รายชื่อ

เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ

รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ
สถานที่อบรม โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 ม.ค. 62§=13.00-16.00 เวลา
ลำดับ ชื่อ-สกุล ชุมชน วันที่ลงทะเบียน
1 ประไพรพรรณ อินทสร้อย หมู่ 2 โนนสะอาด คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:12:18 AM
2 สงบ ไชยพรม หมู่ 10 คำแคน คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:25:12 AM
3 สังเวียน แคนอินทร์ หมู่ 13 คำแก่นคูณ คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:26:25 AM
4 จันดา บุรมศรี หมู่ 5 วังเข้ โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:28:31 AM
5 ไชยา ยาคง หมู่ 2 เหล่าสวนกล้วย โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:29:32 AM
6 ทศพร มูญเพ็ญ หมู่ 6 โยธา ค้อใหญ่ กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:30:29 AM
7 ยุพิณ ลุนพิจิตร หมู่ 7 เหล่าสวนกล้วย โนนทองอินทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 9:47:06 AM
8 วิเชียร บุญพา หมู่ 4 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:48:06 PM
9 อุไร ปัดชา หมู่ 6 หนองลุมพุก นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:49:55 PM
10 ทรัพย์ประสิทธิ์ โอชารส หมู่ 9 โนนทรายฟอง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:51:57 PM
11 วิชาญ นามอาษา หมู่ 10 วังแสง นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:53:20 PM
12 ประภาส อำคา หมู่ 1 บ้านอุ่มจาน อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:56:54 PM
13 สุชาติ พันพินิจ หมู่ 2 ดอนดง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:58:24 PM
14 สิทธิเดช ศรีสุนทร หมู่ 3 เมืองปัง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 4:59:47 PM
15 บุญมี โพธิ์ศรี หมู่ 4 หนองเม็ก อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:01:50 PM
16 จำรูญ จันทรเสนา หมู่ 5 โพนทอง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:02:59 PM
17 รัศมี ทองเฟื้อง หมู่ 6 โพนทอง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:04:23 PM
18 บุญเงิน ประสมสุข หมู่ 7 ลานเต อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:05:22 PM
19 สำเริง จรนาทอง หมู่ 11 เมืองปัง อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:06:13 PM
20 พรจิตร์ นาคคำ หมู่ 6 วังขอนกว้าง ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:07:45 PM
21 เดช ลาสม หมู่ 8 หนองแวงเหนือ ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:08:36 PM
22 จำรัส จันทะสิงห์ หมู่ 9 ป่าก้าว ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/7/2019 5:09:37 PM
23 ศศิลักษณ์ กิติราช หมู่ 1 ซำป่ารัง บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี 1/8/2019 10:08:09 AM
24 สุบรรณ มีพวก หมู่ 1 หนองไชยวาน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 1:50:53 PM
25 เกษร บานเย็น หมู่ 2 หนองโน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 1:52:31 PM
26 อุทัย ธรรมวงค์ หมู่ 4 กุดจับ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 1:55:45 PM
27 อนุพงษ์ พาพานต์ หมู่ 5 ดงหวาย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 2:02:33 PM
28 มีชัย ขันงาม หมู่ 6 โคกวิชัย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 2:04:13 PM
29 วิเชียร ผาวงษ์ หมู่ 3 ดงบัง กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 2:06:09 PM
30 คำสาย ทะวะลัย หมู่ 7 ดงธาตุ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:39:16 PM
31 สายันต์ แสนเสนา หมู่ 8 ภูเขาเขิน กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:40:56 PM
32 ประสิทธิ์ นาจรูญ หมู่ 9 โนนไชยพร กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:42:21 PM
33 ประภาส นาใจดี หมู่ 10 บ้านหนองแวงคำ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:43:51 PM
34 สำรวย รัตนภักดี หมู่ 12 กุดจับ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:47:21 PM
35 บุญเรือง ต้นไทร หมู่ 1 ปะโค ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:49:54 PM
36 บัณฑิต พันธุ หมู่ 2 กาน ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:52:20 PM
37 ชัยเกษม ไชยมาตย์ หมู่ 4 หันเทา ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:54:44 PM
38 ประเสริฐ เสาเหีย หมู่ 5 หนองสร้างไทร ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:57:03 PM
39 สาท โพธิ์ศรีรัตน์ หมู่ 6 โคกสว่าง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 9:58:49 PM
40 สุวรรณ พิมพ์พันธ์ หมู่ 9 ดอนพิลา ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:04:02 PM
41 สายทอง พลชา หมู่ 11 โนนม่วง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:05:33 PM
42 มะลิวัลย์ พรรณรังษี หมู่ 13 ดอนเหมือดแก้ว ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:07:54 PM
43 อาคม ผาจันดา หมู่ 14 โคกเกษตร ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:09:10 PM
44 หมุน กุลชัย หมู่ 1 ห้วยเชียง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:11:52 PM
45 ถวิล ทองบุตร หมู่ 3 เหล่าอ้อย ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:13:22 PM
46 สงกรานต์ ขาวกา หมู่ 5 ถิ่น เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:15:16 PM
