ตาลอก เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:18:06 AM
322 นายจรูญ พรมมากุล หมู่ 6 หนองหญ้าปล้อง บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:19:17 AM
323 นายพรมมา คำทุย หมู่ 9 กู่น้อย บ้านกู่ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:23:35 AM
324 นายบุญเรือง คำกลอง หมู่ 12 แวงใหม่ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:25:31 AM
325 นายไพรัตน์ สิมศิริวัฒน์ หมู่ 4 กุดตะเข้ ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:27:09 AM
326 นางสนั่น พินิจสุริยะ หมู่ 6 โดน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/3/2019 10:29:35 AM
327 นายบุญถิ่น รัตนโชติ หมู่ 8 ดอนไผ่งาม เม็กดำ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:30:56 AM
328 นางอังคนาง นารี หมู่ 20 โพธิ์ชัย เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 10:52:25 AM
329 นายดาวเรือง โพธิ์เงิน หมู่ 4 โคกสาย เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:09:35 AM
330 นายสงวน ศรีรักษา หมู่ 1 หนองกก เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:10:46 AM
331 นางเสาวนี โพธิบุตร หมู่ 2 ยางพันชาด เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:48:58 AM
332 นางสาวรัตนา เกตมาลา หมู่ 10 เขวาใต้ ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/4/2019 9:00:32 AM
333 นายทองคูณ โพธิบัติ หมู่ 10 โนนม่วง ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/4/2019 9:01:35 AM
334 นายอุไร โงนมณี หมู่ 13 หนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/4/2019 9:02:33 AM
335 นายภานุวัฒน์ นะราวงษ์ หมู่ 4 หนองระเวียง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/4/2019 9:04:48 AM
336 นางลินลดา อินทรัง หมู่ 11 หนองยาวเหนือ เมืองเสือ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:11:36 AM
337 นายสุพจน์ ทองบ่อ หมู่ 12 โนนท่าใหม่ ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:13:24 AM
338 นางอัญชลี ทุมโนน้อย หมู่ 14 โนนทรายงาม ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:18:15 AM
339 นายอำนวย แสวงเงิน หมู่ 4 โนนท่า ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:19:04 AM
340 นายสังคม พิมวัน หมู่ 5 โนนม่วง ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:20:02 AM
341 นายไพรวัลย์ พงษ์พิละ หมู่ 9 ลำพลับพลา ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:22:01 AM
342 นายสุริยา ขันอุดทา หมู่ 10 โนนม่วง ราษฎร์เจริญ พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:23:18 AM
343 นายทองพูล อินไธสง หมู่ 11 ป่ายาง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:24:41 AM
344 นายปิติ จันวงษา หมู่ 13 หนองยางใหม่ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:30:54 AM
345 นางสำเภา น้อยจันทร์วงษ์ หมู่ 15 หนองยางโต้ ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:31:51 AM
346 นายสมหมาย ลาหนองแคน หมู่ 4 หนองบั่ว ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:32:54 AM
347 นายอำไพ สดไธสง หมู่ 5 หนองแก ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:37:28 AM
348 นายทินวัฒน์ จันทราช หมู่ 6 ดอนยูง ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:39:37 AM
349 นายสัมฤทธิ์ อุ่นคำ หมู่ 1 ตะโงน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:40:54 AM
350 นายอำพันธ์ ปิยวงษ์ หมู่ 11 ยางเจริญ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:41:51 AM
351 นายพงษ์สันต์ ญาติสมบัติ หมู่ 12 หัวหนอง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:43:09 AM
352 นายบุญเรือง หลาบคำ หมู่ 14 หนองบัวทอง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 11:44:45 AM
353 นางนวลจันทร์ กะตะศิลา หมู่ 3 หนองลุมพุก เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 1:43:29 PM
354 นางสุปราณี สุวรรณขันธ์ หมู่ 5 หนองไผ่ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 1:44:40 PM
355 นายวิลัย คูคำ หมู่ 6 โนนใหญ่ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 1:45:31 PM
356 นายสัมฤทธิ์ อินธิพันธ์ หมู่ 7 โนนม่วง เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 1:46:58 PM
357 นางยุภา พะวัดทะ หมู่ 8 จอมพะลาน เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 1:48:06 PM
358 นายปรีชา สัตบุตร หมู่ 9 โนนสังข์ เวียงชัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:18:14 PM
359 นายสุพรรณ รุดโถ หมู่ 1 โคกสะอาด เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:19:18 PM
360 นายนิยม อาปัดชิง หมู่ 2 โนนสวรรค์ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:20:16 PM
361 นายประยุท หงษ์สีจันทร์ หมู่ 4 หนองหญ้าหวาย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:24:08 PM