47 วันนา พันธ์โสภา หมู่ 6 จุ้ม เชียงเพ็ง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:16:51 PM
48 วืโรจน์ ไชยอินทร์ หมู่ 5 โสกแก เมืองเพีย กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:18:25 PM
49 ทองสา วรวัฒน์ หมู่ 4 หนองฆ้อง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:21:29 PM
50 คำบุ โพธารา หมู่ 5 หนองอีเบ้า ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:22:45 PM
51 วันชัย กำมณี หมู่ 6 หนองกุง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:24:17 PM
52 บุญธรรม เยาวราช หมู่ 7 หนองเจริญ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:25:52 PM
53 ชูศักดิ์ อัครเทพ หมู่ 8 โนนอุดม ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/8/2019 10:27:24 PM
54 รัศมี จอมแจ้ง หมู่ 9 หนองปลาซิว เขือน้ำ บ้านผือ อุดรธานี 1/9/2019 6:07:48 AM
55 เคน กิ่งหลักเมือง หมู่ 3 ท่าลาด คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:39:27 AM
56 สายัญ ทองจันทร์ หมู่ 4 โคกใหญ่พัฒนา คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:40:36 AM
57 บุญลำ้ ว่องไว หมู่ 1 คำโคกสูง คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:36:33 AM
58 ดาว กาพย์กลอน หมู่ 2 ดงง่าม คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:37:39 AM
59 บรรจง ภูยาดาว หมู่ 5 นางาม คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:41:59 AM
60 มยุลี ภานุสี หมู่ 6 วังไชย คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:43:14 AM
61 ไพฑูรย์ สายจำปา หมู่ 7 ท่าสำราญ คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:44:39 AM
62 บุญถม กางมัน หมู่ 9 น้อยคำเม็ก คำโคกสูง วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:45:43 AM
63 สมหวัง บุญหาราช หมู่ 3 น้อยหาญใจ หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:47:25 AM
64 เรืิองยศ ศิริบูรณ์ หมู่ 5 ไทยสมพร หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:50:07 AM
65 ทวี โยธาจันทร์ หมู่ 6 วังใหญ่ หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:51:44 AM
66 บุญฤทธิ์ บุราณเดช หมู่ 7 โนนสว่าง หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:53:12 AM
67 แหวนเพชร ศรีเสาวงค์ หมู่ 8 กลิ่นนารี หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:54:21 AM
68 ไกรราช อุ่นวิเศษ หมู่ 9 ภูเงิน หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:55:39 AM
69 สุพี ภานุรักษ์ หมู่ 10 ชัยเจริญ หนองกุงทับม้า วังสามหมอ อุดรธานี 1/9/2019 10:56:47 AM
70 สุรศักดิ์ มณีสุข หมู่ 2 นาหนองทุ่ม สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:01:54 AM
71 คำฮู้ มะลิยศ หมู่ 3 นาอ้ายใหญ่ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:05:17 AM
72 อาคม สุวรรณสุข หมู่ 4 โนนฐานะ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:06:24 AM
73 บุญทัน สุนารัตน์ หมู่ 5 โนนธาตุ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:07:36 AM
74 บุญกว้าง เครือแวงมน หมู่ 7 ถ้ำเต่า สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:35:45 AM
75 เฉลิมพร ทาพงษ์ หมู่ 8 นิคมผัง 2 เก่า สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:37:13 AM
76 บุญเลิศ สุวรรณเพชร หมู่ 11 ผัง 4 ใหม่ สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:38:41 AM
77 ณัฐชัย ศรีพิลา หมู่ 8 ผัง 5 ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:40:56 AM
78 นงนุช พิมพิศาล หมู่ 7 ผัง 1 ใหม่ ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:42:30 AM
79 สุกัน ธิปปะชัย หมู่ 10 ผัง 2 ใหม่ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:44:00 AM
80 สุวรรณี บัวนุภาพ หมู่ 12 ผัง 4 เก่า ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:45:34 AM
81 สมหมาย ไชยพันธ์ หมู่ 2 ขอนยูง ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:49:56 AM
82 ธงศักดิ์ จันทะสงคราม หมู่ 9 น้อยลำภู ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:51:53 AM
83 ประเนียง พิมพ์แดง หมู่ 6 ดงหัน สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:56:04 AM
84 บังอร ทองแดง หมู่ 11 ผัง 3 ใหม่ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/9/2019 11:59:38 AM
85 สุชานันท์ พลเมือง หมู่ 10 โนนสูง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 2:51:12 PM
86 วรวุธ ไชยพันธ์ หมู่ 12 สามัคคีพัฒนา ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 2:52:27 PM
87 รสสุคนธ์ ทองกุล หมู่ 4 ผาสุก ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 2:54:54 PM
88 แสวง สำแดงไชย หมู่ 5 นาสีนวล ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 2:56:22 PM
89 ถาวร จันทวงศ์ หมู่ 11 พันดงเค็ง กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 2:59:33 PM
90 ทองนาค มูลมาตร์ หมู่ 8 โนนแดง ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 3:01:21 PM
91 สติ วิชัยวงค์ หมู่ 3 โพธิ์ ปะโค กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 3:02:47 PM
92 ไพรวัลย์ ธิปไชย หมู่ 14 ชัยคำเจริญ ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 3:04:07 PM
93 ประโยชน์วิริยะชน พานนท์ หมู่ 6 เหล่าตำแย ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 3:21:32 PM
94 สมาน ธนาคุณ หมู่ 13 หนองเม็ก ขอนยูง กุดจับ อุดรธานี 1/11/2019 3:22:57 PM
95 รุ่งโรจน์ โพธิ์เพชรเล็ก หมู่ 12 หนองคน สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 1/14/2019 8:54:33 AM
96 นายไพบูลย์ รัตนคุณ หมู่ 11 ม่วง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:51:18 PM
97 นายสุขุม ด่านระหาญ หมู่ 12 นาพู่ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:52:14 PM
98 นายพัฒนกิจ กองสุวรรณ หมู่ 13 ดอนยาง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:53:18 PM
99 นางวรรณิภา คนกลาง หมู่ 4 หนองเม็ก โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:55:49 PM
100 นางดวงจันทร์ แก้วสะอาด หมู่ 6 โคกหนองแซง โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:57:16 PM
101 สฤษฎิ์ ป่าจันทร์ หมู่ 2 ป่าเป้า ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 1/14/2019 3:58:14 PM
102 นายบุญเตียง ฤทธิ์จรจาก หมู่ 9 หนองไม้ตาย คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 3:58:36 PM
103 นางถวิล ชะนะบุญ หมู่ 10 หนองแวงศรีวิลัย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:58:46 PM
104 อนุชรา ชาวยศ หมู่ 6 ป่าเป้าน้อย ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 1/14/2019 3:59:50 PM
105 นายกันต์ธร บอนขาว หมู่ 7 หนองแวงจุมพล กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:00:17 PM
106 เพชรรัตน์ ดวงพาลา หมู่ 7 โนนชัยศิลป์ ดงเย็น บ้านดุง อุดรธานี 1/14/2019 4:01:14 PM
107 นางสาวยุพา แก้วเกิด หมู่ 11 แสงอร่าม กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:03:19 PM
108 นางวรรณี ศรีพุทธา หมู่ 8 หนองแวงสีชมพู กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:04:50 PM
109 นางสาวชนากานต์ คำผล หมู่ 5 หนองแซงสร้อย น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:06:31 PM
110 นายอาคม ดีโงน หมู่ 3 หนองแวงเดิด น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:09:38 PM
111 นายชูชาติ ศรีอำพล หมู่ 7 หนองแซงสร้อยใต้ น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:10:54 PM
112 นายสำเนียง ฤทธิ์ศรี หมู่ 14 หลวง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:54:23 PM
113 นายยุทธยา แก้วมหาชัย หมู่ 15 โพธิ์ตาก นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:55:32 PM
114 นายปัญญา จีรี หมู่ 16 นาพู่ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:56:54 PM
115 นางสุภา แอนเดอร์สัน หมู่ 17 บ้านเหล่าพัฒนา นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:57:59 PM
116 นายคำแปลง คนทน หมู่ 3 ทอน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:06:11 PM
117 นายป่อง สุวรรณวาปี หมู่ 4 ดอนยาว สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:07:14 PM
118 นายสมพงษ์ นิลพันธ์ หมู่ 6 หนองแด่น สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:24:16 PM
119 นายสมจิตร บัวทอง หมู่ 7 ดอนเค็ง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:25:10 PM
120 นายสนุก วงษาบุตร หมู่ 8 หนองผือ สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:25:52 PM
121 นายเชิดชัย โอชารส หมู่ 9 โนนรัง สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:26:38 PM
122 นายขันตรี คุณคะนัง หมู่ 5 หว้าน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:27:54 PM
123 Aaa Bbb หมู่ 2 หัวสาย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:15:19 AM
124 สุทโธ พุทธามา หมู่ 5 ด่าน เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:35:07 AM
125 จำลอง เสียงบุญ หมู่ 7 โพนเลา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:38:31 AM
126 นายอวน สร้างลี หมู่ 8 ดอนเข่า เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:40:28 AM
127 นายพลวัตร สิมมาสิมสุ หมู่ 10 คำผักหนาม เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:41:54 AM
128 อัมพร ธุระพล หมู่ 11 สร้างคำ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:43:02 AM
129 นายเรืองธรรม ทองเพ็ญ หมู่ 2 ยามกาใหญ่ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:43:27 AM
130 นายไชยภพ ปัตตะ หมู่ 12 ดงใหญ่พัฒนา เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:44:23 AM
131 นายทองหล่อ ธุระพล หมู่ 13 หนองสระใคร เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:46:54 AM
132 นางสาวพิสมัย พิลาหลวง หมู่ 15 ด่านนคร เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:48:02 AM
133 นายสนิท ดุมา หมู่ 7 หมูม่น บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:48:46 AM
134 นายวุฒิชัย อินทริยะ หมู่ 16 ดงเจริญ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:49:10 AM
135 นายบุญตอม ทองเพ็ญ หมู่ 9 ยามกาน้อย บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:49:37 AM
136 นายวรกิจ บัวชัย หมู่ 16 โนนสะอาด บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:50:27 AM
137 นายสมชาย ถานะ หมู่ 17 บ้านโนนอุดม เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:50:58 AM
138 นายพิชัตชัย ธาตุทอง หมู่ 19 วังน้ำขาว บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:52:04 AM
139 นายอภัยวรรณ์ กองสุวรรณ์ หมู่ 20 บ้านโพนทอง เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:52:09 AM