362 นายไสว พุฒผา หมู่ 7 บ้านโนนยาง เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:25:27 PM
363 นางวาสนา นามรัมย์ หมู่ 11 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:27:16 PM
364 นายนิคม ลิละคร หมู่ 18 บ้านขี้เหล็ก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:42:07 PM
365 นายวันชัย แผงฤทธิ์หลง หมู่ 10 หัวดงนาค่าย เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:43:14 PM
366 นายณรินทร์ กลิ่นหอม หมู่ 14 บ้านโนนสวาสดิ์ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:44:18 PM
367 นายสุวรรณทอง ยางงาม หมู่ 12 หนองแคนลุมพุก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:45:22 PM
368 นายอภิชาติ เมืองนาม หมู่ 13 สาวเอ้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:46:21 PM
369 นายสุพีธ์ ศรีสุข หมู่ 15 ค่ายพัฒนา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:47:15 PM
370 นางละมัย ผิวอ่อนดี หมู่ 20 ดอนหมีพัฒนา เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:48:12 PM
371 นายอนันท์ ลางชัย หมู่ 21 ลุมพุก เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:49:31 PM
372 นายยงค์ คู่กระสังข์ หมู่ 3 หนองจาน เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:50:33 PM
373 นายสุมานัส พาชนิด หมู่ 8 ดอนหมี เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:51:38 PM
374 นายอุดม หนูพร หมู่ 1 หนองบัวกาเหรียญ หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:53:13 PM
375 นางสาวกรรณิกา แสงประเวช หมู่ 9 หนองหว้าเฒ่า หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:54:38 PM
376 นายอนุกูล โคตรศรีภูมิ หมู่ 11 โนนอุดม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:55:57 PM
377 นายดวงใจ สีทน หมู่ 13 หนองบึง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:57:07 PM
378 นายสุดใจ ทองมีค่า หมู่ 2 หนองนาใน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:58:23 PM
379 นายสว่าง สำราญดี หมู่ 3 หัวช้าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 2:59:48 PM
380 นายธีรศักดิ์ ศรีสมบัติ หมู่ 4 หนองกระทุ่ม หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:01:14 PM
381 นายเฉลิม พันสีนาค หมู่ 5 ขามเรียน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:02:44 PM
382 นายนิคม ไกรจันทร์ หมู่ 6 โคกสว่าง หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:03:56 PM
383 นายบุญธรรม ผ่องลุนหิต หมู่ 7 หัวคู หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:05:34 PM
384 นายมนตรี แสงอรุณ หมู่ 8 โคกเลื่อน หนองบัว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:06:37 PM
385 นายบุญเสริม ผาสุขล้ำ หมู่ 10 โนนสูง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:07:40 PM
386 นายสมศักดิ์ ประมูลจักโก หมู่ 11 ป่าชาด หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:08:39 PM
387 นางพวงทิพย์ ปริพล หมู่ 13 โนนลำเตา หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:09:36 PM
388 นางวาสนา โยธานันท์ หมู่ 14 โนนเพ็กพัฒนา หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:10:36 PM
389 นายคาน มาบิดา หมู่ 15 ดอนกลาง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:11:29 PM
390 นายเก่ง ตัณโห หมู่ 2 เก่าน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:12:50 PM
391 นายวิชัย แสนสุข หมู่ 6 หนองบัวน้อย หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:13:53 PM
392 นางสาวอริญญา พูลวงษ์ หมู่ 7 หนองสองห้อง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:14:46 PM
393 นางสาวสมฤทัย จันทขาน หมู่ 8 หนองคู หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:15:40 PM
394 นายสมชาย พันธ์ทองหล่อ หมู่ 9 ดอนหลี่ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/3/2019 3:16:36 PM
395 นางทัศนี วงษ์วิลา หมู่ 18 บัวทอง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:15:01 AM
396 นางสายตา กรมไธสง หมู่ 17 โนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:25:18 AM
397 นางสายตา กรมไธสง หมู่ 17 โนนเจริญ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:25:21 AM
398 นางวิไล พรมจันทร์ หมู่ 9 บุ่งง้าว แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:18:45 AM
399 นางสาวภัสริญ รอดสุโข หมู่ 5 ดงแคน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:20:41 AM
400 นางทิพวรรณ ทองปาน หมู่ 12 โนนกระยอม แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:27:14 AM
401 นายด่อน เขมะรัง หมู่ 14 ดงจาน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:31:16 AM
402 นายอาทิตย์ จิตรไธสง หมู่ 8 โคกสะทอน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:43:15 AM
403 นายวุฒิกร เรืองเสนา หมู่ 10 เปล่ง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:44:30 AM
404 นางสาวพิมพ์ภา ศรีบุญไชย หมู่ 13 โนนสมบูรณ์ แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:46:56 AM