140 นายวิชัย รามจันรทร์ หมู่ 21 บ้านด่านเจริญ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:53:11 AM
141 นายอินถวา อ่อนสา หมู่ 4 ดอนจันทร์ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:53:34 AM
142 นายยงยุทธ รินเพ็ง หมู่ 8 โพนสวรรค์ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:55:43 AM
143 นางรำผึง ชมชื่น หมู่ 9 คำเจริญ โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:56:41 AM
144 นางเดือน แก้วภู หมู่ 12 บ้านทุ่งโคกก่อง โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 11:57:33 AM
145 นายบรรทม ศรีอุดม หมู่ 8 วังงามพัฒนา คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 2:32:04 PM
146 นายศรัญญู อธิราช หมู่ 4 นาพระ บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:32:05 PM
147 นายวัชระ พาจันดี หมู่ 7 โคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:34:23 PM
148 นายฉลาด หาระคุณ หมู่ 6 หนองกุง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:35:16 PM
149 นายชาญชัย สุผา หมู่ 4 หนองแวงตาด คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 2:35:36 PM
150 นายเนียม หุนติราช หมู่ 12 บ้านโคกสว่าง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:36:35 PM
151 นางบัวลัย ทิพศรีราช หมู่ 8 ดอนแดง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:37:55 PM
152 นางบุญแย้ม ชุนธันย์ หมู่ 2 ไผ่ นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:46:07 PM
153 นายสมบัติ นราจันทร์ หมู่ 5 หัวหนองยาง หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 2:46:10 PM
154 นายเกรียงศักดิ์ วงพันธ์ หมู่ 2 หัวสาย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:31:41 PM
155 นายตุย แก้วชิน หมู่ 3 หนองนกเขียน นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:32:30 PM
156 นายศักดา ชัยเสริม หมู่ 4 ป่าก้าว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:44:43 PM
157 นายปอย เวียงอินทร์ หมู่ 5 หลวง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:45:54 PM
158 นายทองหล่อ คนงาม หมู่ 6 ศรีบุญเรือง นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:46:40 PM
159 นายอภิสิทธิ์ สุขวงษ์ หมู่ 7 กิ่ว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:47:45 PM
160 นายสมชัย ธุระพระ หมู่ 8 ดอนหมากแก้ว นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:48:47 PM
161 นายยิยม ดอนกวนเจ้า หมู่ 9 ดงมะไฟ นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 1:49:42 PM
162 นางสาวจารุวรรณ จันทร์จรูญ หมู่ 4 ท่าหลักดิน นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:49:16 PM
163 นายไพทูรย์ บัวเงิน หมู่ 5 ดอนกลอย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:51:08 PM
164 นางเสงี่ยม สมบูรณ์ หมู่ 6 หนาด นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:53:11 PM
165 นายพงษ์เทพ รอดบุญมา หมู่ 7 นาทราย นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:57:04 PM
166 นายไพบูลย์ โสภาที หมู่ 14 บ่อแก้ว ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 2:57:30 PM
167 นายภูดิต เสวตวงศ์ หมู่ 8 นาม่วง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:58:03 PM
168 นางเกษร ธัญเชียงพิณ หมู่ 11 ดอนอุดม นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 1/14/2019 2:59:17 PM
169 นายอดุลย์ สุทธินัง หมู่ 6 คำยาง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 3:01:25 PM
170 นายเมืองมล ถาหล้า หมู่ 2 โนนสวรรค์ โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 3:08:21 PM
171 นายศรายุทธ คมกล้า หมู่ 5 ผาสิงห์ หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:26:45 PM
172 นายวันชัย สินธิ์สิริวัตร หมู่ 7 โคกสง่า โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 3:29:25 PM
173 นายวราวุธ กันหา หมู่ 4 คำหมากคูณ หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:29:32 PM
174 อนันต์ ละครมูล หมู่ 3 โคกสง่า โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 3:32:34 PM
175 นายวัชระ ศรีแก่บ้าน หมู่ 8 หนองแวงฮี หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:39:14 PM
176 นายเปรมินทร์ ศิริวัฒนชัย หมู่ 10 โคกศรีแก้ว หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:41:07 PM
177 นางณิชกานต์ โคตรปัญญา หมู่ 8 หนองคำ อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:43:18 PM
178 นายไสว ผ่านชมภู หมู่ 3 คำม่วง โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 3:44:14 PM
179 นางจิระวรรณ สามสวัสดิ์ หมู่ 2 โคกผักหอม อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:45:46 PM
180 นางกุหลาบ จันเดียว หมู่ 6 ดงบัง อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:48:16 PM
181 นายนพพล บุญฤทธิ์ หมู่ 7 หนองบัวเงิน อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:50:21 PM
182 นายสุริยา วิเชียร หมู่ 10 นพแก้ว โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี 1/14/2019 3:50:37 PM
183 นายประกอบ คล้ายกับคำ หมู่ 5 โนนชัยศรี อูบมุง หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:52:20 PM
184 นายบัญชา แสวงศรี หมู่ 7 ทุ่งห้วยทราย โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 3:53:59 PM
185 นางมัลลิกา แดงสูงเนิน หมู่ 6 เกษตรสมบูรณ์ น้ำพ่น หนองวัวซอ อุดรธานี 1/14/2019 4:08:11 PM