405 นางสุจินดา พันหล่อมโส หมู่ 16 โนนลาน แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:48:50 AM
406 นายขันตี ยมภักดี หมู่ 3 หนองยาง แวงดง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:50:18 AM
407 นางทองมี ทำมืด หมู่ 1 หนองบัวแปะ สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:51:50 AM
408 นายบุญมี ต้นกล่ำ หมู่ 2 สะตือ สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:53:09 AM
409 นายจันทา นามวิเศษ หมู่ 4 หนองบัวน้อย สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:54:14 AM
410 นายหนูเคน นามวิเศษ หมู่ 4 หนองบัวน้อย สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 10:55:26 AM
411 นางสาวสาคร ชาวส่วย หมู่ 6 ตาพวน สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:00:31 AM
412 นายทวี ลายสุขัง หมู่ 7 หูลิง สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:02:20 AM
413 นางลัดดา เขมะรัง หมู่ 8 หัวเสือ สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:05:41 AM
414 นางสาวิตรี คาระโก หมู่ 11 เจริญผล สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:08:05 AM
415 นางสาวรุ่งฤทัย เอกาชัย หมู่ 12 หนองโสน สร้างแซ่ง ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:09:20 AM
416 นางเหลี่ยม ราชาหมื่น หมู่ 2 เจริญสุข หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:10:22 AM
417 นายวิสูตร นาคลี หมู่ 3 หนองบัวใต้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:12:26 AM
418 นางศิริลักษณ์ สำราญดี หมู่ 4 หนองรูแข้เหนือ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:13:44 AM
419 นางจินตนา พูนวงษ์ หมู่ 5 หนองรูแข้ใต้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:14:49 AM
420 นางสุพิน วิเศษสมบัติ หมู่ 6 หนองขุ่น หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:15:53 AM
421 นางโสภา ยศกล้า หมู่ 7 หนองแวงเหนือ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 11:17:03 AM
422 นายสุชาติ มุงคุณ หมู่ 8 หนองแวงใต้ หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 2:18:53 PM
423 นายชารี ทองย่อม หมู่ 9 หนองพุก หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 2:19:57 PM
424 นายอำนวยศิลป์ อันสีเมือง หมู่ 10 เหล่างิ้ว หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 2:21:00 PM
425 นายสมบูรณ์ แพงพงษ์มา หมู่ 12 หนองกุงศรี หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 2:22:07 PM
426 นางรำไพ คุ้มญาติ หมู่ 12 หนองกุงศรี หนองบัวสันตุ ยางสีสุราช มหาสารคาม 1/4/2019 2:23:12 PM
427 นางหนูพิษ โยชน์ด้วง หมู่ 6 หนองบัวทอง ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 1/4/2019 3:06:26 PM
428 นายมังกร วิชาเรือง หมู่ 5 จอมศรี ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 1/7/2019 1:39:18 PM
429 นายพนัส ยี่ยวน หมู่ 14 นาเจริญ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/7/2019 1:40:46 PM
430 นายพนัส ยี่ยวน หมู่ 14 นาเจริญ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/7/2019 1:40:55 PM
431 นางผกามาศ โยธมาตร หมู่ 10 หนองกุงใต้ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/7/2019 1:42:19 PM
432 นายบุญศรี แก้วเก็บคำ หมู่ 9 คำเกิ่ง กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/7/2019 1:45:44 PM
433 นางสาวเย็นจิตร จำปาแดง หมู่ 11 นาอุดม กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/7/2019 1:46:57 PM
434 นายสงวน แข็งฤทธิ์ หมู่ 2 ส้มกบ เหล่าดอกไม้ มหาสารคาม 1/7/2019 2:04:54 PM
435 นายหัด จันทะเจียง หมู่ 8 โนนทัน กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/8/2019 4:12:38 PM
436 นางกุหลาบ จำปาแดง หมู่ 7 ดอนสวรรค์ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/14/2019 9:29:05 AM
437 นายสุคนทิพย์ นามโส หมู่ 5 นาฝาย กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/14/2019 9:30:03 AM
438 นายเฉลิม วิชาผา หมู่ 6 น้ำจั้น ชื่นชม ชื่นชม มหาสารคาม 1/14/2019 9:31:04 AM
439 นายนิคม เลพล หมู่ 6 โสกรัง หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/14/2019 9:52:42 AM
440 นายไพบูลย์ ละเลิง หมู่ 10 หนองกุง หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/14/2019 9:53:52 AM
441 นายมงคล อุปถัมภ์ หมู่ 5 โนนพิมาย หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/14/2019 9:56:14 AM
442 นางทองบ่อ ทองสงคราม หมู่ 1 นาคำน้อย เหล่าดอกไม้ ชื่นชม มหาสารคาม 1/15/2019 10:45:05 AM
443 นางจงสันธุ๋ จะระคร หมู่ 8 โนนสะอาด หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม 1/15/2019 10:46:41 AM
444 นายสมดี ขุนราด หมู่ 13 นาสมบูรณ์ กุดปลาดุก ชื่นชม มหาสารคาม 1/15/2019 10:47:34 AM
445 คน สวย หมู่ 9 ดอนดู่ คันธารราษฎร์ กันทรวิชัย มหาสารคาม 2/4/2019 4:04:11 PM