186 อำนวย วงหนองแล้ง หมู่ 6 ห้วยแสง โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:16:21 PM
187 เสตียน มโนศิลป์ หมู่ 2 โนนจำปา หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:30:23 PM
188 ประชา มาตย์มี หมู่ 7 ค้อน้อย ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:36:03 PM
189 วันชัย หอมสมบัติ หมู่ 6 ตาดโตน โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:41:14 PM
190 สมพร ศรีวรรณภูมิ หมู่ 7 คำเต้าแก้ว โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:43:12 PM
191 วิชัย บัวศรี หมู่ 2 หนองแวงใหญ่ โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:52:16 PM
192 สุบรรณ พรมที หมู่ 8 หนองกุงทอง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 4:56:33 PM
193 สุริยา อุดมพันธ์ หมู่ 3 ทมป่าข่า ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 1/14/2019 5:08:04 PM
194 นายชัยชิด บริบูรณ์เนื้อ หมู่ 7 ป่อง เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:04:13 PM
195 นางคำปอง หาญวงษ์ หมู่ 8 ดงผักหนาม นากว้าง เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:06:12 PM
196 นางสาววิไลพรรณ นามบุตร หมู่ 13 นาคำแก้ว นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:07:51 PM
197 ประภาพรรณ เนืองโคตะ หมู่ 8 โคกผักชี จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:08:08 AM
198 รัชนี จันทะรังศรี หมู่ 11 ท่าใฮใหม่ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:09:36 AM
199 รัฐภรณ์ โพธิ์ศรี หมู่ 16 โคกใหญ่ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:11:46 AM
200 สุวพิชญ์ บุตรสาระ หมู่ 6 ไทรงาม ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:15:32 AM
201 เสาวณี เสนาวงค์ หมู่ 8 วังโปง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:17:10 AM
202 ชาติชาย เหลืองอร่าม หมู่ 3 โคกค่าย หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:20:00 AM
203 นายสมศักดิ์ พรหมคำอินทร์ หมู่ 4 ขมิ้น กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 10:43:57 PM
204 นางมะลิ ก้อนกลมเปรี้ยวพลัมเมอร์ หมู่ 7 โคกก่อง กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 10:48:45 PM
205 นายน้อม คณะขาม หมู่ 9 บ่อโคลน กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 10:50:33 PM
206 นายสมบัติ พละพร หมู่ 7 ดงเจริญ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 10:55:09 PM
207 นางชุมภาวรรณ วัฒนกูล หมู่ 8 นาสมบูรณ์ โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 10:56:47 PM
208 นางสาวณัฐวิภา กะตะสีลา หมู่ 10 จำปา เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 10:59:32 PM
209 นายสุพจน์ แสงหมี หมู่ 11 บ่อน้อย เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:01:13 PM
210 นางสาวนิตยา ไชยเลิศ หมู่ 5 หนองตอ เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:02:29 PM
211 นางสาวสังวาลย์ สินทะวิเศษ หมู่ 15 นาคำมูล นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:09:08 PM
212 นางสาวสุพรรณี จันทบุตร หมู่ 16 โนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:10:23 PM
213 นางเกษ สุระดะนัย หมู่ 4 โนนตูม นาข่า เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:12:45 PM
214 นายศราวุธ จันทวงศ์ หมู่ 4 หนองแก นาดี เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:19:55 PM
215 นายทองสัย หาหอม หมู่ 5 โนนบุญมี นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:21:50 PM
216 นางลำพอง โพธิ์สีดา หมู่ 10 ดู่เหนือ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:24:09 PM
217 นายอัศจรรย์ ม่วงสุราช หมู่ 5 ดู่ บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:25:21 PM
218 นางสาวชีวะนาถ เพชรแสงใส หมู่ 9 ดงนาม่วง บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/14/2019 11:26:58 PM
219 นายคำผาย มุกดาม่วง หมู่ 11 นาหวาน หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:15:43 AM
220 นายสุริยัน รัตนเสน หมู่ 12 หนองไผ่คำ หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:17:15 AM
221 นายสุภชัย เสนาฤทธิ์ หมู่ 4 หนองหว้า หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:18:24 AM
222 นายเผ่า พงศ์ษา หมู่ 6 หนองแก หนองนาคำ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:22:09 AM
223 นางเนาว์ วงษ์คำชัย หมู่ 10 หนองบัวทอง หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:25:06 AM
224 นางนิกร อำมาตย์ หมู่ 3 หนองบัวเงิน หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:26:30 AM
225 นางสาวมาลินี คำจุมพล หมู่ 12 ดงเจริญ หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:28:28 AM
226 นายพิทักษา บุตรแสนลี หมู่ 3 สูงแคน หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 1/15/2019 12:29:36 AM
227 หนูพิน สีเเดง หมู่ 3 คำปลากั้ง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:13:07 AM
228 ศิลป์ เคนศิริ หมู่ 7 นาโป่ง หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 8:21:12 AM
229 คำหวา จันทร์ดก หมู่ 10 บ่อศิลา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:57:29 AM
230 สมบูรณ์ พลทะศรี หมู่ 11 ดงหวาย บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:58:55 AM
231 สมควร แสงพระจันทร์ หมู่ 13 นาเจริญ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:00:39 AM
232 สังวาลย์ ลือคำหาญ หมู่ 15 ดงบาตร บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:02:10 AM
233 ยุทธชัย สิงห์อ้น หมู่ 16 นาสีทอง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:03:48 AM
234 วิชัย เทียนศรี หมู่ 18 โนนสิมมาเหนือ บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:05:07 AM
235 สมศักดิ์ นามแก้ว หมู่ 4 ปากดง โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:13:55 AM
236 อำพันธ์ สุ่มมาตย์ หมู่ 10 ดงค้าพัฒนา โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:15:44 AM
237 นายวันที โครตตาล หมู่ 6 ข่า จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:08:33 AM
238 นายสุรพล สิงนาราย หมู่ 10 หนองบ่อ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:12:31 AM
239 นายสมหมาย บัวจิก หมู่ 11 โนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:13:38 AM
240 นายสมนึก ผมไผ หมู่ 12 โนนศรีสำราญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:14:18 AM
241 นายสมทัด ผมอินทร์ หมู่ 13 จอมตาลใต้ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:15:05 AM
242 นายสุเทพ ชาวยศ หมู่ 15 โนนแสงจันทร์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:15:58 AM
243 นายสวาต ตาลอินทร์ หมู่ 14 ศรีเจริญ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:16:47 AM
244 นายชวัชชัย สิงนาราย หมู่ 16 ดงยางพัฒนา จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:17:35 AM
245 นายไพทูลย์ บุตรสุรินทร์ หมู่ 17 นารายณ์ทุ่งสว่าง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:18:40 AM
246 นายโกมินทร์ ชัยแสนดท้า หมู่ 9 บ้านหม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:19:41 AM
247 นางสุวนันท์ เพ็งสวรรค์ หมู่ 4 หม้อ เตาไห เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:20:30 AM
248 นายอัษฎาวุธ ขาวอินทร์ หมู่ 2 ใหม่ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 9:51:50 AM
249 นายประดิษฐ จวนลอง หมู่ 10 ศรีสุวรรณ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 9:52:41 AM
250 นายชมพันธ์ มูลจักร หมู่ 14 โพนสว่าง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 9:53:47 AM
251 นายประดิษฐ สรีสานาราช หมู่ 12 หนองลุมพุก เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 9:54:47 AM
252 นายพงศกร ประทุมเขต หมู่ 16 คงสัมพันธ์ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 9:55:37 AM
253 นายวิทยา วงษ์ประชุม หมู่ 2 นารายณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:03:40 AM
254 นายเวียง บัวผาย หมู่ 3 ดงยาง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:05:51 AM
255 นางสาคร ผินนอก หมู่ 4 นาสะอาด จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:06:39 AM
256 นางสาวสุดารัตน์ นาพัง หมู่ 5 นาพัง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:07:44 AM
257 นายวิรัตน์ วงศ์เทพ หมู่ 7 จอมตาล จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:09:18 AM
258 นายสรรทัด ทิพยสุทธิ์ หมู่ 8 ทุ่งม่วง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:10:07 AM
259 นางพิมนภา ชินบุตร หมู่ 9 โนนดู่ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:10:56 AM
260 นายชินกร ขันเงิน หมู่ 3 สงเปลือย สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:23:59 AM
261 นายอนันต์ นุชิต หมู่ 2 หนองนาไฮ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:25:24 AM
262 นายสว่าง พรมวงศ์ หมู่ 11 โนนสะอาด สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:26:03 AM
263 นายสายใจ กังรัมย์ หมู่ 14 แพงศรี สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:26:52 AM
264 นายมงคล โทคำมูล หมู่ 16 โนนทับช้าง สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:27:39 AM
265 นายศักดิ์ชัย มั่งมูล หมู่ 7 หนองแสนตอ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:28:22 AM
266 นายบุญจันทร์ ส่างช่าง หมู่ 13 โนนสร้างคำ สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 10:29:14 AM
267 สินธิ์ คำแสนเดช หมู่ 2 โนนศึกษา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:49:18 AM
268 บุญโฮม จันทร์เขียว หมู่ 5 หนองกา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:50:46 AM
269 แข็งแรง ทองออน หมู่ 6 โนนสิมมา บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:52:39 AM
270 สุนา อินทร์นาม หมู่ 8 ดงยาง บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:53:56 AM
271 สุบัน กาลจักร หมู่ 9 เหล่าอุดม บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 10:55:23 AM
272 อาทิตย์ นารินทร์รักษ์ หมู่ 11 ปกดงเหนือ โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:17:17 AM
273 สาคร อัศวภูมิ หมู่ 2 เมืองไพร บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:33:09 AM
274 สมร รู้สมกาย หมู่ 3 กมลศิลป์ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:36:00 AM
275 ชัยพฤกษ์ ค้อมคิรินทร์ หมู่ 4 สามัคคี บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:37:51 AM
276 ก้อน แสงอรุณ หมู่ 5 ศรีเมือง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:39:08 AM
277 พงษ์ศักดิ์ ศรีชนะ หมู่ 6 โนนสว่าง บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:41:18 AM
278 ศรีสวัสดิ์ โพธิวัฒน์ หมู่ 8 ศรีวัฒนา บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:44:19 AM
279 กุหลาบ กุดจิก หมู่ 10 ม่วงใต้ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:45:46 AM
280 ปทิตตา ชมภูเขา หมู่ 12 หนองหว้า บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:49:03 AM
281 สุภัสฐิณี ศรีจันทร์ หมู่ 13 หนองซุมฮุม บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:52:48 AM
282 ดำรงค์ ปทุมชัน หมู่ 14 ศรีเมืองใหม่ บ้านม่วง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 11:54:06 AM
283 บรรจง จาระ หมู่ 1 ท่าไฮ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:06:29 PM
284 สังเวียน ชัยภูมูล หมู่ 2 โคกน้อย จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:07:58 PM
285 อาทิตยา แก้วจันดา หมู่ 4 สงเปลือย จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:08:54 PM
286 บุญจันทร์ สิมพา หมู่ 6 โนนม่วง จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:09:56 PM
287 หงษ์ทอง ถาบุญเรือง หมู่ 9 สงเปลือย จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:10:48 PM
288 ทองรัตน์ สีนาฤทธิ์ หมู่ 14 โคกเจริญ จำปี ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:14:28 PM
289 อดุลย์ คำฤาชัย หมู่ 4 หนองกุงปาว นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:15:39 PM
290 โอภาส ศรีจันทร์แดง หมู่ 7 คำดอกไม้ นายูง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:16:41 PM
291 เคิด พนาพนม หมู่ 4 สมดี บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:17:40 PM
292 ไพทูนต์ ประภาสะโนบล หมู่ 5 ห้วยวังปลา ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:20:45 PM
293 แก้วตา กลมเกลียว หมู่ 1 ตาดอึ้ง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:21:36 PM
294 ศุภลักษณ์ อุดตะกะ หมู่ 2 ราษฎร์สมบูรณ์ ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:22:39 PM
295 เกศินี บรรณสาร หมู่ 5 นาเรียง ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:23:33 PM
296 สุวรรณี ศรีอุดม หมู่ 7 กุดนาค้อ ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:26:00 PM
297 ภัคจิรา ศรีดาวงค์ หมู่ 11 สมสนุก ตาดทอง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:27:02 PM
298 จงกล ปัตถาวะโร หมู่ 2 กุดอี่เฒ่า หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 12:28:05 PM
299 นางสุนทราภรณ์ ราชโหดี หมู่ 4 หนองแซง ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 1/15/2019 12:47:00 PM
300 พีระพัฒน์ สำนวนเลิศ หมู่ 3 โคกคำไหล อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:20:10 PM
301 ทวีศักดิ์ ลำพองพวง หมู่ 4 ไผ่ล้อม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:21:31 PM
302 เสมียน บรรจะโรจน์ หมู่ 5 โนนหอม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:22:43 PM
303 อมร อ้อมกอกุล หมู่ 6 ศรีเจริญ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:24:08 PM
304 ทองเลื่อน ดาลลาด หมู่ 4 คำกุง หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:24:30 PM
305 พนารักษ์ วรรณกุล หมู่ 6 หนองท่ม หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:25:46 PM
306 วิรัช ประกันสิทธิ์ หมู่ 7 โนนสมบัติ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:25:48 PM
307 กิ่งทอง พิมพ์สิน หมู่ 9 โนนอำนวย หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:27:34 PM
308 บุญเพ็ง สีมันตะ หมู่ 11 คำเจริญ หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:28:32 PM
309 จำนงค์ โกสีห์ หมู่ 10 โนนศรีทอง อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:28:32 PM
310 เสริม วังมหา หมู่ 14 พรหมลิขิต หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:29:27 PM
311 นิคม ศิริเตสัง หมู่ 17 ชัยเจริญ หัวนาคำ ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:30:27 PM
312 ชาญยุทธ นาคม หมู่ 1 หนองนกเขียน หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:31:17 PM
313 จามจุรี แข็งขัน หมู่ 3 นายาง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:33:09 PM
314 การเวก เกษโสภา หมู่ 4 คำม่วง หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:34:24 PM
315 ปาน เครือเนตร หมู่ 5 ป่าไร่ หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:35:17 PM
316 สำลี จันทะปะทัศ หมู่ 2 วังดารา วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:35:34 PM
317 สมาน คำมงคล หมู่ 6 ราษฎร์สมบูรณ์ หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:36:03 PM
318 อมรวัฒน์ ซอกลม หมู่ 3 เหล่าหลวง วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:37:11 PM
319 สมเพียน เศรษฐภัคดี หมู่ 7 บ่อแก้ว หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 1:37:54 PM
320 บัญชา ศรีษาคำ หมู่ 4 คำเจริญ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:38:44 PM
321 สาคร ภูงามดี หมู่ 5 คำแมด วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:40:29 PM
322 ทองพูล กองเกิด หมู่ 6 วังแสนสุข วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:44:53 PM
323 ประยอม พัฒนสาร หมู่ 7 วังสมบัติ วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:46:19 PM
324 ประเสริฐ โอดหมั่น หมู่ 8 เหล่าหลวงตา วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:47:57 PM
325 หมอน ศรีชนะ หมู่ 9 วังชัย วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 1:49:05 PM
326 สมชาย ชัยสุนทร หมู่ 12 สุขสบาย โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 2:01:08 PM
327 สรพงษ์ จันสอนจักร์ หมู่ 8 คำน้ำบุ้น หนองนกเขียน ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 2:11:14 PM
328 พิทักษ์ ปุนเสน หมู่ 2 นามั่ง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 2:11:34 PM
329 ธนวินท์ กองทุ่งมน หมู่ 4 หนองลาด ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 2:13:00 PM
330 นิยม พรมเลิศ หมู่ 5 หนองแวง ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 2:14:28 PM
331 ไพสิน ทะสูง หมู่ 6 สามขา บ้านโปร่ง ศรีธาตุ อุดรธานี 1/15/2019 2:14:49 PM
332 หนูเทียน ภาษาเวทย์ หมู่ 6 โพธิ์ชัย ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 2:16:05 PM
333 คารมณ์ นันทศรีวิลัย หมู่ 8 เทพเทวี ถ่อนนาลับ บ้านดุง อุดรธานี 1/15/2019 2:18:46 PM
334 นายสวาท ทาดี หมู่ 10 ดงขันทอง บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 2:25:05 PM
335 นายสังวาลย์ บุ่งหวาย หมู่ 3 บ้านถ่อน บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 1/15/2019 2:26:38 PM
336 ทัศนพร สนิทชัย หมู่ 4 โคกล่าม บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 4:51:02 PM
337 เขียม ทิมินกุล หมู่ 5 หนองแปน บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 4:52:38 PM
338 สายลม พารา หมู่ 10 ท่าลุมพู บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 4:54:24 PM
339 ชัยวัฒน์ ทิมินกุล หมู่ 11 โนนทิง บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 4:55:56 PM
340 ประมูล ทรงอาษา หมู่ 2 โคกผักชี โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 4:57:26 PM
341 พรรณวดี คำแก้ว หมู่ 3 โพธิ์ชัย โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 4:58:49 PM
342 วิจิตร วันเนา หมู่ 5 เสาเล้า โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:01:26 PM
343 อุเทน ดอนโหน่งชา หมู่ 7 แสงอรุณ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:04:01 PM
344 เตียงทอง เทพคุณ หมู่ 8 ศรีสวัสดิ์ โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:05:19 PM
345 เจริญ ชื่นทองหลาง หมู่ 9 ม่วงศรีสมพร โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:07:03 PM
346 จรัล เนื่องชัยยศ หมู่ 10 เสาเล้า โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:08:28 PM
347 สมจิตร โพธิจาร หมู่ 5 หาดสถาพร ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:09:56 PM
348 ณรงค์ หงษ์ทอง หมู่ 6 ห้วยหมากหล่ำ ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:11:13 PM
349 บุญสงค์ ศรีระวงษ์ หมู่ 8 หนองไผ่ล้อม ทมนางาม โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:12:48 PM
350 มณีวรรณ จ่าภา หมู่ 3 โนนทอง หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:14:08 PM
351 ชัยวิชิต มาสิงห์ หมู่ 4 โนนคำเจริญ หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:16:31 PM
352 ทองแดง ภูดินดาน หมู่ 5 นาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:18:22 PM
353 ฐนันดร เสาหล่อน หมู่ 7 นาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:20:00 PM
354 ศักดิ์สิทธิ์ อัมภวา หมู่ 10 โนนสวรรค์ หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:22:15 PM
355 อทิตยา ทับสมบัติ หมู่ 11 นาเหล่า หนองกุงศรี โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:23:52 PM
356 บุญเกิด โนนสว่าง หมู่ 4 ม่วงดง โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:25:18 PM
357 ทวี ภักดี หมู่ 9 หินลาด โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:26:24 PM
358 วินัย คำเสนา หมู่ 11 แสงแก้ว โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:27:28 PM
359 โอภาส จุดจันทึก หมู่ 12 โพนพิมาน บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/15/2019 5:30:12 PM
360 สัมฤทธิ์ สูติวงศ์สกุล หมู่ 9 คำภูเงิน บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 1/16/2019 8:59:53 AM
361 จำนงค์ โกสีห์ หมู่ 8 เดชอุดม อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 1/16/2019 9:06:00 AM
362 สมดี ตุมร หมู่ 8 บะยาว บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/16/2019 10:19:27 AM
363 สมพงษ์ โยธะชัย หมู่ 7 หนองโก บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/16/2019 1:23:46 PM
364 กิตติขจร บุญพา หมู่ 12 โนนสา นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี 1/16/2019 1:43:04 PM
365 ภาณุศักดิ์ ศรีสุโคตร หมู่ 2 กระเบื้อง บุ่งแก้ว โนนสะอาด อุดรธานี 1/16/2019 3:00:02 PM
366 Jdojnx Xjjdlls หมู่ 8 บ้านนาเรียง นางัว น้ำโสม อุดรธานี 1/19/2019 8:21:16 PM
367 นายสาธิต อินกอง หมู่ 9 นาไฮ โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 8:17:19 AM
368 นายสุภีร์ สายพรม หมู่ 10 นาเตย โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 1/21/2019 8:19:57 AM
369 นันทิพัฒน์ โสมาศรี หมู่ 2 ใหม่ เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 3/5/2019 6:00:29 PM
370 จีรศักดิ์ จะแก้ว หมู่ 10 บ้านหนองแวงคำ กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 3/9/2019 8:01:09 PM